Beslutningsprotokol

tirsdag den 20. juni 2017 kl. 15:30

Mødested: Lokale 412, Skelbækvej
Udvalg: Økonomiudvalget
Medlemmer: Thomas Andresen, Kirsten Nørgård Christensen, Philip Tietje, Bent Sørensen, Lars Kristensen, Ejler Schütt, Povl Kylling Petersen, Kim Brandt, Svend Hansen Tarp, Erwin Andresen, Jan Riber Jakobsen
Bemærkninger: Der var afbud fra Svend Hansen Tarp og Lars Kristensen.
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 16/3842, Sagsinitialer: MKRI

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Økonomiudvalget den 20-06-2017

  - Personalesag

  - Hjælpemiddelhuset.
  Økonomiudvalget er orienteret om, at der er en overskridelse på ca. 0,7 mio. kr. Konsekvenserne medtages ved førstkommende bevillingskontrol.

  Afbud: Svend Hansen Tarp og Lars Kristensen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/7363, Sagsinitialer: GES

  Sagsfremstilling

  På baggrund af rammeudmelding den 4. april 2017 skal Økonomiudvalget fremsende budgetbidrag for eget udvalgsområde.

  Økonomiudvalgets budgetbidrag indeholder følgende:

  • Driftsbasisbudget incl. godkendte ændringer (rammeudmelding)
  • Investeringsoversigt og projektbeskrivelser for nuværende anlæg
  • Takster 2018
  • Budgetbemærkninger

  Herudover forelægges:

  • Forslag til omprioriteringskatalog (reduktioner samt udvidelser/nye tiltag)

  Driftsbudget:

  Driftsbudgettet fordelt på politikområder samt indarbejdede ændringer fremgår af budgetnotatet (side 2-4).

  Anlæg - Investeringsoversigt:

  Der er ingen ønsker til ændringer til den godkendte investeringsoversigt vedr. det skattefinansierede område.

  På jordforsyningsområdet er der en ændring til salgsindtægten i 2019 på 0,5 mio. kr.. Det vil dog svare til udgifterne til byggemodning under Vækst- og Udviklingsudvalget, som er tilsvarende nedsat med 0,5 mio. kr. således at jordsyningsområdet balancerer (netto 0).

  Investeringsoversigt samt tilhørende projektbeskrivelser fremgår af budgetnotatet (side 5-11).

  Budgetbemærkninger:

  Der er udarbejdet specielle bemærkninger for Økonomiudvalgets driftsbudget, der indeholder budgetforudsætninger for de enkelte politikområder samt viser de ændringer, der er indarbejdet på områderne.

  Budgetbemærkningerne er vedlagt som bilag.

  Forslag til driftsinvesteringsønsker:

  Der er mulighed for, at udvalgene kan udarbejde forslag til driftsinvesteringsønsker, som over en fireårig periode balancerer, og som ikke indregnes i målsætninger for driftsresultat og kassepåvirkning.

  Der forventes at blive udarbejdet et  driftsinvesteringsforslag på ”Tværgående sammenhængende borgerforløb”. Forslaget vil blive behandlet i august.

  Forslag til omprioriteringskatalog - reduktioner:

  Økonomiudvalgets andel af omprioriteringskataloget udgør 4,25 mio. kr.

  Der er udarbejdet forslag, der både er tværgående og indenfor direktørområderne.

  2018

  2019

  2020

  2021

  Tværgående

  -1.287

  -1.487

  -1.487

  -1.487

  Direktørområder

  -2.963

  -2.763

  -2.763

  -2.763

  I alt

  -4.250

  -4.250

  -4.250

  -4.250

  Oversigt og bemærkninger til forslagene fremgår af budgetnotatet (side 12-23).

  Det bemærkes, at der i forbindelse med budgetlægningen for 2017-2020 blev indarbejdet reduktioner på 5 mio. kr. i 2017 og 10 mio. kr. fra og med 2018 som følge af effektiviseringsbidraget, der alene er udmøntet på Økonomiudvalgets område. Det betyder således, at der allerede før budgetlægningen for 2018 er en reduktion på netto 5 mio. kr. fra 2017 til 2018 på Økonomiudvalgets område.

  Forslag til omprioriteringskatalog – udvidelser/nye tiltag:

  Udover forslag til reduktioner kan der fremsendes forslag til udvidelser/nye tiltag til omprioriteringskataloget på op til 4,250 mio. kr.

  Forslagene fremgår af budgetnotatet (side 24-34).

  Forslag til nye anlægsinvesteringer:

  Der er mulighed for at udarbejde forslag til nye anlægsinvesteringer, som ønskes igangsat 2019/2020.

  Der er ingen forslag til nye anlægsprojekter.

  Takster:

  Taksterne for 2018 svarer til 2017 på nær taxibevillinger, administrationsbidrag for udarbejdelse af forpagtningskontrakter og manglende byggeskadeforsikring, hvor der er indregnet en prisfremskrivning.

  Den lovbestemte takst vedr. udenlandske vielser er ændret fra 500 kr. til 850 kr.

  Taksten vedr. byggesagsgebyr  blev nedsat med 180 kr. pr. time i 2017 ved et ekstraordinært tilskud i 2017 på 1 mio. kr. til timeprisen. Fra 2018 udgør taksten 780 kr. pr. time. En analyse af byggesagsgebyr er under udarbejdelse.

  Herudover behandles takster for bidrag til parkeringsfonden som en særskilt sag ultimo 2017 som følge af ny parkeringsvedtægt. Behandling af sagen afventer en præcisering fra KL.

  Taksterne fremgår af budgetnotatet (side 37-39).

  Økonomi og afledt drift

  Specifikation af budgetrammen og oversigt over indarbejdede ændringer til budgettet fremgår af budgetnotatet.

  Høring/udtalelse

  Sektorudvalget for teknisk/administrativt personale har den 24. maj 2017 drøftet rammeudmeldingen og herunder fordelingen af reduktionen til omprioriteringskataloget.

  Udtalelse fra medarbejdersiden i Sektorudvalget er vedlagt som bilag.

  Indstilling

  Direktionen indstiller,

  at forslag til reduktioner til omprioriteringskataloget, jf. budgetnotat side 12, prioriteres og indarbejdes i budgetbidraget  med henblik på den videre budgetbehandling,

  at forslag til udvidelser/nye tiltag til omprioriteringskataloget, jf. budgetnotat side 24, prioriteres og indarbejdes med henblik på den videre budgetbehandling,  og

  at Økonomiudvalgets budgetbidrag, herunder takster og budgetbemærkninger, godkendes.

  Beslutning Økonomiudvalget den 20-06-2017

  Godkendt.

  Afbud: Svend Hansen Tarp og Lars Kristensen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/3668, Sagsinitialer: GES

  Sagsfremstilling

  Udvalgene har pr. 9. juni 2017 fremsendt budgetbidrag for eget område.

  Økonomiudvalgets bidrag er indarbejdet i denne sag med de indstillinger der fremgår af den særskilte sag på dagsordenen.

  Udvalgenes budgetbidrag skal, jf. rammeudmeldingen 4. april 2017, indeholde følgende:

  • Budget i balance ift. rammeudmelding
  • Takster 2018
  • Investeringsoversigt incl. kvalificering af betalingsplaner
  • Budgetbemærkninger

  Udover budgetbidraget er der fremsendt følgende:

  • Forslag til driftsinvesteringsønsker (der er i balance over 4 år)
  • Forslag til omprioriteringskatalog (reduktioner og udvidelser)
  • Forslag til kvalificering af betalingsplaner for anlæg
  • Forslag til nye anlæg

  Det bemærkes, at aftalen af 1. juni 2017 om kommunernes økonomi for 2018 ikke er indarbejdet i denne sag.

  Driftsbudget:

  Økonomiudvalget har den 23. maj 2017 besluttet, at Social- og Sundhedsudvalget kan aflevere et budgetbidrag, som ikke er i balance. Det accepteres, at der er en ubalance på ældreområdet på 10 mio. kr. og 8 mio. kr. på handicap/psykiatriområdet. Ubalancen løses efter sommerferien som led i budgetforhandlingerne og med input fra bl.a. KLK-rapporten.

  Social- og Sundhedsudvalgets forslag viser en ubalance på 10 mio. kr. i 2018 på ældreområdet, mens analysen på Handicap og Psykiatriområdet viser en ubalance på 9,086 mio. kr. i 2018 jf. nedenstående tabel:

  SSU (1.000 kr.)

  2018

  2019

  2020

  2021

  Ældreområdet

  10.000

  10.091

  952

  -11.350

  Handicap/psykiatri

  9.086

  15.956

  20.884

  26.145

  I alt

  19.085

  26.047

  21.836

  14.795

  Budgetudfordringen på Handicap og Psykiatriområdet viser således en afvigelse på 1,086 mio. kr. i 2018, en afvigelse på 7,956 mio. kr. i 2019, en afvigelse på 12,884 mio. kr. i 2020 og en afvigelse på 18,145 mio. kr. i 2021 i forhold til beslutningen i Økonomiudvalget den 23. maj 2017.

  Øvrige udvalg har fremsendt et budgetbidrag i balance.

  Oversigt og bemærkninger vedr. Social- og Sundhedsudvalgets ubalance fremgår af bilag 1.

  Driftsinvesteringsønsker:

  Der er mulighed for, at udvalgene kan udarbejde forslag til driftsinvesteringsønsker, som over en fireårig periode balancerer, og som ikke indregnes i målsætninger for driftsresultat og kassepåvirkning.

  Der er fremsendt følgende forslag hertil:

  · Omstrukturering idrætsfaciliteter (AIA)

  Direktionen arbejder p.t. på at afklare om et projekt vedr. tværgående sammenhængende borgerforløb skal fremsættes som et investeringsforslag.

  Oversigt over forslag til driftsinvesteringsønsker samt tilhørende noter fremgår af bilag 2.

  Forslag til omprioriteringskatalog - reduktioner:

  Udgangspunktet var, jf. rammeudmelding, at der skulle udarbejdes forslag til reduktioner på samlet 25 mio. kr. i 2018 og frem, som skulle indgå i omprioriteringskataloget.

  Økonomiudvalget har den 23. maj 2017 dog besluttet, at Social- og Sundhedsudvalget ikke skal bidrage til omprioriteringskataloget som følge af udfordringerne på ældre og handicapområdet.

  Der skal således udarbejdes forslag på i alt 16,586 mio. kr. jf. nedenstående tabel:

  Udvalg

  Jf. Ramme-udmelding

  Jf. ØU 23.05.2017

  Økonomiudvalget

  -4.250

  -4.250

  Arbejdsmarkedsudv.

  -143

  -143

  Børn & Uddannelseudv.

  -9.625

  -9.625

  Kultur & Fritidsudvalg

  -936

  -936

  Social & Sundhedsudv.

  -8.414

  0

  Teknik & Miljøudvalg

  -1.581

  -1.581

  Vækst & Udviklingsudv.

  -51

  -51

  I alt

  -25.000

  -16.586

  Oversigt over forslag til reduktioner til omprioriteringskataloget samt tilhørende noter fremgår af bilag 3.

  Forslag til omprioriteringskatalog – udvidelser:

  Udover forslag til reduktioner kan der fremsendes forslag til udvidelser/nye tiltag til omprioriteringskataloget på op til 25 mio. kr.

  Idet Social- og Sundhedsudvalget ikke skal bidrage med forslag til reduktioner, kan udvalget heller ikke bidrage med forslag til udvidelser. Fordelingen er således den samme som fordelingen af reduktioner.

  Der er fremsendt ønsker jf. nedenstående tabel:

  Udvalg

  Maksimum-beløb

  Fremsendte ønsker

  Økonomiudvalget

  4.250

  4.250

  Arbejdsmarkedsudv.

  143

  143

  Børn & Uddannelseudv.

  9.625

  9.520

  Kultur & Fritidsudvalg

  936

  936

  Social & Sundhedsudv.

  0

  0

  Teknik & Miljøudvalg

  1.581

  1.581

  Vækst & Udviklingsudv.

  51

  51

  I alt

  16.586

  16.481

  Oversigt over forslag til udvidelser til omprioriteringskataloget samt tilhørende noter fremgår af bilag 4.

  Anlægsbudget:

  Alle udvalg har foretaget en kvalificering af udgiftsfordelingen mellem årene 2018-2021 for de enkelte anlægsprojekter. Ligeledes har Vækst- og Udviklingsudvalget foretaget en bruttoficering af projekterne til by- og områdefornyelse.

  Oversigt over ændringer samt forslag til justeret investeringsoversigt fremgår af bilag 5. Ændringerne er ikke indarbejdet i spillerummet.

  Det bemærkes, at der er udarbejdet nye skabeloner til projektbeskrivelser. Heri foreslås, at midler til ide og programoplæg frigives ved budgetvedtagelsen. Dette vil medføre en ændring af bevillingsreglerne som endelig skal vedtages senest i forbindelse med budgetvedtagelsen.

  Nye investeringsforslag:

  Der er mulighed for, at udvalgene kan udarbejde forslag til nye anlægsprojekter, der ønskes igangsat 2019/2020.

  Der er fremsendt ønsker jf. nedenstående tabel:

  Udvalg

  2018

  2019

  2020

  2021

  Børn & Uddannelsesudv.

  114.773

  14.000

  Kultur & Fritidsudvalg

  53.775

  71.556

  Social & Sundhedsudv.

  3.800

  11.550

  13.102

  Teknik & Miljøudvalg

  80.205

  104.250

  Vækst & Udviklingsudv.

  35.450

  26.050

  I alt

  3.800

  295.753

  228.958

  0

  Oversigt og projektbeskrivelser fremgår af bilag 6.

  Tidsplan:

  Den videre tidsplan er følgende:

  28. juni

  Temamøde om økonomiaftalen

  Byrådet

  15. august

  Minibudgetseminar.

  Status budgetbidrag incl. konsekvenser fra økonomi-aftalen

  Byrådet

  22. august

  Dialogmøde

  Økonomiudvalg og HMU

  5.+6. sept.

  Budgetseminar

  Byrådet

  12. sept.

  Økonomiudvalgets budgetforslag

  Økonomiudvalg

  Økonomi og afledt drift

  Spillerum 2:

  Siden rammeudmeldingen er ændringer som følge af byrådsbeslutninger, herunder  bevillingskontrollen pr. 31.03.2017,  indarbejdet i budget 2018-2021 (spillerum 2).

  Økonomisk status ved spillerum 2 incl. investeringsstrategier viser følgende:

  Spillerum 2 incl. investeringsstrategier (mio. kr.)

  2018

  2019

  2020

  2021

  Indtægter

  -3.798

  -3.874

  -3.952

  -4.045

  Driftsudg. Incl. renter

  3.697

  3.782

  3.878

  3.983

  Resultat ordinær drift

  -101

  -92

  -74

  -62

  Anlæg incl. jordforsyning

  119

  120

  120

  120

  Resultat

  18

  28

  46

  58

  Netto lån (låneopt./afdrag)

  -27

  25

  28

  24

  Finansforskydninger

  -7

  -7

  0

  0

  Påvirkning kassebeholdn.

  -16

  46

  74

  82

  Økonomisk status ved spillerum 2 excl. investeringsstrategier viser følgende:

  Spillerum 2 excl. investeringsstrategier (mio. kr.)

  2018

  2019

  2020

  2021

  Indtægter

  -3.798

  -3.874

  -3.952

  -4.045

  Driftsudg. Incl. renter

  3.697

  3.803

  3.891

  3.983

  Resultat ordinær drift

  -101

  -71

  -61

  -62

  Anlæg incl. jordforsyning

  119

  120

  120

  120

  Resultat

  18

  49

  59

  58

  Netto lån (låneopt./afdrag)

  -27

  25

  28

  24

  Finansforskydninger

  -7

  -7

  0

  0

  Påvirkning kassebeholdn.

  -16

  68

  88

  82

  Forventet kassekredit-træk ultimo 2017

  -160

  Forventet ult. Kasse-beholdning

  -176

  -108

  -20

  62

  Oversigt over bevillingsoversigt samt indarbejdede ændringer fremgår af bilag 6.

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at orienteringen om status på budget 2018-2021 tages til efterretning.

  Beslutning Økonomiudvalget den 20-06-2017

  Godkendt.

  Afbud: Svend Hansen Tarp og Lars Kristensen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/210, Sagsinitialer: SLM

  Sagsfremstilling

  Tirsdag den 21. november 2017 afholdes kommunalvalg.

  Byrådet skal udpege valgstyrere og tilforordnede vælgere til afvikling af valget.

  Kommunal- og regionalvalgsloven er blevet ændret.

  Ændringerne i loven er:

  • Udvidet åbningstid: Afstemningsstederne skal åbne en time før – altså kl. 08.00. Valghandlingen slutter fortsat kl. 20.00. Formålet er at yde en bedre service overfor borgerne og undgå kø om aftenen.
  • Frist for at brevstemme: Fristen er rykket fra 2. hverdag til 3. hverdag (lørdag inkl.) før valgdagen. Det sker af hensyn til administrationen, der havde svært ved at nå at behandle brevstemmerne. 

  Valgstyrere

  Byrådet skal beslutte antallet af valgstyrere på hvert afstemningssted. Ifølge lovgivningen skal der minimum være 5 og maksimum 9 valgstyrere på hvert afstemningssted.

  Byråds- og Direktionssekretariatet foreslår, at antallet af valgstyrere på hvert afstemningssted fastsættes til 5 – svarende til 90 personer.

  Tilforordnede vælgere

  På de 8 største valgstedet vil det være nødvendigt med tilforordnede vælgere til at hjælpe valgstyrene. Byråds- og Direktionssekretariatet vurderer, at der er behov for 42 tilforordnede vælgere.

  Derudover er der brug for op til 20 tilforordnede vælgere til afvikling af brevstemmer i eget hjem.

  Desuden skal hvert parti udpege ekstra tilforordnede til reserve, hvis der skulle være forfald blandt de udpegede. I alt skal der udpeges 15 personer.

  Diæter                                 

  Byrådet kan selv beslutte om valgbestyrelsen, valgstyrere og tilforordnede vælgere skal have diæt, og i givet fald hvor meget.

  Ved det seneste folketingsvalg var diæten 405 kr. og 810 kr. for hhv. under fire timers arbejde og over fire timers arbejde. Diætsatsen forhøjes hvert år med 5 kr. pr. 1. januar.

  Byrådet besluttede i maj 2016 at hæve diætsatsen til 900 kr. for over fire timers arbejde, da åbningstiden på valgstederne er forlænget med en time. Diætsatsen for under fire timers arbejde foreslås hævet til 415 kr., mens satsen for over fire timers arbejde foreslås hævet til 905 kr. i 2017 stigende med 5 kr. årligt.

  Proces

  Valgstyrere og tilforordnede vælgere vælges ved forholdstalsvalg under ét blandt de vælgere, der bor i kommunen. Blandt valgstyrerne vælges en formand for hvert afstemningsområde. Formændene vælges ligeledes ved forholdstalsvalg under ét.

  Partigrupperne skal hver indstille et antal valgstyrere/tilforordnede og valgstyreformænd, jf. bilaget.

  SF – Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten har med brev af 29. januar 2014 meddelt, at de har indgået valggruppe ved udpegninger i forbindelse med valg og folkeafstemninger i indeværende byrådsperiode.

  Økonomi og afledt drift

  Det forventes, at udgifter kan afholdes inden for det afsatte budget til afholdelse af valg.

  Indstilling

  Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,

  at antallet af valgstyrere på hvert afstemningssted fastsættes til 5,

  at antallet af tilforordnede fastsættes til 42,

  at partier der opstiller, men ikke er repræsenteret i Aabenraa Byråd, efter begæring kan få tildelt en plads som tilforordnet vælger, udover det foreslåede antal på 42 personer,

  at antallet af tilforordnede til brug ved brevstemmeafgivning i vælgerens eget hjem, på plejehjem mv. fastsættes til 20,

  at antallet af tilforordnede reserver fastsættes til 15,

  at partigrupperne får valgstyreformandsposten på de samme afstemningssteder som ved Folkeafstemningen 2015 (se bilag),

  at partigrupperne indstiller valgstyrere, valgstyreformænd og tilforordnede vælgere senest den 15. september 2017,

  at borgmesteren bemyndiges til at godkende valgstyrere og tilforordnede, når partigrupperne har indstillet navne, herunder at ændre i antallet såfremt det bliver nødvendigt, og

  at valgbestyrelsen, valgstyrere og tilforordnede får 415 kr. for under fire timers arbejde og 905 kr. for over fire timers arbejde. 

  Beslutning Økonomiudvalget den 20-06-2017

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Svend Hansen Tarp og Lars Kristensen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/210, Sagsinitialer: SLM

  Sagsfremstilling

  Brevstemmer

  Alle vælgere har ret til at brevstemme. Kommunen skal sikre steder, hvor vælgerne kan brevstemme.

  Typisk gives der mulighed for at brev stemme følgende steder: 

  • Borgerservicecentre
  • Andre steder – fx biblioteker
  • Vælgerens eget hjem

  Borgerservicecentre

  Aabenraa Kommune har to borgservicecentre, henholdsvis i Aabenraa og i Bov, hvor det anbefales, at vælgerne kan brevstemme.

  Andre steder – fx biblioteker

  Kommunen kan vælge flere steder, hvor vælgerne har mulighed for at brevstemme. Byråds- og Direktionssekretariatet foreslår, at vælgerne, som ved tidligere valg, kan brevstemme på bibliotekerne i Bov, Rødekro og Tinglev indenfor bibliotekernes betjente åbningstid.

  Vælgerens eget hjem

  Vælgere skal have mulighed for at stemme i eget hjem, hvis de på grund af sygdom eller manglende førlighed ikke kan møde op på valgstedet. Udgangspunktet i lovgivningen er, at vælgeren skal ansøge om at brevstemme i eget hjem senest den 9. november 2017, kl. 18.00. 

  Byrådet har mulighed for at fastsætte en senere frist, dog senest fredag den 17. november 2017. 

  Ved folketingsvalget og folkeafstemningen i 2015 besluttede byrådet, som en service til borgerne, at udvide fristen for at brevstemme i eget hjem.

  Hvis fristen sættes til fredag den 17. november 2017, giver det visse udfordringer. Det vil betyde, at vælgeren skal ansøge om at stemme i eget hjem samme dag, som brevstemmeafgivningen er fastsat til at slutte ifølge lovgivningen. Administrationen vil derved blot have få timer til at koordinere besøget hos vælgerne.

  Byråds- og Direktionssekretariatet anbefaler, at fristen forlænges til den 16. november 2017, kl. 12.00. Fristen giver mulighed for, at administrationen kan nå at planlægge besøg ved vælgerne og koordinere ruten med de tilforordnede.

  Valgcafe

  I valgcaféen er der fri adgang for kandidater, valgstyrere, valgtilforordnede, partibestyrelsesmedlemmer samt medarbejdere fra administrationen, der har deltaget i valgopgaver på valgdagen.

  I løbet af valgaftenen bliver der løbende offentliggjort resultater fra optællingen af stemmesedler på afstemningsstederne.

  Byråds- og Direktionssekretariatet foreslår, at der igen etableres valgcafé på Folkehjem, hvilket giver mulighed for allerede på valgaften at indrette Sønderjyllandshallens foyer til brug for fintællingen den følgende dag.

  Samtidig er der på Folkehjem mulighed for at tildele de enkelte partigrupper mødelokaler på valgaftenen.

  Indstilling

  Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,

  at der kan brevstemmes på kommunens biblioteker i Bov, Rødekro og Tinglev,

  at fristen for ansøgning om at brevstemme i eget hjem forlænges, så vælgerne kan ansøge frem til den 16. november 2017, kl. 12.00, og

  at der i lighed med kommunalvalget i 2013 etableres en valgcafé, og at den placeres på Folkehjem.

  Beslutning Økonomiudvalget den 20-06-2017

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Svend Hansen Tarp og Lars Kristensen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/210, Sagsinitialer: SLM

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med kommunalvalget i 2013 lancerede KL i samarbejde med Økonomi- og Indenrigsministeriet en større kampagne for at øge valgdeltagelsen. I 2013 supplerede Aabenraa Kommune kampagnen fra KL med initiativer for at øge valgdeltagelsen især blandt unge.

  KL vil i forbindelse med kommunalvalget i november 2017 gøre en særlig indsats for at fremhæve det kommunale folkestyre og den forskel, som kommunerne og kommunalbestyrelserne gør for hver enkelt borger.

  KL har – i lighed med sidste kommunalvalg - i samarbejde med Danske Regioner og Økonomi- og Indenrigsministeriet udarbejdet et landsdækkende kampagnemateriale: ”Tænk dig om før du ikke stemmer”.

  Byråds- og Direktionssekretariatet anbefaler, at der foruden kampagnematerialet fra KL iværksættes yderligere initiativer, der særligt sætter fokus på unges deltagelse i valget.

  Byråds- og Direktionssekretariatet har i maj 2017 været i dialog med Campusrådet om initiativer til at øge unges deltagelse i kommunalvalget. Campusrådet mener, at den væsentligste grund til lav valgdeltagelse blandt unge er manglende information og uvidenhed om vigtigheden af kommunalvalget. For at øge valgdeltagelsen blandt unge foreslog Campusrådet blandt andet videomateriale til Facebook og en demokratifest.

  Byråds- og Direktionssekretariatet foreslår følgende initiativer enkeltvis eller kombineret:

  1. Informationskampagne

  En kampagne hvor unge vælgere gøres opmærksom på vigtigheden af at stemme ved kommunalvalget og deres mulighed for at brevstemme mv.

  Grafisk og fysisk materiale målrettet unge vil blive fremstillet særligt til brug for informationskampagnen.

  Kommunens hjemmeside, Facebook samt videomateriale, foldere og annoncer fremstillet af Aabenraa Kommune kan bruges til at formidle informationerne.

  1. Alternative afstemningssteder for unge

  Aabenraa Kommune stiller mobile brevafstemningssteder til rådighed for arrangementer, der målrettet er mod unge.

  Brevafstemningsstederne kan eksempelvis anvendes af uddannelsesinstitutioner i kommunen, eller i forbindelse med en demokratifest for unge.

  Økonomi og afledt drift

  Udgiften forventes at udgøre mellem 50-75.000 kr. Afhængig af, om der afholdes en demokratifest. Udgiften kan afholdes inden for det afsatte budget til afholdelse af valg.

  Indstilling

  Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,

  at det godkendes, at der igangsættes en informationskampagne, der kan øge valgdeltagelsen blandt unge, og

  at det godkendes, der etableres alternative brevafstemningssteder for unge vælgere. 

  Beslutning Økonomiudvalget den 20-06-2017

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Svend Hansen Tarp og Lars Kristensen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/15241, Sagsinitialer: SRPO

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal introduktionsprogram for det nye byråd drøftes.

  Introduktionsforløbet er delt op i flere dele. Der er et program for primært ”nye” byrådsmedlemmer, som løber i perioden fra ultimo november til marts/april måned. Her bliver de introduceret for organisationen, får gennemgået regler, kommunens økonomi og indførelse i praktiske oplysninger omkring byrådets arbejde.

  Så er der et program for hele det nye byråd, som er koncentreret om et kick off-seminar i januar måned. Vedlagt udkast til program med en formålsbeskrivelse. På seminaret kommer byrådets medlemmer igennem følgende overordnede temaer:

  - ”Arven” – vækststrategi samt andre essentielle/vigtige politikker

  - Politisk lederskab

  - Byrådet som arbejdsgiver/driftsherre

  - Det daglige politiske arbejde – ”rammen”

  Yderligere er der på fagområderne en  introduktion til arbejdet i de stående udvalg, som suppleres af en fælles introtur til forskellige institutioner på tværs af udvalgene.

  Endeligt er der tilbud, der er målrettet udvalgsformændene, som eksempelsvis får et fælles oplæg sammen med hele direktionen med afsæt i det kommende samarbejde.

  Introduktionsprogrammet er suppleret af to kandidatmøder, som afholdes september/oktober måned 2017.

  Kandidatmøderne er et tilbud til opstillede kandidater til byrådet om at få en introduktion af organisationen. Det er direktionen, der står for at introducere kandidaterne.

  Indstilling

  Direktionen indstiller,

  at introduktionsprogram og program for Kick off-seminar godkendes.

  Beslutning Økonomiudvalget den 20-06-2017

  Godkendt.

  Afbud: Svend Hansen Tarp og Lars Kristensen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/16993, Sagsinitialer: dlj

  Sagsfremstilling

  Aabenraa Kommune har løbende mange store anlægsprojekter. Projekter hvor valg af udbudsform, prioritering af inddragelse af rådgivere og formidling, er vigtige faktorer at have fokus på, for at man kommer godt i mål. Den seneste tid har der været nogle uheldige situationer, hvor vi har været nødsaget til at aflyse et udbud og en leverandør er gået konkurs. Dette er ikke hensigtsmæssigt for hverken leverandører, brugere, forvaltningen eller byrådet. Derudover er der et ønske om at forstærke dialogen mellem kommunen og leverandørerne, herunder lokale leverandøre.

  For at mindske risikoen for, at det sker igen og for at styrke dialogen, tages der nu initiativ til at nedsætte et § 17, stk. 4 udvalg med fokus på håndtering af større kommunale anlægsprojekter.

  Udvalget har til formål at formulere forslag til ramme for kommunens håndtering af kommende anlægsprojekter på investeringsoversigten. Udvalgets arbejde skal:

  - Sikre den bedst egnede udbudsform projektets størrelse og kompleksitet taget i betragtning

  - Skabe gennemsigtighed omkring anlægsprojekterne for interessenter

  - Afklare balancen mellem omfanget af projektomkostninger over for risici

  - Komme med forslag til informations- og dialogprocessor

  Udvalgets arbejde tager afsæt i de anlægsprojekter, der fremkommer af investeringsoversigten. Hvorvidt der er andre anlægslignende projekter i kommunen, hvor det giver mening at sætte en sådan ramme, afklares i en eventuel fase 2.

  Forvaltningen har udarbejdet forslag til udvalgets kommissorium, som forelægges til godkendelse her.

  Kompetencer i udvalget

  Det foreslås, at udvalget bemandes af syv medlemmer blandt både politikere, eksterne interessenter og forvaltningen for at sikre de nødvendige kompetencer. Det anbefales dertil, at der blandt de politiske medlemmer udpeges en tidligere eller nuværende udvalgsformand, som har etableret flere institutioner eller står foran større byggeprojekter.

  Vederlag og diæter

  I de to § 17, stk. 4-udvalg der har været nedsat vedr. kollektiv trafik og forebyggelse og misbrug, har formanden fået et vederlag svarende til 7 % af borgmesterens vederlag. I kommissoriet er det forudsat, at borgmesteren er formand for udvalget. Det har den konsekvens, at der ikke kan ske vederlæggelse af formanden.
  Alle medlemmer er berettiget til befordringsgodtgørelse. Der er derudover mulighed for at give diæter til de eksterne medlemmer. Denne mulighed er dog ikke benyttet ved nedsættelse af de to andre § 17, stk. 4 udvalg.

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at udvalgets kommissorium godkendes,
  at der udpeges tre byrådsmedlemmer til udvalget,

  at der udpeges tre eksterne medlemmer med relevante kompetencer til udvalget, og

  at der udpeges en ledelsesrepræsentant fra Kultur, Miljø og Erhverv til udvalget.

  Beslutning Økonomiudvalget den 20-06-2017

  Anbefales godkendt, idet der udpeges 4 byrådsmedlemmer og udvalget udvides til 8.

  Afbud: Svend Hansen Tarp og Lars Kristensen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/15965, Sagsinitialer: HMO

  Sagsfremstilling

  En række virksomheder i kommunen oplever udfordringer ved at tiltrække kvalificeret arbejdskraft. Det var budskabet fra mødet i Aabenraa Vækstforum den 9. marts 2017, hvor HR-direktører var samlet fra de største virksomheder og uddannelser i området. Kohberg fremlagde på mødet et ønske om at afholde en messe, hvor virksomheder kan møde elever og fremtidige kandidater til jobs og praktikpladser i virksomhederne. Med andre ord en rekrutteringsplatform.

  Virksomhederne har samtidig et behov for at tiltrække lærlinge. Tager de ikke lærlinge i praktik skal virksomheden betale 27.000 kroner for hver manglende praktikplads i forhold til virksomhedens størrelse. Straffen er en direkte udløber af trepartsaftalen mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter fra august, og målet er 10.000 ekstra praktikpladser på erhvervsuddannelserne i 2025.

  Der er således både et kortsigtet og langsigtet behov for en fokusering på de karrieremuligheder, der er til eleverne i vores område. Hvor mange andre kommuner afholder uddannelsesmesser, afholder vi i Aabenraa Kommune en karrieremesse, da de unge i stigende grad mangler viden om, hvad man kan uddanne sig til. Uddannelse indgår også i karrieremessen, men ses som midlet til at få jobbet.

  Konceptet for karrieremessen

  Konceptet er et dynamisk produkt, der vil udvikle sig over de næste par måneder, men af hensyn til skolerne og virksomhederne er planlægningen igangsat.

  Karrieremessen henvender sig til afgangselever fra 9.-10. klasse, friskoler, efterskoler samt afgangselever på ungdomsuddannelserne og videregående uddannelser. Derudover inviteres jobsøgende og forældre med til messen.

  Eleverne besøger messestandene i runder, hvor hver runde startes op med fælles introduktion og peptalk med musiker, motivator og mønsterbryder Hardeep. Derefter har eleverne mulighed for at besøge stande med virksomheder og uddannelser. Til besøget på karrieremessen er der afsat 1 time og 15 min. Derefter tager eleverne tilbage til skolen.  

  Som forberedelse til karrieremessen får hver klasse et sæt undervisningsmateriale, hvor eleverne kan læse om de virksomheder og uddannelser, der deltager på karrieremessen. Eleverne skal inden messen prioritere og forberede besøg hos minimum 2 virksomheder og 2 uddannelser, som de skal besøge på messen.

  Karrieremessen evalueres efterfølgende både af elever og deltagende uddannelser og virksomheder med henblik på et beslutningsgrundlag for at afklare om vi skal gentage karrieremessen og eventuelt i hvilken form.

  Tid og sted

  Karrieremessen indgår som en del af åbningen af Multiarena Aabenraa og skal vise, hvad arenaen også kan bruges til i relation til virksomhederne.

  Karrieremessen afholdes tirsdag den 31. oktober 2017 kl. 9-17. 

  Organisering

  Karrieremessens formål om at vise unge de mange job- og uddannelsesmuligheder, der er i kommunen, har berøringsflader med flere politiske udvalg. Det gælder både Børne- og Uddannelsesudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget og Økonomiudvalget. For at sikre kobling mellem de tre udvalg og en smidig projektorganisering foreslår Kultur, Miljø & Erhverv, at der nedsættes en følgegruppe bestående af repræsentanter fra de tre udvalg.

  De samme tre områder repræsenteres med administrative ledere i en styregruppe.

  Projektgruppen består af repræsentanter fra både uddannelser og virksomheder, der udarbejder konceptet til karrieremessen samt tager kontakten med uddannelsesinstitutioner og virksomheder.

  Økonomi og afledt drift

  Byrådet har på mødet den 29. maj afsat 0,2 mio. kr. til temaet ufaglært til faglært/ opkvalificering (kampagne), som foreslås anvendt til afholdelse af karrieremessen.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at økonomiudvalget godkender konceptet for karrieremessen,

  at økonomiudvalget anvender midler afsat til tema ufaglært til faglært/ opkvalificering (kampagne) til afholdelse af karrieremessen, og

  at der udpeges repræsentanter fra hhv. Arbejdsmarkedsudvalget, Børne- og Undervisningsudvalget og Økonomiudvalget i en følgegruppe omkring planlægningen af karrieremessen.

  Beslutning Økonomiudvalget den 20-06-2017

  Godkendt.

  Afbud: Svend Hansen Tarp og Lars Kristensen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/17068, Sagsinitialer: kae

  Sagsfremstilling

  Kælderen Bar ApS, Storetorv 7, 6200 Aabenraa, søger om fornyelse af tilladelse til, at diskotek/bodega Seven, Storetorv 7, 6200 Aabenraa, holder åbent til kl. 5.00 på følgende dage/nætter:

  · natten mellem torsdag/fredag, fredag/lørdag, lørdag/søndag,

  · natten før skærtorsdag, påskedag, 2. påskedag, Kristi himmelfartsdag, pinsedag, 2. pinsedag, grundlovsdag og juleaftensdag,

  · natten efter onsdag den 18. oktober 2017,

  · natten efter den 25. december, 26. december og 31. december, og

  · alle dage i studenterugen (den uge hvor de gymnasiale uddannelser afvikler afsluttende eksaminer og demission).

  Syd- og Sønderjyllands Politi kan give samtykke til det ansøgte under forudsætning af, at der stilles de vilkår, som er fastsat i bevillingsmyndighedens tidligere afgørelse om alkoholbevilling og tilladelse til udvidet åbningstid.

  Det vil sige, at tilladelsen og alkoholbevillingen betinges af:

  • At tilladelsen til udvidet åbningstid udløber samtidig med alkoholbevillingen, den 21. juni 2018.
  • At alle ansatte med publikumskontakt godkendes af Syd- og Sønderjyllands Politi (grønt legitimationskort).
  • At restaurationens personale bærer en form for uniformering, som alene må benyttes på stedet, når den pågældende er på arbejde.
  • At der senest fra kl. 24.00 og frem til lukketid, på de dage hvor der er meddelt tilladelse til udvidet åbningstid, skal anvendes autoriserede dørmænd eller personale fra autoriseret vagtvirksomhed til adgangskontrol.
  • At udskænkning af alkohol indstilles kl. 05.00, og at virksomheden holder lukket mellem kl. 06.00 – 09.00 på de dage, hvor der er meddelt tilladelse til udvidet åbningstid.
  • At der skal foretages videoovervågning af restaurationsvirksomhedens indendørs indgangsparti, og at optagelserne opbevares i mindst 14 dage, og at optagelserne på forlangende udleveres gratis og uredigeret til politiet.
  • At der skal være en ansvarlig ansat til stede ved bevillingshaverens eller bestyrerens midlertidige og kortere fravær. Den ansatte skal være fyldt 25 år dog 23 år, hvis den ansatte har afsluttet en uddannelse inden for hotel- og restaurationsfaget.
  • At restaurationsvirksomheden ikke må ændre forretningskoncept, driftsform eller udvides uden bevillingsmyndighedens godkendelse.
  • At personer under 16 år ikke må være gæst i restaurationen.
  • At personer under 18 år ikke må være gæst i restaurationen efter kl. 24.00.
  • At unge mellem 16 år og 18 år bærer tydelig markering med armbånd eller lignende, således at det sikres, at der ikke sker udskænkning af alkohol til de unge under 18 år.
  • At restaurationsvirksomheden ikke serverer alkohol i tiden mellem kl. 05.00 – 09.00.
  • At der skal være tydelig skiltning med, at narkotika ikke tolereres, og at enhver besiddelse af narkotika anmeldes til politiet.
  • At restaurationen fører en ansvarlig markedsføring overfor unge, uanset hvilket medie der anvendes, herunder at der ikke opfordres til hurtig eller omfattende alkoholindtagelse.
  • At der ikke foretages ”aggressiv markedsføring” samt ”uforsvarlig eller aggressiv udskænkning” forstået som opfordring til hurtig og/eller omfattende alkoholindtagelse, der medfører en nærliggende risiko for et umådeholdent alkoholforbrug, og/eller at gæsten bliver til fare for sig selv og andre.
  • At støj-, miljø-, bygge- og plankrav overholdes.
   Det er vigtigt, at støjgrænserne overholdes, herunder at vinduer og døre holdes lukket i åbningstiden, og at dørslusen benyttes.
  • At der straks efter lukketid fejes og renholdes for affald på arealet foran restauranten jf. lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, § 5.

  Kultur, Erhverv og Miljø har ingen øvrige bemærkninger udover de, som der er taget højde for i vilkårene ved tidligere ansøgning/tilladelse.

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at der meddeles tilladelse til udvidet åbningstid til kl. 5 på ovennævnte dage/nætter på betingelse af ovennævnte vilkår.

  Beslutning Økonomiudvalget den 20-06-2017

  Godkendt, idet 7 stemte for. 2 stemte imod Povl Kylling Petersen (A) og Jan Riber Jakobsen (C).

  Afbud: Svend Hansen Tarp og Lars Kristensen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/4748, Sagsinitialer: jfh

  Sagsfremstilling

  Der har været flere interesserede købere til grunde i Hjordkær, men de ønsker ikke at give den pris grundene er udbudt til salg til.

  Der er i alt 6 grunde til salg i Hjordkær, beliggende på Svinget og en på Møllehøj. Udstykningen er fra 2010 og der er ikke solgt nogen grunde i Hjordkær af denne udstykning. Der er senest solgt en grund tilbage i 2008, som er fra en tidligere udstykning.

  M2 prisen på den grund der blev solgt i 2008, var på 228 kr./m2.

  Sidste år blev salgspriserne på grundene i Hjordkær nedsat fra en gennemsnitlig salgspris på 313.594 kr. til 295.000 kr., som svarer til byggemodningsomkostningerne.

  Den gennemsnitlige m2-pris udgør 296 kr./m2.

  Følgende argumenter for nedsættelse af salgspriserne i Hjordkær i 2016:

  - Udstykningen er fra 2010

  - Der er ikke solgt nogen parcelhusgrunde i Hjordkær til disse priser.

  - Der har været interesserede købere til grunde i Hjordkær i både 2013, 2014 og 2015, dog ikke til prisen.

  - Det vurderes, at prisforskellen på en parcelhusgrund i Hjordkær og Rødekro bør være større end den nuværende – ligesom der er stor forskel på huspriserne i disse to byer. 

  Priser på kommunale parcelhusgrunde i Rødekro:

  By:

  Udstykningsår:

  Gennemsnitlig m2-pris:

  Gennemsnitlig pris:

  Rødekro

  2012

  372 kr./m2

  372.000 kr.

  Hjordkær:

  Oprindelig pris:

  2010

  329 kr./m2

  313.594 kr.

  Nuværende pris:

  2010

  296 kr./m2

  295.000 kr.

  Byggemodnings-omkostninger:

  2010

  *295 kr./m2

   *292.625 kr.

  *  + moms


  M2-priserne på private parcelhusgrunde der er til salg i Rødekro er fra 103-448 kr./m2.

  Der gøres opmærksom på, at det generelt kan være en udfordring at lave nye byggemodninger i de mindre landsbyer, idet prisen for byggemodningen ofte overstiger, hvad grundene kan sælges til efterfølgende.

  Forvaltningen anbefaler, at salgspriserne på grundene i Hjordkær nedsættes til 250.000 kr. inkl. moms og ekskl. tilslutningsafgifter.

  Den gennemsnitlig m2-pris udgør herefter 250,96 kr./m2.

  Lovgrundlag

  Kommunen skal handle økonomisk forsvarligt, hvilket betyder, at kommunen skal sælge til den højeste pris, der kan opnås i handel og vandel - markedsprisen.

  Ved at kræve markedsprisen for et jordareal sikres, at der ikke ved salget ydes ulovligt tilskud til enkeltpersoner eller virksomheder. Det medfører på den anden side også, at det ikke vil være tilstrækkeligt, at kommunen sælger til en pris, der dækker omkostningerne ved jordkøb og byggemodning, hvis markedsprisen ligger højere end dette beløb. Der gælder altså ikke et ”hvile i sig selv-princip” på jordforsyningsområdet, således som der gør for kommunernes forsyning af borgerne med el, gas, vand mv.

  Har en kommune imidlertid købt og byggemodnet jord i berettiget forventning om, at dette vil være en økonomisk forsvarlig disposition, og det senere viser sig, at det mest økonomisk forsvarlige er at sælge jorden, selvom markedsprisen ikke skaber dækning for de samlede omkostninger, vil et sådant salg være lovligt.

  Dette betyder, at byrådet kan beslutte at sænke priserne.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at salgspriserne på parcelhusgrundene i Hjordkær nedsættes og udbydes offentligt til salg til 250.000 kr. inkl. moms og ekskl. tilslutningsafgifter.

  Beslutning Økonomiudvalget den 20-06-2017

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Svend Hansen Tarp og Lars Kristensen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/17507, Sagsinitialer: twi

  Sagsfremstilling

  Nybolig Erhverv ansøger på købers vegne i forbindelse med køb af ejendommen Flensborgvej 28-38, Kruså (de gamle toldbygninger), om at Aabenraa Kommune rykker de 100 % statsstøttede byfornyelseslån i ejendommen for optagelse af nye lån.

  Ejendommen er først i 90’erne renoveret. I den forbindelse er der optaget to byfornyelseslån, som er 100 % garanteret fra staten, med 50 % regaranti fra kommunen. Byfornyelseslånene er 100 % støttede hvilket betyder, at Staten og Kommunen betaler renter og afdrag på lånet.

  Ud over de to 100 % støttede byfornyelseslån er der endvidere to delvis støttede byfornyelseslån, samt to andre kreditforeningslån i ejendommen. De fire lån ud over de 100 % støttede lån indfries i forbindelse med lånoptagelse ved handlens gennemførelse.

  Den nuværende realkredit restgæld i ejendommen er på ca. 2,933 mio. kr., hvoraf de 100 % støttede byfornyelseslån udgør ca. 1,393 mio. kr. Med en ejendomsværdi på 4,5 mio. kr. vil risikoen for kommunens og statens garantiandel være forholdsvis lille.

  Ejendommens købspris er 4,5 mio. kr. Købet er betinget af kommunens godkendelse af, at ville rykke de to 100 % støttede byfornyelseslån bagerst i prioritetsrækkefølgen. Som første prioritet vil køber optage 30 årig kreditforeningslån med afdrag på 3,6 mio. kr. Som anden prioritet vil der blive optage et 20 årig variabelt forrentet banklån på 0,9 mio. kr. Det vil sige, at ejendommen vil være belånt med 5,893 mio. kr. efter gennemførelse af handlen.

  Kommunens økonomiske risiko stiger ikke. En eventuel konkurs vil måske medføre, at kreditforeningen forlanger lånet indfriet og at kommunen dermed må realisere et tab på 0,697 mio. kr. i nutidsværdi, som der er garanteret for. Kræver kreditforeningen ikke lånet indfriet ved en eventuelt konkurs, videreføres kommunens forpligtelse til at betale andel af renter og afdrag på byfornyelseslånet. Kommunens andel af renter og afdrag har for restløbetiden en nutidsværdi på 0,833 mio. kr. Der er således reelt set ikke tale om større risici i forhold til beløbet kommunen samlet set skal betale, men alene en forskel i, hvornår beløbet forfalder (indfrielse vs. afvikling over restløbetiden på 20 år).

  Et tilsagn om rykning i denne sag kan danne præcedens for kommende sager af samme type, hvorfor der er tale om en principiel beslutning. Kultur, Miljø & Erhverv anbefaler, at det godkendes, at de 100 % støttede lån rykker, da risikoen ikke er større.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der rykkes for de to 100 % statsstøttede byfornyelseslån.

  Beslutning Økonomiudvalget den 20-06-2017

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Svend Hansen Tarp og Lars Kristensen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/31489, Sagsinitialer: MMHO

  Sagsfremstilling

  Den 29. marts 2017, frigav Byrådet 3 mio. kr. til nedbrydning af Frøslev-Padborg skole, Frøslevvej 64, 6330 Padborg.

  Der har nu været afholdt borgermøde, hvor lokalområdet er blevet opfordret til at komme med forslag til anden anvendelse af bygningerne (optioner) eller forslag til arealanvendelse efter nedrivning af skolen.

  Miljøsanering og nedbrydning har været i udbud til 6 hovedentreprenører, der er modtaget 4 tilbud.

  Tildelingskriteriet har været laveste pris. Lavestbydende entreprenørtilbud lyder på 4,9 mio. kr. ekskl. moms inkl. de tre bygninger (optioner). Den samlede udgift inkl. rådgivning, afbrydning af energiforsyning, vand, kloak, fremtidig bus/cykelparkering, planering, græssåning m.v. beløber sig til 6,9 mio. kr. I forhold til budgettet udestår således finansiering for 3,9 mio. kr.

  Tidsplan:

  Det er muligt at indgå kontrakt og opstarte miljøsaneringen så snart beslutning herom foreligger. En foreløbig tidsplan anviser, at hvis nedbrydning kan påbegyndes i august kan den være færdiggjort i december.

  Planmæssige forhold

  Den nedlagte skole og idrætsplads er udlagt til offentlige formål: Skole, institutioner, idrætsanlæg og lign. kommuneplanramme 3.1.025.D. Kommuneplanrammen åbner mulighed for at den maksimale bebyggelsesprocent for den enkelte ejendom er 60 og at bebyggelseshøjden i området ikke må overstige 8,5 m. Mindst 30% af området udlægges til fælles friareal.

  Størstedelen af området ligger i byzone – en cirka 40 m bræmme mod nord syd for Birkevej ligger i landzone. Området er ikke lokalplanlagt.

  Området er en del af en bevaringsværdig bystruktur – Frøslev – som er udpeget i Kommuneplanen.

  Økonomi og afledt drift

  På byrådet den 29. marts 2017 er givet en anlægsbevilling på 3 mio. kr. svarende til det afsatte rådighedsbeløb. Idet samlet udgift udgør 6,9 mio. kr. for nedbrydningsprojektet, er der behov for et tillæg til anlægsbevillingen på 3,9 mio. kr.

  Da arealet ligger i bynært beboelsesområde er der behov for, efter nedrivning, at opretholde et serviceniveau på grunden svarende til idrætsarealer. Der forventes en årlig udgift til dette på 0,069 mio. kr. til afledt drift, indtil grunden har fundet sin endelige anvendelse. Der er under Økonomiudvalget i dag afsat 0,06 mio. til drift af Frøslev-Padborg skole i 2018 og frem. Dette ønskes overført til Teknik- og Miljøudvalget til afledt driftsudgifter. Endvidere ønskes der overført 0,009 mio. kr. fra afledt driftspuljen under Økonomiudvalget. 

  Høring/udtalelse

  Den gamle hovedbygning fra 1922 er erklæret bevaringsværdig med en værdi på 4, jævnfør Kommuneplan 2015. Inden endelig tilladelse til nedbrydning kan gives, foretages der en nabohøring, bygningen må miljøsaneres i høringsperioden.

  Høringen forventes ikke at have indflydelse på tidsplanen.

  I forbindelse med planlægning af nedbrydningen blev der åbnet op for lokale og private borgere kunne foreslå forskellige erhvervs- eller områdeudviklingstiltag  i tre af bygninger (optioner).

  Der har i perioden 28. marts til 5. maj været mulighed for indsendelse af forslag, der er modtaget 5.

  Forslagene har været til behandling i Teknik- og Miljøudvalget, og her er det besluttet at henvendelser vedrørende bevarelse af  enkelte bygninger til lokale aktiviteter eller arkiv ikke imødekommes, samt at genanvendelse af byggematerialer kan ske i det omfang at disse kan fjernes problemfrit.

  Fremtidig anvendelse:

  KME vil indgå dialog med lokalrådet i Bov-Padborgområdet med henblik på at udarbejde et udviklingsperspektiv, der omfatter selve Frøslevområdet, hvor skolens område indgår.

  Perspektivet forventes igangsat i sommeren 2017

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at alle bygninger nedrives, og at hovedtilbuddet inkl. optioner accepteres,

  at rådighedsbeløbet til projektet ”Nedrivning af Frøslev-Padborg skole” forhøjes med 3,9 mio. kr. i 2017, finansieret af kassen,

  at der gives et tillæg til anlægsbevilling til projektet ”Nedrivning Frøslev-Padborg skole” på 3,9 mio. kr. , således den samlede anlægsbevilling udgør 6,9 mio. kr.,

  at der overføres 0,06 mio. kr. fra Økonomiudvalget ” Faste ejendomme” til Teknik og Miljøudvalget ”Drift af veje og parker” fra 2018 og frem, og

  at der overføres 0,009 mio. kr. fra Økonomiudvalgets afledt driftspulje til Teknik og Miljøudvalget ”Drift af veje og parker” fra 2018 og frem.

  Beslutning Økonomiudvalget den 20-06-2017

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Svend Hansen Tarp og Lars Kristensen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/2488, Sagsinitialer: tfric

  Sagsfremstilling

  Aabenraa Kommune har afsat midler til klimatilpasningsprojekter med det formål at kunne gennemføre projekter, som mindsker risikoen for oversvømmelser som følge af klimabetingede grundvands- og havspejlsstigninger samt overfladeafstrømninger i Aabenraa Kommune. Der henvises til kommunens Risikostyringsplan (bindende plan) og Klimatilpasningsplan (vejledende plan). Klimatilpasningsplanen omhandler risiko for oversvømmelser fra vandløb, søer, kloakker og havet, og vedrører Aabenraa By (størst risiko), 8 øvrige byer samt det åbne land. Risikostyringsplanen omhandler risiko for oversvømmelser fra søterritoriet samt vandløb og søer og vedrører et område omkring Aabenraa By. Aabenraa By er i begge planer fremhævet som det område i kommunen, hvor risikoen er størst.

  Rådighedsbeløbet har tidligere været reserveret til finansiering af eventuelt manglende bevilling til projektet ”Ny pumpestation ved Dr. Margrethes Vej”, som imidlertid har vist sig at kunne holdes inden for den afsatte ramme. Rådighedsbeløbet kan derfor anvendes til sit oprindelige formål.

  Aktuelt anbefales bevillingen frigivet til iværksættelse af følgende indsatser:

  1) Forprojekt vedrørende ny sluse og pumpestation ved Mølleåens udløb – ca. 0,5 mio. kr.

  2) Forprojektering af diger og poppelallé langs Dyrskuepladsen – ca. 0,1 mio. kr.

  3) Forprojekt - gennemgang af dige langs strandpromenaden samt projektering af sikring af forløbet til en klimatilpasset højde – ca. 0,4 mio. kr.

  4) Forprojekter og prioriteringsplan vedrørende sikrende tiltag, f.eks. nedsivnings- og forsinkelsesprojekter, i mindre byer (Felsted, Genner, Hjordkær, Kliplev, Padborg/Bov, Rødekro og Tinglev) – ca. 0,4 mio. kr.

  Kultur, Miljø & Erhverv anbefaler, at der meddeles anlægsbevilling på 1,4 mio. kr. til at gennemføre ovennævnte forprojekter.

  Økonomi og afledt drift

  Samlet er der afsat et rådighedsbeløb på 2,0 mio. kr. til klimatilpasningsprojekter, hvoraf der resterer 1,591 mio. kr., der er overført fra 2016.

  Etablering af en sluse-/pumpeløsning samt diger og poppelallé er højt prioriterede tiltag i den fremtidige klimasikring af Aabenraa Midtby og er indstillet som anlægsprojekter 2019-2022. Såfremt der anvendes klimatilpasningsmidler til gennemførelse af forprojekterne, vil behovet for bevilling til anlægsprojekterne 2019-2022 blive tilsvarende mindre.

  Gennemførelse af de ønskede forprojekter indebærer ikke afledte driftsudgifter.

  I den nuværende investeringsoversigt 2017-2020 er der ikke afsat rådighedsbeløb til anlæg af de nævnte projekter.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der meddeles et tillæg til anlægsbevilling på i alt 1,4 mio. kr. til gennemførelse af forprojekter vedrørende de nævnte klimatilpasningsprojekter.

  Bevillingen finansieres af det overførte rådighedsbeløb på i alt 1,591 mio. kr. Den samlede anlægsbevilling udgør herefter 2,0 mio. kr.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 07-06-2017

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 20-06-2017

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Svend Hansen Tarp og Lars Kristensen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/8809, Sagsinitialer: ash

  Sagsfremstilling

  Med modernisering af planloven, med ikrafttrædelse 15. juni 2017, har kommunerne fået nye muligheder i kystnærhedszonen.

  Blandt andet kan landets kystkommuner nu udpege særlige udviklingsområder samt omplacere og nyudlægge sommerhusområder.

  For at udnytte mulighederne skal emnerne være behandlet i en planstrategi, der skal i offentlig debat i 8 uger.

  På den baggrund er forslag til Temaplanstrategi for sommerhus- og udviklingsområder i kystnærhedszonen – tillæg til Vækststrategi 2016-28. Den erstatter ikke Vækststrategien, men supplerer den med konkrete udpegninger i forhold til fysisk planlægning og de nye muligheder.

  Temaplanstrategi for sommerhus- og udviklingsområder i kystnærhedszonen indeholder et oplæg til debat.

  De konkrete udpegninger af områder sker efter debatperioden i forbindelse med udarbejdelse af en ansøgning til Erhvervsministeriet. Efterfølgende skal Folketinget vedtage et landsplandirektiv, der endeligt omplacerer og udlægger eventuelle nye sommerhusgrunde samt udpeger udviklingsområder.

  Foreløbig udmelding fra Erhvervsministeriet er, at landsplandirektiv kan forventes udstedt senest efterår 2018. Ansøgningsfrist til Erhvervsministeriet er sat til 15. oktober 2017.

  For at imødekomme ansøgningsfristen er det tidsmæssigt ikke muligt at udskyde vedtagelse af forslag.

  Sommerhusområder

  Aabenraa Kommune ønsker at benytte sig af muligheden for at udlægge nye sommerhusområder.

  I Aabenraa Kommune er der omkring 875 sommerhuse, hvoraf langt de fleste er beliggende i attraktive områder ved kysten. Aabenraa Kommune har ikke så mange sommerhuse som kommunens størrelse, beliggenhed og lange kyststrækning lægger op til.

  Temaplanstrategien arbejder derfor for, at Aabenraa Kommune skal tildeles flere sommerhusgrunde.

  Der er udpeget tre områder i Loddenhøj, Skarrev og Kollund Østerskov hvor der samlet set vurderes at være plads til op til ca. 160 sommerhuse.

  Eksisterende kommuneplanramme Loddenhøj anbefales reduceret mod vest på baggrund af ønske fra ejer.

  Udviklingsområder

  Aabenraa Kommune ønsker at benytte sig af muligheden for at udpege udviklingsområder. I forslag til tillæg er der peget på forskellige typer af udviklingsområder, som også spænder fra meget konkrete udpegede arealer til mere overordnede områder, som skal defineres nærmere.

  De meget konkrete udpegninger er et nyt område til boliger ved Hostrupskov og udvikling af turismefaciliteter ved Krusmølle. Arealet i Hostrupskov er delvist udpeget som potentielt fremtidigt område til byzone i Kommuneplan 2015.

  Der er desuden peget på ønskede udviklingsmuligheder ved Dyrhave, nordøst for Aabenraa by.

  Udviklingsområderne omkring Løjt, Stubbæk og i bæltet fra Kollund-Sønderhav-Rønshoved er af mere overordnet karakter, og her er behov for en nærmere udpegning i forbindelse med en endelig ansøgning.

  Lovgrundlag

  Forslag L 121 til Lov om ændring af lov om planlægning, lov om naturbeskyttelse og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

  Bekendtgørelse nr. 448 af 10. maj 2017 om Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter.

  Planmæssige forhold

  Planstrategi

  Jf. Planloven §23a skal Byrådet inden udgangen af den første halvdel af valgperioden offentliggøre en strategi for kommuneplanlægningen (Planstrategi). For Aabenraa Kommune er det Sund Vækst – Vækststrategi 2016-28.

  Byrådet kan herudover offentliggøre en planstrategi, når den finder det nødvendigt eller hensigtsmæssigt (§ 23 a, stk. 1).

  Udpegning af udviklingsområder og omlægning af sommerhusområder skal ske med baggrund i en planstrategi, evt. i form af et tillæg.

  Planstrategien skal indeholde

  • oplysninger om den planlægning, der er gennemført siden sidste revision af kommuneplanen

  • byrådets vurdering af udviklingen

  • byrådets strategi for udviklingen, samt

  • beslutning om i hvilket omfang kommuneplanen skal revideres.

  Miljøvurdering

  Temaplanstrategien er blevet screenet i forhold til miljøvurderingsloven. Strategien vurderes ikke at medføre en væsentlig påvirkning af miljøet. Afgørelsen om ikke at udarbejde en miljøvurdering offentliggøres sammen med forslag til strategi.

  Høring/udtalelse

  Temaplanstrategi for sommerhus- og udviklingsområder i kystnærhedszonen sendes i offentlig debat i perioden 29. juni – 25. august 2017.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der i forslag til strategi udlægges nye sommerhusgrunde i Kollund Østerskov, Skarrev og Loddenhøj,

  at der i forslag til strategi reduceres i eksisterende kommuneplanramme 1.7.003.S for sommerhusområde Loddenhøj mod vest,

  at der i forslag til strategi udlægges overordnede udviklingsområder omkring lokalbyerne Stubbæk, Løjt Kirkeby og i bæltet Kollund-Sønderhav-Rønshoved,

  at der i forslag til strategi udlægges udviklingsområder omkring Aabenraa i Dyrhave og Hostrupskov,

  at der i forslag til strategi udlægges udviklingsområde omkring Krusmølle,

  at der ikke udarbejdes miljøvurdering, og

  at forslag tilTemaplanstrategi for sommerhus- og udviklingsområder i kystnærhedszonen godkendes endeligt og udsendes i offentlig debat i 8 uger.

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 20-06-2017

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Christian Gramstrup Lauridsen, Martin Ugilt Thomsen.

  Beslutning Økonomiudvalget den 20-06-2017

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Svend Hansen Tarp og Lars Kristensen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/23404, Sagsinitialer: kesp

  Sagsfremstilling

  På byrådsmødet den 22. februar 2017 blev det besluttet at sende forslag til lokalplan nr. 99 og kommuneplantillæg nr. 6 i offentlighøring i 8 uger.

  Lokalplanforslaget er udarbejdet på baggrund af et ønske fra en bygherre om at opføre en etagebebyggelse på Sønderport 66-68 på hjørnet af Tøndervej og Sønderport. Bygherre ønsker, at der kan etableres etageboliger samt mulighed for dagligvare- eller udvalgsvarebutik, og at byggeriet kan etableres i op til 7 etager og 24 meter.

  I høringsperioden er der indkommet i alt 12 høringssvar til lokalplanforslaget og kommuneplantillægget. Forvaltningen har drøftet høringssvarene med bygherres rådgiver. Høringssvarene har givet anledning til justeringer, rettelser og tilføjelser til lokalplanens redegørelse samt nedenstående beslutningsmuligheder.

  Bygherre har efter høringsperioden fremsendt forslag til en bebyggelse såfremt der ikke etableres dagligvarebutik. Dette kan indarbejdes i lokalplanens redegørelse og bestemmelser således at lokalplanen kommer til at indeholde overordnede to muligheder. Den ene mulighed er, at der kan etableres etageboliger oven på daglig- eller udvalgsvarebutik i stueetagen, mens den anden mulighed er, at der alene kan etableres boliger, men at disse kan etableres oven på en hævet parkeringskælder i stedet for. 

  Ifølge planlovens § 27 stk. 2 kan der i forbindelse med den endelige vedtagelse af en lokalplan foretages ændringer af det offentliggjorte planforslag. Berører ændringerne på væsentlig måde andre myndigheder eller borgere end dem der ved indsigelse har foranlediget ændringerne, kan vedtagelsen af planen ikke ske. Ændringerne ligger efter forvaltningens vurdering inden for rammerne af planlovens § 27 stk. 2.

  Løsningsforslag:

  På baggrund af indkomne høringssvar og bemærkninger, forelægges følgende løsningsforslag:

  1. At der fastholdes mulighed for etablering af daglig- og udvalgsvarebutik i stueetagen, men indarbejdes mulighed for etablering af p-kælder ved anvendelse alene til boliger, og at det maksimale etageantal reduceres i lokalplan nr. 99 og kommuneplantillæg nr. 6 med én etage fra 7 etager og 24 meter til maksimalt 6 etager og 21 meter. Bygherre er imod denne reduktion af maksimal etageantal og højde. 
  1. At bevare lokalplan og kommuneplantillæg som de forelægger med mulighed for anvendelse til daglig- og udvalgsvarebutik i stueetagen. 7 etager og 24 meter fastholdes, samt indarbejdelse af mulighed for etablering af p-kælder ved anvendelse alene til boligformål.

  Planmæssige forhold

  Området er omfattet af rammeområde 1.1.041.C.

  Bebyggelsesprocenten er fastsat til 65. Den maksimale bygningshøjde er fastsat til 10 meter og det maksimale etageantal er fastsat til 3.

  Det ansøgte er ikke i overensstemmelse kommuneplanens bygningsregulerende bestemmelser.

  Med kommuneplantillæg nr. 6 udlægges et nyt område 1.1.060.C. til centerformål. Afhængigt af byrådets valg af løsningsforslag kan der gives mulighed for bebyggelse i op til maksimalt 6 eller 7 etager og en bebyggelsesprocent på 110.

  Aabenraa Kommune har med teknisk bistand fra bygherres rådgiver sideløbende med lokalplanforslaget udarbejdet en miljøvurdering med henblik på at godtgøre, at der kan opføres nye boliger inden for lokalplanområdet og beskrive, hvilke eventuelle afværgeforanstaltninger og overvågningsprogrammer der er nødvendige.

  Miljøvurderingen er udarbejdet på foranledning af screeningsresultatet, der viste at lokalplanens realisering kunne medføre en miljøpåvirkning på en række områder:

  Trafikafvikling/-belastning, trafiksikkerhed, trafikstøj, virksomhedsstøj, skyggevirkninger, indkigsgener, visuelle forhold/ landskabelig værdi (kystnærhedszone), vindforhold, jordbundsforhold, jordforurening.

  Baggrunden for at udarbejde en miljøvurdering er bl.a., at det kommende boligområde vil være udsat for trafikstøj fra Tøndervej og Kystvej. Samtidig vil etableringen af en dagligvarebutik give anledning til støj i forbindelse med vareindlevering. I miljøvurderingen er der ligeledes redegjort for etagebyggeriet indflydelse på de nærmeste omgivelser.

  Matr. nr. 2426, Aabenraa er omfattet af lokalplan M106. Lokalplan M106 aflyses inden for matr. 2426 med den endelige vedtagelsen af Lokalplan nr. 99. Etagebebyggelse nær Tøndervej og Sønderport.

  Den sammenfattende redegørelse er indarbejdet i indstillingsnotatet af den 27. maj 2017.

  Høring/udtalelse

  Der er indkommet i alt 12 høringssvar i perioden fra den 8. marts og frem til den 3. maj.

  Høringssvarene går fortrinsvist på konsekvenserne for den øgede trafikmængde og den trafikale afvikling, bygningens skala og brud med omgivelserne samt ønske om mulighed for etablering af p-kælder. Indsigelserne fra høringsperioden er resumeret og kommenteret i indstillingsnotatet, der er vedlagt som bilag 1 af den 26. maj 2017.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at forslag til lokalplan nr. 99 og forslag til kommuneplantillæg nr. 6 vedtages endeligt med de ønsker som er beskrevet i indstillingsnotatet af den 27. maj 2017,

  at løsningsforslag 1 med reduktion af det maksimale etageantal fra 7 til 6 etager samt mulighed for parkeringskælder og boliger i stuetagen indarbejdes i den endelig lokalplan, og

  at den sammenfattende redegørelse efter Miljøvurderingslovens §9 stk. 4 vedtages, indsættes i lokalplanen og offentliggøres.

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 08-06-2017

  1. at for stemte Philip Tietje (V), Martin Ugilt Thomsen (V), Jens Wistoft (V) Christian Gramstup Lauridsen (O), Erwin Andresen (S) og Helga Nørgaard (A).

  Imod stemte Erik Uldall Hansen (A), da der ikke ønskes muligheder for dagligvarebutik i stuetagen.

  1. at anbefales godkendt, og
  2. at anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 20-06-2017

  1. at anbefales godkendt.
  2. at anbefales godkendt, idet tilføjes at etageantal er 7. 5 stemte for. 4 stemte imod Povl Kylling Petersen (A), Kim Brandt (A), Jan Riber Jakobsen (C) og Erwin Andresen (S) med begrundelse, at man fastholder 6 etager.
  3. at anbefales godkendt.

  Afbud: Svend Hansen Tarp og Lars Kristensen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/12897, Sagsinitialer: klh

  Sagsfremstilling

  Et forslag til kommuneplantillæg nr. 3 og et forslag til lokalplan nr. 88 for et erhvervsområde nord for Hjordkær har været fremlagt i offentlig høring i 8 uger fra den 11. april 2017 til den 7. juni 2017.

  I forbindelse med den offentlige høring indkom der 11 høringssvar. Der er høringssvar fra 3 myndigheder, 1 landbrugsvirksomhed, Danmarks Naturfredningsforening og 6 lodsejere, herunder en underskriftsindsamling med 15 underskrifter. Derudover er der bemærkninger fra rådgiver og forvaltningen.

  Høringssvarene omhandler bemærkninger til trafikale forhold, virksomhedsstøj, herunder byggepladsstøj, vandforhold, bebyggelsens afskærmning og udseende, ejendomsværdier samt udnyttelse af overskudsenergi og genanvendelse af overfladevand.

  Der er ikke indkommet indsigelser fra andre myndigheder, der medfører at kommuneplantillæg og lokalplan ikke kan vedtages endeligt.

  Forvaltningen har udarbejdet et høringsnotat, der indeholder et resumé af høringssvarene, forvaltningens bemærkninger hertil og forslag til beslutning. Heri indgår forslag til ændringer og justeringer af planen. Der vil på mødet kunne blive fremlagt yderligere ændringsforslag som følge af ønsker fra bygherre.

  Forvaltningen vurderer, at ændringerne ikke er af et sådant omfang at planerne skal fremlægges på ny.

  Der er udarbejdet en sammenfattende redegørelse i forhold til miljøvurderingslovens § 13. Den sammenfattende redegørelse offentliggøres sammen kommuneplantillægget og lokalplanen.

  Lovgrundlag

  Lovbekendtgørelse nr. 1529 af 23. november 2016– lov om planlægning samt ny planlov, der trådte i kraft 15. juni 2017.

  Lovbekendtgørelse nr. 448 af 10. maj 2017 Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkret projekter.

  Planmæssige forhold

  Området udlægges med rammeområde 2.2.017.E til erhvervsformål i form af arealkrævende og strømforbrugende virksomhed.

  Rammeområde 2.9.005.V (vindmøller) udgår.

  Hovedparten af området overføres fra landzone til byzone med den endelige vedtagelse af lokalplanen.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at kommuneplantillæg nr. 3 til Kommuneplan 2015 vedtages endeligt med de ændringer som er foreslået i høringsnotat,

  at lokalplan nr. 88 vedtages endeligt med de ændringer som er foreslået i høringsnotat, og

  at den sammenfattende redegørelse i forhold til miljøvurderingsloven vedtages og offentliggøres sammen med kommuneplantillæg nr. 3 og lokalplan nr. 88.

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 20-06-2017

  Anbefales godkendt med den bemærkning at høringsnotat side 3 er revideret og udleveret på mødet.

  Afbud: Christian Gramstrup Lauridsen, Martin Ugilt Thomsen.

  Beslutning Økonomiudvalget den 20-06-2017

  Anbefales godkendt.

  Udlevering af justeret side 3 i høringsnotatet.

  Afbud: Svend Hansen Tarp og Lars Kristensen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/2062, Sagsinitialer: kdl

  Sagsfremstilling

  Salus Boligadministration har på vegne af Aabenraa Andelsboligforening fremsendt skema C efter renoveringen af afdeling 17, beliggende Damms Teglgård 6-40, 6200 Aabenraa.

  Den støttede anskaffelsessum for renoveringen udgør ved skema C 45,975 mio. kr. og forløbet har været således fra skema A til C:

  Omkostninger 1.000 kr.

  Skema A

  Skema B

  Skema C

  Grundudgifter

  2,037

  3,812

  3,812

  Håndværker udgifter

  51,716

  28,372

  32,436

  Omkostninger

  13,438

  12,186

  9,705

  Gebyrer

  336

  225

  22

  Endelig anskaffelsessum

  67,527

  44,595

  45,975

  Anskaffelsessummen er ved skema C er overskredet med 1,380 mio. kr. i forhold til skema B. Overskridelsen nedskrives med 0,030 mio. kr., som er overfinansieret i forhold til hjemtagning af lån på baggrund af skema B, hvilket giver en samlet overskridelse på 1,350 mio. kr. Merforbrug er godkendt af Landsbyggefonden og er sammensat af aftalte ekstra arbejder, indeksering og besparelser i forhold til skema B.

  Byrådet godkendte den 29. april 2009 skema B for ovennævnte renovering samt tilsagn om 100% kommunegaranti på i alt 44,625 mio. kr. Den kommunale garanti stiger med 1,350 mio. kr. som følge af låneoptagelse af tillægslån, for merforbrug fra skema B til skema C. Der er 50 % regaranti fra Landsbyggefonden på den samlede garanti.

  Afdelingen omfatter 138 familieboliger fordelt i 2-, 3- og 4 rumsboliger. Huslejen pr. mdr. er i gennemsnit fremover følgende:

  Rum

  Gennemsnit m² pr. bolig

  Husleje pr. mdr.

  2 rums

  53

  2.963

  3 rums

  93

  5.200

  4 rums

  109

  6.095

  Høring/udtalelse

  Byggeregnskabet har af revisionen ikke givet anledning til forbehold.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at skema C med en samlet anskaffelsessum på 45,975 mio. kr. godkendes,

  at merudgift til låneoptagelse på 1,350 mio. kr. godkendes,

  at kommunegaranti på 100% godkendes, og

  at huslejeniveau godkendes.

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 08-06-2017

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 20-06-2017

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Svend Hansen Tarp og Lars Kristensen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/40929, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  Byrådet behandlede den 29. marts 2017, sag nr. 45 en henvendelse fra produktionsskolen Meritten, der havde bedt kommunen forholde sig til en række spørgsmål.

  Et af spørgsmålene var hvorvidt Aabenraa Kommune var indstillet på at videreføre grundtilskuddet for produktionsskolen EFA-Syd i 2017 til delvis dækning af fusionsomkostninger.

  Da EFA-Syd har solgt deres aktiver pr. 1. januar 2017 til Meritten, og de facto er ophørt med at drive produktionsskoleaktivitet, er der ikke hjemmel til at udbetale et grundtilskud til EFA-Syd for 2017.

  Det kunne samtidig oplyses, at loven om produktionsskoler giver kommunalbestyrelsen hjemmel til at yde tilskud til produktionsskoler ud over grundtilskuddet.

  Produktionsskolen Meritten har den 28. april 2017 fremsendt ansøgning om ekstra driftstilskud i 2017.

  Der ansøges om et beløb på 478.127 kr., hvilket svarer til størrelsen på grundtilskuddet til en produktionsskole i 2017.

  Vedlagt til ansøgningen er Merittens årsregnskab for 2016, økonomisk status pr. 17. maj 2017 samt to budgetestimater for 2017.

  Af den fremsendte økonomiske status pr. 17. maj 2017, fremgår det, at inklusiv udbetaling af det ansøgte ekstra driftstilskud, forventer Meritten en negativ egenkapital pr. 31.12. 2017 på 2,0-3,0 mio. kr., hvoraf de 2,3 mio. kr. skyldes en vedligeholdelsesforpligtigelse på Østergade 58, Rødekro.

  Det er forvaltningens vurdering, at Meritten således stadig, efter et ekstraordinært driftstilskud, har behov for at optimere driften ved f.eks. reduktion af deres udgifter, og/eller udvidelse af aktiviteter, samt en genforhandling af deres vedligeholdelsesforpligtigelse på Østergade 58, Rødekro.

  På Byrådsmødet den 27. december 2016 blev det besluttet, at såfremt der skete en juridisk sammenlægning af de to produktionsskoler og overholdelse af en 13-punktsplan, ville Byrådet være indstillet på at videreføre et beløb svarende til grundtilskuddet for produktionsskoler i 2018 til delvis dækning af fusionsomkostninger.

  På Byrådsmødet den 29. marts 2017 blev det konstateret, at 13-punktsplanen ikke er blevet opfyldt, og tilskuddet til dækning af fusionsomkostninger dermed ikke kunne udbetales med baggrund i de trufne beslutninger.

  Af det fremsendte årsregnskab fremgår det, at Meritten har haft en række fusionsomkostninger, og deres økonomi er udfordret, hvilket har betydet, at de har fremsendt vedlagte ansøgning om ekstraordinært driftstilskud.

  Økonomi og afledt drift

  I budget 2017 er der afsat budget svarende til to skolers grundtilskud. Fra 2018 er der afsat budget til grundtilskud til én skole.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at Produktionsskolen Merittens ansøgning om ekstra driftstilskud i 2017 på 478.127 kr. imødekommes, finansieret af det afsatte beløb til produktionsskoler i 2017.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 06-06-2017

  Procedure vedr. inhabilitet: Kirsten Nørgård Christensen (V), Dorte Balhorn Soll (A), Gert Nordklitgaard (Ø), Kaare Solhøj Dahle (UP) og Eivind Underbjerg Hansen (V) blev erklæret inhabile i sagen, derfor er udvalget ikke beslutningsdygtigt og sagen sendes videre til byrådet uden indstilling.

  Afbud: Dorte Ballhorn Soll

  Beslutning Økonomiudvalget den 20-06-2017

  Anbefales godkendt.

  Kirsten Nørgård Christensen og Ejler Schütt deltog ikke i sagens behandling pga. inhabilitet.

  Afbud: Svend Hansen Tarp og Lars Kristensen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/45172, Sagsinitialer: sbro

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med tildeling af engangsdriftstilskud til anskaffelse af barnevogne til dagplejen samt ekstra midler til integrationsindsatsen i dagtilbud i 2017, skal der foretages genberegning af takster og tilskud for 2017 i dagtilbud, idet grundlag for beregning af forældrebetaling og tilskud på denne baggrund har ændret sig.

  Økonomi og afledt drift

  Takstændring skal varsles med 3 måneders varsel, hvorfor ændring først kan træde i kraft 1. oktober 2017.

  Genberegning giver anledning til nedenstående ændrede takster/tilskud pr. måned fra 1.oktober 2017:

  Godkendt takst 2017

  Ny takst/ tilskud pr. 1.10.2017

  Ændring

  Forældrebetaling

  Forældrebetaling dagpleje

  2.759

  2.812

  +53

  Tilskud private

  Tilskud til private passere

  5.340

  5.458

  +118

  Tilskud 0-2 år

  7.409

  7.530

  +121

  Tilskud 3-5 år

  4.370

  4.378

  +8

  Indstilling

  Børn og skole indstiller,

  at tilskudstakster til private jf. ovenstående godkendes pr. 1.oktober 2017.

  at forældrebetalingstaksten, dagplejen er 2.812 kr./md. pr. 1. oktober 2017, og

  at forvaltningen efter byrådets godkendelse af takster varsler forældre og private institutioner som takstændringen med 3 måneders varsel.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 06-06-2017

  1. at godkendt,

  2. at anbefales godkendt, og

  3. at godkendt.

  Afbud: Dorte Ballhorn Soll

  Beslutning Økonomiudvalget den 20-06-2017

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Svend Hansen Tarp og Lars Kristensen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/10373, Sagsinitialer: BCT

  Sagsfremstilling

  Kultur- og Fritidsudvalget besigtigede Museum Oldemorstoft den 8. maj 2017 og blev på det efterfølgende udvalgsmøde samme dag orienteret om, at en komité af interessenter omkring det tidligere Told- og Skattemuseum har henvendt sig til Aabenraa Kommune med ønske om at få et Told-og Skattemuseum flyttet til og indrettet i Museum Oldemorstoft i Padborg, da samlingens genstande ellers tilgår interesserede museer og en eventuel restmængde destrueres.

  Museumsinspektøren for Museum Oldemorstoft er medlem af komiteen. Oldemorstoft har i forvejen en mindre udstilling om bl.a. grænsekontrol. Komitéen finder, at et samarbejde med dette museum vil kunne løfte begge. Det skulle ske ved at modernisere formidlingen af samlingerne i en ny samlet placering.

  Pladskravene skønnes at være 300 m2 til udstilling, plus 300 m2 til større genstande, billedarkiv samt arbejds- og læsepladser. Endvidere ønskes 100-200 hyldemeter til bogsamlingen. De arealer, som Oldemorstoft kunne frigøre til udstillingen, omfatter 250 m2.

  Det vil være en forudsætning for modtagelsen af samlingen, at Komitéen og museumsinspektøren for Museum Oldemorstoft får prioriteret og inkorporeret de to samlinger på en sådan måde, at udstillingen fremadrettet kan huses indenfor rammerne af Oldemorstoft nuværende arealer.

  Forvaltningen har undersøgt muligheden for at få plads til samlingens magasin, billedarkiv, m.m. Det gamle rådhus i Bov har, under forudsætning for af en myndighedsgodkendelse, et egnet ledigt arkivrum i kælderen med elevator og betonrampe til niveaufri adgang.

  Prisen for leje og drift af egnede lokaler er 0,042 mio. kr. pr. år inkl. drift og alarm. Herudover skal der monteres bimåler til affugter og elforbrug vil blive afregnet til 2 kr. pr. kWh. Endvidere skal lokalet undersøges for afløb til kondensvand eller om der skal etableres pumpe. Disse udgifter er endnu ikke beregnet.

  Komiteen har udarbejdet et anlægsbudget for etableringen på 3 mio. kr. og et driftsbudget på 0,287 mio. kr. Etableringsomkostninger søges fondsfinansieret og et tilsagn herfra er afhængig af tilsagn om kommunalt driftstilskud.

  Endvidere har Komitéen meddelt, at såfremt der opnås tilslutning til realisering af projektet i Aabenraa Kommune, har de modtaget tilsagn fra Told & Skatteforbundets om et årligt driftstilskud på 0,130 mio. kr. Tilsagnet er dog betinget af, at det godkendes på Told & Skatteforbundets kongres 24.-25. oktober 2017 og efterfølgende i Seniorforening.

  Vælger Kultur- og Fritidsudvalget at arbejde videre med det beskrevne og indstillede Alternativ 1, hvor driftsudvidelsen finansieres via et driftsudvidelsesønske, kan Aabenraa Kommune give tilsagn efter budgettets endelige vedtagelse 11. oktober.  

  Driften af Told- og Skatte udstillingen vil skulle inkorporeres i den driftsform som Oldemorstoft indfases i ved udskillelsen fra Museum Sønderjylland 1. januar 2018.

  Selve sorteringen i samlingen, flytningen og opstarten af driften vil, afhængig af tilsagn om etableringsstøtte fra fonde, kunne påbegyndes ultimo 2018.

  Forvaltningen ser tre alternativer, som er beskrevet i finansieringsnotatet.

  Økonomi og afledt drift

  Museumsinspektøren for Oldemorstoft og forvaltningen har kvalificeret forslaget til driftsbudget og vurderer, at der er behov for et driftsbudget på 0,207 mio. kr. Under forudsætning af, at Aabenraa Kommune stiller lokaler gratis til rådighed og finansierer etableringsomkostningerne af et arkiv (affugter, bimåler og lign.) samt at Told & Skatteforbundet er positiv med hensyn til et bidrag på 0,130 mio. kr. til finansiering af driftsudgifterne, estimeres et årligt kommunalt driftstilskud på 0,077 mio. kr.

  Øget driftsudgift 1.000 kr.

  2018

  2019

  2020

  2021

  Finansiering

  Alternativ 1

  77

  77

  77

  77

  Driftsudvidelse

  Alternativ 2

  77

  77

  77

  77

  Omprioritering

  Alternativ 3

  0

  0

  0

  0

  Neutral

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at Alternativ 1vælges og ansøgningen imødekommes via et driftsudvidelsesønske.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 06-06-2017

  Anbefales godkendt.

  Jette Julius Kristiansen (O) undlod at stemme.

  Afbud: Dorte Ballhorn Soll

  Beslutning Økonomiudvalget den 20-06-2017

  Taget til orientering.

  Afbud: Svend Hansen Tarp og Lars Kristensen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/9327, Sagsinitialer: kkf
 • Udskriv
  Sagsid.: 15/22471, Sagsinitialer: eka
 • Udskriv
  Sagsid.: 17/17350, Sagsinitialer: eka
 • Udskriv
  Sagsid.: 17/298, Sagsinitialer: jfh
 • Udskriv
  Sagsid.: 17/17696, Sagsinitialer: jtf