Beslutningsprotokol

tirsdag den 10. april 2018 kl. 15:30

Mødested: Lokale 412, Skelbækvej
Udvalg: Økonomiudvalget
Medlemmer: Thomas Andresen, Kirsten Nørgård Christensen, Philip Tietje, Lars Kristensen, Erwin Andresen, Ejler Schütt, Arne Leyh Petersen, Karsten Meyer Olesen, Povl Kylling Petersen, Kim Brandt, Jan Riber Jakobsen
Bemærkninger: Afbud: Erwin Andresen
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 18/1112, Sagsinitialer: kae

  Beslutning Økonomiudvalget den 10-04-2018

  - Helhedsplan syd for Kassø

  - Henvendelse fra Seven

  - Thomas Andresen er valgt som næstformand i URS

  - Møde om Museum Sønderjylland

  Afbud: Erwin Andresen

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/719, Sagsinitialer: GES

  Sagsfremstilling

  Denne sag vedrører udmelding af rammerne for 2019-2022 jf. den vedtagne budgetprocedure.

  Driftsrammer

  Budgetrammen for 2019-2022 tager afsæt i det vedtagne budget 2018 overslagsår 2019-2022 korrigeret for pris- og lønstigninger, politiske beslutninger samt forslag til tekniske korrektioner.

  Der udmeldes ikke en ramme til overførselsområdet og aktivitetsbestemt medfinansiering i april måned. I stedet kvalificeres budgetbidraget ud fra regeringsaftalens indhold jf. økonomiaftalen i juni.

  Økonomiudvalget godkendte budgetproceduren for 2019-2022 den 6. februar 2018.

  Tekniske korrektioner

  Det foreslås, at tekniske korrektioner indarbejdes i budgetrammen i henhold til ”Retningslinjerne for tekniske korrektioner”.

  Retningslinjerne er ændret vedr. ældreboliger og gebyr for opkrævning. Det foreslås, at ældreboliger holdes udenfor fremskrivning, idet området er et lukket kredsløb med egen fremskrivning. Ligeledes foreslås, at gebyr vedr. opkrævning ikke fremskrives, når taksten ikke ændres.

  Fra og med budgetlægningen for 2017 er demografikorrektioner indarbejdet asymmetrisk, således at fald i demografien er indarbejdet i udvalgets budgetramme, mens stigninger er placeret i en central pulje under Økonomiudvalget. Puljen udmøntes, når indholdet i finansloven er kendt.

  Der foreslås nu, at demografikorrektioner på dagtilbudsområdet ikke tilgår en central pulje men overføres direkte til Børn og Uddannelsesudvalget, idet området i forvejen afregnes 100 % for mer-/mindreindskrivning, således at den centrale pulje alene er en mellemstation.

  Budgetudfordringer

  Lokale udfordringer indarbejdes ikke i rammen. Disse håndteres indenfor den udmeldte ramme og søges løst bl.a. via deltagelse i en række projekter/analyser.

  Omprioriteringskatalog

  Jf. den godkendte budgetprocedure udarbejdes et omprioriteringskatalog. De stående udvalg skal udarbejde forslag til 1 % servicereduktioner.

  En ligelig fordeling af 1 % af serviceudgifterne udgør følgende:

  Tabel 1: Fordeling af forslag til reduktioner

  Serviceudgifter (1.000 kr.)

  Reduktioner 1 %

  Økonomiudvalget

  -4.315

  Arbejdsmarkedsudvalget

  -174

  Børn og Uddannelsesudvalget

  -9.783

  Kultur- og Fritidsudvalget

  -976

  Social- og Sundhedsudvalget

  -8.891

  Teknik- og Miljøudvalget

  -1.602

  Vækstudvalget for land og by

  -55

  I alt

  -25.796

  Byrådet drøfter på temamødet i juni forslag til 1 % udvidelsesforslag.

  Emnerne beskrives i august måned og prioriteres på budgetseminaret.

  Driftsønsker/investeringer

  Jf. den økonomiske politik kan det aftales, at der laves isolerede investeringstiltag, som over en fireårig periode balancerer, og som ikke indregnes i målsætninger for driftsresultat og kassepåvirkning.

  Jf. budgetproceduren kan de stående udvalg fremsende forslag til driftsinvesteringsønsker, der skal være tilbagebetalt indenfor en 4-årig periode.

  Opgaven på driftssiden

  Rammeudmeldingen indeholder således en stillingtagen til driftsrammen for 2019-2022, som de stående udvalg skal udarbejde budgetbidrag efter.

  Driftsrammen tager udgangspunkt i spillerum 1.

  Opgaven til de stående udvalg er følgende:

  1. Udarbejdelse af budgetbidrag indenfor den udmeldte ramme.

  2. Udarbejdelse af takster.

  3. Udarbejdelse af forslag til reduktioner svarende til 1 % af servicedriftsudgifterne jf. tabel 1.

  4. Udarbejdelse af driftsinvesteringsønsker som skal være tilbagebetalt indenfor en 4-årig. Forslagene indarbejdes ikke i udvalgenes budgetbidrag men listes særskilt til senere prioritering.

  5. Udarbejdelse af specielle bemærkninger.

  Anlægsrammen

  Jf. den økonomiske politik fastsættes anlægsrammen inkl. jordforsyning til 120 mio. kr. årligt.

  Der er en særlig opmærksomhed på anlægsområdet, idet der i 2018 er overførte projekter på 184,1 mio. kr. fra tidligere år og at alle midler i budgetåret og overslagsårene stort set er disponeret  til projekter. Der henstår en ikke udmøntet anlægspulje i 2020 på 4,562 mio. kr. og på 47,41 mio. kr. i 2021. I 2022 udgør puljen 120 mio. kr. Rammen justeres med økonomiaftalen til juni.

  Jf. den godkendte budgetprocedure foretages en vurdering af betalingsplanerne for de nuværende anlæg i investeringsoversigten.

  Der igangsættes ikke en proces med beskrivelser af nye anlægsprojekter, i stedet udarbejdes forslag til evt. akutte anlæg, hvor der foreligger et påbud, eller hvor der eksisterer en anlægsudfordring i et af de eksisterende projekter på investeringsoversigten.

  Opgaven på anlægssiden

  Opgaven til de stående udvalg er følgende:

  1. Kvalificering af udgiftsfordelingen mellem årene 2018-2022 på de enkelte anlægsprojekter, der er prioriteret i den nuværende investeringsplan. Ændringerne listes særskilt i det budgetbidrag, som udvalget fremsender til Økonomiudvalget.
  2. Udarbejdelse af forslag til evt. akutte anlæg. Forslagene fremsendes som ønsker til budget 2019-2022.

  Finansieringssiden m.m.

  Det anbefales, at indtægtsgrundlaget holdes uændret i opgørelsen i forbindelse med rammeudmeldingen og først revurderes når økonomiaftalen i juni forligger.

  Den videre tidsplan

  Rammeudmelding Økonomiudvalg

  10. april 2018

  De stående udvalg udarbejder budgetbidrag m.m.

  11. april – 8. juni 2018

  Økonomiudvalget behandler status på udvalgenes budgetbidrag

  19. juni 2018

  Temamøde samt udvidelsesønsker

  27. juni 2018

  Økonomiaftale samt revideret budget-balance

  14. august 2018

  Minibudgetseminar

  14. august 2018

  Budgetseminar

  3.-4. sept. 2018

  Økonomiudvalgets budgetforslag

  11. sept. 2018

  Økonomi og afledt drift

  Spillerum 1 (excl. Investeringsstrategier) udviser følgende:

  Spillerum 1B

  2019

  2020

  2021

  2022

  Indtægter

  -3.876.946

  -3.910.248

  -4.019.779

  -4.114.728

  Driftsudgifter incl. renter

  3.752.628

  3.849.780

  3.964.125

  4.056.077

  Resultat ordinær drift

  -124.318

  -60.468

  -55.655

  -58.651

  Anlæg incl. jordforsyning

  104.000

  131.600

  123.000

  120.000

  Resultat

  -20.318

  71.132

  67.346

  61.349

  Netto lån,låneopt./afdrag

  11.101

  27.167

  10.336

  25.131

  Finansforskydninger

  -6.641

  -18

  -18

  -18

  Påvirkning kassebeholdn.

  -15.858

  98.281

  77.664

  86.462

  Forventet kassebh.ult.2018

  -258.900

  Forventet ult. Kassebeholdn.

  -274.758

  -176.476

  -98.813

  -12.351

  Overholdelse af den økonomiske politik:

  Resultat spillerum 1B

  Økonomisk politik

  Overholdelse (JA/Nej)

  Ordinær drift

  -124.318

  -120.000

  Ja

  Påvirkn. Kassebeh.

  -15.858

  Balance

  Ja

  Ult. Kassebeholdn.

  -274.758

  Min. 100 mio. kr.

  Ja

  Med de indarbejdede forudsætninger overholder spillerummet den økonomiske politik i 2019.

  Dog er der en vis usikkerhed, idet der i spillerummet er indarbejdet en risikobaseret indtægtspulje, der ved rammeudmeldingen udgør 78 mio. kr. i 2019.

  Der er en reel udfordring i 2020 i forhold til målsætningerne i den økonomiske politik men også usikkerhedspunkter på indtægtssiden i forhold til udlignings og finansieringstilskud. Derfor anbefales det, at der ikke igangsættes en proces ved rammeudmelding til håndtering af udfordringer i 2020 før aftalens resultat for 2019 er kendt.

  Indstilling

  Direktionen indstiller,

  at ændringen vedr. ældreboliger samt gebyr for opkrævning (ingen fremskrivning) indgår i Retningslinjerne for tekniske korrektioner,

  at den asymmetriske demografimodel på dagtilbudsområdet ændres,

  at tekniske korrektioner, jf. bilag, indarbejdes i budget 2019-2022,

  at rammen til overførselsindkomster samt aktivitetsbestemt medfinansiering ikke ændres og at der først meldes en ramme ud når regeringsaftalen i juni 2018 er kendt,

  at de stående udvalg frem til den 8. juni 2018 udarbejder forslag til driftsbudget indenfor den udmeldte ramme,

  at de stående udvalg frem til 8. juni 2018 udarbejder forslag til 1 % servicereduktioner fordelt jf. tabel 1,

  at de stående udvalg frem til 8. juni 2018 udarbejder forslag til driftsinvesteringsønsker som skal være tilbagebetalt indenfor en 4-årig periode,

  at de stående udvalg frem til 8. juni 2018 kvalificerer udgiftsfordelingen mellem årene 2018-2022 på de enkelte anlægsprojekter i den nuværende investeringsoversigt, og

  at de stående udvalg udarbejder forslag til akutte anlæg.

  Beslutning Økonomiudvalget den 10-04-2018

  Godkendt.

  Afbud: Erwin Andresen

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/35270, Sagsinitialer: kkf

  Sagsfremstilling

  I Økonomiaftalen for 2018 er det forudsat, at kommunerne effektiviserer 1 mia. kr. årligt med afsæt i initiativer, som Staten og kommunerne gennemfører indenfor emnerne:

  • Regelforenkling og styring (525 mio. kr.)
  • Effektiv drift (350 mio. kr.)
  • Indkøb og digitalisering (125 mio. kr.)

  Ifølge aftalen er kommunernes serviceramme blevet reduceret med halvdelen, og kommunerne må beholde den resterende halvdel til lokal prioritering.

  Omregnet til Aabenraa Kommune forhold svarer reduktionen i servicerammen med 0,5 mia. kr. til, at der skal reduceres med 5 mio. kr. Dette beløb er indlagt som en effektiviseringspulje til prioritering i 2019 og overslagsårene. I denne sag præsenteres et oplæg til udmøntningen af effektiviseringspuljen.

  Grundlaget for nærværende oplæg er:

  • Initiativerne indenfor de tre emner anført i Økonomiaftalen.
  • Kataloget ”Kommunale veje til effektivisering”, som er udarbejdet af KL sammen med en række kommuner i første halvår 2017. Aabenraa Kommune har medvirket inden for sporene ”Sundhed og Ældre” samt ”Administration”.
  • Derudover er der suppleret med forslag, som er udarbejdet af Økonomiafdelingen i Aabenraa Kommune.

  KL igangsatte i 2016 et flerårigt ”Styrings- og effektiviseringsprogram” (SEP), og i Økonomiaftalen for 2017 blev Regeringen og KL enige om et flerårigt moderniserings- og effektiviseringsprogram, der efterfølgende er udmøntet i ”Moderniserings- og Effektiviseringsprogrammet” (MEP). Der er kommet forskellige forslag ud af disse projekter, men der er en høj grad af sammenfald mellem de temaer, som er belyst i disse projekter og de temaer, der fremgår i Økonomiaftalen for 2018, hvorfor MEP og SEP ikke har fået speciel opmærksomhed i forarbejdet til denne sag.

  Det vedlagte oplæg indeholder handlemuligheder, der kan tilvejebringe 5,0 mio. kr. i 2019 samt 5,0 mio. kr. i 2020.

  Forslagene sorteret på udvalgsområder:

  Note

  Beløb i mio. kr.

  2019

  2020

  10

  Omlægning af opgaver indenfor PPR

    0,500

    0,500

  Børne- og Uddannelsesudvalget i alt

    0,500

    0,500

  3

  Bedre styringsmuligheder på socialområdet

    0,250

    0,250

  4

  Botilbud

    0,250

    0,250

  Social- og Sundhedsudvalget i alt

    0,500

    0,500

  1

  Handleplaner

        -  

   ?

  2

  Forenkling af Lov om Aktiv Beskæftigelse

    0,250

    0,250

  5

  Frigørelse af ressourcer vedr. administration

    0,500

    0,500

  6

  Mindreudgift til administrative systemer

    0,500

    0,500

  7

  Tværgående - indkøbsbesparelse (75%)

    1,050

    1,050

  8

  Tværgående - tjenestemandspension

    1,000

    1,000

  9

  Organisationsændring i Social og Sund

    0,700

    0,700

  Økonomiudvalget i alt

    4,000

    4,000

  I alt

    5,000

    5,000

  Sagen er fremsendt til HMU, hvis udtalelse vil foreligge til Økonomiudvalgets behandling. 

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at oplægget godkendes, og

  at udmøntningen efterfølgende indarbejdes i forbindelse med rammeudmeldingen.

  Beslutning Økonomiudvalget den 10-04-2018

  Godkendt.

  Afbud: Erwin Andresen

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/5637, Sagsinitialer: alg

  Sagsfremstilling

  For 10. gang er der udarbejdet et HR-regnskab. Formålet med regnskabet er at give en status på HR-området i Aabenraa Kommune som arbejdsplads og dermed give inspiration til drøftelser på området.

  HR-regnskabet 2017 består af to kapitler. Første kapitel beskriver medarbejdersammensætningen, fravær, personaleomsætning, arbejdsmiljø og lønforhold. Kapitel 2 omhandler arbejdsulykker i Aabenraa Kommune. Desuden er der en række bilag med HR-oplysninger på kommune-, forvaltnings-, afdelings- og institutionsniveau.

  Hovedkonklusioner - HR i tal:

  • Sygefraværet er steget fra 4,9 % i 2016 til 5,2 % i 2017 og har i 2017 nået det højeste niveau siden starten af målingerne i 2012.
  • Antallet af helårsansatte er faldet med 1 fuldtidsstilling og er dermed på samme niveau som i 2016. Udviklingen dækker over færre ansatte på folkeskoleområdet, flere ansatte vedrørende socialpædagogisk bistand og behandling  samt investeringsstrategier på beskæftigelsesområdet og det specialiserede børneområde.
  • Antallet af ansatte på særlige vilkår udgør ved udgangen af 2017 10,5 % sammenlignet med 10,9 % i 2016. Aabenraa Kommune tager dermed fortsat et stort socialt ansvar for at styrke ledige borgers tilknytning til arbejdsmarkedet og modtog i 2017 CSR-mærket.
  • Antallet af reaktioner fra Arbejdstilsynet faldt fra 14 reaktioner i 2016 til 5 reaktioner i 2017. Samtidig steg antallet af anmeldte arbejdsulykker med 10 procent til 1.109 ulykker i 2017. Antallet af  arbejdsulykker, som sendes videre til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, der afgør erstatningskrav, ligger stabilt i perioden 2013 til 2017.
  • Personaleomsætningen lå i 2017 på 26 %, hvilket er et fald på 1 %-point siden 2016.
  • Fra 2016 til 2017 steg nettolønnen for ansatte i Aabenraa Kommune i gennemsnit med 1,2 % og bruttolønnen med 1,3 %. I 2017 ligger gennemsnitslønnen i Aabenraa Kommune lavest blandt de sønderjyske kommuner. 
  • Den lokale lønandel i Aabenraa og Sønderborg kommuner var den laveste blandt de sønderjyske kommuner i 2017.

  Hovedkonklusioner - Arbejdsulykker i Aabenraa Kommune:

  • Antallet af anmeldte arbejdsulykker i Aabenraa Kommune er steget fra 597 ulykker i 2014 til 1.109 ulykker i 2017. I 2017 blev 64 % af ulykkerne anmeldt af fire institutioner i afdelingerne Børn og Familie, Skole og Undervisning, Pleje og Omsorg samt Handicap og Psykiatri. Interviews gennemført i 4 arbejdsmiljøgrupper viser, at en række institutioner har et øget fokus på at indberette arbejdsulykker systematisk for derved at kunne arbejde målrettet med forebyggelsen af arbejdsulykker.
  • Antallet af medarbejdere, der har været udsat for mere end 1 ulykke er steget. I 2014 var 86 medarbejdere udsat for mere end 1 ulykke sammenlignet med 165 medarbejdere i 2017. Det er i stigende grad medarbejdere i aldersgruppe 21 til 30 år, samt medarbejdere med en anciennitet mellem 2 og 7 år, der er udsat for mere end 1 ulykke.
  • Sygefravær i forbindelse med arbejdsulykker er faldet i tråd med de stigende indberetninger, hvilket kunne tyde på at alvorlighedsgraden for at indberette en arbejdsulykke har ændret sig. 
  • Udgifterne i forbindelse med at en arbejdsskade anerkendes, og der udbetales erstatning er steget i perioden 2014 til 2017, hvilket skyldes, at der er udbetalt erstatninger til flere personer i 2017 end i 2014.
  • Forebyggelse af ulykker kræver, at arbejdspladsen har fokus på adfærd - før, under og efter arbejdsulykken. Identifikation af mulige risikofyldte situationer forud for ulykken kan sikre forebyggelse, ligesom en række værktøjer kan skabe fysisk og psykisk tryghed, når ulykken er ude. 

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at HR-regnskabet 2017 tages til orientering.

  Beslutning Økonomiudvalget den 10-04-2018

  Godkendt.

  Afbud: Erwin Andresen

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/5749, Sagsinitialer: KSLAR

  Sagsfremstilling

  Økonomiudvalget og HMU besluttede på sit dialogmøde i august 2017, at der fra 2018 skal være to årlige dialogmøder mellem Økonomiudvalget og HMU.

  Her følger oplæg til dagsorden for dialogmøde mellem Økonomiudvalget og HMU den 17. april 2018.

  Dagsorden

  1. Præsentation og drøftelse af HR regnskab 2017

  a. Sygefravær, hvordan får vi reduceret sygefraværet?

  Sygefraværet er steget fra 4,9 % i 2016 til 5,2 % i 2017, og har i 2017 nået det højeste niveau siden starten af målingerne i 2012.

  HMU har i april 2018 drøftet ny sygefraværspolitik for Aabenraa Kommune. Og HMU vedtog i december 2017 ny strategiplan for medinddragelse og arbejdsmiljø. Begge dele sætter en klar ambition om et lavere sygefravær i Aabenraa Kommune.

  b. Lønudvikling i Aabenraa Kommune

  Nettolønnen for ansatte i Aabenraa Kommune steg fra 2016 til 2017 med 1,2 %. Sammenlignet med de øvrige sønderjyske kommuner har Aabenraa Kommune i 2017 det laveste gennemsnitlige lønniveau.

  c. Arbejdsulykker

  Antallet af anmeldte arbejdsulykker i Aabenraa Kommune er stegt fra 597 ulykker i 2014 til 1109 ulykker i 2017. En stor af ulykkerne anmeldes fra de samme institutioner. Stigningen skyldes, at antallet af medarbejdere som er udsat for flere arbejdsulykker er steget. Antallet af arbejdsulykker, som videresendes til AES er stabilt. Udgifterne til anerkendte arbejdsulykker er stigende.

  I HMUs strategiplan for medinddragelse og arbejdsmiljø er der en klar ambition om at reducere antallet af arbejdsulykker i Aabenraa Kommune ved systematisk forebyggelse.

  1. Rygepolitik

  Røgfri arbejdstid?

  KL lægger i sit forebyggelsesudspil (pejlemærke 4) op til, at alle kommuner blandt andet tager stilling til at indføre røgfri arbejdstid for kommunens medarbejdere.

  http://www.kl.dk/ImageVaultFiles/id_85196/cf_202/Forebyggelse_for_fremtiden_-pixi-udgave-.PDF

  En række danske kommuner har indført røgfri arbejdstid. Se vedlagte bilag med artikel fra Danske Kommuner december 2017.

  Aabenraa Kommunes nuværende rygepolitik er ligeledes vedlagt som bilag.

  Hvad er økonomiudvalgets og HMUs holdning til røgfri arbejdstid?

  1. Seneste nyt

  - Overenskomstforhandlinger 2018

  - Rammeudmelding 2019-2022

  1. Eventuelt

  ›KL anbefaler - Til kommuner

  3ne:

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at Økonomiudvalget drøfter oplægget til dagsorden til dialogmødet mellem Økonomiudvalget og HMU, og

  at Økonomiudvalget drøfter eventuelle tilføjelser til dagsordenen.

  Beslutning Økonomiudvalget den 10-04-2018

  Godkendt.

  Afbud: Erwin Andresen

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/7526, Sagsinitialer: dlj

  Sagsfremstilling

  Det er besluttet, at kommunerne skal have et nyt valgsystem i stedet for KMD-valg.

  Systemet har været i udbud, og der er nu valgt en leverandør. Alle kommuner skal igennem en række aktiviteter, herunder et prøvevalg, inden systemet endelig tages i brug forventeligt i 2020.

  Aabenraa Kommune har som én ud af pt. tre kommuner, stillet sig til rådighed som pilotkommune.

  Som pilotkommune, får vi mulighed for at vurdere og kvalitetssikre de materialer der udarbejdes, og vi får særlig leverandøropmærksomhed under implementeringen af systemet.

  Endvidere giver det mulighed for at videreudvikle de stærke it-kompetencer, vi har i forhold til afvikling af valghandlingen, og som gør os parate til den næste digitale udvikling af valghandlingen.

  At deltage som pilotkommune, er samtidig en videreførelse af, at vi som én af de første kommuner havde digitale valglister for samtlige valgsteder.  Og det vil således også understøtte den overordnede retning om, at Aabenraa Kommune ønsker at gøre sig klar til en digital verden.

  Indstilling

  Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,

  at Aabenraa Kommunes deltagelse som pilotkommune for implementering af nyt valgsystem tages til orientering.

  Beslutning Økonomiudvalget den 10-04-2018

  Godkendt.

  Afbud: Erwin Andresen

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/10308, Sagsinitialer: SHA

  Sagsfremstilling

  Karrieremesse 2018

  Økonomiudvalget skal tage stilling til koncept og bevilling til gennemførelse af karrieremesse 2018.

  En af virksomhedernes største fælles udfordringer pt. er tiltrækning af kvalificeret arbejdskraft. På baggrund af efterspørgsel hos de lokale virksomheder bevilligede økonomiudvalget  sidste år 0.2 mio. kr. til gennemførelse af en karrieremesse. På økonomiudvalgets møde i december 2017 fik udvalget en evaluering af karrieremessen. Udvalget vedtog desuden, at Business Aabenraa skulle udarbejde koncept for karrieremessen med henblik på afholdelse af en ny karrieremesse i efteråret 2018. 

  Overordnet koncept for karrieremesse 2018

  Baggrund:

  Konceptet for karrieremessen 2018 tager afsæt i erfaringer gjort i forbindelse med afholdelse af messen sidste år. Den blev afholdt i oktober 2017 i Arena Aabenraa, hvor 2.200 elever og studerende var tilmeldt til besøg hos 66 stande, der repræsenterede 56 virksomheder og uddannelser. Derudover besøgte jobsøgende karrieremessen.

  Den efterfølgende evaluering viste at,

  · 94 % af de deltagende virksomheder og uddannelser oplevede, at karrieremessen indfriede deres forventninger. Deres forventning var primært, at skabe øget synlighed omkring deres virksomhed/uddannelse, samt udvide deres netværk til andre virksomheder og uddannelser i området.

  · 98 % af de deltagende virksomheder og uddannelser ønsker at deltage på en karrieremesse i 2018. Folkeskolerne ønsker ligeledes at deltage i karrieremessen i 2018.

  Både fra virksomheder og skoler er der en række mindre forslag til forbedringer, som indarbejdes i konceptet for karrieremessen 2018.


  Formålet:

  Karrieremessen skal styrke de unges kendskab til de lokale job- og uddannelsesmuligheder samt tiltrække jobsøgende til området.

  Målgruppen:

  Karrieremessen henvender sig til:

  · Afgangselever i Aabenraa Kommunes folkeskoler, friskoler og efterskoler

  · Afgangselever på ungsomdsuddannelserne

  · Studernede fra videregående uddannelser

  · Jobsøgende

  Til standene inviteres lokale virksomheder og uddannelsesinstitutioner. De er udvalgt med henblik på at vise bredden i det lokale jobmarked og de tilhørende uddannelsesmuligheder. Der gøres plads til 85 stande på messen.

  Organisering:

  Projektet ledes af Business Aabenraa, der refererer til direktøren for Kultur, Miljø og Erhverv.  Der er tilknyttet en projektgruppe som er sammensat af repræsentanter fra henholdsvis jobcenteret, Kommunikation, Pædagogisk Udviklingscenter, Campus Kontaktudvalget, Campusrådet og Aabenraa Vækstforum.

  Tidspunkt og sted:

  Karrieremessen afholdes den 30. oktober i Arena Aabenraa, så der er let adgang for de studerende i Campus-området.

  Program:

  Karrieremessen er åben fra kl. 9 til 16.30. For at fordele de besøgende ud over dagen er de opdelt i fem hold, hvor der er mellem 450-650 elever/studerende pr. hold.

  09.00 - 10.15                 Folkeskoler, friskoler og efterskoler

  10.30 - 11.45                 Folkeskoler, efterskoler og ungdomsuddannelser

  12.15 - 14.45                 Ungdomsuddannelser og videregående uddannelser, af to hold

  15.00 - 16.30                 Åbent for alle interesserede (eks. jobsøgende)

  Når eleverne/ de studerende ankommer til karrieremessen har de 75 min. i Arena Aabenraa, som fordeles med følgende aktiviteter: Ankomst, velkomst (15 min.), besøg hos virksomheder og uddannelser på standene (55 min.), afgang.

  Markedsføring:

  Densker via sociale medier, presseomtale i de lokale medier og dialog med skoler,  uddannelser,  jobcenteret samt A-kasserne.
  I lighed med sidste år udarbejdes et katalog over de deltagende virksomheder og uddannelser, som både findes i en trykt og digital version. Messekataloget udleveres til alle interesserede og trykkes i 2500 eksemplarer.

  Økonomi og afledt drift:
  Afvikling af karrieremessen opererer med et budget på 0,150 mio. kr. til aktiviteter og 0,050 mio. kr. til markedsføring. Beløbet dækker udgifter til henholdsvis buskørsel, stande på messen, midler til markedsføring, leje af Arena Aabenraa samt oplægsholder.

  Aktiviteterne til karrieremessen foreslås finansieret med 0,05 mio. kr. fra hver af følgende områder:

  · Grænsetrekanten

  · Bosætning og tiltrækning

  · Ramme til erhverv, turisme og detail

  Det muliggør en model, hvor det er uden beregning for virksomhederne og uddannelserne at få en stand på messen. Forplejning samt borde/stole betales af virksomheden på standen. Det er ligeledes uden beregning at besøge karrieremessen.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,
  at konceptet for afvikling af karrieremesse 2018 og finansiering  godkendes.

  Beslutning Økonomiudvalget den 10-04-2018

  Godkendt.

  Afbud: Erwin Andresen

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/9607, Sagsinitialer: jtf
 • Udskriv
  Sagsid.: 18/3430, Sagsinitialer: kae