Beslutningsprotokol

tirsdag den 12. juni 2018 kl. 15:30

Mødested: Lokale 412, Skelbækvej
Udvalg: Økonomiudvalget
Medlemmer: Thomas Andresen, Kirsten Nørgård Christensen, Philip Tietje, Lars Kristensen, Erwin Andresen, Ejler Schütt, Arne Leyh Petersen, Karsten Meyer Olesen, Povl Kylling Petersen, Kim Brandt, Jan Riber Jakobsen
Bemærkninger: Afbud: Jan Riber Jakobsen
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 18/1112, Sagsinitialer: kae

  Beslutning Økonomiudvalget den 12-06-2018

  Godkendt.

  Philip Tietje deltog ikke i behandlingen af sagen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/1112, Sagsinitialer: kae

  Beslutning Økonomiudvalget den 12-06-2018

  • Byggetilladelse Industribo (Lastas) givet
  • Møde Hjordkær Lokalråd
  • FGU bestyrelse
  • Museum Sønderjylland Magasinbyggeri
  • Lægedækning i Aabenraa kommune
  • Økonomiaftale mellem KL og Regeringen for 2019

  Philip Tietje deltog ikke i behandlingen af sagen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/1585, Sagsinitialer: GES

  Sagsfremstilling

  På baggrund af rammeudmelding den 10. april 2018 skal Økonomiudvalget fremsende forslag til servicereduktioner på 4,315 mio. kr. årligt, der skal indgå i et omprioriteringskatalog.

  Der er udarbejdet forslag, der både er tværgående og indenfor direktørområderne:

  (1.000 kr.)

  2019

  2020

  2021

  2022

  Direktørområder:

  KME

  -652

  -652

  -652

  -652

  Børn og Skole

  -306

  -306

  -306

  -306

  Social og Sundhed

  -256

  -256

  -256

  -256

  Byråds- og Dir.sekr.

  -474

  -474

  -474

  -474

  Staben

  -933

  -933

  -933

  -933

  Jobcenter og borgerserv

  -1.094

  -1.094

  -1.094

  -1.094

  Tværgående områder:

  Barselspuljen

  -600

  -600

  -600

  -600

  I alt

  -4.315

  -4.315

  -4.315

  -4.315

  Oversigt og bemærkninger til forslagene fremgår af bilag.

  Det bemærkes, at der i forbindelse med rammeudmeldingen for 2019-2022 blev udmøntningen af effektiviseringspuljen på 5 mio. kr. ligeledes godkendt. Heraf er 4 mio. kr. udmøntet på Økonomiudvalgets område.

  Høring/udtalelse

  Sektorudvalget for teknisk/administrativt personale har den 31. maj 2018 drøftet fordelingen af reduktionsforslagene til omprioriteringskataloget.

  Udtalelse fra medarbejdersiden i Sektorudvalget vedlægges.

  Indstilling

  Direktionen indstiller,

  at forslag til reduktioner til omprioriteringskataloget godkendes med henblik på den videre budgetbehandling.

  Beslutning Økonomiudvalget den 12-06-2018

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/1585, Sagsinitialer: GES

  Sagsfremstilling

  Økonomiudvalget har den 10. april 2018 udmeldt foreløbige driftsrammer for budget 2019-2022 og dermed indledes det politiske arbejde i de stående udvalg med budget 2019-2022.

  På baggrund heraf skal Økonomiudvalget fremsende budgetbidrag for eget udvalgsområde.

  Økonomiudvalgets budgetbidrag indeholder følgende:

  • Driftsbasisbudget inkl. godkendte ændringer (rammeudmelding)
  • Forslag til omprioriteringer indenfor udvalget
  • Investeringsoversigt og projektbeskrivelser for nuværende anlæg
  • Takster 2019
  • Budgetbemærkninger

  Det bemærkes, at forslag til servicereduktioner til omprioriteringskataloget forelægges som særskilt sag på nærværende møde.

  Driftsbudget:

  Driftsbudgettet fordelt på politikområder samt indarbejdede godkendte ændringer fremgår af budgetnotatet (side 2-4).

  Det bemærkes, at der i forbindelse med rammeudmeldingen for 2019-2022 blev udmøntningen af effektiviseringspuljen på 5 mio. kr. ligeledes godkendt.

  Heraf er 4 mio. kr. udmøntet på Økonomiudvalgets område.

  Omprioriteringer indenfor udvalget:

  Der er følgende udfordringer på Økonomiudvalgets område:

  Tekst

  2019

  2020

  2021

  2022

  Databeskyttelsesforordning

  540

  540

  540

  540

  Strategisk Energiplanlægning

  133

  133

  133

  0

  I alt

  673

  673

  673

  540

  Fundraiser  (teknisk fejl)

  184

  256

  256

  256

  Europaparlamentsvalg

  1.100

  0

  0

  0

  I alt

  1.284

  256

  256

  256

  Facility Management (FM-pul

  0

  0

  0

  0

  Karrieremesse

  200

  200

  200

  200

  Borgervejleder

  250

  250

  250

  250

  I alt

  450

  450

  450

  450

  Finansiering af udfordringer skal ske ved omprioriteringer indenfor udvalget jf. ”Budgetproces og økonomiske procedurer 2018”.

  Der er udarbejdet forslag til reduktioner, som kan finansiere udfordringen vedr. databeskyttelsesforordning samt Strategisk Energiplanlægning.

  Forslag til løsning af de to udfordringer er følgende:

  Tekst

  2019

  2020

  2021

  2022

  IT system /KMD budg.statistik

  -165

  -165

  -165

  -165

  Porto

  -300

  -300

  -300

  -300

  Ydelsesstøtte, støttet boligbyg.

  -33

  -33

  -33

  -33

  Fleksjobpuljen

  -175

  -175

  -175

  -175

  I alt

  -673

  -673

  -673

  -673

  Udfordringerne vedr. fundraiser samt europaparlamentsvalg foreslås medtaget som teknisk korrektion i forbindelse med forelæggelse af økonomiaftalen.

  Fundraiserprojektet blev en opgave i første omgang i 2 år og der blev afsat finansiering hertil i 2017 og 2018. Der er ikke taget stilling til evt. finansiering af fundraiser fra 2019 og frem.

  Der er ved en fejl indregnet 0,184 mio. kr. i 2019 og 0,256 mio. kr. fra 2020, som oprindeligt var en del af investeringsforslaget, hvorfor beløbet foreslås medtaget som teknisk korrektion.

  Der er ikke afsat midler til afholdelse af europaparlamentsvalg. Der er alene afsat midler til afholdelse af folketingsvalg, hvorfor beløbet forslås medtaget som teknisk korrektion.

  FM-puljen har været forelagt i Økonomiudvalget, som den 17. april 2018 godkendte, at indsatsen med arealforvaltning fortsættes, idet Direktionen forventer, at der er gevinster at hente over lidt længere tidshorisont på området.

  Oversigt og noter til udfordringer samt delvis løsning heraf fremgår af budgetnotatet (side 5-7).

  Derudover er der 2 udfordringer, der kræver politisk stillingtagen. Konceptet for afholdelse af karrieremessen er finansieret og godkendt for 2018 men ikke for 2019 og frem. Udgifterne til karrieremesse udgør ca. 0,2 mio. kr.

  For det andet udløber den 2 årige forsøgsperiode med en borgervejleder med udgangen af 2018. Der er udarbejdet en opgørelse over borgervejlederens aktivitet for 2017, som er uddybet i budgetnotatet side 6.

  Budgetbemærkninger:

  Der er udarbejdet specielle bemærkninger for Økonomiudvalgets driftsbudget, der indeholder budgetforudsætninger for de enkelte politikområder samt viser de ændringer, der er indarbejdet på områderne.

  Budgetbemærkningerne er vedlagt som bilag.

  Takster:

  Taksterne for 2019 svarer til 2018 på nær gebyr for manglende byggeskadeforsikring samt bidrag til parkeringsfonden, hvor der er indregnet en prisfremskrivning. Gebyr for udenlandske vielser er ændret fra 850 kr. til 870 kr. Herudover er der medtaget en ny takst vedr. rykkergebyr i forbindelse med underretninger ved fortrinsberettigede krav.

  Taksten vedr. byggesagsgebyr blev fastsat til 653 kr. pr. time i 2018 efter et permanent tilskud til nedsættelse af gebyret i forbindelse med budgetforliget for 2018. Taksten for 2019 udgør 668 kr. og der er alene indregnet en prisfremskrivning.

  Taksterne fremgår af budgetnotatet (side 18-20).

  Forslag til driftsinvesteringsønsker:

  Der er mulighed for, at udvalgene kan udarbejde forslag til driftsinvesteringsønsker, som over en fireårig periode balancerer, og som ikke indregnes i målsætninger for driftsresultat og kassepåvirkning.

  Der er ingen forslag til driftsinvesteringsønsker.

  Anlægsbudget

  Skattefinansieret område:

  Der er ingen ændringer til betalingsforskydninger i den godkendte investeringsoversigt vedr. det skattefinansierede område.

  Projektbeskrivelserne er ændret med de beslutninger, der er sket efter budgetvedtagelsen i oktober 2017. Økonomiudvalget har den 20. februar 2018 besluttet, at Ung Aabenraa og Ungeindsatsen skal flyttes til bygningen Dr. Margrethes Vej og der foregår i den forbindelse en afklaring af renoveringsarbejdet samt om det kan afholdes indenfor det afsatte rådighedsbeløb.

  Økonomiudvalget har den 22. maj 2018 foretaget en foreløbig prioritering af de 21 mio. kr. til anlægsprojektet vedr. digitalisering.

  Investeringsoversigt samt tilhørende projektbeskrivelser fremgår af budgetnotatet (side 8-14).

  Jordforsyning:

  På jordforsyningsområdet er der en ændring til salgsindtægten i 2019 på 0,2 mio. kr. Det vil dog svare til udgifterne til byggemodning under Vækstudvalget for land og by, som er tilsvarende er ændret med 0,2 mio. kr. således at jordsyningsområdet balancerer (netto 0).

  Investeringsoversigt samt tilhørende projektbeskrivelser fremgår af budgetnotatet (side 15-17).

  Forslag til akutte anlægsinvesteringer:

  Der er ingen forslag til akutte anlægsinvesteringer.

  Økonomi og afledt drift

  Specifikation af budgetrammen og oversigt over indarbejdede ændringer til budgettet fremgår af budgetnotatet.

  Høring/udtalelse

  Sektorudvalget for teknisk/administrativt personale har den 31. maj 2018 drøftet Økonomiudvalgets budgetbidrag.

  Udtalelse fra medarbejdersiden i Sektorudvalget vedlægges.

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at Økonomiudvalgets budgetbidrag, herunder takster og budgetbemærkninger, godkendes,

  at forslag til omprioriteringer indenfor udvalget godkendes,

  at udfordringen vedr. fundraiser og europaparlamentsvalget medtages som teknisk korrektion i forbindelse med forelæggelse af økonomiaftalen, og

  at udfordringen vedr. karrieremesse og borgervejleder drøftes med henblik på om de evt. skal indgå som forslag til udvidelser.

  Beslutning Økonomiudvalget den 12-06-2018

  Godkendt.

  Ejler Schütt deltog ikke i behandlingen af sagen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/719, Sagsinitialer: LNY

  Sagsfremstilling

  Økonomiudvalget godkendte den 6. februar 2018 budgetprocessen samt øvrige økonomiske procedurer i 2018.

  I budgetprocessen indgår det, at der udarbejdes et omprioriteringskatalog, som består af hhv. 1% udvidelsesforslag og 1% reduktionsforslag.


  Reduktionsforslagene udarbejdes og prioriteres af de stående udvalg, mens Økonomiudvalget godkendte, at Byrådet på sit temamøde i juni drøfter emner til udvidelsesforslag. Emnerne beskrives i august og prioriteres til budgetseminaret.

  Stab- og Arbejdsmarkedsdirektøren giver på temamødet en aktuel status på arbejdet med budgetlægningen herunder resultatet af økonomiaftalen mellem KL og Regeringen.

  Med henblik på at forberede tilvejebringelsen af udvidelsesforslag og drøftelsen på Byrådets temamøde i juni foreslår Staben, at de politiske grupper forud for temamødet har forberedt en række emner til udvidelser, der fremlægges på temamødet. Fremlæggelsen sker af de respektive gruppeformænd.

  Forvaltningen kan på den baggrund  kvalificere forslagene frem til budgetseminaret i september.

  Der gøres opmærksom på, at Økonomiudvalget og Byrådet har drøftet enkelte sager, hvor det er godkendt, at finansieringen indgår i prioriteringen af budget 2019-2022.

  Der er tale om følgende sager:

  • Markeringen af 100-året for genforeningen 2020 – behandlet i Økonomiudvalget den 17. april 2018 sag 91.
  • Renovering af facader og gavle, opfyldning af puljen til bygningsvedligehold 2019-2021 – behandlet i Byrådet den 21. marts 2018.

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at tilvejebringelsen af udvidelsesforslag til omprioriteringskataloget svarende til 1% i budget 2019-2022 sker i de politiske grupper og præsenteres af gruppeformænd på temamødet.

  Beslutning Økonomiudvalget den 12-06-2018

  Godkendt.

  Ejler Schütt deltog ikke i behandlingen af sagen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/17466, Sagsinitialer: KRY

  Sagsfremstilling

  I denne sag anmodes Byrådet om at give anlægsbevilling til anlæg af første etape af Gasværksvej fra Haderslevvej til Kathale.

  Projekteringen af første etape er ved at være færdig. Udbud og licitation forventes at ske i juni, hvorefter anlægs­arbej­derne kan starte i august med forventet afslutning ultimo 2018.

  Gennembruddet af Gasværksvej til krydset Haderslevvej-Løgumklostervej samt udvidelsen af Gasværksvej mod syd til Kystvej er en afgørende del af programmet for Fremtidens Aabenraa. Vejprojektet aflaster H.P. Hanssens Gade og Nørreport for trafik, hvorved der støttes op om udvikling af den nordlige del af gågaden og området omkring Madevej.

  I programmet for Fremtidens Aabenraa fremgår Gasværks­vej som en ”klimaboulevard” til sikring mod højvande fra fjorden. Denne funktion er udeladt, da den krævede meget store sidearealer og alligevel ikke kunne ske uden problemer med tilpasning mod naboejendomme. Klimasikring vil ske på anden måde.

  Med projektet anlægges godt 200 meter vej med midterrabat, fortove og cykelstier, svingbaner og signal­anlæg i krydset Gasværksvej-Reberbanen, samt sving­bane og udvidelse af signalanlægget mod Haderslevvej-Løgum­klostervej. Reberbanen mellem Gasværksvej og Nørreport får stiforbindelse til Gasværksvej, og forlægges en smule ved sin tilslutning til Gasværksvej fra øst. Kathale lukkes på sigt mod Gasværksvej.

  For at sikre et sammenhængende og smukt udtryk af den kommende gennemfartsvej i Aabenraa er der udarbejdet en designmanual for Gasværksvej, bl.a. udstyres vejen med særlige belysningsmaster.

  Det har undervejs i projekteringen været fokus på også at tilpasse vejprojektet til Cimbriaparkens arealer. I anlægs­peri­oden sikres midlertidig adgang til Cimbriaparken.

  Der er udarbejdet en nødvendig tidsmæssig forskydning af anlægsprojektet, idet nogle af Arwos’ forsyningsledninger skal på plads først. For at fremme tidsplan og proces er det aftalt med Arwos, at ledningsomlægningen indgår i udbuddet for Gasværksvej, herunder med en præcis udgiftsfordeling for hhv. ledningsanlæg og vejanlæg.

  Planmæssige forhold

  Gennembruddet af Gasværksvej er en central del af Fremtidens Aabenraa.

  Økonomi og afledt drift

  Overslaget på den samlede anlægsomkostning for første etape er ca. 5,3 mio. kr. Hertil kommer, at der skal tages højde for en større risiko end normalt for at støde på forure­net jord eller for at der bliver behov for, at løse uforud­sete problemer med fx forsyningsledninger.

  Det er vigtigt at kunne sikre fremdrift i projektet, uanset om disse problemer opstår, da anlægsperioden ellers vil forsky­des ind i vinterperioden med stor anlægsusikkerhed og sand­synlige ekstraudgifter til følge.

  Derfor søges frigivet 6,0 mio. kr. til anlægsprojektet.

  På investeringsoversigt 2018-2021 er der afsat et rådigheds­beløb på 6,0 mio. kr. i 2018, 8,0 mio. kr. i 2019 og 14 mio. kr. i 2020.

  Der forventes afledte driftsomkostninger på 0,15 mio. kr. årligt.

  Indstilling

  Kultur, Miljø og Erhverv indstiller,

  at der gives anlægsbevilling på 6,0 mio. kr. til første etape af Gasværksvej, finansieret af rådighedsbeløbet på 6,0 mio. kr. i 2018 på investeringsoversigt 2018-2021 under Teknik- og Miljøudvalget, og

  at der tilføres politikområdet ”Drift af veje og parker” 0,15 mio. kr. årligt fra projektet er afsluttet, finansieret af puljen for afledt drift under Økonomiudvalget.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 06-06-2018

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 12-06-2018

  Anbefales godkendt.

  Ejler Schütt deltog ikke i behandlingen af sagen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/7325, Sagsinitialer: PBRU

  Sagsfremstilling

  Til Økonomiudvalgets orientering nedsatte Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen den 1. maj 2017 et ekspertudvalg for at give anbefalinger til en revision af den nuværende havnelov.

  Udvalget har haft deltagelse af eksperter inden for jura, økonomi, statsstøtteregler mm. samt repræsentation fra havnene og de private virksomheder på havnene. Udvalget har vurderet,  om den nuværende havnelov regulerer de offentligt ejede havnes struktur og organisationsform på en måde, der sikrer forvaltnings- og konkurrenceretlig klarhed, og at konkurrencen mellem offentlige og private virksomheder sker på fair og lige vilkår. Udvalget blev endvidere anmodet om at belyse, om de nuværende regler for havnenes finansielle tilknytning til kommunerne er i overensstemmelse med almindelige kommunalretlige, konkurrenceretlige og EU-retlige regler. I den forbindelse blev udvalget bedt om også at se på sammenhængen mellem havnenes organisationsform, ejerskab, lånevilkår og investeringsomfang.

  Ekspertudvalgets anbefalinger blev offentliggjort den 4. maj 2018, jf. vedhæftede bilag. Anbefalingerne indgår i den politiske proces frem mod en revision af havneloven. Det er vurderingen, at de kommende lovændringer i givet fald vil få betydning for Aabenraa Havn, og at der i den forbindelse skal tages fornyet stilling til kommunens ejerstrategi for Aabenraa Havn.

  Ekspertudvalget anbefaler, at kommercielle aktiviteter i de større offentligt ejede erhvervshavne adskilles fra den offentlige infrastrukturopgavevaretagelse med en ny, todelt aktieselskabsmodel.

  For at modvirke risikoen for krydssubsidiering samt for at sikre fair og lige konkurrence mellem offentlige og private kommercielle operatører og overensstemmelse med EU’s statsstøtteregler på havneområdet er det efter udvalgets opfattelse nødvendigt, at de danske offentligt ejede erhvervshavne som udgangspunkt organiseres som aktieselskaber, og at dette sker med en opdeling i to adskilte aktieselskaber. Adskillelsen i to selskaber skal sikre, at økonomiske aktiviteter, der ligger inden for den traditionelle offentlige opgavevaretagelse, placeres i ét aktieselskab (infrastruktur), medens havnens øvrige kommercielle aktiviteter samles i et andet aktieselskab (suprastruktur). Samhandel mellem de to havneaktieselskaber skal finde sted på armslængdevilkår.

  Udvalget anbefaler, at kun de foreslåede infrastrukturaktieselskaber kan opnå kommunegaranti ved lånefinansiering til anlægsprojekter eller til finansiering af andre udgifter, der kan sidestilles med en kommunal anlægsopgave eller indgå leasingaftaler. Udvalget anbefaler, at større havneinvesteringer udsættes for markedstest ved, at der stilles krav om privat medfinansiering uden kommunegaranti på mindst 30% af lånets hovedstol eller privat ejerskab af infrastrukturselskabet på mindst 30%.

  Havnetjenester, som den pågældende havn lovligt udførte på tidspunktet for omdannelsen til aktieselskaber, kan videreføres af suprastrukturaktieselskabet, der tillige efter udvalgets forslag kun kan påbegynde nye havnetjenester, såfremt markedet på havnen ikke fungerer effektivt. Private virksomheder har altid mulighed for frit at udføre havnetjenester og andre aktiviteter, som varetages af suprastrukturaktieselskabet.

  Den nye organisationsform skal således helt erstatte den nuværende organisering i kommunale selvstyrehavne. Dog anbefaler udvalget, at mindre offentligt ejede erhvervshavne med omsætning under 10 mio. kr. kan fravælge aktieselskabsformen og i stedet lade sig organisere som udelte kommunale havne - med en øvre grænse for fremtidig gældsætning.

  Kommunernes stilling over for de nye havneaktieselskaber vil være reguleret af selskabsloven svarende til, hvad der gælder for eksempelvis de kommunalt ejede vand- og spildevandsselskaber. I forbindelse med selskabsgørelsen vil den enkelte kommune i aftalegrundlaget kunne indskrive kommunal forkøbsret og kunne sikre sig eksempelvis i forhold til fremtidige ønsker om kommunal byomdannelse. Herudover vil kommunen have indflydelse på havneaktieselskaberne gennem evt. aktionæroverenskomst og udformning af vedtægterne, valg af bestyrelse mv.

  Til styrkelse af private erhvervshavnebrugeres retstilling anbefaler udvalget etablering af et tilsyns- og klageorgan med effektive sanktionsbeføjelser.

  Den 23. maj blev ekspertudvalgets anbefalinger drøftet på et borgmestermøde, jf. vedhæftede bilag med brev fra KL vedr. opfølgning på borgmestermødet om havneloven.

  Aabenraa Havn er i dag en kommunal selvstyrehavn. Hvis ændringer som foreslået af udvalget gennemføres, vil den skulle omdannes til to aktieselskaber. Dette vil blive yderligere belyst, når der foreligger et lovforslag. Det har i øvrigt tidligere været drøftet, om Aabenraa Havn uagtet disse nationale drøftelser skulle omdannes til et aktieselskab.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at udvalget tager orienteringen til efterretning

  Beslutning Økonomiudvalget den 12-06-2018

  Godkendt.

  Ejler Schütt deltog ikke i behandlingen af sagen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/23490, Sagsinitialer: jtf

  Sagsfremstilling

  De indvendige indretnings- og istandsættelsesarbejder på ejendommen Dronning Margrethesvej 13 er afstemt med brugerne fra Ung Aabenraa og Ungeindsatsen.  Arbejderne har til formål at forberede indflytningen af Ung Aabenraa og Ungeindsatsen i august med skolestart for Ung Aabenraa til følge.

  Kommunale Ejendomme har i samarbejde med Ung Aabenraa forud for endelig beslutning om indflytning klarlagt den nødvendige funktionalitet for bygningen, herunder de vedligeholdelses -og indretningsmæssige tiltag. Enhederne har arbejdet stringent under hensynet til bygningens konstruktion og har søgt at begrænse omfanget af ombygninger. Arbejderne,  der er identificeret, skal gennemføres for at imødekomme funktionelle forhold hos brugerne og lovgivningsmæssige krav. De hjemtagne tilbud på opgaverne viser, at der i alt over årene 2018 og 2019 må investeres sammenlagt 9,6 mio. kr. til dette formål.

  Kommunale Ejendomme konstaterer, at omfanget af indretningsbetingede forhold er omkostningstungt. Det skyldes bygningens særlige konstruktion og alder, men også betydningen af lovmæssige ændringer siden opførelsen i 1972 og til i dag.

  Der er på investeringsoversigten 2017-2021 i alt afsat 13,8 mio. kr. i rådighedsbeløb, til indretning/klargøring af Dronning Margrethes vej, hvoraf der er frigivet 0,5 mio. kr. ved budgetvedtagelsen, 3 mio. kr. til indvendig istandsættelse og 3 mio. kr. til udvendig vedligehold, ”Klargøring af Dronning Margrethesvej 13”, i alt 6,5 mio. kr. 

  For at kunne indrette og istandsætte ejendommen indvendigt til de nye brugere, er det nødvendigt at justere bevillingsforudsætninger, givet ved Byrådets behandling af 31. januar 2018, hvor der er meddelt  anlægsbevilling på 3 mio. kr. til ”Klargøring af Dronning Margrethesvej 13” - renovering af vinduer og døre mv. Det er nødvendigt for i stedet at kunne finansiere indvendige arbejder og sikre ibrugtagningstilladelse.

  Det afsatte rådighedsbeløb på 3,1 mio. kr. i 2019 anbefales ligeledes anvendt til indvendige indretnings- og istandsættelsesarbejder for Ungeindsatsen.  Her vil forvaltningen komme med en særskilt frigivelsessag på et senere tidspunkt.

  Udvendige istandsættelsesarbejder indgår i prioritering af øvrig udvendig vedligeholdelse af hensyn til at muliggøre ibrugtagning af bygningen.

  Indstilling

  Kultur, Miljø og Erhverv indstiller,

  at bevillingsgrundlaget for anlægsbevilling til ”Klargøring af Dronning Margrethesvej” på 3 mio. kr. ændres til brug for indvendig istandsætning og indretning til Ung Aabenraa og Ungeindsatsen.

  Beslutning Økonomiudvalget den 12-06-2018

  Anbefales godkendt.

  Ejler Schütt deltog ikke i behandlingen af sagen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/18280, Sagsinitialer: SLOR