Beslutningsprotokol

tirsdag den 10. oktober 2017 kl. 15:30

Mødested: Lokale 412, Skelbækvej
Udvalg: Økonomiudvalget
Medlemmer: Thomas Andresen, Kirsten Nørgård Christensen, Philip Tietje, Bent Sørensen, Lars Kristensen, Ejler Schütt, Povl Kylling Petersen, Kim Brandt, Svend Hansen Tarp, Erwin Andresen, Jan Riber Jakobsen
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 17/30876, Sagsinitialer: jkj

  Sagsfremstilling

  Byrådet godkendte den 24. juni 2015 en aftale med den selvejende institution Business Aabenraa om varetagelse af den lokale erhvervsservice.

  Aftalens afsæt er Aabenraa Kommunes vækststrategi og vækstplan og den indeholder mål for ydelser indenfor 5 indsatsområder:

  • erhvervsudvikling
  • erhvervsservice
  • iværksætteri
  • turisme og detailhandel
  • events

  Aftalen er gældende fra den 1. juli 2015 til den 31. december 2018 med forbehold for, at kommunens budget er etårigt og at der i forbindelse med budgettet kan vedtages ændringer i driftstilskuddet. Der forventes en årlig udgift på 4,92 mio. kr. inkl. 1 mio. kr. til eventpuljen.

  Ifølge aftalen skal der på baggrund af en kort beretning fra Business Aabenraa ske en årlig opfølgning på effekten af indsatserne og afholdes et temamøde i Økonomiudvalget med fokus på strategi og fremadrettet dialog om vækstperspektiver.

  Der foreligger nu en beretning fra Business Aabenraa, som efter forvaltningens opfattelse dokumenterer, at aftalen mellem parterne er opfyldt. Samtidig er der med hensyn til den fremadrettede indsats anledning til at anbefale en ændring af kontrakten snarest muligt. Baggrunden er for det første et behov for at understøtte bygge- og anlægsbranchen som den største branche i kommunen målt på arbejdspladser. Dernæst giver Apples beslutning om at investere i et stort datacenter i Aabenraa Kommune anledning til at fokusere på mulighederne for afledt værdiskabelse i det lokale erhvervsliv.

  Under forudsætning af endelig vedtagelse af budgettet foreslår forvaltningen derfor, at forvaltningen bemyndiges til at indgå en tillægsaftale med Business Aabenraa for 2018, hvor vi ønsker at styrke lokale entreprenørers mulighed for at kvalificere sig til at byde på relevante lokale opgaver, herunder kommunale og afledte Apple-investeringer indenfor den afsatte sum på 500.000 kr.

  Høring/udtalelse

  Sagen har været forelagt Business Aabenraa til udtalelse.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at beretning fra Business Aabenraa af 10. oktober 2017 tages til efterretning, og

  at forvaltningen bemyndiges til at indgå en tillægsaftale med Business Aabenraa for 2018 som beskrevet i sagsfremstillingen.

  Beslutning Økonomiudvalget den 10-10-2017

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/3842, Sagsinitialer: mhpo

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Økonomiudvalget den 10-10-2017

  - Samarbejdsaftaler.

  - Brancheforening Danske Datacentre

  - Evt. ekstraordinært økonomiudvalgsmøde forud for byrådsmødet den 25. oktober 2017.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/9701, Sagsinitialer: KSA

  Sagsfremstilling

  Der skal i denne sag tages stilling til overførsel af opsparede midler over 4 % jf. retningslinjerne for dialogbaseret aftalestyring:

  ”Mindre forbrug over 4 % (over 2 %) overføres ikke.

  Opsparede midler kan, ved fremsendelse af ansøgning inden 1. september, ansøges overført til efterfølgende år. Ansøgningen skal indeholde en detaljeret beskrivelse af formålet med og tidshorisonten for opsparingen.”

  Der er modtaget tre ansøgninger fra Børne- og Uddannelsesudvalgets område og én fra Social- og Sundhedsudvalgets område. 

  Idet der i servicerammen for 2018 ikke er plads til at overførte midler kan indgå i det oprindelige budget, søges mindreforbruget i stedet bevilget som en tillægsbevilling i 2018.

  Økonomi og afledt drift

  De modtagne ansøgninger fordeler sig således på udvalg (i 1.000 kr.):

  Udvalg

  Forventet garantioverførsel fra 2017 til 2018 *)

  Ansøges overført fra 2017 til 2018 (udover gar. ovf.)

  Økonomiudvalg

  0

  0

  Arbejdsmarkedsudvalg

  0

  0

  Børn- og Uddannelsesudvalg

  1.452

  2.340

  Kultur- og Fritidsudvalg

  0

  0

  Social- og Sundhedsudvalg

  915

  1.560

  Teknik- og Miljøudvalg

  0

  0

  Vækst- og Udviklingsudvalg

  0

  0

  I ALT

  2.367

  3.900

  *) omfatter ”kun” de i ansøgningen omfattede institutioner/områder

  Ansøgningerne fra Børne- og Uddannelsesudvalgets område er samlet på 2,340 mio. kr. og omfatter efterfølgende tre ansøgninger:

  • 0,200 mio. kr. vedrørende Svalen Holbøl (dagtilbud). Svalen fik i 2016 godkendt overført 0,200 mio. kr. til 2017 med henblik på opførelse af et soveskur, hvor krybber og barnevogne kan stå. Skuret når ikke at blive opført i 2017, men midlerne søges overført til 2018, med henblik på opførelse af skuret i foråret 2018.
  • 0,640 mio. kr. vedrørende Børnehuset Fladhøj (dagtilbud). Midlerne ønskes overført til 2018 med henblik på udvidelse af legepladsen og indkøb af inventar. Det kan anføres at 0,340 mio. kr. af midlerne hidrører fra en overførsel fra 2016 til 2017 med samme formål. Legepladsen og indkøbet af inventaret forventes gennemført i 2019 i forbindelse med udvidelsen af Børnehuset Fladhøj.
  • 1,500 mio. kr. vedrørende Familie- og ungecenteret.  I forbindelse med indførelse af Aabenraa-modellen sker der en oprustning omkring tidligt forebyggende arbejde jf. Servicelovens § 11. Der vil bl.a. blive arbejdet med at involvere forældre og afdækning af muligheder for involvering af frivillige tilbud. En del af de afsatte midler til dette formål når ikke at blive anvendt i 2017, hvorfor de søges overført til 2018, med henblik på at øge aktiviteten på § 11 og derved understøtte og sikre implementeringen af Børn og Families investeringsstrategi.

  Ansøgningen fra Social- og Sundhedsudvalgets område udgør 1,560 mio. kr. og vedrører Tandplejen. Ansøgningen er todelt:

  • ca. 0,760 mio. kr. vedrører efterslæb i tandregulering som følge af vakante stillinger, herunder stillingen som overtandlæge. En del af kommunens tandregulering er udbudt til en privatpraktiserende specialtandlæge, og denne allerede indgåede aftale forventes at medføre en udgift på ca. 0,760 mio. kr. i 2018.
  • Den anden del af ansøgningen (0,800 mio. kr.) fra Tandplejen vedrører ombygning og tilpasning af tandklinikken på Høje Kolstrup, for at kunne imødekomme de nye krav fra Styrelsen for Patientsikkerhed. De nye krav vedrører øget journalskrivning, IT, hygiejneforskrifter, nye krav til sterilisation og opbevaring af udstyr. Ombygningen planlægges foretaget i sommerferien 2018.

  Staben vurderer, at ansøgningen på 1,5 mio. kr. vedrørende Familie- og Ungecenteret (BUU), samt de 0,76 mio. kr. vedrørende efterslæb i tandregulering under Tandplejen (SSU) ikke bør imødekommes, idet der ikke er tale om overførsel til én konkret aktivitet, men derimod er tale om at ruste sig til kommende udfordringer (en uvis fremtid), hvor sådanne begrundelser normalt får afslag.

  Dette skal ses i lyset af, at baggrunden for mulighed for overførsler udover 4 %, var et ønske om at institutionerne kunne spare op til f.eks. en bus, renovering af legeplads eller udskiftning af inventar. Hvis der gives mulighed for overførsler på baggrund af kommende udfordringer (en uvis fremtid), vil det være svært at afvise fremtidige overførselsønsker og så har vi reelt afskaffet 4 %’s loftet.

  Som bilag er vedhæftet oversigt over de indkomne ansøgninger samt en samling af de fire modtagne ansøgninger.

  Indstilling

  Direktionen indstiller,

  at ansøgningerne om overførsel af i alt 0,840 mio. kr. til 2018 (TB i 2018), vedrørende Svalen og Fladhøj (BUU), imødekommes,

  at ansøgningen om overførsel af 0,800 mio. kr. til 2018 (TB i 2018), vedrørende Tandplejens ombygning af tandklinikken på Høje Kolstrup (SSU), imødekommes,

  at ansøgningen om overførsel af 1,500 mio. kr. til 2018, vedrørende Familie- og ungecenteret (BUU) ikke imødekommes, og

  at ansøgningen om overførsel af 0,760 mio. kr. til 2018, vedrørende Tandplejens efterslæb (SSU) ikke imødekommes.

  Beslutning Økonomiudvalget den 10-10-2017

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/449, Sagsinitialer: CHB

  Sagsfremstilling

  I denne sag behandles ny økonomiaftale med Museum Sønderjylland for årene 2018 – 2021.

  Den nuværende økonomiaftale for 2014 – 2017 udløber pr. 31. december 2017 og skal derfor genbehandles for årene 2018 – 2021.

  Et udkast til økonomiaftalen har været drøftet i det fælles kulturkoordinationsudvalg for de sønderjyske kommuner den 31. marts 2017. Kulturkoordinationsudvalget besluttede at godkende udkastet til økonomiaftale med tilføjelse af, at kommunerne fremadrettet vil indgå en aftale om fortidsmindedrift med museet fra gang til gang og ud fra en harmoniseret timepris.

  På den baggrund har Haderslev Kommune sammen med Museum Sønderjylland tilrettet udkastet til ny økonomiaftale. Timeprisen er i økonomiaftalen fastsat til 525 kr.

  Økonomiaftalen er i forhold til den nuværende økonomiaftale ændret således, at fordelingen af tilskuddet mellem kommunerne bygger på folketallet pr. 3. kvartal året før. I den nuværende økonomiaftale er dette sket i tilskudsåret.

  Endvidere gælder, at de enkelte kommuner kompenserer Museum Sønderjylland for udgifter til eventuel grundskyld. Dette er uændret i forhold til den nuværende aftale.

  Der er herefter enighed mellem parterne om økonomiaftalen, som er vedlagt som bilag.

  På baggrund af erfaringerne for 2014 – 2017 er der desuden udarbejdet en samarbejdsaftale for 2018 – 2021 som regulerer samarbejdet mellem kommuner og Museum Sønderjylland på administrativt niveau. Samarbejdsaftalen er vedlagt som bilag til orientering.

  Sagen behandles sideløbende i nabokommunerne Haderslev, Tønder og Sønderborg i deres respektive udvalg i oktober måned.

  Økonomi og afledt drift

  Økonomiaftalen for 2018 – 2021 tager udgangspunkt i tilskudsniveau 2017 fremskrevet med KLs pris- og lønfremskrivninger.

  Tabel 1.1 Driftsbudget i Aabenraa Kommune ift. tilskud i aftalen

  (1.000 kr.)

  Tilskud 2018

  Budget 2018

  Budget 2019

  Budget 2020

  Budget 2021

  Driftstilskud

  3.572

  Grundskyldtilskud

  44

  Driftstilskud i alt

  3.616

  3.622

  3.622

  3.622

  3.622

  Den nye driftsaftale kan finansieres indenfor den afsatte ramme til Museum Sønderjylland

  Tabel 1.2 Anlægsbudget i Aabenraa Kommune ift. anlægstilskud i aftalen

  (1.000 kr.)

  Tilskud 2018

  Budget 2018

  Budget 2019

  Budget 2020

  Budget 2021

  Anlægsbidrag

  946

  Fondsbidrag

  283

  Anlægstilskud i alt

  1.229

  1.016

  1033

  0

  0

  Der mangler 0,213 mio. kr. i 2018 og 0,196 mio. kr. i 2019 samt 1,229 mio. kr. i 2020-2021 til finansiering af anlægstilskuddet i den forelagte aftale.

  Der er konstateret, at der ikke kan afløftes delvis moms, idet der er en driftsoverenskomst aftale mellem Museum Sønderjylland og Haderslev Kommune, hvilket betyder en merudgift i forhold til tidligere budgetteret.

  Den manglende finansiering i 2018 behandles i forbindelse med bevillingskontrollen, og for overslagsårene i forbindelse med budgetlægningen vedrørende 2019.

  Eventuelle kommunale udgifter til fortidsmindedrift er ikke indeholdt i ovenstående.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at økonomiaftalen godkendes,

  at samarbejdsaftalen godkendes,

  at driftsudgiften finansieres inden for området museer, og

  at det manglende rådighedsbeløb vedrørende anlægstilskuddet behandles i forbindelse med bevillingskontrollen i september 2017 og budgetlægningen vedrørende 2019-2021.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 03-10-2017

  3. at godkendt.

  1., 2. og 4. at anbefales godkendt.

  Afbud: Dorte Ballhorn Soll

  Beslutning Økonomiudvalget den 10-10-2017

  1. og 2. at anbefales godkendt.

  4. at udgår.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/30477, Sagsinitialer: swi

  Sagsfremstilling

  De fire sønderjyske kommuner besluttede i 2016 at igangsætte et samarbejdsprojekt om strategisk energiplanlægning (Økonomiudvalgets beslutning af 8.2.2016).

  I projektet er der opbygget et godt samarbejde. Forslag til en strategisk energiplan forventes at foreligge i foråret 2018.

  Der nu opstået mulighed for at igangsætte et endnu tættere samarbejde i form af et fælles sekretariat sammen med SydEnergi. Sekretariatet skal arbejde for, at den kommende strategiske energiplan omsættes til handling. Derved forventes også de enkelte kommuners arbejde med varme- og energiplanlægning løftet væsentligt.

  Arbejdet med en strategisk energiplan er særdeles relevant for Aabenraa Kommune på grund af de store mængder overskudsvarme, som Apples kommende datacenter i Kassø vil betyde, og som derfor på samme måde som øget biltrafik vil generere store investeringer i infrastruktur.

  Det er planen, at SydEnergi-fonden ved opløsning af fonden investerer 3,605 mio. kr. over 4 år i fællessekretariatet og samtidig bidrager med personaleressourcer svarende til 3 mandeår, mod at de deltagende fire kommuner bidrager tilsvarende. Desuden er der en forventning om, at det vil være muligt ved ekstern finansiering fra andre fonde og puljer at geare beløbet til det tredobbelte.

  Det er en forudsætning for SydEnergi-fondens opløsning, at Civilstyrelsen godkender opløsningen og baggrunden herfor, herunder disponeringen af fondskapitalen.

  Der må i øjeblikket forventes en sagsbehandlingstid på ½-1 år, og da et forslag til strategisk energiplan forventes at kunne blive præsenteret ultimo marts 2018, vil det være hensigtsmæssigt, hvis der nu kan træffes beslutning

  om at igangsætte fase 2.

  Yderligere detaljer og en status for projektets fase 1 fremgår af bilaget.

  Økonomi og afledt drift

  De fire sønderjyske kommuner skal tilsammen over 4 år bidrage med 3,605 mio. kr. og 3 årsværk.

  Bidragene fordeles efter den sædvanlige fordelingsnøgle, hvor befolkningstallet pr. 1.1.2017 lægges til grund:

  Haderslev

  Sønderborg

  Tønder

  Aabenraa

  56.045

  74.801

  37.928

  59.003

  Finansieringen ønskes fordelt over perioden som beskrevet i tabellen herunder:

  Årlig betaling i 4 år

  Engangsbeløb til projekter, analyser og lign.

  Sum i perioden

  Sønderborg

  169

  507

  1.184

  Aabenraa

  133

  400

  934

  Haderslev

  127

  380

  887

  Tønder

  86

  257

  600

  Sydenergifonden

  515

  1.545

  3.605

  Sum

  1.030

  3.090

  7.210

  Alle beløb i 1.000 kr.

  Dette betyder for Aabenraa Kommunes bidrag:

  2018

  2019

  2020

  2021

  Bidrag

  (i 1000 kr)

  534

  133

  133

  133

  Derudover skal Aabenraa Kommune stille 0,75 brutto-årsværk til rådighed over 4 år, dvs. 0,19 brutto-årsværk årligt.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at Aabenraa Kommune tilslutter sig igangsætning af fase 2 af projektet Strategisk Energiplanlægning som beskrevet,

  at der under Økonomiudvalget omplaceres 0,534 mio. kr. i 2018 fra Vækst- og efterslæbspuljen til Strategisk Energiplanlægning,

  at finansiering i 2019-2021 medtages i budgetprocessen for 2019-2022, og

  at bidraget i form af arbejdstid afholdes inden for den nuværende ramme.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 04-10-2017

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Kurt Andresen, Christian Panbo

  Beslutning Økonomiudvalget den 10-10-2017

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/16252, Sagsinitialer: MBB

  Sagsfremstilling

  I denne sag lægges op til beslutning om byggemodning af et område lige nord for Lyreskovskolen i Bov.

  For at understøtte væksten i Bov er det vigtigt, at der er nogle gode og varierede bosætningsmuligheder i byen. Lyreskoven ligger lige nord for Lyreskovskolen og er dermed et attraktivt område for børnefamilier at bosætte sig. En rådgiver er tilknyttet projektet og har udarbejdet skitseforslag, som overslag på økonomien er vurderet ud fra. Derudover er der lavet jordbundsundersøgelser, som tyder på gode funderingsforhold. Der er undersøgt flere alternativer til byggemodningsområder i Bov, og dette projekt er vurderet det økonomisk mest fordelagtige. Det er desuden det eneste område i Bov, der er planlagt, herunder med lokalplan, og klar til byggemodning i starten af 2018. Der indstilles derfor til byggemodning af dette område i 2017 med forventet opstart for anlægsarbejderne i foråret 2018.

  Der er tidligere lavet en byggemodning på Kempsteens Vej i Bov, hvor der i alt blev udstykket 33 grunde, hvoraf der kun er 12 tilbage. Udfordringen med de resterende grunde er, at de er mindre end det, der efterspørges i området, som er grunde på over 1.000 m2. Det vurderes, at behovet for nye grunde er 8 stk.

  Økonomi og afledt drift

  Der er på investeringsplanen for 2017-2020 afsat 1,3 mio. kr. til byggemodning Lyreskoven samt et rammebeløb på 5,2 mio. kr. i 2017 til byggemodning boligformål. Anlægsudgiften til Lyreskoven område C, som indeholder en stamvej og boligvej, anslås til 3,7 mio. kr. Disse midler søges frigivet af de 1,3 mio. kr. afsat til projektet og resten fra rammebeløbet. Der vil derefter være et rådighedsbeløb på 2,8 mio. kr. tilbage i rammebeløbet byggemodning boligformål.

  Med udgangspunkt i anlægsoverslaget, forventes omkostningerne pr. grund efter byggemodning at ligge fra 299.300 kr. til 421.400 kr. Begge priser er inkl. moms og ekskl. tilslutningsafgifter. Det er forvaltningens vurdering, at salgspriserne for grundene kan dække omkostningerne til byggemodningen.

  Der vil i forbindelse med byggemodningen være behov for tilførsel af midler til den efterfølgende drift af byggemodningsområdet. Den forventede afledte drift anslås til 0,056 mio. kr./år.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at byggemodning af Lyreskoven område C igangsættes,

  at der gives en anlægsbevilling på 3,7 mio. kr. til projektet ”Byggemodning af Lyreskoven område C, Bov”, finansieret af afsatte rådighedsbeløb til byggemodning Lyreskoven samt rammebeløb byggemodning boligformål på investeringsoversigten,

  at der ved projektets fysiske afslutning tilføres politikområdet ”Drift, Veje og Parker” under Teknik- og Miljøudvalget 0,056 mio. kr./år til afledt drift, finansieret af afledt driftspulje under Økonomiudvalget, indtil seks måneder efter, grundejerforeningen er oprettet, og

  at det resterende fra rammebeløbet for byggemodninger flyttes fra 2017 til 2018.

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 28-09-2017

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Martin Ugilt Thomsen

  Beslutning Økonomiudvalget den 10-10-2017

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/26432, Sagsinitialer: jkla

  Sagsfremstilling

  På byrådsmødet 29. april 2017 vedtog Byrådet at bevillige Kultur, Miljø & Erhverv 300.000 kr. til udarbejdelse af forundersøgelser og projektforslag for en genforeningspark ved Folkehjem. Baggrunden for tilldelingen af midlerne er en ansøgning fra Den Selvejende Institution Folkehjem om økonomisk støtte.

  Genforeningsparken vil kunne understøtte og fremhæve Folkehjems betydning som kulturinstitution både historisk og fremtidigt. Ønsket er at etablere en attraktiv grøn park, som et blivende minde om genforeningen og som samlingssted for alle sønderjyder, danske og udenlandske besøgende. Ved at etablere parken så den kan indvies i 2020, vil denne være på linje med andre store arrangementer i Sønderjylland i forbindelse med markeringen af 100-året for genforeningen.

  Der er desuden igangsat en indvendig renovering af selve Folkehjem, der forventes færdiggjort i december 2017.

  Proces for forundersøgelse og projektforslag

  For at imødekommet ønsket om en genforeningspark ved Folkehjem, er der igangsat arbejdet med udarbejdelsen af en plan for omdannelsen af bibliotekets for-areal og parkeringspladsen ved Folkehjem til en genforeningspark.

  Der arbejdes under den forudsætning, at i fald antallet af parkeringspladser reduceres, skal der etableres erstatningsparkeringspladser i området.

  Der planlægges en proces for planlægningen af området, hvor der inviteres til en indbudt parallel konkurrence med tre teams. Konkurrencen forventes afgjort ultimo 2017.

  Til bedømmelse af konkurrencen skal der nedsættes en dommerkomité. Der søges ligevægt mellem fagpersoner og politikere, hvorfor dommerkomitéen foreslås bestående af:

  · Ekstern fagdommer

  · Fem politikere der udpeges af byrådet

  · Tre repræsentanter for Folkehjems bestyrelse

  · Repræsentant for biblioteket

  · Relevante fagpersoner fra forvaltningen og eksternt

  · Sekretær for dommerkomitéen er rådgiver der bistår forvaltningen  med koordinering og afvikling af processen og parallelkonkurrencen

  Økonomi og afledt drift

  På Byrådet den 29. april 2017 blev der afsat 300.000 kr. til projektet under puljen til  ”driftsønsker af engangskarakter i 2017”.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at byrådet udpeger fem byrådsmedlemmer til deltagelse i dommerkomitéen.

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 07-09-2017

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 10-10-2017

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/31046, Sagsinitialer: SRPO

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal der godkendes vedtægtsændringer for det, mellem Haderslev, Aabenraa og Tønder kommune, fællesejede § 60-selskab, Brand & Redning Sønderjylland, som varetager det samlede redningsberedskab i de tre ejerkommuner.

  Jævnfør Brand & Redning Sønderjyllands vedtægter, punkt 19.2, skal Beredskabskommissionen inden nyvalg til kommunalbestyrelsen tage vedtægten op til revision

  med henblik på at vurdere, om der er behov for ændringer af vedtægten på baggrund af erfaringerne for indeværende valgperiode.

  Beredskabskommissionen foretog denne revision på deres møde den 27. september 2017, hvor der blev vedtaget ændringer i vedtægten. Ændringerne blev indarbejdet for, at

  myndighedsopgaverne under lov om beskyttelsesrum og lov om fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler, kan overdrages til Brand & Redning Sønderjylland. Det er områder, hvorunder Brand & Redning Sønderjylland allerede i dag udfører alt myndighedsforberedende arbejde. Derudover er der indarbejdet mindre redaktionelle ændringer.

  Vedtægtsændringerne, beredskabskommissionens dagsordenspunkt og protokollering fremgår af bilagene.

  Forslag til ændringer i vedtægterne skal, jf. vedtægternes punkt 19.3, godkendes af byrådene i de tre ejerkommuner, samt den kommunale tilsynsmyndighed for at blive gældende.

  Økonomi og afledt drift

  Kompetenceoverdragelsen af myndighedsopgaverne får ingen betydning for Aabenraa Kommunes drifts- og anlægsbidrag til Brand & Redning Sønderjylland.

  Høring/udtalelse

  Kompetenceoverdragelsen af myndighedsopgaverne er foreslået af Beredskabskommissionen.

  Indstilling

  Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,

  at vedtægtsændringerne godkendes.

  Beslutning Økonomiudvalget den 10-10-2017

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/28779, Sagsinitialer: kae

  Sagsfremstilling

  Koppen, Brystrupvej 3A, Hellevad, 6230 Rødekro, søger om tilladelse til at holde åbent til kl. 05.00 natten mellem fredag/lørdag og lørdag/søndag.

  Syd- og Sønderjyllands Politi kan give samtykke til det ansøgte under forudsætning af, at der stilles følgende supplerende vilkår for virksomhedens alkoholbevilling for ovenstående dage med tilladelse til udvidet åbningstid:

  • At alle ansatte med publikumskontakt godkendes af Syd- og Sønderjyllands Politi (grønt legitimationskort).
  • At restaurationens personale bærer en form for uniformering, som alene må benyttes på stedet, når den pågældende er på arbejde.
  • At der senest fra kl. 24.00 og frem til lukketid, på de dage hvor der er meddelt tilladelse til udvidet åbningstid, skal anvendes autoriserede dørmænd eller personale fra autoriseret vagtvirksomhed til adgangskontrol.
  • At udskænkning af alkohol indstilles kl. 05.00, og at virksomheden holder lukket mellem kl. 06.00 – 09.00 på de dage, hvor der er meddelt tilladelse til udvidet åbningstid.
  • At der skal foretages videoovervågning af restaurationsvirksomhedens indendørs indgangsparti, og at optagelserne opbevares i mindst 14 dage, og at optagelserne på forlangende udleveres gratis og uredigeret til politiet.

  Endvidere gælder vilkårene i alkoholbevillingen, som er fastsat af Aabenraa Kommune den 1. november 2016.

  Det anbefales, at tilladelsen til udvidet åbningstid udløber samtidig med alkoholbevillingen den 1. november 2018.

  Høring/udtalelse

  Kommunens industriteam og team Byg har ingen bemærkninger til, at åbningstiden udvides på de nævnte dage/nætter.

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at der meddeles tilladelse til udvidet åbningstid til kl. 5.00 natten mellem fredag/lørdag og lørdag/søndag på ovennævnte vilkår samt de vilkår, som fremgår af alkoholbevillingen af 1. november 2016, og

  at tilladelsen udløber samtidig med alkoholbevillingen den 1. november 2018.

  Beslutning Økonomiudvalget den 10-10-2017

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/24970, Sagsinitialer: jfh

  Sagsfremstilling

  Grundsalg har fået en henvendelse fra en borger, som ønsker, at købe parcelhusgrunden Urnehovedvej 15 (817 m2) til sammenlægning med hans ejendom beliggende Urnehovedvej 9 (2.264 m2) for at få en større have.

  Ved eventuel sammenlægning vil grundstørrelsen på Urnehovedvej 9 herefter blive 3.081 m2.

  Udstykningen på Urnehovedvej er fra år 1978 og der er p.t. 20 grunde til salg. Derudover er der også 12 grunde til salg på Egevænget i Bolderslev samt 1 grund på Bag Volden. Der er i alt 33 grunde til salg i Bolderslev.

  Der er tidligere givet tilladelse til sammenlægning af parcelhusgrunde i Bolderslev.

  Ved sammenlægning skal køber udover grundprisen på 5.000 kr. betale samtlige handelsomkostninger, herunder udgifter til landinspektør og afpropning af overflødige stik.

  Planmæssige forhold

  Planafdelingen har tidligere udtalt, at det vil være muligt at sammenlægge 2 parcelhusgrunde i Bolderslev. Dette vil dog kræve en dispensation, hvilket der også tidligere er givet i området.

  Høring/udtalelse

  Naboen beliggende Urnehovedvej 11 – matr. nr. 817 er ikke interesseret i at købe parcelhusgrunden Urnehovedvej 15.

  Indstilling

  Kultur, Miljø og Erhverv indstiller,

  at køber får tilladelse til at købe Urnehovedvej 15 til den udbudte salgspris til sammenlægning med Urnehovedvej 9, og

  at samtlige handelsomkostninger, herunder udgifter til landinspektør og afpropning af overflødige stik betales af køber.

  Beslutning Økonomiudvalget den 10-10-2017

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/16047, Sagsinitialer: ahan

  Sagsfremstilling

  Tillæg nr. 3 til Aabenraa Kommunes spildevandsplan 2014-2017 er en udvidelse af oplandet til Stegholt Renseanlæg ved kloakering af et erhvervsområde i Kassø nord for Hjordkær. Tillægget er udarbejdet for at give mulighed for at tilslutte spildevand fra området.

  Området ønskes spildevandskloakeret, dvs. at spildevandet tilsluttes det offentlige system og håndteres af Arwos. Overfladevandet håndteres på grunden.

  Teknik- og Miljøudvalget besluttede ved mødet den 7. juni 2017 at bemyndige forvaltningen til at færdiggøre planforslaget og sende det i offentlig høring.

  Forslaget har været i offentlig høring i 8 uger frem til den 8. september 2017. Der er ikke kommet indsigelser eller bemærkninger til forslaget og er derfor ikke blevet ændret.

  Planmæssige forhold

  Dette tillæg er udarbejdet i overensstemmelse med den samlede spildevandsplan 2014-2017 for Aabenraa Kommune.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2014-2017 vedtages endeligt.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 04-10-2017

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Kurt Andresen, Christian Panbo.

  Beslutning Økonomiudvalget den 10-10-2017

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/4748, Sagsinitialer: klh

  Sagsfremstilling

  Aabenraa Statsskole ønsker at udvide deres nuværende aula ud til Forstalle. Udvidelsen er ikke mulig inden for rammerne af lokalplan M88 som gælder for området.

  Det er i forbindelse med udarbejdelse af en ny lokalplan for statsskolen fundet hensigtsmæssigt, at medtage området med Deutsche Privat Schule og Deutsches Gymnasium für Nordschleswig. Lokalplanen fremtidssikrer derved også Deutsche Privat Schule og Deutsches Gymnasium i forhold til fremtidige udvidelser.

  Vækst- og Udviklingsudvalget godkendte et lokalplangrundlag og en screening i forhold til miljøvurderingsloven på mødet den 8. juni 2017.

  I forbindelse med lokalplanen skal der udarbejdes et tillæg nr. 12 til Kommuneplan 2015. Nogle mindre dele af gymnasiets og den tyske skoles arealer er udlagt til boligformål. Ved kommuneplantillægget overføres disse arealer til offentlige formål, da disse arealer rent faktisk allerede anvendes til offentlige formål.

  Der har været indkaldt ideer og forslag i henhold til planlovens § 23c. Der indkom ingen ideer og forslag.

  Høring/udtalelse

  Planforslagene sendes i høring i 4 uger i begyndelsen af november 2017.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at forslag til kommuneplantillæg nr. 12 godkendes og sendes i høring i 4 uger,

  at forslag til lokalplan nr. 112 godkendes og sendes i høring i 4 uger, og

  at der ikke udarbejdes miljøvurdering af planforslagene og at dette offentliggøres sammen med disse.

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 28-09-2017

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Martin Ugilt Thomsen

  Beslutning Økonomiudvalget den 10-10-2017

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/31309, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  På Byrådsmødet den 25. maj 2016 godkendte Byrådet en ny ansøgning til Landsbyggefonden om en ny 4-årig boligsocial helhedsplan for Høje Kolstrup.

  Projektet, der gennemføres i perioden 1. juli 2016 til 30 juni 2020, er et samarbejde mellem Aabenraa Andelsboligforening, Kolstrup Boligforening og Aabenraa Kommune. Det samlede budget for perioden er 11,482 mio. kr.

  Dette er det tredje boligsociale projekt i området siden 2008.

  I den sidste projektperiode, der sluttede i 2015, var der fokus på ”Trivsel, Aktivitet og Image”.

  Helhedsplanen bygger ovenpå de tidligere projektperioder og arbejder med at løfte nogle af de udfordringer bydelen står med og videreudvikle det aktive medborgerskab i området. I den nye projektperiode arbejdes der med 3 overordnede indsatsområder:

  1. Tryghed og Trivsel

  2. Uddannelse og Beskæftigelse

  3. Forebyggelse og Forældreansvar

  Indsatsområderne har alle som fokus at skabe tryghed og trivsel i boligområdet samt nedbryde den negative sociale arv, for at sikre børn og unge de bedste betingelser for et rigt liv med skole, uddannelse, gode fritidsmuligheder, venskaber og arbejde. Der arbejdes med i alt 15 forskellige aktiviteter, der skal understøtte dette mål (se bilag) Aktiviteterne sker i tæt samarbejde med beboere, institutioner, frivillige og mange nye samarbejdspartnere internt og eksternt i bydelen.

  Tirsdag den 12. september 2017 afholdtes etårseftersyn ved Landsbyggefonden hvor der blev redegjort for opfyldelsen af de opstillede mål og anvendelsen af midler i henhold til planen.  Bestyrelsen for den boligsociale indsats, projektlederen og LBF deltog på mødet.

  Den boligsociale indsats bidrager til læring i både kommune og boligorganisation:

  Den boligsociale indsats bidrager til intern læring i boligorganisationernes administration og i dialog om og udvikling af arbejdsgange mellem boligorganisation og kommune, fx ydelseskontoret. Gennem følgegruppen for indsatsområde Tryghed og Trivsel er der udarbejdet 4 cases, der hver især sætter fokus på problemstillinger oplevet af de ”sociale viceværter”. Disse cases bidrager løbende til læring både for kommune og boligorganisation.

  ”Sociale viceværter” skaber kontakt til sårbare beboere

  Som både følgegruppen for indsatsområde Tryghed og Trivsel samt den boligsociale bestyrelse er opmærksomme på, har aktiviteten ”sociale viceværter” vist sig at være mere omfangsrig end antaget. Målgruppen er tungere end forventet, men ikke tunge nok til, at være dækket ind af eksisterende kommunale tilbud og støtteforanstaltninger. Der er derfor behov for en vedvarende og langvarig kontakt. Bestyrelsen følger op på, hvorledes disse udfordringer kan mødes, så de ”sociale viceværter” kan overlevere borgere i andet regi.

  Udsatte forældre får styrkede ressourcer og kompetencer

  Gennem de planlagte aktiviteter i indsatsområdet Forebyggelse og Forældreansvar er det lykkedes at nå de udsatte forældre. En stor del af succesen her kan også tilskrives det vellykkede samarbejde mellem Jobcenter og Familie- og Ungecentret, hvor flygtninge/indvandrere får mulighed for at deltage på forældrekurser i skole/arbejdstiden. Det er en vigtig synergieffekt der gør, at vi kan få nytilkomne beboere hurtigere og bedre på plads i boligområdet og samfundet. Forældrene vurderer, at de har fået styrket deres forældrekompetencer, og at de er blevet bedre til at kommunikere med deres børn på en konstruktiv måde.

  Samarbejdet omkring byggesagen i Kolstrup Boligforening hjælper fortsat ledige ud på arbejdsmarkedet

  Jobguiden, under den boligsociale helhedsplan, er den centrale person i formidlingen af job og praktikmuligheder mellem firmaerne på byggepladsen og Høje Kolstrups beboere. Dette samarbejde fortsætter så længe byggesagen er i gang. Siden april 2015 hvor renoveringsindsatsen påbegyndtes, er der etableret 5 elevpladser, 27 virksomhedspraktikker, 6 job med løntilskud og 7 beboere er kommet i ordinært arbejde på byggepladsen. Center for Boligsocial Udvikling har indledt en større evaluering af samarbejdet i renoveringsindsatsen, idet de finder resultaterne meget interessante.

  Overordnet set er den boligsociale indsats kommet godt fra start og der er den ønskede fremdrift i aktiviteterne. I løbet af det første år, er der foretaget en række justeringer i de lokale delaftaler, således at de enkelte aktiviteter adresserer boligområdets udfordringer bedst muligt.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning

  Beslutning Økonomiudvalget den 10-10-2017

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/298, Sagsinitialer: jfh