Beslutningsprotokol

tirsdag den 11. september 2018 kl. 15:30

Mødested: Lokale 412, Skelbækvej
Udvalg: Økonomiudvalget
Medlemmer: Thomas Andresen, Kirsten Nørgård Christensen, Philip Tietje, Lars Kristensen, Erwin Andresen, Ejler Schütt, Arne Leyh Petersen, Karsten Meyer Olesen, Povl Kylling Petersen, Kim Brandt, Jan Riber Jakobsen
Bemærkninger: Afbud: Arne Leyh Petersen.
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 18/1112, Sagsinitialer: kae

  Beslutning Økonomiudvalget den 11-09-2018

  Godkendt.

  Afbud: Arne Leyh Petersen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/1112, Sagsinitialer: kae

  Beslutning Økonomiudvalget den 11-09-2018

  - Proces for Landesgartenschau drøftet.

  Afbud: Arne Leyh Petersen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/719, Sagsinitialer: GES

  Sagsfremstilling

  Økonomiudvalget har til opgave at udarbejde et budgetforslag for 2019 og overslagsårene 2020-2022 jf. styrelsesloven.

  Skatter:

  Budgetforslaget forudsætter en uændret skatteprocent på

  • 25,6 procent indkomstskat
  • 18,9 promille grundskyld, beboelse og erhverv
  • 9,45 promille dækningsafgift af grundværdi af offentlige ejendomme
  • 8,75 promille dækningsafgift af forskelsværdi af offentlige ejendomme
  • 4,1 promille landbrugsjord/produktionsjord
  • 0,0 promille dækningsafgift for erhverv

  Indtægter/finansiering:

  Skatter og tilskud tager udgangspunkt i statsgarantien og KL’s tilskudsmodel for overslagsårene.

  Der er indregnet en risikobaseret indtægtspulje i overslagsårene på 54 mio. kr., svarende til størrelsen på tidligere års finansieringstilskud.

  Effektiviseringsbidrag m.m.:

  Effektiviseringspuljen, som blev indarbejdet i forbindelse med økonomiaftalen for 2017, udgør 5 mio. årligt. Der henstår en ikke udmøntet pulje på 5 mio. kr. i 2020 og frem. Puljen forventes udmøntet ved budgetlægningen for 2020-2023.

  Takster:

  Taksterne beror på de budgetforudsætninger, som fremgår af basisbudgettet. Taksterne vil blive justeret som følge af udmøntning af evt. emner fra omprioriteringskataloget, driftsinvesteringsønsker samt øvrige justeringer af budgetrammen.

  Taksterne godkendes endeligt i forbindelse med 2. behandling af budgettet.

  Særtilskud samt låneansøgninger:

  Som resultat af særtilskudsansøgningen har Aabenraa Kommune modtaget 10,932 mio. kr. i særtilskud. Merprovenuet svarende til 0,942 mio. kr. er indarbejdet i spillerum 5, som en driftspulje til prioritering i 2019.

  Der er givet lånetilsagn på i alt 47 mio. kr. Tilsagnet giver mulighed for at optage et lån for  yderligere 22 mio. kr. i 2020.  Merprovenuet er ikke indarbejdet i spillerum 5, idet en forøgelse af låneoptagelsen vil udfordre målsætningen i den økonomiske politik.

  Driftsrammen:

  Driftsrammen tager udgangspunkt i de stående udvalgs budgetbidrag, byrådsbeslutninger, tekniske korrektioner samt regeringsaftalen.

  De stående udvalg har udarbejdet forslag til reduktioner til omprioriteringskataloget, der fremgår af det udleverede budgetmateriale (budgetmappen m.m.). Forslagene er ikke er indarbejdet i spillerum 5.

  Anlægsrammen:

  Anlægsrammen tager udgangspunkt i det vedtagne budget 2018-2021 korrigeret for byrådsbeslutninger.

  Anlægsrammen indeholder en uudmøntet anlægspulje i 2019 på 12,987 mio. kr., på 4,537 mio. kr. i 2020, på 47,385 mio. kr. i 2021 og på 113,545 mio. kr. i 2022.

  De stående udvalg har udarbejdet forslag vedr. fejl og mangler vedr. anlægsprojekter samt forslag til betalingsforskydninger, der ikke er indarbejdet i spillerum 5. Oversigt og bemærkninger vedr. anlægsændringerne fremgår af det udleverede budgetmateriale.

  Anlægsniveau og servicedriftsrammen:
  Anlægsrammen i økonomiaftalen er fastsat til 17,8 mia. kr. Den forholdsmæssige andel for Aabenraa Kommune svare til  178 mio. kr. I spillerum 5 udgør anlægsrammen 126,6 mio. kr. brutto.

  Servicerammen for Aabenraa Kommune er opgjort til 2,642 mia. kr. Servicerammen i spillerum 5 udgør 2,642 mia. kr. og svarer således til aftaleniveauet.

  Opsamling:

  Der mangler således stillingtagen til

  • Indarbejdelse af udvidelser/reduktioner på driften
  • Udmøntning af anlægspuljerne i 2019-2021 samt evt. prioritering af fejl og mangler samt betalingsforskydninger 

  Økonomi og afledt drift

  Spillerum 5 excl. Investeringsstrategier samt efterregulering af budgetgarantien for 2015-2017 udgør følgende:

  Spillerum 5B Basisbudget

  2019

  2020

  2021

  2022

  Indtægter

  -3.863.733

  -3.880.811

  -3.956.190

  -4.038.929

  Driftsudg. Incl. renter

  3.743.413

  3.829.985

  3.944.445

  4.043.408

  Resultat ordinær drift

  -120.320

  -50.826

  -11.745

  4.479

  Anlæg incl. jordforsyning

  112.500

  131.600

  123.000

  120.000

  Resultat

  -7.820

  80.774

  111.255

  124.479

  Netto lån (låneopt./afdrag)

  11.101

  27.167

  10.336

  25.131

  Finansforskydninger

  -6.641

  -18

  -18

  -18

  Påvirkning kassebeholdn.

  -3.360

  107.923

  121.573

  149.592

  Forventet kassebeh. Ult. 2018

  -206.880

  Forventet ult. Kassebeh.

  -210.240

  -102.317

  19.256

  168.848

  - = índtægter/overskud/kasseopsparing

  + = udgifter/underskud/kasseforbrug

  Med de indarbejdede ændringer vil 2019 give en kassehenlæggelse  på 3,3 mio. kr., hvilket overholder den økonomiske politiks målsætning om, at der skal være balance.

  Overskud på ordinær drift skal ifølge den økonomiske politik minimum udgør 120 mio. kr. Dette overholdes i 2019.

  Ultimo kassebeholdningen skal udgøre minimum 100 mio. kr. hvilket ligeledes er overholdt i 2019.

  Høring/udtalelse

  I perioden fra den 12. – 19. september foregår høring af de høringsberettigede organisationer.

  Der er udarbejdet udkast til høringsbrev til HMU, Senior- og handicapråd.

  Høringssvar vil blive udsendt den 20. september 2018.

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at merprovenuet fra særtilskud på 0,942 mio. kr. indarbejdes i budgettet og indgår som en pulje til prioritering,

  at der tages stilling til hvilke politiske forslag, der skal indgå i budgetforslaget 2019-2022, og

  at udkast til høringsbrev til budget 2019-2022 godkendes.

  Beslutning Økonomiudvalget den 11-09-2018

  1. at godkendt,

  2. at udleveret materiale med budgetforslag godkendt som Økonomiudvalgets budgetforslag for 2019-2022, og

  3. at godkendt.

  Afbud: Arne Leyh Petersen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/24716, Sagsinitialer: TOJE

  Sagsfremstilling

  I denne sag orienteres om rammen for den Vækstplan, der skal omsætte målsætningerne i Sund Vækst Vækststrategi 2018-2030. Den nye Vækstplan efterfølger den gældende Vækstplan 2018 2.0.

  Bag om Vækststrategien og Vækstplanen

  På sit møde den 27. juni 2018 vedtog Byrådet en revideret Vækststrategi for Aabenraa Kommune. Vækststrategi 2018-2030 er en tværgående strategi for, hvordan Aabenraa Kommune udvikler sig til et endnu bedre sted at bo, vokse op, arbejde og drive virksomhed i.

  Vækstplanen skal medvirke til at realisere Vækststrategien gennem et fælles sæt af handlinger og mål. Vækstplanen skal således medvirke til, at der skabes vækst. Vækstplanen forventes at være et nyttigt kommunikationsredskab for Byrådet og Direktionen, der udgør den primære målgruppe.

  Vækstplanens levetid

  Det Byråd, der vælges i 2021, forventes i sit første år at tage stilling til en ny Vækststrategi. Derfor lægges der op til, at den nye Vækstplan får en fireårig levetid, således at den omfatter perioden 2019-2022 og betegnes Vækstplan 2022. Denne tidsafgrænsning giver mulighed for, at det nye Byråd i sit første arbejdsår kan tage stilling til både en fornyet Vækststrategi og en tilhørende Vækstplan, således at der skabes mulighed for en tæt kobling.

  Det forventes, at Byrådet og Økonomiudvalget årligt vil blive forelagt en status for Vækstplan 2022 på Byrådets temamøde i juni. Der lægges endvidere op til, at Vækstplan 2022 vil blive midtvejsevalueret. Nye politiske prioriteter og den hastige udvikling inden for fx digitalisering kan medføre et behov for revision af Vækstplanen, hvor nye handlinger og mål indskrives.

  Indhold i Vækstplan 2022

  De foreløbige tanker peger i retning af, at Vækstplan 2022 rummer både eksisterende, revitaliserede og helt nye initiativer, der alle understøtter missionen om Det Gode Liv og målsætningerne i Sund Vækst. Udarbejdelsen af Vækstplan 2022 sker i en tæt dialog mellem Byrådet, Direktionen, forvaltningernes medarbejdere og eksterne samarbejdspartnere. Det er centralt, at Vækstplanen rummer handlinger og mål inden for alle de strategiske spor (Digitalisering og Teknologi, Vilje til Virksomhed, Byer i Bevægelse og Sundhed og Læring) og underliggende fokusområder, ligesom det er afgørende, at Vækstplan 2022 går på tværs af Vækststrategiens strategiske spor og forvaltningerne.

  Vækstplan 2022 forventes at rumme forskellige typer af handlinger og mål. Vækstplan 2022 kan således rumme langsigtede mål, som fx indsatser for at gøre Aabenraa Kommune til et verdenskendt digitalt fællesskab. Det vil endvidere være fornuftigt, hvis Vækstplan 2022 indeholder en række kortsigtede handlinger og mål, der har en konkret deadline for implementeringen, og som er håndgribelige og gennemsigtige. Endelig vil det være hensigtsmæssigt, hvis Vækstplan 2022 indeholder en række konkrete og koordinerede handlinger og mål, der sikrer fremdrift og resultater i løbet af Vækstplanens fireårige tidsperspektiv. Der vedlægges en række foreløbige, tænkte eksempler på handlinger og mål, der kunne indgå i Vækstplan 2022. Der gøres opmærksom på, at der er tale om en foreløbig og ikke-udtømmende liste, som er et oplæg til drøftelse.

  Det er endvidere hensigtsmæssigt at indarbejde elementer fra Aabenraa Kommunes eksisterende og kommende strategier, således at der sikres en sammenhæng med besluttede initiativer. Disse kunne omfatte Strategi for Digital Sundhed og Velfærdsteknologi, Strategi for IT og Digitalisering i Folkeskolen og andre vækstrelaterede initiativer i fagudvalgsregi. Det samme gælder den kommende Datacenterstrategi. Det er endvidere fornuftigt at inddrage input fra eksterne samarbejdspartnere som eksempelvis Business Aabenraa, Aabenraa Havn og uddannelsesinstitutioner i arbejdet med Vækstplan 2022.

  Vækstplan 2022 er politisk forankret i Økonomiudvalget. Med henvisning til den vedlagte tidslinje inddrages Byrådet på tre temamøder i september, oktober og november, hvor Byrådet dels får lejlighed til at høre forvaltningernes oplæg til mulige handlinger og mål i Vækstplan 2022 og dels får mulighed til at bidrage med egne idéer til Vækstplan 2022. Det forventes, at Økonomiudvalget drøfter udkast til Vækstplan 2022 på sit møde den 4. december, mens Byrådet ventes at vedtage Vækstplanen på sit møde den 19. december, så den kan træde i kraft den 1. januar 2019.

  Indstilling

  Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,

  at oplægget til udarbejdelse af Vækstplan 2022 tages til orientering, og

  at Økonomiudvalget drøfter foreløbige overskrifter til handlinger og mål i Vækstplan 2022.

  Beslutning Økonomiudvalget den 11-09-2018

  Godkendt.

  Afbud: Arne Leyh Petersen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/30159, Sagsinitialer: SLOR

  Sagsfremstilling

  Sønderjyske fødevareproducenter med Naturmælk og Skærtoft Mølle i spidsen har sammen med Væksthus Syddanmark og 3 andre danske partnere udviklet et 3-årigt dansk-tysk EU interreg projekt, TASTE. Fra Nordtyskland deltager 4 partnere.

  Formålet med projekt TASTE er at skabe et bæredygtighedsbrand og -mærke, der gør det muligt for forbrugerne at træffe et oplyst valg, når de står ved køledisken. TASTE er ønsket af de mindre fødevareproducenter, fordi det giver dem mulighed for at differentiere sig fra de øvrige produkter i køledisken ved hjælp af bæredygtighedskompas der viser i hvilken grad de er bæredygtige. TASTE styrker samtidig den kommunikative udfordring, som mange af målgruppevirksomhederne har, med netop at trænge igennem med deres budskab om bæredygtigheden i deres produkter.

  I projektet etableres bæredygtighedsakademier – i det Sønderjyske område hhv. Naturmælk og Skærtoft -, med fokus på hvert deres specialområde og afledte områder fx vand & energi, forbedring af jordbundsforhold, social ansvarlighed m.fl. Akademierne bliver de naturlige omdrejningspunkter for udbredelsen af TASTE og skal efter projektperioden være økonomisk bæredygtige enheder, der står for uddannelse i bæredygtighed/bæredygtigheds-kompasset og forsat udbredelse af brandet og mærket.

  Naturmælk og Skærtoft skal – udover at etablere akademierne og sikre værdiskabende indhold på disse – agere ankervirksomheder mellem partnervirksomheder i projektet på dansk og tysk side.

  Væksthus Syddanmarks rolle i projektet er den overordnede koordinering mellem projektets partnere samt dokumentation og afrapportering af projektet.

  Sønderjysk strategi på fødevareområdet

  I URS notatet ”Det Sønderjyske Landbrugs- og Fødevareerhverv – Perspektiver for vækst og udvikling” fra 2014 påvises det, at Landbrug og fødevarer udgør en sønderjysk styrkeposition. Det bekræftes i den seneste ”Kontur Sønderjylland, 2017”.

  URS har de seneste 3 år intensiveret arbejdet med at udvikle denne fødevareproduktion og deltager aktuelt i projekt ”Syddanske Fødevareoplevelser” hvor 8 sønderjyske fødevareproducenter fordelt på alle 4 sønderjyske kommuner har fået tildelt i alt kr. 900.000 i kontant udviklingsstøtte.

  Aktuelt er URS medudvikler på følgende landbrugs- og fødevareprojekter, der på hver deres måde bidrager til den samlede strategi som beskrevet notatet ”Det Sønderjyske Landbrugs- og Fødevareerhverv – Perspektiver for vækst og udvikling”:

  • Partner i ansøgning ”Syddansk Fødevarehub” indsendt af Væksthus Syddanmark.
  • Partner i yderområde projektansøgning ”Energieffektiv fødevareproduktion” sammen med EUC SYD og Gråsten Landbrugsskole.
  • Partner i yderområde projektansøgning ”Sønderjyske Fristelser – Afsætningsnetværk” sammen med Business Aabenraa. 

  Projekt TASTE med fokus på bæredygtighed passer fint sammen med porteføljen af mulige projekter med minimalt overlap. Derudover passer projekt TASTE fint ind i fødevaredelen af URS projektet ”Grøn Landsdel 2030”.

  Sund vækst

  Derudover så understøtter projekt TASTE Aabenraa kommunes egen vækststrategi,  hvor styrkelse af fødevarebranchen som et samlet brand med fokus på sunde smagsoplevelser og sønderjysk kvalitet er et omdrejningspunktet med den målsætning for 2030, at vi har flere arbejdspladser inden for fødevarebranchen. Suppleret af kommunens ambition om at være en del af Danmarks opfyldelse af FN´s verdensmål ift. effektivitet og kvalitet i fremtidens fødevareproduktion samt om rent vand.

  Det Sønderjyske koordinationsudvalg besluttede på sit møde den 27. august 2018, at kommunerne er positive overfor projektet og søger det endeligt besluttet i de respektive kommuner.

  Økonomi og afledt drift

  Medfinansiering

  Projektet er på 2,47 mio. EUR i perioden 2018-2021 og har fået bevilget 1,48 mio. EUR i støtte fra EU Interreg programmet. Syddansk Vækstforum har valgt ikke at støtte projektet med 15 % REM midler og blandt de danske partnere undersøges nu mulighederne for at medfinansiere de manglende 15 % af det danske budget i projektet.

  I Sønderjylland betyder det, at der skal findes 15 % i medfinansiering af Naturmælks og Skærtofts totalbudgetter samt til Væksthus Syddanmarks koordinerende aktiviteter i projektet - i alt 0,941 mio. kr.  fordelt på de kommende 3 år.

  Den manglende medfinansiering kan opgøres i tabel 1.1 til følgende:

  Tabel 1.1: Samlet medfinansiering

  (1.000 kr.)

  Finansiering 2019-2021

  Pr. år

  Tønder

  126

  42

  Haderslev

  187

  62

  Aabenraa

  198

  66

  Sønderborg

  250

  83

  URS

  180

  60

  I alt

  941

  313

  Tilskuddet kan finansieres af politikområdet ”Erhvervsudvikling” under Økonomiudvalget

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at Det sønderjyske koordinationsudvalgs indstilling støttes, og

  at Aabenraa Kommune giver tilsagn om medfinansiering af 0,066 mio. kr. årligt i perioden 2019-2021, finansieret af politikområdet ”Erhvervsudvikling” under Økonomiudvalget.

  Beslutning Økonomiudvalget den 11-09-2018

  Godkendt.

  Afbud: Arne Leyh Petersen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/30179, Sagsinitialer: SLOR

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med overgangen til nyt økonomi- og debitorsystem 1. januar  2019 skal der skabes sikkerhed for, at borgernes betalinger registreres korrekt i de nye systemer.

  Den største enkelte opkrævningskørsel er ejendomskat, som normalt bliver pålignet i december med forfald den 15. januar året efter. Det vil i forbindelse med skiftet til nyt system i praksis betyde, at opkrævningskørslen fra ejendomsskatterne vil ske i det gamle system (OPUS) og indbetalinger i det nye (Prisme).

  Leverandøren anbefaler, at opkrævningskørslen og indbetalingen sker i samme system for så stor en kørsel.

  Som følge af at tidsfristerne for borgerens betalingstræk fra PBS ligger den  20. i måneden, er anbefalingen at udskyde forfaldsdatoen til den 15. marts 2019.

  Borgerne vil blive informeret om udsættelsen på ejendomsskattebilletten, som udsendes ultimo november 2018 samt via hjemmesiden og annoncering i ugeaviserne.

  Der er alene tale om en ændring for opkrævning af  1. rate i 2019. 2. rate opkræves som hidtil i juni med forfald i juli 2019. 

  Økonomi og afledt drift

  Med den nuværende negative rente har en udsættelse af betalingsforfald med 2 måneder en lille positiv indvirkning på renteudgifterne.

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at udsættelse af1. rate af ejendomsskatterne i 2019 tages til orientering.

  Beslutning Økonomiudvalget den 11-09-2018

  Godkendt.

  Afbud: Arne Leyh Petersen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/36517, Sagsinitialer: MMHO

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal tages stilling til udbudsform i sagen om opførelse af Ny Grønningen – nyt plejehjem i Tinglev, beliggende på del af grunden Tinglev Midt 2.

  Udvalget til styring af større kommunalt byggeri har behandlet sagen den 22. august 2018 og anbefaler Økonomiudvalget at følge indstillingen.

  Der ønskes opført et nyt plejehjem med udgangspunkt i den nyeste viden inden for pleje og omsorg. Det klassiske plejehjem ønskes nytænkt i en mere helhedsorienteret tilgang, hvor plejehjemmet får en tættere tilknytning til det omliggende boligområde, naboer og byen Tinglev.

  Plejehjemmets faciliteter ønskes sammenknyttet eventuelt med hjemmeplejen, sygeplejeklinik, sygeplejen og træning foruden at omfatte 24 boliger med tilhørende service arealer.

  Bevilling:

  Den samlede økonomiske ramme fordeler sig med 25.594 mio. kr. til servicedel og 43.112 mio. kr. til boligdel, boligdel skal tillægges moms.

  Udbudsform:

  Det nedsatte Byggeudvalg, med repræsentanter fra Kultur, Miljø & Erhverv og Pleje & Omsorg, anbefaler følgende udbudsform:

  Totalrådgivning med arkitektkonkurrence med efterfølgende udbud i fagentrepriser, begge udbud med forudgående prækvalifikation.

  Da det samlede projekt overskrider EU’s tærskelværdierne skal både totalrådgivnings- og fagentrepriseudbuddet udbydes efter EU’s udbudsregler.

  Kriterier:

  Kultur, Miljø & Erhverv anbefaler, at der arbejdes efter ”økonomisk mest fordelagtig”, ved totalrådgivning med tildelingskriteriet ”bedste forhold mellem pris og kvalitet”  og ved fagentreprisen med tildelingskriteriet ”laveste pris”

  Totalrådgivning:

  Delkriterier ved udvælgelse (prækvalificering)

  Organisation, herunder redegørelse for organisering mellem totalrådgiver og underrådgiver, samt virksomhedsoplysninger såsom antal ansatte, trivsel og udvikling af de ansatte, kompetencer m.v.

  En vurdering

  Referencer fra tidligere tilsvarende byggeprojekter inden for de sidste 3-5 år

  En vurdering

  Økonomiske nøgletal – Soliditetsgrad, likviditetsgrad, omsætning, (og evt. egenkapital) vurderes samlet, og skal kunne vurderes som tilfredsstillende (generelt positivt)

  En vurdering

  Delkriterier ved tildeling

  Opfyldelse af byggeprogrammets funktionelle krav og vision. Byggeriets indretning, funktionalitet, logistik og fleksibilitet, herunder sammenhæng med byen

  30

  Arkitektoniske udtryk (vurdering af den samlede løsning)

  Fagteknisk løsning ift. Kvalitet, indeklima, energi, bæredygtighed, funktionalitet samt drift- og vedligeholdelsesegenskaber, samt sandsynlighed for at forslaget kan realiseres inden for den økonomiske ramme

  30

  Procesbeskrivelse inkl. cv på nøglepersoner tilknyttet projektet, særlig fokus på udpegede projekt- og byggeledere

  15

  Pris

  25

  Fagentreprise:

  Delkriterier ved prækvalificering

  Organisation, herunder virksomhedsoplysninger, så som antal ansatte, kompetencer, cv på nøglepersoner samt særlig fokus på udpegede byggepladsledere m.v.

  En vurdering

  Referencer fra tidligere tilsvarende byggeprojekter inden for de sidste 3-5 år

  En vurdering

  Økonomiske nøgletal – Soliditetsgrad, likviditetsgrad, omsætning (og evt. egenkapital) vurderes samlet, og skal kunne vurderes som tilfredsstillende (generelt positivt)

  En vurdering

  Delkriterier ved tildeling

  Pris

  100

  Indstilling

  Kultur, Miljø og Erhverv indstiller,

  at opgaven skal udbydes i totalrådgivningsudbud med forudgående prækvalifikation og med efterfølgende udbud i  fagentreprise jævnfør sagsfremstillingen,

  at tildelingskriteriet ”økonomisk mest fordelagtige tilbud” anvendes ved totalrådgivningsudbuddet med delkriterier som angivet i sagsfremstillingen, og

  at tildelingskriteriet ”laveste pris” anvendes ved fagentrepriseudbuddet.

  Beslutning Økonomiudvalget den 11-09-2018

  Godkendt idet det i sagen anførte beløb vedr. serviceareal tilrettes.

  Afbud: Arne Leyh Petersen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/13152, Sagsinitialer: SHA

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal der træffes beslutning om, hvorvidt Aabenraa Kommune skal indstille et projekt til Det Sønderjyske Præsidium for Genforeningen 2020 som kommunens andet fyrtårnsprojekt.

  Baggrund
  Det Sønderjyske Præsidium, der blandt andet består af syv syd- og sønderjyske kommuner, Region Syddanmark samt Regeringen, har tilkendegivet, at de deltagende kommuner har mulighed for at få godkendt større projekter som fyrtårnsprojekter af Præsidiet. Forhåbningen er, at projekter der defineres som fyrtårnsprojekter vil få nemmere ved at indhente finansiering fra eksempelvis fonde og sponsorater. Der er fra det Sønderjyske Præsidiums side ikke knyttet økonomisk støtte til projekter, der anderkendes som fyrtårnsprojekter. Eksempler på initiativer der er godkendt som fyrtårnsprojekter er: Zeppelinbasen ved Tønder, Sangens Hus – Sangfest på Skamlingsbanken, Genforeningsparken i Aabenraa samt Opera på Grænsen.

  Indkomne ideer til borgerdrevet projekt

  Byrådet har godkendt etablering af Genforeningsparken ved Folkehjem og fået Præsidiets blåstempling af dette projekt. Til projektet er der indhentet ekstern fondsstøtte.

  Byrådet besluttede på møde den 21.3.2018 i forbindelse med behandling af Aabenraa Kommunes bidrag til markering af Genforeningen 2020, at ”der ud over Genforeningsparken igangsættes en proces, hvor borgerne kan komme med forslag til et projekt, som kan blive en del af den samlede Genforeningsmarkering”. Byrådet har ved deres beslutning ikke tilkendegivet, at det også ønsker at bidrage med finansiering, såfremt et projekt indstilles som potentielt fyrtårnsprojekt nummer 2.

  Kultur, Miljø & Erhverv har på baggrund af byrådets beslutning efterspurgt ideer fra borgere, foreninger og andre som kunne tænkes at bidrage til markeringen af Genforeningen i 2020. Forespørgslen er sket via annonce i Ugeavisen, via opslag og kampagne på Facebook, samt direkte udsendelse af mail til de 476 foreninger, der er registreret via Conventus systemet. Kopi af den udsendte annonce er vedlagt som bilag 1.

  På baggrund af kommunens forespørgsel er der indkommet 15 henvendelser. Henvendelserne spænder bredt fra løse tanker til projekter, der allerede er planlagte og i gang, men hvor de økonomiske midler for at kunne gennemføre projektet mangler. En beskrivende oversigt over indkomne ideer kan findes i bilag 2a.

  De 15 ideer omfatter:

  • Menneskekæde langs grænsen
  • Koncert
  • Skoleprojekt
  • Markering af Dannebrog som optakt til 2020
  • Aktiviteter på Jacob Michelsens Gård
  • Opera om H.P. Hanssen
  • Temaløb
  • Skulptur
  • Koncertrække
  • Sang- og ordstafet
  • Teaterforestilling I
  • Teaterforestilling II
  • Rekonstruktion af del af Olgerdiget
  • Film/ TV projekt
  • Sønderjysk Tattoo

  Vurdering
  Forvaltningen har gennemgået de indkomne ideer og har, hvor det er relevant, indhentet faglig vurdering af ideerne. Det vurderes, at ideerne er gode og i mere lokalt regi vil kunne bidrage positivt til markering af Genforeningen 2020. Ideerne vurderes dog ikke at have selvstændigt potentiale som fyrtårnsprojekter.

  Samtidig skal bemærkes, at foruden Genforeningsparken er Opera på Grænsens H.P. Hanssens projekt allerede godkendt af det Sønderjyske Præsidium som fyrtårnsprojekt. Hertil kommer at et muligt tredje projekt kan være på vej. Det betyder, at der på nuværende tidspunkt er mindst to fyrtårnsprojekter, der knytter sig til Aabenraa Kommune med et tredje muligvis på vej.

  På baggrund af at der pt. er mindst to fyrtårnsprojekter der knytter sig til Aabenraa Kommune, og at de indkomne projektideer vurderes at være mere lokalt forankrede, anbefaler forvaltningen ikke at Aabenraa Kommune udpeger yderligere fyrtårnsprojekter.

  Økonomi og afledt drift

  Der er ikke knyttet finansiering til nogle af ideerne/ projekterne.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at de 15 indmeldte projekter videreudvikles i lokalt regi mhp. At de kan indgå i det fælles katalog over markeringer over Genforeningen 2020.

  Beslutning Økonomiudvalget den 11-09-2018

  Godkendt.

  Afbud: Arne Leyh Petersen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/30172, Sagsinitialer: jkla

  Sagsfremstilling

  Sagen omhandler en orientering om processen i forbindelse med Realdania projektet ”Hovedbyer på forkant” samt en indstilling til beslutning om indtægtsbevilling og frigivelse af midler.

  Baggrund

  I februar 2018 ansøgte Aabenraa Kommune om andel i puljemidler fra Realdania til ”Hovedbyer på forkant”. Ansøgningen kobler sig i høj grad på programmet for Områdefornyelse Nord, og kan derfor ses som et tiltag til at understøtte udviklingen af den nordlige del af bymidten.

  Realdania tildelte medio april 2018 Aabenraa Kommune 1,7 mio. kr. til udarbejdelse af en strategisk helhedsplan for omdannelsen af den nordlige del af Aabenraa bymidte, undersøgelser af initiativer, der kan få aktiveret de tomme butikslokaler og til at involvere og informere byens borgere om projekterne i området.

  Forvaltningen har sammen med Realdania udarbejdet et oplæg til opdeling af den strategiske helhedsplan i mindre projekter, der kan udbydes samt en forventet tidsplan for udbud og skitsering. I oplægget er opgaverne delt i tre spor:

  1. Projekt og anlæg

  2. Projektgrunde og ejendomme

  3. Formidling og organisering

  De tre spor kommer til at foregå sideløbende, hvorfor det også er muligt at trække på resultater fra analyser, idéforslag og lignende fra de andre spor. I Bilag 1 – Forslag til proces er en uddybende beskrivelse af sporene.

  Der er senere mulighed for, at ansøge Realdania om midler til realisering af de projekter, der udspringer af den strategiske helhedsplans delprojekter, der er forventet ansøgning i februar 2019.

  Økonomi og afledt drift

  For at Aabenraa Kommune kan modtage de tildelte 1,7 mio. kr., skal der være en tilsvarende egenfinansiering. Det er muligt at anvende byfornyelsesmidler, som Aabenraa Kommunes egenfinansiering, hvorfor der anbefales at matche de tildelte midler med en del af rammen, der er afsat til Områdefornyelse Nord.

  Der er i februar 2017 givet en anlægsbevilling på 18 mio. kr. samt en indtægtsbevilling på 6 mio. kr. (statslige midler), hvoraf de 2 mio. kr. er frigivet. Med tilførsel af 1,7 mio. kr. fra Realdania, vil det samlede rådighedsbeløb for Områdefornyelse Nord blive på 19,7 mio. kr., hvoraf Aabenraa Kommune finansierer 12 mio. kr. Ca. 1,2 mio. kr. af de frigivne midler er blevet anvendt til blandt andet: forstudier, udarbejdelse af Gademanualen, gennemførelse af forsøgsprojekt med gademøbler og facaderenovering og puljen til events og aktiviteter, der afholdes i området. De resterende cirka 0,8 mio. kr. forventes anvendt til de allerede igangsatte projekter i Områdefornyelse Nord, så som realisering af elementer fra gademanualen, uddeling af puljemidler med mere.

  Der ønskes frigivet 3,4 mio. kr. til udarbejdelse af den strategiske helhedsplan samt realisering af elementer fra planen. Cirka 2/3 af midlerne forventes anvendt til den strategiske helhedsplan, mens den resterende 1/3 forventes anvendt til realisering af elementer fra planen.

  Ansøgning om afledt drift til initiativer jf. den strategiske helhedsplan afventer senere frigivelsessag på de resterende anlægsprojekter i områdefornyelsen, idet dette opgøres for projektet ”Områdefornyelse Nord” som helhed.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der gives et tillæg til rådighedsbeløb i 2018, samt en anlægsbevilling på 1,7 mio. kr., således samlede anlægsbevilling udgør 19,7 mio. kr.,

  at der gives et tillæg til rådighedsbeløb i 2019, samt en indtægtsbevilling på 1,7 mio. kr., således samlede indtægtsbevilling udgør 7,7 mio. kr.,

  at der frigives 3,4 mio. kr. til udarbejdelse af den strategiske helhedsplan samt gennemførelse af elementer fra planen, og

  at Vækstudvalget for Land og By bemyndiges til at godkende de elementer fra den strategiske helhedsplan, der realiseres for de frigivne midler.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 06-09-2018

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 11-09-2018

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Arne Leyh Petersen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/18735, Sagsinitialer: klh

  Sagsfremstilling

  Der er udarbejdet et forslag til lokalplan nr. 119 for et nyt erhvervsområde vest for Skandinavienvej, Padborg, og et forslag til kommuneplantillæg nr. 22.

  Baggrunden for udarbejdelsen af lokalplan nr. 119 er blandt andet for at imødekomme et ønske fra en arealkrævende og energikrævende virksomhed, der har behov for et større areal.

  Området er i Kommuneplan 2015 omfattet af rammeområde 1.3.044.E og er udlagt til erhvervsformål i form af større arealkrævende transportvirksomheder, samt transportrelaterede service- og produktionsvirksomheder. Udbygningsretning skal ske i henhold til lokalplan nr. 6. I lokalplan nr. 6 fremgår, at det aktuelle område først kan lokalplanlægges, når områderne inden for lokalplan nr. 6 er udnyttet. Der skal ved lokalplanlægning fastsættes bestemmelser, der hindrer en væsentlig negativ påvirkning af grundvandsressourcen og dermed drikkevandsinteresserne.

  Anvendelsesbestemmelserne udvides således, at der også kan planlægges til erhvervsformål i form af særligt arealkrævende og strømforbrugende virksomheder med tilhørende tekniske anlæg, som f.eks. datacentre og lignende. Beliggenheden er valgt på grund af nær tilknytning til det overordnede højspændingsnet, der kan sikre høj strømforsyningssikkerhed. Der udstikkes et nyt rammeområde 3.1.099.E fra nuværende rammeområde 3.1.044.E.

  Endvidere skal der ske en justering af de økologiske forbindelseslinjer under kommuneplanens retningslinjer, idet denne krydser lokalplanområdet.

  Den ønskede anvendelse er ikke i overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelser. Der skal derfor udarbejdes et kommuneplantillæg. Der har været indkaldt ideer og forslag, jf. planlovens § 23c. Der indkom en bemærkning fra Vejdirektoratet. Bemærkningen omhandler, at det fortsat skal sikres, at områderne langs motorvejen forbeholdes transporttunge virksomheder, men at man ikke gør indsigelse mod de udvidede anvendelsesbestemmelser.

  Der er udarbejdet en miljøvurdering af forslag til lokalplan nr. 119 og forslag til kommuneplantillæg nr. 22.

  Planmæssige forhold

  Området er omfattet af rammeområde 3.1.044.E i kommuneplan 2015. Der udstikkes et nyt rammeområde 3.1.099.E. Området 3.1.044.E er generelt udlagt til transporttunge erhvervsformål. Dette fortsættes i rammeområde 3.1.0099.E. Med tillæg nr. 22 suppleres disse med areal- og energikrævende virksomheder.

  Området er beliggende i landzone bort set fra et smalt areal mod Skandinavienvej, som er beliggende i byzone.

  Området er bortset fra smalt område langs Skandinavienvej ikke omfattet af lokalplaner eller byplanvedtægter.

  I kommuneplan 2015 er der udlagt en økologisk forbindelseslinje tværs gennem lokalplan området. I kommuneplantillægget ændres forløbet, idet andre arealer mod vest har samme værdi som spredningskorridor for dyr og planter.

  Der er udarbejdet en miljøvurdering af planforslagene, idet disse giver mulighed for anlæg omfattet efter miljøvurderingslovens bilag 2, herunder anlægsarbejder i erhvervsområder til industriformål, infrastrukturanlæg, energiproduktion og transmission af elektricitet.

  Miljøvurderingen af planforslagene omhandler påvirkning af landskab, grundvand, trafik og støj.

  Den kommende 400 kV ledning fra Kassø til grænsen passerer i den vestlige del af området (Kommuneplantillæg nr. 1).

  Høring/udtalelse

  Der er indkom én bemærkning i forbindelse med indkaldelse af ideer og forslag jf. planlovens § 23c, som dog ikke har betydning for indholdet.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at forslag til kommuneplantillæg nr. 22 med tilhørende miljøvurdering vedtages og sendes i offentlig høring i 8 uger, og

  at forslag til lokalplan nr. 119 Erhvervsområde ved Skandinavienvej, Padborg, med tilhørende miljøvurdering vedtages og sendes i offentlig høring i 8 uger.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 06-09-2018

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 11-09-2018

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Arne Leyh Petersen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/19916, Sagsinitialer: EKA

  Sagsfremstilling

  Aabenraa Kommune solgte i 2007 et erhvervsareal beliggende på matr. nr. 435c Rise-Hjarup, Rise til 97,50 kr./m2. Idet byggepligten ikke er blevet overholdt, har Aabenraa Kommune krævet arealet tilbagekøbt i 2018. Tilbagekøbsprisen er på 92 kr./m2 + moms.

  Matr. nr. 435c Rise-Hjarup, Rise – i det efterfølgende benævnt E5 - er på 25.491 m2

  E5 er omfattet af lokalplan M 102 og må anvendes til lettere industri- og fremstillingsvirksomheder, virksomheder med indendørs oplag, håndværks- service- og kontorvirksomheder.

  E5 har en attraktiv beliggenhed med facade mod motorvej, den nye motorvejsafkørsel samt den planlagte samkørselsplads.

  Aabenraa Kommune har erhvervsarealer til salg på Egelund. E6 og E7 koster 100 kr./m2 + moms, E10 og E11 koster 125 kr./m2 + moms og E3 koster kun 75 kr./m2 + moms pga. dårlige jordbundsforhold.

  I Brunde koster erhvervsarealerne mellem 90 - 110 kr./m2 + moms.

  Ingen af disse arealer er facadegrunde. Aabenraa kommune har kun facadegrunde til salg i Kliplev. Disse koster 75 kr./m2 + moms.

  Alle priser er ekskl. tilslutningsafgifter til alle forsyningsselskaber.

  Det indstilles, at erhvervsarealet E5 udbydes til salg til en mindstepris på 135 kr./m2 + moms. Derudover skal der betales tilslutningsafgifter til alle forsyningsselskaber, og køber afholder alle omkostninger i forbindelse med salget.

  Aabenraa Kommunes generelle salgsbetingelser ved salg af erhvervsarealer er gældende.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at erhvervsarealet E5 - matr. nr. 435c Rise-Hjarup, Rise - udbydes til salg til en mindstepris på 135 kr./m2 + moms, men ekskl. tilslutningsafgifter,

  at køber afholder alle omkostninger i forbindelse med handlen, herunder udgifter til landinspektør og egen rådgiver for udarbejdelse af skøde samt betaling af registreringsafgifter, og

  at Aabenraa Kommunes generelle salgsbetingelser ved salg af erhvervsarealer er gældende.

  Beslutning Økonomiudvalget den 11-09-2018

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Arne Leyh Petersen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/17415, Sagsinitialer: akpa

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal ”Strategi for digital sundhed og velfærdsteknologi 2022 – Det gode liv i digitale fællesskaber” godkendes.

  Den digitale strategi for Social & Sundhed har til formål at gribe digitaliseringens muligheder for at skabe værdi for borgeren, understøtte kommunens vækststrategi og udvikle løsningen af Kerneopgaven sammen med borgeren.

  Strategien repræsenterer et gearskifte i arbejdet med digitale løsninger og velfærdsteknologi, og sætter dermed retningen for en ambitiøs digital transformation af social- og sundhedsområdet i de kommende år.

  Strategien rammesætter, sammen med Ældre- og værdighedspolitikken, Politikken for borgere med handicap og Sundhedspolitikken, Social & Sundheds bidrag til den reviderede vækststrategis mission om det gode liv.

  Strategien tager afsæt i vækststrategiens vision om et verdenskendt digitalt fællesskab og i særlig grad det nye spor om Digitalisering og Teknologi samt Sundhed og Læring.

  Visionen for strategi for digital sundhed og velfærdsteknologi er: Digital transformation med værdi for borgeren.

  Tilgangen til arbejdet med digitale løsninger og velfærdsteknologi bygger på tre styrende principper:

  •        Det handler om borgeren og det skal altid give mening

  •        Vi har udsyn, fremmer nytænkning og samarbejder

  •        Vi skaber værdi på flere bundlinjer

  Strategien fokuserer arbejdet med velfærdsteknologi og digitale løsninger omkring fem strategiske indsatsområder:

  1.       Digitale muligheder i eget hjem

  2.       Digitale muligheder i botilbud

  3.       Udvikling i digitale fællesskaber

  4.       Fremtidens digitale kompetencer

  5.       Digital infrastruktur og data

  Strategien omsættes i årlige handleplaner, der rummer de konkrete aktiviteter, projekter og implementeringer, der samlet set skal virkeliggøre strategiens vision. Strategien bygger på og erstatter Social & Sundheds nuværende strategi for velfærdsteknologi.

  Strategien løfter på nationale strategier på området, og der er indhentet inspiration fra bl.a. den nye skotske strategi for digitalisering af social- og sundhedsområdet.

  Høring/udtalelse

  Sagen er hørt i Seniorrådet den 20. august 2018 og i Handicaprådet den 22. august 2018.

  Seniorrådet går ind for koblingen mellem den digitale strategi og kommunens vækststrategi og politikker. Seniorrådet kan tilslutte sig de styrende principper og de strategiske indsatsområder.

  Seniorrådet lægger vægt på de etiske overvejelser i forhold til anvendelsen af velfærdsteknologi, en individuel tilgang og borgeren som medspiller. Høringssvaret er bilagt.

  Der foreligger ikke et høringssvar fra Handicaprådet.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at Strategi for digital sundhed og velfærdsteknologi 2022 godkendes.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 05-09-2018

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 11-09-2018

  Sagen sendes tilbage til udvalget med henblik på høring i MED system.

  Afbud: Arne Leyh Petersen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/29268, Sagsinitialer: HHEN
 • Udskriv
  Sagsid.: 18/903, Sagsinitialer: JFH