Beslutningsprotokol

tirsdag den 14. august 2018 kl. 15:30

Mødested: Lokale 412, Skelbækvej
Udvalg: Økonomiudvalget
Medlemmer: Thomas Andresen, Kirsten Nørgård Christensen, Philip Tietje, Lars Kristensen, Erwin Andresen, Ejler Schütt, Arne Leyh Petersen, Karsten Meyer Olesen, Povl Kylling Petersen, Kim Brandt, Jan Riber Jakobsen
Bemærkninger: Der var afbud fra Povl Kylling Petersen
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 18/1112, Sagsinitialer: kae

  Beslutning Økonomiudvalget den 14-08-2018

  Godkendt.

  Afbud: Povl Kylling Petersen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/1112, Sagsinitialer: kae

  Beslutning Økonomiudvalget den 14-08-2018

  • Møde med Daniel Günther, ministerpræsident Slesvig-Holsten
  • Miljø- og Fødevareministeriet har kompetence omkring vildsvinehegn
  • Udmelding om etablering af Familiehus i Odense
  • Orientering om Arwos tilgodehavende ved Aabenraa Kommune i relation til erhvervsjord, der er byggemodnet før 2010.

  Afbud: Povl Kylling Petersen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/3668, Sagsinitialer: KSA

  Sagsfremstilling

  Kommunerne bliver hvert år midtvejsreguleret som følge af ændringer i de forudsætninger, der lå til grund for indeværende års økonomiaftale. Midtvejsreguleringen medfører en ændring af bloktilskuddet for 2018.

  I denne sag fremlægges de bevillingsmæssige korrektioner som følge af midtvejsreguleringen samt forslag til yderligere udmøntning af de overførte budgetværnspuljer.

  Samlet set medfører midtvejsreguleringen en reduktion af bloktilskuddet på i alt 40,536 mio. kr. for Aabenraa Kommunes vedkommende, hvilket kan henføres til følgende:

  • -4,236 mio. kr. i negativ regulering til finansiering af skattenedslag som følge af personskattelovens skatteloft (dette var forventet og forudsat i budgettet)
  • 0,827 mio. kr. vedrørende den kollektive skattesanktion for 2018, idet kommunerne, under ét, hævede skatterne mere end aftalt
  • 5,363 mio. kr. i merindtægt vedrørende L&C programmet samt økonomiaftalens virkning for 2018
  • -7,051 mio. kr. i budgetreduktion for udvalgsområderne under ét, som følge af, at der i 2018 er aftalt en midtvejsregulering af pris- og lønfremskrivningen, idet prisudviklingen og lønaftalen samlet set er 0,3 % lavere end det kommunerne er kompenseret for
  • -10,890 mio. kr. vedrørende pulje overført fra 2017 til 2018, der anvendes til medfinansiering af negativ efterregulering af overførselsudgifter
  • -22,477 mio. kr. i negativ midtvejsregulering af budgetgarantien (overførselsudgifterne) for 2018, idet der på områderne kontanthjælp, integration, ressourceforløb, driftsudgifter og sygedagpenge forventes færre udgifter
  • -3,708 mio. kr. i negativ midtvejsregulering vedrørende beskæftigelsestilskuddet for 2018 samt medfinansiering af en særlig forsikringsordning på området
  • -7,476 mio. kr. i negativ efterregulering af beskæftigelsestilskud 2017
  • -9,055 mio. kr. i resterende budgetværn, idet der af de afsatte 16,631 mio. kr. er anvendt 7,476 mio. kr. jf. foranstående negative efterregulering af beskæftigelsestilskud 2017

  Herudover anbefales det, at det resterende budget i de afsatte budgetværnspuljer, der er overført fra 2017 til 2018, anvendes til:

  • 9,800 mio. kr. anvendes til genopfyldning af Bygningsvedligeholdelsespuljen, jf. byrådssag af 21. marts 2018
  • 8,366 mio. kr. fastholdes som budgetværn i 2018 på Arbejdsmarkedsudvalgets budget

  I nærværende sag udmøntes de bevillingsmæssige konsekvenser for 2018. Konsekvenserne af L&C-programmet (3. pind fra oven) udmøntes på udvalgsniveau i bevillingskontrollen pr. 30.9.2018, mens de budgetmæssige konsekvenser i overslagsårene udmøntes i budgettet 2019-2022.

  Alle bevillingsændringer, med tilhørende noter, fremgår af vedhæftede bilag.

  Økonomi og afledt drift

  De økonomiske virkninger af Midtvejsreguleringen 2018 kan sammenfattes således (beløb i 1.000 kr.):

  Punkt

  2018 (i 1.000 kr.)

  Midtvejsregulering, reduceret bloktilskud

  40.536

  Sanktion, skattestigning i budget 2018

  827

  Skatteloft (var budgetteret)

  -4.236

  Mellemtotal

  37.127

  L&C program 2018

  5.363

  P/L regulering

  -7.050

  Midtvejsregulering, budgetgaranti

  -22.477

  Midtvejsregulering, beskæftigelsestilskud

  -3.708

  Efterregulering, beskæftigelsestilskud 2017

  -7.476

  Mellemtotal

  -35.348

  Nulstilling af budgetværn, overførselsudgifter

  -10.890

  Nulstilling af budgetværn, beskæftigelsestilskud

  -9.055

  Mellemtotal

  -19.945

  Rådhusrenovering

  9.800

  Budgetværn, overførselsudgifter (residiual)

  8.366

  Mellemtotal

  18.166

  I ALT – NETTO 0

  0

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at bevillingsændringerne i 2018, netto 0, jf. foranstående og vedhæftede bilag, godkendes.

  Beslutning Økonomiudvalget den 14-08-2018

  Godkendt.

  Afbud: Povl Kylling Petersen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/719, Sagsinitialer: LNY

  Sagsfremstilling

  I denne sag orienteres om Brand & Redning Sønderjylland budget for 2019-2022.

  Beredskabskommissionen har på mødet den 25. juni vedtaget budgettet for 2019.

  Jf. vedtægterne har Beredskabskommissionen kompetence til at vedtage budgettet, hvorfor budgettet på Aabenraa Kommunes drifts- og anlægsbidrag alene fremlægges som en efterretningssag.

  Det fremsendte budget viser et driftsbudget på  i alt 32,2 mio. kr. og et anlægsbudget på i alt 3,5 mio. kr.

  Budgettet er fremskrevet med KLs pris og lønfremskrivning. Budgettet indeholder en beslutning om at forlænge lejeaftalen på pavillonløsningen  i Tinglev, hvilket medfører en merudgift for ejer-kommunerne fra 2019 i forhold til budgetforudsætningen for 2018-2021. Det fremsendte budget viser tillige, at der afsættes flere midler til driftsmateriel, hvilket finansieres af en omprioritering indenfor budgetrammen.

  Udgifterne finansieres af et drift- og anlægsbidrag fra de 3 ejer-kommuner Tønder, Haderslev og Aabenraa.

  Iflg. vedtægterne hæfter kommunerne for eventuelle merforbrug for Brand & Redning Sønderjylland, ligesom eventuelle mindre forbrug afregnes til kommunerne i året efter regnskabet er afsluttet.

  Aabenraa kommunes andel udgør i alt 13,653 mio. kr. og medfører en merudgift på 0,271 mio. kr. i forhold til det afsatte budgetramme i spillerum 2. Merudgiften begrundes bl.a. med, at ejendomsdriften fastholdes på niveau for 2018.

  Brand & Redning Sønderjyllands budget for 2019 er indarbejdet i spillerum 3 i Aabenraa Kommunes budgetbidrag for 2019 - 2022.

  Økonomi og afledt drift

  Forlængelse af lejeaftalen for pavillonbygningen  medfører, at kommunerne skal deponere et beløb svarende til anskaffelsesværdien af bygningen.

  Aabenraa Kommunes andel udgør 0,806 mio. kr., som anbefales disponeret af kommunens låneramme for 2019.

  I budgetbidragets spillerum 3 er der i 2019 ledig låneramme til finansiering af ovenstående.

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at drifts- og anlægsbudgettet for Brand & Redning Sønderjylland for 2019 – 2022 tages til efterretning.

  At der disponeres 0,806 mio. kr. af lånerammen i 2019 vedr. forlængelse af lejemålet for Brand og Redning Sønderjylland.

  Beslutning Økonomiudvalget den 14-08-2018

  Godkendt.

  Afbud: Povl Kylling Petersen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/719, Sagsinitialer: GES

  Sagsfremstilling

  Regeringen og KL indgik den 7. juni 2018 aftale om kommunernes økonomiske rammer for 2019.

  Økonomiaftalens konsekvenser (spillerum 3)

  Økonomiaftalen indeholder:

  • Et løft på netto 1,2 mia. kr. til styrket velfærd, herunder sundhed og ældre.
  • Omlægning af klippekortspuljen på 0,4 mia. kr. til bloktilskud
  • Ekstraordinært finansieringstilskud i 2019 på 3,5 mia. kr.
  • Nedjustering af budgetgarantien på overførselsindkomster på 2,2 mia. kr. samt en efterregulering (tilbagebetaling) for perioden 2015-2017 på 3 mia. kr.
  • Anlægsrammen forhøjes med 0,8 mia. kr. i forhold til 2018 og udgør 17,8 mia. kr.

  Det samlede resultat af økonomiaftalen påvirker kassebeholdningen negativt med 29,1 mio. kr. i 2019 forhold til spillerum 2.

  Forværringen er bl.a. begrundet i en efterregulering af budgetgarantien på overførsler på 30 mio. kr., samt ændringer i udligningen der samlet set medfører færre indtægter til kommunen.


  Den risikobaserede indtægtspulje er i 2019 er delvist finansieret af økonomiaftalen, der resterer en negativ pulje på 5 mio. kr. der ikke er finansieret i spillerum 3. Overslagsårene er tilrettet, således puljen udgør en forventet merindtægt på 54 mio. kr. fra 2020 begrundet i en forventet fremtidig merindtægt svarende til det ekstraordinære finansieringstilskud.

  Udover økonomiaftalen er der indarbejdet tekniske korrektioner på i alt 1,526 mio. kr. i 2019, som vedrører EU-valg, driftstilskud til BRSJ samt nulstilling af fundraiserfunktionen.

  Resultat af økonomiaftalen samt tekniske korrektioner fremgår af budgetnotatet bilag 1, og svarer til spillerum 3.

  Følgende forudsætninger er indregnet i spillerum 3:

  • Indtægterne svarer til statsgarantien
  • Evt. merindtægt fra §16 ansøgning er ikke indregnet
  • Der er afsat en anlægspulje på 13 mio. kr.
  • Der er indregnet konsekvenser af lov og cirkulæreprogrammet og aftaleniveauet for Kommunal Medfinansiering, budgetgaranti for overførselsindkomster samt beskæftigelse tilskud
  • Effektiviseringsbidraget er udmøntet ved rammeudmeldingen, og der resterer en negativ pulje på 5 mio. kr. i 2020, der ikke er udmøntet.
  • Løft som følge af omlægning af finansiering til klippekort og serviceløft i øvrige er ikke indregnet i spillerummet, idet der særskilt tages stilling til det jf. spillerum 4

  Økonomiaftalen alene (spillerum 3) medfører en forværring af spillerummet i 2019 og overslagsårene.
  Der er indarbejdet et forslag om at holde efterreguleringen af budgetgarantien på de 30 mio. kr. i 2019 udenfor måltallet i den økonomiske politik.

  Hvis dette indregnes vil resultat af Økonomiaftalen før evt. udfordringer overholde målsætningerne i den økonomiske politik.

  Målsætning

  2019 *

  2019**

  Overskud på ordinær drift på minimum 120 mio. kr.

  +

  -

  Kassepåvirkning i balance

  +

  -

  Ultimo kassebeholdning på 100 mio. kr.

  +

  +

  Langfristet gæld under landsgennemsnittet

  +

   +

  *Efterregulering på budgetgaranti på overførsler holdes udenfor måltal

  ** Efterregulering på budgetgaranti er indeholdt i måltal

  Låneoptagelse og langfristet gæld

  Iflg. den økonomiske politik skal langfristet gæld pr. indbygger ligge under landsgennemsnittet, der ultimo 2017 udgør 10.196 kr. pr. indbygger.

  Der er budgetteret med et nettoafdrag på 11 mio. kr. i 2019, hvilket vil medføre, at langfristet gæld pr. indbygger udgør 10.158 kr.

  Balance i budget 2019-2022 (spillerum 4)

  For at skabe balance og håndtere de udfordringer som økonomiaftalen medfører, anbefales det, at følgende indarbejdes i budget 2019-2022 (spillerum 4)

  • Indarbejdelse af forventet mereindtægt fra § 16 på ca. 9 mio. kr. for at nulstille den risikobaserede indtægtspulje og skabe balance og dermed overholdelse af den økonomiske politik
  • Servicerammeløftet, som kommunerne er kompenseret for i økonomiaftalen, indarbejdes alene med væksten i Aabenraa Kommunes demografimodel svarende til 6,5 mio. kr.
  • Indarbejdelse af omlægning af finansieringsmodellen på klippekort indarbejdes som en pulje der afsættes under økonomiudvalget til senere udmøntning
  • Indarbejdelse af 0,6 mio. kr. til de nye væksthuse som følge af omlægning af tilskudsmodellen på Erhvervsområdet.
  • Nedreguleringen af overførselsudgifter (kontant- og uddannelseshjælp) på 15 mio. kr. fra økonomiaftalen indarbejdes ikke som følge af KIK II strategien.
  • Der indarbejdes ikke midler til forventet merudgift vedr. aktivitetsbestemt medfinansiering, idet der er igangsat en analyse på området.

  De listede udfordringer er indarbejdet i spillerum 4 og

  medfører et yderligere kassetræk 2019 og overslagsårene.

  Den økonomiske politik er med indarbejdelse af øvrige udfordringer dog overholdt i 2019 i forhold til måltal for overskud på ordinær drift, kassepåvirkning samt ultimo kassebeholdning.

  Der er ikke taget stilling til overslagsårene, idet tallene på nuværende tidspunkt indikerer en forværring af budgetbalancen i 2020 og frem.

  Servicerammen i spillerum 4 holdes fortsat indenfor aftalen, hvor der resterer 14,4 mio. kr. i forhold til den kommunefordelte ramme.

  Realvæksten i forhold til 2018 pr. indbygger udgør -0,38%

  Det anbefales, at øvrige udfordringer samt forslag til at skabe balance indarbejdes i spillerum 4, som bliver udgangspunktet til budgetseminaret.

  Udfordringer der udestår i budget 2019-2022

  Med spillerum 4 udestår der fortsat  følgende udfordringer,  usikkerhedsområder i budgetbidraget:

  - Den Kommunale Aktivitetsbestemte Medfinansiering (KMF) Der er udarbejdet en analyse af området, der gennemgås på minibudgetseminaret.

  - Budgetgarantiområdet er markant nedjusteret af staten i økonomiaftalen,  holder niveauet på landsplan kan det udfordre Aabenraa Kommunes budgetbidrag.

  - §16 tilskuddet, er der indregnet en forventet indtægt på i alt 10 mio. kr.

  Omprioriteringer i budget 2019-2022

  Drift

  Med spillerum 4 henstår der således ingen driftspuljer til prioritering i budget 2019-2022.  Omprioriteringen indenfor driften skal således ske inden for omprioriteringskatalogets reduktionsforslag, som de stående udvalg har fremsendt.

  Anlæg

  Aftalen indeholder en opjustering af anlægsrammen med 13 mio. kr., der er placeret som en ikke udmøntet pulje i investeringsoversigten på i alt 12,987 mio. kr.

  Investeringsoversigten svarer til det godkendte budget 2018-2021 inkl. ændringer som følge af byrådsbeslutninger.

  I spillerummet udgør anlægspuljen, der ikke er disponeret følgende:

  (1.000 kr.)

  2019

  2020

  2021

  2022

  Anlægspulje

  12.987

  4.537

  47.385

  113.545

  Økonomi og afledt drift

  Budgetbidrag med indhold af økonomiaftalen og tekniske korrektioner - spillerum 3 excl. investeringsstrategier og efterregulering af budgetgarantien for 2015-2017 viser følgende resultat:

  Spillerum 3.B excl. investeringsstrategier

  2019

  2020

  2021

  2022

  Indtægter

  Driftsudgifter incl. renter

  -3.858.791

  3.722.986

  -3.880.811

  3.825.520

  -3.956.190

  3.939.980

  -4.038.929

  4.038.943

  Resultat af ordinær drift

  -135.805

  -55.291

  -16.211

  14

  Anlæg incl. jordforsyning

  112.500

  131.600

  123.000

  120.000

  Resultat

  -23.305

  76.309

  106.790

  120.014

  Netto lån (låneopt./afdrag)

  Finansforskydninger

  11.101

  -6.641

  27.167

  -18

  10.336

  -18

  25.131

  -18

  Påvirkning kassebeholn.

  -18.845

  103.458

  117.108

  145.127

  Forventet kassebeholdn. Ult. 2018

  -206.880

  Forventet ult. Kassebeholdn.

  -225.725

  -122.266

  -5.159

  139.968

  + = udgifter/kassetræk/merforbrug

  -= indtægter/kasseopsparing/mindreforbrug

  Budgetbidrag forslag med henblik på at skabe balance - spillerum 4 excl. investeringsstrategier og efterregulering af budgetgarantien for 2015-2017 viser følgende resultat:

  Spillerum 4.B excl. investeringsstrategier

  2019

  2020

  2021

  2022

  Indtægter

  Driftsudgifter incl. renter

  -3.862.791

  3.742.471

  -3.880.811

  3.829.985

  -3.956.190

  3.944.445

  -4.038.929

  4.043.408

  Resultat af ordinær drift

  -120.320

  -50.826

  -11.746

  4.479

  Anlæg incl. jordforsyning

  112.500

  131.600

  123.000

  120.000

  Resultat

  -7.820

  80.774

  111.255

  124.479

  Netto lån (låneopt./afdrag)

  Finansforskydninger

  11.101

  -6.641

  27.167

  -18

  10.336

  -18

  25.131

  -18

  Påvirkning kassebeholn.

  -3.360

  107.923

  121.573

  149.592

  Forventet kassebeholdn. Ult. 2018

  -206.880

  Forventet ult. Kassebeholdn.

  -210.240

  -102.316

  19.256

  168.848

  + = udgifter/kassetræk/merforbrug

  -= indtægter/kasseopsparing/mindreforbrug

  Spillerum 4 er grundlag for foreløbig indberetning til KL om servicedrift ramme og anlægsramme.

  Indstilling

  Direktionen indstiller,

  at de økonomiske konsekvenser af økonomiaftalen, jf. bilag 1 note 1-19, indarbejdes i budgetbidraget,

  at de tekniske korrektioner, jf. bilag 1 note 20-27, indarbejdes i budgetbidraget,

  at forslaget om at efterreguleringen af budgetgarantien fra 2015-2017 på i alt 30 mio. kr. ikke indgår i måltallene for den økonomiske politik,

  at øvrige ændringer, jf. bilag 2 note 28-34, indarbejdes som anført i budgetbidraget,

  at spillerum 4 bliver udgangspunktet på budgetseminaret.

  Beslutning Økonomiudvalget den 14-08-2018

  Godkendt.

  Afbud: Povl Kylling Petersen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/22109, Sagsinitialer: SHA

  Sagsfremstilling

  Udviklingsråd Sønderjylland (URS) er et samarbejde mellem erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner og de fire sønderjyske kommuner.

  URS minder på en række områder om de såkaldte Business Regions, men adskiller sig ved, at uddannelsesinstitutionerne er med i samarbejdet og erhvervslivet fylder relativt mere.

  Kommunerne finansierede oprindeligt halvdelen af URS´ budget og erhvervslivet, herunder ikke mindst Bitten og Mads Clausens Fonden, den anden halvdel. Over de sidste år er kommunernes relative andel øget.

  Kommunerne indgik i 2014 en fireårig aftale om at finansiere URS med 1,858 mio. kr. (2018 PL) fordelt efter befolkningstal. Aftalen udløber i 2018. URS ønsker at få en ny fireårig aftale med de fire sønderjyske kommuner. Aftalen opretholdes på samme udgiftsniveau og pristalsreguleres som de hidtidige år.

  Det betyder, at fordelingen af kommunernes udgifter bliver som følger:

  Sønderborg Kommune     610.079 kr.

  Aabenraa Kommune        481.230 kr.

  Haderslev Kommune       457.104 kr.

  Tønder Kommune            309.341 kr.

  I alt                               1.857.754

  Det sønderjyske koordinationsudvalg besluttede på møde den 23. maj 2018 at tildele URS en fornyet fireårig bevilling på uændret niveau, gældende for perioden 2019 – 2022.

  Økonomi og afledt drift

  Aabenraa Kommune har i budget 2019-2022 under Økonomiudvalget afsat 0,492 mio. kr. til URS under politikområdet ”Erhvervsudvikling”, hvilket kan finansiere Aabenraa kommunes andel på 0,481 mio. kr. (2018 p/l) ved en eventuel forlængelse af kontrakten.

  Indstilling

  KME indstiller,

  at Det sønderjyske koordinationsudvalgs indstilling støttes, og der tildeles URS en ny fireårig bevilling på uændret niveau (1,858 mio. kr. 2018 PL), og

  at Aabenraa kommunes andel årligt udgør 0,481 mio. kr., som årligt prisreguleres. 

  Beslutning Økonomiudvalget den 14-08-2018

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Povl Kylling Petersen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/26599, Sagsinitialer: TWI

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal der tages stilling til, om der kan frigives midler til Rens & Omegns Lokalhistoriske Forenings køb af ejendom beliggende på Pebersmarkvej 4, 6372 Bylderup Bov.

  Den lokalhistoriske forening har forhandlet og indgået en købsaftale med sælger af ejendommen på Pebersmarkvej 4 i Bylderup Bov. Af købsaftalen fremgår købesummen at være 0,350 mio. kr.

  På den baggrund har den lokalhistoriske forening bedt om udbetaling af tilskud til at effektuere købet af ejendommen.

  Økonomi og afledt drift

  Der er på investeringsoversigten i budget 2018 afsat et beløb på 0,350 mio. kr., som anlægstilskud til køb af ejendom til Rens Museum.

  Ved udbetaling af tilskuddet vil der jf. kommunens retningslinjer blive tinglyst et pantebrev på 0,350 mio. kr. i den erhvervede ejendom. Beløbet forrentes og afdrages ikke.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der gives en anlægsbevilling på 0,350 mio. kr. til køb af ejendom til Rens Museum finansieret af det afsatte rådighedsbeløb, og

  at Rådighedsbeløb frigives.

  Beslutning Økonomiudvalget den 14-08-2018

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Povl Kylling Petersen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/18524, Sagsinitialer: jkj

  Sagsfremstilling

  Denne sag vedrører en ændring af administrationsgrundlaget for Sund Vækst puljen.  Aabenraa Kommune oprettede i 2014 en Sund Vækst pulje og et dertilhørende administrationsgrundlag. Dette blev godkendt af Økonomiudvalget den 22. april 2014. Bestyrelsen for Business Aabenraa fik kompetencen til at uddele midler fra Sund Vækst puljen.

  Der har været 27 ansøgninger til Sund Vækst puljen i den tid, Business Aabenraa har administreret puljen, heraf er 6 afvist og 21 godkendt. Det fremgår af bilaget, hvilke ansøgninger, der er behandlet.

  Ændringen af Sund Vækst puljens administrationsgrundlag forsøger at inddrage de erfaringer, der er gjort i den tid, Business Aabenraa har administreret Sund Vækst puljen. Erfaringerne kan opsummeres til følgende punkter:

  · ”Sund Vækst puljen støtter økonomisk primært nye arrangementer/ tiltag. I særlige tilfælde kan der gives midler til videreudvikling”.  Erfaringen er, at det tager tid at få skabt opmærksomhed omkring et arrangement, og det er de tilbagevendende arrangementer, der har potentiale til at tiltrække deltagere, da kendskabsgraden udvides over tid. Det betyder, at flere af ansøgningerne er godkendt, selvom de ikke har været nye, men alene har været en videreudvikling. Det gælder eksempelvis Kultur & Gourmetfestivalen.

  · At ikke alle arrangementer kan blive kommercielle og dermed økonomisk uafhængige af støtte. Vil man eksempelvis have arrangementer, der understøtter kommunens vision om at ”være kendt for en smuk og levende Aabenraa by”, vil man også i en række tilfælde skulle støtte økonomisk for at få ressourcer til at tiltrække og gennemføre arrangementerne, da man ikke kan tjene på selve arrangementet. Det gælder eksempelvis krydstogtskibets besøg eller julehjertebyen.

  Med disse erfaringer in mente fremlægges udkast til ændring af administrationsgrundlaget for Sund Vækst puljen gældende fra 1. januar 2019. Budgettet for sund vækst puljen berøres ikke.

  Kultur, Miljø og Erhverv foreslår, at ændringen af administrationsgrundlaget for Sund Vækst puljen sendes til høring hos Bestyrelsen for Business Aabenraa og fremlægges til endelig vedtagelse i forbindelse med behandling af ny samarbejdsaftale med Business Aabenraa til erstatning for den nuværende aftale , som udløber 31. december i år. 

  Indstilling

  Kultur, Miljø og Erhverv indstiller,

  at udkast til administrationsaftale for Sund Vækst puljen godkendes med henblik på fremsendelse til høring i bestyrelsen for Business Aabenraa.

  Beslutning Økonomiudvalget den 14-08-2018

  Godkendt, idet bilaget justeres med ny vækststrategi.

  Afbud: Povl Kylling Petersen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/16530, Sagsinitialer: ema

  Sagsfremstilling

  Den 16. august 2016 er Informationssikkerhedspolitikken sidst behandlet i Økonomiudvalget. Informationssikkerhedspolitikken, som definerer standarden for sikkerhedsarbejdet ved Aabenraa Kommune jfr. ISO 27001, revideres hvert 2. år.

  Informationssikkerhedsarbejdet er organiseret i Den Digitale Styregruppe, og det operationelle ansvar for den daglige styring er placeret hos IT- og Digitaliseringschefen, der fungerer som daglig sikkerhedsleder og fremadrettet som Databeskyttelsesrådgiver. Her sikres der, at aktiviteter, standarder, retningslinjer, kontroller og foranstaltninger gennemføres og efterleves, og skulle der ske brud på sikkerheden orienteres Den Digitale Styregruppe herom.

  Arbejdet med Informationssikkerhedspolitikken er efterhånden fuldstændig standardiseret efter ISO 27001, og alt er indarbejdet i et IT-program ”Secure Aware”, som er udarbejdet af en af de førende sikkerhedsvirksomheder i Danmark, firmaet Neupart (nu overtaget af KMD).

  Foruden selve Informationssikkerhedspolitikken ligger der et fuldt regelsæt bag politikken bestående af:

  • Organisering og implementering
  • Identifikation, klassifikation og ansvar for aktiver
  • Personalesikkerhed og brugeradfærd
  • Fysisk sikkerhed
  • IT- og netværksdrift
  • Adgangskontrol og metoder
  • Udvikling, anskaffelse og vedligeholdelse
  • Styring af sikkerhedshændelser
  • Beredskabsplanlægning og fortsat drift
  • Lovgivning, kontrakter og etik

  Informationssikkerhedspolitikken og de dertil knyttede regler er et gennemgående emne, når revisionen gennemfører den årlige IT-revision.

  På selve regelområdet er ISO standarden indarbejdet i hele regelsættet.

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at Informationssikkerhedspolitik 2018 godkendes.

  Beslutning Økonomiudvalget den 14-08-2018

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Povl Kylling Petersen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/19152, Sagsinitialer: SHA

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal træffes beslutning om fornyelse af partnerskabsaftale mellem Aabenraa Kommune og UC SYD for perioden oktober 2018 – oktober 2022.

  Partnerskabsaftalen indgås i erkendelse af, at begge parter har en række fælles interesser og mål. Parterne ønsker med aftalen at bidrage til samarbejde, udvikling og øget konkurrencekraft. Aftalen skal således være med til at styrke de samarbejdsflader der allerede eksisterer mellem parterne.

  Målet for samarbejdet er:

  · At sikre løbende dialog mellem de to organisationer, sådan at der er en gensidig forståelse for deres målsætninger

  · At skabe basis for fælles samarbejde mellem Aabenraa Kommune og UC SYD, der er med til at stimulere en positiv udvikling af kommunen

  · At danne ramme for gennemførsel af fælles projekter eller indsatser, som vil være til gensidig gavn for både UC SYD og Aabenraa Kommune

  Til aftalen er der ikke knyttet egentlige handleplaner, idet det forudsættes, at sådanne udarbejdes på mere lokalt niveau mellem de to parter, hvor det må være aktuelt. 

  Udmøntning af partnerskabsaftalen

  Ansvaret for udvikling af samarbejdet og udmøntning af partnerskabsaftalen ligger hos ledelsen ved henholdsvis UC SYD og Aabenraa Kommune. Der nedsættes en styregruppe bestående af repræsentanter fra begge organisationer. For Aabenraa Kommune varetages opgaven af borgmester og kommunaldirektør.  

  Økonomi og afledt drift

  Der er ingen økonomisk ramme tilknyttet denne aftale. Hver part afholder omkostninger forbundet med koordinering og administration af aftalen.

  Indstilling

  Kultur, Miljø og Erhverv indstiller,

  at partnerskabsaftalen mellem Aabenraa Kommune og UC SYD godkendes.

  Beslutning Økonomiudvalget den 14-08-2018

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Povl Kylling Petersen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/29611, Sagsinitialer: MMHO

  Sagsfremstilling

  Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har meddelt Aabenraa Kommune, at der pr. 16. februar 2018 er fordelt midler jævnfør bekendtgørelsen nr. 1044 af 30. juni 2016 – Pulje til Landsbyfornyelse. Der er afsat en pulje på 57,8 mio. kr. + restmidler på 3,4 mio. kr. fra 2014 og 2015, som nu fordeles mellem kommunerne.

  Trafik-, Bygge-, og Boligstyrelsen har meldt Aabenraa Kommune, at der er fordelt midler til Puljen for Landsbyfornyelse 2018. Kommunen kan meddele styrelsen tilsagn af midlerne frem til medio februar 2020.

  Aabenraa Kommune kan få tildelt 1.379 mio. kr. for 2018, egenfinansieringen udgør 40% svarende til 0,919 mio. kr. Totalbudget for 2018 udgør 2,298 mio. kr.

  Den statslige medfinansiering falder pr. marts 2019 fra 70% til 60%. Det har betydning for den kommunale medfinansieringsandel, der efter denne dato derved stiger til 40%. Kultur, Miljø & Erhverv forventer, at der først gøres brug af de tildelte midler efter denne dato, idet kommunen stadig har råderum på puljemidler fra 2017 til brug i 2018.  Derfor udgør kommunens andel 40%.

  Der er på investeringsoversigten for 2018-2021 ikke afsat midler til nedrivning af tomme og forfaldende huse.

  Pulje til landsbyfornyelse har i de seneste år været en medvirkende faktor til omfattende nedrivning, renoveringer og oprydning af og omkring bygninger i landsbyer. Samtidig har kommunen haft mulighed for opkøb af saneringsmodne ejendomme, der ellers måtte blive solgt via tvangsauktioner. 

  Puljen fungerer alene på baggrund af frivillige ansøgninger og hører under Vækstudvalget for Land og By.

  Økonomi og afledt drift

  Kommunes anvendelse af de statslige midler forudsætter kommunal medfinansiering. Da der ikke er afsat midler på investeringsoversigten i 2018 - 2021, skal der findes finansiering, såfremt Aabenraa Kommune ønsker at bruge de til kommunen reserverede midler.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der gives rådighedsbeløb og meddeles anlægsbevilling til Pulje for Landsbyfornyelse 2018 på 2,298 mio. kr., der frigives,

  at rådighedsbeløbet finansieres af et tilskud fra staten på 1,379 mio. kr. og af Aabenraa Kommune med 0,919 mio. kr., og

  at Aabenraa Kommunes andel på 0,919 mio. kr. finansieres af kommunens likvide beholdning.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 07-06-2018

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Michael Christensen (F)

  Supplerende sagsfremstilling

  Staben henleder opmærksomheden på, at finansiering kan tilvejebringes via +/- anlægspuljen, hvor der resterer 1,503 mio. kr.

  Beslutning Økonomiudvalget den 14-08-2018


  Anbefales godkendt, idet finansiering på 0,919 mio. kr. tilvejebringes via anlægspuljen for mere- og mindreforbrug i 2018.

  Afbud: Povl Kylling Petersen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/18783, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  Skolebestyrelsen for Varnæs Skole har henvendt sig til Børne- og Uddannelsesudvalget vedr. anlægsprojektet på Varnæs Skole.

  I forbindelse med godkendelse af budget 2018-21 blev der afsat 4 mio. kr. til erstatning af pavillon på Varnæs skole.

  Der er gennemført licitation og resultatet heraf er et bud på 4,344 mio. kr., hvilket er 0,344 mio. kr. over anlægsrammen.

  Projektet er herefter gennemgået, og der er foretaget en prioritering, således at anlægsbudgettet kan overholdes.

  For at undgå dele af denne prioritering har Varnæs Skoles bestyrelse fremsendt en ansøgning om en tillægsbevilling på 0,153 mio. kr.

  Varnæs Skole afholder selv udgifter svarende til 0,100 mio. kr. til etablering af legeplads og AV-udstyr.

  Ifølge kommunens retningslinjer skal der, når laveste bud ved en licitation ligger over anlægsrammen, foretages en prioritering, således at projektet holdes indenfor rammen.

  Ifølge kommunens kasse- og regnskabsregulativ er det Byrådet, der kan give tillægsbevillinger til anlægsbevillinger.

  Anlægsmidlerne for 2018 blev disponeret i forbindelse med budgetvedtagelsen i oktober 2017, hvor anlægsprojekter som udgangspunkt prioriteres.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at ansøgningen fra Varnæs Skoles bestyrelse ikke imødekommes.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 19-06-2018

  Det anbefales, at anlægget vedr. Varnæs Skole tilføjes de ekstra 0,156 mio. kr. fra anlægspuljen under Økonomiudvalget.

  Beslutning Økonomiudvalget den 14-08-2018

  Anbefales godkendt, idet finansieringen på 0,156 mio. kr. tilvejebringes fra anlægspuljen til mere- og mindreforbrug i 2018.

  Afbud: Povl Kylling Petersen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/1605, Sagsinitialer: sj

  Sagsfremstilling

  I denne sag tages stilling til overførsel af bevillingen til Fritidspas til Børne- og Uddannelsesudvalget i perioden 1. august 2018 – 31. december 2020.

  Kultur og Fritidsudvalget godkendte på mødet en 2. maj 2018, at bevillingen på 0,100 mio. kr. vedrørende Fritidspas overføres til Børn og Uddannelsesudvalget for perioden august 2018 – december 2020. Beslutningen betyder, at visitationen af Fritidspas varetages ude på skolerne, og at Kultur, Miljø & Erhverv initierer en evaluering af ordningen i 2020, så den eventuelt kan gøres permanent.

  Børne- og Uddannelsesudvalget havde sagen til orientering på deres møde den 8. maj 2018 og ønskede en tydeliggørelse af, at Fritidspasset omfatter alle skoledistriktets børn. Dette er i overensstemmelse med den hidtil gældende praksis.

  Herudover skal der aktivt tages stilling til overførsel af bevillingen.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv og Børn og Skole indstiller,

  at ansvaret for visiteringen af Fritidspas overgår til Børn og Skole pr. 1. august 2018,

  at fordelingen finder sted under hensyntagen til alle skoledistriktets børn,

  at der i 2018 anbefales, at der gives en negativ tillægsbevilling på 0,044 mio. kr. til Kultur- og Fritidsudvalget, som tilgår Børne- og Uddannelsesudvalget,

  at der i 2019-2020 gives en negativ rammekorrektion på 0,100 mio. kr. til Kultur- og Fritidsudvalget, som tilgår Børne- og Uddannelsesudvalget, og

  at Kultur, Miljø & Erhverv tager initiativ til at evaluere anvendelsen af resurserne og samarbejdet mellem skoler, foreninger og forvaltning i 4. kvartal 2020.    

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 07-08-2018

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Jonas Haase (A) og Signe Bekker Dhiman(A).

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 07-08-2018

  1.-2. at godkendt,

  3.-4. at anbefales godkendt, og

  5. at godkendt med bemærkning om, at evalueringen bør ske i 2. kvartal 2020, således at den kan indgå i budget 2021.

  Afbud: Erik Uldall Hansen

  Beslutning Økonomiudvalget den 14-08-2018

  Godkendt.

  Afbud: Povl Kylling Petersen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/13346, Sagsinitialer: sbro

  Sagsfremstilling

  I økonomiaftalen mellem Regeringen og KL for budget 2019 indgår, at forventning til pris- og lønregulering i 2018 sænkes med 0,3 %. Denne reduktion udmøntes i det igangværende 2018-budget og dermed også på dagtilbud.

  En konsekvens af ændret pris- og lønfremskrivning i 2018 på dagtilbudsområdet er, at grundlaget for forældrebetaling i dagtilbud og tilskud til privat pasning bliver ændret, og dermed påvirkes taksten for 2018.

  Med baggrund i ændret pris- og lønfremskrivning er der foretaget en genberegning af forældrebetalingstaksten og tilskud til privat pasning.

  Genberegning medfører, at forældrebetaling og tilskud bliver mindre som følge af, at fremskrivningen reduceres med 0,3 %.

  Ændring af forældrebetaling og tilskud til privat pasning kan tidligst ske med 3 måneders varsel i henhold til gældende bestemmelser. I praksis vil ændringen kunne få betydning fra 1. december 2018, og den samlede ændring bliver således fordelt på årets sidste måned.

  Økonomi og afledt drift

  Ændringen i budgettet betyder at taksterne ændres, jf. nedenstående pr. 1. december 2018.

  Takst pr. md (11 mdr.)

  Godkendt takst 2018

  Ny takst pr 1.12.2018

  Ændring

  Dagpleje

  Daginstitution

  0-2 år

  3-5 år

  2.805

  3.148

  1.835

  2.717

  3.038

  1.780

  -88

  -110

  -55

  Tilskud privat børnepasning (12 mdr.)

  0-2 år

  3-5 år

  5.457

  3.693

  5.253

  3.564

  -204

  -129

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at ovenstående takster godkendes, og

  at forvaltningen efter byrådets godkendelse af takster varsler forældre om takstændringen med 3 måneders varsel.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 07-08-2018

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Erik Uldall Hansen

  Beslutning Økonomiudvalget den 14-08-2018

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Povl Kylling Petersen.