Beslutningsprotokol

onsdag den 22. november 2017 kl. 15:30

Mødested: Lokale 412, Skelbækvej
Udvalg: Økonomiudvalget
Medlemmer: Thomas Andresen, Kirsten Nørgård Christensen, Philip Tietje, Bent Sørensen, Lars Kristensen, Ejler Schütt, Povl Kylling Petersen, Kim Brandt, Svend Hansen Tarp, Erwin Andresen, Jan Riber Jakobsen
Bemærkninger: Der var afbud fra Lars Kristensen.
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 16/3842, Sagsinitialer: MKRI

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Økonomiudvalget den 22-11-2017

  - Møde med Meritten

  - Skrivelse til Lastas

  - Statslige arbejdspladser

  - Grænsependlerskat

  - Udbud vedr. Hærvejsskolen

  - Drøftelse af kommunikationspolitik i Aabenraa Kommune

  - Henvendelse til Forsvarsministeriet fra Beredskabskommissionen

  Afbud: Lars Kristensen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/32913, Sagsinitialer: lnn

  Sagsfremstilling

  Af kommunens kasse- og regnskabsregulativ fremgår, at der i økonomiudvalgets møde i november/december skal forelægges en sag omfattende de afskrivninger, der er foretaget i debitorsystemet i løbet af det seneste regnskabsår.

  Afskrivninger sker på følgende grundlag:

  • Krav der er 3 år eller ældre.
  • Dødsboer, når boet afsluttes som boudlæg. Gældssaneringssager.
  • Og for frivillige akkorder sker, når sagen er afsluttet.

  Krav, som er opstået i løbet af et regnskabsår, og som afskrives i samme regnskabsår, sker via samme driftsområde.

  I regnskabsåret 2017 afskrives som kommunal andel – via driften - således 54.595 kr., der hovedsageligt vedrører madservice. Afskrivninger, som betinger refusionsmæssig korrektion, reguleres ligeledes over driften. Øvrige krav i 2017 svarende til en kommunal andel på 1.133.606 kr. afskrives direkte via kommunens egenkapital. Dette svarer til en total afskrivning på 1.188.201 kr. - et fald i forhold til regnskabsår 2016 på 33.383 kr.

  Faldet i afskrivninger kan for hovedparten henføres til tilbagebetalingspligtig hjælp samt beboerindskudslån. For begge forhold gælder, at afskrivningerne er givet enten via lov eller dødsfald. Kommunen har derfor ikke har nogen indflydelse på årets afskrivning. Afskrivningerne vedrørende ejendomsskatter og regningskrav er steget; for begge forhold skyldes det konkursboer, hvor kravene er konstateret uerholdelige.

  I 2014 blev 575.317 kr. tilbageholdt vedrørende manglende leverance. Leverandøren er blevet erklæret konkurs. Konkursboet er afsluttet uden krav fra boet om betaling af tilbageholdelsen, hvorfor mellemregningen udlignes.

  Økonomi og afledt drift

  Afskrivningerne i regnskabsåret 2017 er opgjort til 1.857.355 kr.,  hvoraf den kommunale andel udgør 1.188.201 kr. Debitorforhold pålignet i år 2017, som skal afskrives i 2017 via driften, udgør 54.595 kr. Øvrige afskrivninger samt regulering sker direkte på kommunens egenkapital og påvirker derfor ikke driftskonti.

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at der afskrives 54.595 kr. over driften,

  at refusionsmæssige korrektioner reguleres over driften,

  at der afskrives 1.133.606 kr. via egenkapitalen, og

  at der som regulering af tidligere tilbageholdelse reguleres - 575.317 kr. via egenkapitalen.

  Beslutning Økonomiudvalget den 22-11-2017

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Lars Kristensen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/38990, Sagsinitialer: KSA

  Sagsfremstilling

  Denne sag indeholder et samlet overblik over de bevillingsmæssige ændringer af bevillingskontrollen pr. 30. september 2017 på indtægter, drifts- og anlægsrammen.

  Bevillingskontrollen viser samlet set et mindreforbrug på 14,3 mio. kr. over årene. Dette mindreforbrug skal ses i lyset af, at der dels gennem 2017 er givet kassefinansierede tillægsbevillinger på 3 anlægsprojekter og dels den usikkerhed som senest er opstået omkring licitationsresultatet for flytning af Fjordskolen og det afledte udgiftsbehov som følge heraf.

  På finansieringssiden er der negative reguleringer på ca. 10,3 mio. kr. primært som følge af negativ efterregulering af beskæftigelsestilskuddet i 2016. Der er positive reguleringer for ca. 3,5 mio. kr., primært hidrørende fra tilbagebetaling af grundskyld. Samlet belaster finansieringssiden likviditeten med ca. 6,8 mio. kr. i 2017.

  På serviceudgifter forventes der et mindreforbrug på ca. 35 mio. kr. i 2017. Heraf forskydes ca. 14,6 mio. kr. til 2018 og 2019, vedrørende bl.a. hensat beløb til sagen om Kongehøjskolen, udsættelse af placering af Telemuren og projekter på naturområdet samt øget betaling for Sydtrafik. Samlet set over årene udgør mindreforbruget ca. 20 mio. kr. som kan henføres til nedsættelse af pris og lønniveauet i 2017, mindreforbrug på tværgående puljer samt det afsatte budgetværn på 10 mio. kr. fra bevillingskontrollen pr. 31/3 bl.a. fra vejafvandingsbidrag, indtægter fra garantiprovision, momsrefusion af hjælpemidler og øget indtægt statsskove. På baggrund af foranstående forventes Servicerammen overholdt i 2017.

  På rammen til kommunal medfinansiering søges en tillægsbevilling på 11,1 mio. kr., der er håndteret i Bevillingskontrollen. Heraf vedrører 3,6 mio. kr. en negativ midtvejsregulering i forhold til aftaleniveauet for 2017 mens 1,3 mio. kr. vedrører merudgifter til respiratorbrugere.
  Der er igangsat en analyse af området.

  Rammen til overførselsudgifter samt forsikrede ledige viser et mindreforbrug på ca. 30 mio. kr. Heraf er der afsat knap 9 mio. kr. primært til efterregulering af Beskæftigelsestilskud for 2016, samt til midtvejsregulering af Beskæftigelsestilskud 2017 og regulering af Pris- og lønskøn. Af mindreforbruget søges 1 mio. kr. overført til 2018 til iværksættelse af nye tiltag, mens ca. 20 mio. kr. tilføres kassen som følge af mindreforbrug på primært integrationsområdet samt udgifter til fleksjob.

  På anlægsrammen forventes et samlet merforbrug/ mindre indtægter på ca. 23 mio. kr. Heraf vedrører ca. 10 mio. kr. afsættelse af rådighedsbeløb til projekter aftalt i budgetforliget 2018 bl.a. kunstgræsbaner, Varnæs skole, Dr. Margrethes Vej og nedrivning i Uge. Der forventes en mindre indtægt på grundsalg på 13,5 mio. kr. samt et mindreforbrug på andre projekter på 0,6 mio. kr.

  Jf. betalingsplansoversigten forventes et anlægsforbrug (ekskl. jordforsyning) på ca. 128 mio. kr. i 2017. Der søges overført 103,5 mio. kr. til 2018 som følge af betalingsforskydninger.

  De enkelte udvalg har derudover behandlet omplaceringer indenfor eget bevillingsområde. En samlet oversigt for hvert udvalg fremgår af bilag 1.

  Som Bilag 2 er vedhæftet Udvalgsbeslutninger (indstillinger) ved behandling af de respektive udvalgs bevillingskontroller. Bilag 3 viser en Økonomisk oversigt pr. 30. september 2017 for hele kommunen med forvaltningernes udvalgsopdelte forventninger til regnskab 2017.

  Økonomi og afledt drift

  Samlet set ansøges om følgende bevillingsmæssige ændringer i 2017 – 2019 (der er ingen ansøgninger til 2020 og 2021), hvilket er uddybet i de 3 efterfølgende sager:

  Område

  (i 1.000 kr.)

  2017

  TB - drift

  2017

  TB – drift omplac.

  2017

  i alt *)

  Budget 2018

  Budget 2019

  2017- 2021

  i alt

  Indtægter:

  Skatter og tilskud

  -3.521

  10.346

  6.825

  0

  0

  6.825

  Udgifter:

  Serviceudgifter

  -37.961

  3.024

  -34.937

  12.091

  2.535

  -20.311

  Akt. best. medfin.

  11.114

  -3.065

  8.049

  0

  0

  8.049

  Ovf. udg. (incl.   Forsikr. ledige)

  -19.795

  -10.305

  -30.100

  1.000

  0

  -29.100

  Renteudgifter

  -2.765

  0

  -2.765

  0

  0

  -2.765

  Driftsudg. i alt

  -49.407

  -10.346

  -59.753

  13.091

  2.535

  -44.127

  Anlæg

  0

  0

  -88.667

  98.115

  0

  9.448

  Anlæg – jordf.

  0

  0

  8.067

  5.461

  0

  13.528

  Anlæg i alt

  0

  0

  -80.600

  103.576

  0

  22.976

  Ændringer i likvide midler

  -52.928

  0

  -133.528

  116.667

  2.535

  -14.326

  + = tillægsbevilling med træk på de likvide midler og - = negativ tillægsbevilling med tilførsel til de likvide midler

  *) NB: denne kolonne er inkl. anlæg.

  Indstilling

  Direktionen indstiller,

  at den samlede oversigt over de bevillingsmæssige ændringer i 2017 m.v. tages til orientering.

  Beslutning Økonomiudvalget den 22-11-2017

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Lars Kristensen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/27721, Sagsinitialer: GES

  Sagsfremstilling

  Denne sag vedrører bevillingskontrollen  pr. 30.09.2017.

  Forvaltningen har foretaget en vurdering af det økonomiske resultat pr. 30.09.2017 i forhold til drifts- og anlægsbudgetterne. Der er i den forbindelse foretaget en vurdering af eventuelle tillægsbevillings- og rammekorrektionsbehov samt finansiering heraf.

  Bevillingskontrolsagerne vedrørende Økonomiudvalget forelægges ikke særskilt for Økonomiudvalget, men indgår i den samlede forelæggelse for alle udvalg.

  En samlet oversigt samt konklusion af bevillingskontrollen fremgår af bilag i2N side 1 og 2.

  Nærværende sag vedrører omplaceringer indenfor eget udvalg samt forelæggelse af økonomiske oversigter.

  Omplaceringer indenfor eget udvalg:

  • Merudgiften på administration af arbejdsskader på 0,3 mio. kr. søges finansieret af mindreudgiften på fleksjobpuljen.
  • Merudgiften på arbejdsskader på 1,5 mio. kr. søges finansieret af mindreudgifter på tjenestemandspension.
  • Der søges om overførsel af 0,370 mio. kr. i 2017 og 0,596 mio. kr. i 2018 fra ”Afledt drift puljen” til ejendommene Bjerggade 1 og Dr. Margrethes Vej 11-13.
  • Merudgifterne vedr. Udbetaling Danmark og mindreindtægterne vedr. gebyrindtægter under Borgerservice på 0,226 mio. kr. søges finansieret af mindreudgiften på porto-kontoen.
  • Aabenraa kommunes andel til Genforeningen på 0,111 mio. kr. søges ligeledes finansieret af mindreudgiften på porto-kontoen.

  Økonomiske oversigter:

  Vedhæftede bilag viser udvalgets samlede ansøgninger opdelt på de 4 bevillingskontrolsager (bilag i3) samt en økonomisk oversigt med udvalgets resultat pr. 30.09.2017 (bilag i4).

  Indstilling

  Direktionen indstiller,

  at omplaceringer indenfor eget udvalg, jf. bilag, godkendes,

  at de økonomiske oversigter tages til efterretning.

  Beslutning Økonomiudvalget den 22-11-2017

  Godkendt.

  Afbud: Lars Kristensen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/38990, Sagsinitialer: KSA

  Sagsfremstilling

  På anlægsrammen forventes en betalingsforskydning på 103,5 mio. kr. til 2018 samt et merforbrug til finansiering af nye anlæg/mindre indtægter på grundsalg på i alt 23 mio. kr. i 2017. Samlet ansøges om en negativ tillægsbevilling i 2017 på 80,6 mio. kr. samt overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb på 103,5 mio. kr. til 2018.

  Merforbruget på 23 mio. kr. vedr.:

  - 13,5 mio. kr. vedr. manglende salgsindtægter på jordforsyning primært erhvervsjord

  - 10 mio. kr. nye rådighedsbeløb afsat til projekter aftalt i budgetforliget 2018 bl.a. kunstgræsbaner, Varnæs skole, Dr. Margrethes Vej og nedrivning i Uge.

  Den ansøgte overførsel af rådighedsbeløb (betalingsforskydning) til 2018 vedrører primært følgende projekter:

  • Hærvejsskolen
  • Ny daginstitution ved Hærvejsskolen
  • Ny dagtilbud Bov/Padborg ved Lyreskovskolen
  • Varnæs Skole – pavillon erstatning
  • Områdefornyelse Aabenraa Midtbyplan
  • Cykelsti Genner/Løjt og cykelstipulje
  • Gadebelysning
  • Byggemodninger

  Specifikation af de enkelte projekter fremgår af vedlagte bilag.

  Økonomi og afledt drift

  Bevillingskontrollen pr. 30. september 2017 udviser følgende (beløb i 1.000 kr.):

  Projekt/område

  TB i 2017

  TB i 2018

  Skattefinansieret anlæg Betalingsforskydning rådighedsbeløb

  -98.115

  98.115

  Jordforsyning – betalingsforskydning rådighedsløb

  -5.461

  5.461

  Overførsel af rådighedsbeløb ialt

  -103.576

  103.576

  Nedrivning af Uge Allegade

  1.200

  Renovering Dr. Margretesvej

  3.000

  Bjerggade 1 - erhvervelse

  1.000

  Varnæs skole pavillon erstatning

  4.000

  Dagtilbud Aabenraa Syd

  -14.000

  Dagtilbud Bov/Lyreskov

  14.000

  Kunstgræsbaner Bov/Aabenraa

  1.850

  Salgsindtægter jordforsyning

  13.528

  Mindreforbrug 4 projekter

  -1.602

  Tillægsbevilling i alt

  22.976

  LIKVIDITETSVIRKNING I ALT

  -80.600

  103.576

  + = budgetforhøjelse/kassetræk

   - = budgetreduktion/kasseforøgelse.

  Specifikation af overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb/betalingsforskydning til 2018 fremgår af vedlagte bilag.

  Indstilling

  Direktionen indstiller,

  at der meddeles en tillægsbevilling til rådighedsløb på i alt 22,976 mio. kr. jf. foranstående og vedhæftede bilag, der finansieret af likvide midler, og

  at der overføres uforbrugte  rådighedsbeløb til 2018 på i alt 103,576 mio. kr., jf. foranstående og vedhæftede bilag.

  Beslutning Økonomiudvalget den 22-11-2017

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Lars Kristensen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/38990, Sagsinitialer: KSA

  Sagsfremstilling

  Nærværende sag vedrører tillægsbevillinger drift, finansieret af andre udvalg/ bevillingsområder (netto 0).

  Som bilag er vedhæftet oversigt over de enkelte udvalgs ansøgte tillægsbevillinger, finansieret af andre udvalg/bevillingsområder, som netto giver 0, samt de hertil hørende noter.

  Økonomi og afledt drift

  Bevillingskontrollen pr. 30. september 2017 udviser følgende ønsker om tillægsbevillinger finansieret af andre udvalg/bevillingsområder:

  Bevillingsområde *)

  (i 1.000 kr.)

  TB 2017

  TB 2018

  RK 2019

  RK 2020

  RK 2021

  Skatter og generelle tilskud

  10.346

  0

  0

  0

  0

  Økonomiudvalg

  134

  -12.316

  -12.316

  -12.316

  -12.316

  Social- og Sundhedsudvalg

  -5.576

  10.844

  10.844

  10.844

  10.844

  Arbejdsmarkedsudvalg

  1.809

  0

  0

  0

  0

  Børn- og Uddannelsesudvalg

  3.157

  0

  0

  0

  0

  Kultur- og Fritidsudvalg

  207

  1.582

  1.582

  1.582

  1.582

  Teknik- og Miljøudvalg

  292

  -110

  -110

  -110

  -110

  Vækst- og Udviklingsudvalg

  -64

  0

  0

  0

  0

  Social- og Sundhedsudvalg – overførselsudgifter

  -3

  0

  0

  0

  0

  Arbejdsmarkedsudvalg - overførselsudgifter

  -2.373

  0

  0

  0

  0

  Arbejdsmarkedsudvalg – forsikrede ledige - ovf. udg.

  -8.766

  0

  0

  0

  0

  Børn- og Uddannelsesudvalg - overførselsudgifter

  837

  0

  0

  0

  0

  KASSEFORØGELSE/ -TRÆK

  0

  0

  0

  0

  0

  + = budgetudvidelse/kassetræk

  - = budgetreduktion/Kasseforøgelse

  Af tillægsbevillingsansøgninger, der ønskes finansieret af andre udvalg/bevillingsområde, kan nævnes:

  • 12,5 mio. kr. i 2018 m.v. vedrørende demografimidler (ældreområdet) flyttes fra pulje under Økonomiudvalget til Social- og Sundhedsudvalget
  • 8,4 mio. kr. i efterregulering af beskæftigelsestilskud for 2016. Flyttes fra AU til finansiering under ØU
  • 7,3 mio. kr. i 2017 vedrørende P/L-regulering, placeret i pulje under  ØU fra alle udvalg
  • 5,4 mio. kr. i 2017 i tekniske korrektioner regulering af børnetal på dagtilbud, der flyttes fra ØU til BUU
  • en række mindre omplaceringer, der fremgår af vedhæftede bilag.

  Tillægsbevillingsansøgningerne, der finansieres af andre udvalg/bevillingsområder, påvirker ikke kassebeholdningen, idet disse netto giver 0.

  Tillægsbevillingsansøgningerne er uddybet i vedhæftede bilag.

  Indstilling

  Direktionen indstiller,

  at ansøgningerne om tillægsbevillinger, finansieret af andre udvalg/bevillingsområder i 2017 og 2018 (netto 0), samt rammekorrektionerne i 2019 – 2021 (netto 0), jf. foranstående og vedhæftede bilag, godkendes.

  Beslutning Økonomiudvalget den 22-11-2017

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Lars Kristensen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/38990, Sagsinitialer: KSA

  Sagsfremstilling

  Bevillingskontrollen pr. 30. september 2017 viser et samlet mindreforbrug på 52,9 mio. kr. på driftsudgifter samt renter og skatter. Heraf søges 13 mio. kr. overført til 2018 og 2,5 mio. kr. overført til 2019.

  De primære forklaringer på mindreforbruget  i 2017 er følgende:

  • 10,5 mio. kr. i mindreforbrug budgetværn afsat ved bevillingskontrollen 30/3 fra vejafvandingsbidrag, garantiprovision, momsrefusion af hjælpemidler samt øgede indtægter fra statsskove
  • 12,9 mio. kr. i mindreforbrug fra tværgående puljer, herunder ændret p/l, indkøbsaftaler, samt puljer til tekniske korrektioner
  • 7,9 mio. kr. vedr. budgetværn Kongehøjskolen, der søges overført til 2018
  • 4,0 mio. kr. i mindreforbrug på Kollektiv trafik. Beløbet søges overført til dækning af stigende kontraktudgifter i  2018 og 2019
  • 11,1 mio. kr. i merforbrug på Aktivitetsbestemt medfinansiering, heraf vedr. 3,6 mio. kr. en efterregulering af bloktilskuddet for 2017 samt 1,3 mio. kr. vedr. respiratorbrugere
  • 19,8 mio. kr. i mindreforbrug på overførselsudgifter, herunder udgifter til Integration og fleksjob
  • 6,2 mio. kr. i mindreforbrug på renteudgifter og efterregulering af grundskyld.

  Forklaringer er nærmere uddybet i vedlagte bilag.

  Økonomi og afledt drift

  Bevillingskontrollen pr. 30.9.2017 udviser følgende ønsker om tillægsbevillinger (i 1.000 kr.):

  Bevillingsområde *)

  TB 2017

  TB 2018

  RK 2019

  RK 2020

  RK 2021

  Skatter og generelle tilskud

  -3.521

  0

  0

  0

  0

  Renteudgifter

  -2.765

  0

  0

  0

  0

  Økonomiudvalg

  -30.621

  7.886

  0

  0

  0

  Social- og Sundhedsudvalg

  10.214

  0

  0

  0

  0

  Arbejdsmarkedsudvalg

  -135

  0

  135

  0

  0

  Børn- og Uddannelsesudv.

  300

  0

  0

  0

  0

  Kultur- og Fritidsudvalg

  -890

  540

  350

  0

  0

  Teknik- og Miljøudvalg

  -4.715

  2.665

  2.050

  0

  0

  Vækst- og Udviklingsudv.

  -1.000

  1.000

  0

  0

  0

  Beredskabskommission

  0

  0

  0

  0

  0

  Serviceudgifter i alt

  -26.847

  12.091

  2.535

  0

  0

  Social- og Sundhedsudvalg – overførselsudgifter

  -840

  0

  0

  0

  0

  Arbejdsmarkedsudvalg – overførselsudgifter

  -19.374

  1.000

  0

  0

  0

  Arbejdsmarkedsudvalg – forsikrede ledige - ovf. udg.

  419

  0

  0

  0

  0

  Overførselsområdet i alt

  -19.795

  1.000

  0

  0

  0

  KASSEFORØGELSE/-TRÆK

  -52.928

  13.091

  2.535

  0

  0

  + = kassetræk  - = kasseforøgelse

  Indstilling

  Direktionen indstiller,

  at ansøgningerne om negative tillægsbevillinger i 2017 på i alt 52,928 mio. kr., jf. foranstående og vedhæftede bilag, der tilføres de likvide midler, godkendes,

  at ansøgningerne om tillægsbevillinger i 2018 på i alt 13,091 mio. kr., jf. foranstående og vedhæftede bilag, der finansieres via de likvide midler, godkendes, og

  at ansøgningen om rammekorrektion på 2,535 mio. kr. i 2019, jf. foranstående og vedhæftede bilag, der finansieres via de likvide midler, godkendes.

  Beslutning Økonomiudvalget den 22-11-2017

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Lars Kristensen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/34693, Sagsinitialer: CHB

  Sagsfremstilling

  I budgetforliget blev aftalt, at anlægsønskerne om kunstgræsfaciliteter i Bov og Aabenraa ville imødekommes i 2017, og der er i bevillingskontrollen søgt om rådighedsbeløb til finansiering heraf for i alt 1,850 mio. kr.

  Betinget af, at der i bevillingskontrollen afsættes rådighedsbeløb, ønskes en anlægsbevilling.

  Aabenraa:

  Aabenraa boldklub har ved etablering af etape 1 af kunstgræsbanen på Aabenraa Stadion givet et løft til flere sportsgrene. Endvidere har skolerne i Aabenraa fået mulighed for at anvende kunstgræsbanen i forbindelse med idrætsaktiviteter.

  Projektet ønskes fuldført med færdiggørelse af etape 2. Udgift hertil skønnes at udgøre 0,3 mio. kr.

  Bov:

  Etablering af en kunstgræsbane på Grænsestadion i Bov, som er en del af kommunens andet kraftcenter, Grænsehallerne, vil give unikke muligheder i forbindelse med idrætsaktiviteter i den sydlige del af kommunen.

  Et samlet tilskud til Grænsestadion i samme størrelse som kunstgræsbanen i Aabenraa udgør i alt 1,5 mio. kr.

  Endvidere ønskes tilskud til Cricketbane til 0,05 mio. kr. jf. forligsteksten.

  For begge projekter forventes afledte driftstilskud til vedligehold på 0,03 mio. kr. til Aabenraa og 0,03 mio. kr. til Bov.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der gives en anlægsbevilling på 0,3 mio. kr. til kunstgræsbane i Aabenraa Boldklub, etape 2, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i bevillingskontrollen 30. september 2017,

  at der gives en anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. til kunstgræsbane i Bov, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i bevillingskontrollen 30. september 2017,

  at der gives en anlægsbevilling på 0,05 mio. kr. til cricketbane i Bov, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i bevillingskontrollen 30. september 2017, og

  at Kultur- og Fritidsudvalget årligt tilføres 0,06 mio. kr. til den afledte drift, som finansieres af puljen ”afledt drift” under Økonomiudvalget, når projekterne er afsluttet.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 13-11-2017

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Dorthe Ballhorn Soll

  Beslutning Økonomiudvalget den 22-11-2017

  Anbefales godkendt, idet beløbene frigives.

  Afbud: Lars Kristensen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/34346, Sagsinitialer: jejk

  Sagsfremstilling

  Kommunen er af Overtaksationskommissionen blevet pålagt at overtage ejendommen Bjerggade 1, 6200 Aabenraa.

  Overtagelsen er en følge af, at kommunen har givet afslag på nedrivning af ejendommen, som er en karakteristisk, bevaringsværdig villa. Villaen er udpeget som bevaringsværdig i en bevarende lokalplan nr. 63 for Bjerggade-området (inkl. Bjerggade 1), der har til formål at bevare bevaringsværdige bygninger.

  Jf. Planloven § 49 kan ejer af bevaringsværdig ejendom kræve ejendommen overtaget af kommunen, hvis den nægtes nedrevet.

  Ejendommen er overtaget i 2017 med tilbagevirkende kraft pr. 4. november 2014.

  Der er i forbindelse med bevillingskontrollen søgt et rådighedsbeløb på 1 mio. kr. til købesum, refusionsudgifter tilbage til november 2014, tinglysning samt advokatbistand.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der gives en anlægsbevilling på 1 mio. kr. til køb af ejendommen Bjerggade 1, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i bevillingskontrollen pr. 30.9.2017, og at beløbet frigives, og

  at ejendommen efter erhvervelsen sættes til salg.

  Beslutning Økonomiudvalget den 22-11-2017

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Lars Kristensen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/45172, Sagsinitialer: sbro

  Sagsfremstilling

  Som en del af det godkendte budget for 2018-21 indgår, at der skal tilføres midler til etablering af en ny daginstitution ved Lyreskovskolen. I forbindelse med bevillingskontrollen pr. 30.9.2017 tilføres 14 mio. kr. fra dagtilbudsstruktur Aabenraa Syd udover de midler, som allerede optræder på investeringsoversigten for de kommende år, således at der samlet nu er afsat 25 mio. kr. til etablering af denne institution.

  Projektet omfatter planlægning og opførelse af en daginstitution ved Lyreskovskolen. Institutionen er en del af dagtilbudsstrukturen. Vestermarkens Børnehus og Børnehuset Kruså samles til den ny institution.

  Med henblik på at få igangsat planlægningsarbejdet, søges der derfor om en anlægsbevilling på 25 mio. kr.

  Økonomi og afledt drift

  Sammen med bevillingskontrollen pr. 30.9.2017 er der afsat følgende rådighedsbeløb til etablering:

            2017:  14 mio. kr.

            2018:             6 mio. kr.

            2019:             5 mio. kr.

  Ved bevillingskontrollen overføres tilført rådighedsbeløb på 14 mio. kr. fra 2017 til 2018.

  I forbindelse med godkendelse af budgettet for 2018-21 er der i 2018 frigivet rådighedsbeløb på 0,26 mio. kr., som kan anvendes til igangsætning af projektet.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at der til etablering af ny daginstitution ved Lyreskovskolen gives en anlægsbevilling på 25 mio. kr. finansieret af de afsatte rådighedsbeløb.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 14-11-2017

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Kåre S. Dahle

  Beslutning Økonomiudvalget den 22-11-2017

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Lars Kristensen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/45172, Sagsinitialer: sbro

  Sagsfremstilling

  Som en del af det godkendte budget for 2018-21 indgår, at der skal tilføres midler til udskiftning af pavillon ved Varnæs Skole. I forbindelse med bevillingskontrollen pr. 30.9.2017 søges der derfor tilført 4 mio. kr. til udskiftning af pavillonen, idet denne er nedslidt og fremstår i dårlig stand.

  Med henblik på at få igangsat planlægningsarbejdet, søges der om frigivelse af anlægsbevilling på 4 mio. kr. samt frigivelse af rådighedsbeløb til planlægning og udarbejdelse af projekt til udbud.

  Ved bevillingskontrollen overføres rådighedsbeløb på 4 mio. kr. fra 2017 til 2018.

  Økonomi og afledt drift

  Der søges frigivelse af 4 mio. kr. til såvel anlægsbevilling som rådighedsbeløb med henvisning til de i bevillingskontrollen tilførte 4 mio. kr.

  Der er tale om et nyt anlægsprojekt, hvorfor der ikke er frigivet noget til dette formål endnu.

  Indstilling

  Børn og skole indstiller,

  at der til udskiftning af pavillon ved Varnæs Skole gives en anlægsbevilling på 4 mio. kr., og

  at der frigives rådighedsbeløb på 4 mio. kr. med henvisning til tilført rådighedsbeløb fra bevillingskontrollen.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 14-11-2017

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Kåre S. Dahle

  Beslutning Økonomiudvalget den 22-11-2017

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Lars Kristensen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/31773, Sagsinitialer: kae

  Sagsfremstilling

  SønderjyskE Damehåndbold A/S søger om tilladelse til udvidet åbningstid  til kl. 3 højst to gange årligt ved eventuel fejring af mesterskaber.

  SønderjyskE Damehåndbold A/S har alkoholbevilling til Arena Aabenraas sponsorlounge, Hjelmallé 3, Aabenraa, i forbindelse med håndboldkampe for SønderjyskE Damehåndbold A/S, gældende til den 12. oktober 2025.

  Syd- og Sønderjyllands Politi giver samtykke til det ansøgte under forudsætning af, at tilladelsen gives med følgende  vilkår, som også er gældende for alkoholbevillingen af 12. oktober 2017:

  · At der skal være en ansvarlig ansat til stede ved bevillingshaverens eller bestyrerens midlertidige og kortere fravær. Den ansatte skal opfylde de alderskrav, der i restaurationsloven stilles til bevillingshaver og bestyrer. Det vil på nuværende tidspunkt sige, at den ansatte skal være fyldt 21 år, dog 18 år, hvis den ansatte har afsluttet en uddannelse indenfor hotel- og restaurationsfaget.

  · At restaurationsvirksomheden ikke må ændre forretningskoncept, driftsform eller udvides uden bevillingsmyndighedens godkendelse.

  · At det sikres, at der ikke sker servering af alkohol for unge under 18 år.

  · At restaurationsvirksomheden ikke serverer alkohol i tiden mellem kl. 05.00 – 09.00.

  · At alkoholbevillingen begrænses til at omfatte de dage, hvor SønderjyskE Damehåndbold A/S spiller hjemmekampe, og til dage, hvor SønderjyskE Damehåndbold A/S afholder andre aktiviteter.

  · At restaurationsvirksomheden ikke serverer alkohol i tiden mellem kl. 05.00-09.00.

  · At støj-, miljø- og plankrav overholdes.

  Det foreslås, at den udvidede åbningstid  udløber samtidig med alkoholbevillingen den 12. oktober 2025.

  Indstilling

  Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,

  at der gives tilladelse til SønderjyskE Håndbold A/S til at holde åbent til kl. 3.00 i Arena Aabenraas sponsorlounge ved fejring af evt. mesterskaber med samme vilkår, som er gældende for alkoholbevillingen.

  Beslutning Økonomiudvalget den 22-11-2017

  Godkendt.

  Afbud: Lars Kristensen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/31685, Sagsinitialer: lmje

  Sagsfremstilling

  Arwos har fremsendt forslag til takstblade for 2018 til godkendelse.

  De fremlagte takstforslag er fastlagt på baggrund af budgetter for 2018 og er godkendt af Arwos’ bestyrelse den 19. september 2017.

  Taksterne skal overholde Forsyningssekretariatets udmeldte prislofter for 2018.

  Vand

  Der er et nyt forbrugsbidrag ”Vandforbrug udover 50.000 m3, bidraget fastsættes individuelt”.

  Anlægs- og driftsbidrag der undtagelsesvis ikke er fastsat takster for i takstbladet, skal aftales skriftligt mellem vandforsyningen og forbrugeren. Aftalen skal godkendes af kommunalbestyrelsen i hvert enkelt tilfælde. Bidragene for nye kategorier skal offentliggøres i det først kommende takstblad.

  Det årlige bidrag for ”sprinkleranlæg uden måler” stiger. Bidraget har været uændret siden 2010.

  Øvrige faste årlige bidrag og m3-pris er uændret. Tilslutningsbidragene er indeksregulerede.

  Spildevand

  Vandafledningsbidraget stiger med 2,50 kr./m3.

  Dette er for at nedbringe den årlige gældsættelse.

  For erhvervsejendomme er det lovbestemt, at vandafledningsbidraget skal reduceres med 20% for vandforbrug mellem 501 – 20.000 m3 henholdsvis 60% for vandforbrug over 20.000 m3.

  Øvrige bidrag er uændrede.

  Tilslutningsbidragene er indeksreguleret.

  Affald og deponi

  Taksten ”Ombytningsgebyr ved selvaflevering” er steget.

  Øvrige takster på renovation og genbrug fra private er uændrede.

  Der en ny takst ”Virksomhed i ejendom med blandet bolig/erhverv og adgang til genbrugsordning via Affaldsø”. Denne er til de små erhvervsdrivende omkring Humlehaven, som har fået tilbudt at aflevere genbrugeligt affald i nedgravede beholdere på Humlehaven.

  Øvrige takster for genbrug, erhverv er uændrede.

  Taksterne for deponi er uændret i forhold til 2017.

  Indstilling

  Kultur, Miljø og Erhverv indstiller,

  at Arwos’ takster for vand, spildevand , affald og deponi for 2018 godkendes.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 01-11-2017

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 22-11-2017

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Lars Kristensen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/31686, Sagsinitialer: lmje

  Sagsfremstilling

  Modtagestation Syddanmark I/S (MOTAS) er et fælleskommunalt interessentskab, som varetager de opgaver, der påhviler kommunerne, jf. lovgivningen om bortskaffelse af farligt affald.

  MOTAS har fremsendt forslag til takster for 2018 til godkendelse. Takstforslag er fastlagt på baggrund af budgetter for 2018 og er godkendt af repræsentantskabet i 2017.

  Selskabets udgifter til drift, administration og anlægsaktiviteter dækkes af selskabets gebyrer efter ”hvile-i-sig-selv-princippet”.

  Gebyrerne er uændrede i forhold til 2017 og er beregnet ud fra affaldsbekendtgørelsen. Det betyder, at de udgifter, der kan henføres til de enkelte ordninger, er medregnet i taksten for den enkelte ordning. Dette gælder også for de administrationsudgifter, der kan henføres til den enkelte ordning.

  Tilbage er en mindre del af omkostninger, der medgår til de generelle ordninger. Det drejer sig primært om den andel af udgifterne, der går til løn, kontorfaciliteter og kontorhold.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at MOTAS’ takster for håndtering af farligt affald for 2018 godkendes.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 01-11-2017

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 22-11-2017

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Lars Kristensen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/13346, Sagsinitialer: sbro

  Sagsfremstilling

  På baggrund af Børne- og Uddannelsesudvalgets beslutning i pkt. 144, ”Budget 2018 – Dagtilbud- Udmøntning af rammeløft på 2,5 mio. kr.” skal der fastsættes nye takster for 2018.

  De beregnede takster for 2018 fremgår af nedenstående tabel.

  2017

  2018

  Forældrebetaling

  (11 mdr., juli betalingsfri)

  Dagpleje

  48 timer

     2.759

     2.805

  0-2 år uden mad

  49 timer

     3.000

     3.148

  Børnehave

  49 timer

     1.759

     1.835

  SFO med morgenåbning

     1.570

     1.605

  SFO eftermiddagsplads

     1.363

     1.365

  SFO 2

  Maxtakst

     1.068

     1.070

  Tilskud til privat børnepasning

  (12 mdr.)

  Max. Tilskud for aldersgruppen 0 - 2 år:

     5.340

     5.457

  Max. Tilskud for aldersgruppen 3 - 5 år:

     3.525

     3.693

  Danske Privatinstitutioner

  (12 mdr)

  Driftstilskud 0 - 2 år

     7.409

     7.714

  Administrationsbidrag

        155

        162

  Bygningstilskud

          49

          47

  Driftstilskud 3 - 5 år

     4.370

     4.659

  Administrationsbidrag

          92

          98

  Bygningstilskud

        117

        117

  DSSV Institutioner

  (12 mdr.)

  Tilskud til inst. under det tyske mindretal

  0-2 årige

     8.972

     8.991

  3-5 årige

     4.466

     4.475

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at taksterne for 2018 godkendes.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 14-11-2017

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Kåre S. Dahle

  Beslutning Økonomiudvalget den 22-11-2017

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Lars Kristensen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/35377, Sagsinitialer: kkf

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal der fastlægges principper for provision når Aabenraa Kommune stiller garanti for lån optaget af foreninger og institutioner til almennyttige/kulturelle formål.

  En kommunal garanti bevirker, at långivers risiko falder betragteligt og hermed falder udgifterne for låntager ligeså. Ofte er der praktisk talt om, at låntager får adgang til favorable lånevilkår i Kommunekredit.

  Opererer låntager i et konkurrencepræget marked, vil en kommunal garanti således kunne betragtes som et yderligere tilskud. Dette er baggrunden for at opkræve en provision, hvor der er hjemmel til det. 

  Baggrund

  I 2011 vedtog Byrådet, at der for kommunale garantier skulle opkræves en stiftelsesprovision. Beslutningen var ikke gældende for foreninger/selvejende institutioner, som havde driftsoverenskomst med kommunen eller modtog væsentlige tilskud fra Aabenraa Kommune.

  I januar 2015 vedtog Byrådet nye generelle principper for provision af kommunale garantier. Heraf fremgår, at der opkræves løbende provision for alle de nye kommunegarantier, hvor der er lovhjemmel hertil.

  Efterfølgende har Byrådet i november 2016 fastlagt principper for kommunale garantier til forsyningsvirksomheder. Beslutningen er en konsekvens af landsretsdommen i sagen fra Sønderborg Kommune. En beslutning som indebar, at der fra 2017 opkræves løbende provision også af de allerede meddelte garantier til forsyningsvirksomheder.

  Det har efterfølgende vist sig, at det er uklart, om kommunegarantier for lån optaget af institutioner til almennyttige/kulturelle formål er omfattet af beslutningen fra januar 2015, eller om fritagelsen jf. beslutningen i 2011 for garantier til disse formål stadig er gældende.

  Grundlæggende er der tale om to situationer; dels institutioner enten med eller uden kommunal driftsoverenskomst og dels foreninger/sammenslutninger, der varetager opgaver indenfor almennyttige eller kulturelle formål.

  De omtalte institutioner opererer typisk ikke i et konkurrencepræget marked, og de har ofte en driftsoverenskomst med kommunen, eller er i overvejende grad finansieret af kommunale tilskud. Såfremt institutionerne skal afholde udgifter til garantiprovision, kan det derfor påvirke det kommunale driftstilskud til institutionerne i opadgående retning.

  Der er typisk tale om institutioner, som kunne være drevet i kommunalt regi (eksempelvis på kultur- og fritids- eller dagtilbudsområdet). For kommunale institutioner stilles der ikke garanti, idet kommunen optager eventuelle lån. Ved at fritage denne type institutioner for garantiprovision giver finansieringen ikke anledning til forskelle mellem de kommunale og de selvejende institutioner.

  Derudover er betragtningen, at økonomisk støtte kan ydes indenfor rammerne af kommunalfuldmagten, da nødvendig vedligeholdelse, som oftest ligger til grund for låneoptagelsen, tjener almenvellets interesse.

  På den baggrund anbefaler Staben, at garantier til institutioner med almennyttige og kulturelle formål skal stilles vederlagsfrit.

  Det vil ikke kunne udelukkes, at der kan komme garantiansøgninger fra foreninger, hvis formål kan anses som almennyttige, men som ikke er aktiviteter kommunen selv ville varetage. Sådanne ansøgninger ligger umiddelbart i en gråzone, hvorfor det kan være hensigtsmæssigt, at Byrådet i sådanne tilfælde ikke er bundet af en principbeslutning om vederlagsfri garantier til området.  

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at kommunale garantier for lån optaget af almennyttige/kulturelle institutioner generelt skal være vederlagsfri og

  at øvrige garantiansøgninger fra foreninger/sammenslutninger underlægges en konkret vurdering i forhold til konkurrencesituation og almenvellets interesse. 

  Beslutning Økonomiudvalget den 22-11-2017

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Lars Kristensen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/34353, Sagsinitialer: twi

  Sagsfremstilling

  På baggrund af forespørgsel fra Økonomiudvalget, om der kan udstedes en boliggaranti i almene boliger for folk, der af forskellige årsager får job inden for Aabenraa Kommunes geografiske grænse, gives en orientering om gældende regler.

  Som kommune har vi mulighed for at indgå en aftale med en almen boligorganisation om, at ledige boliger udlejes efter særlige kriterier. Særlige kriterier kan eksempelvis være, at pendlere med beskæftigelse i kommunen og tilflyttere med beskæftigelse i kommunen kan rykkes op på ventelisten. Der skal være tale om en frivillig aftale mellem boligorganisationen og kommunen, da ansvarshavende ministerie ellers skal tage stilling til tvisten.

  En aftale om særlige udlejningskriterier kan gælde for hele boligorganisationen eller for enkelte afdelinger og er som udgangspunkt gældende for en fire årig periode, hvorefter den tages op til revision. Parterne kan dog, hvis der er enighed herom, revidere aftalen inden for den fire årige periode.

  En aftale om særlige udlejningsregler vil typisk være i forhold til, at en procentdel af de ledige boliger i boligorganisationen eller afdelingen skal tilbydes efter de særlige kriterier.

  Så i det tilfælde, hvor der ønskes en boliggaranti for personer, som får job i Aabenraa, kan det godt lade sig gøre at indgå aftale med de almene boligorganisationer om særlige udlejningskriterier.

  En aftale om særlige udlejningskriterier ligger uden for anvisningsretten, hvor kommunen betaler tomgangsleje for ledige boliger, som kommune har ønsket til rådighed over.

  Økonomiudvalget har tidligere godkendt særlige udlejningsregler for:

  • DVB Syd (2014) om fortrinsret for familier med et eller flere børn til samtlige af boligorganisationens boliger med minimum fire værelser,
  • Rødekro Andelsboligforening (2010) om fortrinsret til børnefamilier til 4-værelsesboliger og fortrinsret for pendlere/tilflyttere for hver 5. ledige bolig i afdeling 6, Bøgeparken i Rødekro og afdeling 12, Birkeparken i Rødekro.

  Ligeledes har Økonomiudvalget tidligere givet afslag på særlige udlejningsregler for:

  • Kolstrup Boligforening, Barsøvænget (2013) om fortrinsret til personer over 55 år uden hjemmeboende børn,
  • Aabenraa Andelsboligforening og Kolstrup Boligforening (2011) om fortrinsret til personer over 18 år med et eller flere børn til rækkehuse,
  • Padborg Boligselskab (2010) om fortrinsret til familier med børn til udvalgte boliger, der ligger tæt på skole og institutioner,
  • DVB Syd, Rødekro (2009) om fortrinsret til personer over 50 år uden hjemmeboende børn m.v.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orientering tages til efterretning.

  Beslutning Økonomiudvalget den 22-11-2017

  Godkendt.

  Afbud: Lars Kristensen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/15346, Sagsinitialer: MMHO

  Sagsfremstilling

  Kommunale Ejendomme i Kultur, Miljø & Erhverv har nu ansat en rengøringscontroller pr. 1. december 2017 til varetagelsen af opgaverne i relation til de nye kontrakter for rengøringsservice.

  I foråret 2017, i forbindelse med beslutning om genudbuddet af rengøringsservice er det besluttet at 1) udbyde i tre geografiske områder 2) indarbejde en central kontroldrift og kontrolindsats.

  Direktionen har besluttet, at rengøringscontrolleren skal være en del af Facility Management-funktionen i Kommunale Ejendomme.

  Inden sommerferien har Kommunale Ejendomme gransket udbudsmaterialet, udarbejdet tidsstudier, interviewet leder og personale i Haderslev Kommunes kontrolfunktion.

  Efter sommerferien er der udarbejdet stillingsannonce, afholdt ansættelses samtaler og ansat en rengøringscontroller.

  På baggrund af tidsstudium m.v. forventes serviceniveauet for alle 105 lokationer ved en gennemsnitlig betragtning at være følgende:

  2-3 stikprøve tilsyn på hver lokation årligt, samt

  4-5 opfølgende tilsyn pr. lokationer ved udfordringer.

  Erfaringerne fra Haderslev Kommune indikerer, at der kan nås 3 - 4 besøg pr. dag fordelt på stikprøver og opfølgende tilsyn.

  Hertil kommer rapportskrivning, bodsregnskab, telefontid og diverse møder med kontrakthaver, institutioner og Udbudsenheden (kontraktholder).

  Indstilling

  Kultur, Miljø og Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Økonomiudvalget den 22-11-2017

  Godkendt.

  Afbud: Lars Kristensen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/23038, Sagsinitialer: dlj

  Sagsfremstilling

  Byrådet besluttede den 31. maj 2017 at ophøre med udpegning af byrådsmedlemmer til 21 råd, nævn og bestyrelser uden åbenlys strategisk eller anden klar borgernær, politisk eller økonomisk interesse, samt at reducere antallet af udpegede byrådsmedlemmer i Handicaprådet.

  I denne sag forelægges økonomiudvalget en status på processen med at forankre beslutningen.

  Forvaltningerne har iværksæt arbejdet for de nødvendige vedtægtsændringer mv. i de konkrete 22 tilfælde.

  Status per 16. november 2017 er, at der er igangsat ophørsprocesser for de fleste af udpegningerne. For fire fonde (legater) er det vurderet, at de administrative ressourcer for gennemførelse af ændringerne ikke står mål med formålet med ændringen, og der er derfor ikke igangsat en ophørsproces. Af de resterende er godt halvdelen gennemført og de øvrige i proces (se bilag).

  Antallet af udpegede byrådsmedlemmer til Handicaprådet er reduceret fra fem til tre.

  Indstilling

  Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Økonomiudvalget den 22-11-2017

  Godkendt.

  Afbud: Lars Kristensen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/16509, Sagsinitialer: klh

  Sagsfremstilling

  Forslag til lokalplan nr. 113 Langhus vedtaget af Byrådet den 30. august 2017 har været offentlig fremlagt i 4 uger fra den 6. september til den 4. oktober 2017.

  I forbindelse med den offentlige fremlæggelse indkom der 2 høringssvar. Høringssvarene omhandler, at man ikke ønsker mulighed for opførelse af træhuse med krydsende hjørner i delområde 1.

  Derudover har forvaltningen nogle forslag til mindre justeringer vedrørende terrænregulering og energikrav. Et høringssvar kan imødekommes ved at muligheden for træhuse med krydsende bjælker kun opretholdes i den endnu ubebyggede del af delområde 1 vest for adgangsvejen, men tages ud af delområde 1 øst for adgangsvejen.

  Forvaltningen indstiller, at den endelige lokalplan justeres i forhold til høringssvarene og forvaltningens bemærkninger. Ændringerne er af mindre omfang og medfører ikke, at lokalplanen skal fremlægges på ny.

  Høringssvarene fremgår af notat af 23. oktober 2017. Af notatet fremgår ligeledes forvaltningens bemærkninger og forslag til beslutning.

  Byrådets afgørelse om ikke at udarbejde miljøvurdering er ikke blevet påklaget til Planklagenævnet.

  Planmæssige forhold

  Lokalplan nr. 27 aflyses i forbindelse med offentliggørelsen af den endeligt vedtagne lokalplan nr. 113.

  Zoneforholdene ændres ikke.

  Vedtagelsen af lokalplan nr. 113 medfører ikke ændringer af skovbyggelinje eller reduktion af områder omfattet af naturbeskyttelseslovens §3.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at lokalplan nr. 113 vedtages endeligt med de ændringer, som er foreslået i notat af 23. oktober 2017.

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 09-11-2017

  Anbefales godkendt.

  Erwin Andresen deltog ikke under pkt. 218-226.

  Beslutning Økonomiudvalget den 22-11-2017

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Lars Kristensen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/34156, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  Den 25. oktober 2017 behandlede Byrådet sagen vedr. ansøgning om overførsel af opsparede midler over 4% til 2018, jf. reglerne for dialogbaseret aftalestyring.

  Familie- og Ungecentret havde søgt om overførsel af 1,5 mio. kr. udover 4% med henvisning til, at der skal ske en oprustning af det tidligt forebyggende arbejde, jf. §11 i Serviceloven.

  Ansøgning blev ikke imødekommet.

  Sagen rejses derfor nu som en enkeltsag.

  Børne- og Uddannelsesudvalget blev den 29. august 2017 orienteret om, at Børn og Familie for at understøtte målene i investeringsstrategien og udvikle tilbudssiden, som en del af Aabenraa-modellen, har igangsat en styrkelse af det tidligt forebyggende arbejde i Aabenraa Kommune.

  Der er nu udarbejdet en plan for Børn og Families organisationsjustering, som skal være gældende fra 1. januar 2018.

  Det tidligt forebyggende arbejde, § 11–området.

  I forhold til at realisere investeringsstrategiens mål på børne- og familieområdet, er det nødvendigt at styrke de tidligt forebyggende indsatser tæt på almen området. Vi har brug for at etablere flere forebyggende målgruppespecifikke tilbud, som eksempelvis skilsmissegrupper ude i almenområdet, så vi har relevante tilbud når trivselsproblemerne opstår.

  Børn og Familie vil derfor etablere en selvstændig enhed, hvis hovedopgave bliver at samle vores forebyggende indsatser og videreudvikle tilbuddene i tæt samarbejde med skole, dagtilbud og PPR. Denne organisering sker med de medarbejdere, der arbejder med §11 området i Børn og Familie i dag. De er pt. organisatorisk spredt over hele Børn og Familie.

  Økonomi

  På Familie- og Ungecentret, der arbejder med forebyggende foranstaltninger, forventes der i 2017 et mindreforbrug på 2,5 mio. kr.

  Jf. reglerne for dialogbaseret aftalestyring kan institutionerne overføre et mindreforbrug på 4% til det efterfølgende år. Dette svarer for Familie- og Ungecentret til 0,986 mio. kr.

  Der er således ud over de 4% et forventet mindreforbrug på 1,5 mio. kr. som søges overført til 2018 til finansiering af udgifterne til flytning og etablering på §11-området og familieplejeområdet.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at dergives en negativ tillægsbevilling på 1,5 mio. kr. i 2017, der tilføres kassen, og at der gives en tillægsbevilling i 2018 på 1,5 mio. kr. finansieret af kassen.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 14-11-2017

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Kåre S. Dahle

  Beslutning Økonomiudvalget den 22-11-2017

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Lars Kristensen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/45492, Sagsinitialer: ktr

  Sagsfremstilling

  Beskæftigelsesplanen er kommunens plan for, hvordan den vil løse de beskæftigelsespolitiske udfordringer det kommende år. Udfordringerne omfatter bl.a.:

  · at der er et stigende antal job og uddannelsesparate borgere,

  · at en stor andel af de jobparate borgere bliver langtidsledige,

  · at relativt få unge kommer i gang med uddannelse, når de har været på offentlig forsørgelse,

  · at en del ledige ikke har kompetencer virksomhederne efterspørger.

  I det vedlagte forslag til beskæftigelsesplan er det i lighed med de senere år målrettede investeringer kombineret med strategier og indsatser på de enkelte områder, der er svaret på udfordringerne, og som skal bidrage til at skabe gode resultater.

  På Arbejdsmarkedsudvalgets møde i august 2017 blev det besluttet, at beskæftigelsesplanen skulle fremlægges på mødet i november 2017 med fokus på forslag til indsatser samt målsætninger på de udpegede områder.

  Forslaget til beskæftigelsesplan 2018 indeholder 6 strategiske hovedspor med indsatser samt fem lokale og fem  ministermål. De lokale mål er:

  · Færre borgere på kontant- og uddannelseshjælp

  · Flere flygtninge i ordinær beskæftigelse

  · Langtidsledigheden for borgere på a-dagpenge skal reduceres

  · Antallet af borgere på sygedagpenge og i jobafklaringsforløb må ikke være højere end det gennemsnitlige niveau for de sammenlignelige kommuner (”Klyngen”)

  · Øget arbejdskraftudbud

  I september 2017 blev ministermålene for 2018 udmeldt. Målene, der er indarbejdet i det fremlagte forslag til beskæftigelsesplan, er:

  · Flere personer skal i beskæftigelse eller uddannelse i stedet for at være på offentlig forsørgelse

  · Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft

  · Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende

  · Flere jobparate personer på kontanthjælp skal i beskæftigelse, og flere aktivitetsparate bliver jobparate eller kommer i beskæftigelse

  · Bekæmpelsen af socialt bedrageri og fejludbetalinger skal styrkes.

  Med undtagelse af målet om socialt bedrageri og fejludbetalinger, der afventer en egentlig opgørelsesmetode, understøttes ministermålene af målinger på Jobindsats.dk. For såvel lokale som ministermål gælder det, at der i vid udstrækning er fastsat mål, hvor resultaterne for Jobcenter  Aabenraa  sammenlignes med udviklingen i den øvrige klynge eller RAR-Sydjylland.  

  Følgende indsatser kan fremhæves:

  • Videreførelse af KIK-indsatsen for aktivitetsparate borgere og borgere omfattet af integrationsindsatsen
  • Nyt KI-projekt målrettet job- og uddannelsesparate borgere, hvor en håndholdt formidlingsindsats og brug af korttids- og deltidsansættelser skal bidrage til at reducere antallet af job og uddannelsesparate borgere
  • Arbejde og uddannelse suppleret med sprogundervisning skal sikre en vellykket integration af borgere omfattet af integrationsindsatsen 
  • Projektet KUI (Koordineret Unge Indsats) skal sikre, at flere unge gennemfører en uddannelse
  • Politisk opprioritering af det grænseregionale samarbejde med etablering af et grænseregionalt arbejdsmarkedsudvalg
  • Øget fokus på at indfri kompetencebehovene i virksomhederne ved gennemførelse af opkvalificeringsprojekter
  • Forebyggelse af langtidsledighed
  • Samarbejdet på tværs af forvaltninger prioriteres, når det er relevant
  • CSR-mærke Aabenraa vil fortsat være kommunens anerkendelse af virksomheder der udviser socialt ansvar
  • Fokus på arbejdspladsfastholdelse af sygemeldte medarbejdere

  Beskæftigelsesindsatsen har været drøftet på møderne i Dialogforum i april og august 2017, og de fremkomne input er blevet indarbejdet i udkastet til Beskæftigelsesplan 2018. I forhold til udkastet indeholder det en ny for- og bagside, mens det øvrige design er fastholdt fra sidste år.

  Endelig kan det oplyses, at budgettet i udkastet til beskæftigelsesplan blev godkendt i oktober 2017.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at beskæftigelsesplan 2018 godkendes.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 06-11-2017

  Anbefales godkendt.

  Martin Ugilt Thomsen deltog ikke i sagens behandling.

  Beslutning Økonomiudvalget den 22-11-2017

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Lars Kristensen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/35553, Sagsinitialer: eka
 • Udskriv
  Sagsid.: 17/35555, Sagsinitialer: eka
 • Udskriv
  Sagsid.: 17/36211, Sagsinitialer: chan
 • Udskriv
  Sagsid.: 17/298, Sagsinitialer: jfh