Beslutningsprotokol

tirsdag den 7. september 2021 kl. 15:30

Mødested: Lokale 412, Skelbækvej
Udvalg: Økonomiudvalget
Medlemmer: Thomas Andresen, Kirsten Nørgård Christensen, Philip Tietje, Lars Kristensen, Erwin Andresen, Ejler Schütt, Arne Leyh Petersen, Karsten Meyer Olesen, Povl Kylling Petersen, Jan Riber Jakobsen, Erik Uldall Hansen
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 21/327, Sagsinitialer: kae

  Beslutning Økonomiudvalget den 07-09-2021

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/327, Sagsinitialer: kae

  Beslutning Økonomiudvalget den 07-09-2021

   

  Orientering om henvendelse fra leverandør om kompensation for stigende materiale omkostninger. Der eftersendes notat med præcisering af, at der ikke er hjemmel til at fravige kontraktens bestemmelser.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/20795, Sagsinitialer: HJJ

  Sagsfremstilling

  COVID-19 har fortsat præget det danske samfund i betydelig grad i første halvdel af 2021, og dermed også fortsat stillet store krav til opgaveløsningen i kommunerne. Regeringen og KL har på denne baggrund, som en del af aftalen om kommunernes økonomi i 2022, aftalt at der også i 2021 som udgangspunkt skal sikres de nødvendige ressourcer til at finansiere COVID-19 indsatsen, så epidemien ikke fortrænger velfærden i kommunerne.

   

  Kommunerne kompenseres ved midtvejsreguleringen 2021 med i alt 0,9 mia. kr. i 2021 for nettomerudgifter til bl.a. rengøring i kommunale og private velfærdstilbud, testkapacitet, isolationsfaciliteter og opsporing mm. Den aftalte kompensation er baseret på både kommunernes merudgifter og mindreudgifter. Aabenraa Kommunes andel af den samlede kompensation udgør 8,904 mio. kr. i 2021.

   

  Indkøb af værnemidler sker fortsat gennem KVIK (Kommunalt Værnemiddel-Indkøb), der afholder udgifterne til værnemidler, og fordeler dem videre til kommunerne.

   

  KL og regeringen er endvidere enige om, at der på nuværende tidspunkt ikke er et fyldestgørende overblik over samtlige COVID-19 relaterede mer- og mindreudgifter i kommunerne i 2021, og at der på denne baggrund kan være behov for at revidere økonomien for 2021, når der er større klarhed over det videre forløb.

   

  Der er i denne sag foretaget en opgørelse af de registrerede nettomerudgifter inklusiv indtægtstab afledt af COVID-19 i perioden 1. januar–30. juni 2021. Der vedlægges i bilag 1 en detaljeret oversigt over nettomerudgifterne i perioden fordelt på udvalg mv.

  Økonomi og afledt drift

  Aabenraa Kommunes nettomerudgifter afledt af COVID-19 kunne i 2020 opgøres til i alt 28,1 mio. kr. inklusiv nettomerudgifter til private og selvejende tilbud. Udgiften blev finansieret af dels en bloktilskudskompensation på 13,6 mio. kr. og dels et budgetværn etableret til imødegåelse af nettomerudgifter afledt af COVID-19.

   

  Aabenraa Kommune nettofinansierede således i alt 14,5 mio. kr. af de samlede udgifter afledt af COVID-19, og dermed blev der kompenseret for samtlige nettomerudgifter afledt af COVID-19 i 2020. Der resterer i 2021 fortsat 4,3 mio. kr. i budgetværnet vedrørende COVID-19 på Økonomiudvalgets område.

   

  Der er pr. 30. juni 2021 foretaget udtræk fra økonomi- og lønsystem samt indsamlet data fra institutioner og forvaltninger med henblik på opgørelse af realiserede nettomerudgifter i 1. halvår af 2021. På denne baggrund kan der udarbejdes en opgørelse over de samlede nettomerudgifter i perioden afledt af COVID-19, jf. tabel 1 nedenfor:

   

  Tabel 1: Oversigt over nettomerudgifter afledt af COVID-19 i 1. halvår 2021

  Beløb i 1.000 kr.

  1. halvår 2021

  Aftalestyrede områder (kat. 1)

  -         merudgifter

  -         mindreindtægter

  I alt

   

  5.885

  4.701

  10.586

  Private og selvejende tilbud

  -         beregnet nettomerudgift

   

  1.982

  I alt aftalestyrede områder og private tilbud mm.

  12.568

  Øvrige områder (kat. 2 + 3)

  -         merudgifter

  -         mindreindtægter

  I alt

   

  5.134

  305

  5.439

  Nettomerudgifter i alt

  18.007

  Budgetværn til COVID-19 under Økonomiudvalget

  Bloktilskudskompensation ved midtvejsregulering

  Finansiering i alt

  -4.300

  -8.904

  -13.204

  NETTO = merudgift

  4.803

   

  Økonomiudvalget besluttede på mødet den 12. januar 2021, at private og selvejende tilbud med virkning fra 2021 alene kompenseres for eventuelle nettomerudgifter afledt af COVID-19 svarende til den gennemsnitlige kommunale nettomerudgift på det konkrete område. Udgiften på 1,982 mio. kr. til private og selvejende tilbud er således beregnet på baggrund af den gennemsnitlige kommunale merudgift opgjort til bl.a. dagtilbud, dagpleje mv. Staben vil efterfølgende anmode de private og selvejende institutioner om at dokumentere deres nettomerudgifter som følge af COVID-19. Såfremt de dokumenterede nettomerudgifter viser sig at være lavere end den beregnede udgift, vil der alene blive kompenseret svarende til de dokumenterede udgifter.

   

  Det fremgår af tabel 1, at der for perioden 1. januar – 30. juni 2021 kan opgøres en samlet nettomerudgift inklusiv indtægtstab på 18,007 mio. kr. Med det afsatte budgetværn under Økonomiudvalget samt kompensationen fra midtvejsreguleringen på henholdsvis 4,300 mio. kr. og 8,904 mio. kr. udgør den samlede finansiering 13,204 mio. kr. Den aktuelle opgørelse medfører således en merudgift på 4,803 mio. kr. i 2021.

   

  Forslag til yderligere finansiering af nettomerudgifter i 2021

  Med udgangspunkt i den konstaterede nettomerudgift på 4,803 mio. kr. i 1. halvår 2021 er der iværksat en række indsatser med henblik på at tilvejebringe yderligere finansiering af den konkrete merudgift, samt hel eller delvis finansiering af kommende merudgifter i 2. halvår 2021. De enkelte indsatser er beskrevet nedenfor.

   

  1. Mindreudgifter på de aftalestyrede områder

  Det vurderes, at der i et betydeligt omfang er mindreudgifter på de aftalestyrede områder som følge af COVID-19. Det afspejles dels i den aktuelle forbrugsprocent på i gennemsnit 48% pr. ultimo juni måned, og dels, at der blev overført i alt 35,2 mio. kr. i mindreforbrug fra 2020 til 2021, hvilket også skal ses i relation til et overført mindreforbrug på 11,3 mio. kr. fra 2019 til 2020.

   

  Der er på denne baggrund på institutionsområdet foretaget en sammenligning af forbruget på en række administrative konti såsom kørsel, møder, uddannelse, personaleaktiviteter etc. i 1. halvår 2021 med forbruget på tilsvarende konti i 1. halvår 2019. Opgørelsen udviser et mindreforbrug på 2,784 mio. kr. i 2021 i forhold til 2019. Det foreslås, at mindreforbruget indgår i finansieringen af de opgjorte udgifter afledt af COVID-19 på institutionsområdet.

   

  Der gøres i den forbindelse opmærksom på, at der i sagen om midtvejsreguleringen for 2021 på Økonomudvalgets møde den 17. august 2021 blev oplyst, at der skal tilbageføres 5,010 mio. kr. til de decentrale budgetter i 2021 vedrørende henholdsvis mindreforbrug på barselspuljen svarende til 0,15% af lønsummen, og opjustering af den generelle pris- og lønfremskrivning med 0,1%. Fordelingen på institutioner mv. fremgår af vedlagte bilag 1, og midlerne tilbageføres som en del af nærværende sag vedrørende nettomerudgifter afledt af COVID-19.

   

  2. Mindreforbrug på udvalgte driftsområder som følge af COVID-19

  Der er i 1. halvår 2021 konstateret et konkret mindreforbrug vedrørende værnemidler i bl.a. Hjemmeplejen og på de kommunale plejehjem svarende til i alt 0,508 mio. kr., som følge af, at udgiften til værnemidler med den nuværende ordning med bestilling igennem KVIK er fuldt ud finansieret af staten. Tilsvarende er der mindreforbrug vedrørende buskort til ungdomsuddannelser på 0,300 mio. kr., som følge af hjemsendelsen af elever i vinter og forår 2021. Dvs. i alt konkret mindreforbrug på 0,808 mio. kr. på udvalgte driftsområder som følge af COVID-19.

   

  3. Forventet mindreforbrug over 2% på det administrative område samt mindreforbrug på tværgående puljer

  Der er i hver forvaltning foretaget en vurdering af et forventet mindreforbrug over 2% på det administrative område, hvor overførselsprocenten i 2021 reduceres fra 3 til 2%.

  Endvidere er der foretaget en gennemgang af forbruget på en række tværgående puljer på Økonomiudvalgets område. Samlet set kan der på denne baggrund redegøres for et forventet mindreforbrug på 9,260 mio. kr. i 2021.

   

  Der kan på denne baggrund foreslås følgende finansiering af nettomerudgifterne afledt af COVID-19 i 2021, jf. tabel 2 nedenfor:

   

  Tabel 2: Forslag til finansiering af nettomerudgifter afledt af COVID-19 i 1. halvår 2021:

  Beløb i 1.000 kr.

  2021

  Udgifter:

  Nettomerudgifter i 1. halvår 2021, jf. tabel 1

  -         budgetværn under Økonomiudvalget

  -         bloktilskudskompensation

   

  18.007

  -4.300

  -8.904

  I alt netto = merudgift

  4.803

  Yderligere finansiering:

  -         mindreforbrug på institutionsområdet (kørsel, møder mm.)

  -         mindreudgifter til værnemidler, buskort mm.

  -         mindreforbrug på det administrative område

   

  -2.784

  -808

  -9.260

  Yderligere finansiering i alt

  -12.852

  Resultat = mindreudgift

  -8.049

   

  En detaljeret oversigt over den yderligere finansiering fordelt på udvalgsområder mv. fremgår af vedlagte bilag 1.

   

  Det fremgår af tabel 2 ovenfor, at der er tilvejebragt yderligere finansiering svarende til i alt 12,852 mio. kr. i 2021. Med nettomerudgifter i 1. halvår 2021 på i alt 4,803 mio. kr. vil der således fortsat være 8,049 mio. kr. i budgetværnet vedrørende COVID-19 under Økonomiudvalget til imødegåelse af nettomerudgifter i perioden 1. juli–31. december 2021.

   

  Opmærksomheden skal i den forbindelse henledes på, at der især på øvrige områder (kat. 2 og 3) også i 2. halvår skal forventes væsentlige udgifter afledt af COVID-19, da der her er tale om udgifter til centrale tværgående funktioner i kommunen i form af test, smitteopsporing, koordinering af værnemidler etc.

   

  På denne baggrund kan det ikke garanteres, at der på de aftalestyrede områder i 2. halvår 2021 kan ydes fuld kompensation for nettomerudgifter afledt af COVID-19. Det er dog vigtigt, at der fortsat sker registrering af merudgifter afledt af COVID-19 i både økonomi- og lønsystem.

  Indstilling

  Direktionen indstiller,

  at de aftalestyrede enheder kompenseres for nettomerudgifterne afledt af COVID-19 i perioden 1. januar–30. juni 2021, som vist i vedlagte bilag 1, herunder at et opgjort mindreforbrug svarende til 2,784 mio. kr. i 1. halvår 2021, indgår i finansieringen af merudgifterne,

  at øvrige nettomerudgifter i 1. halvår 2021 finansieres som vist i tabel 2 ovenfor,

  at der som konsekvens heraf foretages budgetomplaceringer i 2021 i henhold til den udarbejdede opgørelse i bilag 1, hvorefter der resterer 8,049 mio. kr. i budgetværnet under Økonomiudvalget til imødegåelse af nettomerudgifter afledt af COVID-19 i 2. halvår 2021, og

  at der tilbageføres i alt 5,010 mio. kr. til de decentrale budgetter i 2021 vedrørende henholdsvis mindreforbrug på barselspuljen svarende til 0,15% af lønsummen, og opjustering af den generelle pris- og lønfremskrivning med 0,1%, som vist i vedlagte bilag 1.

  Beslutning Økonomiudvalget den 07-09-2021

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/4994, Sagsinitialer: SBOE

  Sagsfremstilling

  Byrådet fastlægger i samarbejde med Seniorrådet de nærmere rammer for Seniorrådets virke, herunder aftaler nærmere om, hvordan og i hvilket omfang Seniorrådet skal høres.

   

  Derudover fastsætter Byrådet i samarbejde med Seniorrådet vedtægter for Rådet.

   

  I denne sag skal Byrådet tage stilling til vedtægtsændringer, som Social- og Sundhedsudvalget har behandlet i sit møde den 11. august.

   

  De vedtægtsændringer, der omtales nedenfor, har Social- og Sundhedsudvalgets opbakning.

   

  Forslaget vedlægges som bilag 1.

   

  I § 3 foreslås, at valgprocedure og retningslinjer for valget aftales forud for valget, i stedet for at det aftales ”nærmere”.

   

  Derudover er der en sproglig opdatering vedrørende uafhængighed af partipolitik og indholdsmæssigt vedrørende antallet af suppleanter, idet forslaget nu muliggør, at der så vidt muligt vælges 11 suppleanter, hvilket betyder, at Seniorrådet ved et medlems udtræden nu kan komme til at bestå af færre medlemmer end 11.

   

  I § 5 foreslås, at Seniorrådets møde om kommunens budget med Social- og Sundhedsudvalget planlægges afholdt i april/maj, hvor der tidligere alene var oplysning om, at Seniorrådet indkaldes til møder om budgetorientering. 

   

  Det foreslås endvidere som noget nyt, at der mindst en gang om året afholdes et møde med Seniorrådet og formandsskabet for Social- og Sundhedsudvalget for gensidig orientering og drøftelse af relevante emner for ældreområdet. Møde med det indhold blev tidligere afholdt med hele udvalget.

   

  Desuden indeholder denne del af forslaget også en mere uddybende beskrivelse af, hvilke møder Seniorrådet indkaldes til og at Seniorrådet kan inviteres til deltagelse i kommunale arbejdsgrupper. Omformuleringen af denne del af bestemmelsen ændrer ikke indholdsmæssigt i de gældende vedtægter. 

   

  Forslaget i § 5 indeholder derudover et forslag om, at Seniorrådet kan nedsætte andre underudvalg, end dem der allerede fremgår af vedtægterne. Forslaget indebærer, at Seniorrådet selv drøfter og træffer afgørelse om, hvorvidt et underudvalg skal nedsættes. Dette er nyt. Forslaget betyder, at nedsættelse af nye underudvalg ikke godkendes i Byrådet, og dermed heller ikke kommer til at fremgå af vedtægterne.

   

  Der er også indsat et nyt forslag om, at underudvalgenes formænd kan meddele offentligheden, hvad udvalget arbejdet med, og endelig er der foreslået en sproglig omformulering af afsnittet om de årlige offentlige møder, som Seniorrådet afholder.  

   

  Protokoludskrift fra Social- og Sundhedsudvalgets møde vedlægges som bilag 3, og Seniorrådets ændringsforslag vedlægges bilag 4.

   

  Der vedlægges endvidere udkast til nye vedtægter, bilag 1, med de ændringer der fremgår ovenfor. De eksisterende vedtægter ses som bilag 2.

   

  Sagen blev udsat i Økonomiudvalgets møde den 17. august 2021 med henblik på at præcisere bilag 1 – udkast til de nye vedtægter. Ændringen fremgår af det nye bilag 1, som er udarbejdet efter Økonomiudvalgets møde.

  Indstilling

  Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,

  at udkast til ændrede vedtægter, som fremgår af bilag 1, godkendes.

  Beslutning Økonomiudvalget den 07-09-2021


  Anbefales godkendt, idet bilag 1 opdateres til det endelige forslag.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/39381, Sagsinitialer: SBOE

  Sagsfremstilling

  Det nye Byråds funktionsperiode starter formelt den 1. januar 2022. Det er erfaringen fra tidligere opstarter, at det er meget hensigtsmæssigt at gennemføre et omfattende introduktionsprogram, der både adresserer opgaver og visioner, samt har fokus på at facilitere gode samarbejdsrelationer både mellem byrådsmedlemmerne og mellem forvaltning og politikere.

   

  I denne sag fremlægges forslag til rammer for introduktionsforløb for det nye byråd, som bygger videre på de gode erfaringer fra tidligere introduktioner.

   

  Det forventes, at forløbet vil komme til at bestå af

  1. Velkomstmøde for de nye medlemmer af Byrådet (24. november 2021)
  2. Konstituerende byrådsmøde 8. december 2021
  3. Konstituerende udvalgsmøder den 8. december 2021 og billedtagning
  4. Kick-off seminar for hele byrådet (20. – 21. januar 2022)
  5. Kattegatkursus for de nye medlemmer af Byrådet (3.- 5. februar 2022)
  6. Institutionstur for hele Byrådet og Direktion (samme dag som første byrådsmøde forventeligt den 26. januar 2022)
  7. Introduktion til fagudvalgene (efter kick-off seminar)
  8. Introduktion til kommunaløkonomi for de nye medlemmer af Byrådet (marts 2022)
  9. Tilbud om kursus i mødeledelse for udvalgsformænd, eventuelt også 1. og 2., viceborgmester
  10. Oplæg om kommunikation for hele byrådet (temamøde marts 2022)
  11. Tilbud om Komponentkursus for udvalgsformand og direktør
  12. Tilbud om Komponentkursus for medlemmer af Råd, Nævn og Bestyrelser (juni 2022)
  13. Introduktion af/til kommunens eksterne samarbejdspartnere (temamøde i 2. kvartal 2022)
  14.  Opfølgningsdag for nye byrådsmedlemmer på praktiske spørgsmål (august 2022)

   

  Forløb for nye medlemmer

  Introduktionsforløbet for de nye medlemmer indeholder et velkomstmøde med billedtagning og udlevering af IT-udstyr og en kort introduktion til de rettigheder og forpligtelser, der følger af at være blevet valgt ind i Byrådet. Senere får de nye medlemmer får senere en introduktion til kommunaløkonomien. Den 3. – 5. februar 2022 afholdes der Kattegatkursus for de nye medlemmer sammen med nyvalgte fra de øvrige sønderjyske kommuner.

   

  Forløb for hele Byrådet

  Kick-off seminaret samler det Byråd i et døgn om en række oplæg, som skal bidrage til at give Byrådet et fælles vidensgrundlag og udgangspunkt for samarbejdet. Det vil omfatte en række moduler: ”Arven” fra tidligere Byråd, ”Nutiden” inklusive tværgående strategier, ”Fremtiden” inklusiv eksternt inspirationsoplæg, ”Præsentation” af de fire forvaltningsområder inklusiv snitflader, udfordringer, dilemmaer og tendenser, ”Ledelse” – Byrådet som arbejdsgiver og driftsherre samt ”Kodeks for godt politiske samarbejde”.

   

  Der lægges op til, at der inkorporeres et inddragende element, der giver plads til formulering af Byrådets ønsker og de resultater, man gerne vil opnå. Der lægges ligeledes vægt på, at kick-off seminaret giver mulighed for at skabe relationer internt i Byrådet og til Direktionen.

   

  Seminaret afholdes på Eccocentret, fra torsdag den 20. januar kl. 12.00 2022 til fredag den 21. januar 2022 kl. 12.

   

  Institutionsturen planlægges til at finde sted samme dag som det første byrådsmøde i januar 2022, som forventes afholdt den 26. januar 2022, og vil gå til institutioner, som eksempelvis en skole, daginstitution, plejehjem og Driftsenheden.

   

  Derudover foreslås introduktion til hele Byrådet i forbindelse med temamøder i foråret/forsommeren om kommunikation og om kommunens eksterne samarbejdspartnere, så som Arwos, Aabenraa Havn, Business Aabenraa, Brand & Redning Sønderjylland, Udviklingsråd Sønderjylland (URS), og Region Sønderjylland-Schleswig.

   

  Forløb for udvalgsformænd

  Desuden vil kommunen tilbyde kursus i mødeledelse for udvalgsformænd og eventuelt 1. og 2. viceborgmester og Komponent (det tidligere COK) tilbyder kurser til udvalgsformand og direktører, og til medlemmer af Råd, nævn og bestyrelser.

   

  Forløb for udvalgsmedlemmer

  De respektive forvaltninger introducerer de enkelte udvalg for opgaverne og arbejdet i udvalgene.

   

  Kandidatinformationsmøder

  Introduktionsforløbet er suppleret af to kandidatinformationsmøder, som allerede afholdes den 20. og 27. september 2021.

  Indstilling

  Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,

  at Økonomiudvalget drøfter behovet for at gennemføre punkt 9 om kursus i mødeledelse for udvalgsformænd og evt. 1. og 2. viceborgmester, og

  at rammerne for introduktionsforløbet for det nye Byråd godkendes.

  Beslutning Økonomiudvalget den 07-09-2021

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/1503, Sagsinitialer: OSL

  Sagsfremstilling

  Administrationsgebyret for jordflytning har tidligere været opkrævet som fast beløb per ejendom. Denne praksis var blevet ulovlig i 2019, og der er kompenseret for de manglende indtægter i Lov- og cirkulæreprogrammet i 2020.

   

  Der er nu åbnet op for en ny form for gebyropkrævning med samtidig økonomisk nedregulering.

   

  Siden 1. januar 2021 har det ifølge Affaldsaktørbekendtgørelsen været et krav, at kommunerne fastsætter et gebyr for anvisning af erhvervsaffald (§18, stk. 4) og jordhåndtering (§18, stk. 5).

   

  Som følge heraf er der vedtaget en nedregulering i Lov- og cirkulæreprogrammet, som betyder, at Aabenraa Kommune får 0,152 mio. kr. mindre i 2021 og 0,205 mio. kr. mindre årligt fra 2022.

  I denne sag foreslås gebyropkrævning fra 1. oktober 2021. Gebyrstørrelsen er fastsat således, at gebyret forventes at kunne dække nedreguleringen fra 2022. Summen af de årlige indtægter er dog usikker, da antallet af sager er konjunkturafhængigt.

  Et eventuelt manko i 2021 vil blive håndteret i bevillingskontrollen per 30. september 2021.

   

  Det foreslås med baggrund i nedenstående beskrivelser, at der med virkning fra 1. oktober 2021 fastsættes følgende gebyrer:

  • Anvisning af erhvervsaffald – 573 kr. pr. medgået time (dog minimum 1 time)
  • Jordflytning – startgebyr 573 kr. og herefter 143 kr. pr. påbegyndt kvarter
  • Jordflytning genoptagelse – 287 kr. og herefter 143 kr. pr. påbegyndt kvarter

   

  Timesatsen er baseret på, at det er en administrativ medarbejder, som forestår opgaverne, og taksten bør fremadrettet pris- og lønfremskrives.

   

  Anvisning af erhvervsaffald

  Gebyret skal dække de omkostninger, konkrete anvisninger giver anledning til, efter kommunen har foretaget klassificering. Gebyret skal differentieres, så det afspejler tidsforbruget ved den enkelte konkrete anvisning dog således, at gebyrstørrelsen kan inddeles i faste gebyrtrin fastsat af kommunen.

   

  Kommunen skal konkret anvise affald, der ikke er omfattet af en indsamlings- eller anvisningsordning. Konkret anvisning af erhvervsaffald udføres meget sjældent og kun i de situationer, hvor virksomheden har affald, der ikke kan afleveres til de regulativfastsatte modtageranlæg for forbrændingsegnet, deponeringsegnet og farligt affald. En konkret anvisning kan eksempelvis være, hvis en virksomhed har deponeringsegnet affald, der ikke findes på Arwos Deponis positivliste, og derfor må anvises til et andet deponeringsanlæg.

   

  Den konkrete anvisning skal ske på baggrund af en konkret vurdering af affaldets egenskaber, herunder nødvendige prøvetagninger og analyser. Sagsbehandlingen kan være kompleks og tidskrævende, hvilket gør det vanskeligt at fastsætte et gennemsnitligt tidsforbrug og derved et fast gebyr. Det foreslås derfor, at sagsbehandlingen i disse sager faktureres efter medgået tid i henhold til en fastlagt timepris. Taksten for en konkret anvisning efter Affaldsaktørbekendtgørelsens § 18 stk. 4 foreslås som 573 kr. pr. medgået time i 2021 og pris- og lønfremskrevet fremadrettet.

   

  Da der er få af disse sager, er det en meget begrænset indtægt, som kan forventes herfra.

   

  Jordhåndtering

  Gebyret skal dække de omkostninger, jordflytning giver anledning til, herunder til registrering (inkl. sagsoprettelse og journalisering), sagsbehandling og nødvendige IT-systemer. Gebyret dækker ikke kompetenceudvikling af medarbejdere. Formålet er, at det er ”forureneren betaler”-princippet, som gælder, så de, som kræver størst indsats af kommunen, kommer til at betale mest.

   

  Med udgangspunkt heri og forvaltningens erfaring på området, vurderes det, at det mest hensigtsmæssige vil være at fastsætte et startgebyr, da alle sager kræver indsats med registreringer og gennemgang af fremsendte anmeldelser inkl. analyseresultater. Det vil sjældent kunne gøres på mindre end en time, og derfor foreslås, at startgebyret svarer til en time, og at der herudover faktureres for hver påbegyndte kvarter.

   

  Det vurderes desuden, at der er mange virksomheder, som har projekter, som kan løbe over lang tid og med faseopdeling. I disse tilfælde findes det hensigtsmæssigt for virksomhederne, at der laves et gebyr for genoptagelse, som svarer til en halv times indsats, da dele af arbejdet kan genbruges fra tidligere faser, og virksomhederne derfor ikke skal betale fuldt startgebyr for hver fase. Ud over genoptagelsesgebyret faktureres så for hver påbegyndt kvarter.

   

  Erfaringerne viser, at der er visse virksomheder, som har meget svært ved at få afsluttet deres sager. Med en fakturering for hvert påbegyndt kvarter, vil det dermed være i virksomhedens interesse at få afsluttet sagen, for hver gang vi skal rykke for afslutning, vil det koste mindst et kvarters gebyr.

   

  Der er årligt mellem 350 og 400 jordflytninger i Aabenraa Kommune, og langt de fleste af sagerne bliver afsluttet inden for en times arbejdsindsats og vil dermed være dækket af startgebyret. Dermed vurderes det, at det manglende beløb på 0,205 mio. kr. årligt vil kunne indhentes via gebyrerne.

  Økonomi og afledt drift

  Såvel de foreslåede indtægter som nedreguleringen ifølge Lov- og cirkulæreprogrammet ligger på Økonomiudvalgets område.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at taksterne som anført i sagsfremstillingen godkendes med virkning fra 1. oktober 2021, og

  at taksterne for 2022 indarbejdes i takstbladet.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 01-09-2021

  Anbefales godkendt.

   

  Afbud: Thomas Juhl

  Beslutning Økonomiudvalget den 07-09-2021

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/24708, Sagsinitialer: jejk

  Sagsfremstilling

  Beredskabskommissionen har den 22. juni 2021 anbefalet planen og fremsendt den til godkendelse i ejerkommunernes kommunalbestyrelser. Denne sag handler om godkendelse af planen og om den afledte administration, vedligeholdelse og eventuelle nedlæggelse af brandhaner.

   

  Ved dannelsen af Brand & Redning Sønderjylland blev det af de tre stiftende kommuner besluttet, at ejerskabet af brandhanerne forblev i kommunerne, og at den fremtidige organisering, administration og vedligeholdelse af brandhanerne skulle undersøges.

   

  Arbejdet har været i gang siden 2017, hvor der først blev dannet et overblik over, hvilke brandhaner der ønskes fastholdt i overensstemmelse med den risikobaserede dimensionering. Materialet blev bearbejdet sammen med brandstationerne i løbet af 2019.

   

  Med godkendelse af planen sker der en reduktion i antallet af brandhaner, idet der vurderes behov for fastholdelse af ca. 275 brandhaner ud af de nuværende ca. 1.800 brandhaner. Kommunerne ejer brandhanerne, og vandværkerne ønsker dem i flere tilfælde fjernet fra vandforsyningsnettet. Det er nødvendigt med en forudgående afklaring med vandværkerne, før der tages beslutning om nedlæggelse eller anden brug.

   

  Brandhanenettet er omkostningstungt. Brand & Redning Sønderjylland anvendte for eksempel i 2020 0,177 mio. kr. på i alt ni reparationer, mens der i 2021 til dato er anvendt 0,107 mio. kr. Brand & Redning Sønderjylland oplyser, at den økonomiske ramme ikke giver mulighed for at anvende midler på almindelig vedligeholdelse.

   

  Inden for den afsatte økonomiske ramme på 0,15 mio. kr. kan Brand & Redning Sønderjylland alene vedligeholde de tilbageværende ca. 275 brandhaner, hvorfor Brand & Redning Sønderjylland ikke foreslår en regulering af budgetmidlerne mellem ejerkommunerne og Brand & Redning Sønderjylland.

   

  Den fysiske fjernelse af nedlagte brandhaner kan medføre væsentlige omkostninger i de enkelte kommuner. I Aabenraa forventes det, at ca. 150 brandhaner opretholdes, og ca. 750 haner kan nedlægges. I alt altså ca. 900 brandhaner i Aabenraa Kommune.

   

   

  Plan for vandforsyning og de dertil hørende høringssvar fremgår af bilag.

  Økonomi og afledt drift

  Med planens godkendelse overgår vedligeholdelse og reparation af brandhaner til Aabenraa Kommune.

   

  Plan, Teknik & Miljø vurderer, at de årlige omkostninger til reparation og vedligeholdelse af de 150 brandhaner, der opretholdes jf. vandplanen, årligt vil koste 0,3 mio. kr. Forudgående planlægning af den fremadrettede drift og et udbud af arbejder for nedlæggelse af brandhaner vil koste 0,2 mio. kr. Der er ikke afsat budget til disse nye opgaver, hvorfor der må omprioriteres på politikområdet ”Vejdrift”, når reparation og vedligehold skal gennemføres. Konsekvenserne ved omprioritering vil blive nærmere belyst ved 2. bevillingskontrol 2021. 

   

  Det estimeres, at omkostningerne til nedlæggelse af omkring 750 brandhaner i Aabenraa Kommune over en længere årrække vil koste et tocifret millionbeløb. 

  Høring/udtalelse

  Placeringen af brandhaner, der skal fastholdes, har været i høring hos brandstationerne i august 2019.

   

  Den nye plan for vand til brandslukning blev sendt i høring hos de tre ejerkommuner og vandrådene den 8. april 2021 med høringsfrist den 30. april 2021. Høringssvar bilagt.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at Brand & Redning Sønderjyllands plan for vand til brandslukning godkendes, og

  at situationen om afledte omkostninger ved vedligeholdelse, reparation og nedlæggelse tages til efterretning.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 01-09-2021

  Anbefales godkendt.

   

  Afbud: Thomas Juhl

  Beslutning Økonomiudvalget den 07-09-2021

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/35762, Sagsinitialer: NMOES

  Sagsfremstilling

  I Tillæg nr. 6 til spildevandsplan 2018-2022 planlægges for spildevandsseparering af et boligområde i Kruså, herunder anlæggelse af et regnvandsbassin, samt rettelser til tilgrænsende kloakoplande.

  Behovet for kloaksepareringen er opstået, fordi eksisterende spildevandsoverløb fra et overbelastet kloaksystem skal stoppes. Kommunen er forpligtet til at sikre denne indsats, da overløb fra spildevand er årsag til, at Krusåen er udpeget som særligt indsatsområde.

   

  Tillæg nr. 6 til spildevandsplan 2018-2022 er efter endt offentlig høring behandlet i Teknik- og Miljøudvalget den 2. juni, i Økonomiudvalget den 15. juni og i Byrådet den 23. juni 2021. Byrådet besluttede at sende sagen tilbage til Teknik- og Miljøudvalget med henblik på en nyvurdering af alternative placeringer.

  På mødet i Teknik- og Miljøudvalget blev sagen forelagt med vurdering af 19 alternativer på 12 forskellige placeringer. Udvalget besluttede, at sagen skulle genfremlægges med nærmere vurdering af realiserbarhed af placeringerne 3 og 9. Placeringerne fremgår af kortbilag.

  Vurderingerne er uddybet i bilag.

   

  Vurdering af placering 3 (overdrev på matrikel 423, Kruså)

  • Fysisk realiserbarhed
   Bassinet kan realiseres. Dog er realiseringen besværliggjort af vanskelige terræn- og adgangsforhold
  • Retslige bindinger

  Forvaltningen vurderer, at der ikke kan dispenseres fra Naturbeskyttelseslovens §3 til bassinet, da der findes en egnet alternativ placering uden tilsvarende beskyttelse, og da arealet vurderes at have god naturtilstand med en naturtype (overdrev), der ikke umiddelbart kan erstattes af eventuelle erstatningsarealer. Bassinet vil således heller ikke øge naturkvaliteten på arealet.

  • Økonomi
   Prisen er skønnet til 2,2 – 2,9 mio. kr. med stor sandsynlighed for den højere pris.

   

  Vurdering af placering 9 (sportsanlægget ved Flensborgvej 9B)

  • Fysisk realiserbarhed
   Bassinet kan ikke realiseres som traditionelt åbent bassin, da arealet ikke er stort nok. Det vil derfor skulle anlægges som kombination af åbent og lukket bassin.
   Det lukkede bassin vil være en delvis nedgravet lukket cirkulær beholder (som gyllebeholder), som vil blive synlig og fremstå som et egentligt teknisk anlæg.
   Til den åbne del vil alle tre plateauer af pladsen skulle inddrages. Indhegning vil være påkrævet på grund af stor vanddybde i den lukkede beholder.
  • Retslige bindinger

  Forvaltningen vurderer, at der ikke er retslige bindinger, der vil stå i vejen for realisering.

  • Økonomi
   Prisen er skønnet til samlet 6,6 mio. kr. for et åbent bassin, et lukket bassin samt en regnvandsledning fra boligområdet. Regnvandsledningen skal være stor, da neddrosling først finder sted efter bassinet.
   Drift og vedligeholdelse er væsentligt dyrere end ved et enkelt åbent bassin.

   

  Vurdering af placering jf. Tillæg nr. 6 til spildevandsplanen

  • Fysisk realiserbarhed

  Bassinet kan realiseres umiddelbart.

  • Retslige bindinger

  Forvaltningen vurderer, at der ikke er retslige bindinger, der vil stå i vejen for realisering.

  • Økonomi
   Prisen er skønnet til 1,7 mio. kr.

   

  Det er forvaltningens vurdering, at placeringen i Tillæg nr. 6 til spildevandsplanen er den billigste og fagligt set bedste placering af bassinet, som er uproblematisk i forhold til realiserbarheden.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at tillæg nr. 6 til Spildevandsplanen 2018-2022 godkendes,

  at forvaltningen sammen med Arwos og med input fra borgerne med adresser til Udsigten samt Åbjerg 15-31 og 12A -26 fastlægger bassinets endelige kapacitet og udformning,

  at forvaltningen bemyndiges til sammen med Arwos at optage forhandlinger med de berørte lodsejere med henblik på at opnå forlig via en frivillig aftale for så vidt angår eventuelle nødvendige arealer til placering af ledninger, brønde eller pumpestation, og

  at forvaltningen bemyndiges til at rejse en ekspropriationssag for det eventuelle nødvendige areal til placering af ledninger, brønde eller pumpestation, hvis der ikke kan opnås forlig via frivillig aftale.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 01-09-2021

  Ændringsforslag fra V, C og S med forslag om at der ønskes placering på matrikel 423.

   

  Ikke godkendt idet 3 stemte for (V, S og C) og 3 stemte imod (O og A).

   

   

  Forvaltningens forslag anbefales godkendt idet 3 stemte for (A og O), imod stemte 1 (C) og 2 undlod at stemme (S og V).

   

  C stemte imod med den begrundelse, at der rejses tvivl om udvalgsmedlemmer, der er repræsenteret i Arwos bestyrelse, er inhabile.

   

  Afbud: Thomas Juhl

  Beslutning Økonomiudvalget den 07-09-2021

  Ændringsforslag fra C, I, S og V om, at der ønskes en placering på matrikel 423.

   

  7 stemte for ændringsforslaget (C, I, S og V). Imod stemte 4 (A og O).

   

  Anbefalet godkendt, således at tillæg nr. 6 justeres med den konkrete placering i ændringsforslaget.

   

  A og O stemte imod med begrundelsen, at de ikke ønsker at anlægge regnvandsbassin i § 3 arealet, da det ikke vurderes lovligt, og at de ønsker at nedbringe overløb hurtigst muligt efter den billigste løsning, som ikke medfører unødvendige udgifter for borgere.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/11402, Sagsinitialer: klh

  Sagsfremstilling

  Et forslag til tillæg nr. 1 Lokalplan M90 for Sønderstrand har været fremlagt i offentlig høring i 4 uger fra den 14. juli 2021 til den 11. august 2021.
   

  Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af ønske om at kunne opføre en mindre bygning til vinterbaderfaciliteter i nærheden af de nuværende vinterbaderfaciliteter og badebroen, som benyttes som adgang til fjorden for vinterbaderne.

   

  Den påtænkte bygning til vinterbaderne og tilhørende toiletafsnit udlægges som et nyt byggefelt A6 med en byggemulighed på maksimalt 90 m². Højden må ikke overstige 3 meter målt fra kote 2,5 meter. Bygningens facader skal udføres i overensstemmelse med den eksisterende bebyggelse i byggefelt A5 i Lokalplan M90 lige nordfor. Byggeriet vil medføre en indskrænkning af det nuværende trappeanlæg og kan påvirke udsigten over fjorden for enkelte boliger langs Gl. Flensborgvej. Påvirkningen er visualiseret i lokalplantillægget.

   

  I forbindelse med høringen indkom der i alt 2 høringssvar. Høringssvar fra Museum Sønderjylland omhandler arkæologiske forhold. Høringssvaret fra en borger med bopæl i området omhandler reduktion af udsigt for bagvedliggende boliger og forbipasserende på Flensborgvej, støj fra Sønderstrand generelt (høj musik m.m.) og der stilles spørgsmål ved behovet for vinterbaderbygningen og om den i givet fald kunne være placeret et andet sted eller behovet kunne dækkes ved ombygning af nuværende badebygning i byggefelt 5.
   

  Plan, Teknik & Miljø har udarbejdet et indstillingsnotat, dateret den 23. august 2021, som

  indeholder resumé af høringssvar, forvaltningens bemærkninger og indstillinger til ændring af lokalplanen, hvis der er sådanne. Det indstilles, at høringssvaret fra Museum Sønderjylland tages til efterretning og at høringssvaret indsendt af en borger ikke imødekommes, idet der ikke er muligt at finde andre egnede steder i området og at ombygning af nuværende bygning i byggefelt A5 ikke er mulig inden for reglerne i BR18.
   

  Planforslaget var screenet i henhold til miljøvurderingsloven. Det var ud fra screeningen vurderet, at miljøpåvirkningerne ikke var af et sådan omfang, at der skulle udarbejdes en miljøvurdering. Byrådet besluttede i forbindelse med vedtagelse af lokalplanforslaget, at der ikke skulle udarbejdes en miljøvurdering efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter. Afgørelsen kunne påklages inden 4 uger fra offentliggørelsen af Byrådets afgørelse. Der er ikke klaget over Byrådets afgørelse.
   

  Planmæssige forhold

  Området er omfattet af rammeområde 1.1.043.F i Kommuneplan 2015. Rammeområdet må lokalplanlægges til rekreative formål i form af Lystbådehavn og fritids- og ferieformål. Planforslaget er i overensstemmelse med Kommuneplan 2015.
   

  Området er omfattet af Lokalplan M90 Sønderstrand. Lokalplan M90 opretholdes, idet Tillæg nr. 1 til Lokalplan M90 alene udlægger et nyt byggefelt A6, men ikke ændrer andre forhold i gældende lokalplan. Byggefeltet placeres i delområde A i Lokalplan M90, som ligger i byzone. Delområde A må anvendes til lystbådehavn med tilhørende faciliteter samt faciliteter i sammenhæng med strandarealet i delområde B, herunder toiletter og omklædningsfaciliteter.
   

  Området er omfattet af strandbeskyttelseslinje. Der må blandt andet ikke opføres ny bebyggelse inden for strandbeskyttelseslinjen. Havne er dog undtaget. Udnyttelse af byggefelt A6 kan forudsætte dispensation fra Naturbeskyttelsesloven selv om det er udlagt som havneområde. Delområde A i lokalplanen må anvendes til lystbådehavn. Kystdirektoratet er myndighed.
   

  Byggefelt A6 ligger inde for kystnærhedszonen. I redegørelsen til lokalplaner for bebyggelse og anlæg i de kystnære dele af byzonerne, der vil påvirke kysten visuelt, skal der gøres rede for påvirkningen. Såfremt bebyggelsen afviger væsentligt i højde eller volumen fra den eksisterende bebyggelse i området, skal der gives en begrundelse herfor. Der er udarbejdet visualisering af bygningen i byggefelt A6 i lokalplanens redegørelse samt redegjort for placeringen og påvirkningen.
   

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,
  at Tillæg nr. 1 til lokalplan M90 Sønderstrand vedtages endeligt uden ændringer.

   

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 02-09-2021

  Anbefales godkendt idet 4 stemte for V, O og S og imod stemte A og F.

   

  A og F stemte imod med den begrundelse, at de ikke mener at projektet med den anviste placering er visionær nok, og vil udgøre et tilbud til turister og borgerer generelt.

   

  Afbud: Erik Uldall Hansen.

  Beslutning Økonomiudvalget den 07-09-2021

  Anbefales godkendt.

   

  8 stemte for (C, I, O, S, V).

  3 stemte imod (A)

   

  A stemte imod med den begrundelse, at de ikke mener, at projektet med den anviste placering er visionær nok og vil udgøre et tilbud til turister og borgere generelt.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/13796, Sagsinitialer: ash

  Sagsfremstilling

  Vækstudvalget for Land og By besluttede d. 8. april 2021 at igangsætte lokalplanlægning for et nyt boligområde i Aabenraa med navnet Udsigten.

   

  Plan, Teknik & Miljø har udarbejdet et forslag til Lokalplan nr. 138 med et tilhørende forslag til Kommuneplantillæg nr. 41 til Kommuneplan 2015.

   

  Formålet med lokalplanen er at fastlægge områdets anvendelse til boligformål med mulighed for at opføre tæt/lav bebyggelse som rækkehuse, gårdhavehuse, parterre boliger og lignende, samt åben/lav bebyggelse med dertilhørende fælles opholdsarealer.

   

  Lokalplanen giver mulighed for at opføre omkring 40 boliger.

   

  Bebyggelsens ydre fremtræden skal medvirke til at skabe en arkitektonisk helhedsvirkning i forhold til omgivelserne og opholdsarealer skal placeres og udformes, så de indgår i en samlet helhed med bebyggelsen.

   

  Lokalplanen fastsætter desuden bestemmelser for den trafikale struktur i området. Herunder fastlægges vejadgang til grundene, stiforbindelser og udlægges arealer til parkering.

   

  Forslaget til lokalplan og kommuneplantillæg er blevet screenet i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter. Forvaltningen vurderer, at der ikke skal udarbejdes miljøvurdering. Beslutning om ikke at udarbejde miljøvurdering offentliggøres sammen med planforslagene og kan påklages til Planklagenævnet inden 4 uger fra offentliggørelsen af Byrådets afgørelse.

   

  I forhold til den trafikale situation uden for lokalplanområdet er der som bilag til denne sag vedhæftet et trafiknotat, der beskriver områdets nuværende vejforsyning og mulige forbedringsmuligheder. Eventuelle anlæg eller lignende besluttes i Teknik- og Miljøudvalget eller administrativt i Drift & Anlæg, og er således ikke en del af indstillingen i denne sag.

  Planmæssige forhold

  Lokalplanområdet ligger inden for kommuneplanens rammeområde 1.1.207.D - Skelbækvej og 1.1.204.B - Posekær udlagt til henholdsvis offentlige formål og boligområde.

   

  Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med kommuneplanrammerne. På denne baggrund er der udarbejdet et forslag til Kommuneplantillæg nr. 41. Med Kommuneplantillæg nr. 41 overføres den del af lokalplanområdet der ligger i lokalplanens delområde 1 (matr.nr. 1288) til et nyt rammeområde 1.1.240.B i kommuneplan 2015. Delområde 2 er således ikke en del af kommuneplantillægget, da det forbliver uændret i henholdsvis rammeområde 1.1.204.B og 1.1.207.D.

   

  Det nye rammeområde 1.1.204.B udlægger området til boligområde. Den specifikke anvendelse er blandet boligområde. Etage-, tæt-lav og åben-lav boliger. Offentlige formål til områdets forsyning samt anlæg til områdets forsyning. Erhverv der ikke ændrer områdets karakter som boligområde.

   

  Bebyggelsens omfang er reguleret med et maksimalt samlet boligareal på 7.500 m², hvilket svarer til en bebyggelsesprocent på 40 for delområde 1.

   

  Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 2,5 etager. Bebyggelseshøjden må ikke overstige 12,5 meter. Der fastsættes ikke mindste grundstørrelser. Områdets zonestatus er byzone og den fremtidige zonestatus er byzone.

   

  Der har i perioden 27. maj - 24. juni 2020 været indkaldt ideer og forslag i forbindelse med udarbejdelse af tillæg til kommuneplanen efter planlovens §23c. Der indkom i alt 6 bemærkninger fra både naboer og almene boligselskaber og udvalget blev orienteret om indholdet den 13. august 2020. Flere af bemærkningerne gik på den trafikale situation i området og konkrete forslag til adgangsveje mv. Desuden er der konkrete ideer til den fremtidige bebyggelse i området samt de ubebyggede arealer. Ideerne er så vidt muligt indarbejdet i planforslagene.

   

  Der arbejdes sideløbende med lokalplanarbejdet med de trafikale løsninger for nærområdet, der dog ligger uden for lokalplanområdet. Der er lavet notat herom, som ses i bilag.

   

  Området er udpeget som værdifuldt geologisk område og er i den bynære del af Kystnærhedszonen i Kommuneplan 2015. Der er lavet visualiseringer af byggeriet set fra kysten.

   

  Lokalplanområdet er desuden delvist omfattet af Partiel Byplanvedtægt nr. 40. PBV nr. 40 aflyses delvist i forbindelse med lokalplanens endelige vedtagelse.

  Høring/udtalelse

  Forslag til Lokalplan nr. 138 og forslag til Kommuneplantillæg nr. 41 til Kommuneplan 2015 forventes sendt i offentlig høring i 8 uger fra ultimo september til ultimo november. Der forventes afholdt et borgermøde i løbet af høringsperioden.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at forslag til Kommuneplantillæg nr. 41 godkendes og fremlægges i offentlig høring i 8 uger,

  at forslag til Lokalplan nr. 138 'Udsigten - nyt boligområde i Aabenraa' godkendes og fremlægges i offentlig høring i 8 uger,

  at der afholdes borgermøde i første halvdel af høringsperioden, og

  at der ikke udarbejdes en miljøvurdering af planforslagene, og at afgørelsen om ikke at udarbejde en miljøvurdering offentliggøres sammen med planforslagene.

   

   

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 02-09-2021

  Anbefales godkendt.

   

  Afbud: Erik Uldall Hansen.

  Beslutning Økonomiudvalget den 07-09-2021

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/15607, Sagsinitialer: klh

  Sagsfremstilling

  Der fremlægges et forslag til Lokalplan nr. 148 Område til erhverv, idræts- og fritidsformål ved Vestvejen og forslag til Kommuneplantillæg nr. 53.
   

  Området ligger på den østlige side af Vestvejen lige syd for dennes skæring med Rødekro-Aabenraa banen.
   

  Lokalplanforslaget er udarbejdet på baggrund af et ønske om etablering af en mindre idrætshal til padeltennis på matr. nr. 1443 Kolstrup. Erhvervsområdet ved Vestvejen, der er omfattet af Lokalplan M71, er i de senere år suppleret eller erstattet med nye lokalplaner, der åbner op for eksempel boliger og idræts- og fritidsformål. De ændringer som Lokalplan nr. 148 giver mulighed for underbygger denne udvikling. Muligheden for erhverv opretholdes samtidigt. De bygningsregulerende bestemmelser i kommuneplan 2015 ændres kun i begrænset omfang. Der er i lokalplanen udlagt et byggefelt, der blandt andet sikrer nuværende vejbyggelinje langs Vestvejen samt forslag til mulighed for en ny overkørsel til Vestvejen.

   

  Der har forud for udarbejdelse af Kommuneplantillæg nr. 53 været indkaldt ideer og forslag efter planlovens §23c. Der indkom ingen ideer og forslag.
   

  Der er udarbejdet en screening af lokalplanforslaget i henhold til miljøvurderingsloven. Forvaltningen har ud fra screeningen vurderet, at planen ikke skal miljøvurderes. Det indstilles således, at der ikke udarbejdes miljøvurdering, og at afgørelsen om ikke at udarbejde en miljøvurdering offentliggøres sammen med lokalplanforslaget.
   

  Forvaltningen indstiller, at forslag til Lokalplan nr. 148 og forslag til Kommuneplantillæg nr. 53 godkendes og fremlægges i offentlig høring i 8 uger forventeligt fra oktober /december 2021.
   

  Planmæssige forhold

  Området er omfattet af rammeområde 1.1.030.E i Kommuneplan 2015. Området er udlagt til erhvervsformål. Der er udarbejdet et forslag til et kommuneplantillæg nr. 53, som ud over den nuværende erhvervsanvendelse suppleres med idræts- og fritidsformål. Der ændres ikke på de bygningsregulerende bestemmelser, idet den maksimale bygningshøjde ikke må overstige 10 meter og maksimale bebyggelsesprocent, der ikke må overstige 50. Dog begrænses det maksimale etageantal fra 2½ til 2. Der udlægges et nyt rammeområde benævnt 1.1.239.M.

   

  Området ligger i byzone. Zoneforholdene ændres ikke.

  Den nuværende vejadgang til matr. nr. 143 Kolstrup er ikke ideel. Lokalplanen anviser 2 muligheder. Den ene mulighed kan sikre ind- og udkørsel fra alle retninger. Det kan ske ved at flytte overkørslen lidt mod nord så den munder ud direkte over for Søstvej. Den anden mulighed er at bibeholde den nuværende overkørsel. Det medfører, at der ikke kan drejes til venstre fra området ud på Vestvejen og ikke drejes til venstre ind til grunden fra Vestvejen fra nord.

  Området ligger i den kystnære del af byzonen. Da højden overstiger 8,5 meter er der i planerne redegjort for den visuelle påvirkning af kysten og kystlandskabet.
   

  Området ligger omgivet af bebyggelse på alle sider og forholds i stor afstand til beskyttede naturområder og Natura 2000 områder. Det er ligeledes vurderet at der i området ikke findes egnede yngle og rastemuligheder for arter opført på EU-habitatdirektivets bilag IV og at planerne således ikke påvirker disse negativt.
   

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at forslag til Kommuneplantillæg nr. 53 godkendes og sendes i høring i 8 uger,

  at forslag til Lokalplan nr. 148 godkendes og sendes i høring i 8 uger, og

  at der ikke udarbejdes miljøvurdering af planforslagene og at afgørelsen om ikke at udarbejde miljøvurdering offentliggøres sammen med planforslagene.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 02-09-2021

  Anbefales godkendt.

   

  Afbud: Erik Uldall Hansen.

  Beslutning Økonomiudvalget den 07-09-2021

  Anbefales godkendt.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/8861, Sagsinitialer: CEN

  Sagsfremstilling

  Plan, Teknik & Miljø har udarbejdet et forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 1.15.a - Erhvervsområde Nordøst, Tinglev.

   

  Lokalplanområdet ligger i Tinglevs nordlige del, ved rundkørslen Aabenraavej og Bjerndrupvej. Området ligger nord for det eksisterende erhvervsområde ved Industriparken og Bjerndrupvej.

   

  Formålet med lokalplantillægget er at fastlægge konkrete bestemmelser vedrørende etablering af solenergianlæg i det eksisterende erhvervsområde samt at sikre, at der tages hensyn til natur- og landskabsværdier, blandt andet ved etablering af afskærmende beplantning omkring solenergianlægget. Lokalplantillægget ændrer ikke på bestemmelserne i den eksisterende lokalplan 1.15.a, men supplerer blot med bestemmelser, som knytter sig til etablering og udformning af et solenergianlæg.

   

  Forslaget til lokalplantillæg er blevet screenet i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter. Forvaltningen vurderer, at der ikke skal udarbejdes miljøvurdering. Beslutning om ikke at udarbejde miljøvurdering offentliggøres sammen med planforslaget og kan påklages til Planklagenævnet inden 4 uger fra offentliggørelsen af Byrådets afgørelse.

  Planmæssige forhold

  Området er omfattet af Lokalplan 1.15.a. Området ligger i byzone og vil med lokalplanens vedtagelse forblive i byzone.

   

  Lokalplanområdet ligger inden for rammeområde 4.1.030.E, som er udlagt til Erhvervsområde. Inden for rammeområdet må den maksimale bebyggelsesprocent ikke overstige 60% af den enkelte ejendom, bebyggelsens omfang må ikke overstige 40% af det samlede grundareal og må ikke opføres i mere en 2,5 etager. Den maksimale bygningshøjde er 13 meter, dog undtaget enkelte dele af bygninger. Der kan drives erhverv og anlæg i miljøklasse 5 – 6, og der er krav om afskærmende beplantning. 

   

  Lokalplanforslaget er i overensstemmelse med kommuneplanrammerne.

  Høring/udtalelse

  Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 1.15.a - Erhvervsområde Nordøst, Tinglev forventes sendt i offentlig høring i 4 uger fra primo oktober til medio november 2021.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller

  at forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 1.15.a - Erhvervsområde Nordøst, Tinglev godkendes og fremlægges i offentlig høring i 4 uger, og

  at der ikke udarbejdes en miljøvurdering af planforslaget, og at afgørelsen om ikke at udarbejde en miljøvurdering offentliggøres sammen med planforslaget.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 02-09-2021

  Anbefales godkendt.

   

  Afbud: Erik Uldall Hansen.

  Beslutning Økonomiudvalget den 07-09-2021


  Anbefales godkendt.

   

  Jan Riber Jakobsen (C) deltog ikke i behandling af sagen pga. inhabilitet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/947, Sagsinitialer: kesp

  Sagsfremstilling

  Byrådet godkendte på mødet den 4. februar 2021 en anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. ud af det afsatte rådighedsbeløb på 1,5 mio. kr. i 2021 prioriteret til nedrivning. Der er siden udarbejdet en strategi for anvendelse af landsbyforskønnelsesmidler, som er godkendt i Vækstudvalget for Land og By den 2. september 2021.

   

  I strategien beskrives grundlaget for og forslag til anvendelsesområder, praksis for udmøntning samt sammenhængen med mulighederne for statslig refusion gennem Landsbypuljen. Formålet med strategien er blandt andet at samle de forskellige indsatser, der giver mulighed for statslig refusion, så refusionsmulighederne kan udnyttes optimalt og indsatserne kan koordineres bedst muligt.

   

  Hovedelementer i Strategien for anvendelse af Landsbyforskønnelsesmidler er følgende:

   

  Vision og mål i Strategi for anvendelse af landsbyforskønnelsesmidler har fokus på de økonomiske aspekter, herunder statslig refusion såvel som værdiskabelse og værktøjer, der skaber værdi for byen, landsbyen eller lokalsamfundet.

  Værktøjer til udvikling og forskønnelse af landsbyer. Værktøjerne består af både nuværende tiltag som nedrivning, Bygningsforbedringsudvalget, Landdistrikternes Udviklings- og materialepulje og nye tiltag som bygningsforbedring af udlejnings- og erhvervsbygninger og Micro-områdefornyelser.

   

  Fælles for ovennævnte værktøjer er, at der kan opnås statslig refusion i forskelligt omfang.

  Økonomi og afledt drift

  Der er på investeringsoversigten i budget 2021 – 2024 afsat rådighedsbeløb på 1,5 mio. kr. i både 2021 og 2022 til landsbyforskønnelse. Der er som udgangspunkt mulighed for statslige refusion af midlerne fra den statslige landsbypulje.

   

  Det anbefales at frigivelsen af de resterende midler på 1 mio. kr. for 2021 frigives til landsbyforskønnelse til prioritering i Vækstudvalget for Land og By.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at der gives en anlægsbevilling på 1 mio. kr. til landsbyforskønnelse finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2021, som frigives.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 02-09-2021

  Anbefales godkendt.

   

  Afbud: Erik Uldall Hansen.

  Beslutning Økonomiudvalget den 07-09-2021

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/4662, Sagsinitialer: BCT

  Sagsfremstilling

  Baggrund

  I forbindelse med udarbejdelsen af en handleplan i 2017 vedrørende restaurering af Jacob Michelsens Gård, blev der samtidig udarbejdet en plan for etablering af et handicaptoilet og et depot. I 2018 afsatte Byrådet i investeringsoversigten for 2019-2022 et rådighedsbeløb i 2020 på 0,6 mio. kr. til formålet. I bevillingskontrollen pr. 31. marts 2019 blev rådighedsbeløbet fremrykket til 2019.

   

  En ekstern rådgiver har udarbejdet et forslag til helhedsplan for Jacob Michelsens Gård, som er godkendt af Slots- og Kulturstyrelsen i januar 2021. Helhedsplanen viser placering og visualisering af en ny bygning samt rummelighed og arkitektur. Desuden indeholder den forslag til en beplantning, der karakteriserer en historisk landbohave med ønsket befæstelse af stier og terrasser.

   

  Licitationsresultatet

  Det økonomiske overslag, i forhold til anlægsrammen på 0,600 mio. kr. til et handicaptoilet og et depot, blev udarbejdet i september 2020.

   

  Licitationsresultatet viser, at de samlede udgifter, jævnfør billigste tilbud, bliver på 0,914 mio. kr. Priserne på materialer, udbuddet af tilgængelige entreprenører samt særligt priser på tømrerarbejder og tømmer er efterfølgende steget kraftigt. Ud over dette er der krav til kvaliteten af håndværket og håndværkerne ved opførelse af en ny bygning i den fredede have. Dette påvirker i stor grad den forskel, der er mellem overslaget fra 2020 og de indkomne tilbud fra entreprenørerne.

   

  Det har været nødvendigt at udarbejde en dispensationsansøgning vedrørende energikrav, da kravene til denne type bygning ikke fremgår specifikt af bygningsreglementet BR18. Dette har betydet et øget timeforbrug ud over de aftalte punkter i rådgiveraftalen fra februar 2021.

   

  Ud over ovenstående har der været ekstraarbejder i forbindelse med de øgede krav til certificeret brandrådgivning. For at undgå en stor udgift i projektet med ansættelse af certificerede brandrådgivere, har rådgiver udarbejdet brandkravsdokumenter til bygningsansøgningen samt været i ekstra dialog med byggemyndigheden.

   

  Tilpasning af projektet

  Rådgiver har efterfølgende udarbejdet forslag til tilpasning af projektet med 0,095 mio. kr. ud fra tilbudslisten.

   

  Tilpasningen har konsekvenser for projektets helhedsvirkning, funktionalitet for brugerne og bygningens æstetiske udtryk. Tilpasningen indeholder eksempelvis fjernelse af samtlige vinduer. Fjernelse af vinduerne betyder, at der ikke findes noget naturligt dagslys, og at bygningens udvendige udtryk fremstår lukket og ikke inviterende for besøgende på egnsmuseet.

   

  Ud over vinduerne bliver der også sparet på funktionelt udendørslys, der er nødvendigt om vinteren, og en revlelåge i den eksisterende bygning, der vil løse problematikken omkring opbevaring af haveredskaber, plæneklipper og sneplov med videre.

   

  Tilpasningsforslagene vil i givet fald skulle indgå i forhandlingerne med entreprenøren. Ved en udskydelse skal projektet indeksreguleres for de indkomne priser med minimum 2 %.

   

  Løsningsforslag

  Projektet mangler 0,314 mio. kr., hvis det udbudte projekt skal fastholdes. Såfremt det er muligt at realisere de foreslåede tilpasninger på 0,095 mio. kr., mangler projektet 0,219 mio. kr.

   

  Inden for Kultur- og Fritidsudvalgets område er der på nuværende tidspunkt ikke disponerede anlægsmidler på 0,074 mio. kr. i Halpuljen til større og mindre vedligeholdelsesopgaver.

   

  Fastholdes projektet, men udsættes beslutningen til august eller september forventes det, at prisen indeksreguleres med minimum yderligere 0,030 mio. kr. Projektet forventes dermed i alt at blive 0,344 mio. kr. dyrere end anlægsrammen.

   

  Der foreslås følgende handlemuligheder:

   

  1. Ansøgning om et tillæg til rådighedsbeløb og anlægsbevilling i 2021 finansieret af kassen
  2. Udsætte projektet og lade det indgå i budgetforhandlingerne om budget 2022-2025
  3. Stoppe projektet

   

  Der er på nuværende tidspunkt brugt 0,036 mio. kr. af anlægsbevillingen på 0,600 mio. kr. til rådgivning og byggeansøgning.

  Høring/udtalelse

  Hvis det besluttes at gennemføre de foreslåede tilpasningsforslag, skal projektet igen drøftes med Slots- og Kulturstyrelsen. Dette vil forlænge projektet yderligere. Der tages derfor forbehold for Slots- og Kulturstyrelsens godkendelse af de foreslåede ændringer.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at Kultur- og Fritidsudvalget vælger én af de tre ovenstående handlemuligheder.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 11-08-2021

  Udvalget anbefaler handlemulighed 1, ansøgning om tillæg til rådighedsbeløb og anlægsbevilling i 2021 på min. 0,344 mio. kr.

  Beslutning Økonomiudvalget den 07-09-2021

  Økonomiudvalget anbefaler en afklaring af andre konstruktionsmuligheder og en alternativ placering eventuelt i tilknytning til parcellen indenfor den oprindelige økonomiske ramme.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/1029, Sagsinitialer: UR

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal Kultur- og Fritidsudvalget tage stilling til en ansøgning om tilskud til etablering af kunstgræsbane ved Løjt Idrætsanlæg.

   

  Løjt Idrætsforening har sendt en ansøgning til Økonomiudvalget med anmodning om en kommunal medfinansiering på 1,0 mio. kr. Ansøgningen er videregivet til Kultur- og Fritidsudvalget.

   

  Foreningen ønsker at påbegynde etablering af banen i indeværende år, da de har indsamlet 2,7 mio. kr. af et samlet budget på 3,7 mio. kr. Foreningen har tidligere ansøgt Kultur- og Fritidsudvalget om 1,5 mio. kr., men har efterfølgende indsamlet 0,5 mio. kr. mere end forventet.

   

  Kultur- og Fritidsudvalget godkendte den 13. maj 2020 at konvertere en bevilling på 0,250 mio. kr. fra Halpuljen til større og mindre vedligeholdelsesopgaver fra en planlagt renovering af lysanlæg ved Hundklem i Løjt Kirkeby til udskiftning af dræn ved Løjt Idrætscenter. Det nye dræn vil derfor blive en del af opbygningen til en kommende kunstgræsbane.

   

  Formålet med konverteringen var at samle alle idrætsaktiviteter ved Løjt Idrætsanlæg og dermed forbedre baneforholdene for brugerne.

   

  Kultur- og Fritidsudvalget skal tage stilling, hvorvidt udvalget vil følgende:

   

  -         Give et afslag på ansøgningen på 1,0 mio. kr.

  -         Omprioritere 1,0 mio. kr. inden for udvalgets ramme

  -         Søge en tillægsbevilling finansieret fra kassen

   

  Inden for Kultur- og Fritidsudvalgets ramme er der på nuværende tidspunkt ingen ikke-disponerede midler i 2021.

   

  Tillægsbevillingen kan eventuelt søges finansieret fra anlægspuljen til opsamling af mer-/ mindreforbrug.

   

  Aabenraa Kommune har tidligere støttet Aabenraa Boldklub og Bov I. F. med tilskud til etablering af kunstgræsbaner. Derudover er der også en foreningsejet kunstgræsbane ved Fladhøj Idrætsanlæg.

   

  Generelt udbetaler Aabenraa Kommune ikke tilskud før alle myndighedsgodkendelser er givet.

  Økonomi og afledt drift

  Der er ikke i investeringsoversigten for 2021-2024 reserveret anlægsmidler til etablering af kunstgræsbaner.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at der gives en tillægsbevilling på kr. 1,0 mio. kr. finansieret af kassen, og

  at der bevilges et tilskud på 1,0 mio. kr. til Løjt Idrætsforening til etablering af kunstgræsbane ved Løjt Idrætsanlæg.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 01-09-2021

  Anbefalet godkendt.

  Signe Bekker Dhiman (A) og Christian Panbo (A) undlod at stemme.

  Beslutning Økonomiudvalget den 07-09-2021


  Anbefales godkendt, idet bevillingen finansieres af anlægspuljen til opsamling af mere og mindreforbrug i 2021. Beløbet frigives.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/16350, Sagsinitialer: HHEN
 • Udskriv
  Sagsid.: 21/327, Sagsinitialer: kae

  Sagsfremstilling

  For at godkende beslutningsprotokollen skal hvert medlem underskrive ved at trykke på

  ”godkend”.

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 07-09-2021

  Godkendt.