Beslutningsprotokol

tirsdag den 12. oktober 2021 kl. 15:30

Mødested: Lokale 412, Skelbækvej
Udvalg: Økonomiudvalget
Medlemmer: Thomas Andresen, Kirsten Nørgård Christensen, Philip Tietje, Lars Kristensen, Erwin Andresen, Ejler Schütt, Arne Leyh Petersen, Karsten Meyer Olesen, Povl Kylling Petersen, Jan Riber Jakobsen, Erik Uldall Hansen
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 21/327, Sagsinitialer: kae

  Beslutning Økonomiudvalget den 12-10-2021

  Ændringsforlag: Der blev stillet ændringsforslag om, at sag 254 flyttes fra lukket til åben dagsorden.

   

  For stemte 4 (A og C) og imod stemte 7 (I, O, S og V). Ændringsforslaget blev ikke godkendt.

   

   

  Godkendt, idet sag nr. 254 behandles først på dagsorden.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/327, Sagsinitialer: kae

  Beslutning Økonomiudvalget den 12-10-2021

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/16986, Sagsinitialer: KSA

  Sagsfremstilling

  Der skal i denne sag tages stilling til overførsel af opsparede midler over 4 % jf.

  retningslinjerne for dialogbaseret aftalestyring:

  ”Mindre forbrug over 4 % overføres ikke. Opsparede midler kan, ved fremsendelse af ansøgning inden 1. september, ansøges overført til efterfølgende år. Ansøgningen skal indeholde en detaljeret beskrivelse af formålet med og tidshorisonten for opsparingen. NB: der kan kun søges overført opsparede midler til fysiske ting og aktiviteter (f.eks. anskaffelse af en bus, renovering af en legeplads, udskiftning af inventar el. l.)”.

   

  Der er modtaget 3 ansøgninger vedrørende Børne- og Uddannelsesudvalgets område. Forvaltningen anbefaler alle 3 ansøgninger imødekommet.

  Økonomi og afledt drift

  De modtagne ansøgninger fordeler sig således på udvalg (beløb i 1.000 kr.):

  Institution (udvalg)

  4 % garanti-overførsel udgør

  Ansøges overført til 2022 – udover garantioverførsler

  Anbefales overført til 2022 – udover garantioverførsler

  Kliplev Skole (BUD)

  427

  300

  300

  Bylderup Skole (BUD)

  599

  250

  250

  Svalen (BUD)

  244

  200

  200

  I ALT

  1.270

  750

  750

   

  Efterfølgende er anført en kort begrundelse for de 3 ansøgninger:

   

  • Kliplev Skole (BUD): anskaffelse af nye møbler til undervisningen og ombygning af det administrative område, for at gøre personalet mere tilgængeligt for skolebørnene.
  • Bylderup Skole (BUD): anskaffelse af nye møbler, løst inventar og gulvbelægning i de nyrenoverede klasselokaler og gulvarealer.
  • Svalen Holbøl (BUD): etablering af et automatisk brandalarmanlæg i børnehaven, idet et sådant ikke forefindes i dag.

   

  Staben bemærker, at Svalen fik overført et tilsvarende beløb (0,2 mio. kr.) fra 2020 til 2021, ud over garantioverførslen, ligeledes begrundet i ønsket om etablering af et automatisk brandalarmanlæg.

   

  Som bilag er vedhæftet en oversigt over alle de indkomne ansøgninger samt en samling af institutionernes/områdernes respektive ansøgninger.

  Indstilling

  Direktionen indstiller,

  at ansøgningerne om overførsel af i alt 0,750 mio. kr. fra 2021 til 2022, jf. ovenstående og vedhæftede bilag, imødekommes, og

  at der meddeles en negativ tillægsbevilling på 0,750 mio. kr. i 2021, der tilføres de likvide midler, og en tilsvarende tillægsbevilling i 2022, der finansieres via de likvide midler.

  Beslutning Økonomiudvalget den 12-10-2021

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/27006, Sagsinitialer: PBRU

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal Byrådet godkende ny samarbejdsaftale for Det Sønderjyske Koordinationsudvalg gældende for 2022 (bilag). Samarbejdsaftalen for 2014-2020 er udløbet.

   

  Det Sønderjyske Koordinationsudvalg bestående af de fire sønderjyske borgmestre og yderligere ét medlem af hvert af de fire Byråd drøfter og koordinerer sager af fælles interesse. Kommunaldirektørerne er tilforordnede og deltager i koordinationsudvalgets fire årlige møder.

   

  Koordinationsudvalget ønsker at fastholde strukturen fra samarbejdsaftalen for 2014-2020, men lægger med den nye aftale op til at videreudvikle samarbejdet med et proaktivt afsæt i sønderjyske styrkepositioner og fyrtårne. Der er således lagt op til proaktivt fokus på bæredygtighed og klimasikring, mobilitet for både personer/varer og data/informationer, branding og bosætning, kultur og idræt samt energi.

   

  Den nye aftale er ét-årig, da der arbejdes med et forslag til en mere proaktiv tilgang til det sønderjyske samarbejde. Koordinationsudvalget vil analysere og vurdere, om der er områder, hvor det fremadrettet vil være hensigtsmæssigt med et øget samarbejde mellem de fire sønderjyske kommuner.

  Indstilling

  Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,

  at samarbejdsaftalen for Det Sønderjyske Koordinationsudvalg gældende for 2022 godkendes.

  Beslutning Økonomiudvalget den 12-10-2021

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/17730, Sagsinitialer: GEF

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal der tages beslutning om udmøntning af ”puljen til energioptimering – 2021 – 2. runde ”.

   

  Der er i ansøgningsrunden modtaget 9 ansøgninger, der alle forudsat tildeling af tilskud kan

  igangsættes i år. Ansøgningerne er vurderet på følgende parametre – 1. Tilbagebetalingstid, 2. Årligbesparelse kr., 3. CO² besparelse og 4. Bæredygtighed.

   

  I bilaget ”Kommentarer til energisparepulje 2021”er der en oversigt, vurdering og bedømmelse af de 9 indkomne puljeansøgninger. 5 af de 9 ansøgninger anbefales tilskud fra puljen til energioptimering. Ansøgning 1, 6 og 9 ligger med høje tilbagebetalingstider på mellem 12 og 17 år. Om ansøgning 1 kan det tilføjes, at varmeforsyningen er fjernvarme. Ansøgning 5 er en ansøgning om tilskud til generel screening af haller under Aktiv Aabenraa, og ansøgningsgrundlaget vurderes at ligge uden for formålet med energisparepuljen. Det er muligt at ansøgeren kan opnå rådgivning på mere konkrete projekter via midlerne afsat til rådgivning og teknisk bistand – evt. i samarbejde med Kommunale Ejendomme.

   

  Ansøgninger, der imødekommes, vil medføre brug af rådgivning fra leverandører og specialister, og der vil være behov for faglig vejledning og i nogle tilfælde styring af projekterne. Denne del er der afsat midler til inden for puljen.

   

  Resten af puljen fra 1. runde til energioptimeringsprojekter er på 1,16 mio. kr., men opbruges ikke i denne ansøgningsrunde. Der er kommet ansøgninger for en tilskudsandel på i alt 0,494 mio. kr. Ansøgninger og vurderinger kan ses af sagens bilag.

   

  Det anbefales derfor at overføre puljens restbeløb til en ansøgningsrunde i 2022.

  Økonomi og afledt drift

  Puljen til energioptimering er omfattet af overførselskategori 2, pulje og projekter, med fuld overførselsadgang.

   

  Efter 1. ansøgningsrunde resterer der 1,16 mio. kr. af bevillingen på 2,25 mio. kr.

  Der er afsat 0,25 mio. kr. til rådgivning og teknisk bistand til ansøgere.

   

  Med indstillingen udgør den samlede tilskudsandel for runde 2 0,393 mio. kr.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at ansøgningerne 2-4 og 7-8 imødekommes med en tilskudsandel på 50%, og

  at der igangsættes ansøgningsrunde 2022 til behandling i Økonomiudvalget i april 2022.

  Beslutning Økonomiudvalget den 12-10-2021

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/35439, Sagsinitialer: jkj

  Sagsfremstilling

  I 2013 blev der udarbejdet en helhedsplan for Padborg Erhvervsområde, som et højt prioriteret vækstprojekt under Vækstplan 2.0. Helhedsplanen har i den mellemliggende periode været et godt styringsredskab for prioritering af indsatser og budgetmidler i forhold til at styrke rammebetingelser og konkurrenceevne i tæt dialog med branchen.

   

  Padborg Transportcenter, Business Aabenraa og Plan, Teknik & Miljø foretog i 2020 en opfølgning på indsatserne i helhedsplanen, hvor konklusionen overordnet set var, at mange mål var nået og at der var behov for at forny og gentænke helhedsplanen og arbejdet med en ny version af helhedsplanen gik i gang.

   

  På den baggrund blev der etableret en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter for Padborg Transportcenter, Business Aabenraa og Plan, Teknik & Miljø med det formål at udarbejde et nyt forslag til helhedsplan 2.0 for Padborg Erhvervsområde.

   

  Formålet med helhedsplanen er at fastholde og forny det fælles fokus på udviklingstræk og muligheder for Padborg Transportcenter og for branchen, som indtager en meget væsentlig styrkeposition i Aabenraa Kommunes erhvervsprofil. Samtidig er det formålet udadtil at fortsætte og udvikle markedsføringen via Gate Denmark platformen, at signalere investeringssikkerhed og tilvejebringe et opdateret grundlag for det fortsatte arbejde med at tiltrække nye investeringer.

   

  I efteråret 2020, hvor arbejdet med den nye helhedsplan begyndte, blev der indhentet opdateret vidensgrundlag om branchens udfordringer og potentiale fra ITD, Danske Erhverv og PTC´s samarbejdspartnere. Dette blev brugt som basis for at sætte relevant fokus i planen i forhold til virksomhedernes behov. Der blev samtidig arbejdet med at identificere de vigtigste planlægningsmæssige og infrastrukturelle udfordringer.

   

  På nogle områder er der markant ændret fokus i version 2.0 af helhedsplanen på

  grund af udvikling og ændrede rammebetingelser, hvor den grønne og digitale omstilling

  og de fysiske vækstmuligheder vest for E45 er de væsentligste.

   

  Padborg Transportcenters bestyrelse blev inddraget i udviklingen af helhedsplanen i foråret 2021, hvor helhedsplanen blev drøftet på et bestyrelsesmøde, og den 3. juni 2021 blev der holdt et dialogmøde mellem Padborg Transportcenters bestyrelse og Vækstudvalget for Land og By.

   

  Erhvervsområdet har både behov for at tiltrække arbejdskraft fra særligt Slesvig-Holsten, men også fra det lokale arbejdsmarked. For at styrke denne indsats tænkes jobcenterets EURES konsulent flyttet til Padborg. Konsulenten vil servicere de lokale virksomheder, både i forhold til rekruttering fra Tyskland, men også ved at arbejde med målrettet rekruttering og opkvalificering af relevant arbejdskraft i samarbejde med jobcenteret. Som en del af fastholdelse af arbejdskraft, vil der også være fokus på at hjælpe medfølgende ægtefæller i job.

   

  Der orienteres om sagen på Teknik- og Miljøudvalgsmødet den 11. august 2021.

  Økonomi og afledt drift

  Til finansiering af rekrutteringsmanageren forventes en årlig bruttolønomkostning inklusive kontorhold på 0,550 mio. kr. Udgiften foreslås delt ligeligt mellem Jobcenter & Borgerservice og Industrifornyelse Padborg under Vækstudvalget for Land & By med 0,275 mio. kr. årligt til hver. Der foreslås en projektperiode på to år med mulighed for forlængelse.

   

  Det foreslås at disponere 0,550 mio. kr. af anlægsprojektet Industrifornyelse Padborg, hvor der er en restbevilling på 0,809 mio. kr. for 2021 frigivet til prioritering i Vækstudvalget for Land og By

  Indstilling

  Plan, Teknik & Erhverv indstiller,
  at Helhedsplan 2.0 for Padborg Erhvervsområde godkendes, og

  at udgiften til 50% finansiering af en rekrutteringsmanager for 2 år, svarende til en samlet udgift på i alt på 0,550 mio. kr., afholdes af restbevillingen på 0,805 mio. kr. vedrørende anlægsprojektet Industrifornyelse Padborg.

  Beslutning fra Arbejdsmarkedsudvalget den 9. august 2021

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 12-08-2021

  Udvalget har drøftet sagen og sender den til bemærkning i Teknik- og Miljøudvalget.

  Supplerende sagsfremstilling

  Teknik- og Miljøudvalget havde sagen til bemærkning den 1. september 2021 og besluttede følgende:

   

  Udvalget bakker op om planen, men anbefaler at man ved udmøntning af planen tager højde for forskellige former for forsyning. Og at der kunne indarbejdes et større fokus på udvikling mod mere godstransport via jernbane.

  Afbud: Thomas Juhl

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 07-10-2021

  1. at anbefales godkendt,
  2. at godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 12-10-2021

  1. og 2. at anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/25895, Sagsinitialer: TWI

  Sagsfremstilling

  Boligselskabet Domea Rødekro har fremsendt ansøgning om godkendelse af skema C i forbindelse med færdiggørelse af Cimbria parken Aabenraa, etape II. Det drejer sig om opførelse af to boligblokke beliggende Reberbanen 11-13, 6200 Aabenraa, matrikel 746 Aabenraa.

   

  Der er opført i alt 40 almene boliger, som består af 12 stk. 2 værelses, 20 stk. 3 værelses boliger og 8 stk. 4 værelses boliger.

   

  Byrådet har den 20. september 2017 godkendt skema A, med en anskaffelsessum på 71,937

  mio. kr.

   

  Den 31. oktober 2018 godkendte Byrådet skema B, med en anskaffelsessum på 81,430 mio. kr.

   

  I skema C er anskaffelsessummen 81,673 mio. kr., hvilket er 0,244 mio. kr. mere end godkendt i skema B. Merudgiften skyldes alene indekseringer af entrepriseudgifter, efter gældende regler.

   

  Oversigt over udvikling for skema A-B.C (I mio. kr.)

   

  Anskaffelsessum

  Skema A

  Skema B

  Skema C

   

   

   

   

  Grundudgifter

  12,835

   

  12,835

  12,424

  Entrepriseudgifter

  50,617

   

  60,152

  60,845

  Omkostninger

  7,239

   

  7,187

  7,139

  Gebyrer

  1,246

   

  1,256

  1,266

  Samlet anskaffelsessum

  71,937

  81,430

  81,674

   

  Byggeregnskabet er godkendt af ekstern revisor uden anmærkninger.

   

  Den gennemsnitlige husleje forventes at stige med 2 kr. pr. m2 pr. år ekskl. forbrug til 938 kr. pr. m2 pr. år. Forbrug af vand, varme og el forventes forsat at udgøre 109 kr. pr. m2 pr. år.

   

  Det svarer til en månedlig husleje for 2-rums boliger på 6.642 kr., 3-rums boliger på 8.447 kr.

  og på 8.909 kr. for 4-rums boliger.

  Lovgrundlag

  Bekendtgørelse af lov om almene boliger m.v. – Kapitel 9.

  Økonomi og afledt drift

  Den øgede anskaffelsessum har betydning for kommunens grundkapitalindskud og kommunegaranti.

   

  Den samlede anskaffelsessums stigning fra skema B til skema C er 0,244 mio. kr., hvilket medfører øget indskud på grundkapital på ca. 0,026 mio. kr.

   

  Der forventes ikke fuld disponering af de afsatte midler til grundkapitalindskud i 2021, hvor der er et u-disponeret restbudget på 1,877 mio. kr. Merudgiften på 0,026 mio. kr. forslås derfor finansieret af det u-disponerede restbudget.

   

  Der er stillet kommunegaranti for 56,37% af realkreditlån på 71,658 mio. kr. i forbindelse med lånoptagelse efter skema B.

  Da realkreditlåneoptagelsen stiger fra 71,658 mio. kr. ved skema B til 71,873 mio. kr. ved skema C, må forventes en mindre stigning i garantiprocent afledt af øget låneoptag i forbindelse med højere anskaffelsessum. Garantiprocenten kendes dog først endeligt, når garantierklæring fremsendes af långiver.

  Kommunegaranti pr. 31. december 2020 udgør 35,791 mio. kr. 

   

  Ifølge lånebekendtgørelsen henregnes garantier for almene boliger ikke i kommunens låntagning, og der kan ikke opkræves provision for garantier til almene boliger.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at skema C godkendes med en anskaffelsessum på 81,674 mio. kr.,

  at merudgiften på 0,026 mio. kr. til kommunal grundkapital finansieres af restbudgettet til grundkapital indskud for 2021, og

  at forventet stigning af kommunegaranti godkendes.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 07-10-2021

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 12-10-2021

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/26987, Sagsinitialer: kesp

  Sagsfremstilling

  I denne sag bliver der indstillet til frigivelse af midler til planlægning og gennemførelse af programfasen for Områdefornyelse i Lyreområdet omfattende Frøslev, Padborg, Bov, Smedeby og Kruså. Områdefornyelsesprogrammet vil tage udgangspunkt: Udviklingsperspektivet for Frøslev-Padborg, Udviklingsperspektivet for Bov, Smedeby og Kruså samt Visioner og Ideer for Padborg Torvecenter. 

   

  I 2018, blev de to udviklingsperspektiver for henholdsvis Frøslev-Padborg og Bov Smedeby og Kruså vedtaget, og der blev efterfølgende afsat 8 mio. kr. til planlægning og gennemførelse i Udviklingspulje Lyreområdet.

   

  Siden starten af 2021, har der været gennemført en proces omkring Visioner og Ideer for Padborg Torvecenter, som ligger i Padborg Stationsby. Selvom de konkrete forslag, primært angår Torvecenteret, har der været drøftelser, såvel som perspektiver på Padborg Stationsby. Visioner og Ideer for Padborg torvecenter er fortsat i proces, og forventes endeligt vedtaget inden udgangen af 2021.

   

  Forvaltningen vurderer at de to udviklingsperspektiver fra 2018, samt Visioner og ideer for Padborg Torvecenter, vil fungere som et godt afsæt for et områdefornyelsesprogram. Forvaltningen har haft flere møder med Bov Lokalråd om mulighederne, og også herfra er der opbakning til at igangsætte en proces.

   

  Hensigten med områdefornyelsesprogrammet er at definere og prioritere mellem en række indsatser i samarbejde med rådgiver og lokale aktører. Dette for at kunne fremlægge et områdefornyelsesprogram, med prioriterede indsatser og økonomi

  Økonomi og afledt drift

  Der blev i forbindelse med udarbejdelse af de to udviklingsperspektiver reserveret 8 mio. kr. i udviklingspulje lyreområdet

   

  Udgifterne for rådgivning, forundersøgelser osv. i programfasen forventes maksimalt at beløbe sig til 0,5 mio. kr. Derudover er der udgifter til administrationsvederlag til planlægningsressourcer på 0,240 mio. kr., som frigives hvert år ved budgetvedtagelsen fra år 2021.

   

  Resten af beløbet søges frigivet i forbindelse med Byrådets vedtagelse af programmet for områdefornyelsen.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at, der gives en anlægsbevilling til Lyreområdet på 8 mio. kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2021-2024, og
  at, der frigives 0,5 mio. kr. til rådgivning og forundersøgelser i forbindelse med program.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 07-10-2021

  Anbefales godkendt.

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 12-10-2021

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/25992, Sagsinitialer: klh

  Sagsfremstilling

  Der fremlægges et nyt forslag til Lokalplan nr. 115 Boligområde ved Vennersminde med tilhørende miljøvurdering.
   

  Planklagenævnet havde 11. august 2021 hjemvist screeningen af lokalplanforslaget til fornyet behandling, idet nævnet fandt at miljøscreeningen efter miljøvurderingsloven ikke i tilstrækkeligt omfang havde vurderet konsekvenserne af den nærliggende transformatorstation og 60 kV ledning. I afgørelsen havde nævnet desuden vejledende gjort opmærksom på støj fra trafik og påvirkning af nærliggende beskyttet naturområde samt at der i planen skal indsættes vurdering af planens påvirkning af Natura 2000 områder og arter opført på EU-habitatdirektivets bilag IV. Som følge af hjemvisningen af screeningen til fornyet behandling af miljøscreeningen blev lokalplanen ophævet.
   

  Den oprindelige lokalplan blev vedtaget af byrådet den 17. juni 2020. Det nye planforslag rummer ligeledes 20 byggegrunde til parcelhuse, men der er justeret i mindre omfang i forhold til det oprindelige forslag. Det har blandt andet været nødvendigt at placere et forsinkelsesbassin uden for lokalplanområdet. Der er den 11. maj 2021 meddelt tilladelse til dette bassin og udledningstilladelse herfra, herunder de nødvendige dispensationer fra naturbeskyttelsesloven og af Fredningsnævnet i forhold til placeringen i Fladstenfredningen.

   

  Forvaltningen har på baggrund af Planklagenævnets bemærkninger vurderet, at der bør udarbejdes miljøvurdering af lokalplanforslaget.
   

  Miljøvurderingen indeholder vurdering af: Natur; beskyttede arter og naturområder, Befolkning; (levevilkår) trafik, Befolkning; (sundhed) trafikstøj og Befolkning (sundhed) magnetfelter ved højspændingsledning og transformatorstation.
   

  Som følge af miljøvurderingen er der i lokalplanforslaget indarbejdet bestemmelser, som skal sikre at der ikke opføres boliger inden for magnetfeltet omkring transformatorstationen og 60 kV ledningen. Den vejledende afstand er 25 meter. Der er foretaget støjberegning i forhold til nuværende og fremskreven trafikmængde på Stolligvej og Haderslevvej, herunder ved en eventuel nedsættelse af hastigheden på Stolligvej fra 80 km/t til 60 km/t. Kommende trafik fra lokalplanområde nr. 140 er ligeledes indregnet heri. Der er i det nye lokalplanforslag bibeholdt de støjbestemmelser som var i det oprindelige forslag – herunder vilkår om etablering af en støjskærm såfremt de vejledende støjgrænser for trafik ikke kan overholdes. Det gælder for de 4 boliger, der efter lokalplanen kan placeres nærmest Stolligvej. Der er yderligere for disse 4 boliger fastsat bestemmelser om at bebyggelse i 2 etager skal placeres mindst 16 meter fra Stolligvejs vejmidte, hvis de vejledende støjgrænser skal kunne overholdes på facaderne på 1. sal.
   

  Forvaltningen indstiller, at forslag til Lokalplan nr. 115 og tilhørende miljøvurdering godkendes og fremlægges i offentlig høring i 4 uger forventeligt fra oktober /november 2021.

  Planmæssige forhold

  Området er omfattet af kommuneplanramme 1.1.106.B Boligområde ved Stolligvej i Kommuneplan 2015. Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelser.
   

  Som følge af ophævelsen af den oprindelige lokalplan er område igen beliggende i landzone. Med vedtagelsen af lokalplanen overføres området til byzone.
   

  Området er beliggende inden for kystnærhedszonen. Der er i planforslaget redegjort for påvirkningen af kystlandskabet.
   

  Området er beliggende i område omfattet af skovbyggelinje. Skovbyggelinjen blev ophævet efter den endelige vedtagelse af den oprindelige lokalplan nr. 115. Som følge af ophævelsen af lokalplanen er ophævelsen af skovbyggelinjen ikke længere gældende. Der skal søges om ophævelse på ny. De to skovbryn, der udløser skovbyggelinje, ligger i afstand af 115 og 140 meter fra lokalplanområdet. Der er anden bebyggelse omkring Dimen og en større vej Haderslevvej mellem disse og den kommende bebyggelse.

  Området ligger uden for fortidsmindebeskyttelseslinjen omkring Dimen og uden for Fladstenfredningen.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at forslag til lokalplan nr. 115 med tilhørende miljøvurdering godkendes og fremlægges offentligt i 4 uger.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 12-10-2021

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 12-10-2021

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/1192, Sagsinitialer: MKGA

  Sagsfremstilling

  Byrådet skal i denne sag godkende en ny handicappolitik for Aabenraa Kommune med titlen ’Lige muligheder og trivsel’.

   

  Baggrund og proces

  Social- og Sundhedsudvalget besluttede 30. september 2020, at den gældende handicappolitik, der blev godkendt i 2013 parallelt med ældrepolitikken, med fordel kunne få et servicetjek, og udvalget anmodede Handicaprådet om at indlede dette servicetjek i dialog med brugerorganisationerne på området.

   

  En arbejdsgruppe i Handicaprådet med deltagelse af repræsentanter for brugerorganisationer samt repræsentanter for forvaltningen har udarbejdet et oplæg, som Handicaprådet sendte til videre behandling i Social- og Sundhedsudvalget.  

   

  Social- og Sundhedsudvalget drøftede oplægget i møde 9. juni 2021 og godkendte i den forbindelse et forslag til tids- og procesplan, der indbefattede en administrativ høring i juni og juli 2021, forud for fremsendelse af et tilrettet udkast til udvalgets møde 11. august 2021.

   

  På dette møde besluttede Social- og Sundhedsudvalget, at man ønskede, at beskrivelsen af udvalgte indsatsområder blev sendt i høring i de relevante politiske udvalg. Ønsket var begrundet i hensynet til handicappolitikkens kobling til andre kommunale politikker, samt et ønske om at skabe et fælles politisk ejerskab til den kommende handicappolitik.

   

  Høringssvarene fremgår af afsnittet Høring/udtalelse.

   

  Politikkens indhold

  Udkastet til handicappolitik indeholder visionen ”Lige muligheder og trivsel for alle”, hvilket betyder, at borgere med nedsat funktionsevne så vidt muligt kompenseres for deres funktionsnedsættelse, så de kan leve det gode og aktive liv på lige fod med andre.

   

  Politikken beskriver, hvilke grundantagelser Aabenraa Kommune har i forhold til borgernes ønsker. For eksempel antager vi, at alle ønsker at udfolde deres potentiale og leve et aktivt, sundt og produktiv liv med høj livskvalitet, og at alle ønsker at være noget for andre og blive opfattet som en ressource.

   

  Inden for de 6 indsatsområder ”Kommunikation og tilgængelighed”, ”Uddannelse og arbejdsliv”, ”Sundhed og trivsel”, ”Kultur- og fritidsliv”, ”Bolig og lokalsamfund” samt ”Borgerinddragelse og samarbejde” opstilles målsætninger.

   

  Afslutningsvis beskrives overvejelser om politikkens implementering.

  Høring/udtalelse

  De tre udvalg har drøftet, om de havde nogle bemærkninger til udkastet til ny handicappolitik generelt og/eller til beskrivelsen af ’deres’ indsatsområde specifikt. Svarene fremgår nedenfor.

   

  Teknik- og Miljøudvalget: Drøftet idet udvalget tilkendegiver opbakning til politikkens afsnit om tilgængelighed, og vil bestræbe sig på at kunne leve op til den i forhold til lige adgang for alle til kollektiv transport, udvalget er opmærksomme på, og ser det som naturligt, at inddrage Handicaprådet ved udarbejdelse af mobilitetsplan.

   

  Kultur- og Fritidsudvalget: Drøftet med bemærkning om, at KFU synes det er fint, at der er fokus på ledsagerordning til deltagelse i kultur- og fritidslivet.

   

  Arbejdsmarkedsudvalget: Godkendt uden yderligere bemærkninger.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at handicappolitikken ’Lige muligheder og trivsel’ godkendes.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 06-10-2021

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 12-10-2021

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/12827, Sagsinitialer: TWI
 • Udskriv
  Sagsid.: 21/28295, Sagsinitialer: JFH
 • Udskriv
  Sagsid.: 21/476, Sagsinitialer: HHEN
 • Udskriv
  Sagsid.: 21/327, Sagsinitialer: kae

  Sagsfremstilling

   For at godkende beslutningsprotokollen skal hvert medlem underskrive ved at trykke på

  ”Godkend”.

  Beslutning Økonomiudvalget den 12-10-2021

  Protokollen er godkendt.