Beslutningsprotokol

tirsdag den 22. august 2017 kl. 15:30

Mødested: Lokale 412, Skelbækvej
Udvalg: Økonomiudvalget
Medlemmer: Thomas Andresen, Kirsten Nørgård Christensen, Philip Tietje, Bent Sørensen, Lars Kristensen, Ejler Schütt, Povl Kylling Petersen, Kim Brandt, Svend Hansen Tarp, Erwin Andresen, Jan Riber Jakobsen
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 16/3842, Sagsinitialer: MKRI

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Økonomiudvalget den 22-08-2017

  - Drøftelse af læserbrev.

  - Orientering om borgermøde vedr. budget den 4. september 2017.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/32890, Sagsinitialer: KSA

  Sagsfremstilling

  Halvårsregnskab og likviditet pr. 30. juni 2017:

  Der er pr. 30. juni 2017 forbrugt 49,0 % af det oprindelige budget på servicerammen. Det tilsvarende tal pr. 30. juni 2016 udgjorde også 49,0 %. Pr. 30. juni 2015 udgjorde det ligeledes 49,0 %. Målt i forhold til det korrigerede budget er der anvendt 47,7 % af servicerammen pr. 30. juni 2017 mod 48,0 % pr. 30. juni 2016 og ligeledes 48,0 % pr. 30. juni 2015.

  På overførselsudgifterne udgjorde forbruget 46,7 % af det korrigerede budget pr. 30. juni 2017 mod 47,5 % pr. 30. juni 2016 og 47,6 % pr. 30. juni 2015.

  Den samlede forbrugsprocent for kommunens institutioner/aftalestyrede enheder udgør 49,9 % pr. 30. juni 2017 mod 49,0 % pr. 30. juni 2016.

  Den gennemsnitlige likviditet i perioden 1. juli 2016 til 30. juni 2017 har været på 432,8 mio. kr. Kommunen overholder dermed de gældende likviditetsbestemmelser. Endvidere opfyldes kommunens egen målsætning om en gennemsnitlig likviditet på minimum 175 mio. kr. Som bilag 3 er vedhæftet en likviditetsoversigt.

  Forventet regnskabsresultat for hele 2017:

  Det forventede regnskab for 2017 udviser et forbrug på ca. 3,617 mio. kr. på ”Driftsudgifter i alt” jf. bilag 1, svarende til et reelt mindre forbrug på ca. 14 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget og et mindre forbrug på ca. 83 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

  Det forventede mindre forbrug i forhold til det oprindelige budget er sammensat af:

  • et mindre forbrug på ca. 4 mio. kr. på serviceudgifterne
  • et mindre forbrug på ca. 22 mio. kr. på overførselsudgifterne (heraf ca. 9 mio. kr. på Forsikrede ledige)
  • et merforbrug på Aktivitetsbestemt medfinansiering på mellem 10 og 15 mio. kr. (anført til 12,5 mio. kr. i bilag 1)

  Resultat af ordinær drift viser et forventet overskud på ca. 141 mio. kr., hvor målsætningen i den økonomiske politik lyder på et overskud på minimum 100 mio. kr. i 2017.

  Det korrigerede budget på den ordinære drift udgør et overskud på ca. 67 mio. kr., og den forventede positive afvigelse på ca. 74 mio. kr. kan primært henføres til en forventning om et mindre forbrug på servicerammen på ca. 70 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

  Det forventede mindre forbrug på servicerammen indeholder bl.a. en forventning om, at institutionerne vil foretage en overførsel af uforbrugte midler fra 2017 til 2018, der vil være 5 - 10 mio. kr. lavere end overførslerne fra 2016 til 2017, der udgjorde godt 32 mio. kr.

  På anlægsområdet (ekskl. jordforsyning) viser de indmeldte betalingsplaner for 2017, jf. bilag 2, et forventet nettoforbrug på ca. 149 mio. kr. i 2017. Staben vurderer, at dette er højt sat, og har nedjusteret forventningerne til at udgøre netto ca. 122 mio. kr. og brutto (ekskl. indtægter) ca. 125 mio. kr. i 2017 (ekskl. jordforsyning).

  Der forventes p.t. en ultimo kassebeholdning på ca. 165 mio. kr., hvilket bl.a. beror på forventning om, at driftsoverførslerne fra 2017 til 2018 vil udgøre et samlet mindreforbrug på ca. 25 mio. kr. og forventning om, at der vil være et mindreforbrug på anlæg på godt 140 mio. kr. i 2017, hvilket vil medføre anlægsoverførsler til 2018 for ca. 140 mio. kr.

  Økonomi og afledt drift

  Halvårsresultatet, budgettet og forventningerne til helårsresultatet for 2017 (i 1.000 kr.):

  Område

  Oprindeligt budget 2017

  Korrigeret budget 2017

  Resultat pr. 30.6.2017

  Forventet resultat 2017

  Indtægter

  -3.750.673

  -3.776.683

  -1.870.984

  -3.767.322

  Driftsudgifter

  3.631.647

  3.700.608

  1.766.930

  3.617.244

  Renteudgifter, netto

  12.747

  9.216

  3.146

  9.216

  Res. af ordinær drift

  -106.279

  -66.859

  -100.908

  -140.862

  Anlæg (ekskl. jordf.)

  137.373

  255.099

  43.616

  122.000

  Anlæg – jordforsyning

  3.500

  11.612

  -874

  3.000

  Anlæg i alt

  140.873

  266.711

  42.742

  125.000

  Res. (før låneoptag)

  34.594

  199.852

  -58.166

  -15.862

  Låneoptagelse

  -68.087

  -47.300

  -47.300

  -47.300

  Afdrag på lån

  64.561

  66.184

  33.763

  66.184

  Resultat i alt

  31.068

  218.736

  -71.703

  3.022

  Finansforskydninger

  3.814

  5.996

  8.918

  5.996

  Mellemv. ekst. virksomh.

  0

  0

  0

  0

  Påvirkning kassebeh.

  34.882

  224.732

  -62.785

  9.018

  + = udgifter/underskud/kasseforbrug og - = indtægter/overskud/opsparing

  Yderligere specifikation af halvårsregnskabet og forventningerne til helårsresultatet for 2017 fremgår af bilagene.

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at den overordnede præsentation af regnskabsresultatet pr. 30. juni 2017 og likviditetsoversigten opgjort efter kassekreditreglen, tages til efterretning, og

  at halvårsregnskabet pr. 30. juni 2017 samt forventningen til helårsresultatet for 2017 for Aabenraa Kommune, godkendes.

  Beslutning Økonomiudvalget den 22-08-2017

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/184, Sagsinitialer: uv

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med åbningen af Arena Aabenraa vurderes det, at Elite Aabenraa skal etablere sig som en væsentlig brugergruppe af Arena Aabenraa. Dette medfører, at brugen af Elitehuset på Hjelmallé 5b i Aabenraa ikke længere er nødvendig. Vurderingen er taget med baggrund i målet om, at være et kraftcenter for eliteidrætten i Aabenraa Kommune, som er beskrevet i virksomhedsaftalen for Elite Aabenraa.

  Ved at flytte størstedelen af aktiviteterne i Elite Aabenraa ind i Arena Aabenraa bidrages der til at skabe et levende og indbydende miljø, som kan være med til at skabe inspiration for andre brugere af Arenaen.

  Proceduren for overdragelse af bygningen er, at udvalget skal tage stilling til, hvorvidt grunden kan anvendes indenfor Kultur- og Fritidsudvalgets ressortområde. Beslutningen om ændret bygningsanvendelse godkendes i Økonomiudvalget.

  Forvaltningen og Facility Management enheden vurderer ikke, at bygningen kan anvendes indenfor udvalgets ressortområde. Vurderingen er taget ud fra bygningens kvalitet, driftsomkostninger og behovet for en bygning i denne størrelse.

  Økonomi og afledt drift

  Udgangspunktet for fordelingen af driftsbudgettet sker ved en baselineberegning baseret på de sidste to års faktiske bygningsdrift for ejendommens administration, drift og vedligehold.

  Tabel 1.1- Driftsbudget

  2015

  2016

  Gennemsnit pr. år

  Administrativ drift og vedligehold

  0,064 mio. kr.

  0,060 mio. kr.

  0,062

  mio. kr.

  • 75 % af driftsbudgettet overdrages til Økonomiudvalget
  • 25 % af driftsbudgettet forbliver i Elite Aabenraa budgettet.

  Tabel 1.2 - Fordeling af driftsbudget

  Budget

  75 % driftsbudget tilhørende Hjelmallé 5b

  0,047 mio. kr.

  25 % driftsbudget til Kultur & Fritid

  0,015 mio. kr.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at Hjelmallé 5b inkl. 75 % af driftsbudget overdrages til Økonomiudvalget, og

  at Elite Aabenraa anvender de resterende 25 % til betaling af leje af lokaler i Arena Aabenraa, samt tilbud om adgang til faciliteterne.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 14-08-2017

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Signe Bekker Dhiman

  Beslutning Økonomiudvalget den 22-08-2017

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/5760, Sagsinitialer: mme

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal godkendes overdragelse af Rødekro Svømmehal ved Sundhedscentret til Kultur- og Fritidsudvalget. Overdragelsen forudsætter godkendelse i forbindelse med bevillingskontrollen pr. 30. september 2017.

  Som led i udviklingsprocessen på Kultur- og Fritidsområdet, og i forlængelse af idrætsfacilitetsanalysen, er det blevet vurderet hvordan de kommunale idrætsfaciliteter i fremtiden kan organiseres, drives og udvikles. Det vurderes, at et relevant område for en sådan omorganisering er de kommunale svømmehaller. Der ligger fire svømmehaller i Aabenraa Kommune. Svømmehallerne i Bov, Rødekro og Tinglev er kommunale, mens svømmehalen ved Arena Aabenraa er en selvejende institution.

  Administrationen af de tre kommunale svømmehaller har hidtil været opdelt mellem Kultur- og Fritidsudvalget samt Social- og Sundhedsudvalget. Det er forvaltningernes vurdering, at det vil være fornuftigt med en sammenlægning af svømmehalsadministrationerne i kommunen. Der er en lang række sammenfaldende opgaver mellem de tre svømmehaller, og det forventes at en samlet administration vil kunne medføre et udviklingspotentiale i form af eksempelvis udvikling af sundhedsfremmende aktiviteter og rationale ved samdrift.

  Der lægges op til, at Sundhed & Forebyggelse samt Kultur & Fritid foretager en evaluering henholdsvis 6 og 18 måneder efter overdragelsen for at belyse evt. uforudsete potentialer og udfordringer forbundet med reorganiseringen. Herunder også de økonomiske konsekvenser af overdragelsen.

  Da svømmehallen står for den langt overvejende del af driftsudgifter i bygningen, beliggende på Østergade 61-63 i Rødekro, vurderes det fordelagtigt, at bygningen overgår til Kultur- og Fritidsudvalget. Dette vil betyde en administrativ flytning af midler, der på nuværende tidspunkt vurderes at beløbe sig til 1,60 mio. kr. dækkende over lønninger, driftsudgifter og indtægter.

  Lokaludvalget for Rødekro Svømmehal er orienteret om den forestående flytning.

  Økonomi og afledt drift

  De økonomiske konsekvenser vil indgå i bevillingskontrollen pr. 30. september 2017.

  Indstilling

  Social & Sundhed samt Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at driften af Rødekro Svømmehal overdrages fra Social- og Sundhedsudvalget til Kultur- og Fritidsudvalget, og

  at bygningsansvaret for Østergade 61-63, 6230 Rødekro overdrages fra Social- og Sundhedsudvalget til Kultur- og Fritidsudvalget.

  Supplerende indstilling: Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at overdragelse effektueres pr. 1. oktober 2017.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 07-06-2017

  1. – 2. at anbefales godkendt.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 14-08-2017

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Signe Bekker Dhiman

  Supplerende sagsfremstilling

  Staben indstiller,

  at de bevillingsmæssige konsekvenser medtages i førstkommende bevillingskontrol.

  Beslutning Økonomiudvalget den 22-08-2017

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/21513, Sagsinitialer: BCT

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal der tages stilling til, om Kultur- og Fritidsudvalget vil anbefale byrådet at stille en kommunegaranti og jord vederlagsfrit til rådighed til udvidelse af den selvejende institution Ensted Idrætscenter. På møde den 6. juni 2017 var udvalget positive overfor garantistillelse under forudsætning af, at projektet kan gennemføres inden for lovgivningens rammer, og at hallen ikke opgraderes i forhold til tilskudsmodellen til idrætsfaciliteter.

  Projektet er nu justeret således, at der ikke længere indgår elementer af kommerciel karakter. Udvidelsen indeholder et fleksibelt møderum på ca. 95 m2, aktivitetsrum på ca. 200 m2, multirum på ca. 160 m2, et nyt handicaptoilet samt handicapvenligt indgangsparti med overdækning på 45 m2.

  Ensted Idrætsanlæg har estimeret anlægsbudgettet til 7,4 mio. kr. og søger Aabenraa Kommune om en kommunegaranti på 5,6 mio. kr., til dækning af lånebehovet i projektet. Den øvrige anlægsfinansiering søges fremskaffet via egenkapital, fonde, indsamlinger og sponsorater. Derudover søges nødvendige arealer for udvidelsen overdraget vederlagsfrit af kommunen. Med en kommunegaranti vil Ensted Idrætsanlæg kunne låne til en favorabel rente hos Kommunekredit.

  Formålet med projektet er at udvide Enstedhallen med faciliteter, hvor forholdene for handicappede og ældre bliver mere funktionelle og fleksible. Ensted Idrætsanlægs vision er at realisere en af anbefalingerne i ”Idrætsanalyse Aabenraa Kommune 2015-2016”. Social & Sundheds strategi er at samle og fastholde deres tilbud til målgruppen i Rødekro og forvaltningen har tilkendegivet, at der ikke er behov for at benytte Ensted Idrætsanlæg til at løse kommunale opgaver indenfor sundheds- og forebyggelsesområdet, som det ikke er muligt i dag at løse indenfor de nuværende rammer.

  Afledte konsekvenser og økonomi

  Aabenraa Kommune skal jævnfør lånebekendtgørelsen foretage en deponering af et beløb svarende til hovedstolen på 5,6 mio. kr. uanset om der stilles kommunegaranti eller om en låneoptagelse godkendes. Alternativt kan kommunen vælge at modregne det tilsvarende beløb i kommunens låneramme. En godkendelse af et lån eller lånegaranti vil derfor være betinget af, at der i budget 2018-2021 findes finansiering hertil.

  I driftsbudgettet for byggeriet, er det en forudsætning at Kultur- og Fritidsudvalget anerkender de nye faciliteter som tilskudsberettigede ud fra den vedtagne tilskudsmodel for idrætsfaciliteter med et beløb der ligger ud over det der er stillet garanti for frem til og med 2019. Det drejer sig som øget grundtilskud og deraf afledt øget aktivitetstilskud, samt fastholdelse af kategorisering som Lokal hal og dermed udviklingstilskud på den nuværende takst.

  Kultur- og Fritidsudvalget skal i november behandle et forslag til justering af tilskudsmodellen ud fra en samlet evaluering af det første års erfaringer.

  Indtil principperne for justeringen er godkendt er den fremtidig driftsøkonomi, og dermed muligheden for at forrente lån for nybyggerier, behæftet med stor usikkerhed.

  Muligheden for at justere tilskudsmodellen ud fra ensartede principper begrænses, hvis udvalget fastlægger et tilskud til Ensted Idrætsanlæg uden at det indgår i en helhedsvurdering, hvilket er uddybet i bilaget. 

  Driftsbudgettet opererer med et meget lavt vedligeholdelsesbudget og med en lav garantiprovision i forhold til risikoen ved forrentningen af byggeriet.

  Lovgrundlag

  Bekendtgørelse nr. 1580 af 17/12/2013 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. i lov om kommunernes styrelse.

  I henhold til ”Bekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme” og Kommunalfuldmagten kan en kommune, uden offentligt udbud, overdrage et areal vederlagsfrit til en institution som kommunen lovligt kan yde anlægsstøtte til.

  Det er som udgangspunkt en forudsætning, at de aktiviteter som en forening varetager, er kommunale, herunder at foreningen ikke har erhvervsøkonomiske interesser, og at optagelse i foreningen ikke er begrænset af kriterier, som ikke er saglige i forhold til aktiviteten.

  En kommune må som den klare hovedregel ikke yde tilskud til en forening eller virksomhed som også driver kommercielle aktiviteter, medmindre der foreligger en udtrykkelig lovhjemmel.

  Såfremt en sådan udtrykkelig hjemmel foreligger, skal kommunen derudover sikre sig, at en givet støtte udelukkende anvendes til det, som kan støttes lovligt.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at sagen oversendes til Økonomiudvalget med henblik på at sagen behandles i forbindelse med budgetlægningen for 2018-2021, idet Kultur- og Fritidsudvalget er positive i forhold til projektet,

  at der forudsættes et forøget driftstilskud fra Kultur- og Fritidsudvalget, med de deraf følgende konsekvenser for tilskudsmodellen,

  at kommunen stiller den nødvendige jord til projektet vederlagsfrit til rådighed under forudsætning af, at Ensted Idrætsanlæg afholder alle omkostningerne i forbindelse med overdragelsen, og

  at tilsagnet bortfalder såfremt der ikke foreligger et konkret projekt den 1. september 2018.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 14-08-2017

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Signe Bekker Dhiman

  Supplerende sagsfremstilling

  Staben indstiller,

  at sagen indgår på budgetseminaret.

  Beslutning Økonomiudvalget den 22-08-2017

  Stabens indstilling godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/9647, Sagsinitialer: kcan

  Sagsfremstilling

  Økonomiudvalget besluttede i forbindelse med behandling af rammeudmeldingen for 2018-2021, at der i lighed med tidligere år ikke blev udmeldt en ramme til overførselsområdet førend regeringsaftalen var kendt i juni 2017. Budgetrammen til overførselsområdet reguleres med de ændringer, der ligger i aftalen.

  Arbejdsmarkedsudvalgets budget bygger på følgende forudsætninger:

  · Budgetbidraget er udarbejdet ud fra ”bottom- up” tankegangen og svarer til de lokale skøn for områderne

  · Budgetbidraget er kvalificeret ud fra regeringsaftalens indhold

  · De gennemsnitlige refusionssatser i budgetbidraget er skønnet med baggrund i regnskab 2016 og foreløbige satser for 2017

  · Budgetbidraget indeholder en udmøntning af besparelsespuljen på 4,080 mio. kr.

  De ændringer, som er mellem basisbudgettet og det beregnede budget (budgetbidraget), svarer stort set overens med de ændringer, som ligger i regeringsaftalen. Der er således ikke udfordringer af en væsentlig størrelse. 

  I nedenstående er der under de enkelte områder kort beskrevet udfordringer og løsningsforslag.

  Serviceudgifter

  Der forventes merudgifter på 0,500 mio. kr. vedr. lægeerklæringer på kontanthjælpsområdet, hvilket vurderes at være en konsekvens af investeringsstrategien KIK. Der kan findes finansiering på 0,100 mio. kr. inden for området, hvorefter der resterer en udfordring på 0,400 mio. kr. Forvaltningen foreslår, at denne finansieres af midler indenfor det afsatte budget til investeringsstrategien KIK. Under Økonomiudvalgets område vedr. KIK er der afsat budget til køb af IT-systemer og budget til ekstraordinære møder i rehabiliteringsteamet, som ikke forventes anvendt fuldt ud.

  Overførselsudgifter

  Det beregnede budget viser mindreudgifter i forhold til basisbudgettet. Mindreudgifterne svarer stort set til den negative vækst, som ligger i regeringsaftalen, og som budgetrammen bliver korrigeret med.

  Forvaltningen ønsker at igangsætte en ekstraordinær indsats på sygedagpengeområdet. Dette er indregnet i budgetbidraget. Det er vurderingen, at investeringsstrategien KIK har afledte konsekvenser på sygedagpengeområdet. Det foreslås, at der i 2018 og 2019 opnormeres med to ansatte på Økonomiudvalgets område, og at finansieringen sker via midler i KIK til indsatser vedr. aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere under udvalgets overførselsudgifter. Forvaltningen foreslår derfor, at der flyttes 0,865 mio. kr. i 2018 og 2019 fra Arbejdsmarkedsudvalgets overførselsudgifter til Økonomiudvalgets serviceudgifter.

  Forsikrede ledige (beskæftigelsestilskud)

  Forskellen mellem basisrammen og det beregnede budgetforslag svarer til den negative vækst, som ligger i regeringsaftalen, og som budgetrammen bliver reguleret med. Der forventes ikke udfordringer på udgifterne omfattet af beskæftigelsestilskuddet.

  Forvaltningen skønner, at udgifterne ligger under det udmeldte beskæftigelsestilskud, således at budgetbidraget indeholder et budgetværn til imødegåelse af en forventet negativ regulering af beskæftigelsestilskuddet for 2018.

  Med udgangspunkt i det udmeldte beskæftigelsestilskud har forvaltningen yderligere foretaget en revurdering af om KIL skal fortsætte med uændrede forudsætninger. Forvaltningen vurderer at KIL kan fortsætte uændret.

  Økonomi og afledt drift

  I nedenstående ses basisbudgettet, det beregnede budget samt de opgjorte udfordringer. Ligeledes er angivet løsningsforslag samt afvigelse. Nedenstående er opdelt på serviceudgifter, overførselsudgifter og forsikrede ledige.

  For uddybning af områderne henvises til vedlagte budgetnotat.

  BASISBUDGET (1.000 KR.)

  Budget 2018

  Budget 2019

  Budget 2020

  Budget 2021

  Serviceudgifter

  14.393

  13.453

  13.453

  13.453

  Overførselsudgifter

  729.316

  737.493

  749.833

  749.833

  Forsikrede ledige (kun udg. omfattet af besk.tilskud)

  109.620

  109.620

  109.620

  109.620

  I alt

  853.329

  860.566

  872.906

  872.906

  BEREGNET BUDGET (1.000 KR.)

  Budget 2018

  Budget 2019

  Budget 2020

  Budget 2021

  Serviceudgifter

  14.393

  13.453

  13.453

  13.453

  Overførselsudgifter

  715.527

  711.542

  722.875

  737.409

  Forsikrede ledige (kun udg. omfattet af besk.tilskud)

  102.696

  102.696

  102.696

  102.696

  I alt

  832.616

  827.691

  839.024

  853.558

  UDFORDRINGER (1.000 KR.)

  Budget 2018

  Budget 2019

  Budget 2020

  Budget 2021

  Serviceudgifter

  0

  0

  0

  0

  Overførselsudgifter

  -13.789

  -25.951

  -26.958

  -12.424

  Forsikrede ledige (kun udg. omfattet af besk.tilskud)

  -6.924

  -6.924

  -6.924

  -6.924

  I alt

  -20.713

  -32.875

  -33.882

  -19.348

  LØSNINGSFORSLAG (1.000 KR.)

  Budget 2018

  Budget 2019

  Budget 2020

  Budget 2021

  Serviceudgifter

  0

  0

  0

  0

  Overførselsudgifter

  -14.189

  -25.951

  -26.958

  -12.424

  Forsikrede ledige (kun udg. omfattet af besk.tilskud)

  -6.924

  -6.924

  -6.924

  -6.924

  I alt

  -21.113

  -32.875

  -33.882

  -19.348

  AFVIGELSE (1.000 KR.)

  Budget 2018

  Budget 2019

  Budget 2020

  Budget 2021

  Serviceudgifter

  0

  0

  0

  0

  Overførselsudgifter

  400

  0

  0

  0

  Forsikrede ledige (kun udg. omfattet af besk.tilskud)

  0

  0

  0

  0

  I alt

  400

  0

  0

  0

  IGU Bonus, ompl. fra AU serviceudgifter

  400

  0

  0

  0

  AFVIGELSE

  0

  0

  0

  0

  ØK Indsats sygedagpenge, resultat af KIK

  865

  865

  0

  0

  AU - finansiering KIK, indsatser aktivitetsparate

  -865

  -865

  0

  0

  AFVIGELSE

  0

  0

  0

  0

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at Arbejdsmarkedsudvalgets budgetnotat og specielle bemærkninger sendes til Økonomiudvalget, som udvalgets budgetbidrag,

  at der i 2018 flyttes 0,400 mio. kr. fra Arbejdsmarkedsudvalgets serviceudgifter til Arbejdsmarkedsudvalgets overførselsudgifter,

  at der i 2018 flyttes 0,400 mio. kr. fra Økonomiudvalgets område vedr. KIK til Arbejdsmarkedsudvalgets serviceudgifter, og

  at der i 2018 og 2019 flyttes 0,865 mio. kr. fra indsatser i KIK under Arbejdsmarkedsudvalgets overførselsudgifter til Økonomiudvalgets serviceudgifter.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 14-08-2017

  Anbefales godkendt.

  Udvalget ønsker at arbejde med nye tiltag/investeringsstrategier i sammenhæng med beskæftigelsesplan.

  Afbud: Martin Ugilt Thomsen.

  Beslutning Økonomiudvalget den 22-08-2017

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/3668, Sagsinitialer: LNY

  Sagsfremstilling

  Sagen blev drøftet på økonomiudvalgsmødet den 15. august 2017 og genoptages hermed.

  Budgetseminaret den 5. og 6. september 2017 afvikles på ECCO Conference Centre Tønder.

  Formålet med budgetseminariet er at indhente tilkendegivelser og skabe ejerskab for byrådsmedlemmerne til budget 2018-2021 med henblik på, at Økonomiudvalget på mødet den 12. september 2017 kan udarbejde et samlet budgetforslag til byrådets 1. behandling.

  De stående udvalg har før sommerferien udarbejdet budgetbidrag på deres respektive områder. Der er udarbejdet bidrag til omprioriteringskatalog og forslag til driftsinvesteringsønsker, der over en 4 årig periode skal være tilbagebetalt.
  Omprioriteringskataloget og driftsinvesteringsønsker er ikke indarbejdet i budgetbidraget, men foreligger til særskilt prioritering.
  Det forudsættes, at udfordringen på Social- og Sundhedsudvalgets område medtages som udfordring til budgetseminaret og løses af Økonomiudvalget i budgetforslaget på mødet den 12. september.

  På anlægssiden har de stående udvalg foretaget en vurdering af betalingsplaner for de projekter, der er på investeringsoversigten samt foretaget en bruttoficering af projekterne til område- og byfornyelse. Disse ændringer forudsættes indarbejdet i spillerum 4 og er således ikke en prioriteringsopgave til budgetseminaret.
  Det anbefales, at de forslag til nye anlæg, som de stående udvalg har udarbejdet før sommerferien, indgår i prioriteringen på budgetseminaret.

  Anlægsrammen er fra økonomiaftalen hævet med 5 mio. kr. i 2018.  Der resterer således en anlægspulje på 5 mio. kr. i 2018 samt en ikke disponeret anlægspulje i 2019 på 21,4 mio. kr. og i 2020 på 110 mio. kr.

  Byrådet har på minibudgetseminaret den 15. august 2017 fået en gennemgang af økonomiaftalens konsekvenser for Aabenraa kommune, status på budgetbalancen, samt en gennemgang af de fremsendte forslag til omprioriteringskatalog og driftsinvesteringsønsker samt udfordringer.

  Opgaven på budgetseminaret anbefales at være følgende på driftssiden:

  • at afklare Social- og Sundhedsudvalgets budgetudfordringer
  • at skabe finansiering i 2018 til øvrige ønsker/udfordringer, der skal indlægges i budgettet, således at budgetrammen fra 2019 ikke udfordres yderligere
  • at prioritere, om driftsinvesteringsønsker skal indarbejdes i budgetforslaget.

  Opgaven på anlægssiden anbefales at være følgende:

  • Prioritere den disponible anlægspulje for årene 2018-2020, men ikke 2021

  I vedlagte bilag er der udarbejdet et forslag til program for budgetseminaret.

  Det anbefales, at der tages stilling til, om der er andre emner, der ønskes uddybes på budgetseminaret.

  Der vil blive udarbejdet et prioriteringsark til den politiske omprioritering af drift og et prioriteringsark til prioritering af anlægsprojekter, der vil ligge klar efter Økonomiudvalgets møde den 15. august.
  Økonomiudvalget anbefales at tage stilling til, om der på dag 1 og 2 er behov for administrativ/teknisk bistand til håndtering af prioriteringsarkene.

  Materialet til brug for budgetseminaret vil være tilgængeligt på Ipad, under udvalget ”Budgetseminar” og bestå af følgende materiale/bilag:

  1. Budgetnotat med bilag, der indeholder en beskrivelse af budgetbidraget og dets ændringer.
  2. Generelle bemærkninger, der indeholder de overordnede forudsætninger for basisbudgettet.
  3. Omprioriteringskatalog - driftsrammen
  4. Driftsinvesteringskatalog
  5. Nuværende investeringsoversigt og projektbeskrivelser,
  6. Forslag til nye anlægsønsker i 2018-2021
  7. Specielle bemærkninger fordelt på udvalgsniveau og politikområder, der specifikt forklarer indholdet for budgetforudsætninger i basisbudgettet.

  Det vil blive udarbejdet en budgetmappe, der kan afhentes i dueslaget i Byrådssekretariatet fra den 28. august.
  Ændringer som følge af  tilskuds- og låneansøgninger vil først være kendt ultimo august og indgå i spillerummet, som vises på budgetseminaret.

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at opgaven for budgetseminaret på drifts- og anlægssiden godkendes,

  at økonomiudvalget drøfter, om der er andre emner, der skal uddybes på budgetseminaret herunder input fra minibudgetseminaret

  at udkastet til program med eventuelle justeringer  godkendes, og

  at der tages stilling til, om der er behov for administrativ/teknisk bistand på henholdsvis dag 1 og dag 2.

  Beslutning Økonomiudvalget den 15-08-2017

  Genoptages den 22. august 2017.

  Afbud: Povl Kylling Petersen.

  Beslutning Økonomiudvalget den 22-08-2017

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/23918, Sagsinitialer: ahk

  Sagsfremstilling

  Der lægges op til en drøftelse af, hvordan Aabenraa Kommune kan bringe sig i spil til nye statslige arbejdspladser ved den næste store udflytning, som Regeringen har bebudet i 2018.

  Aabenraa Kommune fik ingen arbejdspladser til kommunen, da Regeringen i 2015 besluttede at udflytte knap 4.000 statslige arbejdspladser. Ved den lejlighed bakkede Aabenraa Kommune op om Tønder, Sønderborg og Haderslev kommuners forsøg på at tiltrække arbejdspladser. Det skete i lyset af, at Aabenraa Kommune har modtaget to akutsygehuse og sygeplejeskolen inden for de seneste år.

  I forbindelse med placeringen af den nye politiskole udarbejdede Aabenraa Kommune et prospekt, hvori det tidligere rådhus i Bov, Rødekro Skole, Frøslev Padborg Skole og bygningerne på Dronning Margrethes Vej 13 indgik. Hertil kom Beredskabsstyrelsens skole med øvelsesområde, Padborg Park med køreteknisk anlæg og Søgaardlejren med forsvarets øvelsesområde.

  De områder, hvor der er konkrete planer eller et landspolitisk fokus, som kan få betydning for Aabenraa Kommune, er: 

  • En ny plan for udflytning af statslige arbejdspladser, som Regeringen præsenterer i 2018.
  • I sommerens debat er der et bredt politisk fokus på at fastholde/udbygge antallet af især erhvervs- og professionsbacheloruddannelse i hele landet. Uddannelsesinstitutionernes status som selvejende institutioner betyder dog, at staten ikke kan udflytte uddannelser men kun understøtte decentrale uddannelsessteder via særlige tilskud, der favoriserer mindre uddannelsessteder.
  • Regeringen har planlagt at placere 1.500 stillinger i Skat uden for hovedstaden. Heraf placeres 320 ekstra stillinger i Region Syddanmark og stillingerne i Haderslev fastholdes. I Skats oplæg er der et tydeligt ønske om, at hver styrelse samles på færre adresser for at skabe specialiserede og stærke faglige miljøer, og at de nye stillinger derfor oprettes i Skats nuværende centre.
  • Regeringens udspil om et nyt skilsmissesystem betyder, at Statsforvaltningen formelt nedlægges og erstattes af nyt system, som består af Familieretshuset og Familieretten. Placeringen af statsforvaltningens øvrige opgaver, som udgør knap halvdelen, er ikke afklaret. På nuværende tidspunkt ligger Statsforvaltningens hovedkontor med for eksempel ledelse, administration, IT, økonomi, kommunikation med videre i Aabenraa.

  Aabenraa Kommunes styrkepositioner i forhold til at tiltrække/fastholde statslige arbejdspladser er:

  • Et nyt Campus, som blandt andet understøtter et dynamisk studiemiljø med erhvervs- og professionsbacheloruddannelser
  • Et stærkt privat erhvervsliv blandt andet inden for transport- og logistikbranchen, sundhedssektoren og fødevarebranchen
  • En styrkeposition på velfærdsteknologi, to nye supersygehuse og sundhedsuddannelser
  • Mulighed for at opbygge en stærk datacenterklynge med Apples nye datacenter
  • Aabenraas centrale placering i Sønderjylland og den gode infrastruktur i form af motorveje
  • Nærheden til den dansk-tyske grænse

  Det tidligere Bov Rådhus, som er på knap 4.200 m², vil eventuelt kunne anvendes, hvis de nuværende brugere genhuses. Det drejer sig om: Handicap & Psykiatri, Padborg Nærpoliti, Politiet Grænsekontrol og Sundhed & Omsorg.

  Praksis i Aabenraa Kommune har været, at man ikke har involveret eksterne konsulenter i indsatsen med at tiltrække statslige arbejdspladser. Det udelukker dog ikke, at man kan gøre det i konkrete tilfælde, hvis der er lukningstruede statslige arbejdspladser i kommunen eller der viser sig muligheder for nye statslige arbejdspladser, hvor placering i Aabenraa Kommune er oplagt i forhold til Aabenraa Kommunes styrkepositioner. Det vurderes ikke at være relevant at bruge ekstern konsulent i den konkrete situation.  

  Indsatsen for at tiltrække og fastholde statslige arbejdspladser i det sønderjyske område kan med fordel koordineres mellem de fire kommuner gennem Det Sønderjyske Koordinationsudvalg.

  Indstilling

  Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,

  at det drøftes med afsæt i vedhæftede brev, hvordan Aabenraa Kommune kan bringe sig i spil til nye statslige arbejdspladser.

  Beslutning Økonomiudvalget den 22-08-2017

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/4074, Sagsinitialer: mol

  Sagsfremstilling

  Forslag til Lokalplan nr. 102 og kommuneplantillæg nr. 5 blev vedtaget i Byrådet den 29. marts 2017 og fremlagt i offentlig høring i 8 uger fra den 5. april til 31. maj 2017.

  Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af et ønske fra en bygherre om mulighed for at opføre boliger samt indpasse lettere erhverv.

  Bygherren ønsker at opføre både 1- og 3-etagers boliger i hhv. 5 og 15 meters højde. Vejadgang vil fortsat være ad stikvejen fra Langrode og i området etableres grønne opholdsarealer til beboerne. Bebyggelsesprocenten vil være 80 %.

  I dag er der tomme erhvervsbygninger. Realiseringen af bygherrens ønsker forudsætter, at disse bygninger nedrives.

  Planmæssige forhold

  Det nye rammeområde tilføjer muligheden for institutioner, der kan sidestilles med boligformer, og ændrer den tilladte bygningshøjde fra maks. 10 til 15 meter samt bebyggelsesprocenten fra maks. 40 til 80 %. Lokalplan M 72 giver imidlertid mulighed for en bebyggelsesprocent på maks. 50 %.

  Høring/udtalelse

  I høringsperioden er indkommet to høringssvar: en klage over beslutningen om ikke at miljøvurdere planerne, og et høringssvar til planforslaget.

  Klager har indgivet rettidig klage til Planklagenævnet vedrørende beslutningen om ikke at udarbejde miljøvurdering for planforslaget. Klager ønsker enkelte forhold bedre belyst for støj fra trafik- og dagrenovation, skyggepåvirkning og jordforurening. Forvaltningen har redegjort for disse forhold i kommentar til Planklagenævnet. Forvaltningen har fastholdt beslutningen og afventer afgørelse fra klagenævnet.

  Forvaltningen foreslår, at visualiseringen for skyggepåvirkningen indarbejdes i lokalplanredegørelsen, og at der optages bestemmelser om krav om støjreducerende foranstaltninger før ibrugtagning af bebyggelse inden for 30 meter fra Langrode.

  Høringssvaret er fra ejer af matr. nr. 1380, hvoraf en del indgår i lokalplanområdets afgrænsning. Vedkommende gør kommunen opmærksom på, at der ikke er indgået en aftale mellem parterne. Sagens parter har sidenhen været i dialog og er blevet enige om, at det pågældende område forbliver i lokalplanområdet.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at Kommuneplantillæg nr. 5 vedtages endeligt, og

  at Lokalplan nr. 102 – Boligområde ved Langrode/Næstmark, Aabenraa by vedtages endeligt med ændringsforslag.

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 10-08-2017

  Anbefales godkendt, idet udvalget ønsker et notat for høringssvar til videre behandling.

  Supplerende sagsfremstilling

  Det nævnte notat er vedlagt som bilag.

  Beslutning Økonomiudvalget den 22-08-2017

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/10231, Sagsinitialer: mf

  Sagsfremstilling

  Energinet.dk planlægger sammen med det tyske el-transmissionsselskab TenneT at opgradere den eksisterende 220 kV luftledningsforbindelse mellem Kassø og Flensborg til en ny 400 kV forbindelse. På den danske side af grænsen skal der etableres en ny luftledning mellem Kassø og grænsen, den eksisterende transformatorstation ved Kassø skal udvides og den eksisterende 220 kV luftledning mellem Kassø og Frøslev skal demonteres.

  Forslag til Lokalplan nr. 103 samt Kommuneplantillæg nr. 2 for udvidelse af Station Kassø, Kommuneplantillæg nr. 1 for selve linjeføringen samt miljørapporten for planerne blev vedtaget på Byrådets møde den 22. februar 2017. Dokumenterne  har efterfølgende været udsendt i offentlig høring i 8 uger. Her blev der fremlagt syv varianter til linjeføringer. I løbet af høringen modtog Aabenraa Kommune og Miljøstyrelsen 29 høringssvar, heraf to underskriftsindsamlinger med hhv. 71 og 290 underskrifter.

  Høringssvarene er behandlet i den sammenfattende redegørelse, der skal udarbejdes og vedtages jf. Lov om miljøvurdering af planer og programmer.

  Høringssvarene har ikke givet anledning til ændringer i Lokalplan nr. 103 samt Kommuneplantillæg nr. 2 for udvidelse af Station Kassø.

  Kommuneplantillæg nr. 1 for linjeføringen ændres ved endelig vedtagelse, idet der fremlægges én linjeføring i den sammenfattende redegørelse i et etableringsbælte, der udgør omfanget for Kommuneplantillæg nr. 1. Linjeføringen skal således etableres inden for etableringsbæltet.

  Det endeligt fremlagte etableringsbælte er en kombination af de varianter, der blev fremlagt i høringen og er valgt på baggrund af miljørapportens væsentlighedsvurderinger for påvirkninger på miljøet, de indkomne høringssvar samt Aabenraa Kommunes ønske om at friholde det uudnyttede erhvervsområde ved Padborg. Etableringsbæltet er på hovedparten af strækningen 300 meter bredt. Ved erhvervsområdet i Kliplev samt ved Fårhus er bæltet dog indskrænket af hensyn til hhv. eksisterende erhvervsvirksomhed ved Kliplev og for at sikre, at linjeføringen placeres i en vis afstand fra Fårhus.

  Planmæssige forhold

  Aabenraa Kommune er myndighed for de to kommuneplantillæg og lokalplanen. Aabenraa Kommune er også myndighed for den udarbejdede miljøvurdering af planerne med tilhørende sammenfattende redegørelse.

  Miljøstyrelsen er myndighed for VVM-redegørelsen for selve projektet.

  Miljøstyrelsen udarbejder således også en sammenfattende redegørelse for VVM-redegørelsen for projektet efter Aabenraa Kommunes vedtagelse af plandokumenterne og den sammenfattende redegørelse for miljøvurderingen. Miljøstyrelsens sammenfattende redegørelse udarbejdes på baggrund af samme miljørapport og samme høringssvar som Aabenraa Kommunes sammenfattende redegørelse. Der er derfor store overlap i indholdet.

  Den eneste væsentlige forskel er, at Miljøstyrelsens sammenfattende redegørelse indeholder et udkast til VVM-tilladelse med vilkår for opsætning af ledningen. Vilkårene har til formål at undgå eller nedbringe de potentielt negative virkninger af projektet. Vilkårene vil dog ligge inden for rammerne af de vedtagne kommuneplantillæg.

  Aabenraa Kommune har ret til at udtale sig om Miljøstyrelsens sammenfattende redegørelse og hermed udkastet til VVM-tilladelse inden Miljøstyrelsen udsteder den endelige VVM-tilladelse. På baggrund af Aabenraa Kommunes deltagelse i processen, indstilles der til, at forvaltningen bemyndiges til at udtale sig om denne sammenfattende  redegørelse, såfremt VVM-tilladelsen ikke giver ret til negative påvirkninger, som ligger ud over, hvad Aabenraa Kommune har forudsat i den hidtidige behandling.

  Høring/udtalelse

  Der er foretaget inddragelse af offentligheden i to omgange igennem processen, der begge gange har indeholdt borgermøder. I den første del af inddragelsen blev der indkaldt ideer og forslag til indholdet af miljørapporten og kommuneplantillæg. Endvidere er der gennemført en 2. offentlighedsfase, hvor der er indkaldt bemærkninger og indsigelser fra offentligheden til forslag til kommuneplantillæg og lokalplan samt miljørapport.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at Kommuneplantillæg nr. 1 vedtages endeligt med det etableringsbælte, der fremlægges i den sammenfattende redegørelse og konsekvensrettelser følgende heraf,

  at forslag til Kommuneplantillæg nr. 2 vedtages endeligt,

  at forslag tilLokalplan nr. 103 vedtages endeligt,

  at den sammenfattende redegørelse for miljøvurderingen vedtages, og

  at forvaltningen bemyndiges til at udtale sig om den sammenfattende redegørelse for VVM-redegørelsen, såfremt VVM-tilladelsen ikke giver ret til negative påvirkninger, som ligger ud over, hvad Aabenraa Kommune har forudsat i den hidtidige behandling.

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 10-08-2017

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 22-08-2017

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/22537, Sagsinitialer: mol

  Sagsfremstilling

  Forslag til Lokalplan nr. 105 – Multihal i Nørre Hostrup  og kommuneplantillæg nr. 4 blev vedtaget i Byrådet den 29. marts 2017 og fremlagt i offentlig høring.

  Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af et ønske fra lokale foreninger for at give mulighed for at etablere en multihal.

  Lokalplanen giver planlægningsmæssig mulighed for af imødekomme dette ønske og sikrer hensigtsmæssige parkeringsforhold samt at området fortsat kan være lokalt samlingspunkt med anvendelsen ’fritids- og ferieformål’.

  Planmæssige forhold

  Med kommuneplantillæg nr. 4 gives mulighed for byggeri af en multihal i maks. 10 meters højde og forsamlingshus i den eksisterende kommuneplanramme 2.8.003.L - Nr. Hostrup, der er gældende for landsbyen Nørre Hostrup.

  Høring/udtalelse

  Forslag til Lokalplan nr. 105 og kommuneplantillæg nr. 4 var i offentlig høring fra den 5. april til den 31. maj. Fristen for at påklage afgørelsen om ikke at miljøvurdere planerne var den 3. maj. Der er ikke indkommet noget høringssvar i selve høringsperioden.

  Efter høringsperioden er der indkommet en henvendelse fra ejeren af matriklen i delområde 2, som er bekymret for udstykningsmulighederne. Forsamlingshuset køber kun en del af matriklen, og det resterende sammenlægges med nabobygningen, hvor det indgår som del af baggården. Forvaltningen har derfor fremstillet forslag om reducering af delområde 2 således, at der stadig er mulighed for tilvejebringelse af et passende antal parkeringspladser. De involverede parter, dvs. foreningen og ejer af matriklen, er enige om ændring af afgrænsningen for delområde 2.

  Forvaltningen vurderer, at ændringen ikke er af væsentlig betydning, da det drejer sig om et mindre areal bag ved bebyggelse og uden direkte adgang for offentligheden. Dermed vurderes det ikke at være nødvendigt at udsende forslaget i fornyet høring.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der i forbindelse med endelig vedtagelse af lokalplanen foretages en ændring af områdeafgrænsningen - uden yderligere høring,

  at Kommuneplantillæg nr. 4 vedtages endeligt, og

  at Lokalplan nr. 105 – Multihal i Nørre Hostrup vedtages endeligt med ændringsforslag.

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 10-08-2017

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 22-08-2017

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/26414, Sagsinitialer: mf

  Sagsfremstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv har modtaget ønske fra privat bygherre om at skabe plangrundlag for opførelse af fire åben-lav boliger på hjørnet af Sønderskovvej og Rugkobbel i Aabenraa.

  Boligerne vil fremstå som en naturlig afslutning af bebyggelsen langs Sønderskovvej, og placeringen på toppen af bakken sikrer udsigt ned over Sydbanks friareal over til det sydlige skovbryn.

  Lokalplanen giver mulighed for byggeri i 2 etager samt en tagterrasse. For at give mulighed for at etablere tagterrasse, er der udarbejdet et forslag til Kommuneplantillæg nr. 13, der forhøjer etageantallet fra rammens nuværende 2 etager til 3 etager.

  Vækst- og Udviklingsudvalget godkendte igangsættelse af lokalplanen på udvalgsmødet d. 11. maj 2017 med bemærkning om, at forvaltningen skulle redegøre for trafikforhold mht.  udkørsel fra parcellerne og højden på bygninger mht. indbliksgener for eksisterende nabo. Se redegørelser under Planmæssige forhold.

  Planmæssige forhold

  Lokalplanområdet er omfattet af lokalplan M24. Anvendelsen af området er ikke i overensstemmelse med den gældende lokalplan for området. M24 aflyses derfor for arealet inden for Lokalplan nr. 108 ved dennes endelige vedtagelse.

  Lokalplanområdet er omfattet af kommuneplanramme nr.1.1.204.B. Rammen udlægger området til boligformål i form af etage- tæt-lav og åben-lav boliger samt offentlige formål til områdets forsyning og anlæg til områdets forsyning. Ligeledes kan der etableres erhverv, der ikke ændrer områdets karakter som boligområde.

  Rammen giver mulighed for byggeri i op til 2,5 etager. Byggeriet ønskes opført i to etager samt en tagterrasse. Dette svarer ifølge bygningsreglementet til tre etager, hvorfor bygningernes etageantal gør, at der skal udarbejdes kommuneplantillæg for projektet. Kommuneplantillægget giver således mulighed for byggeri i tre etager i området.

  Vækst- og Udviklingsudvalget godkendte på mødet den 11. maj 2015 en bebyggelse i 2 etager samt en tagterrasse.

  Miljøvurdering

  Der er foretaget screening af planen jf. Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Det er vurderet, at planen ikke skal miljøvurderes.

  Indbliksgener

  Det østlige byggefelt er trukket mod vest for at tage hensyn til eksisterende nabo mod øst. Der er således knap 19 m mellem det udlagte byggefelt og nabobebyggelsen. Til sammenligning er der omkring 5-6 m mellem eksisterende bebyggelser på Sønderskovvej. Derudover er der i lokalplanens § 8 fastsat en bestemmelse om, at det levende hegn mod naboen bevares for at minimere indsigt til dennes udendørs opholdsarealer.

  Trafikale forhold

  Lokalplanforslaget indeholder bestemmelser om, at der etableres indkørsel til hver af boligerne. Dette er i overensstemmelse med hvordan de øvrige boliger på Sønderskovvej har udkørsel til vejen og er normalt for en boligvej. Indkørslen tættest på Rugkobbel er trukket mod øst på grunden, så der er længere afstand (23 m) til krydset Rugkobbel-Sønderskovvej.

  Lokalplanforslaget indeholder endvidere bestemmelser om, at der ikke må etableres beplantning, støjvold mm. der hindrer oversigten i krydset Rugkobbel-Sønderskovvej.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at forslag til Kommuneplantillæg nr. 13 vedtages og sendes i offentlig høring i 8 uger,

  at forslag til Lokalplan nr. 108 vedtages og sendes i offentlig høring i 8 uger, og

  at der ikke udarbejdes miljøvurdering.

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 10-08-2017

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 22-08-2017

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/16509, Sagsinitialer: klh

  Sagsfremstilling

  Byrådet vedtog i 10. juli 2013 Lokalplan nr. 27 – Område til boliger og rekreative formål ved Lergård, Aabenraa. Lokalplanen er nu delvist realiseret, idet 36 grunde er byggemodnet og heraf er 10 grunde solgt og bebygget.

  Der er kun solgt grunde i lokalplanens delområde 1, hvor der er lempeligere krav til bebyggelsens udformning end i delområde 2 og 3. Der har været forespørgsler på grunde i delområde 2, men grundet krav om, at bebyggelse her kun må opføres med facader af sortmalet træ, har det været vanskeligt at sælge grunde i delområde 2.

  Det er blandt andet lokalplanens formål, at sikre området udnyttes i respekt for de landskabelige og naturgivne kvaliteter i området, herunder med særlige arkitektoniske krav i delområde 2 op mod fredskoven.

  De særlige arkitektoniske træk består i, at bebyggelsen skal opføres indpasset i terrænet, med en bestemt afstand til vejen for at opnå en harmonisk husrække, at bebyggelsen kun må opføres med fladt tag og kun 1 etage mod vejen og 2 etager mod den lavere beliggende del af grunden samt facadekrav om malet træ, dog må 25 % af facaden være i mursten.

  Forvaltningen anbefaler, at der sker en mindre justering af lokalplan nr. 27. Forvaltningen foreslår, at de særlige arkitektoniske træk i form af sorte huse med fladt tag i delområde 2 fastholdes, men at der med Lokalplan nr. 113 åbnes op for at der også kan opføres huse med facader af sorte mursten og sorte fuger i delområde 2. Derudover foreslås en mindre ændring i delområde 3, således at en mindre del af husene i hvert byggefelt kan opføres 1 etage.

  Der har fra en husfabrikant været ønsker om, at der kunne opføres træhuse med krydsende hjørner i området. Dette har hidtil ikke kunnet ske uden dispensation. Det har ikke været ønskeligt for husfabrikanten, at skulle sende sine kunder gennem en dispensationsproces inden de kunne opføre et træhus med krydsende hjørner.

  Forvaltningen foreslår, at forbuddet mod træhuse med krydsende hjørner ophæves i delområde 1, hvor der i forvejen er lempelige krav til husenes udformning. Derimod foreslås forbuddet fastholdt i delområde 2 og 3, hvor der forsat bør være særlige arkitektoniske krav.

  Derudover tilpasses lokalplanforslaget den nye planlov og der foretages mindre justeringer af redegørelsen.

  Planmæssige forhold

  Området er omfattet af rammeområde 1.1.112.B Lergård. Området må anvendes til boligformål.

  Lokalplan nr. 113 er i overensstemmelse med rammebestemmelserne i 1.1.112.B.  Området ligger i sin by- og landzone. Skovbyggelinjen blev ophævet for de arealer, der skulle indgå i boligudstykningen efter at Lokalplan nr. 27 blev endeligt vedtaget og offentliggjort. Den reducerede skovbyggelinjen fastholdes.

  Der er ikke udarbejdet en ny screening af lokalplanforslaget, idet forholdene ikke er ændret siden lokalplan nr. 27 blev udarbejdet. Denne screening viste, at der ikke skulle udarbejdes en miljøvurdering. Afgørelsen om ikke at udarbejde en miljøvurdering offentliggøres sammen med lokalplan nr. 113.

  Høring/udtalelse

  I henhold til den nye planlov der trådte i kraft den 15. juni 2017 kan lokalplanforslag, der kun omfatter mindre ændringer fremlægges offentligt i ned til 2 uger. For at give borgerne bedre mulighed for at komme med høringssvar foreslår forvaltningen dog,  at høringsfristen sættes til 4 uger, som er planlovens nye mindstekrav for almindelige lokalplaner.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at forslag til lokalplan nr. 113 anbefales vedtaget og offentliggøres i 4 uger, og

  at der ikke udarbejdes miljøvurdering og beslutning herom offentliggøres sammen med forslaget til lokalplan.

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 10-08-2017

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 22-08-2017

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/1991, Sagsinitialer: mf

  Sagsfremstilling

  Der fremlægges et forslag til lokalplan for et nyt boligområde vest for Damms Gård i Felsted.

  Vækst- og Udviklingsudvalget godkendte igangsættelse af lokalplanen på udvalgsmødet den 11. maj 2017.

  Lokalplanen tager udgangspunkt i en strukturplan for området udarbejdet i 2016, der omfatter et større geografisk område end lokalplanens afgrænsning. Lokalplanområdet er ca. 4,7 ha.

  Lokalplanen skal sikre områdets anvendelse til boligformål i form af tæt-lav og åben-lavt boligbyggeri. Lokalplanen skal endvidere sikre, at der skabes grønne fællesarealer og at regnvand håndteres lokalt i området.

  Det forventes, at der kan udstykkes ca. 12 åben-lav boliger samt 12 tæt-lav boliger i området. BoligSyd ønsker at opføre almene boliger på de dele af arealet, hvor der er mulighed for tæt-lav boliger.

  Området er ikke i forvejen underlagt lokalplan. Kultur, Miljø & Erhverv vurderer, at projektet er lokalplanpligtigt.

  Planmæssige forhold

  Ramme og zoneforhold

  Lokalplanområdet er beliggende i ramme nr. 1.2.016.B og mindre dele i 1.2.001.C.

  Lokalplanen er i overensstemmelse med rammebestemmelserne i de to rammer.

  Området er ikke omfattet af eksisterende lokalplan.

  Størstedelen af lokalplanområdet ligger i landzone og vil med lokalplanen blive overført til byzone. Det areal, der allerede er i byzone bibeholdes i byzone.

  Miljøvurdering

  Der er foretaget screening af planen jf. Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Det er vurderet, at planen ikke skal miljøvurderes.

  Spildevandsplan 2014

  Området indgår ikke i Spildevandsplan 2014. Der udarbejdes tillæg til spildevandsplanen dækkende hele lokalplanområdet.

  Økonomi og afledt drift

  Grundejer har underskrevet fraskrivelseserklæring i forhold til Planlovens § 47 A.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at forslag til Lokalplan nr. 86 vedtages og sendes i offentlig høring i 8 uger, og

  at der ikke udarbejdes miljøvurdering.

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 10-08-2017

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 22-08-2017

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/298, Sagsinitialer: jfh
 • Udskriv
  Sagsid.: 17/20165, Sagsinitialer: swi