Beslutningsprotokol

tirsdag den 9. november 2021 kl. 15:30

Mødested: Lokale 412, Skelbækvej
Udvalg: Økonomiudvalget
Medlemmer: Thomas Andresen, Kirsten Nørgård Christensen, Philip Tietje, Lars Kristensen, Erwin Andresen, Ejler Schütt, Arne Leyh Petersen, Karsten Meyer Olesen, Povl Kylling Petersen, Jan Riber Jakobsen, Erik Uldall Hansen
Bemærkninger: Der var afbud fra Karsten Meyer Olesen (A)
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 21/327, Sagsinitialer: kae

  Beslutning Økonomiudvalget den 09-11-2021

  Godkendt.

   

  Afbud: Karsten Meyer Olesen (A).

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/327, Sagsinitialer: kae

  Beslutning Økonomiudvalget den 09-11-2021

   

  Orientering/drøftelse om:

   

  • Drøftelse med politiet om den aktuelle situation i Aabenraa
  • Lejeforhold på havnen
  • Arealudviklingsselskab
  • Status COVID19
  • KØF 2022

   

  Afbud: Karsten Meyer Olesen (A).

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/24848, Sagsinitialer: GES

  Sagsfremstilling

  Bevillingskontrollen pr. 30. september 2021 er årets anden bevillingskontrol. Denne sag indeholder omplaceringer inden for eget udvalg/bevillingsområde (netto 0), hvilket udvalget selv er bemyndiget til at foretage.

   

  Øvrige ændringer på Økonomiudvalgets område er indeholdt i de efterfølgende sager på dagsordenen.

   

  Der er foretaget en vurdering af det økonomiske resultat pr. 30. september 2021 i forhold til udvalgsområdet i forhold til drifts og anlægsbudgetterne. Der er i den forbindelse foretaget en vurdering af eventuelle tillægsbevillings- og rammekorrektionsbehov samt finansiering heraf.

   

  Den overordnede konklusion på bevillingskontrollen på Økonomiudvalgets område er, at der samlet set kan konstateres et forventet mindreforbrug på 28,797 mio. kr. Heraf vedrører 15,473 mio. kr. mindreforbrug, der overføres til 2022 og 13,324 mio. kr. tilfalder kassebeholdningen.

  Mindreudgifterne der tilfalder kassebeholdningen vedrører hovedsageligt merindtægter på renter med 4,6 mio. kr. og mindreudgifter på puljen for tekniske korrektioner med 6,226 mio. kr.

   

  På Økonomiudvalgets område er der et korrigeret budget til serviceudgifter på 438,791 mio. kr. og et forbrug på 68 % pr. 30.09.2021.

  På tværgående puljer er der et korrigeret budget på 84,162 mio. kr., og et forbrug på 33 %.

  Den lave forbrugsprocent skyldes puljen til COVID-19 på 8,049 mio. kr. som forventes udmøntet ved en særskilt sag sideløbende med bevillingskontrollen samt puljen til overførselsudgifter på 17,320 mio. kr. der udmøntes i bevillingskontrollen.

   

  Opfølgning og konklusionen på Økonomiudvalgets bevillingskontrol fremgår af bilag i2.

  Økonomisk oversigt på Økonomiudvalgets område fremgår af bilag i4.

   

  Der søges i denne sag om følgende:

  • Omplacering af 6,177 mio. kr. fra låneoptagelse ældreboliger til kortfristet gæld byggelån vedr. Brandsikring plejeboliger
  • Mindreindtægten på 0,034 mio. kr. vedr. ejendommen Bjerggade 4 K+L finansieres af mindreudgifter vedr. støttet boligbyggeri

   

  Ændringerne er uddybet i vedlagte bilag i3.

   

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at omplaceringer, i henhold til vedlagte bilag i3, godkendes.

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 09-11-2021

  Godkendt.

   

  Afbud: Karsten Meyer Olesen (A).

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/29644, Sagsinitialer: KSA

  Sagsfremstilling

  Denne sag indeholder et samlet overblik over de bevillingsmæssige ændringer som følge af bevillingskontrollen pr. 30. september 2021.

   

  Bevillingskontrollen viser samlet set en kassetilførsel på 1,467 mio. kr. over årene.

   

  Bevillingskontrollen indeholder en række ændringer, der håndterer et merforbrug på Social- og Sundhedsudvalgets og Arbejdsmarkedsudvalgets budgetter, samt tilfører yderligere midler til Covid-19 puljen. Samtidig skabes der finansiering til en nulstilling af anlægspuljen i budget 2022, der i forbindelse med 2. behandlingen af Budget 2022 – 2025 blev nedsat med 11,9 mio. kr.

   

  På driftsområdet inkl. renter og afdrag, forventes et mindreforbrug på 34,5 mio. kr. i 2021. Heraf overføres i alt 27,7 mio. kr. til 2022.

   

  På Social- og Sundhedsudvalgets område forventes et merforbrug på 2,3 mio. kr., mens Teknik- og Miljøudvalget og Børne- og Uddannelsesudvalget forventer mindreforbrug for i alt 2,1 mio. kr., der tilføres kassen.

   

  Nettomerudgifter afledt af Covid-19 i 3. kvartal 2021, kan finansieres inden for den afsatte pulje og fremgår af en særskilt sag på dagsordenen.

   

  Servicerammen forventes overholdt i 2021, hvor kommunens andel, af den samlede ramme på landsplan, udgør 2.782,7 mio. kr. Forbruget pr. 30.9.2021 på servicerammen udgør 2.061,7 mio. kr., svarende til 74,1 % af rammen.

   

  Der forventes et samlet merforbrug på overførselsudgifter på 6,322 mio. kr., primært vedrørende sygedagpenge. Merforbruget finansieres af budgetværnet til overførselsudgifter under Økonomiudvalget, hvor der er afsat 17,320 mio. kr. i 2021. Restbeløbet i budgetværnet på 10,998 mio. kr. søges ved bevillingskontrollen overført til 2022.

   

  Det endelige forbrug på aktivitetsbestemt medfinansiering er igen i år (ligesom i 2019 og i 2020) fastlåst til at være lig med budgettet.

   

  På anlægsområdet forventes bevillingerne overholdt, bortset fra projektet ”Tinglev Mose, erstatninger”. Der søges 29,1 mio. kr. overført til 2022 vedrørende rådighedsbeløb, der ikke anvendes i 2021. Hertil kommer, at der afsættes 11,9 mio. kr. på anlægspuljen i 2022. Der er på nuværende tidspunkt 138 anlæg i gang. Heraf forventes 55 projekter afsluttet i forbindelse med regnskabsafslutningen. Heraf er 4 anlæg afsluttet, hvor et mindreforbrug på 1,068 mio. kr. tilføres +/- puljen i en særskilt sideløbende sag. Der er et korrigeret anlægsbudget på netto 295,5 mio. kr. (inkl. Jordforsyning) pr. 30.9.2021.

   

  Den endelige opgørelse af betalingsforskydninger på anlæg sker i forbindelse med regnskabsafslutningen.

   

  Overordnet set kan bevillingskontrollen opsummeres i følgende:

   

  • Netto en kassetilførsel på 1,467 mio. kr. over årene
  • Nettomerudgifter til Covid-19 i 2. halvår 2021 finansieres inden for de afsatte puljer og håndteres i sideløbende sag
  • Driftsudfordringer på Social- og Sundhedsudvalgets samt Arbejdsmarkedsudvalgets områder håndteres inden for den samlede driftsramme
  • Servicerammen forventes overholdt
  • På anlægsområdet tilføres +/- puljen 1,068 mio. kr. jf. særskilt sideløbende sag
  • På anlægsområdet nulstilles anlægspuljen i budget 2022, jf. beslutningen i forbindelse med 2. behandlingen af Budget 2022 – 2025. Finansieringen sker af mindreforbrug på driftsudgifter og renter i 2021
  • Anlægsrammen for 2021 overholdes. Anlægsloftet udgør ca. 216 mio. kr. i 2021 og der er pr. 30.9.2021 bogført bruttoanlægsudgifter for 74,2 mio. kr. (ekskl. udgifter vedrørende Ældreboliger)

   

  De enkelte udvalg har behandlet bevillingskontrollen for eget område ved deres første udvalgs-møde i november. En samlet oversigt, med de respektive udvalgs tillægsbevillingsansøgninger, opdelt på de fire bevillingskontrolsager, fremgår af Bilag 1.

   

  Bilag 2 viser en Økonomisk oversigt pr. 30. september 2021 samt det forventede korrigerede budget efter indarbejdelse af tillægsbevillingsansøgningerne i forbindelse med nærværende

  bevillingskontrol.

  Økonomi og afledt drift

  Samlet set søges om følgende bevillingsmæssige ændringer i 2021 – 2025 i forbindelse med denne bevillingskontrol, hvilket er uddybet i de 3 sideløbende sager (beløb i 1.000 kr.):

  Område

  2021

  2022

  2023

  2024

  2025

  2021-

  2025

  i alt

  Indtægter:

   

   

   

   

   

   

  Skatter og generelle tilskud i alt

  -909

  0

  0

  0

  0

  -909

   

   

   

   

   

   

   

  Udgifter:

   

   

   

   

   

   

  Serviceudgifter

  -43.124

  18.728

  3.061

  -45

  -45

  -21.425

  Ovf. udgifter (inkl. Forsikr. ledige)

  740

  0

  576

  0

  0

  1.316

  Aktivitetsbestemt medfinansiering

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Renter

  -4.600

  0

  0

  0

  0

  -4.600

  Driftsudgifter i alt

  -46.984

  18.728

  3.637

  -45

  -45

  -24.709

   

   

   

   

   

   

   

  Anlæg

  -35.616

  38.508

  0

  0

  0

  2.892

  Anlæg – Jordforsyning

  -2.500

  2.500

  0

  0

  0

  0

  Anlæg i alt

  -38.116

  41.008

  0

  0

  0

  2.892

   

   

   

   

   

   

   

  Resultat i alt

  -86.009

  59.736

  3.637

  -45

  -45

  -22.726

   

   

   

   

   

   

   

  Låneoptagelse

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Afdrag

  12.259

  9.000

  0

  0

  0

  21.259

  Finansforskydninger

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Ændringer i likvide midler i alt

  -73.750

  68.736

  3.637

  -45

  -45

  -1.467

  *) + = tillægsbevilling med træk på de likvide midler og - = negativ tillægsbevilling med tilførsel til de likvide midler.

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at det samlede overblik over bevillingskontrollen pr. 30.9.2021 tages til orientering.

  Beslutning Økonomiudvalget den 09-11-2021

  Anbefales godkendt.

   

  Afbud: Karsten Meyer Olesen (A).

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/29644, Sagsinitialer: KSA

  Sagsfremstilling

  Denne sag indeholder bevillingsændringer, der påvirker kassebeholdningen.

   

  Bevillingskontrollen vedrørende drift, renter og afdrag, viser samlet set en kassetilførsel på 4,359 mio. kr. over årene.

   

  Bevillingskontrollen viser ansøgninger om negative tillægsbevillinger for i alt 35,634 mio. kr. på driftsudgifter samt renter og tilskud i 2021. Der overføres samlet set 31,275 mio. kr. fra 2021 til 2022 - 2024 heraf 27,728 mio. kr. til 2022, hvilket er uddybet i vedhæftede bilag.

   

  Bevillingskontrollen på driften (inkl. skatter og generelle tilskud og ekskl. låneafdrag), viser samlet set en kassetilførsel på 25,618 mio. kr. over årene. Inkl. afdrag udgør kassetilførslen 4,359 mio. kr. over årene (ekskl. anlæg).

   

  Under Økonomiudvalget forventes et mindreforbrug på knap 24 mio. kr. Heraf søges 15,428 mio. kr. overført til 2022. De 4,430 mio. kr. til driftsopgaver, der først gennemføres i 2022, blandt andet som følge af Covid-19 og 10,998 mio. kr. til en budgetværnspulje til overførselsudgifterne.

   

  Fra puljen Generelle reserver, puljen til tekniske korrektioner m.v. samt puljen vedr. Lov- og cirkulæreprogram, tilføres i alt 6,226 mio. kr. til kassebeholdningen.

   

  Der flyttes 9 mio. kr. i 2021 fra anlægsprojektet Grønningen under Social- og Sundhedsudvalget til finansieringssiden under Økonomiudvalget, idet midlerne vedrører indfrielse af lån. Midlerne placeres i 2022, hvor udgiften forventes.

   

  På Social- og Sundhedsudvalgets område forventes et merforbrug på 2,3 mio. kr. i 2021, som primært kan henføres til området Visitation og Understøttelse.

   

  På Arbejdsmarkedsudvalgets område forlænges investeringsstrategien KIJOS med ét år til 2023. Budgetværnet hertil er på 3,682 mio. kr., der tilføres kassebeholdningen i 2021, og danner finansiering til, at der kan afsættes budget i 2023 med henholdsvis 3,106 mio. kr. på Økonomiudvalgets område og 0,576 mio. kr. på Arbejdsmarkedsudvalgets område.

   

  Fra Børne- og Uddannelsesudvalget tilføres 1,5 mio. kr. til kassebeholdningen, som følge af forventet mindreforbrug på Dagtilbud.

  Økonomi og afledt drift

  Bevillingskontrollen pr. 30. september 2021 udviser følgende ønsker om tillægsbevillinger (beløb i 1.000 kr.):

  Bevillingsområde *)

  TB 2021

  TB 2022

  RK 2023

  RK 2024

  RK 2025

  Skatter og generelle tilskud

  -311

  0

  0

  0

  0

  Renter

  -4.600

  0

  0

  0

  0

  Låneoptagelse

  0

  0

  0

  0

  0

  Afdrag

  0

  9.000

  0

  0

  0

  Økonomiudvalg

  -23.886

  15.428

  3.061

  -45

  -45

  Social- og Sundhedsudvalg

  2.300

  0

  0

  0

  0

  Arbejdsmarkedsudvalg

  0

  0

  0

  0

  0

  Børne- og Uddannelsesudvalg

  -1.500

  0

  0

  0

  0

  Kultur- og Fritidsudvalg

  -1.200

  1.200

  0

  0

  0

  Teknik- og Miljøudvalg

  -2.505

  1.850

  0

  0

  0

  Vækstudvalget for Land og By

  -250

  250

  0

  0

  0

  Social- og Sundhedsudvalg – Overførselsudgifter

  0

  0

  0

  0

  0

  Social- og Sundhedsudvalg – Aktivitetsbestemt medfinansiering

  0

  0

  0

  0

  0

  Arbejdsmarkedsudvalg – Overførselsudgifter

  -3.682

  0

  576

  0

  0

  Børne- og Uddannelsesudvalg - Overførselsudgifter

  0

  0

  0

  0

  0

  KASSEFORØGELSE/ KASSETRÆK

  -35.634

  27.728

  3.637

  -45

  -45

  *) + = budgetudvidelse/kassetræk og - = budgetreduktion/kasseforøgelse.

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at ansøgningerne om negative tillægsbevillinger i 2021 på i alt 35,634 mio. kr., jf.

  ovenstående og vedhæftede bilag, der tilføres likvide midler, godkendes,

  at ansøgningerne om tillægsbevillinger i 2022 på i alt 27,728 mio. kr., jf. ovenstående og

  vedhæftede bilag, der finansieres via de likvide midler, godkendes,

  at ansøgningen om rammekorrektion i 2023 på 3,637 mio. kr., jf. ovenstående og vedhæftede bilag, der finansieres via de likvide midler, godkendes, og

  at ansøgningen om negativ rammekorrektion i 2024 og 2025 på 0,045 mio. kr. årligt, jf. ovenstående og vedhæftede bilag, der tilføres de likvide midler, godkendes.

  Beslutning Økonomiudvalget den 09-11-2021

  Anbefales godkendt.

   

  Afbud: Karsten Meyer Olesen (A).

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/29644, Sagsinitialer: KSA

  Sagsfremstilling

  Nærværende sag vedrører tillægsbevillinger drift, finansieret af andre udvalg/ bevillingsområder (netto 0).

   

  Omplaceringerne består af:

   

  • 12,259 mio. kr. vedr. indefrosne feriemidler, der omplaceres fra at være en driftsudgift (ØK), til at være afdrag på gæld (ØK).
  •  6,322 mio. kr. omplaceres fra budgetværnspuljen til overførselsudgifter (ØK) til AU, til finansiering af forventede merudgifter på overførselsudgifter i 2021.
  • 2,217 mio. kr. der omplaceres til puljen til tekniske korrektioner (ØK) fra Børne- og Uddannelsesudvalget, som følge af færre børn i SFO og i dagtilbud.
  • 1,500 mio. kr. der overføres fra EGU (BUD’s ovf. udg.) til FGU (BUD’s serviceudg.), som følge af, at nyopstartede elever på EGU er overgået til FGU.
  • 1,500 mio. kr. der overføres fra det administrative område til Covid-19 puljen.
  • øvrige mindre omplaceringer, der fremgår af vedhæftede bilag.

   

  Tillægsbevillingsansøgningerne, der finansieres af andre udvalg/bevillingsområder, påvirker ikke kassebeholdningen, idet disse netto giver 0.

   

  I vedhæftede bilag er der en uddybende beskrivelse af alle de enkelte omplaceringer.

  Økonomi og afledt drift

  Bevillingskontrollen pr. 30. september 2021 udviser følgende ønsker om tillægsbevillinger finansieret af andre udvalg/bevillingsområder (beløb i 1.000 kr.):

  Bevillingsområde *)

  TB 2021

  TB 2022

  RK 2023

  RK 2024

  RK 2025

  Skatter og generelle tilskud

  -598

  0

  0

  0

  0

  Afdrag

  12.259

  0

  0

  0

  0

  Økonomiudvalg

  -16.179

  1.353

  1.969

  1.969

  1.969

  Social- og Sundhedsudvalg

  0

  0

  0

  0

  0

  Arbejdsmarkedsudvalg

  0

  0

  0

  0

  0

  Børne- og Uddannelsesudvalg

  45

  -134

  -134

  -32

  -32

  Kultur- og Fritidsudvalg

  106

  -959

  -1.725

  -1.827

  -1.827

  Teknik- og Miljøudvalg

  -55

  -260

  -110

  -110

  -110

  Vækstudvalget for Land og By

  0

  0

  0

  0

  0

  Social- og Sundhedsudvalg – Overførselsudgifter

  0

  0

  0

  0

  0

  Social- og Sundhedsudvalg – Aktivitetsbestemt medfinansiering

  0

  0

  0

  0

  0

  Arbejdsmarkedsudvalg – Overførselsudgifter

  6.322

  0

  0

  0

  0

  Børne- og Uddannelsesudvalg – Overførselsudgifter

  -1.900

  0

  0

  0

  0

  KASSEFORØGELSE/KASSETRÆK

  0

  0

  0

  0

  0

  *) + = budgetforhøjelse/kassetræk og - = budgetreduktion/kasseforøgelse

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at ansøgningerne om tillægsbevillinger, jf. ovenstående og vedhæftede bilag, finansieret af andre udvalg/bevillingsområder i 2021 og 2022 (netto 0), samt rammekorrektionerne i 2023 – 2025 (netto 0), godkendes.

  Beslutning Økonomiudvalget den 09-11-2021

  Godkendt.

   

  Afbud: Karsten Meyer Olesen (A).

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/29644, Sagsinitialer: KSA

  Sagsfremstilling

  Denne sag vedrører den bevillingsmæssige opfølgning på anlæg i 2021.

   

  Pr. 30. september 2021 er der et nettobudget på anlægsområdet (ekskl. Jordforsyning) på 288,9 mio. kr. Nettoforbruget på anlæg (ekskl. jordforsyning) udgør 83,9 mio. kr. pr. 30.9.2021. På jordforsyning udgør nettobudgettet 6,6 mio. kr., hvor der pr. 30.9.2021 er en nettoindtægt på 44,2 mio. kr. Heraf indgår finansieringen af området Nord for Kilen med 28 mio. kr.

   

  Der er i alt 114 anlægsprojekter på investeringsoversigten (ekskl. Jordforsyning), hvoraf 45 forventes afsluttet i 2021. På jordforsyningsområdet er der i alt 24 projekter, hvoraf 7 er igangværende byggemodninger. Af anlægsprojekterne på jordforsyningsområdet forventes 10 projekter afsluttet i 2021.

   

  Bevillingerne forventes overholdt på alle projekter, med undtagelse af Tinglev Mose, erstatninger (TMU), hvor der er en igangværende retssag. Det forventede merforbrug på Tinglev Mose på 0,323 mio. kr. håndteres i den sideløbende enkeltsag ”Regulering af mer-/mindreforbrug på anlægsprojekter via anlægspuljen i f. m. bevillingskontrollen pr. 30.9.2021”.

   

  Der søges om overførsel af et rådighedsbeløb på i alt 29,1 mio. kr. til 2022 som følge af betalingsforskydninger på 15 igangværende anlægsprojekter. Yderligere ikke forbrugte rådighedsbeløb overføres til 2022 i marts ved behandlingen af regnskabsafslutningen.

   

  Endvidere sker der bl.a. flytning af projekter mellem udvalg m.v., bl.a. afledt af budgetforliget, hvilket fremgår af nedenstående oversigt.

   

  Der flyttes 9 mio. kr. vedrørende afdrag på lån (Grønningen) fra anlæg i 2021 til afdrag i 2022.

   

  Der afsættes et rådighedsbeløb i 2022 til nulstilling af anlægspuljen på 11,892 mio. kr., jf. Byrådets 2. behandling af Budget 2022 – 2025.

   

  Ydermere henvises til den sideløbende sag ”Regulering af mer-/mindreforbrug på anlægsprojekter via anlægspuljen i forbindelse med bevillingskontrollen pr. 30.9.2021”, der indeholder 4 afsluttede anlægsprojekter med tilførsel af 1,068 mio. kr. til anlægspuljen.

   

  Herudover er vedhæftet to investeringsoversigter for 2021 – 2025, der viser investeringsoversigten henholdsvis eksklusiv og inklusiv de i nærværende bevillingskontrol ansøgte tillægsbevillinger.

  Økonomi og afledt drift

  Bevillingskontrollen pr. 30. september 2021 udviser følgende ansøgninger (beløb i 1.000 kr.):

   

  Tabel 1: oversigt over ændringer i rådighedsbeløb

  Projekt *)

  TB i 2021

  TB i 2022

  RK i 2023

  RK i 2024

  Overførsler af rådighedsbeløb:

   

   

   

   

  Serviceareal – Lergården (ØK)

  1.720

  -1.720

   

   

  Ervervsfremme, digitalisering (ØK)

     -2.000

  2.000

   

   

  Nedrivning af ejd. Vestergade 14, Rødekro (ØK)

  -3.500

  3.500

   

   

  Dronning Margrethesvej 13, Aab., renov. (ØK)

  -500

  500

   

   

  Dagtilbudsstruktur Bov (BUD)

  -15.000

  15.000

   

   

  Bylderup Friluftsbad (KFU)

  -1.100

  1.100

   

   

  Implementering vand og naturplaner 2016 (TMU)

  -561

  561

   

   

  Pumpestation ved Dr. Margr. Vej, regulativ (TMU)

  -375

  375

   

   

  Bypark Rødekro

  -500

  500

   

   

  Industrifornyelse Padborg Erhvervsområde (VLB)

  -1.500

  1.500

   

   

  Områdefornyelse Tinglev (VLB)

  -600

  600

   

   

  Områdefornyelse Bolderslev (VLB)

  -200

  200

   

   

  Udviklingspark Rødekro (VLB)

  -1.000

  1.000

   

   

  Udviklingspulje Kliplev (VLB)

  -1.000

  1.000

   

   

  Jordforsyning: Forureningsudg. nord for Kilen (ØK)

  -2.500

  2.500

   

   

  Skibshavn Kilen – til ØK (VLB)

  -500

   

   

   

  Skibshavn Kilen – fra VLB (ØK)

   

  500

   

   

  Overførsler af rådighedsbeløb i alt

  -29.116

  29.116

   

   

   

   

   

   

   

  Flytning af rådighedsbeløb:

   

   

   

   

  Skolevænget 33 – Renov. af facader (ØK)

   

  2.300

   

   

  Skolevænget 33 – Klargøring bygning 11 (ØK)

   

  3.500

   

   

  Anlægspuljen (ØK)

   

  11.892

   

   

  Plejehj. Grønningen – indfrielse restgæld (SSU)

  -9.000

   

   

   

  Skolev. 33 – Renov. og klarg. bygn. 11 (TMU)

   

  -5.800

   

   

  Nedrivning Kruså Vandmølle (TMU)

   

  -3.000

   

   

  Nedrivning Kruså Vandmølle – fra TMU (VLB)

   

  3.000

   

   

  Flytning af rådighedsbeløb i alt

  -9.000

  11.892

   

   

  ANLÆG I ALT - LIKVIDITETSVIRKNING

  -38.116

  41.008

   

   

  *) + = budgetforhøjelse/trækkes på de likvide midler og - = budgetreduktion/tilføres de likvide midler.

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at der overføres 29,116 mio. kr. i uforbrugte rådighedsløb vedrørende de i tabel 1 anførte projekter fra 2021 til 2022,

  at rådighedsbeløb vedrørende indfrielse af restgæld Grønningen (9,0 mio. kr.) flyttes fra anlæg i 2021 til afdrag i 2022, og

  at der afsættes et rådighedsbeløb på 11,892 mio. kr. i 2022, til de i tabel 1 anførte projekter, finansieret via de likvide midler.

  Beslutning Økonomiudvalget den 09-11-2021

  Anbefales godkendt.

   

  Afbud: Karsten Meyer Olesen (A).

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/29644, Sagsinitialer: KSA

  Sagsfremstilling

  På Økonomiudvalgsmødet den 13. marts 2018, blev det besluttet, at der skal etableres en anlægspulje til opsamling af mer-/mindre forbrug på igangværende anlægsprojekter. Formålet med etableringen af puljen er at opsamle mindreforbrug til at kunne prioritere anlægsprojekter, hvor der opstår uforudset merforbrug eller til at prioritere til helt andre formål.

   

  Midler til puljen tilvejebringes på følgende måder:

   

  • hvor der som følge af evt. tilbudsgivning er et mindreforbrug (tilføres anlægspuljen)
  • ændringer i materielle forudsætninger, der medfører mindre udgifter
  • andre forhold, hvor mindre forbrug på et afsluttet anlæg i år, tilføres puljen

   

  I forbindelse med bevillingskontrollen afsluttes 4 anlægsprojekter, hvor der i alt tilføres 1,068 mio. kr. til mer-/mindreforbrugspuljen. Endvidere søges et merforbrug på 0,323 mio. kr. vedr. Tinglev Mose, erstatninger, regulativer, finansieret via anlægspuljen.

  Økonomi og afledt drift

  Nedenstående oversigt viser hvilke mer-/mindreforbrug på anlæg, som søges finansieret via anlægspuljen ved bevillingskontrollen pr. 30. september 2021 (beløb i 1.000 kr.):

  Projektnavn (udvalg)

  Beløb

  (i 1.000 kr.) *)

  Tilførsler til anlægspuljen:

   

  Skimmelsanering og udbedring af Bjerggade 4K (SSU)

  140

  Tilslutningsanlæg til motorvejen, Bodumvej TMU)

  844

  Adgangsforhold til offentlige toiletter (TMU)

  24

  Store Okseø, oprydning (TMU)

  60

  Tilførsler til anlægspuljen i alt

  1.068

   

   

  Ansøgninger om finansiering af merforbrug via anlægspuljen:

   

  Tinglev Mose, erstatninger, regulativer (TMU)

  -323

  Ansøgninger om finansiering af merforbrug via anlægspuljen i alt

  -323

   

   

  ALT I ALT

  745

  *) + = tilførsel til anlægspuljen og - = hævning på anlægspuljen

   

  Før denne bevillingskontrol udviser saldoen på anlægspuljen 0,218 mio. kr. Efter regulering for ovenstående ansøgninger til anlægspuljen, vil puljesaldoen andrage 0,963 mio. kr.

   

  De enkelte anlægsprojekter er beskrevet nærmere i den sideløbende anlægssag ”Tillægsbevillinger anlæg – Bevillingskontrol pr. 30.9.2021”.

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at der meddeles en negativ tillægsbevilling på de i tabellen anførte anlægsprojekter, der tilføres som rådighedsbeløb til mer-/mindreforbrugspuljen under Økonomiudvalget, på i alt 1,068 mio. kr. i 2021, og

  at der meddeles en tillægsbevilling til Tinglev Mose på 0,323 mio. kr. i 2021, der finansieres via mer-/mindreforbrugspuljen under Økonomiudvalget.

  Beslutning Økonomiudvalget den 09-11-2021

  Anbefales godkendt.

   

  Afbud: Karsten Meyer Olesen (A).

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/20795, Sagsinitialer: HJJ

  Sagsfremstilling

  Økonomiudvalget behandlede på mødet den 7. september 2021 en sag vedrørende opgørelse af de samlede COVID-19 relaterede nettomerudgifter i perioden 1. januar til 30. juni 2021.

   

  Der blev som konsekvens af sagen udmøntet en samlet kompensation vedrørende COVID-19 på 18,007 mio. kr. vedrørende 1. halvår 2021. Udgiften blev finansieret dels af en samlet bloktilskudskompensation vedrørende COVID-19 på 8,904 mio. kr., et budgetværn under Økonomiudvalget på 4,300 mio. kr. samt en yderligere tilvejebragt finansiering på 12,852 mio. kr., som var sammensat af mindreforbrug på institutionsområdet, mindreudgifter til indkøb af værnemidler og mindreforbrug på det administrative område.

   

  Økonomien i første halvår kan på denne baggrund opgøres således, jf. tabel 1 nedenfor:

   

  Tabel 1: Oversigt over nettomerudgifter afledt af COVID-19 i 1. halvår 2021

  Beløb i 1.000 kr.

  1. halvår 2021

  Nettomerudgifter i 1. halvår 2021

  18.007

  Budgetværn under Økonomiudvalget

  -4.300

  Bloktilskudskompensation

  -8.904

  Yderligere finansiering

  -12.852

  I alt netto

  -8.049

  -= mindreudgift/+=merudgift

   

  Det fremgår af tabel 1 ovenfor, at der med den yderligere finansiering blev etableret et nyt budgetværn til COVID-19 under Økonomiudvalget for 2. halvår 2021 på 8,049 mio. kr. I forbindelse med bevillingskontrollen pr. 30. september 2021 er der tilført yderligere midler til budgetværnet, som herefter udgør 9,653 mio. kr.

   

  Denne sag indeholder en opgørelse af de registrerede nettomerudgifter afledt af COVID-19 i perioden 1. juli til 30. september 2021, samt et skøn for forventede udgifter i perioden 1. oktober til 31. december 2021 til kommunens centrale testorganisation, smitteopsporing og koordinering af værnemidler. Der er i opgørelsen ikke indarbejdet indtægtstab eller mindreudgifter afledt af COVID-19 som følge af, at alle tilbud og aktiviteter er genåbnet med virkning fra 1. august 2021 samtidig med, at sundhedsmyndighederne har ophævet de fleste corona-restriktioner.

   

  Der vedlægges i bilag 1 en detaljeret oversigt over nettomerudgifterne i perioden fordelt på udvalg mv.

  Økonomi og afledt drift

  Der er pr. 30. september 2021 foretaget udtræk fra økonomi- og lønsystem med henblik på opgørelse af realiserede nettomerudgifter i perioden 1. juli til 30. september 2021 (3. kvartal). På denne baggrund kan der udarbejdes følgende oversigt over de samlede nettomerudgifter i perioden afledt af COVID-19, jf. tabel 2 nedenfor:

   

  Tabel 2: Oversigt over nettomerudgifter afledt af COVID-19 i 3. og 4. kvartal 2021

  Beløb i 1.000 kr.

  3. kvartal

  Faktisk

  4. kvartal

  Forventet

  I alt

  1. halvår

  Aftalestyrede områder inkl. selvejende inst.

  2.196

  -

  2.196

  Nettomerudgifter til testcentre i hallerne

  586

  -

  586

  Centrale udgifter til test, smitteopsporing mv.

  2.138

  1.694

  3.832

  Nettomerudgifter i alt

  4.920

  1.694

  6.614

  Budgetværn til COVID-19

  -

  -

  -9.653

  Resultat = mindreudgift

  -

  -

  -3.039

  -= mindreudgift/+=merudgift

   

  Det fremgår af tabel 2, at de faktiske nettomerudgifter i 3. kvartal 2021 er opgjort til 4,920 mio. kr. Opgørelsen indeholder også beregnede nettomerudgifter til selvejende institutioner med egen regnskabsføring, men ikke til private dagtilbud og pasningsordninger. Udmøntning af kompensation til private dagtilbud og pasningsordninger indgik som en del af udmøntningen af bloktilskudskompensationen i sagen vedrørende opgørelse af nettomerudgifter i 1. halvår 2021.

   

  Nettomerudgiften til testcentre i hallerne udgør 0,586 mio. kr. og vedrører hele året frem til medio august måned 2021, men er først opgjort i 3. kvartal.

   

  Der kan i 3. kvartal 2021 fortsat konstateres væsentlige udgifter til kommunens centrale funktioner vedrørende test, smitteopsporing mv., svarende til i alt 2,138 mio. kr., jf. tabel 2. Det må forventes, at der også i 4. kvartal vil være udgifter til disse centrale funktioner, og det anbefales på denne baggrund, at der i denne sag udmøntes midler til imødegåelse af udgifter til de nævnte funktioner i 4. kvartal med udgangspunkt i en fremregning af de registrerede udgifter i september måned 2021, hvilket svarer til en forventet udgift på 1,694 mio. kr. i 4. kvartal.

   

  Udgifterne i 2. halvår 2021 kan på denne baggrund indtil videre opgøres til 6,614 mio. kr., og kan finansieres af det afsatte budgetværn under Økonomiudvalget, der herefter udgør 3,039 mio. kr. i 2021.

   

  Det anbefales, at eventuel kompensation for nettomerudgifter på de aftalestyrede områder i 4. kvartal afventer en opgørelse af de faktiske udgifter i oktober og november måned, som vil blive forelagt Økonomiudvalget i en sag på mødet den 14. december 2021. Sagen vil også indeholde en opgørelse af de faktiske udgifter til kommunens centrale funktioner vedrørende test, smitteopsporing mv. i oktober og november, herunder om udgifterne afviger fra det indarbejdede skøn på 1,694 mio. kr. for resten af året, og i så fald vil dette samtidig blive reguleret i sagen.

   

  På denne baggrund kan det fortsat ikke garanteres, at der på de aftalestyrede områder i 4. kvartal kan ydes fuld kompensation for nettomerudgifter afledt af COVID-19. Det er som hidtil vigtigt, at der fortsat sker registrering af eventuelle nettomerudgifter afledt af COVID-19 i både økonomi- og lønsystem.

  Indstilling

  Direktionen indstiller,

  at de aftalestyrede områder inkl. selvejende institutioner og haller kompenseres for nettomerudgifter på i alt 2,782 mio. kr. afledt af COVID-19 i perioden 1. juli – 30. september 2021, som vist i vedlagte bilag 1,

  at øvrige nettomerudgifter på i alt 3,832 mio. kr. til centrale funktioner vedrørende test, smitteopsporing mv. i 2. halvår 2021 finansieres som vist i tabel 2 ovenfor,

  at der som konsekvens heraf foretages budgetomplaceringer i 2021 i henhold til den udarbejdede opgørelse i vedlagte bilag 1, hvorefter der resterer 3,039 mio. kr. i budgetværnet under Økonomiudvalget til imødegåelse af yderligere nettomerudgifter afledt af COVID-19 i 2021, og

  at der i december måned 2021 forelægges enkeltsag med endelig opgørelse af nettomerudgifter i 2. halvår 2021 inkl. eventuel kompensation for nettomerudgifter på de aftalestyrede områder i 4. kvartal 2021.

  Beslutning Økonomiudvalget den 09-11-2021

  Godkendt.

   

  Afbud: Karsten Meyer Olesen (A).

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/30853, Sagsinitialer: KSA

  Sagsfremstilling

  Budget 2021-2024 hviler på en budgetforligsaftale, benævnt ”Bæredygtig vækst 2.0”.

   

  Økonomiudvalget er, senest den 18. maj 2021 (sag nr. 124), orienteret om status på opgaverne i budgetforligsaftalen, og i denne sag fremlægges en ajourført status pr. ultimo september 2021 på de opgaver, som fortsat står på listen.

   

  Bilag 1 indeholder en ajourført status på de igangværende opgaver i 2021 med følgende farvekode:

   

  Grøn = opgaven følger planen

  Gul = opgaven er i gang med en forsinket deadline

  Rød = opgaven er ikke i gang eller mangler politisk beslutning og deadline er forsinket/udskudt

   

  Til orientering er der til Bilag 2 vedhæftet kopi af den oprindelige version af opgaveoversigten, jf. Budgetforlig 2021–2024, der blev behandlet i Økonomiudvalget den 17. november 2020.

   

  Det kan konkluderes, at stort set samtlige punkter følger planen, hvorfor dette er den sidste opfølgning på opgaver jf. Budgetforlig 2021 – 2024.

  Indstilling

  Direktionen indstiller,

  at oversigten tages til orientering.

  Beslutning Økonomiudvalget den 09-11-2021

  Godkendt.

   

  Afbud: Karsten Meyer Olesen (A).

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/16313, Sagsinitialer: KSA

  Sagsfremstilling

  I denne sag orienteres om opsamling på de opgaver, der er aftalt i budgetforliget for Budget 2022.

   

  Opsamlingen er listet for henholdsvis drifts- og anlægsopgaver, hvor det anføres, hvornår opgaverne forventes igangsat, eller hvornår en evt. sag behandles i det angivne udvalg.

   

  Oversigten fremgår af vedlagte bilag.

   

  Økonomiudvalget vil i 2022 få forelagt en ajourført opgavestatus i forbindelse med hver af de to bevillingskontroller.

  Indstilling

  Direktionen indstiller,

  at oversigten tages til orientering.

  Beslutning Økonomiudvalget den 09-11-2021

  Godkendt, idet udgifterne til overvågning på 0,150 mio. kr. fastholdes under Teknik- og Miljøudvalget.

   

  Afbud: Karsten Meyer Olesen (A).

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/32466, Sagsinitialer: kkf

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal der tages stilling til hvorvidt provisionssatserne for allerede meddelte garantier på forsyningsområdet skal ændres, begrundet i en ændring i markedssituationen.

   

  Byrådet behandlede i mødet den 30. november 2016 en sag om indførsel af en løbende provision for allerede meddelte kommunegarantier på forsyningsområdet. Forud herfor var der foretaget individuelle vurderinger af risikoen på hvert enkelt garantiforhold. Endvidere var der indhentet eksterne referencer på markedsniveauet for provisionssatser på garantier. På baggrund heraf fastlagde Byrådet garantiprovisionssatsen for hver enkelt garanti.

   

  I de breve, som blev udsendt til garantimodtagerne i forlængelse af Byrådets beslutning, fremgår bl.a.:

   

  ”Byrådet har vedtaget… at provisionssatserne kan ændres med virkning fra 1. januar året efter, hvis væsentlige ændringer i markedssituationen eller ændringer i lovgivningen fordrer dette”.

   

  I forbindelse med sagsbehandlingen af henvendelsen fra Aabenraa Havn om en kommunegaranti for lån til finansiering af købet af EBT, har Staben indhentet en opdateret ekstern reference på markedsniveauet for provisionssatser på garantier.

   

  I forbindelse med behandlingen af ansøgningen fra Havnen, forholdt Byrådet sig også til provisionssatsen for den allerede meddelte garanti (Byrådsmøde 22. februar 2017), og reducerede med virkning fra 1. januar 2022 provisionssatsen med en tredjedel: fra 0,75% p.a. til 0,5% p.a. begrundet i markedsniveauet.

   

  For at sikre en sammenhæng over til de øvrige provisionsbelagte garantier anbefaler Staben, at Byrådet reducerer de over for de enkelte garantimodtagere meddelte provisionssatser med 1/3 gældende fra 1. januar 2022.

   

  Lovgrundlag

  Idet forsyningsvirksomheder opererer på konkurrenceprægede markeder er kommunen forpligtet til at opkræve en provision for de garantier kommunen stiller overfor forsyningsvirksomhederne. Provisionen skal være markedsmæssig konform.

  Økonomi og afledt drift

  Garantiprovision indgår som en indtægt på finansieringssiden i budgettet, og en ændringer i provisionssatserne har budgetmæssige konsekvenser. I 2021 har Aabenraa Kommune realiseret indtægter fra garantiprovision på godt 1,9 mio. kr.

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at de allerede meddelte garantiprovisionssatser overfor forsyningsvirksomheder reduceres med 1/3 gældende fra 1. januar 2022 samt

  at de bevillingsmæssige konsekvenser medtages i bevillingskontrollen pr. 31. marts 2022.

  Beslutning Økonomiudvalget den 09-11-2021

  Anbefales godkendt.

   

  Afbud: Karsten Meyer Olesen (A).

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/29975, Sagsinitialer: LNY

  Sagsfremstilling

  Denne sag indeholder forslag til godkendelse af en økonomisk ramme samt model for mellemfinansiering af LAG projekter samt lignende projekter der modtager tilskud fra statslige landdistriktspuljer, hvor tilskudsmidler først udbetales efter endt afslutning af projektet i Aabenraa Kommune.

   

  LAG Aabenraa-Sønderborg er en lokal aktionsgruppe, som overordnet har til formål at skabe lokal udvikling i Aabenraa og Sønderborg Kommuner via tilskud, der stilles til rådighed fra en statslig pulje.


  Tilskud bevilliges efter LAG-programmet af den lokale aktionsgruppe, der årligt tildeles et budget, som skal bruges til lokale projekter. Projektansøgerne, der får tilsagn fra LAG Aabenraa-Sønderborg, kan først få udbetalt tilskud, når udgifterne er afholdt, hvilket medfører at projektansøgerne skal have en opsparet likviditet til afholdelse af de løbende udgifter.


  Tilsvarende gælder for eksempelvis Kurzkultur under EU og Landdistriktspuljen under Bolig og Planstyrelsen, hvor dele af tilskuddet først udbetales, når der aflægges regnskab for projektet.

   

  I nabokommunerne, Tønder, Haderslev og Sønderborg, er der godkendt en mellemfinansieringsordning, hvor der kan godkendes et likviditetslån/mellemfinansiering til projektholdere, der får bevilliget tilskud fra LAG programmer samt andre tilskudsordninger inden for landdistrikterne inden for en årlig ramme på mellem 0,5-0,75 mio. kr.

   

  Mellem finansieringsordningen kan indeholde to varianter:

  1. hvor kommunen udbetaler et a conto tilskud til projektholder, hvor der indgås en transportaftale med tilskudsgiver og projektholder, der angiver, at tilskuddet fra tilskudsgiver udbetales direkte til kommunen.
  2. hvor kommunen giver et midlertidigt likviditetslån til projektholder, der tilbagebetaler beløbet, når projektet er afsluttet og projektholder har modtaget tilskud fra tilskudsgiver.

   

  Det anbefales, at der som udgangspunkt anvendes transportaftaler.

   

  I vedlagte bilag er anført forslag til en mellemfinansieringsmodel, herunder kriterier, der skal opfyldes for at få bevilliget en mellemfinansiering samt procedure og godkendelse.

   

  Det anbefales, at der stilles en årlig ramme på 0,5 mio. kr. til rådighed til ordningen. Hvor det midlertidige likviditetstilskud udbetales via en mellemregning/statuskonto, således at ordningen ikke påvirker servicerammen, men alene har en årlig likviditetspåvirkning af kassen.

   

  Udbetaling af midlertidigt likviditetslån til en forening eller projektholder kan være forbundet med en økonomisk risiko.

  Ved vurdering skal der derfor lægges vægt på sikkerheden for, at projektet kan gennemføres i henhold til projektets tilsagn og sikkerheden for, at tilskudsmidlerne udbetales til Aabenraa Kommune.

   

  Administrationen af ordningen varetages af landdistriktskoordinatoren i Aabenraa Kommune, der er placeret til Plan, Teknik & Miljø.

   

  Det anbefales, at Vækstudvalget for Land og By bemyndiges til at vurdere og godkende ansøgninger inden for ovenstående ramme.


  I Sønderborg er bemyndigelsen til godkendelse af ansøgninger placeret i fagudvalget, mens den i Tønder og Haderslev er placeret i Økonomiudvalget.

   

  Ordningen løber frem til 2024, hvor den revurderes.

   

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at rammen på 0,5 mio. kr. årligt til ordningen godkendes,

  at kriterier, løbetid og procedure for mellemregning godkendes, og

  at Vækstudvalget for Land og By bemyndiges til at godkende mellemfinansiering indenfor en ramme på 0,5 mio. kr. årligt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 09-11-2021

  Godkendt.

   

  Afbud: Karsten Meyer Olesen (A).

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/18824, Sagsinitialer: PBRU

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal der træffes beslutning om godkendelse af Generel Beredskabsplan 2022-2025 for Aabenraa Kommune (bilag).

   

  Byrådet skal i hver valgperiode godkende en ajourført Generel Beredskabsplan for Aabenraa Kommune. Den generelle beredskabsplan anvendes til at håndtere ekstraordinære eller længerevarende krisehændelser, der umiddelbart ikke kan håndteres af kommunens daglige beredskab. Planen skal i sådanne situationer bidrage til at opretholde kommunens drift af kritiske opgaver og til at sikre hurtig og effektiv tilbagevenden til normal kommunal drift.

   

  Den generelle beredskabsplan for 2022-2025 er justeret i forlængelse af interne evalueringer af kommunens beredskabsmæssige håndtering af COVID-19 samt på baggrund af en risiko- og sårbarhedsanalyse gennemført i samarbejde med Brand & Redning Sønderjylland.

  Planen er bygget op over de af Brand & Redning Sønderjyllands anviste principper, og lever dermed op til de formelle krav.

   

  Ansvaret for den generelle beredskabsplanlægning og beredskabsbetjening, herunder løbende tilpasning af planens bilag til organisationen, er fremover forankret i Byråds- og Direktionssekretariatet. Det er derfor også hensigtsmæssigt, at Byråds- og Direktionssekretariatet får kompetence til at foretage denne tilpasning.

   

   

  Ved aktivering af planen suppleres Aabenraa Kommunes normale organisation med en generel krisestab, der fungerer som omdrejningspunkt for kommunens samlede krisestyring, så længe det er nødvendigt. Den generelle krisestab ledes af Kommunaldirektøren og består som udgangspunkt af Borgmesteren, Direktionen, Chefen for Byråds- og Direktionssekretariatet og eventuelt Beredskabsdirektøren eller deres stedfortrædere. Planen beskriver konkrete procedurer for aktivering og drift af den generelle krisestab, for koordinering af handlinger og ressourcer på tværs af forvaltninger og for håndtering af informationer og kommunikation.

   

  Planen foreskriver orientering af Byrådet om situationen i forbindelse med, eller umiddelbart efter, første møde i krisestaben. Byrådet eller relevante udvalgsformænd orienteres herefter løbende ved hændelser af længere varighed.

   

  Den generelle beredskabsplans bilag med kontaktpersoner og action cards ajourføres løbende, og der gennemføres årlige beredskabs- eller alarmeringsøvelser i samarbejde med Brand & Redning Sønderjylland.

   

   

  Den generelle beredskabsplan understøttes i Aabenraa Kommune af særskilte planer for Sundhedsberedskab og Strandrensning, som begge er lovpligtige, og af fagforvaltningernes indsatsplaner og lokale procedurer for beredskabsmæssig håndtering af mere forudsigelige og tilbagevendende hændelser, som oversvømmelse, IT-nedbrud, brand, forsyningssvigt og lign. Oversigt over Aabenraa Kommunes beredskabsplaner fremgår af den generelle beredskabsplans bilag 1.

  Indstilling

  Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,

  at Generel Beredskabsplan 2022-2025 for Aabenraa Kommune godkendes, og

  at Byråds- og Direktionssekretariatet bemyndiges til løbende at tilpasse beredskabsplanens bilag til organisationen.

  Beslutning Økonomiudvalget den 09-11-2021

  Anbefales godkendt.

   

  Afbud: Karsten Meyer Olesen (A).

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/33277, Sagsinitialer: PBRU

  Sagsfremstilling

  Beredskabskommissionen har fremsendt Brand & Redning Sønderjyllands reviderede plan for dimensionering af redningsberedskabet til Byrådets godkendelse (se bilag).

   

  Brand & Redning Sønderjylland skal revidere den risikobaserede dimensionering mindst én gang i hver valgperiode, og ændringer skal godkendes i de 3 ejerkommuners kommunalbestyrelser. Brand & Redning Sønderjylland er det fælleskommunale redningsberedskab for Haderslev, Tønder og Aabenraa Kommuner.

   

  Den første risikobaserede dimensionering blev godkendt i hhv. Beredskabskommissionen og kommunalbestyrelserne ultimo 2016. Dette er således den første revision af Brand & Redning Sønderjyllands risikobaserede dimensionering.

   

  Revisionen har blandt andet haft fokus på beredskabet på øerne (Årø, Barsø og Okseøerne) og på håndtering af længerevarende indsatser. En særskilt vandforsyningsplan skal blandt andet minimere drikkevandsbrug til brandhaner, jf. Byrådets beslutning 22. september 2021 om godkendelse af Brand & Redning Sønderjyllands plan for vandforsyning til brandslukning og orientering om afledte omkostninger ved vedligehold, reparation og nedlæggelse af brandhaner. De samlede dimensioneringsmæssige ændringer er opsummeret i vedlagte bilag.

   

  Beredskabsstyrelsen har foretaget en faglig og teknisk gennemgang af planen. I en udtalelse af 2. august 2021 skriver Beredskabsstyrelsen, at det er vurderingen, at Brand & Redning Sønderjylland med den planlagte dimensionering vil kunne iværksætte og gennemføre

  en forsvarlig indsats ved de almindeligt forekommende hændelser. Der er efter Beredskabsstyrelsens anbefaling foretaget enkelte justeringer i beskrivelsen af planlægningen for håndtering af større, komplekse eller længerevarende hændelser. Beredskabsstyrelsens udtalelse og Brand & Redning Sønderjyllands høringsnotat hertil er vedlagt i bilag.

  Indstilling

  Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,

  at Brand & Redning Sønderjyllands reviderede plan for risikobaseret dimensionering godkendes.

  Beslutning Økonomiudvalget den 09-11-2021

  Anbefales godkendt.

   

  Afbud: Karsten Meyer Olesen (A).

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/33278, Sagsinitialer: PBRU

  Sagsfremstilling

  Beredskabskommissionen har fremsendt reviderede vedtægter for Brand & Redning Sønderjylland til Byrådets godkendelse.

   

  Brand & Redning Sønderjylland er et fælleskommunalt redningsberedskab for Haderslev, Tønder og Aabenraa Kommuner. Forvaltningen af redningsberedskabet varetages af en fælles beredskabskommission. Beredskabskommissionen skal mindst hvert fjerde år, inden nyvalg til kommunalbestyrelsen, tage vedtægterne for Brand & Redning Sønderjylland op til revision, og eventuelle ændringer skal godkendes i de 3 ejerkommuners kommunalbestyrelser.

   

  Blandt Beredskabskommissionens forslag til vedtægtsændringer er en kompetenceoverdragelse vedr. Byggelovens bestemmelser, som betyder, at Brand & Redning Sønderjylland på stedet kan træffe afgørelse om brandsikkerhedsmæssige forhold, hvor brugen af en bygning udgør et ulovligt forhold, og der er en konkret risiko for personskade. Afgørelse kan alene træffes af Brand & Redning Sønderjylland, når Kommunalbestyrelsen ikke selv inden for et rimeligt tidsrum kan træffe afgørelse. Se bilag 1-4 med de reviderede vedtægter og bilag.

   

  Beredskabskommissionens sammensætning fortsætter uforandret. Hver af de 3 kommuner repræsenteres fortsat af borgmester og 2 udpegede kommunalbestyrelsesmedlemmer.

  Indstilling

  Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,

  at Byrådet godkender de reviderede vedtægter for Brand & Redning Sønderjylland.

  Beslutning Økonomiudvalget den 09-11-2021

  Anbefales godkendt.

   

  Arne Leyh Petersen (O) deltog ikke i behandlingen af sagen.

   

  Afbud: Karsten Meyer Olesen (A).

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/29427, Sagsinitialer: kae

  Sagsfremstilling

   

  Adnan Kasem Al Saadi, Kystvej 34, 2.th., 6200 Aabenraa, søger om tilladelse til udvidet åbningstid til Pizza Planet, Rådhusgade 9, st. mf., 6200 Aabenraa, til kl. 05.00 natten mellem fredag/lørdag og lørdag/søndag.

   

  Ansøgningen vedrører drift af pizzeria uden alkoholbevilling.

   

  Da der ikke findes at foreligge omstændigheder, som taler imod, foreslås det, at tilladelsen til udvidet åbningstid meddeles med følgende vilkår:

   

  • at der skal være tydelig skiltning med, at narkotika ikke tolereres, og at enhver besiddelse af narkotika anmeldes til politiet
  • at der skal foretages videoovervågning af restaurationsvirksomhedens indendørs indgangsparti, og at optagelserne opbevares i mindst 14 dage, og at optagelserne på forlangende udleveres gratis og uredigeret til politiet.

   

  Udover ovennævnte vilkår vil forvaltningen gøre opmærksom på, at der er en forventning om, at støj-, miljø- og plankrav overholdes.

   

  Begrundelsen for ovenstående vilkår er, at Pizza Planet er beliggende i midtbyen, hvor øvrige restaurationsvirksomheder med tilladelse til udvidet åbningstid til kl. 05.00 har lignende vilkår, og det antages, at gæsterne er samme persongruppe.

   

  I bymidten er der fire lignende forretningssteder med udvidet åbningstid inden for kort afstand.

   

  Endvidere er en ansøgning om udvidet åbningstid fra et femte forretningssted i umiddelbar nærhed under sagsbehandling med henblik på behandling i Økonomiudvalget senere.

   

  Endelig er der i området et diskotek, der har åbent til kl. 5. 

   

  Syd- og Sønderjyllands Politi er enig i ovennævnte indstilling.

  Indstilling

  Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,

  at der meddeleles tilladelse til udvidet åbningstid til kl. 05.00 natten mellem fredag/lørdag og lørdag/søndag med ovennævnte vilkår tilknyttet tilladelsen.

  Beslutning Økonomiudvalget den 09-11-2021

  Godkendt.

   

  Arne Leyh Petersen (O) deltog ikke i behandlingen af sagen.

   

  Afbud: Karsten Meyer Olesen (A).

   

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/24672, Sagsinitialer: kae

  Sagsfremstilling

  Erik Nørgaard Jørgensen, Hørgård 12, 2. th., 6200 Aabenraa, søger om fornyelse af alkoholbevilling til forretningsstedet Røde Kro, Vestergade 2, 6230 Rødekro.

   

  I den forbindelse søges der samtidig om tilladelse til udvidet åbningstid til kl. 5 natten mellem fredag/lørdag og lørdag/søndag.

   

  Da der ikke foreligger omstændigheder, som taler imod, foreslås det, at der meddeles alkoholbevilling og gives tilladelse til udvidet åbningstid til kl. 5 natten mellem fredag/lørdag og lørdag/søndag for 8 år med følgende vilkår:

   

  • At restaurationsvirksomheden ikke må ændre forretningskoncept, driftsform eller udvides uden bevillingsmyndighedens godkendelse.
  • At der skal være en ansvarlig ansat til stede ved bevillingshaverens eller bestyrerens fravær. Den ansatte skal opfylde de alderskrav, der i restaurationsloven stilles til bevillingshaver og bestyrer. Det er herved en forudsætning, at bevillingshaver eller godkendt bestyrer til enhver tid har fuldt overblik over virksomhedens drift og sikrer, at restaurationen ledes forsvarligt og lovligt.
  • At det, bortset fra servering der foretages i selskabslokaler, sikres, at der ikke serveres alkohol for unge under 18 år.
  • At der i tiden mellem kl. 05.00 – 09.00 ikke må serveres alkohol for andre end overnattende og/eller spisende gæster.

   

  Udover ovennævnte vilkår vil forvaltningen gøre opmærksom på, at der er en forventning om, at støj-, miljø- og plankrav overholdes.

   

  Der er lagt vægt på, at der er tale om en virksomhed, hvor servering af alkohol ikke er den primære aktivitet i driften.

   

  Syd- og Sønderjyllands Politi er enig i ovennævnte indstilling.

  Indstilling

  Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,

  at der i forbindelse med udstedelse af alkoholbevillig gives tilladelse til at holde åbent til kl. 5 natten mellem fredag/lørdag og lørdag/søndag med ovennævnte vilkår tilknyttet bevillingen og tilladelsen, og

  at bevillingen og tilladelsen gives for en periode på 8 år.

  Beslutning Økonomiudvalget den 09-11-2021

  Godkendt.

   

  Arne Leyh Petersen (O) deltog ikke i behandlingen af sagen.

   

  Afbud: Karsten Meyer Olesen (A).

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/22500, Sagsinitialer: AHAV

  Sagsfremstilling

  Baggrund

  Den 1. januar 2018 trådte Praktikplads-Arbejdsmarkedsuddannelsesbidraget (Praktikplads-AUB) i kraft som en del af den trepartsaftale, som regeringen og arbejdsmarkedets parter indgik i 2016 om tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft samt praktikpladser. Trepartsaftalens overordnede intention er at afhjælpe manglen på faglært arbejdskraft ved at skabe flere praktikpladser, og formålet med bidraget er at belønne arbejdsgivere, der ansætter nok elever.

   

  Der skal for kommuner og regioner under ét være balance mellem ind- og udbetalinger i Praktikplads-AUB, så regnskabet går i nul hvert år. Det betyder, at hvis der bliver indbetalt mere i bidrag, end der bliver udbetalt i bonus og nedsættelse for erhvervsuddannede medarbejdere, bliver overskuddet udbetalt til arbejdsgiverne. Modsat bliver der opkrævet et ekstra bidrag fra arbejdsgiverne, hvis der er underskud.

   

  I efteråret 2020 blev direktionen, Økonomiudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget og HMU præsenteret for årsopgørelsen for Praktikplads-AUB for 2019. I denne sagsfremstilling præsenteres årsopgørelsen for Praktikplads-AUB for 2020.

   

  Status 2020

  På baggrund af årsopgørelsen for 2019 fik Aabenraa og de selvejende institutioner en opkrævning på sammenlagt 0,213 mio. kr. i 2020 på trods af, at målet for elevpoint og antal helårslever var opfyldt. Udgiften blev medtaget i bevillingskontrollen pr. 30. september 2020.

   

  I den kommunale sektor har udbetalingerne af praktikbonus i 2020 været større end budgetteret, hvilket har ført til et underskud i sektoren. Det er derfor besluttet, at Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag giver tilskud til dækning af størstedelen af dette underskud.

   

  I Aabenraa Kommune er målet for elevpoint1 og antal helårselever2 opfyldt. Sammenholdt med AUB’s tilskud til dækning af det samlede underskud i den kommunale sektor får Aabenraa kommune en udbetaling fra Praktikplads-AUB på netto 0,877 mio. kr. i indtægt.

   

  Antal elevpoint og helårselever

  Årsopgørelsen viser, at Aabenraa Kommune har opfyldt måltallet for elevpoint og helårselever i 2020, jf. tabel 1 nedenfor:

   

  1 Elevpoint er en omregning af antallet af elever i forhold til deres uddannelse, som vægter forskelligt.

  2 Antallet af helårselever er en opgørelse af elever i indeværende år set i forhold til de seneste tre år

   

  Tabel 1: Elevpoint og helårslever 2020:

   

   

  Elevpoint

  Helårselever

  Mål 2020

   111,35

  154,15

  Faktisk niveau 2020

   152,57

  125,58

  Difference

    41,22

    28,57

   

   

  Beregning af Praktikplads-AUB for Aabenraa Kommune

  Beregningen af Praktikplads-AUB sammensættes af følgende:

  • Praktikbonus for overholdelse af mål ift. elevpoint og helårselever
  • Bidrag til udligning af under/overskud på tværs af den kommunale sektor
  • Nedsættelse for erhvervsuddannede medarbejdere

   

  Nedenfor fremgår opgørelsen for Aabenraa Kommune 2020, jf. tabel 2:

   

  Tabel 2: Opgørelse for Aabenraa Kommune 2020:

  Årsopgørelse fra Arbejds-givernes Uddannelsesbidrag

  Beregningsgrundlag

  Beløb i 1.000 kr.

  Aabenraa Kommunes bidrag for underskud i den kommunale sektor

  1.551,74 erhvervsuddannede x 65,57 kr.

     102

  Praktikbonus i Aabenraa Kommune

  28,57 elevpoint x 25.000 kr.

    -714

  Nedsættelse for erhvervsuddannede medarbejdere i Aabenraa Kommune

  1.551,75 erhvervsuddannede x 180,70 kr.

    -281

  Bidrag vedrørende selvejende institutioner

   

       59

  Praktikplads-AUB til udbetaling

   

    -834

  +=udgift/-indtægt

   

  Det fremgår af tabel 2, at de selvejende institutioner samlet skal betale 0,059 mio. kr. i 2020. Heraf vedrører i alt 0,043 mio. kr. Brand & Redning Sønderjylland og Aabenraa Havn, som vil blive opkrævet for deres andel. Aabenraa Kommunes andel udgør herefter netto 0,877 mio. kr.

   

  Staben foreslår, at indtægten på netto 0,877 mio. kr. vedrørende årsopgørelsen for 2020 medtages i bevillingskontrollen pr. 30. september 2021 på Økonomiudvalgets område.

   

  Ændrede regler fra 2021

  Med virkning fra 1. januar 2021 er reglerne ændret, hvilket medfører en forenkling af Praktikplads-AUB. Reglerne indebærer, at der modtages et elevtilskud, hvis målet for elevpoint er opfyldt. Hvis målet ikke bliver nået, skal der stadig betales et bidrag. Endvidere betyder ændringerne, at nedsættelse for erhvervsuddannede medarbejdere, praktikbonus og fordelsbonus udgår. Med virkning fra 2021 skal der ikke længere være balance mellem ind- og udbetalinger i det samlede praktikpladsregnskab, hvorfor de respektive kommuner/regioner ikke skal bidrage til at dække et eventuelt underskud i den kommunale sektor. 

   

  Indtægten fra Praktikplads-AUB på i alt netto 0,877 mio. kr. vedrørende årsopgørelsen for 2020 medtages i bevillingskontrollen pr. 30. september 2021 på Økonomudvalgets område.

   

  Sagen sendes til orientering i Arbejdsmarkedsudvalget og HMU.

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at sagen tages til orientering.

  Beslutning Økonomiudvalget den 09-11-2021

  Godkendt.

   

  Arne Leyh Petersen (O) deltog ikke i behandlingen af sagen.

   

  Afbud: Karsten Meyer Olesen (A).

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/31729, Sagsinitialer: JFH

  Sagsfremstilling

  Byrådet godkendte den 16. september 2020 udstykning og byggemodning af 14 nye parcelhusgrunde på Lyreskovvej i Bov.

   

  Plan, Teknik & Miljø har udarbejdet forslag til salgspriserne. (se bilag).

   

  Priserne på grundene er blandt andet fastsat under hensyntagen til følgende faktorer:

  -      Byggemodningsberegningen

  -      Vurdering af området

  -      Sammenligning med andre parcelhusgrunde

  -      Grundstørrelse

  -      Beliggenhed

   

  Grundpriserne fra og til:

  0,329 mio. kr. – 0,389 mio. kr. inkl. moms og ekskl. tilslutningsafgifter.

   

  Grundstørrelserne fra og til:

  1.295 m2 – 1.613 m2.

   

  Parcelhusgrunde skal udbydes offentligt til salg.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at de 14 parcelhusgrunde udbydes offentligt til salg til de mindstepriser, der fremgår af forslag til grundpriser,

  at grundene sælges for højeste bud, dog minimum til de priser, der fremgår af forslag til grundpriser,

  at indkommer der flere ens bud på samme grund, laves der ny budrunde blandt de pågældende, og

  at udbuddet i øvrigt sker på de vilkår, der fremgår af de generelle salgsbetingelser for parcelhusgrunde i Aabenraa Kommune.

  Beslutning Økonomiudvalget den 09-11-2021

  Anbefales godkendt.

   

  Arne Leyh Petersen (O) deltog ikke i behandlingen af sagen.

   

  Afbud: Karsten Meyer Olesen (A).

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/10977, Sagsinitialer: AGE

  Sagsfremstilling

  Modtagestation Syddanmark I/S (MOTAS) er et fælleskommunalt interessentskab, som varetager de opgaver, der påhviler kommunerne, jf. lovgivningen om bortskaffelse af farligt affald.

   

  I forbindelse med en revidering af MOTAS’ vedtægter har MOTAS fremsendt forslag til vedtægtsændringer til godkendelse. Vedtægtsændringerne er godkendt af repræsentantskabet den 11. juni 2021.

   

  Ændringerne i vedtægterne er relateret til udarbejdelse af årsregnskab (§ 11.3 og § 11.4) og valg af revisor (§ 6.2 og § 12.3). Der er tale om præciseringer, og ændringerne har ikke betydning for MOTAS opgaveløsning. Ændringerne fremgår af bilag.

   

  MOTAS har ligeledes fremsendt forslag til takster for 2022 til godkendelse. Takstforslaget er fastlagt på baggrund af budgettet for 2022 og er godkendt af repræsentantskabet den 11. juni 2021.

   

  Selskabets udgifter til drift, administration og anlægsaktiviteter dækkes af selskabets gebyrer efter ”hvile-i-sig-selv-princippet”.

   

  Gebyrerne er beregnet ud fra affaldsbekendtgørelsen. Det betyder, at de udgifter, der kan henføres til de enkelte ordninger, er medregnet i taksten for den enkelte ordning. Dette gælder også for de administrationsudgifter, der kan henføres til den enkelte ordning.

   

  Taksterne for 2022 er uændret i forhold til taksterne for 2021. I forbindelse med MOTAS’ fremtidige indsamling af farligt affald fra husstande er der dog kommet en ny post på listen; ”Håndtering af røde kasser” til 55 kr./stk. Denne pris er dog ikke af betydning for Aabenraa Kommune, eftersom MOTAS ikke vil indsamle farligt affald fra husstande.

   

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at vedtægtsændringerne for MOTAS godkendes, og

  at MOTAS’ takster for håndtering af farligt affald for 2022 godkendes.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 03-11-2021

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 09-11-2021

  Anbefales godkendt.

   

  Arne Leyh Petersen (O) deltog ikke i behandlingen af sagen.

   

  Afbud: Karsten Meyer Olesen (A).

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/30966, Sagsinitialer: jejk

  Sagsfremstilling

  Byrådet har besluttet, at der sammen med Arwos skal etableres en sluse- og pumpestation ved Mølleåens udløb.

   

  Der er indgået aftale med Arwos om medfinansiering på 75 % af udgifterne til det tekniske anlæg, dog således at udgiften til udsigtstårn, trappe og uderum på selve anlægget opgjort til 2,3 mio. kr., alene finansieres 100 % af kommunen. Der er en anlægsbevilling på netto i alt 10,381 mio. kr. Arwos’ medfinansiering udgør 24,244 mio. kr. Sagen blev behandlet den 24. marts 2021 i Byrådet.

   

  Der har været afholdt tre licitationer, to om de tekniske elementer pumper og spjæld og senest om selve bygværket med udsigtstårn, trappe og byrumsinventar. De samlede udgifter blev 54,4 mio. kr. for at gennemføre det udbudte projekt, men udgør efter forhandling 53,4 mio. kr.

   

  Det samlede billede af licitationsresultatet viser, at særligt bygværket er blevet væsentligt dyrere end forudsat. En nærmere gennemgang af tilbud viser, at de primære årsager hertil er prisstigninger på materialer og leverancer. Der er tale om væsentlige prisstigninger, hvis niveauer ikke var kendt på tidspunktet for udbud. Granskningen har understreget, at selv om byggeprojektet ikke er et kompliceret byggeri, så rummer det en række materialer, blandt andet en stor mængde stål til armering og spuns, som inden for kort tid er steget meget markant i pris. Med de forhøjede entreprisesummer stiger flere af de afledte projektomkostninger også.

   

  Der har været indbudt 8 entreprenører til at give bud på bygværket, men kun tre har afgivet bud. Afbud er generelt givet med begrundelse om travlhed eller for stor risiko om materialesituationen, leveringstider og tidsfrister. Det er den generelle vurdering, at travlhed i byggebranchen giver prisstigninger som følge af sammenhængen mellem udbud og efterspørgsel.

   

  Plan, Teknik & Miljø har fundet flere muligheder for tilpasning af projektet, som kan føre til mulige besparelser. Det er undersøgt, om det er muligt at bespare projektet, så bevillingen kan overholdes. Plan, Teknik & Miljø og Arwos’ administration er enige i, at det vil medføre et helt grundlæggende anderledes projekt, som ligger langt ud over, hvad der udbudsteknisk må anses som tilpasninger. Alternativet vil reelt være at starte forfra med et andet projektgrundlag og udbyde på ny.

   

  Hvis klimatilpasningsprojektet skal fastholdes, er mulighederne for tilpasninger følgende:

   

  A)     Reducere fra 3 til 2 pumper. Inden for 10 år skal anlægget suppleres med pumpe nr. 3. I perioden vil en udeladt 3. pumpe ikke kunne være reserve ved driftstop. Med to pumper er den fulde pumpekapacitet opbrugt i forhold til de nuværende dimensionsgivende vandmængder, der er således en risiko forbundet med dette. Besparelse på 0,8 mio. kr. (25 % kommunal finansiering)

  B)     Udelade udsigtsplatform, trappe og byrumsinventar og indgå i billige løsninger til færdiggørelse af overdækning, besparelse på 2,85 mio. kr., som er 100% finansieret af kommunen.

  C)    Udelade land- og bådebrokonstruktioner til erstatning for bådpladser i udløbet, 0,3 mio. kr. (25 % kommunal finansiering)

   

  Sluse- og pumpeanlægget er et bygværksprojekt, hvilket betyder, at kun en meget lille andel af projektet kan tilpasses uden at projektet, som helhed ikke kan fungere. Der er primært tale om basale betonkonstruktioner og teknik til betjening af de grundlæggende funktioner.

   

  Sluse- og pumpeanlægget er dog designet, så det kan indgå som et element til ophold, oplevelse og samspil med øvrige byrum udviklet langs Strandpromenaden. Disse forhold udgår, såfremt besparelsesmulighed B gennemføres. Det er muligt at gennemføre projektet uden byrumsudstyr, og således udskyde denne investering til et senere tidspunkt. Der vil være behov for at afslutte anlægsarbejdet på anden vis og med afledte færre udgifter hertil.

   

  I Mølleåens udløb er der bådpladser, og disse skal flyttes. I det udbudte projekt er der lagt op til at flytte pladserne længere mod syd og at forskønne og muliggøre adgangen fra Kystvej/Søndre Havnevej. Med mulighed C er det muligt at gennemføre en løsning uden forskønnende tiltag, og tage udgangspunkt i de eksisterende forhold.

   

  Model 1- det udbudte projekt fastholdes:

  Projektet gennemføres uden besparelser, i alt 53,4 mio. kr. Herved skal der gives en tillægsbevilling til anlægsbevilling på 18,775 mio. kr. Det vil medføre et tillæg til indtægtsbevilling på 13,669 mio. kr. finansieret af Arwos, og at rådighedsbeløbet til projekt ”Pumpestation Mølleåen” forhøjes med netto 5,106 mio. kr., som finansieres af kassebeholdningen.

   

  Model 2 – Udsigtstårn, byrumselementer og land- og bådepladsanlæg udgår:

  Besparelserne i mulighed B og C gennemføres, i alt 50,25 mio. kr. Herved skal der gives en tillægsbevilling til anlægsbevilling på 15,625 mio. kr. Det vil medføre et tillæg til indtægtsbevilling på 13,444 mio. kr. finansieret af Arwos, og at rådighedsbeløbet til projekt ”Pumpestation Mølleåen” forhøjes med netto 2,182 mio. kr., som finansieres af kassebeholdningen.

   

  Model 3 - Udsigtstårn, byrumselementer, land- og bådepladsanlæg og 3. pumpe udgår:

  Besparelserne i mulighed A, B og C, i alt 49,450 mio. kr. gennemføres. Herved skal der gives en tillægsbevilling til anlægsbevilling på 14,825 mio. kr. Det vil medføre et tillæg til indtægtsbevilling på 12,844 mio. kr. finansieret af Arwos, og at rådighedsbeløbet til projekt ”Pumpestation Mølleåen” forhøjes med netto 1,982 mio. kr., som finansieres af kassebeholdningen.

   

  Model 4 – Tredje pumpe udgår:

  Besparelser i mulighed A gennemføres, i alt 52,6 mio. kr. Herved skal der gives en tillægsbevilling til anlægsbevilling på 17,975 mio. kr. Det vil medføre et tillæg til indtægtsbevilling på 13,069 mio. kr. finansieret af Arwos, og at rådighedsbeløbet til projekt ”Pumpestation Mølleåen” forhøjes med netto 4,906 mio. kr., som finansieres af kassebeholdningen.

   

  Model 5 – Anlægsprojektet annulleres og licitationerne aflyses:

  At licitationerne aflyses, og klimatilpasningsprojektet med sluse-pumpeanlægget sættes i bero indtil nye og tilpassede forudsætninger besluttes udarbejdet. Det vurderes, at de samlede udgifter til at standse og opgøre sagen vil have en størrelsesorden på 4 mio. kr. inklusiv reetablering af stensætning ved Kystvej. Det nuværende projekt er søgt medfinansieret i en ældre medfinansieringsordning. Ønskes projektet genoptaget på ny, vil hele finansieringsgrundlaget skulle godkendes med betydeligt ændrede forudsætninger for ansøgning.

   

  Det anbefales af hensyn til klimasikring af byen at vælge model 1 eller 2.

  Økonomi og afledt drift

  Til projektet ”Pumpestation ved Mølleåens udløb” er der givet en anlægsbevilling på 34,625 mio. kr., samt en indtægtsbevilling på 24,244 mio. kr. netto 10,381 mio. kr.

   

  Nedenstående tabel viser fordelingen af den yderligere kommunale finansiering afhængig af valgt model.

   

   

  Pumpestation

  (mio. kr.)

  Udsigtsplatform mm

  (mio. kr.)

  Bådpladser (25% )

  3. pumpe

  (25%)

  I alt tillægsbevilling

  (mio. kr.)

  Model 1

  1,981

  2,85

  0,075 

  0,2

  5,106

  Model 2

  1,981

  0

  0

  0,2

  2,182

  Model 3

  1,981

  0

  0

  0

  1,156

  Model 4

  1,981

  2,85

  0,075

  0

  4,906

  Model 5

  0

  0

  0

  0

  0 (afholdt 4 mio.)

   

  Høring/udtalelse

  Arwos er i dialog med Forsyningssekretariatet om tilsagn for at gennemføre projektet under de ændrede økonomiske forudsætninger. Sagen har været behandlet af Arwos’ bestyrelse den 15. oktober. Her er det besluttet, at såfremt Forsyningssekretariatet kan godkende projektets ændrede forudsætninger, kan Arwos godkende en øget medfinansiering med afsæt i 25/75 fordeling (dog finansieres byrumsinventar 100% af Aabenraa Kommune).

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at model 1 eller 2 vælges,

  at de bevillingsmæssige konsekvenser følger den valgte model, og

  at anlægget kun udføres, såfremt Arwos kan meddele endeligt tilsagn om medfinansiering på 75% på baggrund af sagens behandling i Forsyningssekretariatet.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 03-11-2021

  Anbefales godkendt idet model 1 anbefales.

   

  Supplerende sagsfremstilling

  Som alternativ til kassefinansiering af den kommunale merudgift anbefales det at anvende det resterende beløb i anlægspuljen til opsamling af mere og mindreforbrug i 2021 på 0,745 mio. kr. samt øge låneoptagelsen i 2022 med 4,361 mio. kr., idet der er automatisk låneadgang til investeringer i klimatilpasning. Den oprindelige kommunale andel af etableringsudgiften indgår som grundlag i den budgetterede låneoptagelse.

  Beslutning Økonomiudvalget den 09-11-2021

  Anbefales godkendt, idet merudgiften finansieres som beskrevet i den supplerende sagsfremstilling.

   

  Afbud: Karsten Meyer Olesen (A).

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/33588, Sagsinitialer: JPJA

  Sagsfremstilling

  I henhold til EU’s oversvømmelsesdirektiv og oversvømmelsesloven skal udvalgte kommuner udarbejde risikostyringsplaner for områder med en potentiel væsentlig risiko for oversvømmelse.

   

  Aabenraa by blev i 2011 udpeget som risikoområde sammen med 10 andre byer og udarbejdede den første risikostyringsplan for 1. planperiode 2015-2021. Efter en revurdering af oversvømmelsesrisikoen blev Aabenraa by igen i 2018 udpeget, som nu ét ud af 14 risikoområder i Danmark. Risikoområdet i Aabenraa by er afgrænset til de lavest beliggende dele, som potentielt vil blive oversvømmet ved en ekstrem stormflod til kote 4,25 meter.

   

  Den 2. risikostyringsplan ”Risikostyringsplanen for oversvømmelse 2021-2027, Risikoområde Aabenraa” omhandler blandt andet, hvilke oversvømmelser området kan rammes af, hvad risikoen er, hvilke mål der sættes for området, og hvilke tiltag, der foreslås iværksat for perioden 2021 til 2027. Planen skal minimere risikoen for skader forårsaget af oversvømmelser gennem forebyggelse, beskyttelse og beredskab. Igennem mål og tiltag besluttes rammer for kommunens øvrige fysiske planlægning og arbejde med beredskabsplaner vedrørende oversvømmelser i risikoområdet.

   

  Kommunens forslag til risikostyringsplan har været fremlagt for Teknik- og Miljøudvalget den 7. april 2021, hvorefter planforslaget blev sendt i offentlig høring i 6 måneder.

   

  Høringsfristen udløb den 9. oktober 2021. I perioden er der kun indkommet et høringssvar fra Kystdirektoratet. Høringssvaret er vedhæftet som bilag.

   

  Der er på baggrund af høringssvaret foretaget en mindre korrektion af forklarende tabeltekst vedrørende sammenligning af risikokort fra første planperiode og anden planperiode (afsnit 6.3), samt tilføjet tekstafsnit om kommunens prioritering af tiltag (afsnit 9.1.3). Endelig er der tilføjet en overvejelse om mulig akkumuleret effekt og sammenhæng mellem tiltag og øvrige relevante planer og projekter i og omkring kommunen for derved at sikre, at risikostyringsplanens retningslinjer fremadrettet bliver inkluderet i de enkelte miljøscreeninger (afsnit 10).

  Planmæssige forhold

  Kommunens øvrige planlægning, herunder kommuneplan, lokalplaner, beredskabsplaner og sektorplaner skal respektere risikostyringsplanen.

  Økonomi og afledt drift

  I planen anføres mål og tiltag for risikostyringen, som kommunen forpligter sig til at arbejde for, men vedtagelse af planen indebærer ingen umiddelbare økonomiske bindinger for kommunen. Der er pt ikke afsat særskilte midler til realisering af tiltagene.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at Risikostyringsplan for oversvømmelse 2021-2027, Risikoområde Aabenraa, godkendes.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 03-11-2021

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 09-11-2021

  Anbefales godkendt.

   

  Afbud: Karsten Meyer Olesen (A).

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/9074, Sagsinitialer: KRY

  Sagsfremstilling

  Teknik- og Miljøudvalget besluttede den 5. maj 2021 at søge tilskud hos statens cykelstipulje, til to stiprojekter på henholdsvis Tøndervej ved Fårhus samt ved Øster Løgum, med direkte linjeføring langs Øster Løgumvej.

   

  Der blev desværre ikke opnået tilskud fra statens pulje i denne ansøgningsrunde.

   

  Med udarbejdelsen er der foretaget en nøjere vurdering.  Projektet ved Tøndervej skønnes at koste ca. 9,6 mio. kr., mens projektet langs Øster Løgumvej fra Korsvangsvej til Oksevejen inkl. krydsningshelle ved Korsvangsvej skønnes at koste ca. 6,3 mio. kr. Oversigterne fra sagen af 5. maj 2021 er bilagt og opdateret med nyeste informationer om projektet ved Tøndervej og Øster Løgumvej

   

  Projektet ved Øster Løgum har en relativt høj kilometerpris, da der er vanskelige jordbundsforhold på dele af strækningen. Til gengæld opnås der en udvidelse af den meget smalle køresporsbredde på hele strækningen, fordi de nuværende smalle kantbaner vil kunne udnyttes til kørespor, da den lette trafik kan henvises til sti. 

   

  På udvalgets møde den 5. maj fremlagde Plan, Teknik & Miljø også et stiprojekt ved Øster Løgum, som delvist forløber på et gammelt jernbanetracé gennem et sumpet skovareal. Dette projekt giver en mere primitiv stiforbindelse mellem Øster Løgum og Hovslund, og skønnedes at koste 1,2 mio. kr. Der er således et oprindeligt alternativ til den relative høje kilometerpris ved føring langs vej.

   

  Vedlagte kortskitse viser placeringen af det direkte stiprojekt på Øster Løgumvej. Der anlægges sti i eget trace på en strækning på ca. 850 meter på den nordlige side af vejen, samt en krydsningshelle ved Korsvangsvej.

   

   

  Cykelstiprojektet langs Øster Løgumvej kan fremme trafiksikkerhed og tryghed for let trafik langs vejen, og det imødekommer mange af de prioriteringskriterier, som Teknik- og Miljøudvalget tidligere har opstillet for egne cykelstianlæg. Dette gælder kriterierne om skolecyklisme, hvor mange der kan flyttes over på cyklen, at byer bindes sammen og at der ikke er alternative stimuligheder.

   

  Plan, Teknik & Miljø anbefaler, at cykelstipuljens rådighedsbeløb i 2021 på 7 mio. kr. på investeringsoversigt 2021-2024 fuldt ud finansierer et cykelstiprojekt langs Øster Løgumvej.

  Økonomi og afledt drift

  På investeringsplanen i budget 2021-2024, under ”Cykelstipulje”, er afsat et rådighedsbeløb på 7 mio. kr. i 2021, samt 3 mio. kr. i 2022. Desuden er der fra 2020 overført 0,15 mio. kr. til 2021.

   

  Den afledte drift er beregnet til 0,095 mio. kr. årligt. Afledt drift til Teknik- og Miljøudvalget finansieres af udvalgets pulje til afledt drift, jf. Økonomiudvalgets beslutning af 18. februar 2020.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at det besluttes at anlægge dobbeltrettet cykelsti langs Øster Løgumvejs nordside fra Korsvangsvej til Oksevejen inkl. krydsningshelle ved Korsvangsvej,

  at bevillingen på 6,3 mio. kr. til cykelstianlægget frigives af rådighedsbeløbet under ”Cykelstipulje” på investeringsoversigt 2021-2024 under Teknik- og Miljøudvalget, og

  at der foretages ekspropriation af de nødvendige arealer til cykelstianlægget.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 03-11-2021

  1. at godkendt,
  2. og 3. at anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 09-11-2021

  Anbefales godkendt.

   

  Afbud: Karsten Meyer Olesen (A).

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/32510, Sagsinitialer: STK

  Sagsfremstilling

  I aftale om udmøntning af midler til minimumsnormeringer for 2022 fordeles i alt 957,4 mio. kr. til daginstitutionerne. Heraf fordeles 911,7 mio. kr. til alle kommuner via direkte statslig tildeling efter den enkelte kommunes andel af skønnede antal 0-5 årige børn i 2022, som det fremgår af Danmarks Statistiks befolkningsfremskrivning fra maj 2021.

   

  Dette udgør for Aabenraa kommunes vedkommende ca. 8,3 mio. kr. Endvidere fordeles 45,7 mio. kr. via den såkaldte tilpasningspulje til minimumsnormeringer til den tredjedel af kommunerne, der er svagest stillet socioøkonomisk. Aabenraa Kommune får andel i denne pulje og dermed bliver den samlede tildeling på 9,926 mio. kr.

   

  Det foreslås i denne sag at der kun opkræves forældrebetaling af de 8,3 mio. kr. og at de ca. 1,6 mio. kr. fra tilpasningspuljen undtages fra forældrebetaling på samme måde som de 1,2 mio. kr. som blev bevilliget ved budgetforliget for 2022.

   

  Fordelingen af midler til minimumsnormeringer til de enkelte institutioner samt opgørelse over forældrebetaling fremgår af bilag 1.

   

  Børne- og Undervisningsministeriet har foretaget en ændring af bekendtgørelse om dagtilbud vedr. tilskud til privatinstitutioner oprettet af det tyske mindretal som fremgår af dagtilbudsbekendtgørelsens § 17.

   

  I stk. 3 fremgår at driftstilskud og bygningstilskud fremover skal gives efter regler fastsat i dagtilbudslovens § 36, stk. 1-6 og § 37, stk. 1 og 2 som omhandler danske private institutioner.

   

  Bekendtgørelsesændringen sidestiller således de danske privatinstitutioner og mindretalsinstitutionerne når det kommer til driftstilskud og bygningstilskud. Med denne bekendtgørelsesændring er mindretalsinstitutionerne ligeledes blevet omfattet at tilskud til minimumsnormeringer som også fremgår af vedlagte bilag 1.

   

  De endelige takster for 2022 på dagtilbudsområdet, hvor ovenstående ændringer er indarbejdet fremgår af bilag 2.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller:

  at takster på dagtilbud for 2022 godkendes.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 02-11-2021

  Anbefalet godkendt.

   

  Afbud - Jane Thorgeirsson (Uden for parti).

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 09-11-2021

  Anbefales godkendt.

   

  Afbud: Karsten Meyer Olesen (A).

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/6282, Sagsinitialer: lmhans

  Sagsfremstilling

  I denne sag godkendes sundhedsberedskabsplan 2022-2025.

   

  Byrådet skal ifølge bekendtgørelse nr. 971 af 28. juni 2016 om planlægning af sundhedsberedskabet godkende en plan for sundhedsberedskabet i hver valgperiode. Planen skal ses i sammenhæng med den generelle beredskabsplan for Aabenraa Kommune.

   

  Sundhedsberedskabsplan 2022-2025 er en revidering af sundhedsberedskabsplan 2018-2021. Konklusioner fra evalueringen af det aktiverede sundhedsberedskab under coronaperioden er skrevet ind i sundhedsberedskabsplan 2022-2025. Der er blandet andet tilføjet et afsnit med niveauer for mødeaktiviteten i sundhedsberedskabets aktiverede krisestab, principper for justering af serviceniveauer og en præcisering af orientering af det politiske niveau, Seniorråd og Handicapråd.

   

  Sundhedsberedskabsplan 2022-2025 har været til rådgivning i Sundhedsstyrelsen og til høring i nabokommunerne Tønder Kommune, Haderslev Kommune og Sønderborg Kommune samt Region Syddanmark og Brand & Redning.

   

  Rådgivningen i Sundhedsstyrelsen er af sundhedsfaglig karakter, høringssvaret fra Region Syddanmark centrerer sig om samarbejdet mellem kommune og region, mens høringssvaret fra Brand & Redning er konkret i forhold til beredskabsplanlægning. Rådgivning fra Sundhedsstyrelsen og høringssvar er indarbejdet i sundhedsberedskabsplan 2022-2025.

   

  Sundhedsberedskabsplan 2022-2025 består af to dele.

   

  Del et, der beskriver sundhedsberedskabet på strategisk niveau, og som skal politisk godkendes. Del to beskriver sundhedsberedskabet på operationelt niveau, og der kan i denne del være behov for løbende justeringer i indsatsplaner og tilhørende actioncard, hvorfor del to ikke skal politisk godkendes.

   

  På taktisk niveau er der instrukser og procedurer for de områder, som Sundhedsstyrelsen anbefaler, vi planlægger for. Det er: brand og eksplosioner, ekstremt vejr, hedebølge, forsyningssvigt drikkevand og mad, forsyningssvigt varme, forsyningssvigt strøm, forsyningssvigt IT og telefoni, pandemi, værnemidler, ekstraordinært udskrevne, skadedyr, psykosocial indsats og midlertidig indkvartering.

   

  Revidering på det taktiske niveau kører et andet rul, da ændringer fra sundhedsberedskabsplan del et og to skal indarbejdes. Revidering igangsættes 2023.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at sundhedsberedskabsplan 2022-2025 godkendes.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 06-10-2021

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 09-11-2021

  Anbefales godkendt.

   

  Afbud: Karsten Meyer Olesen (A).

   

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/32235, Sagsinitialer: ahr

  Sagsfremstilling

  Byrådet skal i denne sag godkende kvalitetsstandarden for 2022 vedrørende forebyggende hjemmebesøg.

   

  Kvalitetsstandarden beskriver det serviceniveau, der bliver tilbudt i Aabenraa Kommune. Kvalitetsstandarden skal godkendes politisk én gang årligt.

   

  Forvaltningen vurderer ikke, at der på nuværende tidspunkt er behov for væsentlige ændringer i serviceniveauet. Forvaltningen vurderer også, at fastholdelse af det nuværende serviceniveau giver mulighed for, at der kan samles yderligere data og viden om den nuværende tilgang, da udvikling og optimering af området også i fremtiden vil være et vigtigt element i kommunens forebyggende indsats på seniorområdet.

   

  Fra 1. januar 2021 er de forebyggende hjemmebesøg organiseret i Senior, Center for Aktivitet & Forebyggelse. Kvalitetsstandarden er tilpasset dette, herunder ændrede kontaktoplysninger.

   

  For at styrke tværfaglighed og synergi i opgaveløsningen i Aktivitet og Forebyggelse foreslås uddannelseskravet til medarbejderne ændret fra sundhedsfaglig uddannelse til sundhedsfaglig, socialfaglig eller pædagogisk uddannelse. Der er ikke lovmæssige krav til en bestemt formel uddannelse til udfører af forebyggende hjemmebesøg.

   

  COVID-19 har betydet en reduktion af gennemførte fysiske hjemmebesøg i 2021. På grund af anbefalinger om at undgå unødig smitterisiko var praksis i foråret 2021, at borgerne fik brev om, at de ville blive kontaktet telefonisk inden besøget med tilbud om, at den forebyggende samtale kunne gennemføres i telefonen, og at man under samtalen afklarede ønske og behov for et efterfølgende fysisk besøg.

   

  Alle borgere i målgruppen har fået tilbudt de lovpligtige hjemmebesøg, men flere har fravalgt det fysiske besøg pga. smitterisiko, og der er i stedet for gennemført forebyggende telefonsamtaler. Det er dog ikke muligt at anvende denne aktivitet i de sædvanlige aktivitetsdata, da det jf. Sundheds- og Ældreministeriet (2020) ”ikke er tilstrækkeligt at gennemføre forebyggende hjemmebesøg via en telefonsamtale, hvorfor en telefonsamtale med et forebyggende sigte heller ikke kan registreres som et forebyggende hjemmebesøg.”

   

  Aktivitetstallet for gennemførte hjemmebesøg i 2021 forventes af blive på niveau 2020. 2022 forventes igen at være på niveau med aktiviteten før 2020.

   

  Vedlagt sagen er kvalitetsstandard for 2022 med de anbefalede ændringer samt aktivitetstallene for gennemførte og afviste tilbud om forebyggende hjemmebesøg pr. måned i 2019, 2020 og 2021. Ændringer i kvalitetsstandarden er markeret med rød tekst.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at kvalitetsstandard 2022 vedrørende forebyggende hjemmebesøg godkendes.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 03-11-2021

  Anbefales godkendt.

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 09-11-2021

  Anbefales godkendt.

   

  Afbud: Karsten Meyer Olesen (A).

   

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/7636, Sagsinitialer: TWI
 • Udskriv
  Sagsid.: 21/327, Sagsinitialer: kae

  Sagsfremstilling

  For at godkende beslutningsprotokollen skal hvert medlem underskrive ved at trykke på

  ”Godkend”.

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 09-11-2021

  Protokol godkendt.

   

  Afbud: Karsten Meyer Olesen (A).