Beslutningsprotokol

tirsdag den 3. oktober 2017 kl. 15:30

Mødested: Lokale 412, Skelbækvej
Udvalg: Økonomiudvalget
Medlemmer: Thomas Andresen, Kirsten Nørgård Christensen, Philip Tietje, Bent Sørensen, Lars Kristensen, Ejler Schütt, Povl Kylling Petersen, Kim Brandt, Svend Hansen Tarp, Erwin Andresen, Jan Riber Jakobsen
Bemærkninger: Der var afbud fra Jan Riber Jakobsen.
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 16/3842, Sagsinitialer: mhpo

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Økonomiudvalget den 03-10-2017

  - Henvendelse fra Meritten.

  - URS og afgiftsfritagelse ved anvendelse af overskudsvarme.

  - Orientering om samarbejdsprojekt vedr. Høje Kolstrup. ”Boligsocial indsats”.

  - Alkoholpolitik.

  - Status på vestlige areal ved Kassø.

  Afbud: Jan Riber Jakobsen

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/3668, Sagsinitialer: GES

  Sagsfremstilling

  Byrådet har den 20. september 2017 behandlet forslag til budget 2018 og overslagsårene 2019-2021.

  Budgetforslaget svarende til spillerum 5 er fremsat af Økonomiudvalget den 12. september 2017 og danner udgangspunkt for budget 2018-2021.

  Efter byrådets 1. behandling er der udarbejdet tekniske ændringsforslag på henholdsvis drift, anlæg og finansiering.

  De tekniske ændringsforslag vedrører følgende:

  • Tilretning renter og afdrag
  • Regulering af elevtal for folkeskoler og privatskoler
  • Flytning af anlægsprojekter til servicerammen

  De tekniske ændringsforslag fremgår af bilag 2 og er indarbejdet i spillerum 6.

  Spillerummet inkl. tekniske ændringer viser følgende:

  Spillerum 6B

  2018

  2019

  2020

  2021

  Indtægter

  -3.821.086

  -3.884.100

  -3.918.055

  -4.025.482

  Udgifter inkl. renter

  3.694.904

  3.764.159

  3.861.423

  3.974.728

  Resultat ordinær drift

  -126.182

  -120.441

  -56.632

  -50.754

  Anlæg inkl. jordforsyning

  150.483

  100.000

  130.600

  120.000

  Resultat

  24.301

  -20.441

  73.968

  69.246

  Netto lån (låneopt./afdrag

  0

  24.141

  17.102

  25.965

  Finansforskydninger

  -6.410

  -6.641

  -18

  -18

  Påvirkning kassebeholdn.

  17.891

  -2.941

  91.052

  95.193

  Forventet ult. Kassebeholdn.

  -142.109

  -145.050

  -53.998

  41.195

  Driftsinvesteringerne, der er indarbejdet i budgetforslaget, holdes udenfor den økonomiske politiks målsætninger.

  Budgetforslaget inkl. de tekniske korrektioner overholder den økonomiske politik i 2018 og 2019 på målene:

  • Ordinær drift
  • Kasseforbrug        
  • Ultimo kassebeholdning

  Budgetforslaget er baseret på følgende skatter fra 1. januar 2018:

  • 25,6 procent indkomstskat
  • 18,9 promille grundskyld, beboelse og erhverv
  • 9,45 promille dækningsafgift af grundværdi offentlige ejendomme
  • 8,75 promille dækningsafgift af forskelsværdi af offentlige ejendomme
  • 4,1 promille landbrugsjord/produktionsjord
  • 0,0 promille dækningsafgift for erhverv

  Skatteindtægterne beror på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Der er udarbejdet et særskilt notat om valget mellem statsgaranti og selvbudgettering af generelle tilskud og skatteindtægter for 2018, jf. bilag 1.

  Det anbefales at vælge statsgaranti for 2018.

  Takster for 2018 er vedlagt som bilag 8 og 9. Taksterne for dagtilbud er udeladt og behandles som en særskilt sag i november 2017.

  Den faseopdelte budgetlægning mellem kommunerne faciliteret af KL har medført et yderligere behov for nedjustering af anlægsrammen, idet kommunerne pr. 21. september 2017 er 1 mia. kr. over anlægsaftalen. Det foreslås, at Aabenraa Kommune bidrager med følgende forslag:

  · Flytning af 3 mio. kr. vedr. renovering af  Dr. Margrethesvej

  · Flytning af 1,2 mio. kr. vedr.  nedrivning Uge Allegade

  · Flytning af 3 mio. kr. vedr. køb og salg af jord fra 2018 til 2020

  Ændringerne som følge af den faseopdelte budgetlægning fremgår af bilag 3 og er indarbejdet i spillerum 7.

  Spillerummet inkl. ændringer som følge af den faseopdelte budgetlægning viser følgende:

  Spillerum 7B

  2018

  2019

  2020

  2021

  Indtægter

  -3.821.086

  -3.884.100

  -3.918.055

  -4.025.482

  Udgifter inkl. renter

  3.694.904

  3.764.159

  3.861.423

  3.974.728

  Resultat ordinær drift

  -126.182

  -120.441

  -56.632

  -50.754

  Anlæg inkl. jordforsyning

  146.283

  100.000

  130.600

  120.000

  Resultat

  20.101

  -20.441

  73.968

  69.246

  Netto lån (låneopt./afdrag

  0

  24.141

  17.102

  25.965

  Finansforskydninger

  -6.410

  -6.641

  -18

  -18

  Påvirkning kassebeholdn.

  13.691

  -2.941

  91.052

  95.193

  Forventet ult. Kassebeholdn.

  -146.309

  -149.250

  -58.198

  36.995

  Bruttoanlægsudgiften udgør herefter 160,3 mio. kr., hvilket er 9,7 mio. kr. under Aabenraa kommunes forholdsmæssige andel af anlægsrammen.

  Det bemærkes, at for de enkelte anlægsprojekter gælder, at det rådighedsbeløb for 2018, der fremgår af projektbeskrivelsen som ”frigivet ved budgetvedtagelsen” automatisk er givet som anlægsbevilling i oktober, hvor budgettet vedtages, jf. bevillingsreglerne i de generelle bemærkninger (bilag 5).

  Der er udarbejdet en bevillingsoversigt (spillerum 7A), hvor de tekniske ændringsforslag samt ændringsforslag som følge af den faseopdelte budgetlægning er indarbejdet (bilag 10).

  Der er indgået politiske ændringsforslag fra Enhedslisten.

  Ændringsforslaget fremgår af vedlagte bilag 4.

  Høring/udtalelse

  Budgetforslaget har været i høring i henholdsvis HMU, Seniorråd og Handicapråd.

  Indkomne høringssvar fremgår af bilag 11.

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at de tekniske ændringsforslag, jf. bilag 2, indarbejdes i budget 2018-2021,

  at ændringsforslag som følge af den faseopdelte budgetlægning, jf. bilag 3, indarbejdes i budget 2018-2021,

  at der vælges statsgaranti for generelle tilskud og skatter for 2018,

  at takster for 2018 godkendes,

  at bevillingsniveauet fastlægges som anført i de generelle bemærkninger, jf. bilag 5,

  at der tages stilling til de politiske ændringsforslag fra Enhedslisten, jf. bilag 4,

  at Økonomiudvalget tager stilling til, om der skal udarbejdes ændringsforslag bl.a. begrundet i høringssvarene og den faseopdelte budgetlægning, og

  at bemærkninger tilrettes med de godkendte ændringsforslag.

  Beslutning Økonomiudvalget den 03-10-2017

  Anbefales godkendt idet ændringsforslag fra Enhedslisten jf. bilag 4 ikke anbefales.

  Borgmesteren har mulighed for at fremsætte teknisk ændringsforslag med nettonul virkning som følge af den faseopdelte budgetlægning.

  Afbud: Jan Riber Jakobsen

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/16148, Sagsinitialer: kkf

  Sagsfremstilling

  Byrådet fastsætter i henhold til lov om folkekirkens økonomi en kirkeskatteprocent, der skal sikre, at det af provstiudvalget fastsatte ligningsbeløb bliver opkrævet.

  Det fastsatte ligningsbeløb finansierer landskirkeskatten som fastsættes af kirkeministeriet samt kirke- og præstegårdskasser og provstiudvalgskassen.

  Aabenraa Provsti har den 7. september 2017 fremsendt et budgetforslag for 2018, der indeholder et ønske til den kirkelige ligning på 71,389 mio. kr.

  Kirke- og præstegårdskasser og provstiudvalgskassen

  60,198 mio. kr.

  Landskirkeskat

  11,198 mio. kr.

  Forventet mellemværende med Aabenraa Kommune pr. 31. december 2017 (kirken til gode)

  -0,008 mio. kr.

  Finansieringsbehov i alt

  71,389 mio. kr.

  Ligningsbeløb til kirke- og præstegårdskasser, provstiudvalgskassen samt landskirkeskatten pålignes folkekirkens medlemmer under ét efter samme regler, hvorefter kommunal indkomstskat svares til vedkommende kommune.

  Dette indebærer, at kommunens valg mellem det statsgaranterede og det selvbudgetterede udskrivningsgrundlag også er bestemmende for valget af udskrivningsgrundlag i forhold til kirkeskatten.

  Det er forudsat, at byrådet vælger det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2018, som indstillet af Staben. Dette medfører, at nedennævnte ligningsbeløb er endelige, og at der dermed ikke kommer en regulering heraf i år 2021.

  Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for kirkeskatten for Aabenraa Kommuner er i 2018 fastsat til 7,516 mia. kr. Provstiet har indstillet, at kirkeskatteprocenten fastsættes til 0,95% hvilket er samme niveau som i 2017. Med denne kirkeskatteprocent forventes indtægter på 71,402 mio. kr. hvorved kirkens mellemregning med Aabenraa Kommune ultimo 2018 forventes at udgøre 0,013 mio. kr. i kirkens favør.

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at Aabenraa Provstis indstilling, om at kirkeskatteprocenten for 2018 fastsættes uændret til 0,95%, godkendes.

  Beslutning Økonomiudvalget den 03-10-2017

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Jan Riber Jakobsen

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/45172, Sagsinitialer: sbro

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal der tages beslutning om bevilling til byggeri på Aabjerg 8 i Kruså, Fjordskolen.

  Yderligere skal der tages beslutning om tillægsbevilling med henblik på finansiering af optioner indbygget i byggeudvalgets arbejde med projektrealiseringen og afledte tilpasninger af myndighedsmæssig karakter, det være sig brand- og tilgængelighedsvilkår ved større ombygninger.

  Byggeudvalget er kommet langt i disponering af anlægssummen, og projektet er på vej mod det hovedprojekt, som skal danne grundlag for udbud.

  Byggeudvalget har valgt at indarbejde og tilføje udbuddet forskellige optioner, som byggeudvalget mener vil være gunstige for projektmæssig sammenhæng mellem anvendelse og byggeri. Der er tale om elementer, som er betydelige elementer i byggeudvalgets forståelse af et samlet projekt. Byggeudvalgets medlemmer – undtaget forældrerepræsentanterne – er enige om, at den fremlagte dispositionsplan, inklusiv de detaljerede tilpasninger og optioner, som er foreslået på byggeudvalgsmøde af 29. august 2017, er det bedst mulige forslag indenfor de af Byrådet udstukne rammer for såvel tidsplan som økonomi. Fjordskolens medarbejdere og ledelse gør opmærksom på, at ikke alle behov er opfyldt i dispositionsplanen.

  Optionerne er opgjort således, at de udgør op til 15% af entreprisesummen og indarbejdelsen vil beløbe sig til en merudgift på 4,5 mio. kr.

  Lovbestemte tilpasninger af byggeriet, som væsentligst omfatter ændret brandklassificeringer, er beregnet til en merudgift på 3 mio. kr.

  Byrådet skal tage stilling til spørgsmålet om tillægsbevilling på dette tidspunkt inden udbuddet kører fordi 1) der skal være balance imellem den udbudte projektsum og det projekterede og 2) fordi det skal afvente de nødvendige politiske beslutninger om økonomisk tilpasning af projektet vil medføre forsinkelse af byggefasen med forventeligt omkring et par måneder.

  Samlet forventes projektet at udgøre 42,25 mio. kr. Der er således et manglende rådighedsbeløb på 7,5 mio. kr. for at gennemføre byggeudvalgets indarbejdelse af optioner i projektet samt myndighedskrav.

  Økonomi og afledt drift

  Der er i 2015 og 2016 meddelt anlægsbevilling på 24,75 mio. kr. hvoraf 1,5 mio. kr. er frigivet, og herudover er der i 2018 afsat et rådighedsbeløb på 10 mio. kr. Der er dermed afsat et samlet rådighedsbeløb på 34,75 mio. kr.

  Indregnet optioner og myndighedskrav udgør det samlede projekt 42,25 mio. kr.

  Der er således en merudgift på 7,5 mio.kr. til projektet med optioner og myndighedskrav i forhold til afsat anlægsbevilling/rådighedsbeløb.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at der afsættes en tillægsbevilling til rådighedsbeløb på 7,5 mio. kr. i 2017 finansieret af kassebeholdningen,

  at der meddeles tillægsbevilling til anlægsbevilling på 17,5 mio. kr. således, at den samlede anlægsbevilling udgør 42,25 mio. kr. finansieret af de afsatte rådighedsbeløb, og

  at den resterende anlægsbevilling frigives.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 26-09-2017

  1. at anbefales godkendt – imod stemte Gert Nordklitgaard (Ø),

  2. at anbefales godkendt – imod stemte Gert Nordklitgaard (Ø),

  3. at anbefales godkendt – imod stemte Gert Nordklitgaard (Ø) med begrundelse: at der ikke skal bruges flere penge på det håbløse projekt og imod stemte Dorte Ballhorn Soll (A) med begrundelse: at det fulde resterende anlægsbeløb først frigives, når de samlede anlægsudgifter, herunder licitationsresultatet foreligger, og imod stemte Kaare Solhøj Dahle (UP) med begrundelse: at det er forkert at frigive pengene før licitationen er afholdt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 03-10-2017

  1. og 2. at anbefales godkendt.

  3. at anbefales godkendt – imod stemte Povl Kylling Petersen (A) og Kim Brandt (A) med samme begrundelse som Dorte Soll (A).

  Svend Hansen Tarp (A) undlod at stemme.

  Afbud: Jan Riber Jakobsen

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/21006, Sagsinitialer: hbhas

  Sagsfremstilling

  I denne sag anmodes her om godkendelse af  igangsætningen af en række trafiksikkerhedsprojekter for cyklister. Projekterne er udpeget på baggrund af erklæringerne i budgetforlig 2017-2020, hvor der bl.a. lægges vægt på mest sikkerhed for pengene, samt på projekter der kan forøge trafiksikkerheden ved kryds og krydsninger.

  På investeringsoversigten for 2017 er der afsat 5 mio. kr. i cykelstipuljen under Teknik- og Miljøudvalget. Cykelstipuljen kan anvendes til stiprojekter, afledt af fx kommunens stiplan, med det formål at forbedre forholdene for lette trafikanter i hele kommunen.

  I stiplanen er der både fokus på strækninger og krydsninger ved trafikerede veje. Der er anvist mange krydsninger, spredt i hele kommunen, som ikke føles trygge og sikre nok, og som er prioriteret højt i forhold til mest trafiksikkerhed for pengene.

  På investeringsoversigten er der reserveret midler til forbedring af cykeltrafiksikkerheden på strækningen Rens-Saksborg-Bylderup Bov, samt til sikring af skolevejen fra Fårhus/Vejbæk til Lyreskovskolen.

  Forvaltningen anbefaler at cykelpuljen anvendes til følgende projekter, med henblik på detailprojektering, udbud og anlæg. Projekterne er beskrevet nærmere i vedlagte notat og vist i kortbilagene.

  1. Trafiksikkerhedsmæssige forbedringer på ruten fra Fårhus/Vejbæk til Lyreskovskolen (0,88 mio. kr.).
  2. Krydsningspunkter i Aabenraa, Bolderslev, Ravsted, Padborg, Fårhus og Kruså (2,935 mio. kr.)
  3. Sammenhængende strækninger i Tinglev og Aabenraa (1,0 mio. kr.)
  4. Ansøgninger til den statslige cykelpulje 2017 (0,075 mio. kr.)

  Ved nogle af lokaliteterne med krydsningspunkter kan det blive nødvendigt med arealerhvervelse. Omfanget heraf vil blive afklaret i forbindelse med projekteringen, og håndteres inden for lovgivningen på vejområdet.

  Økonomi og afledt drift

  Samlet set beskrives her projekter for 4,89 mio. kr., men der søges om frigivelse af 5,0 mio. kr., da der eventuelt skal erhverves mindre arealer i nogle af projekterne. Dette afklares først i projekteringsfasen.

  I tilfælde af at udbuddene viser højere priser end i de nuværende overslag, foreslås det, at nogle af krydsningsprojekterne tages ud og afventer senere finansiering.

  Da et stianlæg fra Rens til Bylderup Bov vurderes at koste 11,5 mio. kr., kan det ikke finansieres med de reserverede midler på investeringsoversigt 2017. Derfor søges om medfinansiering fra den statslige cykelpulje, lige som et tilsagn om tilskud derfra vil betinge afsætning af yderligere egenfinansiering.

  De to cykelbyprojekter i Løjt Kirkeby og Rødekro, som også søges under den statslige pulje, forudsætter også en egenfinansiering som ikke er omfattet af nærværende frigivelsessag.

  Etablering af anlæg som nævnt under pkt. 1, 2 og 3 i sagsfremstillingen forventes at medføre en afledt driftsudgift på 0,07 mio. kr. årligt.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der gives en anlægsbevilling på 5 mio. kr. til projekterne anført i notatet ”Cykelstiprojekter 2017”, finansieret af rådighedsbeløbet på 5 mio. kr. under cykelstipulje på investeringsoversigt 2017-2020 under Teknik- og Miljøudvalget,

  at Teknik- og Miljøudvalget årligt tilføres 0,07 mio. kr. til den afledte drift, som finansieres af puljen ”afledt drift” under Økonomiudvalget, når projekterne afsluttes,

  at forvaltningen bemyndiges til at optage forhandlinger med lodsejer med henblik på at opnå forlig via frivillige aftaler, og

  at der kan igangsættes ekspropriation af det nødvendige areal, hvis der ikke kan opnås forlig via frivillige aftaler.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 20-09-2017

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 03-10-2017

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Jan Riber Jakobsen

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/15985, Sagsinitialer: jkla

  Sagsfremstilling

  En aktivitetsplads for børn, unge og voksne i Rødekro

  Aabenraa Kommune har fået muligheden for at opføre en aktivitetsplads i samarbejde med Chris MacDonalds non-profit organisation Just Human og Kompan, der producerer lege- og aktivitetsredskaber.

  På mødet den 7. juni 2017, blev TMU orienteret om planerne for placering af en aktivitetsplads i samarbejde med Just Human, og at man ville arbejde på en placering i Rødekro.

  Der er nedsat en styregruppe med repræsentanter fra Rødekro udviklingsråd, Just Human, Kompan og Aabenraa Kommune. Rødekro Udviklingsråd har fået tildelt tovholderrollen for den videre proces.

  Der er afholdt flere møder i styregruppen,  og der er drøftet flere mulige placeringer i Rødekro. Styregruppen, Rødekro udviklingsråd og Kultur, Miljø & Erhverv foreslår at aktivitetspladsen placeres på de grønne arealer nord øst for Spejdergården i Rødekro, i bilaget angivet som placering A på side 2-4.

  Med placeringen nordøst for Spejderhuset, sikres:

  · At pladsen kan indgå i det samlede område for sundhed og friluftsliv, og bidrager til etablering af en unik identitet for Fladhøj.

  · At der kan opnås synergi mellem Spejdergårdens aktiviteter og det nye område.

  · At aktivitetspladsen har gode adgangsforhold for hele Rødekro, og derved bliver hele byens aktivitetsplads.

  · At der blandt naboerne er opbakning til placeringen herunder hallen, skolen, daginstitution, Spejdergården samt beboere i nærområdet.

  · At aktivitetspladsen etableres på et kommunalt areal.

  Økonomi og afledt drift

  Etableringen af pladsen vurderes at løbe op i en samlet sum på 0,750 mio. kr., hvoraf Kompan giver et sponsorat på 0,200 mio. kr.

  Rødekro udviklingsråd har sammen med Just Human, ansøgt forskellige sponsorer om den resterende sum, og det foreløbige mål er at man allerede i oktober har ca. halvdelen af summen til etableringen af pladsen.

  I de 0,750 mio. kr. er der ikke medregnet bygherreudgiften, som omfatter rydning af arealet, tinglysning og byggesagsomkostninger. Det omfatter heller ikke den efterfølgende drift af aktivitetspladsen og området.

  • Rydning af arealet vurderes fra Drift og Anlæg at beløbe sig til ca. 0,015 mio. kr. ekskl. moms.
  • Byggesagsomkostningerne vurderes af Byg til at beløbe sig til ca. 0,005 mio. kr.
  • Da der er tale om et større aktivitetsanlæg, kan det kræve en legepladsinspektør gennemgang inden færdigmelding, normalt en udgift på op til 0,008 mio. kr.

  Samlet set vil det betyde en bygherreudgift på 0,025- 0,030 mio. kr. til rydning og byggesagsomkostninger inden projektet står færdigt.

  Herefter vil der, såfremt Aabenraa Kommune, overtager pladsen efterfølgende være en afledt driftsomkostning, herunder også reservation af midler til større reparationer, på 0,020 kr./år.

  Puljen under Økonomiudvalget til afledt drift, har til formål at dække afledte udgifter til kommunale anlægsprojekter og strukturændringsprojekter. Dette projekt er ikke indenfor rammene af afledt driftspuljen.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller til Vækst- og Udviklingsudvalget,

  at placering A, som fremgår af bilagets side 2-4 godkendes.

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller til Teknik- og Miljøudvalget,

  at Aabenraa Kommune overtager aktivitetspladsen efter opførelse,

  at de afledte bygherreudgifter finansieres inden for det ordinære driftsbudget, og

  at der ved anlæggets afslutning tilføres politikområdet ”Drift af veje og parker” under Teknik- og Miljøudvalget 0,020 mio. kr. til afledt drift finansieret af afledt driftspulje under Økonomiudvalget.

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 07-09-2017

  Godkendt.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 20-09-2017

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 03-10-2017

  Godkendt idet afledt drift finansieres indenfor rammen af Teknik- og Miljøudvalget eller fremkommer med alternativt forslag til finansiering.

  Afbud: Jan Riber Jakobsen

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/20165, Sagsinitialer: swi