Beslutningsprotokol

tirsdag den 4. oktober 2016 kl. 15:30

Mødested: Lokale 412, Skelbækvej
Udvalg: Økonomiudvalget
Medlemmer: Thomas Andresen, Kirsten Nørgård Christensen, Philip Tietje, Tim Wulff, Bent Sørensen, Ejler Schütt, Povl Kylling Petersen, Kim Brandt, Svend Hansen Tarp, Erwin Andresen, Jan Riber Jakobsen
Bemærkninger: Afbud fra Jan Riber Jakobsen. Svend Hansen Tarp forlod mødet efter pkt. 194. I pkt. 192 deltog direktør Ole Strandlyst Business Aabenraa.
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 16/26582, Sagsinitialer: jkj

  Sagsfremstilling

  Byrådet godkendte den 24. juni 2015 en aftale med den selvejende institution Business Aabenraa om varetagelse af den lokale erhvervsservice.

  Aftalens afsæt er Aabenraa Kommunes vækststrategi og vækstplan og den indeholder mål for ydelser indenfor 5 indsatsområder:

  • erhvervsudvikling
  • erhvervsservice
  • iværksætteri
  • turisme og detailhandel
  • events

  Aftalen gældende fra den 1. juli 2015 til den 31. december 2018 med forbehold for, at kommunens budget er etårigt og at der i forbindelse med budgettet kan vedtages ændringer i driftstilskuddet. Der forventes et årligt driftstilskud på 4,92 mio. kr. ekskl. moms.

  Ifølge aftalen skal der ske en årlig opfølgning på effekten af indsatserne og afholdes et temamøde i Økonomiudvalget med fokus på strategi og fremadrettet dialog om vækstperspektiver. Med dette udgangspunkt vil der blive fremlagt en præsentation på mødet som oplæg til dialog.

  På et efterfølgende møde i Økonomiudvalget vil udvalget få mulighed for at tage stilling til en skriftlig afrapportering.

  Ole J. Strandlyst, direktør i Business Aabenraa, deltager i mødet.

  Indstilling

  Kultur, Miljø og Erhverv indstiller,

  at sagen tages til orientering.

  Beslutning Økonomiudvalget den 04-10-2016

  Godkendt.

  Afbud: Jan Riber Jakobsen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/3842, Sagsinitialer: MKRI

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Økonomiudvalget den 04-10-2016

  • Orienteret om henvendelse fra politiet.
  • Ekstraordinært økonomiudvalgsmøde den 12. oktober 2016 kl. 15.00.
  • Orienteret om henvendelse fra Aabenraa-Rødekro Fjernvarmeselskab.

  Afbud: Jan Riber Jakobsen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/234, Sagsinitialer: GES

  Sagsfremstilling

  Byrådet har den 21. september 2016 behandlet forslag til budget 2017 og overslagsårene 2018-2020.

  Budgetforslaget svarende til spillerum 7 er fremsat af Økonomiudvalget den 13. september 2016 og danner udgangspunkt for budget 2017-2020.

  Efter byrådets 1. behandling er der udarbejdet tekniske ændringsforslag på henholdsvis drift og finansiering.

  De tekniske ændringsforslag vedrører følgende:

  • Tilretning låneadgang samt renter og afdrag
  • Regulering af folkeskoler,  privatskoler og efterskoler
  • Produktionsskoler

  De tekniske ændringsforslag fremgår af bilag 2 og er indarbejdet i spillerum 8.

  Spillerummet incl. tekniske ændringer viser følgende:

  Spillerum 8B

  2017

  2018

  2019

  2020

  Indtægter

  -3.750.673

  -3.804.453

  -3.871.818

  -3.940.472

  Udgifter incl. renter

  3.629.071

  3.704.441

  3.804.758

  3.875.957

  Resultat ordinær drift

  -121.602

  -100.012

  -67.060

  -64.515

  Anlæg incl. jordforsyning

  150.873

  119.013

  120.000

  120.000

  Resultat

  29.271

  19.001

  52.940

  55.485

  Netto lån (låneopt./afdrag

  -3.526

  -11.606

  26.866

  30.220

  Finansforskydninger

  -6.186

  -6.410

  -6.641

  -18

  Påvirkning kassebeholdn.

  19.559

  985

  73.165

  85.687

  Forventet ult. Kassebeholdn.

  -125.276

  -124.291

  -51.126

  34.561

  Driftsinvesteringerne er indarbejdet i budgetforslaget, men de økonomiske konsekvenser heraf holdes udenfor den økonomiske politiks målsætninger.

  Budgetforslaget incl. tekniske korrektioner overholder den økonomiske politik i 2017 og 2018 på målene:

  - Overskud på ordinær drift

  - Kasseforbrug

  - Ultimo kassebeholdning

  Der er udarbejdet en bevillingsoversigt (spillerum 8A), hvor de tekniske ændringsforslag er indarbejdet (bilag 10).

  Til mødet vil der være en fornyet vurdering i forhold til den samlede regeringsaftaleoverholdelse.

  Budgetforslaget er baseret på følgende skatter fra 1. januar 2017:

  • 25,6 procent indkomstskat
  • 18,9 promille grundskyld, beboelse og erhverv
  • 9,45 promille dækningsafgift af grundværdi offentlige ejendomme
  • 8,75 promille dækningsafgift af forskelsværdi af offentlige ejendomme
  • 4,1 promille landbrugsjord/produktionsjord
  • 0,0 promille dækningsafgift for erhverv

  Skatteindtægterne beror på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Der er udarbejdet et særskilt notat om valget mellem statsgaranti og selvbudgettering af generelle tilskud og skatteindtægter for 2017, jf. bilag 1.

  Det anbefales at vælge statsgaranti for 2017.

  Takster for 2017 er vedlagt som bilag 8 og 9.

  Der er indgået politiske ændringsforslag fra følgende  partier:

  • Socialdemokratiet
  • Enhedslisten

  Ændringsforslagene fremgår af vedlagte bilag 3 og 4.

  Høring/udtalelse

  Budgetforslaget har været i høring i henholdsvis HMU, Seniorråd og Handicapråd.

  Indkomne høringssvar fremgår af bilag 11.

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at de tekniske ændringsforslag, jf. bilag 2, indarbejdes i budget 2017-2020,

  at der vælges statsgaranti for generelle tilskud og skatter for 2017,

  at takster for 2017 godkendes,

  at bevillingsniveauet fastlægges som anført i de generelle bemærkninger, jf. bilag 5,

  at der tages stilling til de politiske ændringsforslag fra Enhedslisten, jf. bilag 4,

  at der tages stilling til de politiske ændringsforslag fra Socialdemokratiet, jf. bilag 3,

  at Økonomiudvalget tager stilling til, om der skal udarbejdes ændringsforslag bl.a. begrundet i høringssvarene og den faseopdelte budgetlægning, og

  at bemærkninger tilrettes med de godkendte ændringsforslag.

  Beslutning Økonomiudvalget den 04-10-2016

  1. at anbefales godkendt.
  2. at anbefales godkendt.
  3. at anbefales godkendt, idet 6 stemte for og 3 (A) imod. Socialdemokraterne stemmer imod, idet de ikke kan gå ind for stigningen på SFO-taksten.
  4. at anbefales godkendt.
  5. at kan ikke anbefales, idet 6 stemte imod og 3 (A) undlod at stemme.
  6. at kan ikke anbefales, idet 6 stemte imod og 3 (A) stemte for.
  7. at der er ikke andre ændringer.
  8. at anbefales godkendt.

  Økonomiudvalget tilkendegiver bl.a. med afsæt i Seniorrådets høringssvar, at Social- og Sundhedsudvalget kan bytte rundt på forslag 25 og forslag 20, hvis udvalget vælger dette.

  Afbud: Jan Riber Jakobsen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/20977, Sagsinitialer: KSA

  Sagsfremstilling

  Der skal i denne sag tages stilling til overførsel af opsparede midler over 4 % jf. retningslinjerne for dialogbaseret aftalestyring.

  ”Mindre forbrug over 4 % (over 2 %) overføres ikke.

  Opsparede midler kan, ved fremsendelse af ansøgning inden 1. september, ansøges overført til efterfølgende år. Ansøgningen skal indeholde en detaljeret beskrivelse af formålet med og tidshorisonten for opsparingen.”

  Der er modtaget 5 ansøgninger fra Børn- og Uddannelsesudvalgets område.  Forvaltningen anbefaler de 5 ansøgninger imødekommet.

  Økonomi og afledt drift

  De modtagne ansøgninger fordeler sig således på udvalg (i 1.000 kr.):

  Udvalg

  Forventet garantioverførsel fra 2016 til 2017 *)

  Ansøges overført fra 2016 til 2017 (udover gar. ovf.)

  Økonomiudvalg

  0

  0

  Arbejdsmarkedsudvalg

  0

  0

  Børn- og Uddannelsesudvalg

  1.344

  1.420

  Kultur- og Fritidsudvalg

  0

  0

  Social- og Sundhedsudvalg

  0

  0

  Teknik- og Miljøudvalg

  0

  0

  Vækst- og Udviklingsudvalg

  0

  0

  I ALT

  1.344

  1.420

  *) omfatter ”kun” de i ansøgningen omfattede institutioner/områder

  Ansøgningerne under Børn- og Uddannelsesudvalget udgør 1,42 mio. kr. og omfatter efterfølgende fem ansøgninger.

  0,34 mio. kr. vedrørende Børnehuset Fladhøj. Midlerne ønskes anvendt til indkøb af inventar, maskiner til produktionskøkken og medfinansiering af ny legeplads i forbindelse med udvidelse af børnehuset.

  0,3 mio. kr. vedrørende Børnehuset Bakkebo. Institutionen har tidligere fungeret med hovedvægt på vuggestue. Med en stor stigning i antallet af børnehavebørn ønskes midlerne anvendt til en renovering af legepladsen, så denne bliver mere attraktiv og udfordrende for børnehavebørnene.

  0,2 mio. kr. vedrørende Svalen Holbøl. Der ønskes opførelse af et soveskur til småbørnsgruppen, hvor krybber og barnevogne kan stå.

  0,28 mio. kr. vedrørende Genner Børneunivers. Overførslen ønskes anvendt til lærerløn frem til 1.8.2017, for at fastholde samme antal lærere i hele skoleåret 2016 – 2017. Det faldende elevtal vil medføre en reduceret tildeling til budget 2017. Overførslen giver mulighed for at vente med reduktion i lærerstaben til august 2017.

  0,3 mio. kr. vedrørende Ravsted Børneunivers. Opsparingen ønskes anvendt til fornyelse af legeområderne, så der bliver forbedrede muligheder for bevægelsesaktiviteter i henhold til den nye skolereform og sund opvækst.

  Staben vurderer, at ansøgningen vedrørende Genner Børneunivers ikke bør imødekommes, idet der ikke er tale om overførsel til en konkret aktivitet, men alene er tale om at ruste sig til en uvis fremtid, hvor sådanne begrundelser normalt får afslag.

  Dette skal ses i lyset af, at baggrunden for mulighed for overførsler udover 4 %, var et ønske om at institutionerne kunne spare op til f.eks. en bus, renovering af legeplads eller udskiftning af inventar. Hvis der gives mulighed for overførsler på baggrund af en uvis fremtid, vil det være svært at afvise fremtidige overførselsønsker og så har vi reelt afskaffet 4 %’s loftet.

  Overførslerne vil indgå i det oprindelige budget for 2017 og medføre en yderligere overskridelse af servicerammen.

  Som bilag er vedhæftet oversigt over de indkomne ansøgninger samt samling af de enkelte ansøgninger.

  Indstilling

  Direktionen indstiller,

  at ansøgningerne på Børne- og Uddannelsesudvalgets område om overførsel af i alt 1,140 mio. kr. til 2017 (vedr. hhv. Børnehuset Fladhøj, Børnehuset Bakkebo, Svalen Holbøl og Ravsted Børneunivers) imødekommes, og

  at ansøgningen om overførsel af 0,280 mio. kr. til 2017 vedr. Genner Børneunivers ikke imødekommes.

  Beslutning Økonomiudvalget den 04-10-2016

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Jan Riber Jakobsen.

  Svend Hansen Tarp deltog ikke i behandlingen af denne sag.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/26352, Sagsinitialer: kkf

  Sagsfremstilling

  Byrådet fastsætter i henhold til lov om folkekirkens økonomi en kirkeskatteprocent, der skal sikre, at det af provstiudvalget fastsatte ligningsbeløb bliver opkrævet.

  Det fastsatte ligningsbeløb finansierer landskirkeskatten som fastsættes af kirkeministeriet samt kirke- og præstegårdskasser og provstiudvalgskassen.

  Aabenraa Provsti har den 8. september 2016 fremsendt et budgetforslag for 2017, der indeholder et ønske til den kirkelige ligning på 70,370 mio. kr.

  Kirke- og præstegårdskasser og provstiudvalgskassen

  59,339 mio. kr.

  Landskirkeskat

  11,060 mio. kr.

  Forventet mellemværende med Aabenraa Kommune pr. 31. december 2016 (kirken til gode)

  -0,029mio. kr.

  Finansieringsbehov i alt

  70,370 mio. kr.

  Ligningsbeløb til kirke- og præstegårdskasser, provstiudvalgskassen samt landskirkeskatten pålignes folkekirkens medlemmer under ét efter samme regler, hvorefter kommunal indkomstskat svares til vedkommende kommune.

  Dette indebærer, at kommunens valg mellem det statsgaranterede og det selvbudgetterede udskrivningsgrundlag også er bestemmende for valget af udskrivningsgrundlag i forhold til kirkeskatten.

  Det er forudsat, at byrådet vælger det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2017, som indstillet af Staben. Dette medfører, at nedennævnte ligningsbeløb er endelige, og at der dermed ikke kommer en regulering heraf i år 2020.

  Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for kirkeskatten for Aabenraa Kommuner er i 2017 fastsat til 7,408 mia. kr.

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at Aabenraa Provstis indstilling, om at kirkeskatteprocenten for 2017 fastsættes uændret til 0,95%, godkendes.

  Beslutning Økonomiudvalget den 04-10-2016

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Jan Riber Jakobsen.

  Svend Hansen Tarp deltog ikke i behandlingen af denne sag.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/33728, Sagsinitialer: tck

  Sagsfremstilling

  Beredskabskommissionen har 12. september 2016 godkendt Brand & Redning Sønderjyllands plan for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet.

  Den endelig godkendelse skal ifølge Brand & Redning Sønderjyllands vedtægter gives af kommunalbestyrelserne i Haderslev, Tønder og Aabenraa.

  Der er iflg. vedlagte opsummerende notat fra Brand & Redning ikke tale om større ændringer  ift. den eksisterende dimensionering, men i stedet en række mindre tilpasninger.

  Det nuværende beredskab med 32 brandstationer bevares, og de tre indsatsleder distrikter bibeholdes. Til håndtering af situationer skabt af voldsomt vejr anskaffes yderligere pumpekapacitet, mobildæmninger og flere kædesave. Til håndtering af ekstraordinære hændelser skal man i fremtiden med kort varsel kunne etablere en operativ stab i Tinglev og krisestabe i de tre kommuner.

  Endvidere fremgår det, at responstiden nedsættes til 10 minutter i 95% af tilfældene i byerne (mod hidtil 15 minutter i 98% af tilfældene i Aabenraa Kommune) og 20 minutter i 99% af tilfældene overalt (mod 25 minutter førhen i yderområderne i Aabenraa Kommune).

  Med en samlet indsatsstyrke på ca. 1000 frivillige og deltidsansatte, vil der fortsat være et stærkt fokus på rekrutteringskampagner.

  Udtalelse fra Beredskabsstyrelsen

  Beredskabsstyrelsen har afgivet en udtalelse (se bilag) om Brand & Redning Sønderjyllands plan for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet på baggrund af en faglig og teknisk gennemgang.

  Beredskabsstyrelsen fremhæver følgende:

  ”Beredskabsstyrelsen finder som udgangspunkt, at Brand & Redning Sønderjylland med den planlagte dimensionering fortsat vil kunne iværksætte og gennemføre en forsvarlig indsats.”

  Beredskabsstyrelsen bemærker at:

  ”der til minimumsbemandingen af automobilsprøjten/ tanksprøjten i førsteudrykningen alene bør anvendes fuldt uddannede brandmænd, herunder også som chauffør/pumpepasser.”

  Baggrund

  Som konsekvens af dannelsen af Brand & Redning Sønderjylland per 1. januar 2016 skulle en fornyet risikobaseret dimensionering af beredskabet gennemføres.

  Formålet var at skabe en fælles risikoprofil og et fælles serviceniveau for Brand & Redning Sønderjylland.

  Udarbejdelsen af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet har stået på siden 1. februar 2016 og blandt andet indeholdt interne og eksterne workshops samt en høring. 

  Fokuspunkter i udarbejdelsen har været:

  1. Aktivt medborgerskab, Fastholdelse og rekruttering af frivillige til beredskabet, Fastholdelse af responstid
  2. Fokus på faglighed, specialisering og anvendelse af ny teknologi.
  3. Fokus på forebyggelse.

  Indholdsmæssigt skulle planen afspejle, at Brand & Redning Sønderjylland fastholder og understøtter det store lokale frivillige engagement, der er med til at give borgerne i Sønderjylland et lokalt forankret beredskab. Desuden skulle planen både sikre, at Brand & Redning Sønderjylland er fagligt på forkant med udviklingen på det operative beredskab, men også undersøge, hvor det er muligt at blive mere effektive end i dag bl.a. ud fra et økonomisk perspektiv.

  I den risikobaserede dimensionering er forudsat aftaler om vederlagsfri gensidig assistance med Sydvestjysk Brandvæsen, Trekantbrand, Sønderborg Brand & Redning samt de tyske Kreise. På nuværende tidspunkt er der alene indgået skriftlig aftale med de tyske Kreise.

  Økonomi og afledt drift

  Af beslutningsgrundlaget for Beredskabskommissionens godkendelse 12. september 2016 fremgår det, at ændringerne holdes inden for den nuværende budgetramme.

  Høring/udtalelse

  Interne og eksterne workshops samt høring har været afholdt i perioden marts-juli 2016.

  Indstilling

  Beredskabskommissionen indstiller,

  at Brand & Redning Sønderjyllands plan for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet godkendes.

  Beslutning Økonomiudvalget den 04-10-2016

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Jan Riber Jakobsen.

  Svend Hansen Tarp deltog ikke i behandlingen af denne sag.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/33144, Sagsinitialer: kkf

  Sagsfremstilling

  Nordea anmoder i brev af 5. september 2016 på vegne af Andelsboligforeningen Dalparken, Padborg, om vedståelse af kommunegaranti i forbindelse med en påtænkt låneomlægning.

  Der er inden konverteringen to prioriteter i Andelsboligforeningen:

  1. Nordea Kredit, hovedstol 7.361.000 kr., afdragsfrit lån
  1. Nordea Kredit, hovedstol 6.683.000 kr., restløbetid 26,5 år.

  Andelsboligforeningen ønsker prioritet 2-lånet konverteret fra et 3% lån til et 2% lån med en hovedstol på 6.280.000 kr. Iflg. de fremsendte konsekvensberegninger er låneomlægningen likviditetsneutral.

  I forbindelse med konverteringen forlænges løbetiden med 3,5 år, idet det nuværende prioritet-2 lån har en restløbetid på 26,5 år og det nye lån påtænkes optaget med 30 års løbetid.

  Opretholdelsen af kommunens garanti forelægges til politisk godkendelse på grund af løbetidsforlængelsen.

  Aabenraa Kommune garanterer for den del af restgælden der overstiger 12.880.939 kr. Efter konverteringen vil kommunens garantiforpligtelse således udgøre 0,760 mio. kr.

  Med det nye lån forventes Aabenraa Kommunes garantiforpligtelse overfor Andelsboligforeningen Dalparken at udløbe med udgangen af 2022, hvilket er en forlængelse af garantiperioden på ca. 1 år ift. den nuværende belåning.

  Økonomi og afledt drift

  Kommunens garantiforpligtelse øges ikke, den nedskrives lidt langsommere såfremt konverteringen gennemføres som foreslået. Garantien får alene økonomiske konsekvenser for kommunen såfremt Andelsboligforeningen Dalparken på et tidspunkt ikke kan overholde sine betalingsforpligtelser overfor Nordea Kredit.

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at kommunegarantien opretholdes for det nye lån.

  Beslutning Økonomiudvalget den 04-10-2016

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Jan Riber Jakobsen.

  Svend Hansen Tarp deltog ikke i behandlingen af denne sag.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/21644, Sagsinitialer: kae

  Sagsfremstilling

  Kælderen Bar ApS søger om udvidet åbningstid på specifikke dage til Seven (tidligere Club Mambo), Storetorv 7, 6200 Aabenraa.

  Der søges om udvidet åbningstid til kl. 05.00 på følgende dage/nætter:

  Anledning:

  Natten mellem

  IBC Aabenraa lukket

  Ons. 21.09./tors. 22.09.16

  Kan ikke nås pga. sagsbehandlingstid.

  Efterårsferie

  Søn.-ons.:

  16.10./17.10.16, 17.10./18.10.16, 18.10./19.10.16

  Jul/mellemdage

  Tirs.-tors.:

  27.12./28.12.16, 28.12./29.12.16

  Vinterferie

  Søn.-tors.:

  12.02./13.02.17, 13.02./14.02.17, 14.02./15.02.17, 15.02./16.02.17

  Påskeferie

  Søn.-Tors.:

  09.04./10.04.17, 10.04./11.04.17, 11.04./12.04.17,12.04./13.04.17

  Søn.-Man.

  16.04./17.04.17

  Kristi Himmelfart

  Ons.-Tors.:

  24.05./25.05.17

  Studenterugen

  Søn-tors:

  25.06./26.06.17, 26.06./27.06.17, 27.06./28.06.17, 28.06./29.06.17

  Søn.-man.:

  02.07./03.07.17

  Økonomiudvalget har den 21. juni 2016 meddelt tilladelse til udvidet åbningstid til kl. 05.00 i et år på følgende dage/nætter:

  • natten mellem torsdag/fredag, fredag/lørdag og lørdag/søndag,
  • natten før skærtorsdag, påskedag, 2. påskedag, Kristi himmelfartsdag, pinsedag, 2. pinsedag, grundlovsdag og juleaftensdag,
  • natten efter den 25. december, 26. december og 31. december,
  • 20. juni, 21. juni, 22. juni og 26. juni 2016 (studenterugen).

  Forretningsstedet er nyt og er beliggende i lokaler, der ikke tidligere har været benyttet til drift af diskotek. Der er meddelt ibrugtagningstilladelse.

  Da der er tale om et nyetableret forretningssted og på grund af stedets beliggenhed, er det Syd- og Sønderjyllands Politis opfattelse, at tilladelse til udvidet åbningstid bør begrænses til et år således, at det er muligt at følge driften af virksomheden og vurdere, om den udvidede åbningstid giver anledning til ordens- og sikkerhedsmæssige problemer i det bolignære område.

  Syd- og Sønderjyllands Politi kan give samtykke til, at den nuværende tilladelse til udvidet åbningstid suppleres med en tilladelse til det ansøgte under forudsætning af, at der stilles de vilkår, der er fastsat i afgørelsen af 21. juni 2016.

  Politiet vil imidlertid ikke give samtykke til, at der meddeles tilladelse til udvidet åbningstid i studenterugen 2017, idet den generelle tilladele til udvidet åbningstid udløber 21. juni 2017.

  Forvaltningen foreslår, at vigtigheden af overholdelse af støjgrænserne, herunder at vinduer og døre holdes lukket i åbningstiden, og at dørslusen benyttes, fremhæves i tilladelsen.

  Høring/udtalelse

  Miljø har ud fra støjmålinger foretaget på stedet ingen bemærkninger til ansøgningen.

  Der har fra beboerne i området været meget fokus på driften, allerede inden diskoteket åbnede. Denne opmærksom forventes at fortsætte, og derfor opfordrer  Miljø til, at vigtigheden af overholdelse af støjgrænserne fremhæves.

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at den nuværende tilladelse suppleres med ovennævnte dage/nætter, dog med undtagelse af studenterugen, idet den nuværende tilladelse til udvidet åbningstid er begrænset til 1 år og dermed kun gældende til 21. juni 2017.

  Beslutning Økonomiudvalget den 04-10-2016

  Godkendt, idet 7 stemte for og 1 stemte imod (Povl Kylling Petersen (A)).

  Afbud: Jan Riber Jakobsen.

  Svend Hansen Tarp deltog ikke i behandlingen af denne sag.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/3786, Sagsinitialer: sbro

  Sagsfremstilling

  Der er nu udarbejdet et idé-oplæg for Hærvejsskolen, som kan danne baggrund for udbud af anlægsopgaven, og til gennemførelse af udbud og anlægsopgaven søges der derfor om frigivelse af det resterende beløb på 83 mio. kr.

  Idé-oplægget indeholder et overslag omfattende bl.a. multihal, ekstraudgifter til fundering, arbejdspladser til lærerforberedelse, indeksregulering mm. på 94,3 mio. kr.

  Den samlede økonomi er der først overblik over, når der er indhentet tilbud på opførelsen. Omvendt er der i idé-oplægget også anført, at der i forbindelse med samtidig opførelse af daginstitutionen i Fladhøj, vil kunne opnås en synergi på op mod 4-6 mio. kr.

  Byggeriet foreslås i idé-oplægget udbudt som totalentreprise.

  Økonomi og afledt drift

  Til opførelse af den ny Hærvejsskole er der afsat et rådighedsbeløb på i alt 85 mio. kr. hvoraf der på nuværende tidspunkt er frigivet 2 mio. kr.

  Der er afsat rådighedsbeløb på 30 mio. kr. i 2017 og 53 mio. kr. i 2018.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at der frigives restanlægsbevilling på 83 mio. kr. til Hærvejsskolen finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i investeringsoversigten, og

  at rådighedsbeløb på 30 mio. kr. frigives i 2017, og rådighedsbeløb på 53 mio. kr. frigives i 2018 til opførelse af Hærvejsskolen.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 27-09-2016

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 04-10-2016

  Anbefales godkendt.

  Økonomiudvalget forventer, at Børne- og Uddannelsesudvalget efter licitation tilpasser projektet til anlægsbevillingen.

  Afbud: Jan Riber Jakobsen.

  Svend Hansen Tarp deltog ikke i behandlingen af denne sag.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/3786, Sagsinitialer: sbro

  Sagsfremstilling

  Der er nu udarbejdet et idé-oplæg for daginstitution i Rødekro, som kan danne baggrund for udbud af anlægsopgaven, og til gennemførelse af udbud og anlægsopgaven søges der derfor om frigivelse af det resterende rådighedsbeløb på 21 mio. kr.

  Idé-oplægget indeholder et overslag omfattende bl.a. ekstraudgifter til fundering og indeksregulering mm. på 23 mio. kr. Den samlede økonomi er der først overblik over, når der er indhentet tilbud på opførelsen.

  Byggeriet foreslås i idé-oplægget udbudt som totalentreprise.

  Økonomi og afledt drift

  Til opførelse af en ny daginstitution er der afsat et rådighedsbeløb på i alt 23 mio. kr. hvoraf der på nuværende tidspunkt er frigivet 2 mio. kr. Der er afsat rådighedsbeløb på 7 mio. kr. i 2017 og 14 mio. kr. i 2018.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at der frigives restrådighedsbeløb på 21 mio. kr. til daginstitution i Rødekro finansieret af de afsatte rådighedsbeløb i investeringsoversigten, på 7 mio. kr. i 2017, og på 14 mio. kr. i 2018.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 27-09-2016

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 04-10-2016

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Jan Riber Jakobsen.

  Svend Hansen Tarp deltog ikke i behandlingen af denne sag.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/2409, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal der tages stilling til overdragelse af ejendommen Stubbæk Bygade 5, Stubbæk Børnehus, til Økonomiudvalget.

  Stubbæk Børnehus har meddelt, at Stubbæk Bygade 5 bliver ledig pr. 1. november 2016 i forbindelse med, at tilbygningen til børnehaven vil stå klar til indflytning, og børnehaven flytter til de nye lokaler.

  Økonomi og afledt drift

  Det vurderes at driftsmidlerne der frigøres i forbindelse med overdragelsen af bygningen, svarer til driftsudgifterne i børnehavens nye tilbygning.

  Byrådet besluttede den 27.juni 2012 i forbindelse med godkendelse af struktur på 0-6 års området, at ”de bygningsmæssige forhold tager udgangspunkt i det igangsatte arbejde med helhedsvurdering af bygninger til dagtilbuds- og skoleformål i Stubbæk”.

  I forbindelse med sagen vedr. ”Retningslinjer i forbindelse med overdragelse af tomme ejendomme” i Direktionen den 1. april 2016, blev det besluttet at tidligere beslutninger om fordeling af driftsmidler går forud for retningslinjerne om overdragelse af tomme ejendomme.

  Da Stubbæk Børnehus er en del af dagtilbudsstrukturen fra 2012, overføres der ikke driftsmidler til Økonomiudvalget i forbindelse med overdragelse af bygningerne.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at ejendommen Stubbæk Bygade 5 overdrages til Økonomiudvalget.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 27-09-2016

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 04-10-2016

  Godkendt.

  Afbud: Jan Riber Jakobsen.

  Svend Hansen Tarp deltog ikke i behandlingen af denne sag.

 • Udskriv
  Sagsid.: 09/18087, Sagsinitialer: kcan

  Sagsfremstilling

  Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet har den 28. juni 2016 fremsendt decisionsskrivelse vedr. gennemgang af revisionsberetningen af kommunens sociale regnskaber for 2014 på områder med statsrefusion.

  En decisionsskrivelse er ministeriers og styrelsers svar (tilbagemelding) på kommunens revisionsberetning.

  Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet har gennemgået de dele af revisionsberetningen, som vedrører ministeriets områder.

  Resultat af gennemgang på ministeriets område

  Ministeriet bemærker, at revisionen ikke har givet anledning til forbehold eller revisionsbemærkninger på ministeriets områder.

  Ministeriet har ikke yderligere bemærkninger.

  Opfølgning for regnskabsåret 2013

  Ministeriet har noteret sig, at revisor anser sagen, vedr. manglende dokumentation for kommunens faglige vurderinger og overvejelser i journalen på bl.a. repatrieringsområdet, for afsluttet.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at decisionsskrivelsen fra Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet vedr. revisionsberetningen for 2014 tages til efterretning.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 20-09-2016

  Anbefales godkendt. 

  Afbud: Martin U. Thomsen og Lars Kristensen.

  Beslutning Økonomiudvalget den 04-10-2016

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Jan Riber Jakobsen.

  Svend Hansen Tarp deltog ikke i behandlingen af denne sag.