Beslutningsprotokol

tirsdag den 4. april 2017 kl. 15:30

Mødested: Lokale 412, Skelbækvej
Udvalg: Økonomiudvalget
Medlemmer: Thomas Andresen, Kirsten Nørgård Christensen, Philip Tietje, Bent Sørensen, Lars Kristensen, Ejler Schütt, Povl Kylling Petersen, Kim Brandt, Svend Hansen Tarp, Erwin Andresen, Jan Riber Jakobsen
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 16/3842, Sagsinitialer: MKRI

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Økonomiudvalget den 04-04-2017

  • Kompensation for vederlag.
  • Genforeningsopgaven.
 • Udskriv
  Sagsid.: 17/3668, Sagsinitialer: GES

  Sagsfremstilling

  Denne sag vedrører udmelding af rammerne for 2018-2021 jf. den vedtagne budgetprocedure.

  Driftsrammer

  Budgetrammen for 2018-2021 tager afsæt i det vedtagne budget 2017 overslagsår 2018-2021 korrigeret for pris- og lønstigninger, politiske beslutninger samt forslag til tekniske korrektioner.

  Der udmeldes ikke en ramme til overførselsområdet og aktivitetsbestemt medfinansiering i april måned. I stedet kvalificeres budgetbidraget ud fra regeringsaftalens indhold som følge af økonomiaftalen i juni.

  Økonomiudvalget godkendte budgetproceduren for 2018-2021 den 7. februar 2017, herunder at der for budgetproceduren 2018 gælder, at der alene tages stilling til 2018 budgetbalancen og at overslagsårene 2019-2021 afventer det nye byråd.

  Tekniske korrektioner

  Det foreslås, at tekniske korrektioner indarbejdes i budgetrammen i henhold til ”Retningslinjerne for tekniske korrektioner”. Ændringen består i, at når der reduceres som følge af DUT-reguleringer sker det med 100 % og ikke 95 % som i dag.

  Budgetudfordringer

  Lokale udfordringer indarbejdes ikke i rammen. Disse håndteres indenfor den udmeldte ramme og søges løst bl.a. via deltagelse i en række projekter/analyser.

  Tilgangen på Handicap og psykiatriområdet under Social- og Sundhedsudvalget opgøres særskilt og håndteres i forbindelse med Økonomiudvalgets prioritering i august måned.

  Omprioriteringskatalog

  Der skal udarbejdes et omprioriteringskatalog. De stående udvalg skal udarbejde forslag til 1 % reduktioner. Samtidig er der mulighed for at udarbejde forslag på udvidelser/nye tiltag på op til 1 %.

  1 % af servicedriftsudgifterne udgør 25 mio. kr.

  En ligelig fordeling af 1 % af serviceudgifterne udgør følgende:

  Tabel 1: Fordeling af forslag til reduktioner og udvidelser

  Serviceudgifter (1.000 kr.)

  Reduktioner 1 %

  Udvidelser 1 %

  Økonomiudvalget

  -4.250

  4.250

  Arbejdsmarkedsudvalget

  -143

  143

  Børn og Uddannelsesudvalget

  -9.625

  9.625

  Kultur- og Fritidsudvalget

  -936

  936

  Social- og Sundhedsudvalget

  -8.414

  8.414

  Teknik- og Miljøudvalget

  -1.581

  1.581

  Vækst og Udviklingsudvalget

  -51

  51

  I alt

  -25.000

  25.000

  Driftsønsker/investeringer

  Der kan laves isolerede investeringstiltag, som over en fireårig periode balancerer, og som ikke indregnes i målsætninger for driftsresultat og kassepåvirkning jf. den økonomiske politik.

  De stående udvalg kan fremsende forslag til driftsinvesteringsønsker, der skal være tilbagebetalt indenfor en 4-årig periode.

  Opgaven på driftssiden

  Rammeudmeldingen indeholder således en stillingtagen til driftsrammen for 2018-2021 som de stående udvalg skal udarbejde budgetbidrag efter.

  Driftsrammen tager udgangspunkt i spillerum 1.

  Opgaven til de stående udvalg er følgende:

  1. Udarbejdelse af budgetbidrag indenfor den udmeldte ramme

  2. Udarbejdelse af forslag til udvidelser/nye tiltag på op til 1 % af servicedriftsudgifterne jf. tabel 1.

  3. Udarbejdelse af forslag til reduktioner svarende til 1 % af servicedriftsudgifterne jf. tabel 1.

  4. Udarbejdelse af driftsinvesteringsønsker som skal være tilbagebetalt indenfor en 4-årig. Forslagene indarbejdes ikke i udvalgenes budgetbidrag men listes særskilt til senere prioritering.

  Anlægsrammen

  Anlægsrammen incl. jordforsyning fastsættes til 120 mio. kr. årligt.

  Anlægsrammen er udmøntet på projekter i 2018 og 2019. Der henstår en ikke udmøntet anlægspulje i 2018 på ca. 0,031 mio. kr., på 21,4 mio. kr. i 2019 og på 110 mio. kr. i 2020. I 2021 udgør puljen 120 mio. kr. Rammen justeres med økonomiaftalen til juni.

  Der foretages en vurdering af betalingsplanerne for de nuværende anlæg i investeringsoversigten, og der igangsættes en proces med beskrivelser af nye projekter, der ønskes igangsat i 2019/2020.

  Opgaven på anlægssiden

  Opgaven til de stående udvalg er følgende:

  1. Kvalificering af udgiftsfordelingen mellem årene 2018-2021 på de enkelte anlægsprojekter, der er prioriteret i den nuværende investeringsplan. Ændringerne listes særskilt i det budgetbidrag som udvalget fremsender til økonomiudvalget.
  2. Udarbejdelse af en prioriteret liste over nye investeringsforslag, der ønskes igangsat 2019/2020. Forslagene fremsendes som ønsker til budget 2018-2021.

  Finansieringssiden m.m.

  Det anbefales, at indtægtsgrundlaget holdes uændret i opgørelsen i forbindelse med rammeudmeldingen og først revurderes når økonomiaftalen i juni forligger.

  Den videre tidsplan

  Rammeudmelding Økonomiudvalg

  4. april 2017

  De stående udvalg udarbejder budgetbidrag m.m.

  5. april – 9. juni 2017

  Økonomiudvalget behandler status på udvalgenes budgetbidrag

  20. juni 2017

  Økonomi og afledt drift

  Spillerum 1 fremgår af budgetnotatet.

  Spillerummet viser et

  • resultat af ordinær drift på 102,9 mio. kr.
  • en kassehenlæggelse på 3,9 mio. kr.
  • en ultimo kassebeholdningen på 163,9 mio. kr.

  Med de indarbejdede forudsætninger overholder spillerummet den økonomiske politik i 2018.

  Der er dog fortsat en vis usikkerhed, idet der i spillerummet er indarbejdet en risikobaseret indtægtspulje, der ved rammeudmeldingen udgør 46,9 mio. kr., hertil kommer 30 mio. kr. i et forventet yderligere finansieringstilskud fra staten.

  Fra 2019 øges usikkerheden, hvilket hænger sammen med at resultat på ordinær drift falder.

  Indstilling

  Direktionen indstiller,

  at ændringer som følge af DUT-ændringer ved bortfald af opgaver ændres fra 95 % til 100 %,

  at tekniske korrektioner, jf. bilag, indarbejdes i budget 2018-2021,

  at rammen til overførselsindkomster samt aktivitetsbestemt medfinansiering ikke ændres og at der først meldes en ramme ud når regeringsaftalen i juni 2017 er kendt,

  at de stående udvalg frem til den 9. juni 2017 udarbejder forslag til driftsbudget indenfor den udmeldte ramme,

  at tilgangen på Handicap og psykiatriområdet under Social og Sundhedsudvalget opgøres særskilt og holdes udenfor budgetbidraget,

  at de stående udvalg frem til 9. juni 2017 udarbejder forslag til et omprioriteringskatalog med 1 % reduktioner og 1 % udvidelser fordelt jf. tabel 1,

  at de stående udvalg frem til 9. juni 2017 udarbejder forslag til driftsinvesteringsønsker som skal være tilbagebetalt indenfor en 4-årig periode,

  at de stående udvalg frem til 9. juni 2017 kvalificerer udgiftsfordelingen mellem årene 2018-2021 på de enkelte anlægsprojekter i den nuværende investeringsoversigt, og

  at de stående udvalg udarbejder en prioriteret liste over nye investeringsforslag, der ønskes igangsat 2019/2020.

  Beslutning Økonomiudvalget den 04-04-2017

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/9372, Sagsinitialer: GES

  Sagsfremstilling

  Økonomiudvalget har på mødet den 7. februar 2017 besluttet, at de stående udvalg kan indsende forslag til driftsønsker af engangskarakter, som kan nå at blive anvendt i 2017.

  Der er følgende ønsker på Økonomiudvalgets område:

  • Markedsføringsmateriale vedr. salg af erhvervs- og parcelhusgrunde
  • Kortlæser
  • Renovering af 2. sal Storegade 30

  Forslagene udgør i alt 1,674 mio. kr.

  Beskrivelse af ønskerne fremgår af bilag.

  Ved flere ønsker skal der ske en prioritering.

  De stående udvalgs samlede ønsker forelægges for Økonomiudvalget den 18. april 2017.

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at Økonomiudvalget foretager en prioritering af ønskerne.

  Beslutning Økonomiudvalget den 04-04-2017

  Følgende prioritering:

  1.

  løbenr.

  2

  2.

  do.

  3

  3.

  do.

  5

  4.

  do.

  6

  5.

  do.

  1

  6.

  do.

  4

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/10292, Sagsinitialer: SLM

  Sagsfremstilling

  Befordringsgodtgørelse til byrådsmedlemmer er i udgangspunktet reguleret i den kommunale styrelseslov eller særlovgivningen.

  En ny bestemmelse i den kommunale styrelseslov giver mulighed for, at byrådet aktivt kan beslutte, at der skal ydes befordringsgodtgørelse til medlemmer af byrådet, der foretager borgerlige vielser.

  Befordringsgodtgørelse i forbindelse med borgerlige vielser er ikke omfattet af de aktiviteter, som byrådet den 25. maj 2016 har besluttet at yde befordringsgodtgørelse til. For at understøtte byrådsmedlemmernes fortsatte ønske om at påtage sig hvervet, anbefales det, at der ydes befordringsgodtgørelse ved foretagelse af borgerlige vielser.

  Økonomi og afledt drift

  Udgifter til befordringsgodtgørelse kan holdes inden for det afsatte budget.

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at der ydes befordringsgodtgørelse til byrådspolitikere, der foretager borgerlige vielser. 

  Beslutning Økonomiudvalget den 04-04-2017

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/7077, Sagsinitialer: alg

  Sagsfremstilling

  For 9. gang er der udarbejdet et HR-regnskab. Formålet med regnskabet er at give en status på HR-området i Aabenraa Kommune som arbejdsplads og dermed give inspiration til drøftelser på området.

  HR-regnskabet 2016 består af to kapitler. Første kapitel beskriver medarbejdersammensætningen, fravær, personaleomsætning, arbejdsmiljø og lønforhold. I kapitel 2 belyses ligestilling mellem kønnene i Aabenraa Kommune. Desuden er der en række bilag med HR-oplysninger på kommune-, forvaltnings-, afdelings- og institutionsniveau.

  Hovedkonklusioner fra kapitel 1:

  • Sygefraværet faldt fra 5 % i 2015 til 4,9 % i 2016. Sygdom vedrørende §56- aftale  og nedsat tjeneste udgør en stigende andel af sygefraværet.
  • Antallet af årsværk er steget med 22 fuldtidsstillinger fra 2015 til 2016. Stigningen skyldes primært beskæftigelsesindsatsen KIK og en stigning på ældre og handicapområdet. Antallet af ansatte faldt i Børn og Skole og steg i Social og Sundhed.
  • Andelen af medarbejdere med en anciennitet mellem 2 og 4 år er fortsat stigende og ligger i 2016 på 17 %, hvilket er en stigning med 6 %-point siden 2014.
  • Ved udgangen af året var der ansat 219 ledere, hvilket er 5 mindre end i 2015. Mens gennemsnitsancienniteten for ledere på niveau 2 stiger, falder ancienniteten for ledere på niveau 3.
  • Fraværet steg fra 7,2 % i 2015 til 7,3 % i 2016. Fravær dækker udover sygdom over fravær vedrørende  børn, graviditet og barsel.
  • Personaleomsætningen lå i 2016 på 27 %, hvilket er et fald på 2 %-point siden 2015.
  • Antallet af reaktioner fra arbejdstilsynet faldt fra 26 reaktioner i 2015 til 14 reaktioner i 2016, samtidig steg antallet af anmeldte arbejdsulykker til 1005 i 2016, sammenlignet med 764 i 2015.
  • Nettolønnen steg i gennemsnit med 2,2 % og bruttolønnen med 2,6 %.

  Hovedkonklusioner fra kapitel 2:

  • Kønsfordelingen blandt de største udvalgte faggrupper i kommunen er på niveau med de andre sønderjyske kommuner og landsgennemsnittet. Andelen af kvinder blandt niveau 2 lederne er 15 %-point lavere end blandt niveau 3 ledere.
  • Blandt det pædagogiske personale, social og sundhedspersonale og syge- og sundhedspersonalet tjener kvinderne i gennemsnit mellem 5% og 6% mere end mændene. Indenfor overenskomstområderne administration og IT (HK), akademikere, socialrådgivere, teknisk service og teknisk designere tjener mændene i gennemsnit mere end kvinderne.
  • I 2011 var 16 % af mændene på deltid og andelen steg gradvist til 30 % i 2016. Den samme udvikling er ikke synlig blandt kvinderne, hvor der siden 2011 har været mellem 56 % og 57 % på deltid.
  • Mens andelen af mænd og kvinder som tager barnets 1. og 2. sygedag har været konstant gennem årene, tager mændene i gennemsnit 0,4 dag mere i 2016 end i 2012.
  • I 2012 holdt 46 % af mændene de tildelte omsorgsdage og andelen er steget gradvist til 60 % i 2016.

  Arbejdsulykker

  Fra 2015 til 2016 er antallet af arbejdsulykker steget med 32 %, hvilket svarer til 241 flere anmeldelser. Stigningen fra 2015 til 2016 er primært sket på to institutioner på handicapområdet indenfor Børn og Skole samt Social & Sundhed, som tilsammen har indberettet 286 flere ulykker i 2016. 255 af anmeldelserne er på ulykkestyperne ”bløddelskade” og ”fysisk og psykisk belastning” og udgør  mere end den samlede stigning for hele kommunen fra 2015 til 2016. En tilbagemelding fra institutionerne viser, at stigningen skyldes en ændret registreringspraksis og en reel stigning af ulykker grundet udfordringer ift. fysiske faciliteter og enkelte borgere. En hypotese er, at ændret praksis for registrering af arbejdsulykker kan ses i sammenhæng med, at Erstatningsnævnet har ændret praksis i forhold til politianmeldelser af vold og trusler fra borgere. Med årsberetningen 2014 ændrede Erstatningsnævnet praksis til, at arbejdsgiveren skulle kunne dokumentere de pædagogiske og/eller behandlingsmæssige hensyn, der lå til grund for ikke at anmelde hændelsen til politiet. På baggrund af den ændrede praksis anbefalede de faglige organisationer deres medlemmer, at indberette alle arbejdsulykker. Staben har udarbejdet en ”Vejledning vedrørende Aabenraa Kommunes praksis ved vold og trusler om vold” godkendt i HMU d. 27.09.2016 for at understøtte arbejdspladserne i at imødekomme den ændrede praksis hos Erstatningsnævnet.

  Fra 2014 til 2015 steg antallet af anmeldte arbejdsulykker med 26 %, og det blev ligeledes konkluderet at en del af stigningen skyldes en ændret registreringspraksis på en enkelt institution. I Strategiplanen for MED og arbejdsmiljø 2016-2017 er der fastsat en række mål med fokus på, at sikre en ensartet definition og indberetning af arbejdsulykker og nærvedulykker. I den forbindelse er HR-afdelingen i gang med at undersøge om et nyt system kan understøtte indberetningen.

  Målene i Strategiplanen vil dermed understøtte, at niveauet i anmeldte arbejdsulykker fremadrettet bliver sammenlignelig over en årrække.

  CSR-strategi

  Siden CSR-strategien blev indført er der kommet nye ordninger på arbejdsmarkedsområdet, som til dels tæller med i særlige stillinger, men ikke er omfattet af CSR-strategien. Det drejer sig om seniorjob, servicejob, jobrotation og IGU. Det forventes, at målene om ansatte efter det sociale kapitel i CSR-strategien efter HMU mødet den 4. april 2017 udvides til at omfatte ansatte i seniorjob, servicejob, jobrotation og IGU. Dermed vil kriterierne for målene i CSR-strategien være i overensstemmelse med Aabenraa Kommunes eksterne CSR-mærke.

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at HR-regnskabet 2016 tages til orientering.

  Beslutning Økonomiudvalget den 04-04-2017

  Godkendt.