Beslutningsprotokol

tirsdag den 16. august 2016 kl. 15:30

Mødested: Lokale 412, Skelbækvej
Udvalg: Økonomiudvalget
Medlemmer: Thomas Andresen, Kirsten Nørgård Christensen, Philip Tietje, Tim Wulff, Bent Sørensen, Ejler Schütt, Povl Kylling Petersen, Kim Brandt, Svend Hansen Tarp, Erwin Andresen, Jan Riber Jakobsen
Bemærkninger: Der var afbud fra Povl Kylling Petersen.
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 16/234, Sagsinitialer: GES

  Sagsfremstilling

  I økonomiaftalen for 2017 er der afsat en ramme på 200 mio. kr. til skatteforhøjelser. Ordningen indebærer at kommunerne kan søge Social- og Indenrigsministeriet om fritagelse for en eventuel individuel sanktion som følge af en samlet kommunal skatteforhøjelse i 2017.

  Ansøgningsfristen er 2. september 2016, og ifm. fordelingen af rammen vil der blive lagt vægt på:

  · Driftsmæssig ubalance

  · Udgiftspres fra demografiske forskydninger

  · Udgiftspres på overførselsområdet

  · Udfordringer i forhold til den kommunale indtægtsside – herunder skatteindtægterne

  · Strukturel ubalance i kommunens økonomi i øvrigt.

  Aabenraa Kommune nedsatte grundskylden i 2015, og får et tilskud til delvis finansiering af provenutabet. I 2017 udgør tilskuddet 2,772 mio. kr. og i 2018 udgør det 1,380 mio. kr. Hvis Aabenraa Kommune hæver skatten i budget 2017 bortfalder disse tilskudsbeløb.

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at der tages stilling til, hvorvidt Aabenraa Kommune skal søge om at komme i betragtning i fordelingen af skatterammen, og

  at der i givet fald tages stilling til den beløbsmæssige størrelse af den ansøgte skattestigning eller skattesænkning, samt i hvilken skattekilde.

  Beslutning Økonomiudvalget den 16-08-2016

  For uforandret skat stemmer et flertal på 8. Imod stemmer 2 (Svend Hansen Tarp (A) og Kim Brandt (A)), idet de ønsker en tilbagerulning til satserne for 2014.

  Sagen begæres i Byrådet af Svend Hansen Tarp (A) og Kim Brandt (A).

  Afbud: Povl Kylling Petersen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/234, Sagsinitialer: LNY

  Sagsfremstilling

  Regeringen og KL indgik den 10. juni 2016 aftale om kommunernes økonomiske rammer for 2017.

  Økonomiaftalen indebærer bl.a. at:

  • Omprioriteringsbidraget på 1 % årligt tilbagerulles og erstattes af et effektiviseringsbidrag på netto 0,5 mia. kr. 2017 stigende til 2 mia. kr. i 2020.
  • Ekstraordinært finansieringstilskud i 2017 på 3,5 mia. kr.
  • Anlægsrammen nedsættes med 0,2 mia.kr. i forhold til 2016 og  udgør 16,3 mia. kr.

  Danmarks Statistiks befolkningsprognose viser, at der modsat tidligere år nu forventes en mindre vækst i befolkningen i Aabenraa Kommune frem til 2018.

  Ændringerne i befolkningsudviklingen samt det ekstraordinære finansieringstilskud har medført, at økonomiaftalen i 2017 giver en forbedring af spillerummet. For overslagsårene 2018-2020 ser situationen mere alvorlig ud.

  Befolkningsvæksten sker primært på 0-2 års området og +65 årige, mens der forventes en befolkningsnedgang på personer i den arbejdsdygtige alder. Dette udfordrer bl.a. kommunens skatteindtægter, mens udgifterne til dagpasning og ældrepleje stiger.  Med kommunens demografimodeller er væksten  i udgifterne på dagtilbud- og ældreområdet indregnet i spillerum 3.

  Den samlede ændring af spillerummet udgør som følge af økonomiaftalen mv. i alt en forbedring på 47,3 mio. kr. i 2017, og en forværring på 5,1 mio. kr. i 2018, 5,0 mio. kr. i 2019 og  22,9 mio. kr. i 2020.

  Med udgangspunkt i spillerum 3 excl. KIK, jf. de generelle bemærkninger, viser basisbudgettet i forhold til målsætningerne i den økonomiske politik følgende:

  Målsætning

  2017

  2018

  Overskud på ordinær drift på minimum 100 mio. kr.

  +

  ÷

  Kasseforbrug på 20 mio. kr.

  (+)

  ÷

  Ultimo kassebeholdning på 100 mio. kr.

  +

  ÷

  I forhold til 2018 skal der jf. særskilt bilag tages stilling til hvordan udfordringen forventes løst, skal der indarbejdes yderligere indtægts og sparepuljer og hvornår sparepuljerne i så fald udmøntes.

  Indtægter/finansiering

  Skatter og tilskud tager udgangspunkt i statsgarantien samt KL´s tilskudsmodel for overslagsårene dog tillagt 30 mio. kr. vedrørende finansieringstilskuddet.

  Drift

  I økonomiaftalen indgår en række ændringer hvor kommunerne kompenseres.

  Den samlede nettovirkning af Lov- og cirkulæreprogrammet er placeret i en pulje under Økonomiudvalget og udmøntes via en enkeltsag i august måned.

  Der er to puljer til bloktilskuddet, der vedr. dagtilbud og klippekort til ældre, disse puljer anbefales udmøntet til udvalgenes bevillingsramme.

  Udover Lov- og cirkulæreprogrammet er der følgende øvrige reguleringer, som er placeret i en pulje under Økonomiudvalget:

  • Erhvervsrettet sagsbehandling
  • Forbedring/udvidelse BBR data
  • Handleplan om den ældre
  • Initiativer kronikere og lungesatsning
  • Styrket akutfunktion hjemmesygeplejen

  De anbefales først omplaceret efter konkret ansøgning til Økonomiudvalget.

  Effektiviseringsbidrag (sparepulje)

  I spillerum 3 er omprioriteringspuljen nulstillet og erstattet af en effektiviseringspulje på 5 mio. kr. i 2017 stigende til 20 mio. kr. i 2020.

  Puljen er ikke udmøntet, idet det forudsættes, at bidragene fra omprioriteringskataloget bidrager til udmøntning af puljen.

  Servicerammen

  Spillerum 3 medfører et realvækstfald på 0,15% og opgjort pr. indbygger et fald på 0,28%. Basisbudgettet er 3,7 mio. kr. under aftaleniveauet.

  Aktivitetsbestemt medfinansiering

  Budgettet til aktivitetsbestemt medfinansiering løftes jf. aftalen med 7,537 mio. kr. i 2017 og med 7,302 mio. kr. i overslagsårene. Løftet indeholder kommunal medfinansiering af opbygning af kapacitet i regionerne til rettidig udredning og behandling.

  I rammen er indlagt en lokal finansieret meraktivitet  ud over aftaleniveauet på 5,2 mio. kr. jf. beslutning fra 2013.

  Fra 2017 ændres bl.a. tilbagebetalingsmodellen til kommunerne, mens der fra 2018 sker en ændring i finansieringsmodellen.

  I basisbudgettet spillerum 3 er budgetrammen til aktivitetsbestemt medfinansiering løftet med netto 2,3 mio. kr. i 2017 og 2,1 mio. kr. i 2018 og frem.

  Overførselsindkomster

  Aftalen medfører en nedjustering af udgifterne til overførselsindkomster. I spillerummet er ændringer i forhold til aftalen fra 2016 indregnet. I overslagsårene er indregnet den forventede aftalevækst som KL fremskriver.

  Arbejdsmarkedsudvalget behandler forslag til budgetbidrag for 2017-2020 den 15. august.
  Forslaget herfra forventes at være et behov for en udvidelse af rammen på 2,4 mio. kr. vedrørende jobafklaringsforløb.

  Beskæftigelsestilskud

  Aftalen medfører en nedjustering af beskæftigelsestilskuddet med 8 mio. kr. I forbindelse med budget 2016-2019 blev der indarbejdet en varig nedjustering  ud over aftaleniveauet af udgifterne til forsikrede ledige på 6 mio. kr. Denne nedjustering er fastholdt i spillerum 3.

  Anlæg

  Aftalen indeholder en nedjustering af anlægsrammen med 2 mio. kr., der er placeret som en negativ pulje i investeringsoversigten.

  Investeringsoversigten svarer til det godkendte budget 2016-2019 incl. ændringer som følge af  byrådsbeslutninger, bruttoficering af anlæg samt betalingsforskydninger indmeldt fra de stående udvalgs budgetbidrag.

  Budgetudfordringer

  Der udestår en række udfordringer i budgetbidraget spillerum 3, hvor der mangler stillingstagen om følgende udfordringer skal indgå i budgettet for 2017-2020:

  • Udviklingspulje til Multiarena Aabenraa på 1 mio. kr. årligt i årene 2017-2019.
  • Eventpuljen på 1 mio. kr. udløber med udgangen af 2016 - der er ikke afsat midler fra 2017.
  • Integration - merudgifter til dagtilbud-, skoler, boligplacering og sundhed.  Merudgifter opgøres og rejses som en særskilt sag.
  • Overførselsindkomster -  2,4 mio. kr. ud over aftaleniveauet for 2017.
  • Nye anlæg - konsekvenser af tidligere beslutninger eller aftaler, jf. bilag vedlagt i sagen til program for budgetseminaret.

  Økonomi og afledt drift

  Budgetbidrag - spillerum 3 inkl. KIK viser følgende resultat:

  Spillerum 3  - Økonomiaftale

  2017

  2018

  2019

  2020

  Indtægter

  -3.742.673

  -3.749.453

  -3.816.818

  -3.885.472

  Driftsudgifter incl. renter

  3.635.255

  3.722.567

  3.803.127

  3.894.187

  Resultat af ordinær drift

  -107.418

  -26.886

  -13.691

  8.715

  Anlæg incl. jordforsyning

  142.873

  110.013

  120.000

  120.000

  Resultat

  35.455

  83.127

  106.309

  128.715

  Netto lån (låneopt./afdrag)

  225

  3.971

  17.675

  29.123

  Finansforskydninger

  -6.186

  -6.410

  -6.641

  -18

  Påvirkning kassebeholdning

  29.494

  80.688

  117.343

  157.820

  Forventet kassebeholdning ult. 2016

  -127.400

  Forventet ult. Kassebeholdn.

  -97.906

  -17.218

  100.125

  257.945

  + = udgifter/kassetræk/merforbrug

  -= indtægter/kasseopsparing/mindreforbrug

  Indstilling

  Direktionen indstiller,

  at de økonomiske konsekvenser af økonomiaftalen jf. bilag indarbejdes i budgetbidraget,

  at udmøntning af effektiviseringspuljen på 5 mio. kr. i 2017 og 10 mio. kr. i 2018 afventer budgetseminaret,

  at tilskud til dagtilbud (finansloven 2015) på årligt 2,5 mio. kr. omplaceres til Børn og Uddannelsesudvalgets bevillingsramme,

  at tilskud til klippekort ældreområdet (finansloven 2015) på årligt 1,5 mio. kr. omplaceres til Social og Sundhedsudvalgets bevillingsramme,

  at øvrige puljer placeret under økonomiudvalget udmøntes efter konkret ansøgning til økonomiudvalget,

  at driftsudfordringer medtages til prioritering på budgetseminaret,

  at udfordringer på anlæg medtages til  prioritering på budgetseminaret,

  at der tages stilling til hvordan udfordringen i 2018 håndteres jf. særskilt bilag, og

  at der afsættes 2,4 mio. kr. i 2017 til udfordringen vedr. overførselsindkomster. 

  Beslutning Økonomiudvalget den 16-08-2016

  Godkendt, idet der for 8. at indtil videre anvendes forslag 2 og Model I.

  Afbud: Povl Kylling Petersen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/234, Sagsinitialer: LNY

  Sagsfremstilling

  Budgetseminaret den 1. og 2. september 2016 afvikles på NH Hotel & Konference.

  Formålet med budgetseminariet er at indhente tilkendegivelser og skabe ejerskab for byrådsmedlemmerne til budgetforslaget 2017-2020 med henblik på, at Økonomiudvalget på mødet den 13. september 2016 kan udarbejde et samlet budgetforslag til 1. behandling.

  De stående udvalg har før sommerferien udarbejdet budgetbidrag på deres respektive områder. Der er udarbejdet bidrag til omprioriteringskatalog og forslag til driftsinvesteringsønsker der over en 4 årig periode skal være tilbagebetalt.
  Omprioriteringskataloget og driftsinvesteringsønsker er ikke indarbejdet i budgetbidraget, men foreligger til særskilt prioritering.

  På anlægssiden har de stående udvalg foretaget en vurdering af betalingsplaner for de projekter, der er på investeringsoversigten samt foretaget en bruttoficering af projekterne til område- og byfornyelse.
  Det  anbefales, at forslag til udfordringer på anlægsprojekter jf. vedlagte bilag, der forventes at berøre 2017 budgettet, indgår i prioriteringen på budgetseminaret.
  Anlægsrammen vil blive udfordret med de ”nye” anlægsforslag,  ligesom anlægsrammen er nedsat med 2 mio. kr. som følge af resultatet af økonomiaftalen.


  Opgaven på budgetseminaret anbefales at være følgende på driftssiden:

  · at udmønte effektiviseringsbidraget på 5 mio. kr. i 2017 og 10 mio. kr. i 2018 via omprioriteringskataloget

  · at skabe finansiering i 2017 og 2018 til øvrige ønsker/udfordringer der skal indlægges i budgettet

  · at forholde sig til 2018, hvor resultat af ordinær drift mangler 74 mio. kr. i at nå målsætningen i den økonomiske
  politik, og afklare hvilke håndtag der skal arbejdes videre med

  · at prioritere hvilke driftsinvesteringsønsker, der skal indarbejdes i budgetforslaget

  Opgaven på anlægssiden anbefales at være følgende:

  · Prioritere anlæg for årene 2017-2019, men ikke 2020

  · Prioritere den negative pulje på 2 mio. kr. som følge af resultat af økonomiaftalen

  · Prioritere udfordringer vedr. ”nye” anlæg jf. vedlagte bilag
  I vedlagte bilag er der lavet to udkast til program for budgetseminaret hvor:

  1. dag 1 primært omhandler anlægsprioriteringer og dag 2 driftsprioriteringskataloget, med start kl. 9.30 dag 1.
  2. dag 1 primært omhandler driftsbalance og omprioriteringskatalog og dag 2 anlægsprioriteringer, med start kl. 12.00 dag 1.

  Idet opgaven vurderes at være størst på anlægssiden, anbefales programforslag I.

  Byrådet har på minibudgetseminaret den 16. august 2016 fået en gennemgang af økonomiaftalens konsekvenser for Aabenraa Kommune, status på budgetbalancen, samt en gennemgang af de fremsendte forslag til omprioriteringskatalog og driftsinvesteringsønsker samt udfordringer.

  Der vil blive udarbejdet et prioriteringsark til den politiske omprioritering af drift og et prioriteringsark til prioritering af anlægsprojekter.
  Økonomiudvalget anbefales at tage stilling til, om der på dag 1 og 2 er behov for administrativ/teknisk bistand til håndtering af prioriteringsarkene.

  Materialet til brug for budgetseminaret vil være tilgængeligt på Ipad, under udvalget ”Budgetseminar” og bestå af følgende materiale/bilag:

  1. Budgetnotat med bilag, der indeholder en beskrivelse af budgetbidraget og dets ændringer.

  2. Generelle bemærkninger, der indeholder de overordnede forudsætninger for basisbudgettet.

  3. Omprioriteringskatalog

  4. Driftsinvesteringskatalog

  5. Driftsudfordringer

  6. Investeringsoversigt og projektbeskrivelser,

  7. Anlægsudfordring 2017 jf. særskilt bilag

  8. Specielle bemærkninger fordelt på udvalgsniveau og politikområder, der specifikt forklarer indholdet for
  budgetforudsætninger i basisbudgettet.

  9. Budgetanalyser

  10. Prioriteringsark

  Det vil blive udarbejdet en budgetmappe, der kan afhentes i dueslaget i Byrådssekretariatet fra onsdag den 24. august 2016.

  Der er mulighed for at de politiske grupper kan mødes før opstart af budgetseminaret. Hvis dette ønskes, bedes budgetafdelingen orienteres om behovet herfor senest mandag inden budgetseminaret.

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at opgaven for budgetseminaret på drifts- og anlægssiden godkendes,

  at programforslag I godkendes, og

  at der tages stilling til, om der er behov for administrativ/teknisk bistand på henholdsvis dag 1 og dag 2.

  Beslutning Økonomiudvalget den 16-08-2016

  1. at godkendt, idet opgaven på driftssiden er på 39 mio. kr. i 2018,
  2. at programforslag II justeres og vælges. Seminaret begynder kl. 8.00 med morgenmad.
  3. at – der er mulighed for adm./teknisk bistand.

  Afbud: Povl Kylling Petersen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/24676, Sagsinitialer: HMO

  Sagsfremstilling

  Regeringen har som led i sin strategi om at skabe vækst og udvikling i hele Danmark afsat en pulje på 24 mio. kr. til  erhvervsfremmende initiativer i områder præget af tilbagegang – de såkaldte yderområder. Midlerne forventes fordelt på tre geografiske områder, hvor Region Syddanmark er i blandt.

  I Sønderjylland er Tønder, Aabenraa og Sønderborg såkaldte yderområdekommuner, og disse kommuner har derfor mulighed for at komme i betragtning til den afsatte pulje. I kriterierne for tildelingen af midler står blandt andet, at der vil blive lagt stor vægt på de erhvervsmæssige kompetencer og potentialer, den lokale forankring samt regionens engagement. Et udviklingsprojekt skal derfor tage afsæt i regionens vækst- og udviklingsstrategi, og der bør kunne anvises en medfinansiering fra både deltagende kommuner og det regionale Vækstforum. Det bliver det regionale Vækstforum, der skal indstille projekter til Erhvervs- og Vækstministeriet.

  I et samarbejde mellem Tønder, Aabenraa og Sønderborg kommuner, de lokale erhvervsfremmeorganisationer, Syddansk Universitet (SDU) Sønderborg, Udviklingsråd Sønderjylland (URS), brancheorganisation for den danske vejgodstransport (ITD) og CLEAN, er der udarbejdet et forslag til en fælles målrettet erhvervsindsats i Sønderjylland. Udviklingsprojektet ”energieffektiv teknologi og løsninger” har til formål at udbygge og lokalt forankre områdets position som internationalt førende for energieffektive produkter og løsninger.

  Projektet sigter mod at samle og styrke områdets viden grundlag og erhvervskompetencer inden for elektronikområdet. Dette med henblik på i højere grad at kunne understøtte lokale virksomheders behov for viden og kompetencer i deres udvikling af nye  energieffektive løsninger. Det er derfor hensigten at etablere et regionalt videnscenter for industriel elektronik ved SDU i Sønderborg. Idet der er et stærkt fokus på energieffektive løsninger til transportsektoren, der i dag tegner sig for ca. 30% af emissionen af CO2, målrettes en særlig indsats omkring innovative løsninger hos transportbranchens innovationscenter i Padborg. For at sikre at ny viden og innovation fremmer erhvervsudviklingen i form af øget afsætning af virksomhedernes produkter, igangsættes endvidere en særlig indsats, der skal understøtte virksomhedernes eksportmuligheder. Denne indsats vil blive placeret hos House of Exporters i Tønder, og vil primært rette sig mod salg til det tyske marked. En mere detaljeret beskrivelse af projektet ses i de vedhæftede bilag.

  Det samlede budget er estimeret til 20 mio. kr. Det forventes, at den statslige pulje bidrager med 8 mio. kr., Syddansk Vækstforum med 10 mio. kr. og de tre sønderjyske kommuner med 2 mio. kr. Der er foreslået en fordelingsnøgle af den kommunale medfinansiering på 20% - 20% - 60%, hvor Aabenraa og Tønder bidrager med hver 20% (400.000 kr. fra hver kommune - i alt 800.000 kr.) og Sønderborg Kommune bidrager med 60% (i alt 1,2 mio. kr.). Hovedindsatsen bliver at etablere et nyt videnscenter på SDU i Sønderborg, hvorfor Sønderborg Kommunes bidrag er højere end de øvrige kommuners. Den kommunale medfinansiering er fordelt over en fire årig periode fra 2016 til 2019. Aabenraa Kommune vil skulle medfinansiere projektet med 0,033 mio. kr. i 2016, 0,133 mio. kr. i 2017, 0,134 mio. kr. i 2018 samt 0,100 mio. kr. i 2019.

  Det er en forudsætning, at alle tre sønderjyske kommuner går med i projektet under de nævnte vilkår. Såfremt der skal sendes en ansøgning til Syddansk Vækstforum om statslig og regional medfinansiering af projektet, skal de tre sønderjyske kommuner tilkendegive, at de støtter op om projektet samt finansieringsmodellen. Det forventes, at Syddansk Vækstforum kan behandle en eventuel ansøgning på deres møde i september og her træffe beslutning om, hvorvidt projektet skal videresendes med anbefaling til Erhvervs- og Vækstministeriet.

  Økonomiudvalget blev på mødet den 7. juni 2016 orienteret om ansøgningen, der nu foreligger som bilag.

  Økonomi og afledt drift

  Aabenraa Kommunes andel af projektet finansieres fra Økonomiudvalgets pulje til erhverv, turisme og detail i perioden 2016-2019.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der gives tilsagn om deltagelse i projektet ”energieffektive teknologier og løsninger” til Syddansk Vækstforum, og

  at Aabenraa Kommunes andel af projektet på 0,400 mio. kr. finansieres af økonomiudvalgets ”pulje til erhverv, turisme og detail” i perioden 2016-2019.

  Beslutning Økonomiudvalget den 16-08-2016

  Godkendt.

  Afbud: Povl Kylling Petersen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/234, Sagsinitialer: kkf

  Sagsfremstilling

  Beredskabskommissionen har jf. de fastlagte vedtægter for Brand & Redning Sønderjylland udarbejdet budgettet for 2017-2020, og har fremsendt det til ejerkommunerne.

  Jf. vedtægterne har Beredskabskommissionen kompetence til at vedtage budgettet, hvorfor dette alene fremlægges i Aabenraa Kommune som en efterretningssag.

  Iflg. vedtægterne hæfter kommunerne for eventuelle merforbrug i regnskabet for BRSJ ligesom eventuelle mindreforbrug afregnes til kommunerne i året efter regnskabet er afsluttet.

  Budgettet for 2017 – der er udarbejdet i foråret 2016 – er baseret på det vedtagene budgetoverslagsår jf. budget 2016 og er fremskrevet med KL´s fremskrivningsprocenter, som blev udmeldt i marts måned. Efter regeringsaftalen blev indgået har KL opdateret fremskrivningsprocenterne, og disse er anvendt til en ajourføring af Aabenraa Kommunes driftsbudget.

  Derfor er der opstået en mindre afvigelse mellem størrelsen af Aabenraa Kommunes budgetterede bidrag og det faktiske  drifts- og anlægsbidrag:

  Driftsbidrag:               mindreudgift på 92.000 kr. årligt

  Anlægsbidrag:            merudgift på 27.000 kr. årligt

  Netto:                        mindreudgift på 65.000 kr. årligt

  BRSJ’s budget for 2017 er indarbejdet spillerum 3 i Aabenraa kommunes budgetbidrag for 2017-2020.  

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at drifts- og anlægsbudgettet for Brand & Redning Sønderjylland for 2017-2020 tages til efterretning.

  Beslutning Økonomiudvalget den 16-08-2016

  Godkendt.

  Afbud: Povl Kylling Petersen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/22425, Sagsinitialer: ema

  Sagsfremstilling

  Den 22. april 2014 er Informationssikkerhedspolitikken sidst behandlet i Økonomiudvalget. Informationssikkerhedspolitikken som definerer standarden for sikkerhedsarbejdet ved Aabenraa Kommune jfr. ISO 27001, revideres hvert 2. år.

  Informationssikkerhedsarbejder er organiseret i Den Digitale Styregruppe, og det operationelle ansvar for den daglige styring er placeret hos IT- og Digitaliseringschefen, der fungerer som daglig sikkerhedsleder. Her sikres der, at aktiviteter, standarder, retningslinjer, kontroller og foranstaltninger gennemføres og efterleves, og skulle der ske brud på sikkerheden orienteres Den Digitale Styregruppe herom.

  Arbejdet med Informationssikkerhedspolitikken er efterhånden fuldstændig standardiseret efter ISO 27001, og alt er indarbejdet i et IT-program ”Secure Aware”, som er udarbejdet af en af de førende sikkerhedsvirksomheder i Danmark, firmaet Neupart (nu overtaget af KMD).

  Foruden selve Informationssikkerhedspolitikken ligger der et fuldt regelsæt bag politikken bestående af:

  • Organisering og implementering
  • Identifikation, klassifikation og ansvar for aktiver
  • Personalesikkerhed og brugeradfærd
  • Fysisk sikkerhed
  • IT- og netværksdrift
  • Adgangskontrol og metoder
  • Udvikling, anskaffelse og vedligeholdelse
  • Styring af sikkerhedshændelser
  • Beredskabsplanlægning og fortsat drift
  • Lovgivning, kontrakter og etik

  Informationssikkerhedspolitikken og de dertil knyttede regler er et gennemgående emner, når revisionen gennemfører den årlige IT-revision.

  På selve regelområdet er ISO standarden indarbejdet i hele regelsættet.

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at Informationssikkerhedspolitik 2016 godkendes.

  Beslutning Økonomiudvalget den 16-08-2016

  Godkendt.

  Afbud: Povl Kylling Petersen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/28616, Sagsinitialer: KRY

  Sagsfremstilling

  Pr. 1. august 2016 trådte ”Bekendtgørelse om nedsættelse af færgetakster for biler, passagerer m.v. til og fra visse øer” i kraft. Bekendtgørelsen er vedtaget af Folketinget den 29. juni 2016.

  I medfør heraf tildeles kommuner med færgedrift et forhøjet tilskud til dækning af en takstnedsættelse på visse billettyper. Tilskuddet til Aabenraa Kommune er på 0,072 mio. kr. i 2016 og på 0,144 mio. kr. i 2017.

  I vedlagte bilag gives der forslag til hvordan tilskuddet i 2016 og 2017 kan anvendes til nedsættelse af takster for Barsøfærgen.

  For perioden 1. september 2016 til 30. november 2016 foreslås taksterne for passagerer, privatbiler, private trailere, campingvogne, motorcykler, knallerter, cykler og trækvogne sat til nul, da der er kort tid til at bruge tilskuddet i 2016, og da der ikke umiddelbart ses grund til at overføre 2016-tilskud til 2017.

  For 2017 foreslås tilskuddet fordelt ligeligt på alle berørte takster, hvilket kan give en takstnedsættelse på ca. 74 %. Fx vil en voksenbillet i 2017 koste 10 kr. med tilskud, mens den vil koste 45 kr. uden tilskud.

  Grundlaget for beregning af den mulige takstnedsættelse udgøres af manuelt udarbejdede statistikker over billetsalget fra medio 2015 til medio 2016.

  Takstændringen påvirker det gældende takstblad for 2016, og vil for 2017 indgå som en del af budgetvedtagelsen for 2017.

  Godstakster ændres ikke.

  Tilskuddet må anvendes i perioden 16. marts til 30. november, med undtagelse af perioden fra den sidste lørdag i juni og 6 uger frem.

  Inden udgangen af august 2016 skal kommunen oplyse Social- og Indenrigsministeriet om hvordan tilskuddet tænkes anvendt i 2016, fordelt på billettyper. Inden udgangen af marts 2017 skal ministeriet modtage en opfølgningsredegørelse fra kommunen, med oplysning om hvordan tilskuddet er anvendt. Opfølgningen skal godkendes af kommunens revisor.

  Ifølge bekendtgørelsen påhviler det kommunen at udforme takstændringen i dialog med lokale repræsentanter for øen, men som følge af den begrænsede tid til gennemførelse af en takstændring har der ikke været tid til dette. Det er derfor aftalt med repræsentanter fra Barsø, at taksterne for 2017 vil blive drøftet med dem på et møde i august 2016, herunder om nogle takster i 2017 skal sættes til nul, fx i forbindelse med særlige tiltag på øen.

  Hvis der som resultat af denne dialog stilles forslag om en anden nedsættelse af taksterne i 2017 vil forslaget blive forelagt som enkeltsag.

  Økonomi og afledt drift

  Takstændringen finansieres via et forhøjet bloktilskud til kommunerne.

  For 2016 vil takstnedsættelsen medføre en manglende indtægt på ca. 0,064 mio. kr., hvorefter der af tilskuddet resterer ca. 0,008 mio. kr. som skal indregnes i taksterne for 2017.

  De bevillingsmæssige ændringer indarbejdes i bevillings­kontrollen pr. 30. september 2016.

  For 2017 vil takstnedsættelsen medføre en manglende indtægt der svarer til tilskuddet på 0,144 mio. kr.

  De bevillingsmæssige ændringer for 2017 er indarbejdet i basisbudgettet for 2017-2020.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at vedlagte forslag til nedsættelse af færgetaksterne i 2016 godkendes,

  at vedlagte forslag til nedsættelse af færgetaksterne i 2017 indgår i budgetvedtagelsen for 2017, og

  at de bevillingsmæssige ændringer for 2016 indarbejdes i bevillingskontrollen pr. 30. september 2016.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 10-08-2016

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 16-08-2016

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Povl Kylling Petersen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/28674, Sagsinitialer: KRY

  Sagsfremstilling

  Vejdirektoratet gennemfører et projekt om koordinering og planlægning af nationale cykelruter. Projektet er i 2014 besluttet af forligskredsen bag den grønne transportpolitik.

  Den nationale cykelrute 8, Østersøruten, er den første rute der planlægges og omlægges. Ruten er cyklet igennem, og der er lavet detaljerede planer for skiltning. Se det vedlagte baggrundsnotat om cykelruten.

  Transportministeren anmoder nu de berørte 17 kommuner på ruten om at finde midler til en realisering af ruten (brev fra Ministeren er vedlagt).

  I denne sag indstilles det, at afsætte midler fra cykelstipuljen 2016 til cykelrutens realisering.

  Vejdirektoratet har fremsendt forslag til samarbejdsaftale om rutens oprettelse og drift.

  Med samarbejdsaftalen forpligter kommunerne sig til:

  - at arbejde på at få ruten skiltet i 2017,

  - at vedligeholde skiltningen på ruten, og

  - at samarbejde med turistorganisationer om markeds­føring af ruten.

  Aftalen træder i kraft når alle berørte kommuner har tiltrådt aftalen, som i øvrigt kan opsiges med 1 års varsel.

  Med oprettelse af Østersøruten nedlægges en del af den eksisterende nationale cykelrute 8, nærmere bestemt det forløb der går fra Padborg til Rudbøl. Denne del kan eventuelt opretholdes som en regional cykelrute, hvilket vil blive drøftet med Tønder Kommune.

  Det er Kultur, Miljø & Erhvervs vurdering, at det nye forløb af cykelruten giver et større potentiale for cykelturisme i Aabenraa Kommune end det tidligere forløb.

  Foreningen Dansk Cykelturisme peger på Østersøruten som en cykelrute med internationalt potentiale.

  Økonomi og afledt drift

  Ifølge skilteplanen skal der købes 175 skilte og 89 standere for i alt ca. 0,13 mio. kr.

  Dertil kommer opsætningen af skilte på den nye rute, samt nedtagning af skilte på den nedlagte del af rute 8, hvilket i alt skønnes at koste ca. 0,1 mio. kr.

  Det samlede beløb på 0,23 mio. kr. foreslås finansieret af restrådighedsbeløbet på 1,105 mio. kr. på anlægsprojektet Cykelsti pulje på investeringsplan 2016-2019.

  Da det nye forløb af Østersøruten er længere end det forløb der nedlægges, foreslås der afsat 5.000 kr. årligt til afledt drift af skilte på Østersøruten.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at Aabenraa Kommune indgår aftale med Vejdirektoratet om realisering af Østersøruten,

  at der til realiseringen meddeles anlægsbevilling på 0,23 mio. kr. finansieret af rådighedsbeløbet på 1,105 mio. kr. på anlægsprojektet Cykelsti pulje på investeringsplan 2016-2019 under Teknik- og Miljøudvalget, og

  at politikområdet Sikring af alsidig natur (grønne områder og naturpladser) under Teknik- og Miljøudvalget fra og med 2017 tilføres 0,005 mio. kr. årligt til drift af skiltene på cykelruten, finansieret af puljen til afledt drift under Økonomiudvalget.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 10-08-2016

  1. at godkendt.
  2. og 3. at anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 16-08-2016

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Povl Kylling Petersen.