Beslutningsprotokol

tirsdag den 15. august 2017 kl. 15:30

Mødested: Lokale 412, Skelbækvej
Udvalg: Økonomiudvalget
Medlemmer: Thomas Andresen, Kirsten Nørgård Christensen, Philip Tietje, Bent Sørensen, Lars Kristensen, Ejler Schütt, Povl Kylling Petersen, Kim Brandt, Svend Hansen Tarp, Erwin Andresen, Jan Riber Jakobsen
Bemærkninger: Der var afbud fra Povl Kylling Petersen
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 16/3842, Sagsinitialer: MKRI

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Økonomiudvalget den 15-08-2017

  - Motorvejsskilte

  - Hjelmallé

  - P-Huset

  - Administrative retningslinjer vedr. henvendelse

  - Transportminister - besøg mandag

  - Vindmøller Bølå

  - Orientering om deponi

  - Statslige arbejdspladser – udflytning

  - Status Okse øerne

  - Lundsbjerg Møllevej

  Afbud: Povl Kylling Petersen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/3668, Sagsinitialer: GES

  Sagsfremstilling

  Regeringen og KL indgik den 1. juni 2017 aftale om kommunernes økonomiske rammer for 2018.

  Økonomiaftalen indeholder:

  • Serviceløft på 0,8 mia. kr. til borgernær kernevelfærd.
  • Ekstraordinært finansieringstilskud i 2018 på 3,5 mia. kr.
  • Bloktilskudspulje på 0,3 mia. kr. til vanskeligt stillede kommuner fra finansloven 2017.
  • Anlægsrammen forhøjes med 0,7 mia. kr. i forhold til 2017 og udgør 17,0 mia. kr.

  Det samlede resultat af økonomiaftalen giver en samlet forbedring af kassebeholdningen på 31,7 mio. kr. i 2018.
  Der risikobaserede indtægtspulje er i 2018 finansieret af økonomiaftalen, mens den for overslagsårene er nedsat med konsekvenserne af aftalens resultat.
  Resultatet af aftalen fremgår af budgetnotatet bilag 1, og svarer til spillerum 3.

  Spillerum 3 excl. Investeringsstrategier, viser at målsætningerne i den økonomiske politik overholdes på følgende områder:

  Målsætning

  2018

  Overskud på ordinær drift på minimum 100 mio. kr.

  +

  Kasseforbrug på 20 mio. kr.

  +

  Ultimo kassebeholdning på 100 mio. kr.

  +

  Langfristet gæld under landsgennemsnittet

  ÷

  Indtægter/finansiering

  Skatter og tilskud tager udgangspunkt i statsgarantien samt KL´s tilskudsmodel for overslagsårene.

  Der er søgt særtilskud i 2018. Resultatet af ansøgningen kendes først ultimo august. En eventuel merindtægt herfor er ikke indarbejdet i spillerummet.

  Drift - servicerammen

  I økonomiaftalen indgår en række ændringer, der er indarbejdet i spillerummet:

  • Den samlede nettovirkning af Lov- og cirkulæreprogrammet er placeret i en pulje under Økonomiudvalget og udmøntes via en enkeltsag i august måned
  • Kræftplan IV samt demenshandlingsplan
  • Serviceløft til borgernær velfærd på 8 mio. kr.
  • Ændringer i forhold til Danmarks Statistik befolkningsprognose fra maj 2017, på skole, dagtilbud og ældreområdet
  • Nedjustering af priser og lønninger, svarende til aftaleniveauet.

  Effektiviseringsbidrag

  Effektiviseringspuljen, som blev indarbejdet i forbindelse med økonomiaftalen for 2017, udgør 5 mio. kr. årligt. Reduktionen for 2018 blev indarbejdet i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2017. Der henstår en ikke udmøntet pulje på 5 mio. kr. i 2019 og 10 mio. kr. fra 2020.

  Puljen forventes udmøntet ved budgetlægningen for 2019-2022.

  Servicerammen

  Spillerum 3 medfører et realvækstfald på 0,77 % og opgjort pr. indbygger et fald på 0,64 %. Basisbudgettet er 27,6 mio. kr. under aftaleniveauet.

  Aktivitetsbestemt medfinansiering (KMF)

  Aftalen for KMF tager udgangspunkt i aktiviteten i 2016 tillagt ændringer i regionsaftalen. Anvendes KL´s prognose skal KMF løftes med 27 mio. kr. i forhold til budget 2017. Anvendes i stedet regnskab 2016 tillagt aftaleændringer løftes KMF med 15,1 mio. kr. i 2018.

  I spillerum 3 er indregnet en stigning på 15,1 mio. kr. i 2018.
  Der forventes at være en udfordring til KMF i 2018.

  Overførselsindkomster og beskæftigelsestilskud

  Aftalen medfører en nedjustering af udgifterne, der er indarbejdet i spillerum 3.

  Anlæg

  Aftalen indeholder en opjustering af anlægsrammen med 5,0 mio. kr., der er placeret som en ikke udmøntet pulje i investeringsoversigten.

  Investeringsoversigt svarer til det godkendte budget 2017-2020 incl. ændringer som følge af byrådsbeslutninger.

  Der er ikke indarbejdet betalingsforskydninger samt bruttofisering af byfornyelsesprojekter i spillerum 3.

  Indarbejdes disse, kan resultatet heraf ses i spillerum 4 i bilag 2.

  Låneoptagelse og langfristet gæld

  Iflg. den økonomiske politik skal langfristet gæld pr. indbygger ligge under landsgennemsnittet, der ultimo 2016 udgør 10.573 kr. pr. indbygger.

  Der er budgetteret med en låneoptagelse på 89,330 mio. kr. i 2018, hvilket vil medføre, at langfristet gæld pr. indbygger stiger til 10.914 kr.

  Landsgennemsnittet har de senere år ligget stabilt på niveauet for 2016. Det betyder, at Aabenraa kommune vil ligge over landsgennemsnittet i 2018.

  Forslag til øvrige ændringer (spillerum 4)

  • Aktivitetsbestemt medfinansiering bevillingsramme forventes udfordret i 2018 med KL prognose på området. Det anbefales, at der afsættes en pulje på 5 mio. kr. finansieret af resultatet af økonomiaftalen.
  • At låneoptagelsen i 2018 nedskrives med 27,4 mio. kr., således der i 2018 ikke sker en forøgelse af nettogælden pr. indbygger.
  • Betalingsforskydninger på anlæg indarbejdes jf. bilag 2.

  Det anbefales, at ovenstående, der nærmere er beskrevet i bilag 2, indarbejdes i basisbudgettet jf. spillerum 4, som bliver udgangspunktet til budgetseminaret. Den økonomiske politik er fortsat overholdt med de nævnte ændringer.

  Investeringsoversigt incl. betalingsforskydninger, der svarer til spillerum 4, fremgår af bilag 2 side 9.

  Budgetudfordringer i basisbudgettet

  Social og Sundhedsudvalgets budgetbidrag udviser en ubalance på 19 mio. kr. på henholdsvis ældreområdet samt Handicap og Psykiatriområdet.

  Det anbefales, at udfordringen håndteres i Økonomiudvalgets budgetforslag i september sammen med øvrige prioriteringer på drifts- og anlægssiden.

  Økonomi og afledt drift

  Budgetbidrag med indhold af økonomiaftalen - spillerum 3 excl. investeringsstrategier viser følgende resultat:

  Spillerum 3B excl. investeringsstrategier

  2018

  2019

  2020

  2021

  Indtægter

  Driftsudgifter incl.renter

  -3.813.086

  3.675.356

  -3.841.100

  3.770.626

  -3.918.055

  3.857.510

  -4.025.482

  3.963.923

  Resultat  ordinær drift

  -137.730

  -70.474

  -60.545

  -61.559

  Anlæg incl. jordforsyning

  124.013

  120.000

  120.000

  120.000

  Resultat

  -13.717

  49.526

  59.455

  58.441

  Netto lån /låneopt./afdrag)

  Finansforskydninger

  -27.392

  -6.410

  25.282

  -6.641

  28.313

  -18

  26.687

  -18

  Påvirkning kassebeholdning

  -47.519

  68.167

  87.750

  85.110

  Forventet kassebeh. Ult. 2017

  -160.000

  Forventet ult. Kassebeholdn.

  -207.519

  -139.352

  -51.602

  33.508

  + = udgifter/kassetræk/merforbrug

  -= indtægter/kasseopsparing/mindreforbrug

  Spillerum 4, med de anbefalede ændringer jf. bilag 2:

  Spillerum 4B excl. investeringsstrategier

  2018

  2019

  2020

  2021

  Indtægter

  Driftsudgifter incl. renter

  -3.813.086

  3.680.356

  -3.841.100

  3.770.626

  -3.918.055

  3.857.510

  -4.025.482

  3.963.923

  Resultat af ordinær drift

  -132.730

  -70.474

  -60.545

  -61.559

  Anlæg incl. jordforsyning

  153.483

  100.000

  130.600

  120.000

  Resultat

  20.753

  29.526

  70.055

  58.441

  Netto lån /låneopt./afdrag)

  Finansforskydninger

  0

  -6.410

  25.282

  -6.641

  18.243

  -18

  26.687

  -18

  Påvirkning kassebeholdning

  14.343

  48.167

  88.280

  85.110

  Forventet kassebeh. Ult. 2017

  -160.000

  Forventet ult. kassebeholdning

  -145.657

  -97.490

  -9.210

  75.900

  + = udgifter/kassetræk/merforbrug

  -= indtægter/kasseopsparing/mindreforbrug

  Indstilling

  Direktionen indstiller,

  at de økonomiske konsekvenser af økonomiaftalen, jf. bilag 1 note 1-16, indarbejdes i budgetbidraget,

  at de tekniske korrektioner, jf. bilag 1 note 17-19, indarbejdes i budgetbidraget,

  at betalingsforskydninger på anlæg jf. bilag 2 note 1-7 indarbejdes i budgetbidraget,

  at den langfristede gæld i 2018 ikke øges yderligere jf. bilag 2 note 8,

  at der afsættes en pulje på 5 mio. kr. til imødegåelse af en forventet udfordring på aktivitetsbestemt medfinansiering i 2018, jf. bilag 2 note 9, og

  at spillerum 4 bliver udgangspunktet på budgetseminaret.

  Beslutning Økonomiudvalget den 15-08-2017

  Godkendt.

  Afbud: Povl Kylling Petersen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/3668, Sagsinitialer: LNY

  Sagsfremstilling

  Budgetseminaret den 5. og 6. september 2017 afvikles på ECCO Conference Centre Tønder.

  Formålet med budgetseminariet er at indhente tilkendegivelser og skabe ejerskab for byrådsmedlemmerne til budget 2018-2021 med henblik på, at Økonomiudvalget på mødet den 12. september 2017 kan udarbejde et samlet budgetforslag til byrådets 1. behandling.

  De stående udvalg har før sommerferien udarbejdet budgetbidrag på deres respektive områder. Der er udarbejdet bidrag til omprioriteringskatalog og forslag til driftsinvesteringsønsker, der over en 4 årig periode skal være tilbagebetalt.
  Omprioriteringskataloget og driftsinvesteringsønsker er ikke indarbejdet i budgetbidraget, men foreligger til særskilt prioritering.
  Det forudsættes, at udfordringen på Social- og Sundhedsudvalgets område medtages som udfordring til budgetseminaret og løses af Økonomiudvalget i budgetforslaget på mødet den 12. september.

  På anlægssiden har de stående udvalg foretaget en vurdering af betalingsplaner for de projekter, der er på investeringsoversigten samt foretaget en bruttoficering af projekterne til område- og byfornyelse. Disse ændringer forudsættes indarbejdet i spillerum 4 og er således ikke en prioriteringsopgave til budgetseminaret.
  Det anbefales, at de forslag til nye anlæg, som de stående udvalg har udarbejdet før sommerferien, indgår i prioriteringen på budgetseminaret.

  Anlægsrammen er fra økonomiaftalen hævet med 5 mio. kr. i 2018.  Der resterer således en anlægspulje på 5 mio. kr. i 2018 samt en ikke disponeret anlægspulje i 2019 på 21,4 mio. kr. og i 2020 på 110 mio. kr.

  Byrådet har på minibudgetseminaret den 15. august 2017 fået en gennemgang af økonomiaftalens konsekvenser for Aabenraa kommune, status på budgetbalancen, samt en gennemgang af de fremsendte forslag til omprioriteringskatalog og driftsinvesteringsønsker samt udfordringer.

  Opgaven på budgetseminaret anbefales at være følgende på driftssiden:

  • at afklare Social- og Sundhedsudvalgets budgetudfordringer
  • at skabe finansiering i 2018 til øvrige ønsker/udfordringer, der skal indlægges i budgettet, således at budgetrammen fra 2019 ikke udfordres yderligere
  • at prioritere, om driftsinvesteringsønsker skal indarbejdes i budgetforslaget.

  Opgaven på anlægssiden anbefales at være følgende:

  • Prioritere den disponible anlægspulje for årene 2018-2020, men ikke 2021

  I vedlagte bilag er der udarbejdet et forslag til program for budgetseminaret.

  Det anbefales, at der tages stilling til, om der er andre emner, der ønskes uddybes på budgetseminaret.

  Der vil blive udarbejdet et prioriteringsark til den politiske omprioritering af drift og et prioriteringsark til prioritering af anlægsprojekter, der vil ligge klar efter Økonomiudvalgets møde den 15. august.
  Økonomiudvalget anbefales at tage stilling til, om der på dag 1 og 2 er behov for administrativ/teknisk bistand til håndtering af prioriteringsarkene.

  Materialet til brug for budgetseminaret vil være tilgængeligt på Ipad, under udvalget ”Budgetseminar” og bestå af følgende materiale/bilag:

  1. Budgetnotat med bilag, der indeholder en beskrivelse af budgetbidraget og dets ændringer.
  2. Generelle bemærkninger, der indeholder de overordnede forudsætninger for basisbudgettet.
  3. Omprioriteringskatalog - driftsrammen
  4. Driftsinvesteringskatalog
  5. Nuværende investeringsoversigt og projektbeskrivelser,
  6. Forslag til nye anlægsønsker i 2018-2021
  7. Specielle bemærkninger fordelt på udvalgsniveau og politikområder, der specifikt forklarer indholdet for budgetforudsætninger i basisbudgettet.

  Det vil blive udarbejdet en budgetmappe, der kan afhentes i dueslaget i Byrådssekretariatet fra den 28. august.
  Ændringer som følge af  tilskuds- og låneansøgninger vil først være kendt ultimo august og indgå i spillerummet, som vises på budgetseminaret.

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at opgaven for budgetseminaret på drifts- og anlægssiden godkendes,

  at økonomiudvalget drøfter, om der er andre emner, der skal uddybes på budgetseminaret herunder input fra minibudgetseminaret

  at udkastet til program med eventuelle justeringer  godkendes, og

  at der tages stilling til, om der er behov for administrativ/teknisk bistand på henholdsvis dag 1 og dag 2.

  Beslutning Økonomiudvalget den 15-08-2017

  Genoptages den 22. august 2017.

  Afbud: Povl Kylling Petersen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/3668, Sagsinitialer: LNY

  Sagsfremstilling

  I økonomiaftalen for 2018 er der afsat to rammer til skatteændringer på

  1. 450 mio. kr. til  skattenedsættelser.
  2. 200 mio. kr. til skatteforhøjelser.

  450 mio. kr. til skattenedsættelser.
  Ordningen indebærer, at kommunerne kan få tilskud hvis de nedsætter udskrivningsprocenten for indkomstskatten uden at forhøje grundskyldspromillen  eller promillen for dækningsafgift på erhvervsejendomme.

  Udskrivningsprocenten udgør 25,6% i basisbudget 2018-2021.

  Tilskuddet udgør 75% af provenutabet i 2018, 50% i 2019 og 2020 og 25% i 2021.  Fra 2022 er tilskuddet 0%. 

  Gennemføres der indkomstskattenedsættelser på mere end 450 mio. kr. for kommunerne under ét, reduceres tilskuddet for de kommuner, der har de absolut set største beregnede tilskud.


  Hvis kommunen i perioden 2019-2021 igen forhøjer udskrivningsprocenten eller gennemfører en samlet forhøjelse af grundskyld og dækningsafgift opgjort som den samlede provenuændring for kommunen, bortfalder tilskuddet til kommunen.


  Kommunen vil heller ikke i en periode af 5 år være omfattet af den såkaldte ”frit lejde” bestemmelse, som fritager kommuner, der tidligere har nedsat skatten, for eventuelle individuelle sanktioner i forbindelse med en skattestigning.

  Der skal ikke søges om tilskud til skattenedsættelser. Tilskuddet fordeles på baggrund af de skattenedsættelser, der vedtages i budget 2018.

  200 mio. kr. til skatteforhøjelser.
  Ordningen indebærer at kommunerne kan søge Social- og Indenrigsministeriet om fritagelse for en eventuel individuel sanktion som følge af en samlet kommunal skatteforhøjelse i 2018.

  Skattetaksterne i basisbudget 2018-2021 udgør:

  • 25,6% indkomstskat
  • 18,9 %o grundskyld
  • 4,10%o grundskyld landsbrugsjord
  • 0 %o dækningsafgift for erhverv

  Ansøgningsfristen for skatteforhøjelse er 1. september 2017, og ifm. fordelingen af rammen vil der blive lagt vægt på:

  • Driftsmæssig ubalance (resultat af ordinær drift)
  • Udgiftspres fra demografiske forskydninger, særligt høj vækst i antal børn og/eller ældre.
  • Udgiftspres på overførselsområdet
  • Udfordringer i forhold til den kommunale indtægtsside – herunder skatteindtægterne
  • Strukturel ubalance i kommunens økonomi i øvrigt.

  Aabenraa Kommune nedsatte grundskylden i 2015, og får et tilskud til delvis finansiering af provenutabet. I 2018 udgør det 1,380 mio. kr. Hvis Aabenraa Kommune hæver skatten i budget 2018 bortfalder disse tilskudsbeløb.

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at der tages stilling til, hvorvidt Aabenraa Kommune skal søge om at komme i betragtning i fordelingen af skatterammen til en skattestigning, og

  at der i givet fald tages stilling til den beløbsmæssige størrelse af den ansøgte skattestigning, samt i hvilken skattekilde.

  Beslutning Økonomiudvalget den 15-08-2017

  Der ansøges ikke om skattestigning.

  Afbud: Povl Kylling Petersen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/3668, Sagsinitialer: GES

  Sagsfremstilling

  Denne sag indeholder en udmøntning af Lov og Cirkulærepuljen, der er indarbejdet som en pulje under Økonomiudvalget i basisbudget spillerum 3.

  Økonomiaftalen indeholder en regulering af kommunernes bloktilskud for ændret lovgivning, som medfører kommunale mer- eller mindre udgifter (lov- og cirkulæreprogrammet).

  Der udmøntes alene ændringer i basisbudget 2018-2021, mens ændringer, der vedrører 2017, behandles i bevillingskontrollen pr. 30/9-2017.

  I retningslinjerne for tekniske korrektioner budget 2018-2021 fremgår, at fagudvalgene kompenseres med 95 % af reguleringen for Aabenraa kommune. De resterende 5 % placeres i en central pulje under Økonomiudvalget, eller – hvis puljen er negativ – afbalanceres via kassebeholdningen.

  Såfremt der reguleres for bortfald af opgaver, reduceres med 100 % af reguleringen for Aabenraa kommune.

  I de vedhæftede bilag er udvalgenes reguleringsbeløb specificeret, og de enkelte lovændringer er beskrevet, og disse bliver indarbejdet i basisbudgettet.

  Økonomi og afledt drift

  Reguleringerne for lov- og cirkulæreprogrammet udmøntes i bevillingsoversigten jf. nedenstående oversigt og indarbejdes i basisbudgettet.

  Bevillingsramme

  2018

  2019

  2020

  2021

  Arbejdsmarkedsudv., overførsler

  -305

  -340

  255

  1.557

  Social- og Sundhedsudvalg

  465

  452

  439

  439

  Social- og Sundhedsudvalg, overførsler

  24

  41

  -327

  41

  Børne og Uddannelsesudvalg

  315

  503

  496

  496

  Økonomiudvalg

  -57

  -58

  -16

  -58

  5 % pulje

  189

  239

  0

  0

  I alt

  630

  836

  845

  2.474

  Pulje Økonomiudvalg

  Jf. spillerum 3

  -630

  -836

  -845

  -2.474

  Nettovirkning

  0

  0

  0

  0

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at udmøntningen af lov- og cirkulæreprogrammet tages til efterretning.

  Beslutning Økonomiudvalget den 15-08-2017

  Godkendt.

  Afbud: Povl Kylling Petersen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/32890, Sagsinitialer: kkf

  Sagsfremstilling

  Det fremgår af Aabenraa Kommunes finanspolitik, at økonomiudvalget halvårligt (efter 2. kvartal samt i forbindelse med regnskabsafslutningen) orienteres om status på kommunens finansielle portefølje på såvel aktiv- som passivsiden.

  Aabenraa Kommunes rådgiver har fremsendt en rapport over passivsiden pr. ultimo 2. kvartal 2017. Heri fremgår, at Aabenraa Kommunes langfristede gæld pr. 30/6-2017 udgjorde 620 mio. kr. Heraf er 100 % optaget i danske kroner og af den samlede gæld er 39 % variabelt forrentet. Denne fordeling ligger indenfor finanspolitikkens risikomodel.

  Aabenraa Kommune har en aftale om formuepleje, som bliver forvaltet efter de af Økonomiudvalget i finanspolitikken fastlagte investeringsrammer.

  Aabenraa Kommunes finansielle rådgiver har fremsendt en statusrapport for investeringerne i 1. halvår. Danske Capital har forvaltet en kapital på ca. 150 mio. kr. Kommunens investering er primært placeret i obligationer. Det samlede afkast over de første 6 måneder viser en indtægt på 3,178 mio. kr. svarende til 2,11 %. Dette ligger markant over alternativet, der er at placere midlerne som bankindlån (hvor renten er negativ).

  Staben henleder opmærksomheden på, at der er en sammenhæng, således at lavere renteindtægter af formuen i et vist omfang modsvares af lavere renteudgifter på den variabelt forrentede del af gælden.

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Økonomiudvalget den 15-08-2017

  Godkendt.

  Afbud: Povl Kylling Petersen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/3668, Sagsinitialer: GES

  Sagsfremstilling

  Beredskabskommissionen har jf. de fastlagte vedtægter for Brand & Redning Sønderjylland udarbejdet budgettet for 2018-2021, og har fremsendt det til ejerkommunerne.

  Jf. vedtægterne har Beredskabskommissionen kompetence til at vedtage budgettet, hvorfor dette alene fremlægges i Aabenraa Kommune som en efterretningssag.

  Iflg. vedtægterne hæfter kommunerne for eventuelle merforbrug i regnskabet for BRSJ, ligesom eventuelle mindreforbrug afregnes til kommunerne i året efter, regnskabet er afsluttet.

  Budgettet for 2018 – der er udarbejdet i foråret 2017 – er baseret på det vedtagne budgetoverslagsår jf. budget 2017 og er fremskrevet med KL´s fremskrivningsprocenter, som blev udmeldt i marts måned. Efter regeringsaftalen blev indgået, har KL opdateret fremskrivningsprocenterne, og disse er anvendt til en ajourføring af Aabenraa Kommunes driftsbudget.

  Derfor er der opstået en mindre afvigelse mellem størrelsen af Aabenraa Kommunes budgetterede bidrag og det faktiske drifts- og anlægsbidrag:

  Driftsbidrag: merudgift på 129.000 kr. årligt

  Anlægsbidrag: merudgift på   31.000 kr. årligt

  Netto: merudgift på 160.000 kr. årligt

  BRSJ’s budget for 2018 er indarbejdet spillerum 3 i Aabenraa kommunes budgetbidrag for 2018-2021.

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at drifts- og anlægsbudgettet for Brand & Redning Sønderjylland for 2018-2021 tages til efterretning.

  Beslutning Økonomiudvalget den 15-08-2017

  Godkendt.

  Afbud: Povl Kylling Petersen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/16294, Sagsinitialer: HAD

  Sagsfremstilling

  Den 18. marts 2014 godkendte Økonomiudvalget CSR strategi 2014-2016.

  Der er foretaget evaluering af den udløbne CSR strategi samt udarbejdet oplæg til en ny CSR strategi.

  Formålet med CSR strategien er at:

  • Fastholde kvalificerede ansatte med nedsat erhvervsevne i Aabenraa Kommune
  • Styrke ledige borgeres tilknytning til arbejdsmarkedet
  • Aabenraa Kommune opleves som et attraktivt uddannelsessted

  Evaluering af CSR strategi 2014-2016

  Der er gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt et udsnit af arbejdsmiljøledere og tillidsrepræsentanter i forhold til, hvorvidt de definerede mål om fastholdelse af kvalificerede ansatte med nedsat erhvervsevne er nået. Svarprocenten var 27%, hvilket svarer til 10 besvarelser.

  Øvrige mål om at styrke ledige borgeres tilknytning til arbejdsmarkedet og Aabenraa Kommune som et attraktivt uddannelsessted er evalueret med udgangspunkt i HR-regnskab 2016 op suppleret med nye datatræk.

  Mål for CSR strategi 2014-2016 er opfyldt.

  Evaluering af CSR Strategi 2014-2016 er vedlagt som bilag.

  CSR strategi 2017-2020

  Målet med CSR strategien er, at Aabenraa Kommune som arbejdsplads til enhver tid opfylder gældende kriterier for det lokale CSR sådan, at Aabenraa Kommune i stil med CSR mærkede private virksomheder påtager sig et socialt ansvar. Det gælder både i forhold til beskæftigelseskriteriet og uddannelseskriteriet.

  CSR strategi 2017-2020 er vedlagt som bilag.

  Evaluering af CSR strategi 2014-2016 samt oplæg til CSR strategi 2017-2020, har været drøftet i direktionen den 2. juni 2017, HMU den 20. juni 2017 og Chefforum den 23. juni 2017.

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at evaluering af CSR strategi 2014-2016 tages til orientering, og

  at CSR strategi 2017-2020 godkendes.

  Beslutning Økonomiudvalget den 15-08-2017

  Godkendt.

  Afbud: Povl Kylling Petersen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/26582, Sagsinitialer: jkj

  Sagsfremstilling

  Der foreligger en aftale mellem Aabenraa Kommune og den selvejende institution Business Aabenraa, hvor Aabenraa Kommune har beskrevet mål, indsatser og opgaver, som ønskes varetaget af Business Aabenraa i forbindelse med den lokale erhvervsservice.

  Aftalen er gældende for perioden 1. juli 2015 til 31. december 2018.

  Aftalen forudsætter blandt andet en årlig opfølgning på effekten af indsatserne og et temamøde med Økonomiudvalget om strategi og vækstperspektiver.

  Økonomiudvalget besluttede den 1. november 2016 at lade udarbejde en evaluering i første halvår af 2017.

  Der er netop konstitueret ny direktør i Business Aabenraa og for at tilgodese dette og forberedelsen af et gennemarbejdet oplæg til Økonomiudvalget, vil det være hensigtsmæssigt at udsætte afrapporteringen til et senere møde.

  Økonomi og afledt drift

  Aftalen er forbundet med et årligt driftstilskud på 4,92 mio. kr. eksklusive moms med forbehold for at kommunens budget er etårigt.

  Indstilling

  Kultur, Miljø og Erhverv indstiller,

  at afrapportering fra Business Aabenraa udsættes til et Økonomiudvalgsmøde i oktober i år.

  Beslutning Økonomiudvalget den 15-08-2017

  Godkendt.

  Afbud: Povl Kylling Petersen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/17373, Sagsinitialer: KRY

  Sagsfremstilling

  Gennembruddet af Gasværksvej ved Cimbriagrunden forudsætter projektering og supplerende trafikanalyser, for at kunne fastlægge projektets form og indhold til en evt. VVM-undersøgelse og egentlig projekt til udførsel.

  Til løsning af disse opgaver er der på investeringsplan 2017-2020 afsat et rådighedsbeløb på 0,5 mio. kr. i 2017. Der er afsat et tilsvarende beløb i 2018.

  Ved udarbejdelse af projektet vil der være fokus på vejens trafikale funktionalitet samt på dens virkning som et attraktivt byrum med et smukt og sammenhængende udtryk.

  Økonomi og afledt drift

  Den 30. juni 2016 bevilligede byrådet 0,424 mio. kr. til køb af areal.

  På investeringsplan 2017-2020 er der til forundersøgelser (ideoplæg/program) afsat rådighedsbeløb på 0,5 mio. kr. i 2017 og 0,5 mio. kr. i 2018.

  Til selve anlægget er der i 2018-2019 afsat rådighedsbeløb på hhv. 5,5 mio. kr. og 22 mio. kr.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der gives et tillæg til anlægsbevilling til projektet ”Gasværksvej etape 1” på 0,5 mio. kr., finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i investeringsoversigten 2017-2020.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 21-06-2017

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Christian G. Lauridsen.

  Beslutning Økonomiudvalget den 15-08-2017

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Povl Kylling Petersen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/2999, Sagsinitialer: heh

  Sagsfremstilling

  For Aabenraa Kommune blev der i 2007 vedtaget et parkeringsregulativ, der beskriver, hvilke krav der stilles til etablering af antal af parkeringspladser ved byggeri.

  Der gives i den forbindelse mulighed for indbetaling til en parkeringsfond, så kommunen kan etablere offentlige parkeringspladser i de tilfælde, hvor en bygherre ikke kan etablere parkeringspladser på egen grund.

  Der har vist sig et behov for at revidere både form og indhold af bestemmelserne, samtidigt med at muligheden for at indbetale til en parkeringsfond bibeholdes. Forvaltningen har derfor udarbejdet et forslag til ny Parkeringsvedtægt, som fremgår af bilaget.

  Hovedformålet med forslaget er en revision af kravene til parkeringspladser på baggrund af de seneste års erfaring, og især den gennemførte parkeringsanalyse og parkeringsstrategien, som byrådet vedtog den 30. november 2016. Revisionen skal således sikre, at der ikke kræves etableret flere parkeringspladser, end det rent faktisk er nødvendigt. Desuden indeholder forslaget moderniserede bestemmelser, der letter administrationen.

  For hele kommunen er beregningsmetoderne opdateret, så parkeringskravene til forskellige typer byggeri generelt gradueres og opgøres på en mere hensigtsmæssig måde. Parkeringskravene er herefter uændrede eller reduceret, hvilket er sikret ved en omfattende kontrol på baggrund af eksisterende sager.

  For Aabenraa midtby har parkeringsanalysen vist, at der findes et tilstrækkeligt antal offentlige parkeringspladser.

  Kommunens aktuelle og fremtidige investeringer i områdefornyelsen vil medføre private investeringer og funktionsændringer, der skaber mere liv i Aabenraa midtby – en udvikling, der allerede er i gang.

  Med de nuværende regler er der risiko for, at gode private projekter i midtbyen bremses, fordi der kræves etablering af parkeringspladser, som der reelt ikke er brug for. Samtidigt er midtbyen det mest fortættede område i kommunen, hvilket betyder, at de arealer der i givet fald skal blive til parkeringspladser, både er dyrere og vil kunne anvendes til et bedre formål set i relation til den ønskede udvikling i byen og kommunen.

  I forslaget stilles der som konsekvens heraf krav om et reduceret antal parkeringspladser i midtbyen, set i forhold til den øvrige del af Aabenraa by og kommunen.

  De væsentligste reduktioner vedrører publikumsrettede funktioner, hvor det kan forventes, at kunder og besøgende anvender de offentlige parkeringspladser.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at forslag til Parkeringsvedtægt godkendes.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 09-08-2017

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Thomas Juhl

  Beslutning Økonomiudvalget den 15-08-2017

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Povl Kylling Petersen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/16839, Sagsinitialer: kelu

  Sagsfremstilling

  Tillæg nr. 2 til Aabenraa Kommunes spildevandsplan 2014 – 2017 - Udvidelse af oplandet til Genner Renseanlæg med Sønderballe Strand i Haderslev Kommune - er udarbejdet for at give Haderslev Kommune mulighed for at tilslutte spildevand til Genner Renseanlæg.

  Haderslev Kommune vedtog i 2016 en spildevandsplan, der gjorde det muligt at kloakere Sønderballe Strand campingplads og sommerhusområde. Området er sammenhængende med Genner Strand i Aabenraa Kommune. Spildevandet derfra kan med fordel ledes til Aabenraa Kommunes eksisterende kloaksystem ved Genner Strand, og videre til rensning i Genner renseanlæg.

  Forslaget blev godkendt af Teknik- og Miljøudvalget til udsendelse i høring den 3. maj 2017. 

  Forslaget har været i offentlig høring i perioden fra vedtagelsen frem til den 3. juli 2017. Der er som det eneste kommet oplysning fra Haderslev Kommune om, at campingpladsen først tilkobles offentlig kloak i 2020.

  Dette forhold er tilrettet i det fremlagte tillæg til spildevandsplanen.

  Planmæssige forhold

  Dette tillæg er udarbejdet i overensstemmelse med den samlede Spildevandsplan 2014 – 2017 for Aabenraa Kommune.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2014 -2017 vedtages endeligt.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 09-08-2017

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Thomas Juhl

  Beslutning Økonomiudvalget den 15-08-2017

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Povl Kylling Petersen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/45172, Sagsinitialer: sbro

  Sagsfremstilling

  Tinglev Skole har igangsat et projekt som skal digitalisere lærernes og elevernes læringsmiljø – bøger, tavler, papir, mm. Der investeres i digitale devicer – iPads og AV-udstyr – til elevernes læringsmiljø og lærernes arbejdsgange.

  Hermed skal iPads, indgå i undervisningen som en del af skolens undervisningsplatform.

  Der foretages derfor ligeledes en opgradering af skolens netværk mm.

  For at kunne gennemføre dette projekt, er det grundet anskaffelsens størrelse nødvendigt, at finansiering sker via leasing, for at skolens økonomi over årene kan rumme udgifterne. Anskaffelse sker i et samarbejde med IT-Udbudsenheden.

  Der er tale om indgåelse af 3 leasingkontrakter over henholdsvis 36, 48 og 60 måneder (afhængig af teknologisk levetid). Aftalen på 36 måneder omfatter udstyr med en værdi på 1,0 mio. kr., aftalen på 48 måneder har en værdi på 0,4 mio. kr. og aftalen på 60 måneder har en værdi på 0,9 mio. kr. I aftalen indgår all-risk-forsikring på iPads.

  Der foreligger oplæg til leasingaftaler, hvor der via Tinglev Skoles budget samlet sker betaling.

  Økonomi og afledt drift

  I henhold til kasse- og regnskabsregulativets bilag 9.5 om indgåelse af leje- og leasingkontrakter, kræver det byrådets godkendelse, når værdien af det leasede udgør mere end 0,5 mio. kr. for at kunne indgå en leasingaftale af en sådan størrelse.

  Aftale med løbetid på 48 måneder har en værdi på under 0,5 mio. kr., hvorfor forvaltningens direktør er bemyndiget til at godkende denne. De 2 andre aftaler med løbetider på 36 og 60 måneder har en værdi der overstiger 0,5 mio. kr., og skal derfor godkendes af byrådet inden aftalen underskrives.

  Leasing af materiel, inventar mm. betragtes, jf. Social- og Indenrigsministeriets vejledning nr. 11256 af 7. december 2015 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. pkt. 7.1, som erstatning for en driftsudgift og udløser derfor ikke krav om deponering.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at leasingaftaler vedr. udbredelse af IT på Tinglev Skole med 36 og 60 måneders løbetid godkendes, og

  at forvaltningens direktør bemyndiges til at underskrive aftalerne.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 09-08-2017

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 15-08-2017

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Povl Kylling Petersen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/23557, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  KL udsendte den 30. juni 2017 et orienteringsbrev om nyoprettet klageinstans mod mobning fra 1. august 2017.

  I 2016 kom "Aktionsplan for at forebygge og forhindre mobning" udarbejdet af Børns Vilkår, Børnerådet, Red Barnet og Undervisningsministeriet med input fra relevante organisationer.

  På baggrund af anbefalinger heri blev ændringer i undervisningsmiljøloven og folkeskoleloven vedtaget med ikrafttrædelse den 1. august 2017. (Lov nr. 311 af 4.4. 2017)

  Loven medfører:

  • Skærpede krav til antimobbestrategi på skolerne
  • Klageadgang til kommunalbestyrelsen
  • En statsligt klageindsats under Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM).

  Lovændringen betyder, at Byrådet skal sikre, at alle kommunale skoler har en forebyggende antimobbestrategi for eleverne, herunder en strategi mod digital mobning.

  Der er derfor behov for, at de enkelte skoler i Aabenraa Kommune igangsætter en proces for at sikre, at deres antimobbestrategier lever op til de nye regler.

  Ændringen af loven betyder, at skolens ledelse, i tilfælde af at der konstateres problemer med det psykiske arbejdsmiljø i form af mobning el.lign., straks skal foretage midlertidige foranstaltninger, som her og nu er nødvendige for at kunne gribe ind overfor de konstaterede problemer.

  Der skal inden 10 arbejdsdage, efter at der er blevet gjort opmærksom på problemet til skolen eller medarbejdere i den kommunale forvaltning, udarbejdes en handlingsplan for, hvordan problemerne effektivt bringes til ophør.

  Hvis elever/forældremyndighedsindehaver mener, at der ikke bliver gjort tilstrækkeligt for at håndtere eller forebygge mobning, kan de klage.

  Byrådet vil med lovændringen pr. 1. august 2017 som udgangspunkt skulle tage stilling til enhver sag, hvor elever/forældremyndighedsindehaver ønsker at klage.

  De almindelige regler om intern delegation i kommunestyret giver Byrådet ret til at kunne overlade vurderingen af klagen til forvaltningen.

  Forvaltningen foreslår, at Byrådet foretager denne delegering til Børn og Skoleforvaltningen (skolechefen), og at Børne- og Uddannelsesudvalget årligt orienteres om klagesager.

  Får elever/forældremyndighedsindehaver ikke fuldt medhold i deres klage, har kommunen pligt til at sende klagen videre til den nyoprettede klageinstans under Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM).

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at Byrådet delegerer vurderingen af klager fra elever/forældremyndighedsindehaver i forhold til mobning til Børn og Skoleforvaltningen (skolechefen).

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 09-08-2017

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 15-08-2017

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Povl Kylling Petersen.