Beslutningsprotokol

tirsdag den 17. januar 2023 kl. 15:30

Mødested: Lokale 412, Skelbækvej
Udvalg: Økonomiudvalget
Medlemmer: Jan Riber Jakobsen, Erik Uldall Hansen, Dorte Soll, Signe Bekker Dhiman, Thomas Andresen, Eivind Underbjerg Hansen, Kirsten Nørgård Christensen, Philip Tietje, Erwin Andresen, Rasmus Elkjær Larsen, Jan Køpke Christensen, Michael Christensen, Ida Smed
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 23/861, Sagsinitialer: kae

  Beslutning Økonomiudvalget den 17-01-2023

  Godkendt.

   

  Philip Tietje (V) deltog ikke i behandling af punktet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 23/861, Sagsinitialer: kae

  Beslutning Økonomiudvalget den 17-01-2023

  • KØF
  • Workshop omkring VE
  • Nytårskur
  • Status regnskab 2022
 • Udskriv
  Sagsid.: 22/10482, Sagsinitialer: KSA

  Sagsfremstilling

  I denne sag behandles garantioverførsel af driftsbevillinger fra 2022 til 2023 i henhold til Retningslinjer for dialogbaseret aftalestyring.

   

  Retningslinjerne fastsætter, at for alle områder, med undtagelse af ”Det administrative område” (Økonomiudvalget) kan garantioverførslen maksimalt udgøre 4% af bruttoudgiftsbudgettet, mens merforbrug overføres fuldt ud.

   

  For ”Det administrative område” (Økonomiudvalget) kan garantioverførslen fra 2022 til 2023 maksimalt udgøre 2% af bruttoudgiftsbudgettet, mens merforbrug overføres fuldt ud.

   

  Det fremgår af de økonomiske procedurer i 2022, som blev godkendt af Økonomiudvalget 8. februar 2022, at garantioverførselssagen behandles på byrådets møde i januar 2023, så decentrale budgetansvarlige hurtigst muligt har indarbejdet overførslerne i årets budget.

  Økonomi og afledt drift

  Oversigt over ansøgte garantioverførsler (beløb i 1.000 kr.):

   

  Udvalg (i 1.000 kr.)

  Ovf. fra 2021 til 2022 1)

  Regnskab 2022

  Korrigeret budget 2022

  Mer-/mindre-forbrug i 2022 2)

  Ansøgt overført til 2023 2)

  Økonomiudvalg

  6.644

  313.392

  323.919

  10.527

  6.879

  Arbejdsmarkedsudvalg

  409

  9.908

  10.168

  260

  260

  Børne- og Uddannelsesudvalg

  10.158

  798.626

  805.260

  6.634

  6.064

  Kultur- og Fritidsudvalg

  -522

  54.396

  56.307

  1.911

  1.911

  Social- og Seniorudvalg

  15.060

  339.330

  340.210

  879

  879

  Sundheds- og Forebyggelsesudvalg

  309

  6.948

  7.210

  263

  263

  Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter

  150

  3.155

  3.218

  63

  63

  Udvalget for Bæredygtig Udvikling

  0

  304

  527

  223

  21

  I ALT

  32.209

  1.526.059

  1.546.819

  20.760

  16.340

  1) For hele udvalget – (ekskl. ovf. af forventet mindreforbrug over 4%, der ansøges før 1.9)

  2) + = mindreforbrug og - = merforbrug

   

  Regnskabsresultatet for de aftalestyrede enheder viser et samlet mindreforbrug på 20,760 mio. kr. i 2022, mod et mindreforbrug på 44,765 mio. kr. i 2021. Faldet i mindreforbruget fra 2021 til 2022 vedrører primært en række institutioner under henholdsvis Børne- og Uddannelsesudvalget og Social- og Seniorudvalget.

   

  Der søges i alt overført 16,340 mio. kr. fra 2022 til 2023, mod 32,209 mio. kr. fra 2021 til 2022. Faldet i garantioverførselsansøgninger kan primært henføres til nedsparing på skoleområdet, samt institutioner under Social- og Seniorudvalget.

   

  Der er 74 aftalestyrede enheder. Heraf har 50 mindreforbrug, hvoraf 8 har et mindreforbrug ud over 4% (2%) på i alt 4,420 mio. kr., der tilfalder kassen.

   

  24 aftalestyrede enheder har merforbrug. Heraf får 1 institution tillagt et rentetillæg, som følge af enten merforbrug 3 år i træk eller merforbrug over 4%.

   

  Det samlede rentetillæg udgør 0,119 mio. kr., som tilføres de likvide midler.

   

  I 2022 har der været 3 afviklingsplaner. Hjælpemiddelhuset og Dagplejen følger afviklingsplanerne, mens Sygeplejen vil søge om forlængelse. Der kommer ikke yderligere afviklingsplaner, som følge af regnskabsresultatet for 2022 for institutionerne og områderne.

  Sagen afgøres i

  Byrådet.

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at der meddeles en tillægsbevilling til budget 2023 til garantioverførsler, på 16,340 mio. kr., der finansieres via de likvide midler i 2023, og

  at der meddeles en negativ tillægsbevilling til budget 2023, vedrørende rentetillæg, på 0,119 mio.kr., der tilføres de likvide midler i 2023.

  Beslutning Økonomiudvalget den 17-01-2023

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/34432, Sagsinitialer: SLOR

  Sagsfremstilling

  Den økonomiske politik udgør sammen med dialogbaseret aftalestyring kernen i den økonomiske styringsmodel i Aabenraa Kommune. 

   

  Den nuværende økonomiske politik udløber i 2023, og der skal derfor udarbejdes en ny økonomisk politik, der blandt andet kan danne grundlag for budgetlægningen for 2024.

   

  En ny økonomisk politik skal tage bestik af den generelle økonomiske situation for kommunerne og sætte retning for de kommende års budgetlægning med udgangspunkt i at fastholde det gode økonomiske udgangspunkt og samtidig gribe de muligheder, som opstår.

   

  Set i et bagudrettet perspektiv har den økonomiske politik og ikke mindst viljen til følge den økonomiske politik været altafgørende for, at Aabenraa Kommune i dag har en solid økonomi.

   

  På den baggrund lægges der op til at den økonomiske politik for 2024-2027 er en videreførelse af den nuværende økonomiske politik med en række mindre justeringer.

   

  Den nuværende økonomiske politik indeholder 16 punkter, hvoraf de 15 danner rammen om budgettet, og den sidste vedrører den løbende økonomistyring.

   

  Kernen i den økonomiske politik er fortsat de følgende fire elementer, som alle fastsætter et økonomiske måltal.

  • Overskud på ordinær drift skal udgøre 120 mio. kr. i årene 2024-2027
  • Der trækkes ikke i kassebeholdningen for at finansiere det enkelte budgetår 2024-2027
  • Anlægsinvesteringer inkl. jordforsyning udgør mindst 120 mio. kr. i årene 2024-2027
  • Ultimo kassebeholdning er på min. 100 mio. kr. ekskl. Overførsler på drift og anlæg og den gennemsnitlige kassebeholdning udgør 175 mio. kr.

   

  Af bilaget fremgår det samlede forslag til økonomisk politik 2024-2027.

   

  Det er en forudsætning, at politikken er godkendt, før de økonomiske procedurer for 2023 kan behandles. De økonomiske procedurer indeholder blandt andet igangsætning af budgetprocessen for 2024-2027.

   

  Det bemærkes, at håndtering af plus/minus puljen til regulering af mere- og mindreforbrug på anlæg forelægges i en særskilt enkeltsag, og at P/L regulering af anlægsprojekter håndteres i budgetstrategien samt de økonomiske procedurer.

   

  Sagen afgøres i

  Byrådet.

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at Økonomisk politik 2024-2027 godkendes.

  Beslutning Økonomiudvalget den 13-12-2022

  Genoptages med henblik på at indarbejde de faldne bemærkninger.

   

  Afbud: Ida Smed.

  Beslutning Økonomiudvalget den 17-01-2023

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/38325, Sagsinitialer: SLOR

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal der drøftes et oplæg til en analyse af udgifterne til administration og ledelse, jf. budgetforliget for 2023. Af budgetforliget fremgår at ”Frem imod næste års budgetlægning skal udviklingen og niveauet i de administrative udgifter på konto 6 sammenlignes med andre kommuner (benchmark) og undersøges nærmere. Såfremt der kan frigives midler herfra, er parterne enige om at prioritere en indeklimaundersøgelse af kommunens folkeskoler med henblik på at skabe et beslutningsgrundlag for fremtidige beslutninger på skoleområdet.”

   

  Analysen af udgifter til administration og ledelse forestås af et eksternt konsulentfirma efter en tilbudsindhentning. Den samlede analyse fremlægges politisk, således at den kan indgå i budgetforhandlingerne i forbindelse med budget 2024, det vil sige afrapportering til Økonomiudvalget på møde i juni. 

   

  Der skal først og fremmest gennemføres en kvantitativ analyse. Resultatet heraf kan ligge til grund for en supplerende kvalitativ undersøgelse, som efter politisk beslutning kan gennemføres efterfølgende.

   

  Den kvantitative udgifts- og benchmarkinganalyse omhandler udviklingen i udgifterne til administration og ledelse og sammenlignes med 3-5 andre kommuner. Med denne definition er der ikke tale om en snæver konto 6 afgrænsning, men en bredere definition af administrative udgifter, som også inkluderer decentrale administrative opgaver.   

   

  Den kvantitative analyse foreslås at tage udgangspunkt i udgifterne til administration og ledelse centralt såvel som decentralt. Udgifterne foreslås opdelt i følgende grupperinger: administrative støttefunktioner og chefer, myndighedspersonale, decentrale ledere og øvrige administrationsudgifter. Det er den samme afgrænsning, som anvendes af Indenrigs- og Sundhedsministeriets Benchmarkingenheds årlige analyse af udgifterne til administration og ledelse. Denne del af den kvantitative analyse forventes at omfatte en femårig periode fra 2018-2022.

   

  Det foreslås endvidere, at den kvantitative analyse omfatter en benchmarkinganalyse, hvor den eksterne leverandør fremsætter forslag til 3-5 sammenlignelige kommuner. Udvælgelsen forventes at tage udgangspunkt i en balanceret vægtning mellem dels socioøkonomiske forhold og dels organisatoriske forhold. Hermed menes, at de udvalgte kommuner på den ene side skal minde så meget om Aabenraa Kommune, at det giver mening at foretage sammenligninger, men på den anden side ikke må ligne Aabenraa Kommune så meget, at der ikke er noget at lære/lade sig inspirere af.

   

  Denne kvantitative analyse foreslås, i det omfang det er muligt, at bygge videre på konklusionerne fra den tilsvarende analyse, som KORA fremlagde resultaterne af i 2016. Dette notat er vedlagt som bilag til denne sag.

   

  Det bemærkes, at analysen gennemføres i en kontekst, hvor der både er opmærksomhed på størrelsen af de administrative udgifter i kommunerne fra statens side og i lyset af en række politiske beslutninger om udvidelser af især myndighedsområdet.

   

  I forhold til førstnævnte har den tidligere Regering besluttet reduktioner af de administrative udgifter på jobcentrene, som skal udmøntes fra 2024. Den nuværende Regering har tilsvarende i sit regeringsgrundlag en intention om at reducere beskæftigelsesindsatsen med 3 mia. kr.

   

  Aabenraa Kommune fremsender relevant materiale til konsulenter efter nærmere aftale.

  Sagen afgøres i

  Økonomiudvalget.

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at oplæg til analyse af udgifter til administration og ledelse godkendes.

  Beslutning Økonomiudvalget den 17-01-2023

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/39699, Sagsinitialer: SBOE

  Sagsfremstilling

  Byrådet besluttede den 21. december 2022 at lade forslaget om ændring af Styrelsesvedtægten for Aabenraa Kommune overgå til 2. behandlingen i næste ordinære møde.

   

  Forslaget indeholder en ny bestemmelse om etablering af en borgerrådgiverfunktion i medfør af § 65 e i styrelsesloven, og enkelte småjusteringer.

   

  Ændring af styrelsesvedtægten skal undergives to behandlinger med mindst seks dages mellemrum.

   

  Udkast til ny styrelsesvedtægt vedlægges.

   

  Der er ikke sket justeringer i udkastet i forhold til byrådets 1. behandling.

  Lovgrundlag

  § 65 e i lov om kommunernes styrelse.

  Sagen afgøres i

  Byrådet.

  Indstilling

  Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,

  at udkast til ændring af Styrelsesvedtægten for Aabenraa Kommune godkendes.

  Beslutning Økonomiudvalget den 17-01-2023

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/40095, Sagsinitialer: BSOERE

  Sagsfremstilling

  Byrådet har den 16. december 2020 godkendt en opdateret Indkøbs- og Udbudspolitik for Aabenraa Kommune.

   

  I overensstemmelse med Indkøbs- og Udbudspolitikken forelægges i denne sag udbudsplan for 2023 bestående af udbud for varer, tjenesteydelser og IT. Den fremlagte udbudsplan indeholder ikke Aabenraa Kommunes Bygge- og Anlægsprojekter for 2023.

   

  Udbudsplanen for varer, tjenesteydelser og IT, er prioriteret ud fra følgende:

  • Nye identificerede muligheder for udbud.
  • Gennemførelse af genudbud.
  • Flest mulige udbud i Indkøbsfællesskabet (SUS samarbejdet) med Haderslev og Tønder Kommuner.
  • Gennemførelse af udbud på områder, hvor forvaltningerne har efterspurgt centrale aftaler, eller hvor Udbudsenheden har vurderet, at der er et stort besparelsespotentiale.
  • Derudover tilslutning til de udbud, der identificeres i handlingsplan for den fælleskommunale indkøbsstrategi, herunder tilslutning til fællesaftaler mellem stat, region og kommuner (SKI), hvor dette giver mening i Aabenraa Kommune kontekst.

   

  Det er i udbudsplanen angivet, hvilke udbud der forventes gennemført selvstændigt af Aabenraa Kommune, og hvilke der forventes gennemført i udbudssamarbejdet med Haderslev og Tønder Kommuner (SUS), og hvilke der gennemføres af SKI.

   

  Indkøbsvolumen for de områder, hvor der er planlagt udbud i 2023 samt igangsatte og endnu ikke afsluttede udbud for 2022 modsvarer et årligt indkøbsvolumen på ca. 47,3 mio. kr. For 2023 estimeres en indkøbsvolumen på ca. 38,8 mio., hvor der for endnu ikke afsluttede udbud for 2022 forventes en indkøbsvolumen på ca. 8,5 mio.

   

  I henhold til Indkøbs- og Udbudspolitikken sættes der fokus på bæredygtigt forbrug og indkøb i forhold til social ansvarlighed ved valg af leverandører, miljømæssig ansvarlighed ved valg af produkter og forbrug og økonomisk ansvarlighed i form af en totaløkonomisk tilgang til indkøb, hvor det er muligt.

   

  Udbudsenheden arbejder kontinuerlig med bæredygtighed samt grønne indkøb gennem samarbejdsfora med eksterne aktører og interesseorganisationer.

   

  En afvejning af parametre mellem pris og bæredygtighed ved kravspecifikation skal sikre, at der kan laves aftaler under hensyn til bæredygtighed. Kravspecifikationen samt premissen for bæredygtigheden i det enkelte udbud udarbejdes som udgangspunktet i tæt samarbejde med den enkelte fagforvaltning.

   

  Af udbudsplanen fremgår det på hvilke udbudsområder, der påtænkes et forøget fokus på bæredygtighed i kravspecifikationen. Det forøgede fokus på udvalgte udbudsområder tilsidesætter ikke prioriteringen omkring bæredygtighed i de resterende udbud på udbudsplanen.

   

  Når udbudsresultaterne foreligger, vil eventuelt påviste besparelser blive fordelt i henhold til principperne i Indkøbs- og Udbudspolitikken, hvor 25 pct. af besparelsen fastholdes i de decentrale budgetter, og de resterende 75 pct. overføres til effektiviseringspuljen.

   

  Ved en påvist merudgift tilskrives de decentrale budgetter 25 pct. af merudgiften fra effektiviseringspuljen.

   

  Der udarbejdes jf. udbudsplanen 2023 en enkeltsag, i forhold til afklaring af udbudsform på udbud af elladestandere.

  Sagen afgøres i

  Økonomiudvalget.

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at de i Udbudsplan 2023 nævnte områder til konkurrenceudsættelse godkendes.

  Beslutning Økonomiudvalget den 17-01-2023

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/58320, Sagsinitialer: TOJE

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal Økonomiudvalget tage stilling til emner til Byrådets temamøder i 1. halvår 2023.

   

  Om Byrådets temamøder

  Byrådet afholder et månedligt temamøde umiddelbart inden byrådsmødet. Temamødet afholdes i udgangspunktet i tidsrummet 14.30-16.00, dog således at temamødet flyttes til 14.00-15.30 de gange, hvor Byrådets spørgetid 16.30-16.50 kommer i brug. Der afholdes ikke temamøder i juli og august, således at der i udgangspunktet afholdes ti temamøder pr. år, fordelt med seks temamøder i 1. halvår og fire i 2. halvår.

   

  Byrådets temamøder har som udgangspunkt det formål at være beslutningsforberedende forud for en beslutning i Byrådet på større emner. Bilag 1 viser emnevalget for Byrådets temamøder i perioden 2017-2022. Set over hele perioden tegner der sig ikke noget entydigt mønster i, hvilke temaer der dagsordensættes. Vækststrategien, Vækstplanen og Datacenterstrategien dominerede dagsordenen i 2018, mens 2019-temamøderne blandt andet adresserede Byrådets trivsel og FN’s verdensmål til udvidelse af Museum Sønderjylland. I 2020 og 2021 omhandlede temamøderne blandt andet Strategi for Bæredygtig Udvikling i Aabenraa Kommune, Bosætningsstrategien og kommunens rolle i det nære sundhedsvæsen. I 2022 har temamøderne blandt andet omhandlet den nye udviklingsstrategi for Aabenraa Kommune og havneudvikling. 

   

  Der gøres opmærksom på, at Byrådet i forbindelse med undersøgelsen af Byrådets arbejdsvilkår, der ventes gennemført i 1. kvartal 2023, spørges til holdningen til Byrådets temamøder, herunder deres form, indhold, frekvens og fysiske rammer. Svarene på disse spørgsmål får i udgangspunktet ikke indflydelse på afviklingen af de temamøder, der planlægges til 1. halvår 2023, i det der lægges op til, at eventuelle ændringer implementeres for temamøder i 2. halvår 2023.

   

  Forslag til Byrådets temamøder i 1. halvår 2023

  Konkrete forslag til de seks temamøder i 1. halvår 2023 fremgår af nedenstående. Efter de konkrete forslag til temamøderne i 1. halvår 2023 er der indsat en bruttoliste over øvrige forslag til Økonomiudvalgets drøftelse og eventuelle prioritering.  

   

  Temamødet 25. januar 2023: Status på Strategi for Bæredygtig Udvikling samt Rekruttering og Fastholdelse

  På dette temamøde præsenteres Byrådet for en status på arbejdet med Strategi for Bæredygtig Udvikling, der er halvvejs i sin levetid. Forvaltningen giver en status på implementering af strategien og lægger op til drøftelse af det videre arbejde med bæredygtig udvikling. Endvidere præsenteres det foreløbige arbejde med rekruttering og fastholdelse i Aabenraa Kommune.

   

  Temamødet 22. februar 2023: Handlingsplan for Bosætningsstrategien og status på Nyt Museum

  På dette temamøde får Byrådet et inspirationsoplæg til arbejdet med bosætningsstrategien af Eva Mærsk fra Work-Live-Stay – et netværk, der arbejder med at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft. Byrådet vil endvidere blive præsenteret for rammer og proces for en justering af handlingsplanen, der skal udmønte bosætningsstrategien, samt konkrete eksempler på handlinger. Endelig præsenteres Byrådet for en status på arbejdet med et Nyt Museum på Kilen.

   

  Temamødet 29. marts 2023: Regnskab 2022, budgetprocedure 2024 og udvikling af de Bynære Havnearealer

  I lighed med tidligere år præsenteres Byrådet for regnskabet for det forgangne år og orientering om budgetprocessen for det kommende år på temamødet i marts. På dette temamøde præsenteres Byrådet endvidere for den overordnede ramme for adaptiv klimatilpasning og for udviklingsplanen for De Bynære Havnearealer.

   

  Temamødet den 26. april 2023: Udvikling af Frøslevlejren og klimatilpasning

  På dette temamøde præsenteres Byrådet for arbejdet med udvikling af Frøslevlejren. Byrådet vil endvidere blive præsenteret for Aabenraa Kommunes arbejde med klimatilpasning.

   

  Temamødet den 24. maj 2023: Udvikling af de Bynære Havnearealer og Byrådets arbejdsvilkår

  På dette temamøde præsenteres Byrådet for grundlaget for udbud af partnerskabsaftale og konkurrenceprogram, herunder den adaptive klimastrategi og byudviklingsplan, for De Bynære Havnearealer. Byrådet vil endvidere blive præsenteret for resultaterne af den undersøgelse af Byrådets arbejdsvilkår, der ventes gennemført i 1. kvartal 2023.

   

  Temamødet den 28. juni 2023: Økonomiaftalen mellem KL og regeringen

  På det sidste temamøde inden sommerferien planlægges der efter, at Byrådet i lighed med tidligere år præsenteres for økonomiaftalen mellem KL og regeringen. Endvidere planlægges der et supplerende tema, der konkretiseres i løbet af 1. halvår 2023.

   

  Øvrige forslag til drøftelse og eventuelle prioritering:

   

  • Velfærdsaftale på beskæftigelsesområdet
  • Analyse af de administrative omkostninger
  • Temaer i revision af kommuneplan
  • Mulighedsstudie Hotel Østersø
  • Sundhedsklynger
  • Strategi for bostedsstruktur
  • Energiplanlægning.

   

  Der arbejdes efter, at Økonomiudvalget forelægges forslag til Byrådets temamøder i 2. halvår 2023 inden sommerferien 2023.

  Sagen afgøres i

  Økonomiudvalget.

  Indstilling

  Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,
  at de skitserede forslag til temamøder i 1. halvår 2023 godkendes og eventuelt suppleres af Økonomiudvalgets egne forslag til temamøder.

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 17-01-2023

  Godkendt.

   

  Michael Christensen (F) deltog ikke i behandling af punktet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/36412, Sagsinitialer: TOJE

  Sagsfremstilling

  På økonomiudvalgsmødet den 8. november 2022 blev denne sag udsat.

   

  I denne sag præsenteres Økonomiudvalget for en opsamling på Tour de France 2022, der afvikledes fra den 1. juli til 3. juli 2022 i Danmark. Den 3. juli 2022 kørte feltet gennem Aabenraa Kommune frem mod Sønderborg, der var målby for 3. etape.

   

  Den Gule Folkefest blev realiseret

  Aabenraa Kommune arbejdede efter at skabe en Gul Folkefest for og med hele kommunen, hvor der blev etableret hot spots og events for egne borgere, turister og cykelfans. Ønsket var at fremme lokal stolthed og ejerskab, at skabe gode ambassadører for vores kommune, at styrke fællesskaber i kommunen og promovere Sønderjylland og Aabenraa. Vurderingen er, at disse succeskriterier blev indfriet takket være en stor indsats fra frivillige, foreninger, organisationer og erhvervslivet. Der blev skabt en gul folkefest langs hele ruten gennem Aabenraa Kommune. Festen var i særdeleshed drevet af tre hot spots i Genner, Aabenraa og Felsted, hvor det lokale sammenhold og fællesskab skabte en fantastisk dag. Både i ugerne op til Touren og på selve løbsdagen lykkedes det at sætte Aabenraa Kommune på landkortet i ind- og udland, hvilket i høj grad skyldes de fantastiske events og de imponerende land art og udsmykninger af byer og lokalsamfund, som frivillige, borgere, foreninger og erhvervsliv skabte. Samlet set er det vurderingen, at Aabenraa Kommune kan løfte internationale events.

   

  Bevillingen fra Business Aabenraas Sund Vækst pulje på 600.000 kr. har været central for realiseringen af den Gule Folkefest. Med bevillingen blev der etableret en pulje, hvorfra aktører i Aabenraa Kommune kunne søge støtte til events og udsmykning af byer og lokalsamfund, og den spillede en væsentlig rolle i samarbejdet med de frivillige og understøttede kommunens kommunikations- og brandingindsats ifm. Tour de France. De 600.000 kr. er blevet brugt på:

   

  • 386.990 kr. til events og udsmykning, herunder 366.290 kr. udmøntet via Aabenraa Kommunes Tour de France 2022 pulje
  • 115.057 kr. til kommunikation og branding, herunder til film og billeder fra løbsugen, grafikker, merchandise, sociale medier og etablering af TDF-underside til Aabenraa.dk
  • 97.953 kr. til frivillige, herunder til events, beklædning og forplejning til løbsdagen  

   

  Der vedlægges den afrapportering til Business Aabenraa, som Aabenraa Kommune afsendte primo november 2022. Afrapporteringen er vedlagt et regnskab samt en oversigt over de aktører, der modtog støtte fra Aabenraa Kommunes Tour de France 2022 pulje.

   

  Afrapportering fra hot spot aktører

  Som led i opsamlingen på Tour de France 2022 har Aabenraa Kommune været i dialog med aktører på hver af de tre hot spots i Genner, Aabenraa og Felsted. Fra alle tre hot spots er tilbagemeldingen, at den 3. juli 2022 var en fantastisk dag, der blev skabt af kombinationen af det lokale sammenhold, samarbejdet med Aabenraa Kommune og de mange turister og cykelfans fra ind- og udland, der skabte en uforglemmelig gul folkefest. De tre hot spots understreger også, at deres arrangementer blev afviklet i en god og sikker ramme, hvor borgere og gæster kunne se cykelløb og holde en folkefest, der har sat et varigt aftryk i lokalsamfundet. De enkelte hot spots peger naturligvis også på, at der var elementer, der kunne være bedre koordineret og afstemt, herunder ift. samarbejdet med myndighederne, ligesom en større økonomisk investering fra Aabenraa Kommunes side er blevet efterspurgt. Der vedlægges et notat, der samler op på dialogen med aktørerne fra de tre hot spots. 

  Opsamling på Aabenraa Kommunes kommunikations- og brandingindsats

  I perioden op til afviklingen af Tour de France blev der iværksat kommunikationstiltag på dansk, tysk og engelsk for at udbrede kendskabet til Aabenraa Kommune. Dels for at sætte kommunen på landkortet og dels for at udbrede kendskabet om Tour de France-arrangementer og gøre folk i ind- og udland interesserede i at overvære Touren i Aabenraa Kommune samt at orientere borgere og besøgende om trafikale ændringer. På Facebook blev videoer af ruten, optaktshistorier fra kommunen og konkurrencer om merchandise delt i månederne, ugerne og dagene op til Touren. Målrettet, annonceret indhold sikrede, at indholdet nåede hele Danmark, Nordtyskland og dele af de cykelinteresserede lande Holland og Belgien. Facebook var også en vigtig faktor i den trafikkommunikation, der løbende blev sendt til kommunens borgere og potentielle gæster og turister.

   

  Som supplement til udtalelsen i bilaget, om ”at man gerne vil gøre det igen, såfremt det lykkedes at tiltrække et lignende event i international skala til Aabenraa Kommune”, kan det fremhæves, at Aabenraa Kommune og alle de involverede aktører nu har gode erfaringer med kommunikation af et internationalt event i stor skala. Det er samtidig lykkedes at tiltrække, håndtere og give et stort antal borgere en god oplevelse til et internationalt event.

   

  Aabenraa Kommune havde en løbende tæt dialog med den nationale, regionale og lokale presse om arrangementer langs ruten, vigtige informationer til tilskuere og trafikinformationer til borgere og besøgende på ruten. Samtidig blev mere end 300 internationale sportsmedier identificeret og kontaktet med budskabet om 16 seværdigheder langs ruten, som medierne via en grafisk opsat guidebog kunne dykke ned i.

   

  National evaluering af den danske Tour de France start

  De fem start- og målbyer (København, Roskilde, Nyborg, Vejle og Sønderborg), Erhvervsministeriet og en række turismeorganisationer har fået udarbejdet en uafhængig evaluering af den danske Tour de France start. Evalueringen indeholder ikke specifikke data for Aabenraa og de andre gennemkørselskommuner, men giver et samlet billede af den danske Tour-start og af hver af de tre etaper. Det er imidlertid vurderingen, at evalueringen underbygger Aabenraa Kommunes egen vurdering af, at vores succeskriterier er blevet opfyldt. Evalueringen er vedlagt til orientering.

   

  Evalueringen viser, at der i alt var godt 1,6 mio. tilskuere til de tre danske etaper, herunder 466.000 på etape 3, hvoraf knap 50 pct. var danske og internationale turister. Tour-starten har givet betydelig omtale i danske og internationale medier. I året op til den danske Tour-start er Touren i Danmark omtalt 250.000 gange i redaktionelle og sociale medier. Evalueringen har endvidere afdækket danskernes holdning til Tour-starten. 75 pct. af de adspurgte erklærer sig helt eller delvist enige i, at den danske Tour-start var en folkefest, og 75 pct. er enige eller meget enige i, at Touren var en god måde at vise Danmark frem på. Endelig har evalueringen undersøgt de blivende effekter ved Tour-starten. Heraf fremgår det bl.a., at Touren har medvirket til et forbedret samarbejde og en øget tillid mellem kommunen, beboere og lokalt erhvervsliv samt til øget borgerinddragelse.

  Sagen afgøres i

  Økonomiudvalget.

  Indstilling

  Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,

  at Økonomiudvalget tager opsamling på Tour de France 2022 til orientering.

  Beslutning Økonomiudvalget den 17-01-2023

  Godkendt.

   

  Michael Christensen (F) deltog ikke i behandling af punktet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/19766, Sagsinitialer: TRM

  Sagsfremstilling

  I denne sag lægges der op til, at Økonomiudvalget godkender ’Erhvervsstrategi – Ambitiøs grøn udvikling’. Derudover orienteres om det første erhvervstræf til afholdelse i februar 2023.

   

  En række politiske udvalg har givet bemærkninger til tekstudkast og på den baggrund er tekstoplægget rettet til og opsat i en layoutet version (se bilag 1). Udvalgsbemærkninger til Erhvervsstrategien (se bilag 2) har generelt set været af overordnet karakter og flere udvalg har bemærket, at de ser frem til at bidrage yderligere til udmøntningen af erhvervsstrategien. Enkelte udvalg har ønsket en skærpelse af emne eller indsats og disse er medtaget i erhvervsstrategien.

   

  Erhvervsstrategien følger den grafiske linje og struktur som i ’Det Gode Liv – Udviklingsstrategi 2035’. Den sætter en fælles retning for, hvordan vi som kommune skaber gode rammevilkår for nuværende og kommende virksomheder i Aabenraa Kommune, små som store. Erhvervsstrategien bygger på vores styrker, vores potentialer for udvikling, og den tager livtag med vores udfordringer. Den er udarbejdet sammen med og for virksomhederne i Aabenraa Kommune, og det er lige fra den lokale butiksdrivende og håndværkeren til landbrugs- og

  transportvirksomhederne samt områdets større produktionsvirksomheder, banker og lignende.

   

  Erhvervsstrategien har fire måltal, som vi årligt evaluerer på:

   

  Måltallet 60.000 borgere senest i 2026 udspringer af, at erhvervslivet er udfordret

  på adgangen til kvalificeret arbejdskraft. De tre øvrige måltal handler i højere grad om, at vi som kommune kan blive bedre til at fremme den grønne omstilling, bedre til dialog og samarbejde med virksomheder og sluttelig, at virksomhedernes tilfredshed med byggesagsforløb forbedres.

   

  Erhvervsstrategien er inddelt i tre overordnede afsnit:  

   

  ’Erhvervsvenlighed i top’ omhandler blandt andet den lokale erhvervsservice, som alle virksomheder med adresse i kommunen kan modtage. Det gælder etablerede virksomheder, der søger sparring på deres udfordringer, og iværksættere, der ønsker hjælp til at komme i gang. Aabenraa Kommune har valgt at den lokale erhvervsservice udføres af Business Aabenraa med afsæt i resultatkontrakt. Afsnittet har ligeledes fokus på, at vi som kommune inviterer flere virksomheder med til mere dialog og flere partnerskaber, blandt andet inden for den grønne omstilling og velfærdsteknologi.

   

  ’Grøn erhvervsudvikling’ omhandler den stærkt stigende produktion af grøn energi fra sol og biogas, som gør Aabenraa Kommune til et oplagt sted at placere videns- og produktionsvirksomheder, der udvikler nye grønne teknologier til disse sektorer.

  Vi har et særligt fokus på at prioritere produktionsvirksomheder, der kan understøtte den grønne udvikling, således at den grønne omstilling tænkes ind i hele værdikæden.

   

  ’Rekruttering og oplevelser’ udfolder blandt andet emnet sundhed. Sundhed er en vigtig

  indsats, når det handler om at rekruttere og fastholde medarbejdere. Udover at forbygge sygdomme, ulykker og stress er brede sundhedsindsatser med til at øge trivsel og arbejdsglæde. For at øge opmærksomheden omkring sundhed er Sundhedsfremmemærket en ny mulighed, som lokale virksomheder kan benytte i deres arbejde for mere sundhed på arbejdspladsen.

   

  Erhvervsstrategiens sidste del formidler tal og statistikker for den lokale erhvervsudvikling, og områdets primære erhvervsområder præsenteres med luftfoto.

   

  Erhvervsstrategien vil, i forlængelse af en politisk godkendelse, kunne læses online på Aabenraa Kommunes hjemmeside, og derudover bliver den trykt i 300 eksemplarer. Når erhvervsstrategien er godkendt, begynder planlægningen af strategiens indsatser, herunder erhvervstræf.

   

  Erhvervstræf

  I 2023 gennemføres to erhvervstræf, hvoraf det første gennemføres 28. februar og det andet ultimo september. På det først kommende erhvervstræf præsenteres erhvervsstrategien og lokale virksomheder giver inspiration til deres arbejde med den grønne omstilling. Ved bordene vil der være mulighed for dialog og mulighed for at komme med input kommunens arbejde. Økonomiudvalget inviteres til at deltage i arrangementet.

  Sagen afgøres i

  Økonomiudvalget

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at ’Erhvervsstrategi – Ambitiøs grøn udvikling’ godkendes, og
  at orientering om ’Erhvervstræf 2023’ tages til efterretning.

  Beslutning Økonomiudvalget den 17-01-2023

  Godkendt.

   

  Michael Christensen (F) deltog ikke i behandling af punktet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/7982, Sagsinitialer: SHA

  Sagsfremstilling

  Kuben Management A/S har på vegne af BoligSyd fremsendt ansøgning om godkendelse af skema C i forbindelse med færdiggørelsen af 12 stk. nyopførte almene familieboliger ved Damms Have i Felsted - BoligSyds afdeling 44. Boligerne er opført som tæt / lav og består af 12 enheder, hvor der er 6 3-værelses boliger på 90 m2, og 6 4-værelses boliger på 100 m2. Det samlede boligareal er på 1140 m2.

   

  Byrådet godkendte henholdsvis den 29. april 2020 skema A og den 16. december 2020 skema B – begge med en samlet anskaffelsessum angivet til 23,131 mio. kr. Anskaffelsessummen for skema C er tilsvarende 23,131 mio. kr. og byggeregnskabet er godkendt af ekstern revision uden bemærkninger. Der er således ingen ændring i anskaffelsessummen fra skema A til skema C, hvor udviklingen ser således ud:

   

  Oversigt over udvikling fra skema A til skema C. (mio. kr.)

  Omkostninger

  Skema A

  Skema B

  Skema C

  Grundudgifter

  2,520

   2,224

  2,173

  Entreprise udgifter

  16,116

  17,113

  17,645

  Omkostninger

  4,125

  3,424

  2,966

  Gebyrer

  0,370

  0,370

  0,347

  Anskaffelsessum

  23,131

  23,131

  23,131

   

  Husleje

  Det blev i forbindelse med godkendelse af skema B oplyst, at den gennemsnitlige husleje var estimeret til 917 kr. pr. m2 pr. år eksklusiv forbrug. Det svarer til en månedlig husleje på ca. 6.954 kr. for en 3 værelses lejlighed på 90 m² og ca. kr. 7.560 for en 4 værelses lejlighed på 100 m². Den gennemsnitlige månedlige husleje for skema C angives forsat til 917 kr. pr. m2 pr. år. Eksklusiv forbrug.

  Lovgrundlag

  Bekendtgørelse af lov om almene boliger m.v. – kapital 9

  Økonomi og afledt drift

  Der er i forbindelse med skema B’s godkendelse udbetalt 2,313 mio. kr. til kommunal grundkapital til Damms Have i Felsted. Da anskaffelsessummen fra skema B til skema C ikke har ændret sig, sker der ikke en efterfølgende regulering af den kommunale grundkapital.

   

  Ud over den kommunale grundkapital har kommunen i forbindelse med skema B stillet kommunegaranti på 63 % af realkreditlån på 19,739 mio.kr., hvilket giver en kommunegaranti på 12,436 mio. kr. Der sker heller ingen ændring heraf, da anskaffelsessummen er den samme fra skema B til skema C.

  Sagen afgøres i

  Byrådet

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at skema C med en samlet anskaffelsessum på 23,131 mio. kr. godkendes.

  Beslutning Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter den 08-12-2022

  Anbefales godkendt.

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 17-01-2023

  Anbefales godkendt.

   

  Michael Christensen (F) deltog ikke i behandling af punktet.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/29701, Sagsinitialer: klh

  Sagsfremstilling

  Plan, Teknik & Miljø har modtaget et ønske fra en privat bygherre og ejer af en række ejendomme nord for Langrode om at udarbejde en lokalplan for et nyt boligområde ved Langrode. I denne sag skal forslag til lokalplan nr. 152 og kommuneplantillæg nr. 63 godkendes.

  Bygherre ønsker at opføre 32 tæt lave boliger. Lokalplanen får således til formål at udlægge området til boligformål i form af tæt lav bebyggelse i 1-2 etager og med en maksimal bebyggelsesprocent på 40. Området er i dag udlagt til etageboliger i 3 etager og en bebyggelsesprocent på 60 i lokalplan nr. 047. Lokalplan nr. 047 aflyses med den endelige vedtagelse af lokalplan nr. 152.
   

  Området er beliggende nord for Langrode og omfatter ejendommene matr. nr.

  1433, 1409, 1914 og 520 samt en mindre del af vejlitra 7000 Kolstrup under Aabenraa. Området er cirka 1 ha. Området er i dag bebygget med erhvervsbebyggelse og ubebyggede arealer med høj befæstelsesgrad.
   

  Ejer ønsker at opføre 32 boliger i form af rækkehuse i 1 etage i 6 rækker med delvist ensrettede veje til betjening af disse. Forvaltningen vurderer, at det forelagte projekt er tæt bebygget med meget få grønne flader og vil generelt anbefale, at der skabes mere afstand og flere grønne arealer mellem rækkerne i rækkehusbebyggelser i kommunen. I det her tilfælde oplyser bygherre, at en reduktion til for eksempel 25 boliger er uinteressant for bygherren i forhold til realisering, da omkostningerne til omdannelsen fra forurenet erhvervsgrund til boligområde er meget store. Forvaltningen har ikke kompetencer eller viden til at vurdere dette, men anerkender at der er omkostninger ved omdannelse af erhvervsområder forurening, nedrivning, forsinkelses af overfladevand og så videre, som betyder at der skal være et vist antal kvadratmeter byggeri for at en businesscase kan hænge sammen for en udvikler. På den baggrund anbefaler forvaltningen, at der i dette tilfælde arbejdes med en tæt bebyggelse med få grønne opholdsarealer.

  Vedlagte lokalplanforslag er baseret på bygherres projekt og med 32 boliger. Bygherre har ydet teknisk bistand til planens udarbejdelse. Forvaltningen har et ændringsforslag vedrørende redegørelse for støj og lugt samt lokalplanbestemmelser om forudsætning for ibrugtagelse af boliger, dateret 28. november 2022. Hvis udvalget beslutter, at området kan rumme de af bygherre ønskede 32 boliger, godkendes forslag nr. 152 sammen forvaltningens notat af 28. november 2022 og med kommuneplantillæg nr. 63 og sendes i høring 4 uger.
   

  Da kommuneplantillægget alene omhandler ændring af mindste grundstørrelse, udarbejdes der ikke forudgående høring om kommuneplanændringen, det vil sige en indkaldelse af forslag og ideer fra borgere og andre interessenter.
   

  Planerne er omfattet af bilag 2 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), hvilket betyder, at der eventuelt skal udarbejdes miljøvurderinger af såvel planlægningen som selve projektet. Af screeningen af planerne er det vurderet, at der ikke udarbejdes miljøvurdering. Afgørelsen om ikke at udarbejde en miljøvurdering skal offentliggøres sammen med lokalplanforslaget og kommuneplantillægget.

  Planmæssige forhold

  Området er omfattet af lokalplan nr. 047 Kolstrupvænget. Området ligger i byzone og vil med lokalplanens vedtagelse forblive byzone. Byggeønsket er ikke i overensstemmelse med gældende lokalplan, der alene udlægger området til etageboliger.
   

  Lokalplanområdet ligger inden for rammeområde 1.1.053.B udlagt til boligområde. Inden for rammeområdet må der planlægges for boligformål i form af åben lav og tæt lav boligbebyggelse eller etageboliger i op til 3 etager og en maksimal bebyggelsesprocent på 60. Mindste grundstørrelse er 700 m².
   

  Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med kommuneplanrammerne i Kommuneplan 2015 for så vidt mindste grundstørrelse. Der ønskes en mindste grundstørrelse på 200 m² for tæt lav boligbebyggelse.
   

  Realisering af projektet vil derfor kræve et nyt plangrundlag i form af kommuneplantillæg, der udlægger området samme formål og samme område som nuværende, men alene ændret med grundstørrelser ned til 200 m² for tæt lav bebyggelse samt en ny lokalplan.
   

  Et område, der støjbelastet, må jf. planlovens § 15a ikke udlægges til støjfølsom anvendelse, medmindre der i lokalplanen er fastsat bestemmelser om etablering af afskærmningsforanstaltninger, der kan sikre den fremtidige anvendelse mod støjgener. Der er udarbejdet støjberegning for trafikstøj, der viser, at smalt bælte langs Langrode er støjbelastet over Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser. Der er indarbejdet støjbestemmelser i lokalplanforslaget. Der er redegjort for støj fra nærliggende autoværksted bag udstillingsbygning til autohandel og med porte bort fra området. Der har i forbindelse med tidligere lokalplan nr. 047 været foretaget en OML-beregning (lugtgrænser) i forhold til autoværkstedets undervognsbehandlingsanlæg. I henhold til planlovens § 15 stk. nr. 14 kan afværgeforanstaltning i fald være, at berørte boliger indrettes med mekanisk ventilation, hvor luftindtag placeres i en højde, hvor grænseværdierne for lugt er overholdt.
   

  Området er endvidere i Kommuneplan 2015 omfattet af retningslinjer for klimasikring, herunder retningslinjer for maksimale befæstelsesgrader/ afløbskoefficienter for fremtidig lokalplanlægning. Den vejledende befæstelsesgrad for områder med tæt lav bebyggelse er fastsat til 40, men ved ændring af eksisterende lokalplaner er den maksimale befæstelsesgrad kun vejledende. Arwos har oplyst, at deres serviceniveau for betjening af dette område svarer til en befæstelsesgrad på 50. Ved befæstelsesgrad over 50 skal der ske forsinkelse af overfladevand, eller der kan etableres arealer til nedsivning, da området ikke har særlige drikkevandsinteresser.

  Høring/udtalelse

  Forslag til Lokalplan nr. 152 og forslag til Kommuneplantillæg nr. 61 til Kommuneplan 2015 forventes sendt i offentlig høring i 4 uger fra primo januar 2023 til primo februar 2023. Såfremt Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter beslutter at der skal afholdes borgermøde forventes dette afholdt midt i høringsperioden i sidste halvdel af januar 2023.

  Sagen afgøres i

  Byrådet.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at forslag til kommuneplantillæg nr. 63 og Lokalplan nr. 152 godkendes sammen med notat af 28. november 2022 og sendes i offentlig høring i 4 uger,

  at der ikke udarbejdes miljøvurdering og at afgørelsen om ikke at udarbejde miljøvurdering offentliggøres sammen med planforslagene, og

  at der ikke afholdes borgermøde.

  Beslutning Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter den 08-12-2022

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 17-01-2023

  Anbefales godkendt.

   

  Michael Christensen (F) deltog ikke i behandling af punktet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/63138, Sagsinitialer: CEN

  Sagsfremstilling

  Et forslag til Kommuneplantillæg nr. 47 til Kommuneplan 2015 har været fremlagt i offentlig høring i 8 uger fra den 15. juni 2022 til den 10. august 2022.

   

  Kommuneplantillægget skal sikre, at området udlægges til rekreativt område med det formål at sikre en grøn overgang mellem land og by i den sydlige del af Løjt Kirkeby. Efterfølgende vil området kunne lokalplanlægges til rekreative formål. Et grønt område vil være i overensstemmelse med Udviklingsplanen for Løjt Kirkeby, hvor området udgør en del af en grøn forbindelse mellem by og land, svarende til den grønne bræmme vest for Løjt.

  Planmæssige forhold

  Området er ikke omfattet af en lokalplan. Området ligger i byzone og vil med kommuneplantillæggets vedtagelse forblive i byzone.

   

  Området ligger inden for byzone, men er uden for kommuneplanrammer.

  Høring/udtalelse

  I forbindelse med høringen indkom der i alt 2 høringssvar. Høringssvarene omhandler udsigter, byggeret, tidligere afgørelse i Planklagenævnet og forslag til ikke at vedtage Kommuneplantillæg nr. 47.

   

  Plan, Teknik & Miljø har udarbejdet et høringsnotat, dateret den 19. december 2022, som indeholder resumé af høringssvar, forvaltningens bemærkninger og indstillinger til ændring af kommuneplantillægget. I forbindelse med behandling af høringssvarene, ser forvaltningen følgende løsningsforslag.

   

  Løsningsforslag:

  Kommuneplantillæg nr. 47 vedtages ikke, da det ikke kan afvises, at der er en risiko for, at der kan statueres overtagelsespligt med en ukendt økonomisk konsekvens til følge. Dermed vil planforslaget bortfalde.

  Sagen afgøres i

  Byrådet.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at Kommuneplantillæg nr. 47 ikke vedtages.

  Beslutning Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter den 05-01-2023

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 17-01-2023

  Anbefales godkendt.

   

  Michael Christensen (F) deltog ikke i behandling af punktet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/24705, Sagsinitialer: STK

  Sagsfremstilling

  Byrådet godkendte på møde den 26. august 2020 et likviditetslån til Grænsehallerne på 1 mio. kr. som følge af likviditetsudfordringer med et igangværende byggeri. Lånet afvikles i perioden 2021-2030 med afdragsfrihed i 2021 og 2022 og med afdrag på 125.000 kr. pr. år i perioden 2023-2030.

   

  Byrådet godkendte den 25. november 20 20 en kommunegaranti til omlægning af to lån til ét med henblik på at frigøre likviditet samt et nyt lån på 2,500 mio. kr. for at forbedre likviditeten, efter renoveringen var gennemført.

   

  Som følge af Grænsehallernes økonomiske status besluttede Kultur- og Fritidsudvalget den 13. januar 2021 et skærpet økonomisk tilsyn for 2021-23.

  Grænsehallerne udarbejder hvert kvartal en økonomisk status, som Kultur- og Fritidsudvalget bliver orienteret om.

   

  Den seneste status på udvalgets møde den 7. december 2022 viser et underskud for 3. kvartal på 0,9 mio. kr.

  Grænsehallerne oplyser, at med de øgede energipriser, herunder en øget gaspris til opvarmning af hallerne, vil regnskabsresultatet for 2022 være påvirket med et større merforbrug.

   

  Bestyrelsen for Grænsehallerne har henvendt sig med en bekymring for hallernes fortsatte drift, og efterspørger løsninger til at afhjælpe den økonomiske situation.

   

  Ifølge aftalen omkring likviditetslånet på 1 mio. kr. skal Grænsehallerne fra 2023 afbetale 0,125 mio. kr. pr. år

   

  Det foreslås, at afdragsperioden forskydes med et år, således at der afdrages 0,125 mio. kr. pr. år i perioden 2024-2031.

  Sagen afgøres i

  Byrådet.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at afdragsperioden for likviditetslånet til Grænsehallerne ændres, så der afdrages årligt 0,125 mio. kr. i perioden 2024-2031.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 11-01-2023

  Anbefalet godkendt.

  Supplerende sagsfremstilling

  Kultur- og Fritidsudvalget har den 11. januar 2023 i forbindelse med udmøntningen af Halpuljen til større og mindre vedligeholdelsesopgaver i 2023 godkendt at det ekstra råderum i halpuljen i 2023 på 0,5 mio. kr. bevilges til Grænsehallerne til omlægning af energikilde fra gas til fjernvarme.

  Beslutning Økonomiudvalget den 17-01-2023

  Anbefales godkendt.

   

  Dorte Soll erklæres inhabil og deltog ikke i behandling af punktet.

   

  Michael Christensen (F) deltog ikke i behandling af punktet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/12853, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  Byrådet godkendte den 26. oktober 2022 vedtægterne for den selvejende institution Aabenraa Live, der etableres pr. 1. januar 2023.

   

  Af vedtægterne fremgår det, at ”Aabenraa Live har det overordnede formål at styrke det rytmiske musikliv i Aabenraa Kommune med koncerter placeret geografisk bredt i kommunen.

  Målsætningen er at skabe en professionel organisation, der koordinerer, arrangerer og udvikler koncerter og events, og som på sigt skaber samarbejde med relevante aktører og arbejder målrettet med publikumsudvikling, talentudvikling, markedsføring og kommunikation.”

   

  Med udgangspunkt i vedtægterne for Aabenraa Live er der udarbejdet et udkast til en driftsoverenskomst mellem Aabenraa Kommune og Aabenraa Live. Driftsoverenskomsten har til formål at fastsætte de indholdsmæssige rammer og økonomi, rettigheder og forpligtelser for Aabenraa Live.

   

  I forhold til det indholdsmæssige er der angivet en række aktivitetsmål, der fastsætter kommunens forventninger til, hvilke aktiviteter Aabenraa Live skal udføre for at leve op til formålet.

  Sagen afgøres i

  Byrådet.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at udkast til driftsoverenskomst mellem Aabenraa Kommune og Aabenraa Live godkendes.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 11-01-2023

  Anbefalet godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 17-01-2023

  Anbefales godkendt.

   

  Michael Christensen (F) deltog ikke i behandling af punktet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/37864, Sagsinitialer: kae
 • Udskriv
  Sagsid.: 23/1441, Sagsinitialer: AKPA
 • Udskriv
  Sagsid.: 22/141, Sagsinitialer: HHEN
 • Udskriv
  Sagsid.: 22/40106, Sagsinitialer: HHEN
 • Udskriv
  Sagsid.: 23/861, Sagsinitialer: kae

  Sagsfremstilling

  For at godkende beslutningsprotokollen skal hvert medlem underskrive ved at trykke på ”Godkend”.

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 17-01-2023

  Protokollen er godkendt.

   

  Michael Christensen (F) deltog ikke i behandling af punktet.