Beslutningsprotokol

tirsdag den 4. december 2018 kl. 16:30

Mødested: Lokale 412, Skelbækvej
Udvalg: Økonomiudvalget
Medlemmer: Thomas Andresen, Kirsten Nørgård Christensen, Philip Tietje, Lars Kristensen, Erwin Andresen, Ejler Schütt, Arne Leyh Petersen, Karsten Meyer Olesen, Povl Kylling Petersen, Kim Brandt, Jan Riber Jakobsen
Bemærkninger: Afbud fra Lars Kristensen, Arne Leyh Petersen og Kim Brandt.
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 18/1112, Sagsinitialer: kae

  Beslutning Økonomiudvalget den 04-12-2018

  Godkendt.

  Afbud: Lars Kristensen, Arne Leyh Petersen og Kim Brandt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/1112, Sagsinitialer: kae

  Beslutning Økonomiudvalget den 04-12-2018

  • Udstedelse af byggetilladelse i Kassø.
  • Hjemmelgrundlag i forhold til kloakering og byggemodning.
  • Finanslov 2019.

  Afbud: Lars Kristensen, Arne Leyh Petersen og Kim Brandt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/1419, Sagsinitialer: SLOR

  Sagsfremstilling

  Økonomiudvalget godkendte på mødet den 6. februar 2018 de økonomiske procedurer for budgetprocessen, budgetopfølgninger og regnskabsaflæggelse.
  I denne sag fortages en evaluering af de økonomiske procedurer i 2018 med henblik på, at tilbagemeldinger kan indgå i udkast til proceduren for 2019.

  I det vedlagte notat gennemgås de forskellige elementer af de økonomiske procedurer herunder.

  - Økonomisk politik

  - Processer i driftsbudgettet

  - Udvidelsesforslag

  - Budgetbalance og overslagsår

  - Investeringsstrategier

  - Anlæg

  - Temamøder, minibudgetseminar og budgetseminar

  - Økonomisk afrapportering og bevillingskontroller

  - Regnskabsafslutning

  - Understøttende bilag og budgetmateriale

  En vurdering af procedurerne i et bagud skuende perspektiv tager naturligt hensyn til den kontekst, som den specifikke økonomiske og politiske situation betinger.  Eksempelvis ændrede den  økonomiske situation sig således ret betydeligt, da konsekvenserne af Økonomiaftalen blev fortolket i en lokal kontekst.  

  Dette forhold ændrer imidlertid ikke på, at Staben samlet set vurderer, at de økonomiske procedurer for budgetprocessen, budgetopfølgning og regnskab har fungeret efter hensigten, og på den måde også er tilstrækkeligt robuste til at håndtere uforudsete ændringer i forudsætninger. 

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at evalueringen af de økonomiske procedurer drøftes.

  Beslutning Økonomiudvalget den 04-12-2018

  Drøftet, de faldne bemærkninger indgår som input til kommende økonomiske procedurer.

  Afbud: Lars Kristensen, Arne Leyh Petersen og Kim Brandt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/41725, Sagsinitialer: tck

  Sagsfremstilling

  Aabenraa Kommunes Datacenterstrategi 2022 har til formål at identificere og prioritere de muligheder Aabenraa Kommune forfølger, som er afledt af, at to af verdens største IT-virksomheder har købt store byggegrunde til opførelse af nogle af verdens potentielt største hyperscale datacentre.

  Økonomiudvalget godkendte på sit møde 22. maj 2018 den foreløbige prioritering af de afsatte midler fra budgetforlig 2017 til digitalisering 2018-2020, herunder udarbejdelsen af en datacenterstrategi i 2. halvår 2018 med ovenstående formål.

  Et overordnet mål - Flere arbejdspladser og øget bosætning i Aabenraa Kommune afledt af datacentre.

  Aabenraa Kommunes Datacenterstrategi 2022 opererer med et overordnet mål, som er flere arbejdspladser og øget bosætning i Aabenraa Kommune afledt af datacentre.

  Vejen til at nå målet er delt op i seks delmål, som skal forfølges sideløbende. Til de seks delmål knytter sig i alt 69 forslag til handlinger, som tilsammen målretter vores samlede indsats frem til 2022 (bilag 1).

  Der er udarbejdet en datacenterstrategi (bilag 2), som kommer i en trykt version og som forventes oversat til engelsk. Grundlaget for denne korte datacenterstrategi er en udvidet analyseudgave (bilag 3), som ikke forventes trykt eller distribueret i en bred kreds.

  Delmål 1 –”Aabenraa Kommune huser i 2022 to datacentre i drift. Yderligere to datacentre er under planlægning.”

  Vores analyser viser os, at vi har de bedste forudsætninger for at tiltrække følgeindustri i form af både underleverandører og servicevirksomheder til byggeri og drift af datacentre, hvis vi får flere datacentre til Aabenraa Kommune.

  Skal vi nå det delmål, skal vi arbejde for stabil strømforsyning, hurtige dataforbindelser, lokalplanlagte erhvervsarealer og yderligere professionalisering af erhvervsservice og markedsføring. Datacenterstrategi 2022 formulerer en række handlinger for at opnå netop det.

  Delmål 2 – ”Aabenraa Kommuner skaber frem mod 2022 grobund for tiltrækning og udvikling af følgeindustri.”

  Mens det første datacenter bygges, og mens vi arbejder for at tiltrække flere datacentre, skal vi samtidig starte indsatsen for tiltrækning og udvikling af følgeindustri.

  Det gør vi med handlinger målrettet tre typer af følgeindustri baseret på 1) entreprenører, underleverandører og serviceleverandører, som beskæftiger sig med byggeri og drift af datacentre, 2) styrker i det lokale erhvervsliv inden for transport/logistik og cirkulær økonomi (skrotning/genbrug), og 3) teknologisk udvikling inkl. forsknings- og udviklingsprojekter.

  Delmål 3 –”Aabenraa Kommune arbejder både for produktion af bæredygtig energi, og for at udvikling og implementering af fjernvarmeløsninger baseret på overskudsvarme udløser følgeindustri i Sønderjylland, som bidrager til dansk eksport.”

  Ambitionen for Aabenraa Kommune er, at overskudsvarmen fra datacentrene udnyttes til fjernvarme og evt. anden alternativ anvendelse til gavn for samfundsøkonomien og opfyldelsen af FN’s klimamål. Det er samtidig ambitionen for Aabenraa Kommune, at produktionen af bæredygtig energi også udbygges nationalt og lokalt, så strømmen til det stigende antal datacentre også bliver bæredygtig.

  Datacenterstrategi 2022 rummer handlinger, som fremmer nationale rammebetingelser for yderligere produktion af bæredygtig energi og udnyttelse af overskudsvarmen, som skaber regionalt samarbejde og som undersøger alternativ udnyttelse af overskudsvarmen.

  Delmål 4 –”Aabenraa Kommune vil tiltrække erhvervsuddannelser, som matcher behovene hos datacentrene og deres følgeindustri. ”

  Både byggeriet og driften af meget store datacentre kræver, at rekrutteringen af medarbejdere forløber uden flaskehalse. Det lykkes bedst, hvis arbejdskraften i stor udstrækning uddannes målrettet og lokalt, hvilket igen bidrager til flere arbejdspladser og øget bosætning. 

  Datacenterstrategi 2022 opstiller handlinger, som tiltrækker og udbygger erhvervsuddannelser lokalt.

  Delmål 5 –”Aabenraa Kommune vil tiltrække og fastholde ledere, teknikere og bygningsarbejdere, der følger med byggeriet og driften af datacentrene.”

  Allerede fra byggestart kan medarbejdere tilknyttet byggeriet vælge at bosætte sig i Aabenraa Kommune, hvor byggeri og drift af datacentre vil være en stor opgave i mange år. Det kræver en særlig forstærket og målrettet bosætningsindsats, som Datacenterstrategi 2022 opstiller en række handlinger for at opnå.

  Delmål 6 – ”Aabenraa Kommune ønsker at etablere et langsigtet udviklingssamarbejde med IT-virksomhederne bag datacentrene indenfor digitalisering og uddannelse samt velfærdsteknologi til gavn for borgere og virksomheder.

  De globale IT-virksomheder bag datacentrene forventes at ønske at spille en aktiv rolle lokalt, bl.a. i form af såkaldte Community Outreach-projekter. Aabenraa Kommune ønsker at målrette dette samarbejde. Derfor opstiller Datacenterstrategi 2022 handlinger for at inspirere til et tæt samarbejde med datacentervirksomhederne på områder, hvor Aabenraa Kommune investerer aktivt og har gode kompetencer.

  Frigivelse af midler fra anlægsbevillingen til Erhvervsområdet under Digitaliseringsrammen

  Der er i alt 69 forslag til handlinger i udkastet til Aabenraa Kommunes Datacenterstrategi 2022, deriblandt forslag om  en forstærket bosætningsindsats og indsatser for at tiltrække uddannelser og følgeindustri foruden flere datacentre.

  Under forudsætning af godkendelse af Datacenterstrategien 2022 foreslås det, at forventede udgifter til messer og konferencer, oversættelser, tilkøb af ressourcer mv. finansieres af anlægsbevillingen til Erhvervsområdet under Digitaliseringsrammen med 0,7 mio. kr. i 2019.

  Indstilling

  Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,

  at Datacenterstrategi 2022 godkendes, og

  at der i 2019 frigives 0,7 mio. kr. af de afsatte anlægsmidler til erhvervsfremme indenfor digitalisering.

  Beslutning Økonomiudvalget den 04-12-2018

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Lars Kristensen, Arne Leyh Petersen og Kim Brandt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/24716, Sagsinitialer: TOJE

  Sagsfremstilling

  Formålet med Vækstplan 2022 er at bidrage til at konkretisere og implementere Aabenraa Kommunes Vækststrategi 2018-2030, ”Sund Vækst”, som Byrådet vedtog i juni 2018. Vækststrategi 2018-30 er en tværgående strategi for, hvordan Aabenraa Kommune udvikler sig til et endnu bedre sted at bo, vokse op, arbejde og drive virksomhed i. Det er en fælles fortælling, der samler byrådets ambitioner og giver afsæt for, hvordan vi sammen opnår Det Gode Liv. Vækstplan 2022 erstatter Vækstplan 2018, som udløber ved årets udgang.

  Indsatserne i Vækstplan 2022 er formuleret på baggrund af indspil fra Aabenraa Kommunes fem forvaltningsområder, og der har været afholdt tre temamøder i Byrådet, hvor byrådsmedlemmerne har haft lejlighed til at drøfte mulige indsatser i Vækstplanen.

  Indhold i Vækstplan 2022

  Vækstplanens grundlæggende opbygning er, at hver indsats/overskrift kobles til de langsigtede og i nogle tilfælde lidt abstrakte 2030-målsætninger i Sund Vækst Vækststrategien. På den måde etableres en rød tråd fra Vækststrategiens strategiske spor over fokuspunkt, videre til målsætning og frem til Vækstplanen, der i sine konkrete handlinger opererer med 2022 som tidshorisont. Vækstplan 2022 er samtidig kendetegnet ved, at den går på tværs af de strategiske spor, som Vækststrategien lægger, og på tværs af Aabenraa Kommunes organisation.

  Hver indsats beskrives med en kort tekst, hvorefter der skitseres et eller flere mål med de tilhørende handlinger, der skal realisere de angivne mål. Vækstplan 2022 indeholder forskellige typer af mål, herunder kortsigtede, kvantitative mål, og mål med en lang tidshorisont. Vækstplan 2022 omfatter således bl.a. en Datacenterstrategi med 69 handlinger, der skal skabe arbejdspladser og bosætning afledt af datacentre, og en styrket indsats over for kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, der skal reducere antallet af borgere på kontant- og uddannelseshjælp. Vækstplanen omfatter endvidere en indsats om at skabe livskraftige lokalsamfund gennem en række investeringer i de fysiske rammer i lokalsamfundene samt etablering af et nyt Sundhedshus i Aabenraa.

  Der er for alle indsatser sat en ansvarlig forvaltning for indsatserne i Vækstplan 2022 for at sikre ejerskab i og beslutningsoplæg til de relevante politiske udvalg for ultimativt at skabe fremdrift i realiseringen af målsætningerne i Sund Vækst.

  Ligesom i Vækststrategien Sund Vækst er det vigtigt, at Aabenraa Kommune i Vækstplan 2022 med sine handlinger lokalt yder et bidrag til Danmarks opfyldelse af FN’s verdensmål alle de steder, hvor det giver mening i vores kontekst. Der er f.eks. inden for bæredygtige byer og lokalsamfund, sundhed og trivsel, innovation, kvalitetsuddannelse, bæredygtig energi, klimatilpasning og ansvarligt forbrug, og anstændige jobs og økonomisk vækst.

  Byrådet og Økonomiudvalget vil årligt blive forelagt en status for Vækstplan 2022 på Byrådets temamøde i juni. Vækstplan 2022 vil blive midtvejsevalueret i 2020.

  Den videre proces

  Vækstplan 2022 indeholder en række indsatser, der vedrører medarbejdere i Aabenraa Kommune, f.eks. opkvalificering af medarbejdere i nye digitale teknologier. Derfor orienteres HMU på sit møde den 11. december 2018.

  Udkast til Vækstplan 2022 er vedlagt som bilag. Der vil være et layoutet bilag til byrådets behandling.

  Indstilling

  Direktionen indstiller,

  at Vækstplan 2022 godkendes.

  Beslutning Økonomiudvalget den 04-12-2018

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Lars Kristensen, Arne Leyh Petersen og Kim Brandt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/7167, Sagsinitialer: MMHO

  Sagsfremstilling

  Denne sag handler om anlægsbevilling til fortsat indretning og istandsættelse af ejendommen Dronning Margrethes Vej 13.

  Ung Aabenraa flyttede ind til skolestart medio august 2018.

  Kommunale Ejendomme har fortsat samarbejde med Ung Aabenraa og Ungeindsatsen om indretning og istandsættelse af lokaler til Ungeindsatsen og er kommet frem til et samlet løsningsforslag, som nu projekteres færdig og udbydes, se bilag 1.

  Der er på investeringsoversigten 2019-2022 i alt afsat 13,8 mio. kr. i rådighedsbeløb til Dronning Margrethes Vej 13, hvoraf der er frigivet i alt 6,5 mio. kr. til indvendig klargøring af ejendommen.

  I 2019 er der afsat et rådighedsbeløb på 3,1 mio. kr., som ønskes anvendt til indvendig indretnings- og istandsættelsesarbejder for Ungeindsatsen. Lokaler til Ungeindsatsen bliver indrettet med 37 arbejdspladser, 2 mødelokaler, 3 samtalerum, og toiletforhold tilpasses.

  Forudsætningerne for rådighedsbeløbet i 2019 ændrer således karakter fra udvendig vedligeholdelse til indvendig indretning. Samlet anlægsbevilling til klargøring og indvendig indretning vil således udgøre 9,6 mio. kr.

  Udvendige istandsættelsesarbejder indgår i prioritering af øvrige udvendige vedligeholdelse af hensyn til at muliggøre ibrugtagningen af bygningen.

  Indstilling

  Kultur, Miljø og Erhverv indstiller,

  at der gives en anlægsbevilling i 2019 på 3,1 mio. kr. til projektet ”Dr. Margrethes Vej 13” til indvendig indretning og istandsættelse finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2019, som frigives.

  Beslutning Økonomiudvalget den 04-12-2018

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Lars Kristensen, Arne Leyh Petersen og Kim Brandt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/39089, Sagsinitialer: VFH

  Sagsfremstilling

  Circle K Danmark A/S  søger om:

  • fornyelse af alkoholbevilling,
  • udvidet åbningstid til kl. 05.00 alle ugens dage og
  • godkendelse af bestyrer Jan Christian Andersen.

  til forretningsstedet Circle K, industrivej 20, 6330 Padborg.

  Syd- og Sønderjyllands politi kan anbefale fornyelse af alkoholbevilling med følgende vilkår:

  • At der skal være en ansvarlig ansat til stede ved bevillingshaverens eller bestyrerens midlertidige og kortere fravær. Den ansatte skal opfylde de alderskrav, der i restaurationsloven stilles til bevillingshaver og bestyrer.
  • At restaurationsvirksomheden ikke må ændre forretningskoncept, driftsform eller udvides uden bevillingsmyndighedens godkendelse.
  • At det sikres, at der ikke sker servering af alkohol for unge under 18 år.

  Endvidere anbefaler Syd- og Sønderjyllands Politi, at der meddelestilladelse til udvidet åbningstid til alle ugens dage til kl. 05.00 (døgnåbent) under forudsætning af, at der fastsættes følgende yderligere vilkår for alkoholbevillingen:

  • At alle ansatte med publikumskontakt godkendes af Syd- og Sønderjyllands Politi (grønt legitimationskort).
  • At restaurationens personale bærer en form for uniformering, som alene må benyttes på stedet, når den pågældende er på arbejde.
  • At der skal foretages videoovervågning af restaurationsvirksomhedens indendørs indgangsparti, og at optagelserne opbevares i mindst 14 dage, og at optagelserne på forlangende udleveres gratis og uredigeret til politiet.

  Samtidig vil der i bevillingen/tilladelsen fremgår, at der er en forventning om, at støj-, miljø- og plankrav overholdes, og at der straks efter lukketid fejes og renholdes for affald på arealet foran restauranten.

  Indstilling

  Byråds- og Direktionssekretariat indstiller,

  at der meddeles alkoholbevilling,

  at der meddeles  udvidet åbningstid alle ugens dage til kl. 05.00 (døgnåbent),

  at Jan Christian Andersen godkendes som bestyrer, og

  at alkoholbevillingen, nattilladelsen og godkendelsen af bestyrer er gældende for en 8 årig periode på overstående vilkår.

  Beslutning Økonomiudvalget den 04-12-2018

  Godkendt.

  Afbud: Lars Kristensen, Arne Leyh Petersen og Kim Brandt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/38257, Sagsinitialer: VFH

  Sagsfremstilling

  Caroll Waltraud Stie og Flemming Nielsen Skøtt  søger om:

  • fornyelse af alkoholbevilling og
  • udvidet åbningstid til kl. 05.00 natten mellem fredag/lørdag og lørdag/søndag

  til forretningsstedet Koppen, Brystrupvej 3 A, Hellevad 6230 Rødekro.

  Syd- og Sønderjyllands politi kan anbefale fornyelse af alkoholbevilling med følgende vilkår:

  · At der skal være en ansvarlig ansat til stede ved bevillingshaverens eller bestyrerens midlertidige og kortere fravær. Den ansatte skal opfylde de alderskrav, der i restaurationsloven stilles til bevillingshaver og bestyrer.

  · At restaurationsvirksomheden ikke må ændre forretningskoncept, driftsform eller udvides uden bevillingsmyndighedens godkendelse.

  · At det sikres, at der ikke sker servering af alkohol for unge under 18 år.

  · At restaurationsvirksomheden ikke serverer alkohol i tiden mellem kl. 05.00 – 09.00.

  · At unge under 16 år ikke må være gæst i restaurationen.

  · At unge under 18 år ikke må være gæst i restaurationen efter kl. 24.00.

  · At der skal være tydelig skiltning med, at narkotika ikke tolereres, og at enhver besiddelse af narkotika anmeldes til politiet.

  · At restaurationen fører en ansvarlig markedsføring overfor unge, uanset hvilket medie der anvendes, herunder at der ikke opfordres til hurtig eller omfattende alkoholindtagelse.

  · At der ikke foretages ”aggressiv markedsføring” samt ”uforsvarlig eller aggressiv udskænkning” forstået som opfordring til hurtig og/eller omfattende alkoholindtagelse, der medfører en nærliggende risiko for et umådeholdent alkoholforbrug, og/eller at gæsten bliver til fare for sig selv og andre.

  Endvidere anbefaler Syd- og Sønderjyllands politi, at der meddeles tilladelse til udvidet åbningstid til kl. 05.00 på følgende nætter:

  · natten fredag/lørdag, lørdag/søndag,

  · natten før skærtorsdag, påskedag, 2. påskedag, Kristi himmelfartsdag, pinsedag, 2. pinsedag, grundlovsdag og juleaftensdag,

  · natten efter den 25. december, 26. december og 31. december.

  under forudsætning af, at der fastsættes følgende yderligere vilkår for alkoholbevillingen:

  · At alle ansatte med publikumskontakt godkendes af Syd- og Sønderjyllands Politi (grønt legitimationskort).

  · At restaurationens personale bærer en form for uniformering, som alene må benyttes på stedet, når den pågældende er på arbejde.

  · At der senest fra kl. 24.00 og frem til lukketid, på de dage hvor der er meddelt tilladelse til udvidet åbningstid, skal anvendes autoriserede dørmænd eller personale fra autoriseret vagtvirksomhed til adgangskontrol.

  · At udskænkning af alkohol indstilles kl. 05.00, og at virksomheden holder lukket mellem kl. 06.00 – 09.00 på de dage, hvor der er meddelt tilladelse til udvidet åbningstid.

  · At der skal foretages videoovervågning af restaurationsvirksomhedens indendørs indgangsparti, og at optagelserne opbevares i mindst 14 dage, og at optagelserne på forlangende udleveres gratis og uredigeret til politiet.

  Samtidig vil der i bevillingen/tilladelsen fremgår, at der er en forventning om, at støj-, miljø- og plankrav overholdes, og at der straks efter lukketid fejes og renholdes for affald på arealet foran restauranten.

  Indstilling

  Byråds- og Direktionssekretariat indstiller,

  at der meddeles alkoholbevilling, og

  at der meddeles udvidet åbningstid til kl. 05.00 natten fredag/lørdag, lørdag/søndag, natten før skærtorsdag, påskedag, 2. påskedag, Kristi himmelfartsdag, pinsedag, 2. pinsedag, grundlovsdag og juleaftensdag, natten efter den 25. december, 26. december og 31. december, og

  at alkoholbevillingen og nattilladelsen er gældende for en 8 årig periode på overstående vilkår.

  Beslutning Økonomiudvalget den 04-12-2018

  Godkendt.

  Afbud: Lars Kristensen, Arne Leyh Petersen og Kim Brandt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/40514, Sagsinitialer: bei

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal tages stilling til oprettelse af 4 midlertidige plejeboligpladser på Enggården.

  Forvaltningen har i foreløbigt udkast til boligstrategi beskrevet muligheder for etablering af 4 midlertidige pladser på Enggården i Bylderup-Bov. Pladserne skal sikre, at borgere kan komme hjem fra sygehus, og at borgere, der ikke længere kan passes i eget hjem, kan tilbydes en midlertidig plejebolig. Det er alene planen, at de borgere, der får ophold på Enggården, er borgere, der afventer en fast plejebolig.

  På Enggården forefindes i dag et 128 ledige m2, der er opført som serviceareal, hvilket betyder, at de er opført med Aabenraa Kommune som ejer.

  Det er skønnet, at en ombygning vil koste ca. 0,014 mio. kr. pr/m2, hvilket betyder en samlet udgift på 1,8 mio. kr.

  Forvaltningen har det sidste halve år set en stigning i antallet af borgere på venteliste til plejehjem. Der er nu 48 borgere på venteliste, hvor der ikke tidligere har været over 40 borgere på venteliste. Af de 48 borgere på venteliste er 11 borgere på garantiventeliste, hvilket betyder, at Aabenraa Kommune for første gang er udfordret på at opfylde garantiventelisten. Ligeledes er antallet af borgere, som ikke modtager det bedst egnede tilbud stigende, og borgerne er meget afhængige af familiens evne til at hjælpe med at løse borgerens behov.

  Baggrunden for stigningen skal dels ses i demografi, men også i at antallet af borgere, som bor på plejehjem i andre kommuner, er faldet, hvilket medfører, at efterspørgslen lige nu er stigende på Aabenraa kommunes plejehjem.

  Det nuværende pres på plejeboliger bliver delvis imødegået ved at borgerne tilbydes en plads på SRC. Dette betyder, at mulighederne for at tilbyde rehabiliterende døgnophold bliver prioriteret ned, da pladsen optages af en borger, som burde være på plejehjem.

  I forbindelse med vedtagelse af budget 2019 besluttede Byrådet at reservere 5,0 mio. kr. i anlægsmidler til for-projektering og opstart i 2022. Da der allerede i 2018 er pres på midlertidige pladser, foreslår forvaltningen, at en andel af udvalgets samlede mindre forbrug i forbindelse med bevillingskontrollen pr. 30. september 2018 bliver anvendt til en anlægsbevilling.

  Fordelen ved at etablere de midlertidige pladser i allerede eksisterende servicearealer er, at der ikke vil komme udgifter til husleje fremadrettet, hvilket vil være tilfældet, hvis der bliver anvendt boliger, som er opført som almene ældreboliger.

  Ingen borgere på midlertidigt ophold betaler husleje.

  Midler til drift af de nye midlertidige pladser er reserveret i budgettet.

  Økonomi og afledt drift

  Det bemærkes, at de 1,8 mio. kr. er en del af Social- og Sundhedsudvalgets mindre forbrug i forbindelse med udvalgets bevillingskontrol pr. 30. september 2018.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at der afsættes et rådighedsbeløb på 1,8 mio. kr. i 2018 til etablering af 4 pladser på Enggården  finansieret af et mindreforbrug på Social- og Sundhedsudvalget driftsramme, under politikområdet Pleje og omsorg, og

  at der gives en anlægsbevilling på 1,8 mio. kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb, som frigives.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 07-11-2018

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Jens Wistoft.

  Beslutning Økonomiudvalget den 04-12-2018

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Lars Kristensen, Arne Leyh Petersen og Kim Brandt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/41923, Sagsinitialer: dlj