Beslutningsprotokol

tirsdag den 16. januar 2018 kl. 15:30

Mødested: Lokale 412, Skelbækvej
Udvalg: Økonomiudvalget
Medlemmer: Thomas Andresen, Kirsten Nørgård Christensen, Philip Tietje, Lars Kristensen, Ejler Schütt, Povl Kylling Petersen, Kim Brandt, Erwin Andresen, Jan Riber Jakobsen, Arne Leyh Petersen, Karsten Meyer Olesen
Bemærkninger: Jan Riber Jakobsen deltog ikke i behandlingen af punkt 10-12.
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 18/1112, Sagsinitialer: kae

  Sagsfremstilling

  • Henvendelse ”Bedre Balance”
  • Status på udpegningen til eksterne bestyrelser mv.
  • Udpegning til Sosu-skolens bestyrelse
  • Forslag fra 17.4 udvalg vedrørende byggesager på næste møde
  • Ansættelseskontrakt for direktør på baggrund af forkerte oplysninger på Netmedie
  • Forventet regnskab 2017

  Beslutning Økonomiudvalget den 16-01-2018

  • Henvendelse ”Bedre Balance”
  • Status på udpegningen til eksterne bestyrelser mv.
  • Udpegning til Sosu-skolens bestyrelse
  • Forslag fra 17.4 udvalg vedrørende byggesager på næste møde
  • Ansættelseskontrakt for direktør på baggrund af forkerte oplysninger på Netmedie
  • Forventet regnskab 2017
 • Udskriv
  Sagsid.: 18/770, Sagsinitialer: kae

  Sagsfremstilling

  I Styrelsesvedtægt for Aabenraa Byråd fra 1. januar 2018 fremgår økonomiudvalgets opgaver, som er:

  • Varetage den umiddelbare forvaltning af løn- og personaleforhold inden for ethvert af kommunens administrationsområder.
  • Fastsætte regler for borgmesterens og administrationens behandling af personalesager.
  • Varetage kommunens økonomiske planlægning og udarbejder forslag til årsbudget. Udvalget samordner kommuneplanlægningen og andre strategiske planlægningsopgaver, herunder Vækstplanen.
  • Fastlægge de fælles planforudsætninger og bistår de stående udvalg med tilvejebringelse af det nødvendige grundlag for udvalgenes planlægningsopgaver. Udvalget fastsætter generelle forskrifter for planernes tilvejebringelse. Udvalget drager omsorg for udarbejdelse af økonomiske konsekvensvurderinger af de udarbejdede planforslag og foretager indstilling til byrådet om planforslagene. Udvalgets erklæring indhentes om enhver sag, der vedrører kommunens planlægningsopgaver, inden sagen forelægges byrådet til beslutning.
  • Udarbejde forslag og foretage indstilling til byrådet om kommunens kasse- og regnskabsregulativ.
  • Udarbejde  projektforslag, forprojekt og hovedprojekt for bygge- og anlægsarbejder vedrørende kommunale bygninger og anlæg, som ikke ved denne vedtægt eller byrådets beslutning er henlagt under noget andet udvalgs område.
  • Forhandle i fornødent omfang med et stående udvalg inden iværksættelsen af foranstaltninger af væsentlig betydning for det pågældende udvalg.

  Samtidig varetager udvalget den umiddelbare forvaltning af

  • køb, salg og pantsætning af fast ejendom,
  • forsikringer,
  • indkøb og udbud,
  • drift af kommunale ejendomme, som ikke ved byrådets beslutning er henlagt under andre udvalg,
  • generelle erhvervspolitiske forhold,
  • samarbejder over landegrænser,
  • kommunale samarbejder (strategisk niveau),
  • IT, kommunikation og information,
  • borgerservicecentre, og
  • alkoholbevillinger og udvidede åbningstid.

  Udvalget fastsætter regler om

  • indberetninger fra den kommunale administration med henblik på udvalgets udøvelse af budget- og bevillingskontrol,
  • i hvilket omfang kommunens værdier skal forsikres,
  • samordning af kommunens indkøbs- og udbudsfunktioner, og
  • arkivmæssige forhold.

  Udvalget fører tilsyn med,

  • at forvaltningen af de økonomiske midler sker i overensstemmelse med byrådets beslutninger og i øvrigt på forsvarlig måde,
  • at forvaltningen af kommunens kasser og kommunens regnskabsføring er forsvarlig,
  • at de på årsbudgettet meddelte bevillinger og rådighedsbeløb samt de ved særlig beslutning bevilgede beløb ikke overskrides uden byrådets samtykke,
  • løn- og ansættelsesforhold for personale i selvejende institutioner, som kommunen har overenskomst med,
  • at selvforvaltende områder overholder de af byrådet fastsatte regler for selvforvaltning og økonomisk decentralisering,
  • arealer og bygninger, som hører under udvalgets område, og
  • at kommunens arkivalier opbevares på betryggende måde.                 

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at opgaverne tages til orientering.

  Beslutning Økonomiudvalget den 16-01-2018

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/652, Sagsinitialer: SRPO

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen foreslår, at der fortsat nedsættes et grundsalgsudvalg med 5 medlemmer, der fungerer som et underudvalg til Økonomiudvalget til varetagelse af følgende opgaver:

  • forberede salg af erhvervsgrunde og større boliggrunde,
  • forberede salg af kommunale ejendomme m.m. og
  • forberede opkøb af jorder og ejendomme til byudvikling m.m.

  Et underudvalg kan alene bestå af medlemmer fra det udvalg, de er nedsat under.

  Det er erfaringen, at grundsalgsudvalget er med til at kvalificere beslutningsgrundlaget i økonomiudvalget i forhold til køb, salg og et generelt fokus på udvikling, herunder ikke mindst i forhold til havnen. Det er erfaringen, at det er en fordel, at nogle af medlemmerne sidder i de udvalg, der er præget af opgaver i relation hertil. Det er derfor forvaltningens forslag, at de 4 medlemmer udover borgmesteren sammensættes politisk bredt og med repræsentation fra især de teknisk og planmæssige udvalg.

  Indstilling

  Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,

  at grundsalgsudvalget sammensættes af 5 medlemmer, og

  at Økonomiudvalget udpeger medlemmer til grundsalgsudvalget.

  Beslutning Økonomiudvalget den 16-01-2018

  Godkendt, idet der udpeges 5 medlemmer ud over borgmesteren.

  Følgende blev udpeget:

  Philip Tietje

  Ejler Schütt

  Jan Riber Jakobsen

  Karsten Meyer Olesen

  Erwin Andresen

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/10519, Sagsinitialer: dlj

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal en ny forretningsorden og regler for spørgetid behandles.

  Forretningsorden

  Forretningsordenen skal opdateres, primært som en konsekvens af, at byrådet går over til elektronisk afstemning.

  Herudover foreslås små justeringer, så forretningsordenen følger styrelsesloven og normalforretningsordenen.

  Forslag til spørgetid

  Forvaltningen foreslår, at reglerne for spørgetid fastholdes.

  Indstilling

  Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,

  at forslag til ændring af byrådets forretningsorden oversendes til 2. behandling, og

  at reglerne for spørgetid i Aabenraa Byråd godkendes.

  Beslutning Økonomiudvalget den 16-01-2018

  Udsættes.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/38788, Sagsinitialer: SRPO

  Sagsfremstilling

  Byrådet besluttede den 31. maj 2017 at ophøre med at udpege byrådsmedlemmer til blandt andet produktionshøjskolen Merittens bestyrelse fra den kommende valgperiode. Baggrunden herfor var blandt andet et ønske om at reducere arbejdsbyrden for byrådsmedlemmer og undgå inhabilitet. Aabenraa Kommune har derfor bedt Produktionshøjskolen Meritten om at gennemføre vedtægtsændringer.

  Produktionshøjskolen Meritten har den 30. oktober 2017 ansøgt om dispensation for vedtægtsændringer. De ønsker fortsat udpeget tre byrådsmedlemmer. Ansøgningen er vedhæftet som bilag. Samtidig med dispensationen ansøgte Meritten om et ekstraordinært driftstilskud. Det blev aftalt med Merittens formandskab, at dette spørgsmål skulle afklares før stillingstagen til bestyrelses-spørgsmålet.

  Etablering af en ny forberedende grunduddannelse (FGU) med virkning fra 1. august 2019 betyder, at produktionsskolen nedlægges, og der etableres nye FGU institutioner, hvor produktionsskolelens aktiviteter anses for at kunne indgå. For at understøtte denne proces for produktionsskolen, kan det være hensigtsmæssigt at bevare medlemmer i bestyrelsen, indtil de nye institutioner er etableret.

  Produktionshøjskolen Merittens bestyrelse består på nuværende tidspunkt af 7 medlemmer og sammensættes således:

  • 3 medlem udpeges af det siddende Byråd. Medlemmerne vælges fra det udvalg, som Produktionshøjskolen Meritten hører ind under.
  • 1 medlem udpeges af LO i lokalområdet.
  • 1 medlem udpeges af DI i lokalområdet.
  • 1 medlem udpeges af Aabenraa Erhvervsforening.
  • 1 medlem udpeges af skolens ansatte.

  Forvaltningen anbefaler, at Aabenraa Kommune udpeger medlemmer til Merittens bestyrelse med henblik på at sikre en så hensigtsmæssig overgang til FGU som muligt.

  Forvaltningen ser to modeller for at tilgodese dette ønske. Model 1, hvor der udpeges 1-3 politikere, f.eks. med afsæt i Arbejdsmarkedsudvalget, KKR eller i Børne- og Uddannelsesudvalget. For denne model taler, at etableringen af de nye FGU’er i forvejen er en politisk præget proces. Imod taler hensynet til byrådsmedlemmernes arbejdsbyrde og habilitet. Alternativt Model 2, hvor der udpeges to administrative medarbejdere, fra hhv. jobcentret og Børn og Skoleforvaltningen.

  Forvaltningen kan ikke anbefale en kombination af disse to modeller.

  Indstilling

  Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,

  at ansøgningen imødekommes i forhold til, at der udpeges medlemmer til bestyrelsen for produktionshøjskolen Meritten,

  at det er model 1 eller 2 der vælges,

  at såfremt model 1 vælges, at det så besluttes, hvor mange der udpeges, og

  at der udpeges konkrete personer med afsæt i ovenstående.

  Beslutning Økonomiudvalget den 16-01-2018

  Anbefales godkendt med udgangspunkt i model 1 med udpegning af 2 politikere.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/39958, Sagsinitialer: SRPO

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal Økonomiudvalget drøfte forslag til det nyvalgte byråds temamøder i 2018. Der afholdes et månedligt temamøde umiddelbart inden byrådsmødet med undtagelse af januar, hvor byrådet skal besøge kommunale institutioner.

  Bilag 1 viser emnevalget for byrådets temamøder i seneste byrådsperiode 2014 - 2017. Det fremgår af bilaget, at Byrådets temamøder i perioden 2014 – 2017 ofte har haft et beslutningsforberedende element.

  Der tegner sig ikke noget entydigt mønster af, hvilken type af temamøder der afholdes. Dog kan det påpeges, at temaerne jævnligt omhandler fagpolitikker og strategier, som herunder også giver anledning til drøftelse af både udvikling og kvalitet på det enkelte område. Regnskab og budget er ligeledes tilbagevendende temaer.

  Hvor byrådets temamøder med fordel fortsat ofte vil være beslutningsforberedende kunne det samtidig være en ambition også lejlighedsvis at have bredere temaer/drøftelser.

  Økonomiudvalget inviteres til at drøfte og eventuelt udbygge følgende forslag til temamøder i Byrådet 2018:

  Februar:      Introduktion til byrådets eksterne relationer, herunder kommunalt ejede selskaber eller organisationer med et kommunalt udgangspunkt dvs. Aabenraa Havn, Arwos Buisness Aabenraa, Destination Sønderjylland, Region Sønderjylland-Schleswig m.fl.

  Marts:         Regnskab 2017/budgetprocedure og tidsplan for budgetlægning

  April:           Evt. alment støttet boligbyggeri.

  Maj:            Vækststrategi

  Juni:            Økonomiaftale mellem KL og regeringen

  Efterår:       Temaer relateret til vækststrategi og især vækstplan 2019

  Indstilling

  Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,

  at Økonomiudvalget drøfter udkastet til temamøder i Byrådet 2018

  Beslutning Økonomiudvalget den 16-01-2018

  Godkendt, idet listen suppleres med nye emner.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/36791, Sagsinitialer: MMHO

  Sagsfremstilling

  Aabenraa Kommune overtog den 1. september 2017 ejendommen Dr. Margrethes Vej 13 efter køb.

  Ejendommen er besluttet benyttet til campusrelateret formål, og anvendelsesmulighederne er reguleret af lokalplan nr. M1. Forvaltningen arbejder derfor aktuelt med at finde funktioner, der med fordel kan placeres i ejendommen.

  Kultur, Miljø og Erhverv ønsker at påbegynde renovering af vinduer og døre i facaden samt opstarte tagrenoveringsarbejde på bygningen. Tagrenoveringen udarbejdes og planlægges i etaper over budgetårene 2018 til 2021.

  For at fremtidige brugere i mindst muligt omfang vil blive berørt af særligt facade- og vinduesrenoveringsarbejde, ønsker Kommunale Ejendomme at få disse gennemført hurtigt, og helst inden bygningen tages i anvendelse med nye brugere. Der er tale om arbejder, der er uafhængige af bygningens fremtidige brug og derfor ikke påvirkes af dette hensyn.

  Økonomi og afledt drift

  Der er på investeringsoversigten 2017-2021 afsat 13,8 mio. kr. i rådighedsbeløb i årerne 2018-2021. I
  De 3 mio. kr. ønskes frigivet til renovering af vinduer og døre på den ældre del af ejendommen fra 1968 samt opstart på en handleplan for tagrenovering.   

  Indstilling

  Kultur, Miljø og Erhverv indstiller,

  at der gives en anlægsbevilling på 3 mio. kr. til projektet ”Klargøring Dr. Margrethes Vej”, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb, og

  at rådighedsbeløbet frigives.

  Beslutning Økonomiudvalget den 16-01-2018

  Anbefales godkendt, idet alene de 3 mio. kr. af rådighedsbeløbet frigives.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/751, Sagsinitialer: MPJ

  Sagsfremstilling

  Work-live-stay (WLS) søger om medfinansiering på 0,065 mio. kr  til projektet ”Karriere på tværs/Berufserfolg ohne Grenzen – En fælles indsats for bedre mobilitet i grænseregionen”. Projektet forventes at vare 1½ år med et ca. budget på 3,7 mio. kr.

  Faldende mobilitet i grænselandet og mangel på højtkvalificeret arbejdskraft i Region Syddanmark er grænseoverskridende udfordringer, der har stor påvirkning på væksten i både Syddanmark og Nordtyskland. Derfor ønsker WLS at sikre et større udbud af arbejdstagere, der gennem grænseregionale tiltag skal synliggøre de muligheder, der er for at skabe sig en karriere og et godt liv i området.

  Tiltag i denne sammenhæng er:

  - Den Syddanske Karriereportal  oversættes til tysk

  (her skal bl.a. også fremgå vækstområder og karrieremuligheder i Slesvig-Holsten)

  - Særlig info om grænseregionen

  - Kompetencer på tværs

  - Arrangementer i Slesvig-Holsten (målrettet virksomheder og potentielle kandidater på tysk side)

  - Partnerskaber på tværs af grænsen

  Det er målet, at der sker en udbygning af den syddanske karriereportal, med 55 virksomheder med adresse i Tyskland. Blandt de deltagende virksomheder forventes det, at der promoveres min. 150 ledige job.

  Aabenraa Kommune er med i Region Sønderjylland- Schleswig, som forestår grænsependlerrådgivningen og  grænseoverskridende kulturtilbud. Desuden blev der i 2017 oprettet et arbejdsmarkedsudvalg i Region Sønderjylland-Schleswig, der bl.a. skal være med til at øge mobiliteten og mindske barrierer i grænseområdet. Jobcentrene i grænseområdet (både på dansk og tysk side) har et tæt samarbejde. Projektet ”Job over grænsen” fik således i 2017 genereret 62 formidlinger på 7 måneder. På denne baggrund er der efter forvaltningens opfattelse ikke et dokumenteret behov for at indgå i et nyt projekt for den grænseoverskridende karrierefremme som ansøgt.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der gives afslag på ansøgning på 0,065 mio. kr.

  Beslutning Økonomiudvalget den 16-01-2018

  Godkendt.

  Jan Riber Jakobsen deltog ikke i sagens behandling.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/751, Sagsinitialer: MPJ

  Sagsfremstilling

  Work-live-stay (WLS) har henvendt sig til Aabenraa Kommune med en tillægsansøgning på 0,059 mio. kr. til projektet ”Karriere i Syddanmark”. Det samlede budget er på 4,3 mio. kr. fordelt på to år.

  Oprindeligt blev projektet lanceret i 2015 i forbindelse med regeringens beslutning om udflytning af godt 1000 arbejdspladser til Region Syddanmark. I 2015 bevilligede Aabenraa Kommune 0,053 mio. kr. til projektet.  Projektet fokuserede på, hvordan udflytningen af statslige arbejdspladser kunne bidrage til væksten i private virksomheder ved at skabe synlighed for, hvilket potentiale der er for kvalificerede kandidater i det syddanske erhvervsliv.

  Projektets primære indsats var målrettet partnere til de statsligt ansatte. Work-live-stays indsatser viste ved den første udflytning af statslige arbejdspladser, at de igangsatte initiativer for medfølgende partnere var mindre nødvendige.

  Den nuværende tillægsansøgning fra WLS kommer som følge af regeringens udmelding i oktober 2017 om at udflytte yderligere statslige arbejdspladser og med forventning om, at en del af disse vil tilgå Region Syddanmark. Projektets indsatser og initiativer vil fortsat fokusere på, hvordan statsligt udflyttede arbejdspladser kan bidrage til væksten i private og offentlige virksomheder.

  Tiltrækning af kandidater igennem markedsføring af mulighederne i Region Syddanmark, gennem Den Syddanske Karriereportal, jobmesser, messedeltagelse og mediedækning skal medvirke til at skabe en succesfuld udflytning af statslige arbejdspladser. WLS vil søge at skabe sammenhæng mellem de kommunale indsatser, de udflyttede styrelsers kobling til lokalområderne og behov for kvalificeret arbejdskraft. Det er ligeledes nødvendigt at sikre involveringen af det private erhvervsliv i regionen, som bl.a. kan få gavn af medflyttende partnere. Derfor ønsker WLS i tillægsperioden i en forsøgsordning at involvere lokale virksomheder i forpligtende samarbejder.

  Desuden ønskes den syddanske karriereportal udvidet, hvor det forventes, at 100 nye virksomheder skal tilføjes portalen. De udflyttede styrelser ønskes klædt på til at kunne tiltrække højtkvalificerede arbejdstagere og dermed sikre, at de nødvendige kompetencer er til stede. Der vil være fokus på, hvad styrelserne kan gøre for at sikre, at så mange medarbejdere som muligt flytter med ud. De rette personer skal klædes på til at kunne fortælle, hvad de enkelte områder i Syddanmark kan byde på, hvis man vælger at flytte med.

  Projektet har følgende formål:

  - 100 nye syddanske virksomheder på den Syddanske Karriereportal

  - 2 syddanske jobmesser samt messedeltagelse

  - 28 presseomtaler af projektets indsatser og initiativer

  - Forpligtende samarbejde med 10 syddanske aktører

  - Etablere dialog med ledelsen og komme tæt på kernen i de udflyttede styrelser

  Aabenraa Kommune og Business Aabenraa har indsatser som erhvervspilotordning, ”job til en ekstra”, ”ny i by” og en bosætningskoordinator ordning, som fremadrettet vil blive oprustet. Disse indsatser bør koordineres med WLS, såfremt en styrelse vælger at flytte til Aabenraa Kommune.

  Indstilling

  Kultur, Miljø og Erhverv indstiller,

  at der gives tilsagn til tillægsansøgningen på 0,059 mio. kr. finansieret af puljen til bosætning og tiltrækning.

  Beslutning Økonomiudvalget den 16-01-2018

  Godkendt.

  Jan Riber Jakobsen deltog ikke i sagens behandling.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/14087, Sagsinitialer: dms

  Sagsfremstilling

  Tillæg nr. 4 til Aabenraa Kommunes spildevandsplan 2014–2017 -  Udvidelse af oplandet til Stenneskær Renseanlæg - er udarbejdet i forbindelse med, at Aabenraa Kommune ønsker at udlægge et område vest for Damms Gård i Felsted til boliger.

  Området ønskes separatkloakeret, dvs. spildevandet og overfladevandet tilsluttes det offentlige kloaksystem og afledes i to forskellige ledningssystemer.

  Spildevandet afledes via ledning til Stenneskær Renseanlæg. Den mindre tilførsel af spildevand til Stenneskær Renseanlæg vurderes at være af mindre betydning for miljøet.

  Regnvandet afledes via ledning til regnvandsbassin, hvorfra det løber videre til det rørlagte kommunevandløb nr. 11.1 Bjiselbæk.

  Teknik- og Miljøudvalget godkendte på mødet den 20. september 2017 at sende forslaget i offentlig høring.

  Forslaget har været i offentlig høring i 8 uger frem til den 5. december 2017. Der er ikke kommet indsigelser eller bemærkninger til forslaget, og planen er derfor ikke blevet ændret.

  Planmæssige forhold

  Tillægget er udarbejdet i overensstemmelse med den samlede spildevandsplan 2014-2017 for Aabenraa Kommune.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at tillæg nr. 4 til spildevandsplan 2014-2017 godkendes.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 10-01-2018

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 16-01-2018

  Anbefales godkendt.

  Jan Riber Jakobsen deltog ikke i sagens behandling.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/30439, Sagsinitialer: SHA

  Sagsfremstilling

  Vækst og Erhverv modtager hver måned erhvervsdata, hvorfra der via BI udarbejdes en rapport, der er med til at give et her og nu billede af erhvervsudviklingen i Aabenraa Kommune. Data trækkes via oplysninger i CVR registret og er dermed baseret på virksomhedernes egne registreringer i CVR.

  Rapporten giver overordnet et billede af antal virksomheder i Aabenraa Kommune, af til- og afgang af virksomheder, samt hvordan de er fordelt på brancher. Rapporten viser, at der er en positiv udvikling i antallet af virksomheder i Aabenraa Kommune forstået sådan, at der er en vækst i antallet. Størstedelen af de nystartede virksomheder er inden for brancherne ”Pengeinstitutter og finansiering” (hvilket også dækker over holdingselskaber, som ikke i sig selv genererer vækst), ”Engroshandel og detailhandel” samt ”Andre serviceydelser”.

  Sammenholder man antallet af virksomheder, der flytter fra kommunen med antallet af virksomheder, der flytter til, ses at der kun i to måneder (marts og juni) har været et overskud af virksomheder, der flytter til kommunen. For de øvrige måneder har der været flere virksomheder, der fraflytter Aabenraa Kommune end virksomheder, der kommer til. Det indikerer, at væksten i antallet af virksomheder i Aabenraa Kommune genereres internt i kommunen og ikke tilføres udefra.

  Ser man på, hvor de tilflyttede virksomheder kommer fra, kommer størstedelen fra nabokommunerne Haderslev, Sønderborg og Tønder samt Aarhus. En lignende tendens tegner sig, når man ser på, hvor virksomhederne flytter hen, når de fraflytter Aabenraa Kommune.  Her vælger størstedelen at flytte til kommuner, der ligger i nærheden af Aabenraa Kommune: Sønderborg, Tønder, Haderslev og Kolding.

  Forvaltningen gør opmærksom på, at data der ligger til grund for rapporten løbende kvalificeres, hvorfor der kan forekomme ændringer i rapporten.

  Kultur, Miljø og Erhverv foreslår, at rapporten fremover indgår som en del af koncernstyringssystemet. Rapporten opdateres med nye data hver måned.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at rapporten tages til efterretning, og

  at en månedlig opdateret rapport fremover indgår som en del af koncernstyringssystemet.

  Beslutning Økonomiudvalget den 16-01-2018

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/36721, Sagsinitialer: jfh

  Sagsfremstilling

  Byrådet fastsætter én gang årligt salgspriserne for erhvervsarealerne og parcelhusgrunde, hvorefter arealerne offentligt udbydes til salg på kommunens hjemmeside og ved annoncering i dagspressen.

  Erhvervsarealer:

  Det foreslås, at kommunens erhvervsarealer udbydes til salg til samme priser som i 2017. Se bilag – der indeholder salgspriser for erhverv 2018.

  Storparceller:

  Storparcellerne udbydes til salg til samme priser som i 2017. Se bilag – der indeholder salgspriser for storparceller 2018.

  Parcelhusgrunde:

  Parcelhusgrunde foreslås udbudt til salg til samme priser som i 2017. Se bilag – der indeholder forslag til salgspriser for parcelhusgrunde 2018.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at kommunens erhvervsarealer udbydes til salg i 2018 til samme priser som i 2017,

  at kommunens storparceller udbydes til salg i 2018 til samme priser som i 2017, og

  at kommunens parcelhusgrunde udbydes til salg i 2018 til samme priser som i 2017.

  Beslutning Økonomiudvalget den 16-01-2018

  Anbefales godkendt.