Beslutningsprotokol

tirsdag den 13. marts 2018 kl. 15:30

Mødested: Lokale 412, Skelbækvej
Udvalg: Økonomiudvalget
Medlemmer: Thomas Andresen, Kirsten Nørgård Christensen, Philip Tietje, Lars Kristensen, Erwin Andresen, Ejler Schütt, Arne Leyh Petersen, Karsten Meyer Olesen, Povl Kylling Petersen, Kim Brandt, Jan Riber Jakobsen
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 18/1112, Sagsinitialer: kae

  Beslutning Økonomiudvalget den 13-03-2018

  Orientering om:

  • Ansøgning til pulje vedr. etablering af sundhedscentre.
  • Møde i Grænsetrekanten herunder etablering af politisk følgegruppe vedr. Landesgartenschau.
  • Møde med Naturstyrelsen vedr. Okseøerne.
  • Status Kassø.
  • Ombudsmanden har bedt om yderligere supplerende oplysninger

  Afbud: Philip Tietje.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/464, Sagsinitialer: kcan

  Sagsfremstilling

  Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) har den 29. januar 2018 fremsendt decisionsskrivelse vedr. gennemgang af revisionsberetning om revision af kommunens sociale regnskaber for 2016 på områder med statsrefusion.

  En decisionsskrivelse er ministeriers og styrelsers svar (tilbagemelding) på kommunens revisionsberetning. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har gennemgået de dele af revisionsberetningen, som vedrører Beskæftigelsesministeriets område.

  Resultat af gennemgang på ministeriets område

  Styrelsen har følgende bemærkninger til revisionsberetningen:

  Revisor har ikke forbehold på ministeriets område.

  Styrelsen vurderer dog, at det er utilfredsstillende, at der er revisionsbemærkning om, at der på flere udbetalingsområder ikke er foretaget den lovpligtige økonomiske opfølgning efter aktivlovens § 10. Styrelsen går ud fra, at det skærpede fokus, som kommunen har iværksat, vil forbedre sagsbehandlingen på områderne. Revisor har oplyst, at initiativerne bliver fulgt i forbindelse med revisionen af regnskab 2017.

  Forvaltningen kan oplyse, at det er forventningen, at de iværksatte initiativer har forbedret sagsbehandlingen på områderne således, at revisionsberetningen for 2017 ikke vil indeholde revisionsbemærkninger omkring den lovpligtige økonomiske opfølgning.

  Styrelsen skriver, at der på landsplan er konstateret en tendens til forsinkelser ved tilbud, samtaler og økonomisk opfølgning. Revisor har ikke oplyst, at have konstateret fejl af væsentlig betydning i relation til rettidighed ved tilbud og samtaler i Aabenraa Kommune. Styrelsen beder revisor om, at have fokus på rettidighed ved næste årsregnskab.

  Opfølgning på tidligere beretninger

  Det fremgår, at der ikke er uafklarede forhold vedrørende revisionen for 2015.

  Revisorerklæringer vedrørende de sociale it-systemer

  Styrelsen har noteret sig, at kommunen anvender registreringssystemer, hvor databehandlingen varetages af KMD. Der foreligger revisorerklæringer fra KMD vedrørende de generelle it-kontroller, men revisor anbefaler, at der også indhentes uafhængige revisorerklæringer vedrørende brugersystemerne (KMD fagsystemer). Styrelsen forventer, at revisor følger op på forholdet og omtaler det i næste års beretning.

  Forvaltningen kan oplyse, at Aabenraa Kommune hvert år i februar modtager revisorerklæringer fra KMD på brugersystemerne/fagsystemer. Revisorerklæringen er delt op i en generel samt en med særligt fokus på persondata og omfatter også Jobcentrets fagsystemer, som tilgår kommunens revisor.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at decisionsskrivelsen fra Beskæftigelsesministeriet vedr. revisionsberetning for 2016 godkendes.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 05-03-2018

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Jens Bundgaard Nielsen

  Beslutning Økonomiudvalget den 13-03-2018

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Philip Tietje.

  Beslutning Byrådet den 21-03-2018

  Godkendt.

  Afbud: Jens Wistoft.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/7691, Sagsinitialer: GES

  Sagsfremstilling

  Denne sag vedrører etablering af en anlægspulje til opsamling af mer-/mindreforbrug på igangværende anlægsprojekter.

  Formålet med etablering af puljen er at opsamle mindreforbrug til at kunne prioritere anlægsprojekter, hvor der opstår uforudset merforbrug eller til at prioritere helt andre formål.

  Anlægspuljen etableres indenfor de generelle retningslinjer for anlægsprojekter og anlægspuljen giver således ikke  udvidet adgang for det enkelte fagudvalg til at disponere med mulighed for finansiering via puljen.  Den bevillingsmæssige kompetence på anlægsprojekter ligger uændret i byrådet.

  Byrådet godkendte den 28. februar 2018, at merudgiften på anlægsprojektet vedr. Frøslev/Padborg skole på 0,9 mio. kr. skulle finansieres af nærværende pulje. Ligeledes er projektet vedr. Strandpromenaden på 0,5 mio. kr. finansieret af puljen.

  Puljen finansieres af mindreforbrug på igangværende anlægsprojekter. Der er eksempelvis konstateret forventede mindreforbrug på anlægsprojekterne Campusalle og Tinglev svømmebad på i alt 1,4 mio. kr. Tilsvarende kunne der konstateres mindreforbrug i forbindelse med afslutning af anlægsprojektet Rødekro Svømmehal og Byggemodning Sejsbjerg, som begge er afsluttet i 2017.  

  Midler til puljen tilvejebringelse på følgende måde:

  • Ved ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb og hvor der som følge af evt. tilbudsgivning er et mindreforbrug tilgår dette mindreforbrug anlægspuljen.
  • Mindreforbrug på afsluttede anlægsprojekter i indeværende år skal tilgå puljen.

  Derudover gennemgås de ca. 90 igangværende og planlagte anlægsprojekter i 2018 med en anlægsramme på ca. 325 mio. kr. for evt. mindreforbrug.

  Anlægspuljen nulstilles hvert år ved regnskabsafslutning.

  Ovenstående procedure udarbejdes som bilag til kasse- og regnskabsregulativet.

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at der etableres en anlægspulje under Økonomiudvalget  til opsamling af mer-/mindreforbrug på igangværende anlægsprojekter.

  Beslutning Økonomiudvalget den 13-03-2018

  Godkendt.

  Afbud: Philip Tietje.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/7167, Sagsinitialer: jtf

  Sagsfremstilling

  Aabenraa Kommune overtog den 1. september 2017 ejendommen Dr. Margrethes Vej 13 efter køb.

  Ejendommen er besluttet benyttet til campusrelateret formål, og anvendelsesmulighederne er reguleret af lokalplan nr. M1.

  Økonomiudvalget har på mødet den 20. februar 2018 godkendt, at forslag om flytning af enheder bringes i høring, og at Kommunale Ejendomme tilrettelægger plan for indretning, ombygning og indflytning.

  Kultur, Miljø og Erhverv ønsker at påbegynde rådgiverudbud af indvendig istandsættelse til nye brugere på bygningen. Indvendig istandsættelse udarbejdes og planlægges i etaper over budgetårene 2018 til 2021.

  For at fremtidige brugere i mindst muligt omfang vil blive berørt af den indvendige istandsættelse, ønsker Kommunale Ejendomme at få arbejder påbegyndt hurtigt, og helst inden bygningen tages i fuld anvendelse af nye brugere. Der er tale om arbejder, der er nødvendige for bygningens fremtidige brug.

  Det drejer sig primært myndighedskrav og brugerønsker i forbindelse med den nye brug af bygning, herunder ruminddeling, etablering af IT-netværk og nyt alarmanlæg/adgangskontrol, fysik og kemi faglokale, kontorlokaler, akustikregulering, belysningsanlæg, enkelte nye gulvbelægninger og generelt malerarbejde.

  De næste etaper vil fokusere på fortsat renovering af klimaskærm og indvendig renovering af toiletforhold, opgradering af ventilationsforhold og renovering af udearealer.

  Økonomi og afledt drift

  Der er på investeringsoversigten 2017-2021 afsat 13,8 mio. kr. i rådighedsbeløb i årerne 2018-2021, hvoraf 3 mio. kr.  er frigivet ved enkeltsag i 2018 til udvendig istandsættelse af klimaskærm og 0,5 mio. kr. frigivet ved budgetvedtagelsen i 2017.

  Der resterer et ikke frigivet rådighedsbeløb i 2018 på 3 mio. kr., som ønskes frigivet til indvendig istandsættelse af bygningen og mindre tilretninger for nye brugere. Den samlede anlægsbevilling vil herefter udgøre 6,5 mio. kr.

  Nye brugere forventer indflytning pr. august 2018. Der er på baggrund af oplysninger fra tidligere ejere opgjort årlige driftsudgifter til bygningen på 2,2 mio. kr. De samlede økonomiske konsekvenser, herunder afledt drift, opgøres i forbindelse med sagen om overdragelse af ejendommen.

  Indstilling

  Kultur, Miljø og Erhverv indstiller,

  at der gives en anlægsbevilling på 3 mio. kr. til projektet ”Indvendig klargøring Dr. Margrethes Vej til nye brugere”, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb, og

  at rådighedsbeløbet frigives.

  Beslutning Økonomiudvalget den 13-03-2018

  Anbefales godkendt, idet brugerne inddrages, og bygningen overdrages efterfølgende til relevante stående udvalg.

  Afbud: Philip Tietje.

  Beslutning Byrådet den 21-03-2018

  Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

  Afbud: Jens Wistoft.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/40500, Sagsinitialer: kesp

  Sagsfremstilling

  Byfornyelsesprogram for områdefornyelse i Bolderslev fremlægges til godkendelse, samt frigivelse af anlægsbevilling til projektet.

  Baggrund

  Den 31. marts 2017 fik Aabenraa Kommune statsligt tilsagn om reservation af den ansøgte udgiftsramme på 2,1 mio. kr. til områdefornyelse i Bolderslev.

  For at opnå endeligt statsligt tilsagn om refusion på 2,1 mio. kr. til områdefornyelse har Aabenraa Kommune jævnfør byfornyelsesloven udarbejdet et Byfornyelsesprogram for Bolderslev, som skal vedtages af Byrådet. Det politisk godkendte Byfornyelsesprogram skal senest 1. april 2018 sendes til godkendelse ved ministeriet sammen med ansøgning om endeligt tilsagn om refusion af udgifter.

  Programmets tilblivelse

  Programmet tager udgangspunkt i Udviklingsplanen for Bolderslev fra 2016. Programmets indsatser er udvalgt og prioriteret i tæt samarbejde med Bolderslev Lokalråd samt øvrige lokale. 

  Programmets indhold

  Programmes vision er at styrke sammenhængen mellem byens tre eksisterende centre Skolen, Fritidscenteret og Markedsskoven. Det sker gennem seks forskellige indsatser, der forbinder på tværs af jernbane og vej, øger aktiviteten i byens centre og styrker sammenhængen i byen. Den væsentligste indsats bliver projektering og gennemførelse af Sløjfen, som bliver et rampeanlæg, der skal gøre det lettere og tryggere at krydse jernbanen i den sydlige del af Bolderslev. Sløjfen vil forbinde til fritidspladsen ved fritidscenteret, der skal udvikles til en aktivitetsplads, der appellerer til en bred målgruppe på tværs af generationer, og blive til et naturligt mødested for aktive unge såvel som ældre både i hverdagen og til særlige begivenheder.

  Økonomi og afledt drift

  På investeringsoversigten 2018-2021 er der til projektet områdefornyelse Bolderslev afsat 6,3 mio. kr. brutto med indtægtsforventning på 2,1 mio. kr. fra staten. Kommunens egen investering kan belånes med 95%.

  Det anbefales, at Vækstudvalget for land og by bemyndiges til løbende at godkende projektet indenfor ovenstående totalramme.

  Afledt drift

  Udgifter til vedligehold af Bolderslev by er i dag tilpasset almene standardforhold. Et byfornyelsesprojekt betyder erfaringsmæssigt løsninger af en højere kvalitet, hvilket øger udgifterne til de driftsrelaterede udgifter på vedligehold. Ud fra tidligere erfaringer på byfornyelsesområdet, forventes afledt drift øget med 0,20 mio. kr. om året for dette projekt.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at program for områdefornyelse Bolderslev godkendes,

  at der gives anlægsbevilling til projekt ”Områdefornyelse Bolderslev” på 6,3 mio. kr.,

  at der gives indtægtsbevilling til projekt ”Områdefornyelse Bolderslev” på 2,1 mio. kr. finansieret af tilskud fra statsmidler,

  at Aabenraa kommunes andel finansieres med det afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigten 2018-2021, som frigives,  

  at Vækstudvalget for land og by bemyndiges til løbende at godkende projektet indenfor beskrevne totalramme, og

  at der ved færdiggørelse af delprojekter tilføres politikområdet ”Drift Veje og Parker” under Teknik- og Miljøområdet 0,1 mio. kr. i 2019 og 0,2 mio. kr. i 2020 og frem til afledt drift, finansieret af afledt driftspuljen under Økonomiudvalget.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 01-03-2018

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 13-03-2018

  Anbefales godkendt, idet sidste at udsættes med henblik på at få specificeret behovet for afledt drift.

  Afbud: Philip Tietje.

  Beslutning Byrådet den 21-03-2018

  Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

  Afbud: Jens Wistoft.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/39765, Sagsinitialer: abc

  Sagsfremstilling

  Byfornyelsesprogram for områdefornyelse i Tinglev fremlægges til godkendelse, samt frigivelse af anlægsbevilling til projektet.

  Baggrund

  Den 31. marts 2017 fik Aabenraa Kommune statsligt tilsagn om reservation af den ansøgte udgiftsramme på 2,1 mio. kr. til områdefornyelse i Tinglev.

  For at opnå endeligt statsligt tilsagn om refusion på 2,1 mio. kr. til områdefornyelse har Aabenraa Kommune jævnfør byfornyelsesloven udarbejdet et byfornyelsesprogram for Tinglev, som skal vedtages af Byrådet. Det politisk godkendte Byfornyelsesprogram skal senest 1. april 2018 sendes til godkendelse ved ministeriet sammen med ansøgning om endeligt tilsagn om refusion af udgifter.

  Programmets tilblivelse

  Programmet tager udgangspunkt i indsatsområder fra Udviklingsplan Tinglev fra 2016. Projekternes udvælgelse, prioritering og beskrivelse er sket i samarbejde med Styregruppen Tinglev og dennes frivillige arbejdsgruppemedlemmer. Styregruppen Tinglev og de tilhørende arbejdsgrupper blev i 2016 etableret med henblik på at følge op på udviklingsplanen.

  Programmets indhold

  Områdefornyelsen i Tinglev har særligt fokus på at skabe gode rammer for byens fællesskaber og på at synliggøre disse fællesskaber som positive oplevelser langs Hovedgaden.  Der anlægges et nyt byrum for børn og unge mellem skolerne og Centerpladsen tilpasses med fokus på synlighed, tryghed og eventmuligheder. Derudover undersøges fremtidsmuligheder for den gamle tomme skolebygning. 

  Økonomi og afledt drift

  På investeringsoversigten 2018-2021 er der til projektet områdefornyelse Tinglev afsat 6,3 mio. kr. brutto med indtægtsforventning på 2,1 mio. kr. fra staten. Kommunens egen investering kan belånes med 95%.

  Det anbefales at Vækstudvalget for land og by bemyndiges til løbende at godkende projektet indenfor ovenstående totalramme.

  Afledt drift

  Udgifter til vedligehold af Tinglev by er i dag tilpasset almene standardforhold. Et byfornyelsesprojekt betyder erfaringsmæssigt løsninger af en højere kvalitet, hvilket øger udgifterne til de driftsrelaterede udgifter på vedligehold. Ud fra tidligere erfaringer på byfornyelsesområdet, forventes afledt drift øget med 0,20 mio. kr. om året for dette projekt.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at program for områdefornyelse Tinglev godkendes,

  at der gives anlægsbevilling til projekt ”Områdefornyelse Tinglev” på 6,3 mio. kr.,

  at der gives indtægtsbevilling til projekt ”Områdefornyelse Tinglev” på 2,1 mio. kr. finansieret af tilskud fra statsmidler,

  at Aabenraa Kommunes andel finansieres med det afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigten 2018-2021, som frigives,

  at Vækstudvalget for Land og By bemyndiges til løbende at godkende projektet indenfor beskrevne totalramme, og

  at der ved færdiggørelse af delprojekter tilføres politikområdet ”Drift Veje og Parker” under Teknik- og Miljøområdet 0,1 mio. kr. i 2019 og 0,2 mio. kr. i 2020 og frem til afledt drift, finansieret af afledt driftspuljen under Økonomiudvalget.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 01-03-2018

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 13-03-2018

  Anbefales godkendt, idet sidste at udsættes med henblik på at få specificeret behovet for afledt drift.

  Afbud: Philip Tietje.

  Beslutning Byrådet den 21-03-2018

  Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

  Afbud: Jens Wistoft.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/4414, Sagsinitialer: KRY

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med etablering af vejadgang fra Kassøvej til datacentergrunden i lokalplanområde 88, indgår Aabenraa Kommune aftale med grundejeren om, at kommunen sørger for at etablere de nødvendige svingbaner på Kassøvej ved den kommende indkørsel til grunden.

  Anlægget består af en højre- og en venstresvingsbane på Kassøvej samt en helle på adgangsvejen. Se vedlagte situationsplan.

  Svingbaner og adgangsvej anlægges i foråret 2018.

  Aabenraa Kommune betaler i første omgang for hele anlægget inkl. rådgiverydelser og administration, hvorefter kommunen opkræver grundejer for de samlede udgifter.

  Med denne sag anmodes om at stille finansiering til rådighed til udførelse af anlægget, indtil grundejer har refunderet kommunen for anlægsudgiften.

  Anlægget kræver areal fra datacentergrunden samt et mindre areal fra Energinets grund ved transformator­stationen.

  Der er indgået aftale om erhvervelse af disse arealer til offentlig vej.

  Den samlede anlægsudgift er skønnet til 2,1 mio. kr.

  Økonomi og afledt drift

  Anlægsudgiften skønnes til 2,1 mio. kr., som finansieres af en forventet indtægt fra grundejer på projektets samlede udgifter.

  Aabenraa Kommune vil få afledte driftsudgifter til svingbaneanlægget på 0,032 mio. kr. årligt.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der til projektet ”Svingbaner Kassøvej” afsættes et rådighedsbeløb på 2,1 mio. kr. i udgifter og 2,1 mio. kr. i indtægter, netto 0 kr.,

  at der gives anlægsbevilling på 2,1 mio. kr. til projektet ”Svingbaner Kassøvej”,

  at der gives indtægtsbevilling på 2,1 mio. kr. til projektet ”Svingbaner Kassøvej”,

  at de afsatte rådighedsbeløb, netto 0 kr., frigives, og

  at politikområdet ”Drift af veje og parker” under Teknik- og Miljøudvalget tilføres 0,032 mio. kr./år i afledt drift når projektet er afsluttet, finansieret af puljen ”afledt drift” under Økonomiudvalget.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 07-03-2018

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 13-03-2018

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Philip Tietje.

  Beslutning Byrådet den 21-03-2018

  Godkendt.

  Afbud: Jens Wistoft.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/1801, Sagsinitialer: jejk

  Sagsfremstilling

  Denne sag handler om frigivelse og finansiering af et større og nødvendigt renoveringsarbejde på Rådhuset, Skelbækvej 2, Aabenraa.

  I slutningen af 2017 blev der ved en bygningsgennemgang konstateret svigt i fuger og inddækninger omkring vinduer og vinduespartier. Samtlige vinduer, vinduespartier og døre er fra bygningens opførsel i 1977-1980 og har deraf en alder på omkring 40 år. Det giver udfordringer med mangel på reservedele til reparation og problemer med at fugerne holdes tætte. Ved bygningssynet blev det konstateret, at der på grund af utætheder er tegn på råd i konstruktionerne bag facadebeklædninger. Samtidig er de bagvedliggende installationer til bl.a. vand og varme følgeskadet pga. tæring. Årsagen hertil henføres til den konstruktionsmæssige udformning.

  Det anbefales, at der igangsættes en udskiftning af alle aluminiumspartier, vinduer og døre i bygningen over en 5-årig periode. Perioden bør på baggrund af risiko for fordyrende følgeskader ikke gøres længere end 5 år. Den kan også gøres kortere.

  Arbejderne omfatter:

  • Udskiftning af gavlpartier i fløje
  • Udskiftning af lodrette vinduesbånd i fløje
  • Udskiftning af vinduespartier i mellembygning
  • Udskiftning af partier m.v. i trapperum

  Gavlpartierne og vinduer er med til at give bygningen sit karakteristiske, arkitektoniske udtryk, og dette udtryk skal fastholdes som grundprincip for renoveringen.

  Kommunale Ejendomme har beregnet overslag over renoveringsarbejdet på 15 mio. kr.

  Puljen til udvendig bygningsvedligeholdelse under Teknik – og Miljøudvalget udgør årligt 18,842 mio. kr., og der er akkumuleret efterslæb på området. Der er under Økonomiudvalgets driftsbudget en pulje til vækst og efterslæb, på 2,193 mio. kr. i 2018 samt en tværgående pulje til bygningsvedligehold på 3 mio. kr. afsat i 2020 på investeringsoversigten for anlæg.

  Kommunale Ejendomme betragter dele af arbejdet som forhold, der akut skal udbedres, fordi følgeskader på installationer er kritisk for bygningens daglige drift. Hovedindgangspartiet skal have særlig prioritet.

  Økonomi og afledt drift

  Renoveringsarbejdet er på nogle områder ganske akut, og så er der dele, som kan planlægges budgetmæssigt. Derfor anbefaler Kultur, Miljø og Erhverv en finansieringsmodel, der tager hånd om den akutte del uden samtidig at påvirke allerede planlagte eller igangsatte projekter på andre kommunale bygninger - finansieret af Puljen til udvendig bygningsvedligehold.

  Som følge af omfang og varighed karakteriseres projektet som et anlægsprojekt.

  Forslag til finansiering over en 4-årig periode:

  Finansiering

  2018

  2019

  2020

  2021

  I ALT

  Vækst- og efterslæbspuljen (ØU)

  2.193

  2.193

  Pulje til udvendig bygningsvedligehold (TMU)

  1.807

  4.000

  1.000

  3.000

  9.807

  Tværgående pulje bygningsvedligeh. (ØU, anlæg)

  3.000

  3.000

  I ALT

  4.000

  4.000

  4.000

  3.000

  15.000

  Kultur, Miljø og Erhverv gør opmærksom på, at der anvendes en ret stor andel af de årligt afsatte midler i ”Pulje til udvendig bygningsvedligehold”, og at Anlægspuljen til akut bygningsvedligehold med 3 mio. kr. i 2020 passer til formålet med renoveringsopgaven.  

  Kompetencen til at prioritere driftsbudgettet i Pulje til Udvendig bygningsvedligehold ligger hos Kultur, Miljø og Erhverv og henligger under politikområdet Ejendomme.

  Det undersøges, om der kan findes alternative finansieringsmuligheder.

  Indstilling

  Kultur, Miljø og Erhverv indstiller,

  at der gives en negativ tillægsbevilling i 2018 til puljen til Vækst og efterslæbsmidler på 2,193 mio. kr. under Økonomiudvalget,

  at der til puljen til udvendig bygningsvedligeholdelse under Teknik- og Miljøudvalget gives en negativ tillægsbevilling i 2018 på 1,807 mio. kr. samt negativ rammekorrektion på 4 mio. kr. i 2019, 1 mio. kr. i 2020 og 3 mio. kr. i 2021,

  at der til anlægsprojektet ”Tværgående pulje til bygningsvedligehold” på investeringsoversigten i 2020 gives en negativ tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på 3 mio. kr.

  at der gives anlægsbevilling samt rådighedsbeløb til projektet ”Facader og gavle” på 4.000 kr. pr. år i 2018-2020 og 3 mio. kr. i 2021, i alt 15 mio. kr., og

  at rådighedsbeløbet frigives,

  Beslutning Økonomiudvalget den 13-03-2018

  Anbefales godkendt,  idet puljen til bygningsvedligehold 2019-2021 genopfyldes ved budgetlægningen for 2019-2022.

  Afbud: Philip Tietje.

  Beslutning Byrådet den 21-03-2018

  Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

  Afbud: Jens Wistoft.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/26432, Sagsinitialer: jkla

  Sagsfremstilling

  I 2017 blev præsidiet for Genforeningen 2020 nedsat. Præsidiet har til formål at koordinere tiltag, arrangementer med mere i forbindelse med markeringen af Genforeningen 2020. Det er ønsket, at de involverede kommuner afstemmer deres bidrag til markeringen med præsidiet, så der sikres en koordinering af de tværgående indsatser og samarbejder i forbindelse med blandt andet fundraising.

  Forvaltningen foreslår, at Aabenraa Kommune byder ind med to projekter. En Genforeningspark foran Folkehjem og et projekt, der fremkommer efter en inddragelsesproces med borgere i Aabenraa Kommune.

  Der blev i efteråret 2017 afholdt en parallelkonkurrence om udformning og etablering af en Genforeningspark på arealet foran Folkehjem. Et bredt funderet bedømmelsesudvalg udpegede i december 2017 Weile Arkitekter som vinder af konkurrencen med et team bestående af relevante fagkonsulenter. Da der nedlægges parkeringspladser i forbindelse med projektet, er det en forudsætning for projektets realisering, at der etableres erstatningsparkeringspladser i umiddelbar nærhed af Folkehjem og biblioteket. Se bilag 1 for nærmere beskrivelse af projektet.

  Da der på nuværende tidspunkt kun er delvis finansiering til Genforeningsparken, er det ønsket at projektet hurtigst mulig forelægges præsidiet til blåstempling, således fundraisingen kan påbegyndes. Der er en forventet projekterings- og anlægsperiode på omkring 18 måneder til et anlæg af denne størrelse, hvorfor arbejdet skal igangsættes hurtigst muligt for at projektet kan stå færdigt i 2020.

  Udover Genforeningsparken foreslås det, at borgerne i kommunen inddrages aktivt i markeringen af Genforeningen. Det forslås derfor, at der igangsættes en proces, hvor borgere kan komme med forslag til et projekt, som kan blive en del af den samlede Genforeningsmarkering.

  Det foreslås, at der igangsættes en proces med henblik på, at få blåstemplet endnu et fyrtårnsprojekt af præsidiet. Det kan eksempelvis være et mindre fysisk projekt eller en folkefest i forbindelse med indvielsen af Genforeningsparken. Se bilag 2 for et forslag til en tidsplan for borgerprojektet.

  Økonomi og afledt drift

  Genforeningspark

  I budget 2018 er der afsat 12,3 mio. kr. i 2019-2020 til etableringen af parken. Der er afsat henholdsvis 2,0 mio. kr. i 2019 og 10,3 mio. kr. i 2020.

  Det vurderes,  at udgifterne til et parkeringsdæk ligger på 10-15 mio. kr. Bundforhold, æstetisk udformning med mere kræver nærmere undersøgelse.

  Borgerprojekt

  Økonomi ukendt til der er udarbejdet projektplan med mere. Der er ikke afsat midler til et projekt i budget 2018.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at Genforeningsparken meldes ind til præsidiet med anmodning om at udpege projektet som Aabenraa Kommunes fyrtårnsprojekt i forbindelse med fejringen, og

  at der igangsættes en proces for et borgerdrevet projekt, der efterfølgende kan indstilles til præsidiet.

  Beslutning Økonomiudvalget den 13-03-2018

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Philip Tietje.

  Beslutning Byrådet den 21-03-2018

  Godkendt.

  Afbud: Jens Wistoft.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/5570, Sagsinitialer: AHAV

  Sagsfremstilling

  Baggrund

  Regeringen og arbejdsmarkedets parter indgik i 2016 en trepartsaftale om tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft i Danmark; herunder praktikpladser til elever. Aftalens overordnede intention er at afhjælpe den private sektors mangel på faglært arbejdskraft. Det er derfor KL´s forventning, at den overvejende del af de ekstra praktikpladser skal tilvejebringes i den private sektor.

  Et centralt element i aftalen er målet om 10.000 ekstra praktikpladser (erhvervsuddannelsesaftaler) i 2025. Delmålet for 2018 er 2.100 flere pladser i forhold til niveauet i 2016.

  Indførelse af praktikpladsafhængigt AUB-bidrag

  For at øge virksomhedernes incitament til at oprette flere praktikpladser og på den måde øge antallet af faglærte, indgår der i aftalen, at der pr. 1. januar 2018 indføres et praktikpladsafhængigt AUB-bidrag. Det indebærer en entydig belønning af de virksomheder, der bidrager til at uddanne faglært arbejdskraft, og entydigt pålægger de virksomheder, der ikke i tilstrækkelig grad bidrager til at uddanne faglært arbejdskraft, et større ansvar for den samlede finansiering af AUB.

  AUB-bidraget vil ud over det eksisterende faste AUB-bidrag pr. fuldtidsansat pr. år omfatte et nyt variabelt praktikpladsafhængigt bidrag kaldet Praktikplads-AUB.

  Det vil i 2018 udgøre 27.000 kr. for hver elev, som virksomheden mangler at oprette en praktikplads til. Antallet af manglende praktikpladser opgøres i forhold til et beregningsteknisk måltal. Hvis virksomheden ansætter flere elever end det angivne måltal, opnås der en bonus.

  Måltal

  Der fastsættes ikke et forpligtende måltal for, hvor mange elever den enkelte kommune skal ansætte, men antallet af praktikpladser vil som beskrevet have økonomiske konsekvenser. Der er således mulighed for at øge bonus eller reducere det eventuelle merbidrag ved at oprette flere praktikpladser.

  Kommunerne og de kommunale selskaber med eget CVR-nummer modtager i april 2018 en forskudsopgørelse  for 2018. Den viser, om Aabenraa Kommune kan forvente at få en samlet meropkrævning eller en samlet bonus fra AUB.

  Beregning af foreløbigt måltal

  Det endelige mål for, hvor mange elever der skal ansættes, kendes ikke før i løbet af april 2018.  AUB har i februar 2018 offentliggjort et nyt beregningsværktøj, der kan hjælpe med at beregne et cirkatal for, hvor mange elever der skal ansættes i 2018.

  Vi kan beregne det foreløbige tal på to måder:

  1. På baggrund af arbejdsgivernes egne ATP-bidrag og medarbejdernes erhvervsuddannelse
  2. På baggrund af branchegennemsnittet

  Personaleafdelingen har valgt at danne sig et foreløbigt overblik over, om Aabenraa Kommune har elever i det antal, trepartsaftalen påkræver ved hjælp af beregner 2. Ifølge beregneren har Aabenraa Kommune en forpligtelse til at have 83,02 helårselever ansat. Et beregnet gennemsnit viser, at Aabenraa Kommune i 2017 havde ansat 115,3 helårselever.

  Resultater af beregning af elevforpligtelsen jf. trepartsaftalen:

  Helårsansatte

  Antal fuldtidsstillinger

  4.242,00

  Antal erhvervsuddannede i branchen jf. branchegennemsnittet

  1.224,91

  Antal elever pr. 100 erhvervsuddannede i Aabenraa Kommunes branche

  6,78

  Antal elever Aabenraa Kommune skal ansætte jf. trepartsaftalen

  83,02

  Antal elever ansat i Aabenraa Kommune

  115,30

  Antal elever ud over forpligtelsen

  32,28

  Beregningen tager udgangspunkt i 2017 tal. Antallet af elever i Aabenraa Kommune er opgjort for november måned 2017.

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at beregningen vedrørende elevforpligtigelsen for Aabenraa Kommune tages til orientering

  Beslutning Økonomiudvalget den 13-03-2018

  Godkendt.

  Afbud: Philip Tietje.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/22339, Sagsinitialer: mjh

  Sagsfremstilling

  I denne sag godkendes en anmodning om at arbejde videre med en placering af et nyt plejehjem ’Ny Grønningen’ i ’parken’ Tinglev Midt 2, 6360 Tinglev.

  Der foreligger et godkendt anlægsbudget til opførslen af et nyt plejehjem til 24 beboere i Tinglev by som erstatning for det nuværende Grønningen.

  Social & Sundhed har i denne forbindelse undersøgt mulige placeringer af et nyt plejehjem – ’Ny Grønningen’ – i Tinglev by. Med udgangspunkt i ønsket om, at Ny Grønningen bliver en vigtig del af det aktive hverdags- og byliv i Tinglev med fokus på lokale fællesskaber anbefales en placering på grundstykket ’parken’ Tinglev Midt 2, 6360 Tinglev. Grunden ligger øst for Borgerhuset i Tinglev centralt i byen og blot 100 meter nord for byens store rekreative område Byskoven.

  I relation til ovennævnte grund er der på nuværende tidspunkt ikke øvrige reservationer af grunden. Samtidig vurderes det, at anvendelsen af grunden til et plejehjem med fokus på fællesskabelse og involvering af lokalsamfundet er i overensstemmelse med tankerne bag Tinglev udviklingsplan.

  Der er i anlægsbudgettet for ’Ny Grønningen’ ikke afsat midler til genhusning, hvorfor etablering af et plejehjem på grunden, hvor Grønningen ligger i dag, ikke er en mulighed inden for den eksisterende budgetramme. Ved at anvende grundstykket ved Tinglev Midt 2 undgår kommunen et genhusningsbehov i byggefasen. Derudover er der ikke eksisterende fysiske rammer i lokalområdet, der kan honorere en genhusning, og kommunens plejehjemskapacitet bliver i dag udnyttet fuldt ud.

  Arealet er ejet af Aabenraa Kommune. Området, der er lokalplanlagt i 1996 (lokalplan 1.01F), er udlagt til offentlig og privat services samt boliger. I lokalplanen er der udlagt et retningsgivende byggefelt i parken. Kultur, Miljø & Erhverv vurderer, at et plejehjemsbyggeri forudsætter udarbejdelse af en ny lokalplan.

  Det er nødvendigt med en afklaring af placering af ’Ny Grønningen’, således at det nødvendige lokalplansarbejde og projektering m.v. kan iværksættes.

  Økonomi og afledt drift

  Af budget 2018 ”projektoplysning anlæg 2018-2021” note 14 fremgår,

  Frigivelse

  Tidl. år

  2018

  2019

  2020

  I alt

  Rådgivning, forundersøgelser, arealforhold, planlægning, idé og program

  Frigives ved budgetvedtagelsen

  680

  4.000

  4.680

  Program, udbud, bygherreleverancer, infrastruktur, udførelse og afslutning

  Frigives ved enkeltsag

  2.500

  3.600

  6.100

  Løst inventar

  Frigives ved enkeltsag

  892

  500

  1.392

  Indfrielse af restgæld

  Frigives ved enkeltsag

  6.500

  2.500

  9.000

  Grundkapital

  Frigives ved budgetvedtagelsen

  5.900

  5.900

  Servicearealtilskud

  Frigives ved budgetvedtagelsen

  -960

  -960

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at der kan arbejdes videre med placeringen af ’Ny Grønningen’ plejehjem ved Tinglev Midt 2, 6360 Tinglev.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 07-03-2018

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 13-03-2018

  Godkendt.

  Afbud: Philip Tietje.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/31062, Sagsinitialer: hks

  Sagsfremstilling

  I august 2015 traf Økonomiudvalget, efter indstilling fra Arbejdsmarkedsudvalget, en principbeslutning om at igangsætte en investeringsstrategi for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere. Efterfølgende blev investeringsprojektet vedtaget som en del af budget 2016-2019 – i dag kendt som KIK (Kommunal Investeringsstrategi for aktivitetsparate Kontanthjælpsmodtagere - og i det efterfølgende benævnt KIK-I).

  Der er i KIK-I vedtaget tre hovedindsatsområder, hvoraf to budgetmæssigt hører under Arbejdsmarkedsudvalget:

  • Indsatsen for de aktivitetsparate borgere
  • Indsatsen for borgere omfattet af integrationsloven
  • Tværfaglige indsatser samt personaleomkostninger (Økonomiudvalget)

  Målet med KIK-I er dels at halvere antallet af aktivitetsparate borgere i Aabenraa Kommune fra 1000 til 500, og på integrationsområdet er målet, at 50 procent af borgerne, som er omfattet af integrationsprogrammet, opnår selvforsørgelse inden udgangen af den 3 årige integrationsperiode.

  Nu godt to år inde i investeringsperioden er målene i KIK-I allerede nået og har været stabil de seneste fire uger (se bilag).

  Forvaltningen foreslår

  , at KIK-I nedlægges med udgangen af maj 2018, som følge af målopfyldelsen, og at der i stedet igangsættes en ny udvidet investeringsstrategi ”KIK-II” (navnet er ikke endelig besluttet. ”KIK-up!” er pt. også i spil). En investeringsstrategi, som skal omfatte alle kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere - og ikke som nu kun de aktivitetsparate.

  Barren hæves, og det nye overordnede mål for ”KIK-II” er:

  at reducere antallet af kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere i Aabenraa Kommune med 1/3, fra det nuværende niveau ned til under 800.

  Et ambitiøst mål, men i forlængelse af KIK-I ikke et urealistisk mål. Hvis målet indfries, vil det betyde en forventet årlig besparelse fra 2022 på knap 16 mio. kr., som ligger udover de ca. 20 mio. kr., som budgettet fra 2019 og frem allerede er reduceret med som følge af KIK-I.

  ”KIK-II” skal samtidig understøtte og styrke indsatsen både i forhold til tilgangen til området – visitationen i jobcentret og forsikrede langtidsledige, der falder for varighed - og i forhold til afgangen til andre ydelsesområder – ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension. Formålet med denne del af strategien er dels at sikre, at flest mulig forsikrede ledige med lang tids ledighed (+16 mdr.) ikke falder for varighed og havner på kontanthjælp. Og samtidig sikre at de borgere, der overgår fra kontant- og uddannelseshjælp til andre ydelser, her kan få den nødvendige indsats, der gør, de ikke falder tilbage på kontanthjælp.

  Den virksomhedsrettede indsats udliciteres

  Den virksomhedsrettede indsats til kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere til jobformidling og udplacering i praktikker m.v. lægges om, således den fremadrettet skal leveres af en ekstern leverandøre, hvilket Jobcentret gennem de seneste år har haft gode erfaringer med.

  Formålet med omlægningen er dels at styrke selve den virksomhedsvendte indsats. Dernæst har vi også erfaring for, at der ligger et økonomisk potentiale i at benytte eksterne leverandører til netop denne type af opgaver, hvor afregningsformen typisk er en kombination af lav fast ydelse kombineret med en høj bonus-andel.

  Der vil i forbindelse med denne omlægning skulle ske virksomhedsoverdragelse af fire virksomhedskonsulenter i Jobcentret til den eksterne leverandør, som kvalificerer sig til opgaven.

  De fire stillinger indgår derfor i budgetforslaget som medfinansieringsforslag til den nye investeringsstrategi.

  Flere nye medarbejdere

  Erfaringerne fra KIK-I har vist, at sagsantallet en sagsbehandler kan arbejde med på kontant- og uddannelseshjælp, når der skal være den ønskede progression i sagerne, ligger på max 50 sager.

  Indenfor rammerne af ”KIK-II” skal der derfor til en start ansættes yderligere 9 medarbejdere i jobcenteret, og 5 medarbejdere videreføres fra KIK-I. Derudover videreføres også den nuværende KIK-kontrollerfunktion svarende til en ½ normering. På samme måde som i KIK-I vil der fra 2019 til 2021 ske reduktion i medarbejderstaben i takt med den forventede reduktion i sagsantal og jævnfør investeringsstrategiens budget for personaleomkostninger.

  ”KIK-II” forventes at kunne igangsættes den 1. juni 2018.

  ”KIK-II” forelægges Jobcentrets MED-udvalg torsdag den 1. marts med henblik på et høringssvar.

  Økonomi og afledt drift

  Beregningerne forudsætter, at en ny investeringsstrategi igangsættes 1. juni 2018 og løber 4 år fra denne dato dvs. frem til 31. maj 2022.

  Investeringsomfanget er opgjort til følgende:

  (1.000 kr.)

  2018

  7 mdr.

  2019

  2020

  2021

  2022

  5 mdr.

  I alt

  2022 

  7 mdr.

  2023

  Udvalg

  ØK

  Investering

  4.253

  7.223

  5.705

  4.438

  1.832

  23.450

  2.140

  3.587

  AU

  Investering

  7.408

  12.450

  10.450

  4.771

  2.083

  37.163

  2.917

  3.000

  AU

  Besparelse

  0

  -5.039

  -13.223

  -18.779

  -8.614

  -45.655

  -12.060

  -20.674

  I alt

  11.661

  14.634

  2.932

  -9.570

  -4.699

  14.958

  -7.004

  -14.087

  Finansiering

  ØK

  Virk.konsulenter

  1.007

  1.726

  1.726

  1.726

  719

  6.905

  1.007

  1.726

  AU

  Besk.bonus

  1.000

  0

  0

  0

  0

  1.000

  0

  0

  AU/ØK

  Restbudget KIK

  7.077

  0

  0

  0

  0

  7.077

  0

  0

  I alt

  9.084

  1.726

  1.726

  1.726

  719

  14.982

  1.007

  1.726

  Netto

  2.577

  12.907

  1.206

  -11.296

  -5.418

  -24

  -8.011

  -15.813

  I tabellen ses investeringen og besparelsen opdelt på udvalg og år. Samlet er investeringen opgjort til 60,613 mio. kr. (23,450 + 37,163 mio. kr.) og der forventes besparelser på 45,655 mio. kr. set over en 4 årig periode.

  Forvaltningen lægger op til, at der er følgende finansiering af investeringsstrategien ”KIK-II”:

  Der er i budgettet for 2018 afsat 1 mio. kr. (beskæftigelsesbonus fra 2017) til finansiering af en ny investeringsstrategi. Forvaltningen anbefaler, at beløbet indgår som finansiering af ”KIK-II”.

  Af sagen (notatet, bilag) fremgår det, at der sker en omlægning af virksomhedskonsulentindsatsen. Det anbefales, at der flyttes budget fra Økonomiudvalgets område til Arbejdsmarkedsudvalgets område.

  En nedlæggelse af investeringsstrategien KIK-I pr. 31. maj 2018 vil betyde, at den fulde budgetramme for 2018 ikke forventes anvendt. Forvaltningen anbefaler, at restbudgettet på 7,077 mio. kr. (1,433 mio. kr. på ØK, og 5,644 mio. kr. på AU) indgår som finansiering i ”KIK-II”. Nedlæggelsen af projektet før tid får ikke betydning for budgettet fra 2019 og frem.

  Med de anbefalede finansieringsforslag viser beregningerne, at investeringen i et nyt ”KIK-II” set over en 4 årig periode løber rundt. Investeringen forventes først at være finansieret af den opnående besparelse i slutningen af projektperioden.

  Fra 2023 forventes der en årlig nettobesparelse på 15,813 mio. kr. i hvert af de efterfølgende år. Forudsætningen er, at det niveau, der er opnået ved udgangen af 2022 fastholdes i årene 2023 og frem.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at investeringsstrategien ”KIK-II” godkendes,

  at investeringsstrategien ”KIK-I” nedlægges pr. 31. maj 2018,

  at restbudgettet for 2018 fra KIK på 7,077 mio. kr. indgår, som finansiering af investeringsstrategien ”KIK-II”,

  at det afsatte budget på 1 mio. kr. på Arbejdsmarkedsudvalgets område indgår, som finansiering af investeringsstrategien ”KIK-II”, og

  at der flyttes budget fra Økonomiudvalgets område til Arbejdsmarkedsudvalgets område jf. ovenstående tabel vedr. virksomhedskonsulenter.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget 05-03-2018

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 13-03-2018

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Philip Tietje.

  Beslutning Byrådet den 21-03-2018

  Godkendt.

  Afbud: Jens Wistoft.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/8850, Sagsinitialer: EKA
 • Udskriv
  Sagsid.: 18/903, Sagsinitialer: JFH