Beslutningsprotokol

tirsdag den 1. november 2016 kl. 15:30

Mødested: Lokale 412, Skelbækvej
Udvalg: Økonomiudvalget
Medlemmer: Thomas Andresen, Kirsten Nørgård Christensen, Philip Tietje, Bent Sørensen, Lars Kristensen, Ejler Schütt, Povl Kylling Petersen, Kim Brandt, Svend Hansen Tarp, Erwin Andresen, Jan Riber Jakobsen
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 16/3842, Sagsinitialer: MKRI

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Økonomiudvalget den 01-11-2016

  • Produktionsskole – status
  • Orientering om drabssag
  • Status Jollehavn-sagen
 • Udskriv
  Sagsid.: 16/30348, Sagsinitialer: GES

  Sagsfremstilling

  Denne sag vedrører den anden detaljerede bevillingskontrol i 2016 pr. 30.09.2016.

  Forvaltningen har foretaget en vurdering af det økonomiske resultat pr. 30.09.2016 i forhold til drifts- og anlægsbudgetterne. Der er i den forbindelse foretaget en vurdering af evt. tillægsbevillings- og rammekorrektionsbehov samt finansiering heraf.

  Bevillingskontrolsagerne vedr. Økonomiudvalget forelægges ikke særskilt for Økonomiudvalget men indgår i den samlede forelæggelse for alle udvalg.

  Nærværende sag vedrører omplaceringer indenfor eget udvalg samt forelæggelse af økonomiske oversigter.

  Omplaceringer indenfor eget udvalg:

  Der søges omplaceret midler fra puljen vedr. Lov- og cirkulæreprogram til finansiering af merudgiften vedr. Udbetaling Danmark.

  Lønudgiften til pedelfunktion vedr. Plantagevej 4 (Gl. rådhus i Bov) søges omplaceret fra politikområdet Fast ejendom til Administrativ organisation, administrationsejendomme.

  Der søges omplaceret midler fra puljen for afledt drift til politikområdet Fast ejendom til finansiering af merudgifter til bygningsdrift (tomgangsdrift).

  Herefter udgør de samlede omplaceringer 0 kr. i alle årene.

  Økonomiske oversigter:

  Vedhæftede bilag viser udvalgets samlede ansøgninger opdelt på de 4 bevillingskontrolsager (bilag i3) samt en økonomisk oversigt med udvalgets resultat pr. 30.09.2016 (bilag i4).

  Indstilling

  Direktionen indstiller,

  at omplaceringen indenfor eget udvalg, jf. bilag, godkendes,

  at de økonomiske oversigter tages til efterretning.

  Beslutning Økonomiudvalget den 01-11-2016

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/35892, Sagsinitialer: kkf

  Sagsfremstilling

  Økonomiudvalget godkendte i mødet den 3. maj 2016 ”Retningslinjer for overdragelse af kommunale ejendomme mellem udvalg”.

  I sagen fremgår principperne for opgørelse og finansiering af tomgangsdriftsudgifter samt fordelingen af besparelser, når aktiviteterne i en kommunal ejendom ophører.

  Jf. de godkendte principper finansieres tomgangsbudgettet af den konkrete bygnings driftsbudget, og når en tom kommunal bygning er afhændet, bliver tomgangsbudgettet tilført arealoptimeringspuljen.

  Der fremgår af ovennævnte Økonomiudvalgssag, at tidligere trufne beslutninger om fordeling af driftsmidler respekteres. Dermed kan der opstå tilfælde, hvor der ikke er finansiering for tomgangsbudgettet, hvorfor der er behov for præcisering af, hvorledes dette finansieres.

  Der anbefales følgende princip:

  For en ejendom, der overdrages til Økonomiudvalget uden et tomgangsbudget, finansierer Økonomiudvalget dette med midler fra puljen til afledt drift.

  Når ejendommen er afviklet, bliver omgangsbudgettet tilført arealoptimerings-puljen.

  Dermed bliver arealoptimeringspuljen tilgodeset, uanset om ejendommen der afvikles er omfattet af en tidligere beslutning om fordeling af driftsmidler.

  Det er et begrænset antal ejendomme, der kan blive omfattet af ovenstående  princip, idet de forudgående beslutninger, som skal respekteres, er:

  • Beslutning om dagtilbudsstruktur (Byrådet 27. juni 2012 samt 24. juni 2015)
  • Beslutning om skolestruktur (Byrådet 27. april 2011)

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at ovenstående princip godkendes.

  Beslutning Økonomiudvalget den 01-11-2016

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/5885, Sagsinitialer: kkf

  Sagsfremstilling

  Byrådet vedtog i mødet den 28. januar 2015 at indføre en løbende provision af garantier. Beslutningen omfattede dog ikke allerede meddelte garantier.

  Denne sag lægger op til, at Aabenraa Kommune indfører nye principper. For at overholde reglerne er der behov for, at Aabenraa Kommune ændrer provisionssatsen for allerede stillede garantier til forsyningsvirksomheder.

  Kommunerne stiller i betydeligt omfang garanti for lån, der er optaget af forsyningsvirksomheder med hjemsted i kommunen. Ved udgangen af 2015 var der stillet garanti for en forpligtelse på i alt 364,8 mio. kr.

  De omfattede forsyningsvirksomheder er enten udskilt i kommunalt ejede aktieselskaber (Arwos) eller er etableret som andelsselskaber. Fælles for selskaberne er, at de er omfattet af ”hvile-i-sig-selv”- princippet. Dvs. at selskabernes udgifter skal dækkes af selskabernes indtægter via brugernes betaling for de ydelser, som selskaberne leverer.

  På baggrund af en sag fra Sønderborg, afsagde Vestre Landsret den 25. januar 2016 dom om, at Sønderborg Kommune var forpligtet til at opkræve en løbende garantiprovision for allerede meddelte garantier.

  Baggrunden for Landsretsdommen er, at Sønderborg Kommune i 2012 besluttede at opkræve løbende provision for allerede meddelte garantier til bl.a. fjernvarmeselskaber. To fjernvarmeselskaber indbragte spørgsmålet for retten, idet de var uenige heri, og fik medhold i Byretten. Sagen blev anket til Landsretten, hvis kendelse giver Sønderborg Kommune medhold.

  Landsretsdommen fastslår, at en kommune er forpligtet til at opkræve provision, når kommunen stiller en garanti, som giver forsyningsvirksomheden en økonomisk fordel. Fordelen opstår, idet låntager med en kommunegaranti kan opnå en finansiering på mere favorable vilkår end uden en kommunegaranti.

  En konsekvens af dommen er, at kommunerne er forpligtet til at sørge for, at der bliver opkrævet en provision for deres allerede meddelte garantier til forsyningsvirksomheder.

  Provisionen skal være på markedsvilkår, hvilket ikke er et 100% entydigt begreb. Den mest enkle og gennemskuelige metode er, at der årligt opkræves provision af restgælden. Provisionen skal fastsættes, så den svarer til niveauet i markedet. Aabenraa Kommune har indhentet en generel markedsvurdering af niveauet for en banks garantiprovision for et forsyningsselskab. Denne vurdering indikerer et niveau på 1,0-1,5% p.a. af restgælden.

  Derudover har Aabenraa Kommune taget afsæt i, at der i februar 2016 blev offentliggjort en undersøgelse, hvori det fremgår, at hovedparten af de deltagende kommuner opkræver en løbende garantiprovision på mellem 0,5% og 1,0% p.a.

  Aabenraa Kommune har foretaget en vurdering af risikoen i hvert enkelt garantiforhold. For alle de anførte garantiforhold vurderes kommunens risiko som værende lav, og på baggrund heraf anbefales, at der træffes beslutning om at indføre en løbende garantiprovision i de konkrete sager på 0,75% p.a. Den anbefalede provisionssats afspejler såvel den kommunale praksis som indikationen fra banken.

  Aabenraa Kommunes eksterne revisor har gennemgået materialet og konkluderer, at Aabenraa Kommunes anbefaling vurderes som rimelig og i overensstemmelse med den nugældende praksis på området, og dermed kan antages at afspejle markedsprisen.

  På baggrund heraf anbefaler Staben, at Aabenraa Kommune indfører følgende praksis for garantier for forsyningsvirksomheder:

  · at der med virkning fra 1. januar 2017 opkræves en løbende (årlig) provision for en kommunegaranti til forsyningsselskaber

  · at dette også gælder for allerede meddelte garantier, dog opkræves der ikke med tilbagevirkende kraft (for disse garantier opkræves 0,75% p.a. i løbende provision)

  · at den løbende provision opkræves helårligt i 1. kvartal

  · at der ikke foretages tilbagebetaling af provision for garantier, der indfries / udløber i løbet af året.

  · at for nye garantier opkræves den løbende provision i etableringsåret med virkning fra etableringstidspunktet

  · at beregningsgrundlaget for provisionen er den garanterede restgæld primo året

  · at provisionssatsen fastsættes ud fra en individuel vurdering

  · at provisionssatserne kan ændres med virkning fra 1. januar året efter, hvis væsentlige ændringer i markedssituationen eller ændringer i lovgivningen fordrer dette,

  · at de i 2016 fastsatte provisionssatser således er gældende, indtil andet varsles mindst 3 måneder før et årsskifte.

  Aabenraa Kommune har gennemført en høringsrunde hos de forsyningsselskaber, hvor kommunen p.t. har afgivet kommunegaranti. Selskabernes tilbagemeldinger ledsaget af Stabens kommentarer hertil er opsamlet i vedlagte notat.

  I januar 2015 besluttede Byrådet, at indføre løbende garantiprovision for alle de garantier, hvor der er mulighed herfor. Det omfatter forsyningsvirksomheder og selvejende institutioner.

  Ovenstående praksis omfatter alene forsyningsvirksomheder.

  Tidligere betalt stiftelsesprovision

  For garantier stillet efter byrådet i maj 2011 indførte en stiftelsesprovision, er der betalt en provision på 1,25% som et engangsbeløb.

  Dette beløb svarer til 20 måneders løbende provision med den anbefalede provisionssats i de aktuelle garantisager. Der er ikke tale om at Aabenraa Kommune med principændringen opkræver betaling flere gange for den samme ydelse, idet stiftelsesprovisionen blev afskaffet i januar 2015, og den løbende provision indstilles indført med virkning fra 1. januar 2017.

  Økonomi og afledt drift

  Der er ikke budgetteret med provenu af garantiprovision. Såfremt der indføres en løbende provision anbefaler Staben, at indtægter for 2017 og overslagsårene indarbejdes ifm. en bevillingskontrol i 2017, når der er overblik over, hvilke garantier der videreføres.

  Såfremt samtlige forsyningsvirksomheder vælger at videreføre garantierne, forventes provenuet at udgøre ca. 2,7 mio. kr. i 2017 såfremt provisionssatsen fastsættes til 0,75 % som anbefalet. Provenuet falder i overslagsårene, i takt med at den garanterede restgæld på lånene nedbringes.

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at ovenstående praksis for garantier godkendes,

  at de i notatet nævnte forsyningsvirksomheder tilbydes en videreførelse af deres nuværende kommunegarantier mod en løbende provision på 0,75 % p.a., og

  at de bevillingsmæssige korrektioner indarbejdes i førstkommende bevillingskontrol efter at der er overblik over provisionsindtægterne.

  Beslutning Økonomiudvalget den 01-11-2016

  Jan Riber Jakobsen deltog ikke i sagens behandling pga. inhabilitet.

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/26582, Sagsinitialer: jkj

  Sagsfremstilling

  Byrådet godkendte den 24. juni 2015 en aftale med den selvejende institution Business Aabenraa om varetagelse af den lokale erhvervsservice.

  Aftalens afsæt er Aabenraa Kommunes vækststrategi og vækstplan og en indeholder mål for ydelser indenfor 5 indsatsområder:

  • Erhvervsudvikling
  • Erhvervsservice
  • Iværksætteri
  • Turisme og detailhandel
  • Events

  Aftalen er gældende fra den 1. juli 2015 til den 31. december 2018 med forbehold for, at kommunens budget er etårigt og at der i forbindelse med budgettet kan vedtages ændringer i driftstilskuddet. Der forventes et årligt driftstilskud på 4,92 mio. kr. ekskl.

  Ifølge aftalen skal der ske en årlig opfølgning på effekten af indsatserne og afholdes et temamøde i Økonomiudvalget med fokus på strategi og fremadrettet dialog om vækstperspektiver. Temamødet blev afholdt den 4. oktober og nu foreligger Beretning 2015/2016 fra Business Aabenraa til orientering og drøftelse i Økonomiudvalget.

  Beretningen indeholder et afsnit med nøgletal for omsætning og resultat, samt faktuelle oplysninger om omfanget af virksomhedsrettede aktiviteter. Herudover er der en opfølgning på hvert af de 5 indsatsområder i aftalen mellem parterne. Samtidig pågår der i Business Aabenraa sammen med bestyrelsen et arbejde med at udarbejde handlingsplan for en fokuseret indsats næste år.

  Kultur, Miljø og Erhverv vurderer, at aftalen i det væsentlige er opfyldt.

  Indstilling

  Kultur, Miljø og Erhverv indstiller,

  at Beretning 2015/2016 for Business Aabenraa tages til orientering, og

  at beretning 2015/16 Business Aabenraa godkendes som afrapportering i henhold til målstyringsaftalen.

  Beslutning Økonomiudvalget den 01-11-2016

  Godkendt.

  Økonomiudvalget ønsker at forvaltningen laver en evaluering af konstruktionen af erhvervsfremmearbejdet i første halvår 2017 der forlægges økonomiudvalget.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/23038, Sagsinitialer: tck

  Sagsfremstilling

  Aabenraa Byråd udpeger i forbindelse med sin konstituering efter et kommunalvalg primært byrådsmedlemmer til 51 råd, nævn og bestyrelser mv.

  I god tid inden Kommunalvalget 2017 bør det afklares, hvilke råd, nævn og bestyrelser mv. Aabenraa Kommune fortsat har en strategisk eller anden klar interesse i at udpege byrådsmedlemmer til.

  Også principielle overvejelser om udpegning af byrådsmedlemmer og stringens i form af ensartet udpegning til samme typer råd, nævn og bestyrelser mv. bør indgå i afklaringen.

  Endelig bør også byrådsmedlemmernes egen evaluering af loyalitetskonflikter, tidsforbrug og manglende værdi i deltagelsen i råd, nævn og bestyrelser mv. indgå.

  Forvaltningen har på den baggrund gennemgået de mange råd, nævn og bestyrelser mv., som primært byrådsmedlemmer i denne byrådsperiode er udpeget til. Formålet har været at skabe et beslutningsgrundlag for en reduktion af udpegningerne (se nedenfor).

  Under den indledende drøftelse på Økonomiudvalget den 11. oktober 2016 var der enighed om at reducere antallet af råd, nævn og bestyrelser mv, hvortil der udpeges byrådsmedlemmer samt i andre tilfælde at reducere antallet af byrådsmedlemmer i råd, nævn og bestyrelser mv., hvor deltagelsen er lovpligtig. Endelig var der enighed om, at vedlagte bilag i sin opbygning er et anvendeligt grundlag for en beslutning.

  Principielle overvejelser om udpegning af byrådsmedlemmer

  Byrådsmedlemmer har det overordnede tilsyn med og beslutningskompetencer ift. større beslutninger om kommunale institutioner mv., og skal i den forbindelse varetage kommunens overordnede interesser. Derfor er det principielt en udfordring, hvis byrådsmedlemmer samtidig er medlemmer af f.eks. en institutionsbestyrelse, hvor man forventes at varetage netop den institutions specifikke interesser.

  Her kan netop opstå nogle af de loyalitetskonflikter, som byrådsmedlemmer oplever iflg. Evalueringen af Arbejdsvilkår oplever (se nedenfor).

  Samtidig vil stringensen i udpegninger øges, hvis man konsekvent vælger en bestemt type råd, nævn eller bestyrelser mv. fra, f.eks. skolebestyrelser.

  Byrådsmedlemmernes evaluering af deltagelse i råd, nævn og bestyrelser mv.

  ”Evalueringen af Arbejdsvilkår for Byrådsmedlemmer 2016”, som blev gennemført i forsommeren, påpeger, at kun 23 procent af byrådsmedlemmerne mener, at deres deltagelse i råd, nævn og bestyrelser mv. har stor værdi.

  Derudover påpeger undersøgelsen, at kun 31 procent af byrådsmedlemmerne ikke oplever, at byrådsmedlemmer har loyalitetskonflikter i deres arbejde i råd, nævn og bestyrelser mv.

  For det tredje viser ”Evalueringen af Arbejdsvilkår for Byrådsmedlemmer 2016”, at dobbelt så mange byrådsmedlemmer (62 procent) vurderer deres tidsforbrug på byrådsarbejdet som enten for højt eller til tider for højt mod kun 30 procent i 2013.

  Fokus på strategisk interesse i oversigt over råd, nævn og bestyrelser mv.

  Med ovenstående udgangspunkt har forvaltningen udarbejdet en oversigt over råd, nævn og bestyrelser mv., hvortil Byrådet har udpeget primært byrådsmedlemmer, men i nogle tilfælde også andre politisk udpegede eller forvaltningsrepræsentanter (vedlagt som bilag).

  Oversigten omfatter både råd, nævn og bestyrelser mv., hvor Aabenraa Kommunes åbenlyse strategiske eller anden klare interesse tilsiger, at man fortsat udpeger byrådsmedlemmer.

  Oversigten omfatter også råd, nævn og bestyrelser mv., hvor der nok er lovkrav om udpegning af byrådsmedlemmer, men hvor antallet kan reduceres.

  Oversigten indeholder endelig også råd, nævn og bestyrelser mv., hvor det anbefales, at udpegningen helt ophører, med eller uden vedtægtsændringer, med effekt fra Kommunalvalget 2017.

  Aabenraa Kommunes åbenlyse strategiske interesse i udpegninger (17)

  Der er identificeret 17 råd, nævn og bestyrelser, hvor der synes at være en åbenlys strategisk interesse i at udpege byrådsmedlemmer, og som anbefales videreført.

  Den åbenlyse strategiske interesse falder inden for tre kategorier, som alle har afgørende betydning for Aabenraa Kommunes udvikling. Kategorierne er Vækst & Beskæftigelse (7),  Uddannelse (3) og Kultur, Historie & Natur (7).

  Dog anbefales antallet af udpegede byrådsmedlemmer til Grænsetrekanten reduceret.

  Anden klar interesse i udpegninger (9)

  Aabenraa Kommune har en anden klar interesse i at udpege byrådsmedlemmer til 9 andre råd, nævn og bestyrelser mv., hvor enten særlige hensyn til en bestemt gruppe borgere, særligt indgribende beslutninger eller varetagelse af kommunens interesser ift. staten og/eller en kreds af kommuner tilsiger politisk repræsentation. Også de anbefales videreført.

  I Handicaprådet  anbefales antallet af udpegede byrådsmedlemmer dog reduceret (se bilag).

  Ingen åbenlys strategisk eller anden klar interesse i udpegninger (25)

  I en større gruppe af råd, nævn og bestyrelser mv. tilsiger hverken en åbenlys strategisk eller anden klar interesse for Aabenraa Kommune, at byrådsmedlemmer udpeges dertil.

  Samtidig er der for en del af disse potentielle uhensigtsmæssigheder og loyalitetskonflikter, når byrådsmedlemmer deltager.

  Derfor lægges der op til, at byrådsmedlemmer med fordel erstattes af enten andre politisk udpegede eller forvaltningsrepræsentanter i disse råd, nævn og bestyrelser mv. I et mindre antal råd, nævn og bestyrelser mv. vil Byrådets udpegninger helt kunne ophøre.

  Det vil i nogle tilfælde kræve ændring af vedtægter, retningslinjer eller lignende.

  Hvilke råd, nævn og bestyrelser mv. er IKKE medtaget i gennemgangen og oversigten?

  Medtaget i Forvaltningens gennemgang er IKKE råd, nævn og bestyrelser mv., hvor et lovkrav udløser udpegning af et eller flere byrådsmedlemmer.

  Medtaget er heller IKKE såkaldte §60 selskaber (Beredskabskommissionen, Taxinævnet, Modtagestation Syddanmark).

  Heller IKKE råd, nævn og bestyrelser mv., hvor udpegningen af byrådsmedlemmer foregår i fællesskab af de sønderjyske kommuner (EUC, VUC, Det Sønderjyske Koordinationsudvalg, Destination Sønderjylland), er medtaget.

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at byrådets udpegninger til 24 råd, nævn og bestyrelser mv. af åbenlys strategisk eller anden klar interesse fortsætter uændret jf. anbefalingerne,

  at antallet af udpegede byrådsmedlemmer reduceres i 2  råd, nævn og bestyrelser mv. af åbenlys strategisk eller anden klar interesse jf. anbefalingerne,

  at udpegning af byrådsmedlemmer ophører til 25 råd, nævn og bestyrelser mv. uden åbenlys strategisk eller anden klar interesse jf. anbefalingerne og den indledende drøftelse, og

  at forvaltningen iværksætter arbejdet for de nødvendige vedtægtsændringer.

  Beslutning Økonomiudvalget den 01-11-2016

  Genoptages på næste møde.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/34715, Sagsinitialer: kae

  Sagsfremstilling

  Restaurant Hjørnet IVS søger om udvidet åbningstid til forretningsstedet Restaurant Hjørnet, Nørreport 12, 6200 Aabenraa.

  Der søges om udvidet åbningstid til kl. 05.00  natten efter den 25. november 2016 i forbindelse med Black Friday i Aabenraa.

  Syd- og Sønderjyllands Politi kan give samtykke til, at der meddeles tilladelse til udvidet åbningstid som ansøgt under forudsætning af, at der stilles de vilkår, der er fastsat i bevillingsmyndighedens afgørelse af den 14. december 2015.

  Høring/udtalelse

  Miljø har ingen bemærkninger til ansøgningen.

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at der gives tilladelse til udvidet åbningstid til kl. 05.00  natten efter den 25. november 2016 i forbindelse med Black Friday i Aabenraa, og

  at der til tilladelsen stilles de vilkår, som er gældende for alkoholbevillingen af 14. december 2015.

  Beslutning Økonomiudvalget den 01-11-2016

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/33930, Sagsinitialer: kae

  Sagsfremstilling

  Uthayakumaran Ramasamy søger om udvidet åbningstid til forretningsstedet Starpizza Kebabhouse, Søndergade 14A, 6200 Aabenraa.

  Der søges om udvidet åbningstid til kl. 05.00 natten mellem torsdag/fredag, fredag/lørdag og lørdag/søndag.

  Syd- og Sønderjyllands Politi kan give samtykke til, at der meddelestilladelse tiludvidet åbningstid (uden servering af alkohol):

  · natten mellem fredag/lørdag og lørdag/søndag,

  · natten før skærtorsdag, påskedag, 2. påskedag, Kristi himmelfartsdag, pinsedag, 2. pinsedag, grundlovsdag og juleaftensdag,

  · natten efter den 25. december, 26. december og 31. december.

  under forudsætning af, at der fastsættes følgende vilkår for tilladelsen til udvidet åbningstid:

  • At restaurationsvirksomheden ikke serverer alkohol i tiden mellem kl. 23.00 – 09.00.
  • At der skiltes tydeligt med, at narkotika ikke tolereres, og at enhver besiddelse af narkotika anmeldes til politiet.
  • At der skal foretages videoovervågning af restaurationsvirksomhedens indendørs indgangsparti, og at optagelserne opbevares i mindst 14 dage, og at optagelserne på forlangende udleveres gratis og uredigeret til politiet.
  • At tilladelsen til udvidet åbningstid udløber samtidig med alkoholbevillingen den 1. april 2017

  Udover ovenstående vilkår vil forvaltningen stille de sædvanlige vilkår:

  • Atstøj-, miljø- og plankrav overholdes.
  • At der straks efter lukketid fejes og renholdes for affald på arealet foran restauranten.

  Høring/udtalelse

  Miljø gør opmærksom på, at det må forventes en mindre øgning af affald, støj og trafik fra gæster i og omkring forretningsstedet. Derfor foreslår Miljø, at der i forbindelse med en bevilling medtages vilkår vedr. overholdelse af støj-,  miljø- og plankrav samt renholdelse foran restauranten.

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at der gives tilladelse til udvidet åbningstid til kl. 05.00 natten mellem fredag/lørdag og lørdag/søndag, natten før skærtorsdag, påskedag, 2. påskedag, Kristi himmelfartsdag, pinsedag, 2. pinsedag, grundlovsdag og juleaftensdag og natten efter den 25. december, 26. december og 31. december, og

  at tilladelsen er betinget af ovennævnte vilkår.

  Beslutning Økonomiudvalget den 01-11-2016

  Godkendt.