Beslutningsprotokol

mandag den 21. januar 2019 kl. 15:30

Mødested: Lokale 412, Skelbækvej
Udvalg: Økonomiudvalget
Medlemmer: Thomas Andresen, Kirsten Nørgård Christensen, Philip Tietje, Lars Kristensen, Erwin Andresen, Ejler Schütt, Arne Leyh Petersen, Karsten Meyer Olesen, Povl Kylling Petersen, Kim Brandt, Jan Riber Jakobsen
Bemærkninger: Afbud fra Philip Tietje
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 19/2227, Sagsinitialer: kae

  Beslutning Økonomiudvalget den 21-01-2019

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/2227, Sagsinitialer: kae

  Beslutning Økonomiudvalget den 21-01-2019

  • Orientering om forventet regnskab 2018.
  • Enkeltsag til Økonomiudvalget parallelt med garantioverførslen omkring håndtering af enkelte institutioners økonomi.
  • Artikel i NB Økonomi omkring topplacering på 9 benchmark.
  • Svar fra Ombudsmanden omkring ytringsfrihed i uge 4.
  • Udarbejdelse af ejerstrategi for Arwos igangsættes efter færdiggørelse af ejerstrategi for Aabenraa Havn.
  • Sag til Grundsalgsudvalg uge 5.

  Afbud fra Philip Tietje.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/3617, Sagsinitialer: SLOR

  Sagsfremstilling

  I 2016 blev den nuværende økonomiske politik godkendt efter grundig dialog med Økonomiudvalget. Den nuværende økonomiske politik gældende for 2017-2020 afspejler ønsket om en robust økonomisk politik, der både fastholder den ansvarlige økonomiske kurs, men samtidig underbygger målsætningen om at være vækstparat og dermed udnytte de muligheder, som opstår. En afgørende præmis i overvejelserne om indholdet i en ny økonomisk politik er, at det er Byrådet i Aabenraa, der fastsætter serviceniveauet og prioriterer i Aabenraa Kommune, hvilket den økonomiske politik skal afspejle.

  Den nuværende økonomiske politik kan fortsætte 1 år endnu og danne grundlag for budgetlægningen for 2020. Der er imidlertid en række forhold, som indikerer, at det kunne være hensigtsmæssigt at få udarbejdet en ny eller justeret økonomisk politik for den kommende periode. Det handler kort sagt om den generelle økonomiske situation for kommunerne, herunder ikke mindst den usikkerhed som er forbundet med de årlige tilskud og den manglende reform af udligningsmodellen. Derudover har den nuværende økonomiske politik skabt grundlag for en konsolidering af kassebeholdningen, men samtidig skubber vi en anlægspukkel i en anseelig størrelse foran os.

  En ny eller justeret økonomisk politik kan indeholde flere elementer, der først og fremmest sikrer grundlaget for vækst, men også formår at bidrage til en kontrolleret økonomisk nedbremsning, hvis det bliver aktuelt som følge af et stød til indtægtssiden.

  Der lægges op til en indledende drøftelse i Økonomiudvalget med udgangspunkt i vedlagte notat, som indeholder en beskrivelse af situationen og mulige scenarier for håndtering heraf.

  På baggrund af den indledende drøftelse forventes udkast til ny økonomisk politik at blive behandlet på Økonomiudvalgets møder i februar med henblik på vedtagelse i Byrådet den 27. februar. Parallelt hermed og under forudsætning af godkendelse i Byrådet behandler de økonomiske procedurer for 2019 på økonomiudvalgets møde den 19. februar.

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at de indledende overvejelser vedr. økonomisk politik for 2020-2024 drøftes forud for beslutningssag om samme i februar.

  Beslutning Økonomiudvalget den 21-01-2019

  Drøftet.

  Afbud fra Philip Tietje.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/43982, Sagsinitialer: kcan

  Sagsfremstilling

  Udlændinge- og Integrationsministeriet har den 11. december 2018 fremsendt decisionsskrivelse vedr. gennemgang af revisionsberetningen af kommunens sociale regnskaber for 2017 på områder med statsrefusion.

  En decisionsskrivelse er ministeriers og styrelsers svar (tilbagemelding) på kommunens revisionsberetning.

  Udlændinge- og Integrationsministeriet har gennemgået de dele af revisionsberetningen, som vedrører ministeriets sagsområder.

  Resultatet af gennemgang på ministeriets område

  Ministeriet finder det tilfredsstillende, at revisor ikke har forbehold eller revisionsbemærkninger på Udlændinge- og Integrationsministeriets område.

  Udlændinge- og Integrationsministeriet har ikke yderligere bemærkninger.

  Opfølgning på tidligere års beregninger

  Det fremgår, at der ikke ses at være forhold til opfølgning vedr. 2016 eller tidligere år.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at decisionsskrivelsen fra Udlændinge- og Integrationsministeriet vedr. revisionsberetningen for 2017 godkendes.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 14-01-2019

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Kim Brandt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 21-01-2019

  Anbefales godkendt.

  Afbud fra Philip Tietje.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/43835, Sagsinitialer: PAK

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal der tages stilling til frigivelse af anlægsmidler til et løft af belægning på kommunens mindste  veje, cykelstier og fortove. Anlægsbevillingen har afsæt i budgetaftale 2019-2022.

  Med anlægsbevillingen vil forvaltningen kunne sende et samlet set større volumen afsted i asfaltudbud, idet der udbydes i en samlet pakke sammen med belægningsopgaver fra driftsbudgettet 2019 under politikområdet Belægninger og bygværker under Teknik- og Miljøudvalget. 

  Kultur, Miljø & Erhverv ønsker så tidligt som muligt at have mulighed for at placere et udbud på markedet. Udbud af asfalt sker i udbudsfællesskab med Tønder Kommune og koordinering af udbudsplanen pågår.

  Der er i forvaltningens planlægning fokus på, at der er øremærket 5,0 mio. kr. til vejklasse 4, f.eks. boligveje,  og udvælgelsen af strækninger sker i henhold til det registrerede skadesomfang registreret gennem de årlige tilsyn. Det generelle tilstandsbillede er senest opgjort i rapporten ”Tilstand af veje, cykelstier og fortove” fra 2018.

  Der er i budgettet afsat  1,0 mio. kr. til fortovsbelægninger og 1,0 mio. kr. til cykelstibelægninger, og bevillingen vil blive brugt i sammenhæng med ovenstående eller i forbindelse med andre arbejder på kommunens vejnet. Bl.a. forventes det, at en del asfaltarbejde på boligveje vil medføre lokale behov for at hæve kantsten og justere bagvedliggende fortove eller stiarealer.   

  Økonomi og afledt drift

  Der er i investeringsoversigten 2019-2022  afsat 5,0 mio. kr. til asfalt primært på kategori 4 vejene samt 1,0 mio. kr. til fortove, og 1,0 mio. kr. til cykelstier.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der gives anlægsbevilling på i alt 7,0 mio. kr. til asfalt på mindre veje, fortovsrenovering og til cykelstibelægning, og

  at bevillingen finansieres af de afsatte rådighedsbeløb på i alt 7 mio. kr. til asfalt - veje, fortove og cykelstier, som frigives.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 09-01-2019

  Anbefales godkendt med den præcisering, at klasse 4-veje udenfor boligområder får høj prioritet.

  Beslutning Økonomiudvalget den 21-01-2019

  Anbefales godkendt, idet prioriteringen foregår på baggrund af skadespoint.

  Afbud fra Philip Tietje.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/27426, Sagsinitialer: HSO

  Sagsfremstilling

  Sagen vedrørende sikring af vand til møllen er to gange tidligere blevet behandlet i Teknik- og Miljøudvalget henholdsvis den 4. april og den 8. august 2018.

  Kommunen har i fællesskab med Byhistorisk Forening udarbejdet et projekt til restaurering af slotsvandmøllen samt etablering af en vandpumpeløsning og sammen ansøgt A.P. Møller Fonden om tilskud. Dette tilskud samt et tilskud fra Slots- og Kulturstyrelsen er meddelt.

  I ansøgningen forudsættes, at kommunen bidrager med ca. 0,5 mio. kr. til etablering af en pumpeløsning, der kan sikre vandforsyning til møllen.

  Der blev efterfølgende ved budgetforhandlingen afsat et rådighedsbeløb på 0,5 mio. kr., som ønskes frigivet i denne sag.

  Økonomi og afledt drift

  Aabenraa Kommunes andel i det samlede projekt er på 1,016 mio. kr.

  Beløbet finansieres fra 0,5 mio. kr., som er afsat i 2019 på investeringsoversigten, samt tilskud fra  A.P. Møller Fonden på 0,516 mio. kr.

  Der forventes en afledt drift på 0,015 mio. kr. til vedligeholdelse og servicering af pumpesystemet samt eludgifter.

  Pumpen styres af et cisternesystem, således at pumpen alene kører, når der ikke er vand nok til driften i mølledammen. 

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der gives en anlægsbevilling på 1,016 mio. kr. til projektet ”Slotsmøllen”,

  at der gives en indtægtsbevilling på 0,516 mio. kr., finansieret af A.P. Møller Fonden, og

  at Aabenraa Kommunes andel på 0,500 mio. kr. finansieres af afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigten, som frigives.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 09-01-2019

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 21-01-2019

  Anbefales godkendt.

  Afbud fra Philip Tietje.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/15020, Sagsinitialer: lbon

  Sagsfremstilling

  I denne sag anmodes om frigivelse til projektering og udførelse af Områdefornyelse Syd, spor 2, Markedspladsen.

  Byrådet vedtog den 28. maj 2014 - Program for områdefornyelsen i den sydlige del af Aabenraa midtby.

  Programmet er godkendt ved det daværende Ministeriet for By, Bolig & Landdistrikter og Aabenraa Kommune modtog i juni 2014 endeligt tilsagn om støtte fra ministeriet. De maksimalt 5 år til at realisere den samlede områdefornyelse blev påbegyndt med ministeriets tilsagn.

  Efter at forslaget for Områdefornyelse Syd blev udarbejdet i 2015, har områdefornyelsen delt sig i to spor, men med fastholdelse i ét anlægsprojekt. Det ene spor omhandlede gader, torve og pladser, mens spor to omhandlede Markedspladsen.

  Spor to har kørt en særskilt proces, da der var politisk ønske om en anden udformning af Markedspladsen, hvor der blandt andet ikke sker en væsentlig reduktion af antallet af parkeringspladser.

  I det nye forslag fjernes der ca. en tredjedel af de nuværende parkeringspladser.

  I løbet af processen var der stadig ønske om at have leg på Markedspladen, dette er blevet indarbejdet i form af uformelle lege og ”hæng ud” steder målrettet unge og ældre børn. På Teknik- og Miljøudvalgsmøde den 6. juni 2018 blev der frigivet 0,5 mio. kr. til en småbørnslegeplads i Genforeningshaven, som er blevet anlagt henover efteråret. Således kommer de nye aktiviteter på Markedspladsen og i Genforeningshaven til at supplere hinanden, og området vil henvende sig til flere målgrupper.

  Det nye forslag (se bilag) til Markedspladsen var i høring i perioden 8.-29. juni 2018. Bemærkninger modtaget i høringsperioden blev behandlet i Vækstudvalget for Land og By den 9. august 2018.

  Der har i processen været udtrykt ønske om en overdækning på Markedspladsen. Der er ikke midler til en overdækning i områdefornyelsesbudgettet, men forvaltningen har fået udarbejdet materiale, som er blevet præsenteret for udvalget.

  Der opnås ikke nævneværdige besparelser ved at støbe fundamenter til en eventuel overdækning  samtidig med, at pladsens fornyes, idet det vil kræve særlige foranstaltninger (f.eks. indstøbningsdele og færdigprojektering af overdækningen).

  Proces for det videre forløb
  Når der er truffet politisk afgørelse om frigivelse af anlægsbevillingen, igangsættes detailprojektering, og anlægsarbejdet forventes igangsat i forlængelse med frigivelsen og med anlæg forår/sommer 2019.

  Økonomi og afledt drift

  Til ”Områdefornyelse Aabenraa Midtbyplan” er der givet en anlægsbevilling på 50,93 mio. kr., samt en indtægtsbevilling på 5 mio. kr. Der er frigivet 42,53 mio. kr. til spor 1 og mangler således frigivelse af 8,4 mio. kr. til spor 2.

  Resterende rådighedsbeløb på 8,4 mio. kr. søges nu frigivet til projektering og anlæg.

  Der fremsættes særskilt sag vedrørende afledt drift primo 2019.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der frigives 8,4 mio. kr. til projektet ”Områdefornyelse Aabenraa Midtbyplan” spor 2, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 17-01-2019

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Jette Julius Kristiansen.

  Beslutning Økonomiudvalget den 21-01-2019

  Anbefales godkendt.

  Afbud fra Philip Tietje.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/43214, Sagsinitialer: ur

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal der tages stilling til udmøntningen af den afsatte anlægsbevilling på investeringsoversigten 2019-2022 til svømmehaller og friluftsbade.

  I budgetforliget for 2019 besluttede Byrådet at afsætte 0,9 mio. kr. i 2019 og 1,1 mio. kr. i 2020 til eventuelle ekstraordinære vedligeholdelsesopgaver på svømmehaller og friluftsbade i erkendelse af høje driftsudgifter og store afskrivninger på den type anlæg.

  Ravsted
  I december 2017 behandlede Kultur- og Fritidsudvalget en ansøgning fra Ravsted Fritidscenter vedrørende tilskud til renovering af Ravsted Friluftsbad.

  Ravsted Fritidscenter havde i forbindelse med ansøgningen udarbejdet en projektbeskrivelse og indhentet konkrete tilbud på opgaven. Det samlede budget på renoveringen beløb sig til 0,534 mio. kr., og Ravsted Fritidscenter anmodede Kultur- og Fritidsudvalget om et tilskud på 0,200 mio. kr.

  Kultur- og Fritidsudvalget besluttede at lade ansøgningen indgå i prioriteringen af puljen til småreparationer 2018. Ved fordelingen af puljen imødekom udvalget ansøgningen med et tilskud på 0,150 mio. kr.

  Fritidscentret har efterfølgende via sponsorater og fonde fået indsamlet yderligere 0,384 mio. kr., så finansieringen på i alt 0,534 mio. kr. blev opnået.


  Efterfølgende var Ravsted Fritidscenter i dialog med Aabenraa Kommune omkring de nødvendige miljøgodkendelser. Ravsted Fritidscenter har fået oplyst, at såfremt renovering af friluftsbadet iværksættes, vil bl.a. gældende krav til omsætningstider på vandbehandlingsanlægget skulle overholdes. Disse krav gælder i øvrigt også for Bylderup Friluftsbad.

  Kravet til nyt vandbehandlingsanlæg har fordyret projektet i Ravsted med 0,540 mio. kr. til i alt 1,074 mio. kr. På den baggrund har Ravsted Fritidscenter sendt en tillægsansøgning på 0,540 mio. kr. til Kultur- og Fritidsudvalget.

  Ravsted Fritidscenter er afhængig af en tilbagemelding omkring årsskiftet for at kunne fastholde fondsfinansieringen.

  Bylderup
  I juni 2018 behandlede Kultur- og Fritidsudvalget en kortfattet ansøgning fra Bylderup Idrætscenter om støtte til renovering friluftsbadet i Bylderup.

  Overslaget over de samlede renoveringsudgifter lød på 2,5-3,0 mio. kr. Udvalget besluttede, at ansøgningen skulle kvalificeres og Bylderup Idrætscenter blev anmodet om at udarbejde et budget, projektbeskrivelse og finansieringsplan før ansøgningen kunne danne grundlag for en politisk behandling.

  Der er den 11. december 2018 modtaget et overordnet projektforslag og budget på godt 3,3 mio. kr. men ikke en finansieringsplan.

  Forslag til udmøntning
  For at kunne fastholde fondsbevillinger og fremdrift i Ravstedprojektet anbefaler forvaltningen, at der gives en anlægsbevilling på 0,540 mio. kr. til vandbehandlingsanlæg i Ravsted under forudsætning af, at ansøgeren kan dokumentere, at projektet lever op til lovgivningen og kan opnå myndighedsgodkendelse.

  Da begge friluftsbade er mere end 40 år gamle, vurderer forvaltningen, at det vil være vanskeligt at prioritere og udmønte hele puljen på 2 mio. kr., som er afsat til ekstraordinære vedligeholdelsesopgaver på svømmehaller og friluftsbade alene på baggrund af de modtagne ansøgninger fra Ravsted Fritidscenter og Bylderup Idrætscenter.

  En mulighed i forhold til udmøntning af resten af puljen vil være at få udarbejdet en analyse, som kan udgøre et kvalificeret beslutningsgrundlag for, hvordan friluftsbade renoveres optimalt i forhold til gældende miljøkrav, afledt drift samt anlæggenes relevans i forhold til borgernes idræts-, bevægelses- og rekreative vaner – også set i forhold til adgangen til svømmehaller. En sådan analyse vurderes at koste 0,100-0,150 mio. kr. og ville kunne udarbejdes i løbet af 1. halvår 2019.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,
  at der under forudsætning af, at ansøgeren kan dokumentere, at projektet lever op til lovgivningen og kan opnå myndighedsgodkendelse, gives en anlægsbevilling på 0,540 mio. kr. til anlæg af et vandbehandlingsanlæg i Ravsted finansieret af afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigten, som frigives, og
  at der gives en anlægsbevilling på 0,150 mio. kr. til udarbejdelse af en analyse, finansieret af afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigten, som frigives.  

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 08-01-2019

  1. at udsættes til analysens resultat kendes.

  2. at anbefales godkendt.

  Supplerende sagsfremstilling

  Under Kultur- og Fritidsudvalgets behandling af sagen blev det oplyst, at Ravsted Fritidscenter nu har indgået aftale med en af fondene om, at endelig afklaring af den samlede finansiering af projektet kan vente til udgangen af juni 2019. Fristen fra de øvrige fonde, som har givet tilsagn om støtte, udløber i efteråret 2019.

  Beslutning Økonomiudvalget den 21-01-2019

  Anbefales godkendt.

  Afbud fra Philip Tietje.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/41847, Sagsinitialer: BSOERE

  Sagsfremstilling

  I denne sag godkendes Udbudsplan for 2019 bestående af udbudsplanen for varer, tjenesteydelser og IT.

  Udbudsplanen for varer, tjenesteydelser og IT, er prioriteret ud fra følgende punkter:

  · Nye identificerede muligheder for udbud.

  · Gennemførelse af genudbud.

  · Flest mulige udbud i SUS samarbejdet med Haderslev og Tønder Kommuner.

  · Gennemførelse af udbud på områder hvor forvaltningerne har efterspurgt centrale aftaler, eller hvor Udbudsenheden har vurderet, at der er et stort besparelsespotentiale.

  · Derudover tilslutning til de udbud, der identificeres i handlingsplan for den fælleskommunale indkøbsstrategi, herunder tilslutning til fællesaftaler mellem stat, region og kommuner, hvor dette giver mening i Aabenraa Kommune kontekst (disse er ikke kendt endnu, og fremgår derfor ikke i udbudsplanen).

  Der er i udbudsplanen anvist nye mulige udbudsområder for udbud gennem SUS. Disse skal undersøges nærmere i 2019, hvorfor et samlet volumen eller endeligt prisniveau endnu ikke er kendt.

  Det er i udbudsplanen angivet, hvilke udbud der forventes gennemført selvstændigt af Aabenraa Kommune, hvilke der forventes gennemført i udbudssamarbejdet med Haderslev og Tønder Kommuner (SUS), og hvilke der gennemføres af eksterne som f.eks. KL, SKI eller Kombit.

  Indkøbsvolumen for de områder, hvor der er planlagt udbud i 2019 samt igangsatte og endnu ikke afsluttede udbud for 2018, modsvarer et årligt indkøbsvolumen på ca. 45 mio. kr. For 2019 estimeres en indkøbsvolumen på ca. 40 mio. kr., hvor der for endnu ikke afsluttede udbud for 2018 forventes en indkøbsvolumen på ca. 5 mio. kr.

  Når udbudsresultaterne foreligger, vil evt. påviste prisbesparelser blive fordelt i henhold til principperne i Indkøbs- og Udbudspolitikken, hvor 25 % af besparelsen fastholdes i de decentrale budgetter.

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at udbudsplanen 2019 godkendes.

  Beslutning Økonomiudvalget den 21-01-2019

  Godkendt.

  Afbud fra Philip Tietje.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/2390, Sagsinitialer: SLOR

  Sagsfremstilling

  Aabenraa Kommune har visitationsretten til godt 750 ældre- og plejeboliger indenfor almenboligområdet. Hertil kommer 207 boliger til handicappede og psykisk syge.

  Anvisningsretten og den modsvarende udgift til tomgangshusleje kan betragtes som en forsikringsordning, der giver kommunen fleksibilitet i forhold til at boligplacere, hvis der opstår behov. Såfremt kommunen ikke kan anvise lejere til boligerne, er kommunen forpligtet til at betale for tomgangshuslejen.

  Den løbende udskiftning i boligerne og forsikringsprincippet medfører, at der altid vil være tomgangsudgifter, men at det naturligvis bør minimeres mest muligt.

  Boligerne er primært ejet af boligselskaber samt af Aabenraa Kommune. Aabenraa Kommunes ejerskab er underlagt samme regler som de almene boligselskaber er.

  Der har igennem flere år været en del ledige boliger, hvilket har medført betydelige udgifter til tomgangshusleje. Tomgangen er placeret i forskellige afdelinger, så det er ikke blot en enkelt afdeling, som er problematisk. Tomgangshuslejen hænger sammen med, at de borgere, som kunne visiteres til boligerne, ikke ønsker at bo i de bysamfund, hvor boligerne er placeret. Der er mest søgning på boliger i Aabenraa by.

  De fleste af boligerne er opført som almene (ældre)boliger. Det indebærer, at der er ydet statsstøtte til finansieringen, og at der er bindinger i forhold til en eventuel ændret anvendelse.

  I de seneste 3 år har den gennemsnitlige udgift til tomgang været 2,75 mio. kr. årligt fordelt på ca. 40 boligafdelinger i Aabenraa Kommune

  Med afsæt i et mål om at reducere tomgangsudgifterne mest muligt er der følgende handlemuligheder.

  1) Udarbejdelse af en samlet strategi for udviklingen af almene boliger i Aabenraa kommune. En strategi kan både sætte retning og forpligte, såvel kommunen som de respektive boligorganisationer til i højere grad at udvikle i en sammenhæng fremfor, at Byrådet løbende præsenteres for konkrete og enkeltstående projekter, uanset om det er ny opførelser eller renoveringer. En strategi kan forpligte eller skabe incitament til at håndtere den ledige boligmasse (tomgang), inden der godkendes nye projekter.

  2) Indfri restgælden og nedlægge boliger. Denne løsning kan alene anvendes i boliger, som ikke er opført efter almen boligloven eller med støtte. I boliger opført med støtte vil en indfrielse af restgælden blot medføre at huslejeindtægterne ydelsen fordeles med 2/3 til Landsbyggefonden og med 1/3 til boligforeningens dispositionsfond.

  3) Reduktion af antallet af boliger via ombygning til almene familieboliger eller via nedrenovering. Denne løsning forudsætter, at boligselskabet træffer beslutning om nedlæggelse, som skal godkendes af Byrådet. Herefter skal Landsbyggefonden anbefale nedlæggelsen overfor ministeriet, som skal godkende endeligt.

  4) Driftsstøttesager. Boligorganisationen kan med henblik på tilpasning ansøge Landsbyggefonden om ombygning, nedrivning eller salg. Finansieringen af en driftsstøttesag består af mange elementer, hvoraf kapitaltilførsel kan være et element. Kapitaltilførsel sker typisk efter 1/5 dels ordning, hvor kommunen finansierer 1/5 del.

  Alle de nævnte boliger med anvisningsret er opført efter almen boligloven, og derfor er det ikke muligt at indfri restgælden og nedlægge boligerne. Den øvelse er imidlertid gennemført i 2018 for ældreboliger i Lundtoft, som er en selvejende institution. 

  Social & Sundhed har i 2018 foretaget en gennemgang af afdelinger med anvisningsret. Gennemgangen har medført, at en række forpligtelser er opsagt. Det drejer sig konkret om boliger på Callesensgade, Karpedam, Kirkevej, Nørrekær og Persillegade, hvor Aabenraa kommune ikke skal betale tomgang fra 2019. Kan boligerne fortsat ikke lejes ud, medfører det økonomiske udfordringer for de konkrete afdelinger.

  Derudover arbejdes på en nedlæggelse af boliger på Præstestien. Boligerne på Okslundvej har Byrådet i 2016 godkendt salg af. Der er fundet en køber, men effektueringen afventer en lokalplansændring. Så snart denne er godkendt, ophører tomgangsudgiften for Aabenraa Kommune vedr. disse boliger.

  Fremadrettet ud er de største udfordringer knyttet til boligerne i Bylderup (Englykke og Åbovej) og Kruså (Kobbermøllevej) samt Tinglev (Grønnevej). Tomgangsudgiften for disse boliger udgjorde 1,1 mio. kr. i 2018. Social & Sundhed vurderer p.t. på evt. handlemuligheder

  De resterende betalinger til tomgangshusleje er i store træk til boliger som står tomme i kortere perioder.   

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning, og

  at det drøftes, om Økonomiudvalget ønsker at lave en egentlig strategi for området.

  Beslutning Økonomiudvalget den 21-01-2019

  Sagen genoptages efter yderligere bearbejdning.

  Afbud fra Philip Tietje.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/1231, Sagsinitialer: MALHA

  Sagsfremstilling

  UdviklingsRåd Sønderjylland (URS) er forum for et samarbejde mellem private og offentlige aktører, hvor parterne i fællesskab arbejder for at sikre en dynamisk udvikling i Sønderjylland.

  Formanden for URS er Leif Friis Jørgensen, Naturmælk.

  Næstformand er Borgmester Thomas Andresen, Aabenraa Kommune.

  Øvrige medlemmer er borgmestrene i de tre andre sønderjyske kommuner samt ledende personer inden for erhvervsliv, erhvervsforeninger og uddannelsesinstitutioner.

  URS besluttede i 2017 med opbakning i det sønderjyske koordinationsudvalg, at forberede et nyt og styrket URS med fem temaer. Et af temaerne var at formulere en ny landsdelsvision i løbet af 2018. Nu foreligger første version af en ny landsdels Vision 2030, der er formuleret med baggrund i dialog på årets URS møder samt interview af samtlige URS medlemmer, observatører og hovedinteressenter. Se vedhæftede ”Udkast til vision 2030”.

  Visionen er:Sønderjylland kendes nu i Skandinavien, Danmark og Nordeuropa som frontløberområde indenfor grøn teknologi. Her skabes, ud­vikles og fremstilles produkter, der driver den grønne omstilling, og bidrager til FN’s verdensmål om en mere bæredygtig verden.

  Udkast til Vision 2030 består af:

  • Vision: det billede foreningen URS ønsker realiseret for landsdelen.
  • Mission: det foreningen URS vil gøre for at udvikle landsdelen.
  • Værdier: måden hvorpå URS vil arbejde og indgå partnerskaber for at opnå størst mulig effekt på landsdelens udvikling.
  • Strategierne er de aktuelle indsatsområder, der understøtter foreningens arbejde for at nå visionen.

  Konkret arbejdes der i Vision 2030 med fire strategiske fokusområder;

  1. Grøn landsdel 2030: med udgangspunkt i FN’s verdensmål skal Sønderjylland understøtte den bæredygtige udvikling inden for bl.a. energi- og produktionsteknologi, fødevarer, transport samt bygge og boligsektoren.
  2. Arbejdskraft til vækst og velfærd, herunder bl.a. styrke uddannelse  og kompetenceudvikling, tiltrække og udvikle uddannelsesmuligheder i regionen samt øge bosætning i Sønderjylland.
  3. Porten til Europa: med fokus på Jyllandskorridoren er nøgleordene for dette mål styrkelse af infrastruktur og samhandel med Europa.
  4. Business Region Sønderjylland: fokuseret samarbejde om udviklingen af Sønderjyllands erhvervs- og uddannelsesmæssige rammebetingelser.

  Vision med mission, værdier og strategier er sat op i en brochure, der skal formidle  ”Vision 2030” til omverdenen. Brochuren tegner samtidig et overordnet billede af Business Region Sønderjylland.

  Udkastet er blevet drøftet på møde i det Sønderjyske Koordinationsudvalg den 17. december 2018, hvor der var enighed om at bringe Vision 2030 til behandling i de fire sønderjyske byråd i starten af 2019.

  Indstilling

  Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,

  at URS’ Vision 2030 tages til orientering.

  Beslutning Økonomiudvalget den 21-01-2019

  Anbefales godkendt.

  Afbud fra Philip Tietje.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/1579, Sagsinitialer: KSLAR

  Sagsfremstilling

  Økonomiudvalget og HMU besluttede i 2017, at der skal afholdes to årlige dialogmøder.

  Her følger oplæg til dagsorden for dialogmøde mellem Økonomiudvalget og HMU den 5. februar 2019.

  Oplæg til dagsorden for dialogmødet forelægges både for Økonomiudvalget og for medarbejdersiden i HMU med henblik på, at udvalgene respektive kan komme med input til dagsordenen.

  Udkast til dagsorden

  1. Drøftelse af rekrutteringsudfordringer

  Personalechef Karen Storgaard Larsen præsenterer resultater fra Aabenraa Kommunes analyse af rekrutteringssituationen for social- og sundhedsfaglig personale i Social & Sundhed.

  2. Orientering om HMUs strategiske indsatser

  Næstformand i HMU Heidi Hald præsenterer HMUs strategiske indsatser for at sikre et godt arbejdsmiljø, lavt sygefravær og færre arbejdsulykker i Aabenraa Kommune.

  3. Orientering om proces med overvejelser vedr. ny økonomisk politik

  Stabs- og arbejdsmarkedsdirektør Søren Lorenzen orienterer om Økonomiudvalgets proces med at overveje en ny økonomisk politik.

  4. Eventuelt

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at Økonomiudvalget drøfter oplægget til dagsorden til dialogmødet mellem Økonomiudvalget og HMU, og

  at Økonomiudvalget drøfter eventuelle tilføjelser til dagsordenen.

  Beslutning Økonomiudvalget den 21-01-2019

  Godkendt.

  Afbud fra Philip Tietje.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/29568, Sagsinitialer: jejk

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal der tages beslutning om udbudsform vedrørende opførelse af en ny daginstitution ved Lyreskovskolen i Bov. Sagen behandles i Udvalg til styring af kommunalt byggeri umiddelbart forud for Økonomiudvalgsmødet.

  Der ønskes opført en integreret daginstitution, der skal dække hele Lyreskovskolens skoledistrikt i Bov (undtaget Svalen i Holbøl samt daginstitutioner i Padborg).

  Dette opnås ved at sammenlægge Vestermarkens Børnehus, inkl. Kornblomsten og Børnehuset Kruså. Daginstitutionen skal dimensioneres til 150 børn på et dertil disponeret areal øst for Lyreskovskolen.

  Kultur, Miljø & Erhverv har undersøgt forskellige udbudsformer og deres egnethed til det konkrete projekt, og dette er sket med involvering af det nedsatte Byggeudvalg med repræsentanter fra Børn og Skole og institutionerne.

  Opførelse af en ny integreret daginstitution er i udgangspunktet en typisk byggesag, hvor forhold om anvendelse, funktionalitet og indretning indledningsvist bearbejdes.

  Valg af udbudsform

  På baggrund af byggeprojektets art og omfang anbefales det at vælge udbudsform som totalrådgivning med arkitektkonkurrence og forudgående prækvalifikation. Herpå følger et begrænset udbud af fagentrepriser uden prækvalifikation. Ved et begrænset udbud indbydes 5-7 entreprenører ved hvert fag til at afgive pris, hvoraf mindst en af de indbudte entreprenører ikke må komme fra lokalområdet.

  Udbudsformen er kendt og egner sig til byggeri, hvor der er tyngde i brugerinvolvering, og hvor der er brug for betydelige faglige indspil til funktionalitet og indretning.

  Kultur, Miljø & Erhverv har undersøgt muligheder for brug af andre entrepriseformer bl.a. totalentreprise, herunder ”omvendt licitation”, hvor byggeriets pris ligger fast. Totalentrepriseformen egner sig godt til byggeprojekter, hvor kompleksiteten er lav og hvor faserne for involvering gennem proces er enten afklaret eller begrænset i omfang. Disse forudsætninger er ikke til stede, og derfor anbefales udbudsformen ikke.

  Kriterier for udvælgelse og tildeling.

  For totalrådgivningsdelen anbefales det økonomisk mest fordelagtige bud med det formelle tildelingskriterie beskrevet som ”bedste forhold mellem pris og kvalitet”.

  For fagentrepriser kan anvendes tildelingskriteriet ”laveste pris”, idet det vurderes, at arbejderne i fagene er typiske, og at udbudsmaterialet entydigt beskriver den ønskede kvalitet.

  Delkriterier ved udvælgelse, totalrådgivning - prækvalifikation

  Organisation, herunder redegørelse for organisering mellem totalrådgiver og underrådgiver, samt virksomhedsoplysninger såsom antal ansatte, virksomhedskompetencer, konsortiers sammensætning og ansvarsfordeling m.v.. Som en del af udbudsbekendtgørelsen vil der blive lagt vægt på, at konsortiedannelse mellem to eller flere virksomheder er et positivt grundlag for ansøgning.

  En vurdering

  Referencer fra tidligere tilsvarende byggeprojekter inden for de sidste 3-5 år

  En vurdering

  Økonomiske nøgletal – Soliditetsgrad, likviditetsgrad, omsætning, vurderes samlet, og skal kunne vurderes som tilfredsstillende (generelt positivt)

  En vurdering

  Delkriterier ved tildeling af totalrådgiveropgaven

  Arkitektur og funktionalitet

  Vurdering af arkitektur. Opfyldelse af byggeprogrammets funktionelle krav og vision. Byggeriets indretning, funktionalitet, logistik og fleksibilitet, herunder sammenhæng med omgivelserne.

  25

  Teknik og realiserbarhed

  Fagteknisk løsning ift. kvalitet, indeklima, energi, bæredygtighed, drift- og vedligeholdelse, samt sandsynlighed for at forslaget kan realiseres inden for den økonomiske ramme

  25

  Organisation

  Bemandingsplan inkl. cv på nøglepersoner tilknyttet projektet, særlig fokus på udpegede projekt- og byggeledere og på dokumenteret erfaring med projektprocesser med større antal interessenter involveret

  20

  Fast honorar

  30

  Delkriterier ved tildeling af fagentrepriser

  Pris

  100

  Økonomi og afledt drift

  Den samlede økonomiske ramme er jævnfør investeringsoversigten på 25 mio. kr..

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at opgaven skal udbydes i totalrådgivningsudbud med forudgående prækvalifikation og med efterfølgende udbud i fagentreprise jævnfør sagsfremstillingen,

  at tildelingskriteriet ”økonomisk mest fordelagtige tilbud” anvendes ved totalrådgivningsudbuddet med delkriterier som angivet i sagsfremstillingen, og

  at tildelingskriteriet ”laveste pris” anvendes ved fagentrepriseudbuddet.

  Beslutning Økonomiudvalget den 21-01-2019

  Godkendt.

  Thomas Andresen deltog ikke i sagens behandling.

  Afbud fra Philip Tietje.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/654, Sagsinitialer: kae

  Sagsfremstilling

  I 2014 godkendte Byrådet en ny bevillingsstrategi og restaurationsplan. Strategien og planen dækker som udgangspunkt hele Syd- og Sønderjyllands politikreds.

  I denne sag skal bevillingsstrategien  og restaurationsplanen evalueres. Der er udarbejdet  en evaluering af Syd- og Sønderjyllands Politi i samarbejde med Esbjerg Kommune jf. bilag. Evalueringen kommer med anbefalinger om fastholdelse af strategien og enkelte justeringer af restaurationsplanen.

  Bevillingsstrategien:

  Det overordnede formål i bevillingsstrategien er at opnå et attraktivt, ansvarligt og trygt restaurationsliv. Det understøttes ved bl.a. følgende pejlemærker:

  - At sikre at bevillingsstrategien inddrager Sundhedsstyrelsens anbefalinger omkring unge i festmiljøet.

  - At sikre at bevillinger til restaurationer gives under hensyntagen til det omkringliggende samfund.

  - At styrke samarbejdet mellem kommuner, politi, restauratører og andre relevante aktører på området såsom uddannelsesinstitutioner og foreninger, således at der skabes en fælles forståelse for formålet – at skabe et trygt og ansvarligt natteliv.

  - At sikre en mere ensartet forvaltning af bevillingsstrategien, som samtidig understøtter en balanceret udvikling af restaurations- og nattelivet.

  Restaurationsplanen:

  Restaurationsplanen skal udmønte bevillingsstrategien.

  Aabenraa Kommune efterlever den nuværende restaurationsplan fuldt ud, og her kan fremhæves:

  Åbningstider - morgenværtshuse

  Den normale åbningstid, som følger en alkoholbevilling, er fra kl. 05-02, men kan på bestemte dage  udvides fra kl. 02 til kl. 06. Udskænkning skal dog indstilles kl. 05. Ved udvidet åbningstid medfølger et vilkår om, at restaurationen skal være lukket i tidsrummet 6-9. Dermed kan der skabes ro omkring restaurationen.

  Unge i nattelivet

  Unge under 16 år må som udgangspunkt ikke færdes på restaurationer, hvor udskænkning af alkohol er det bærende element, og efter kl. 24 gælder det samme for unge under 18 år.

  Kravet om, at unge under 16 år ikke må færdes på restaurationer, hvor alkohol er det bærende element kan fraviges, hvis der er arrangementer, hvor alkohol ikke er det bærende element, eksempelvis koncerter, landskampe eller lignende. Kravet kan dog kun fraviges indtil kl. 24.

  Lejlighedsbevillinger (fester for unge)

  Politiet kan give lejlighedstilladelse til, at der arrangeres lukkede fester, også for unge under 16/18 år til efter kl. 24. Det har Campusrådet gjort flere gange.

  Endvidere giver politiet lejlighedstilladelser til byfester, halballer mm., hvor også de unge kan være med.

  Dialogmøder

  To gange årligt afholdes der dialogmøde mellem restauratører, politiet og kommunen.

  Restauratørerne giver udtryk for, at nattelivet i Aabenraa Kommune fungerer fint uden de store udfordringer. Der er ikke ønske om at ændre praksis vedrørende de unge under 16 år/18 år. Der er dog frustration over, at nabokommunerne ikke håndhæver denne praksis.

  Anbefalinger i evalueringen

  Evalueringen giver bl.a. følgende anbefaleringer  til en justering af restaurationsplanen:

  - Tydeliggørelse af at begrænsning af de unges adgang kun gælder alkoholtunge virksomheder.

  - Omformulering af zoneinddeling til en generel beskrivelse af hensigtsmæssig placering af restaurationer.

  - Inkorporering af lovændringer og sproglige præciseringer.

  Det er forvaltningens vurdering, at bevillingsstrategien og restaurationsplanen er et godt udgangspunkt for at udstede alkoholbevillinger i Aabenraa Kommune. Forvaltningen kan derfor bakke op om de få justeringer der lægges op til i evalueringen. Endvidere bemærkes det, at det er tydeliggjort et af formålene med den fælles bevillingsstrategi og anbefalingerne til justeringer, er, at sikre en mere ensartet praksis, så vi sammen kan opnå et attraktivt, ansvarligt og trygt byliv på tværs af kommunegrænser.

  Indstilling

  Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,

  at bevillingsstrategien fortsætter uændret, og

  at anbefalingerne vedr. restaurationsplanen godkendes.

  Beslutning Økonomiudvalget den 21-01-2019

  Anbefales godkendt.

  Afbud fra Philip Tietje.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/43522, Sagsinitialer: TOJE

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal emner for byrådets temamøder i foråret 2019 godkendes.

  Der afholdes et månedligt temamøde umiddelbart inden byrådsmødet med undtagelse af juli, august og december.

  Møderne har som udgangspunkt det formål, at være beslutningsforberedende forud en beslutning i byrådet på større emner. Møderne har en varighed af 1-1,5 time.

  Det er direktionen der sætter emnerne afhængig af input fra økonomiudvalget.

  Bilag 1 viser emnevalget for byrådets temamøder i forrige byrådsperiode samt i første år af indeværende byrådsperiode dvs. i perioden 2014-2018.

  Vækststrategien, vækstplanen og datacenterstrategien har domineret dagsordenen i 2018. Øvrige gennemgående temaer omfatter kommuneplaner, lokalplaner samt regnskab og budget. Enkelte gange har Byrådet beskæftiget sig med mere interne temaer eller temaer, der vedrører byrådets arbejde og drift. Disse omfatter f. eks. samspil i Byrådet og byrådets arbejdsformer og -vilkår.

  Direktionen forslår følgende emner for byrådets temamøder i foråret 2019:

  Januar:

  · Byrådets trivsel jf. måling af Byrådets arbejdsvilkår

  · Genforening 2020

  · Ny økonomisk politik

  Februar:

  · Områdefornyelse Nord

  · Ny ejerstrategi for havnen

  Marts:

  · Regnskab 2018

  · UdviklingsRåd Sønderjylland (URS)

  · Strategisk Energiplanlægning (SEP)

  April:

  · Tværgående sundhedspolitik

  Maj: -

  Juni:

  · Status på Vækstplan 2022

  · Status på Datacenterstrategien

  · Regeringsaftalen om kommunernes økonomi for 2020

  Økonomiudvalget anmodes om at godkende forslagene til emner, samt komme med input til yderligere emner.

  Indstilling

  Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,

  at skitserede forslag til temamøder foråret 2019 godkendes suppleret af økonomiudvalgets egne forslag til temamøder i Byrådet foråret 2019.

  Beslutning Økonomiudvalget den 21-01-2019

  Godkendt.

  Afbud fra Philip Tietje.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/31424, Sagsinitialer: MJESS

  Sagsfremstilling

  Udviklingsperspektiv Frøslev-Padborg fremlægges til godkendelse.

  Processen fandt sted fra september 2017 til oktober 2018. Byens borgere, virksomheder og foreninger har, via offentlige workshops og arbejdsgruppemøder, haft mulighed for at udtrykke og prioritere sine ønsker.

  Sammen med områdets borgere er det samlende navn ’Lyreområdet’ foreslået for Udviklingsperspektiv Frøslev-Padborg og Udviklingsperspektiv for Bov, Smedeby og Kruså.

  Visioner, strategier og temaer

  Udviklingsperspektiv Frøslev-Padborg tager for det første afsæt i en vision om at binde området bedre sammen både fysisk og socialt og for det andet i strategien om at skabe en ny identitet og image for området. På baggrund heraf er der defineret fire indsatsområder, hvortil der er defineret en række indsatser og idéer, der ønskes nærmere undersøgt.

  Hovedfokus har været den gamle skolegrund, som efter nedrivningen af skolen står ubenyttet hen. Her er der udarbejdet en idéskitse til, hvad grunden kan rumme i fremtiden. Ønsket er at skabe et rum med aktiviteter for alle aldre. I den sammenhæng er der blevet arbejdet med det gamle stadion. Der er fokus på, at de to områder ikke kommer til at rumme de samme ting, men kommer til at supplere hinanden.

  Indsatsområder:

  1. Det gode sted at bo

  - Synliggørelse af områdets mange kvaliteter -  gennem såvel fysiske som sociale tiltag for derved at skabe grobund for vækst.

  1. Kultur og natur

  - Lyreområdet skal have skabt en styrket identitet og forbindelser på tværs med afsæt i natur og kultur.

  1. Miljø og sundhed

  - I fremtiden vil miljø og sundhed være en vigtig del af områdets image.

  1. Erhverv og uddannelse

  - Det aktive erhvervsområde skal ligge til grund for en uddannelsessynergi.

  Planmæssige forhold

  Udviklingsperspektivet er ikke et juridisk bindende dokument. Der skal foretages særskilte undersøgelses- og planlægningsprocesser ved realisering af et projektforslag.

  Økonomi og afledt drift

  Udviklingsperspektivet indeholder ikke midler til realisering af projekter. Projektfinansiering skal efterfølgende søges ved relevante puljer og fonde, både kommunale og eksterne. Der er budgetteret med 8 mio. kr. i 2020 til udviklingspulje til hele Lyreområdet.

  Høring/udtalelse

  Udviklingsperspektivet blev præsenteret på et borgermøde i Lyreskovskolen den 8. oktober 2018 og var i høring fra den 9. oktober til den 6. november 2018.

  Der er indkommet ét høringssvar fra Bov Lokalråd i høringsperioden.

  Indstilling

  Kultur, Miljø og Erhverv indstiller,

  at Udviklingsperspektiv Frøslev-Padborg godkendes.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 17-01-2019

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Jette Julius Kristiansen.

  Beslutning Økonomiudvalget den 21-01-2019

  Anbefales godkendt.

  Afbud fra Philip Tietje.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/44093, Sagsinitialer: MJESS

  Sagsfremstilling

  Udviklingsperspektiv for Bov, Smedeby og Kruså fremlægges til godkendelse.

  Processen fandt sted fra maj 2017 til marts 2018. Byens borgere, virksomheder og foreninger har, via offentlige workshops og arbejdsgruppemøder, haft mulighed for at udtrykke og prioritere sine ønsker.

  Sammen med områdets borgere er det samlende navn ’Lyreområdet’ foreslået for udviklingsperspektiv Frøslev-Padborg og udviklingsperspektiv for Bov, Smedeby og Kruså.

  Visioner, strategier og temaer

  Udviklingsperspektiv for Bov, Smedeby og Kruså tager for det første afsæt i en vision om at binde området bedre sammen både fysisk og socialt og for det andet i strategien om at skabe en ny identitet og image. På baggrund heraf er der defineret fire indsatsområder, hvortil der er defineret en række indsatser og idéer, der ønskes nærmere undersøgt.

  Der er især blevet arbejdet med sammenhængen mellem byerne og deres kobling til naturen, således dette i fremtiden kan hænge bedre sammen, så begge dele bruges aktivt. Herunder har hovedfokus i udviklingsperspektivet været Grænsehallerne og stiforbindelser.

  Indsatsområder:

  1. Det gode sted at bo

  - Synliggørelse af områdets mange kvaliteter -  gennem såvel fysiske som sociale tiltag for derved at skabe grobund for vækst.

  1. Kultur og natur

  - Lyreområdet skal have skabt en styrket identitet og forbindelser på tværs med afsæt i natur og kultur.

  1. Miljø og sundhed

  - I fremtiden vil miljø og sundhed være en vigtig del af områdets image.

  1. Erhverv og uddannelse

  - Det aktive erhvervsområde skal ligge til grund for en uddannelsessynergi.

  Planmæssige forhold

  Udviklingsperspektivet er ikke et juridisk bindende dokument. Der skal foretages særskilte undersøgelses- og planlægningsprocesser ved realisering af et projektforslag.

  Økonomi og afledt drift

  Udviklingsperspektivet indeholder ikke midler til realisering af projekter. Projektfinansiering skal efterfølgende søges ved relevante puljer og fonde, både kommunale og eksterne. Der er budgetteret med 8 mio. kr. i 2020 til udviklingspulje til hele Lyreområdet.

  Høring/udtalelse

  Udviklingsperspektivet blev præsenteret på et borgermøde i Grænsehallen den 14. marts 2018 og var i høring fra den 15. marts til 12. april 2018.

  Der er indkommet to høringssvar i høringsperioden.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at Udviklingsperspektiv for Bov, Smedeby og Kruså godkendes.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 17-01-2019

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Jette Julius Kristiansen.

  Beslutning Økonomiudvalget den 21-01-2019

  Anbefales godkendt.

  Afbud fra Philip Tietje.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/14528, Sagsinitialer: klh

  Sagsfremstilling

  Et forslag til lokalplan nr. 56 og et forslag til kommuneplantillæg nr. 17 har været offentligt fremlagt fra den 8. maj til 3. juli 2018.

  Lokalplanen udlægger et område ved Stolligvej til boligformål i form af cirka 90 grunde til parcelhuse. En del af området må endvidere anvendes til tæt lav bebyggelse.

  I forbindelse med den offentlige fremlæggelse indkom der 4 høringssvar.

  Høringssvarene er gennemgået i høringsnotat af 12. december 2018. Høringssvarene giver anledning til enkelte justeringer af lokalplanens bestemmelser og redegørelse. Disse fremgår af høringsnotatet.

  Byrådets afgørelse om ikke at udarbejde en miljøvurdering af planforslagene er ikke blevet påklaget til Planklagenævnet. Et høringsvar indeholdt en klage over afgørelsen, men denne var ikke indmeldt til Planklagenævnets klageportal jf. den klagevejledning, som findes i lokalplanen, og som er fastsat efter planlovens regler § 58 stk. 2, herunder den digitale selvbetjeningsløsning.

  Planmæssige forhold

  Med vedtagelsen af kommuneplantillæg nr. 17 inddrages 2 mindre arealer i rammeområde 1.1.106.B.

  Hele området overføres til byzone.

  Skovbyggelinje og fortidsmindebeskyttelseslinje søges ophævet efter Naturbeskyttelseslovens § 69, når lokalplanen er vedtaget.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at lokalplan nr. 56 vedtages endeligt med de ændringer, som er foreslået i notat af 12. december 2018, og

  at kommuneplantillæg nr. 17 vedtages endeligt uden ændringer.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 17-01-2019

  Socialdemokratiet stillede ændringsforslag til justering i forhold til gældende fortidsminde, så to grunde udgår.

  For stemte Erik Uldall Hansen (A) Egon Madsen (A) og Michael Christensen (F).

  Imod stemte Philip Tietje (V), Søren Frederiksen (V) og Erwin Andresen(S).

  Dermed faldt ændringsforslaget.

  For forvaltningens indstilling stemte Philip Tietje (V), Søren Frederiksen (V) og Erwin Andresen (S).

  Erik Uldall Hansen (A), Egon Madsen (A) og Michael Christensen (F) undlod at stemme.

  Afbud: Jette Julius Kristiansen.

  Beslutning Økonomiudvalget den 21-01-2019

  Anbefales godkendt, idet

  6 stemte for (V, O, S)

  4 undlod at stemme (C, A)

  Afbud fra Philip Tietje.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/29989, Sagsinitialer: klh

  Sagsfremstilling

  Et forslag til lokalplan nr. 104 og et forslag til kommuneplantillæg nr. 9 har været offentligt fremlagt fra den 26. juni til den 22. august 2018.

  Lokalplanen udlægger det tidligere og ikke udnyttede erhvervsområde ved Visøvej i Løjt Kirkeby til boligformål. Lokalplanen giver mulighed for udstykning af op til 27 parcelhusgrunde. I området må der endvidere opføres tæt lav boligbebyggelse.

  I forbindelse med den offentlige fremlæggelse indkom der 7 høringssvar.

  Høringssvarene er gennemgået i høringsnotat af 1. december 2018. Høringssvarene giver anledning til mindre ændringer af lokalplanen og kommuneplantillægget.

  Der indsættes vurdering af forekomsten af bilag IV-arter jf. EU"s Habitatdirektiv. Nogle borgere havde i deres høringssvar påpeget, at området ikke kan udnyttes til byudvikling på grund af, at området kan være levested for spidssnuede frøer. Flere ønskede antallet af grunde reduceret, og andre ønskede præcisering af bestemmelser vedr. parkering og tæt lav bebyggelse og tekstmæssige rettelser. Et høringssvar omhandler støjforhold. Dette har afstedkommet nye vurderinger vedrørende muligheder for støjdæmpning/hastighedsbegrænsninger på Bodumvej.

  Byrådets afgørelse om ikke at udarbejde en miljøvurdering af planforslagene blev ikke påklaget i klageperioden.

  Planmæssige forhold

  Rammeområde 1.3.014.E - Erhvervsområde ændres til rammeområde 1.3.014.B - Boligområde med den endelige vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 9.

  Zoneforholdene ændres, således at Bodumvej bliver byzone. Det øvrige område er fortsat beliggende i byzone.

  Forvaltningen har foretaget en vurdering af forekomsten af bilag IV arter (spidssnudet frøer) i lokalplanområdet og beskrevet konsekvenserne af dette. Denne fremgår i høringsnotat af 1. december 2018 – herunder vurderinger af de alvorlige konsekvenser, som forekomsten af bilag IV arter kan have for dette og andre ikke udbyggede byudviklingsområder i det sydlige Løjt Kirkeby. I de oprindelige planforslag for områdets udformning var der placeret byggegrunde helt op til regnvandsbassinet. På baggrund af en viden om, at der kunne forekomme spidssnudede frøer i bassinet, blev der udtaget 2 grunde omkring bassinet og indsat bestemmelser om, at arealerne skulle udlægges til grønne områder af hensyn til at sikre frøernes levesteder. Det foreslås, at dette skærpes ved, at arealerne skal holdes med en ekstensiv karakter med mere.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at kommuneplantillæg nr. 9 vedtages endeligt med de ændringer, som er foreslået i notat af 1. december 2018, og

  at lokalplan nr. 104 vedtages endeligt med de ændringer, som er foreslået i notat af 1. december 2018.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 17-01-2019

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Jette Julius Kristiansen.

  Beslutning Økonomiudvalget den 21-01-2019

  Anbefales godkendt.

  Afbud fra Philip Tietje.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/30703, Sagsinitialer: klh

  Sagsfremstilling

  Vækstudvalget for Land og By godkendte den 11. oktober 2018 et lokalplangrundlag for et forslag til lokalplan nr. 115 for et boligområde ved Vennersminde.

  Forvaltningen har udarbejdet et forslag til en lokalplan med et tilhørende kommuneplantillæg nr. 25 til Kommuneplan 2015.

  Når et område er omfattet af en kommuneplanramme er Byrådet efter planlovens § 13 stk. 3 på baggrund af anmodning forpligtet til inden for et år at tilvejebringe et lokalplanforslag. Der ligger dog heri ikke en forpligtigelse til efterfølgende at vedtage planen endeligt.

  Lokalplanen åbner mulighed for udstykning af op til 27 grunde til åben lav bebyggelse. Bebyggelsen må maksimalt opføres i 2 etager og må ikke opføres med en højde, der overstiger 8,5 meter. Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 30, dog vil der på første række af grunde opføres bebyggelse med en bebyggelsesprocent på 40, idet der ønskes mulighed for at opføre forholdsvis store huse ud mod det åbne landområde. Dette område er omfattet af Fladsten-fredningen. Denne ligger i sin helhed uden for lokalplanområdet og berøres således ikke af byggerier og haver. Der er fastsat bestemmelser i lokalplanen om overgangsbeplantning.

  Området skal vejbetjenes fra Stolligvej via en ny overkørsel. Der udlægges areal til etablering af en dobbeltrettet cykelsti langs Stolligvej.

  Plangrundlaget er blevet screenet i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter. Vækstudvalget for Land og By besluttede den 11. oktober 2018, at der ikke udarbejdes miljøvurdering af planerne. Beslutning om ikke at udarbejde miljøvurdering offentliggøres sammen med planforslagene.

  Planmæssige forhold

  Området er omfattet af rammeområde 1.1.106.B Boligområde ved Stollig. Området strækker sig fra landsbyen Stollig og næsten ud til Haderslevvej. Den midterste del af rammeområdet er omfattet af lokalplan nr. 56, som forventes vedtaget endeligt samtidig med forslag til lokalplan nr. 115.  

  Forslag til lokalplan nr. 115 er bortset fra bestemmelser om en bebyggelsesprocent på 40 i overensstemmelse med rammebestemmelserne i rammeområde 1.1.106.B. Der er derfor udarbejdet et forslag til kommuneplantillæg nr. 25 til kommuneplan 2015.

  Da ændringen er af mindre omfang og ikke vedrører arealændringer eller ændringer af anvendelsesbestemmelserne har forvaltningen vurderet, at en indkaldelse af ideer og forslag efter planlovens § 23c er unødvendig.

  Området er omfattet af 300 meter skovbyggelinje efter naturbeskyttelseslovens § 17. Dette er primært i forhold til skovarealer vest for Haderslevvej og således ikke i direkte sammenhæng med lokalplanområdet. Skovbyggelinjen søges ophævet når lokalplanen er endeligt vedtaget.

  Den sydøstligste del af området er omfattet af 100 meter fortidsmindebeskyttelseslinje i forhold til fortidsmindet den brolagte vej Dimen øst for lokalplanområdet. Der ligger anden bolig- og virksomhedsbebyggelse og haver mellem den fredede vej og lokalplanområdet. Fortidsmindelinjen søges ophævet, og ellers vil der for 3 af grundene skulle  søges om dispensation forud for hvert byggeprojekt. Alternativt vil byggemulighederne skulle udgå af lokalplanen.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at forslag til kommuneplantillæg nr. 25 vedtages og fremlægges offentligt i 4 uger,

  at forslag til lokalplan nr. 115 Boligområde ved Vennersminde fremlægges offentligt i 4 uger, og

  at der ikke udarbejdes en miljøvurdering af planforslagene, idet beslutningen herom offentliggøres sammen med planforslagene.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 17-01-2019

  Socialdemokratiet stillede ændringsforslag til justering i forhold til gældende fortidsminde, og at bebyggelsesprocenten fastsættes til 30 procent for hele området.

  For stemte Erik Uldall Hansen (A) Egon Madsen (A) og Michael Christensen (F).

  Imod stemte Philip Tietje (V), Søren Frederiksen (V) og Erwin Andresen(S).

  Dermed faldt ændringsforslaget.

  For forvaltningens indstilling stemte Philip Tietje (V), Søren Frederiksen (V) og Erwin Andresen (S).

  Erik Uldall Hansen (A), Egon Madsen (A) og Michael Christensen (F) undlod at stemme.

  Afbud: Jette Julius Kristiansen.

  Beslutning Økonomiudvalget den 21-01-2019

  Anbefales godkendt, idet

  6 stemte for (V, O, S)

  4 undlod at stemme (C, A)

  Afbud fra Philip Tietje.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/37773, Sagsinitialer: MWE

  Sagsfremstilling

  Der er taget beslutning om,  at Hjemmeplejen og Sygeplejen, Afdeling Nord, skal flytte fra sin nuværende placering på H.P. Hanssens Gade til 10. Aabenraas tidligere lokaler i Nygadebygningerne.

  Vækstudvalget for Land og By godkendte på mødet den 8. november 2018 at igangsætte udarbejdelsen af en lokalplan med et tilhørende kommuneplantillæg for området omkring Nygadebygningerne. Der foreligger nu et forslag til lokalplan nr. 123. Det vurderes ikke at være nødvendigt med udarbejdelse af kommuneplantillæg.

  Lokalplanens formål er at ændre områdets nuværende anvendelse fra almene og offentlige formål, som kulturcenter, undervisning og dertil knyttede friarealer, til også at omfatte offentlig service og administration.

  Lokalplanens formål er endvidere at regulere antallet af parkeringspladser i lokalplanområdet samt fastlægge rammerne for hensigtsmæssige opholdsarealer samt vej- og stiforhold og andre forhold af færdselsmæssig betydning, herunder tilkørselsforhold til gårdrummet og adskillelse af trafikarter.  

  Der er i lokalplanen udlagt et felt til parkering i gårdrummet samt anvist fremtidige ind- og udkørselsforhold i området. Lokalplanen fastsætter endvidere bestemmelser for bevaringsværdig bebyggelse og bevaringsværdige træer i lokalplanområdet. De øvrige arealer i området skal, bortset fra mindre drifts- og servicebygninger, holdes ubebygget.

  Planmæssige forhold

  Området er i dag reguleret af lokalplan M98, der omfatter hele karréen ved Nygadehuset. Den nuværende lokalplan afløses delvist af lokalplan nr. 123. Området ligger i byzone.

  Området er omfattet af kommuneplanramme nr. 1.1.006.C. Området må planlægges til centerformål i form af Bycenter, dagligvare- og udvalgsvarebutikker, offentlige formål, her under kulturelle formål, boliger, erhverv og anlæg, der ikke giver anledning til nævneværdig eller kun ganske ubetydelig påvirkning af de nærmeste omgivelser.

  Bebyggelsesprocenten er fastsat til maks. 170 for den enkelte ejendom. Bygningshøjden må ikke overstige 15 meter, og etageantallet må ikke overstige 4. min. grundstørrelse er 300 m2.

  Da de ønskede ændringer vurderes at være i overensstemmelse med kommuneplanrammens miljøklasse 1-2, bliver der ikke udarbejdet et tillæg til kommuneplanen.

  Den sydlige del af rammeområdet vil blive overført til område 1.1.007.C i forbindelse med vedtagelsen af lokalplan nr. 100 for Nygade- og Pottergadekvarteret.

  Planen er blevet screenet i forhold til miljøvurderingsloven i forbindelse med lokalplanforslaget. Planen vurderes ikke at medføre en væsentlig påvirkning af miljøet. Afgørelsen om ikke at udarbejde en miljøvurdering offentliggøres sammen med planforslaget. 

  Høring/udtalelse

  Der har i perioden fra 20. november 2018 til 5. december 2018 været afholdt foroffentlighed med indkaldelse af idéer og forslag forud for det påtænkte udarbejdelse af kommuneplantillæg for centerfunktioner ved Nygadehuset. Den 27. november blev der afholdt borgermøde, hvor der blev informeret om projektet og planprocessen.

  Der er indkommet 6 henvendelser med idéer og forslag i foroffentlighedsfasen. De indsendte bemærkninger giver ikke anledning til ændringer af projektønskerne for området, men sætter fokus på forholdene omkring parkering og trafik i området. Det er derfor vigtigt, at der redegøres for de ændrede forhold omkring parkering og trafik i lokalplanen, eller at lokalplanen indeholder konkrete bestemmelser, der regulerer disse forhold.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen om høringen tages til efterretning, og

  at forslag til lokalplan nr. 123 vedtages med henblik på offentlig fremlæggelse i 5 uger.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 17-01-2019

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Jette Julius Kristiansen.

  Beslutning Økonomiudvalget den 21-01-2019

  Anbefales godkendt.

  Erwin Andresen deltog ikke i behandlingen af punktet.

  Afbud fra Philip Tietje.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/41042, Sagsinitialer: khl

  Sagsfremstilling

  I denne sag behandles Tinglev Skoles ønske om at overdrage den ældste del af skolens bygningsmasse, den såkaldte 1905-bygning og en tidligere pedelbolig til Økonomiudvalget.

  Pedelboligen har ligesom 1905-bygningen sidst været anvendt til undervisningsformål, men Tinglev Skole har ikke brug for dette længere.

  Begge bygninger er fritliggende i forhold til de skolebygninger, der er i anvendelse, og overdragelsen vil ikke medføre bygningsmæssige

   afledte udgifter.

  Tinglev Skole skal i forbindelse med en overdragelse til Økonomiudvalget aflevere 0,118 mio. kr. fra driftsbudgettet. 

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at Tinglev Skoles 1905-bygning og tidligere pedelbolig overdrages til Økonomiudvalget, og

  at der budgetomplaceres 0,118 mio. kr. fra Tinglev Skole driftsbudget til Økonomiudvalget.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 08-01-2019

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 21-01-2019

  Godkendt.

  Erwin Andresen deltog ikke i behandlingen af punktet.

  Afbud fra Philip Tietje.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/297, Sagsinitialer: HHEN
 • Udskriv
  Sagsid.: 19/297, Sagsinitialer: HHEN