Beslutningsprotokol

tirsdag den 5. marts 2019 kl. 15:30

Mødested: Lokale 412, Skelbækvej
Udvalg: Økonomiudvalget
Medlemmer: Thomas Andresen, Kirsten Nørgård Christensen, Philip Tietje, Lars Kristensen, Erwin Andresen, Ejler Schütt, Arne Leyh Petersen, Karsten Meyer Olesen, Povl Kylling Petersen, Kim Brandt, Jan Riber Jakobsen
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 19/2227, Sagsinitialer: kae

  Beslutning Økonomiudvalget den 05-03-2019

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/2227, Sagsinitialer: kae

  Beslutning Økonomiudvalget den 05-03-2019

  - Orientering om dialogmøde mellem URS og syddanske folketingspolitikkere.

  - Søren Schmidt Thomsen ansat som leder af Strategisk Energi Planlægning (SEP).

  - Vejledning ifht. ytringsfrihed fremsendt til Ombudsmanden.

  - Høring omkring 5G på Christiansborg.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/23044, Sagsinitialer: kae

  Sagsfremstilling

  Den 25. april 2018 tog Byrådet regnskabet for Brand og Redning Sønderjylland til efterretning.

  Ankestyrelsen har nu henvendt sig til Aabenraa Kommune, idet de mener, at der er begået en procedurefejl, da regnskabet skulle have været behandlet og godkendt.

  Ankestyrelsen anmoder derfor Aabenraa Byråd om at behandle regnskabet for Brand og Redning Sønderjylland på ny. Henvendelsen er vedhæftet.

  Der er ikke sket ændringer i indholdet af sagen siden 25. april 2018, hvor Byrådet tog regnskabet til efterretning.

  Beredskabskommissionens godkendelse af årsregnskabet for 2017, årsrapporten, årsberetningen og revisionsprotokollen for 2017 er vedhæftet i bilag.

  Økonomi og afledt drift

  Mindreforbruget på 2,223 mio. kr. i årsregnskabet for 2017 giver sammen med mindreforbruget på 1,241 mio. kr. i årsregnskabet for 2016 en samlet opsparing på 3,464 mio. kr.

  Opsparingen skyldes en generel tilbageholdenhed over 2 år i forhold til at få skabt tryghed vedrørende økonomien samt en buffer til imødegåelse af uforudsete udgifter, idet der, på trods af et solidt økonomisk arbejde i sammenlægningen, altid er hængepartier.

  Den økonomiske buffer og sikkerhed er nu skabt, hvorfor Beredskabskommissionen i forlængelse af årsregnskabet for 2017 bevilligede drifts- og anlægsoverførsler til 2018 på i alt 3,007 mio. kr. til indhentning af det efterslæb, som tilbageholdenheden har skabt.

  Der bibeholdes således 0,457 mio. kr. i kassebeholdningen, som økonomisk buffer, til imødegåelse af tab på debitorer samt likviditetsudfordringen op mod 30. juni, som følge af tilskudsperiodiseringen.

  Indstilling

  Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,

  at Brand og Redning Sønderjyllands regnskab 2017 godkendes.

  Beslutning Økonomiudvalget den 05-03-2019

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/16976, Sagsinitialer: kkf

  Sagsfremstilling

  Kommunernes adgang til at optage lån er underlagt regulering. Jf. lånebekendtgørelsen giver visse typer af anlægsudgifter automatisk låneadgang. Derudover kan kommunerne få låneadgang via de lånepuljer, der afsættes i forbindelse med de årlige forhandlinger om kommunernes økonomi. Lånepuljerne fordeles af Økonomi- og Indenrigsministeriet efter konkrete ansøgninger. I lighed med tidligere år er der mulighed for at indregne havnens anlægsinvesteringer i lånerammeopgørelsen jf. bestemmelserne i lånebekendtgørelsens § 2 stk. 1 nr. 18.

  Aabenraa Havn har afholdt investeringer i 2018 for 4,189 mio. kr. Havnen har ikke udnyttet denne låneadgang, hvorfor den i lighed med tidligere år kan indgå i Aabenraa Kommunes lånerammeopgørelse.

  Derudover er der modregnet som følge af deponeringskrav vedrørende følgende garantier og lejeftaler for 8,256 mio. kr. jf. bilaget.

  I forbindelse med udarbejdelsen af regnskabet for 2018 er Aabenraa Kommunes låneramme for 2018 opgjort således:

  Låneadgang vedr. 2018 jf. bilag

  -84,055 mio. kr.

  Modregnede deponeringer

  8,256 mio. kr.

  Låneadgang sfa. Aabenraa Havns investeringer

  -4,189 mio. kr.

  Aabenraa Kommune har ikke dispensation til likviditetslån i 2018

  -

  Låneramme i alt

  -79,988 mio. kr.

  I budget 2018 er der indarbejdet en politisk fastlagt begrænsning af låneoptagelsen, således at der ikke optages mere gæld, end der afdrages. Følgelig skal den beregnede låneramme reduceres med denne beslutning.

  Låneramme jf. ovenstående

  -79,988 mio. kr

  Beslutning om begrænsning af låneoptagelsen i 2018

  27,392 mio. kr.

  Låneadgang efter reduktion jf. den politiske beslutning

  -52,596 mio. kr.

  På baggrund af ovenstående er der således hjemmel til at optage 52,5 mio. kr. vedr. 2018, hvilket skal gennemføres inden udgangen af april måned 2019.

  I 2019, er der budgetteret med låneoptagelse for 51,716mio. kr. Det anbefales, at der hjemtages 52,500 mio. kr. inden udgangen af april 2019 og at det bevillingsmæssigt korrigeres, således der tilføres den likvide beholdning 0,784 mio. kr. i 2019.

  Der forskydes store uforbrugte beløb vedr. uafsluttede anlægsprojekter mellem årene. Såfremt Aabenraa Kommune i 2019 afholder anlægsudgifter svarende til de overførte uforbrugte rådighedsbeløb, kan Aabenraa Kommune således optage lån for 70,147 mio. kr. i 2020.

  Den netop vedtagne økonomiske politik kan medføre, at der indarbejdes omdisponeringer på anlægssiden - dette har afledte konsekvenser for låneadgangen. Derfor anbefales, at der efterfølgende foretages en revurdering af lånemulighederne i 2020.

  Økonomi og afledt drift

  Lånene optages i overensstemmelse med den finansielle politik med første afdrag i 2020. De bevillingsmæssige korrektioner vedr. låneoptagelsen fremgår af vedlagte bilag.

  De bevillingsmæssige konsekvenser for renter og afdrag vil indgå i de tekniske korrektioner i forbindelse med rammefastsættelsen til budget 2020-2023.

  Overblik over bevillingsmæssige konsekvenser

  (mio. kr.):

  År

  2019

  Låneoptagelse vedr. regnskabsår 2018

  jf. denne sag

  -52,500

  Korrigeret budget før denne sag:

  -51,716

  Yderligere lån vedr. anlæg afholdt i 2018

  -0,784

  Korrigeret budget til låneoptagelse

  -52,500

  Korrigeret budget til afdrag

  62,817

  Med indstillingen reduceres kommunens langfristede gæld pr. indbygger i 2019 med ca. 174 kr. pr. indbygger. I 2020 forbliver nettogælden pr. indbygger uændret med mindre indbyggertallet ændres.

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at Staben bemyndiges til at optage lån på op til 52,5 mio. kr. vedr. regnskabsår 2018, og

  at der meddeles en tillægsbevilling til låneoptagelse på 0,784 mio. kr. i 2019 der tilføres den likvide beholdning.

  Beslutning Økonomiudvalget den 05-03-2019

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/5130, Sagsinitialer: laa

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal der tages stilling til udmøntningen af effektiviseringspuljen på 5 mio. kr. til budget 2020.

  Effektiviseringspuljen udspringer af økonomiaftalerne, hvor kommunerne under ét er pålagt en effektivisering på 1 mia. kr. årligt. Aabenraa Kommunes andel heraf udgør 10. mio. kr. Økonomiudvalget har besluttet, at det alene er de 5 mio. kr., der skal udmøntes i serviceudgifterne.

  Direktionen har på baggrund af indsamlingen af bidrag fra forvaltningerne godkendt, at nedenstående bidrag indgår i puljen. De enkelte forslag er uddybet i bilag 1 til denne sag, mens bilag 2 indeholder en oversigt over effektiviseringsforlagene i de 3 seneste år. Det fremgår af bilag 2, at der er udmøntet 15. mio. kr.

  Effektiviseringspulje 2020 - forslag til udmøntning

  Beløb i 1.000 kr. i 2020 priser

  Udvalg

  Emne

  2020

  2021

  2022

  2023

  Økonomiudvalget (tværg.)

  Indkøbseffektiviseringer via udbud

           500

           500

           500

           500

  Økonomiudvalget

  IT-drift, nye IT-systemer

           500

           500

           500

           500

  Alle

  IT-drift - ændret arbejdsgange

   ?

  Økonomiudvalget

  UDK

        1.500

        1.500

        1.500

        1.500

  Arbejdsmarkedsudvalget

  Reduktion af budget til andre sundhedsudgifter (flextrafik)

           100

           100

           100

           100

  Teknik & Miljøudvalget

  Drift veje og Parker, vejbelysning

             50

             50

             50

             50

  Alle

  Energioptimeringer

  I alt

  2.650

         2.650

  2.650

  2.650

  Som det fremgår af tabellen, er der for budget 2020 og overslagsårene peget på effektiviseringsforslag for 2.650 mio. kr.

  Der skal således tages stilling til, hvordan det resterende beløb finansieres. Der er foreslået 2 modeller herfor. Model 1 tager udgangspunkt i udvalgenes andel af serviceudgifterne, som efterfølgende skal udmøntes. Model 2 tager udgangspunkt i, at der inden for udvalgene foretages energioptimeringer med udgangspunkt i udvalgenes udgifter til brændsel i regnskab 2018. De to modeller giver følgende fordeling.

  Udvalg

  Model 1:

  Andel af serviceudgifter

  Model 2:

  Andel af udgifter til brændsel

  Økonomiudvalget

  364.000

  272.000

  Arbejdsmarkedsudvalget

  16.000

  15.000

  Børn og Uddannelsesudvalget

  906.000

  813.000

  Kultur- og Fritidsudvalget

  90.000

  249.000

  Social- og Sundhedsudvalget

  825.000

  647.000

  Teknik- og Miljøudvalget

  144.000

  353.000

  Vækstudvalget for land og by

  5.000

  0

  I alt

  2.350.000

  2.350.000

  Indstilling

  Direktionen indstiller,

  at de foreslåede effektiviseringer på 2,65 mio. kr. godkendes, og

  at der tages stilling til, om det resterende beløb på 2.35 mio. kr. skal findes via udvalgenes andel af serviceudgifterne eller som en andel af udgifterne til brændsel.

  Beslutning Økonomiudvalget den 05-03-2019

  1. at godkendt.

  2. at det resterende beløb på 2,35 mio. kr. skal findes som andel af udgifterne til brændsel. Økonomiudvalget forelægges et oplæg til hvordan beslutningen kan understøttes af investeringer i bæredygtighed og støtte til at realisere effektiviseringen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/6554, Sagsinitialer: KRY

  Sagsfremstilling

  I denne sag anbefales frigivelse af en anlægsbevilling til anlæg af fortov på Rise Bygade til Riseparken.

  Der er efterspørgsel på fortov til Riseparken fra det eksisterende fortov på Rise Bygade. Der mangler fortov på en strækning på ca. 155 meter, fra Smedevænget til Riseparken. Se vedlagte projektoplysningsskema fra investeringsoversigt 2019-2022.

  Derfor er der afsat et rådighedsbeløb på 0,515 mio. kr. på investeringsoversigt 2019–2022 til anlæg af fortovet.

  For at kunne starte på projektering af fortovet, og dernæst anlæg, søges rådighedsbeløbet nu frigivet.

  Anlæg af fortovet medfører, at der til politikområdet ”Drift af veje og parker” skal afsættes penge til afledt drift.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der gives anlægsbevilling på 0,515 mio. kr. til projektering og anlæg af ”Fortov Rise plejehjem”, finansieret af rådighedsbeløbet i 2019, som frigives.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 06-02-2019

  Teknik- og Miljøudvalget anbefaler godkendelse af

  at der gives anlægsbevilling på 0,515 mio. kr. til projektering og anlæg af ”Fortov Rise plejehjem”, finansieret af rådighedsbeløbet i 2019, som frigives,

  at Kultur, Miljø & Erhverv bemyndiges til at optage forhandlinger med de berørte lodsejere med henblik på at opnå forlig via frivillige aftaler, og

  at der foretages ekspropriation af de nødvendige arealer, hvis der ikke kan opnås forlig via frivillige aftaler.

  Beslutning Økonomiudvalget den 05-03-2019

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/4601, Sagsinitialer: PAK

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal der tages stilling til frigivelse af anlægsbevilling til projektet ”Bro over Nyløkke” i Høje Kolstrup.

  Broen trænger til en renovering, og det forventes, at broen vil få nyt brodæk samt nyt rækværk, således at broens funktionelle og æstetiske udtryk bliver moderniseret.

  Dette vil i samspil med de andre tiltag, der er foretaget i Høje Kolstrup, give området et samlet løft omkring Nyløkke.

  Arbejdet på broen forventes udbudt i en samlet pakke sammen med Kultur, Miljø & Erhvervs andre bygværksopgaver for at opnå en udbudsmæssig synergieffekt.

  Økonomi og afledt drift

  Der er på investeringsoversigten 2019-2022 afsat 0,45 mio. kr. 

  Arbejdet med renoveringen forventes ikke at give anledning til ansøgning om afledt drift.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der gives en anlægsbevilling på 0,45 mio. kr. til projektet ”Bro over Nyløkke”, som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb i 2019, som frigives.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 06-02-2019

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 05-03-2019

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/36517, Sagsinitialer: AEB

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal det besluttes om en supplerende adgang til plejehjemmet Ny Grønningen fra Grønnevej, kan prioriteres på puljen til ”Afledte infrastrukturomkostninger ved Nybyggeri” under Teknik- og Miljøudvalgets område.

  Beslutningen betinges af en flytning af funktionen ”Dagplejernes hus” fra Grønnevej 32 til Hovedgaden 84 (tidl. pedelbolig ved Tinglev skole). Denne beslutning foreligger forud for denne sags behandling. Der er i samarbejde med dagplejerne og Dagtilbud fundet den ovenstående mulighed, som ønskes udnyttet.

  Grønnevej 32 foreslås nedrevet, så der kan etableres indkørsel og adgang til plejehjemmet Ny Grønningen.

  Infrastrukturen omkring det nye plejehjem vil blive væsentlig forbedret, hvis der åbnes op for adgang via Grønnevej. Man kan fordele tilkørsel og p-pladsbelastningen mellem de to indkørsler - besøgende via indkørslen til rådhuset/borgerhuset (Tinglev Midt), mens personale-, og varetransport sker via indkørsel fra Grønnevej.

  Løsningen vil også – ikke bare fastholde – men forstærke et lokalt ønske om etablering af et hovedstrøg for gående og cyklende, der forbinder Byskoven og Aktivitetshuset (Grønnevej 41) med Centerpladsen. Strøget skal krydse Ny Grønningen og skabe liv og aktivitet i plejehjemmet og danne mødested mellem beboere og borgere i Tinglev.

  Adgangen via Grønnevej 32 vil ligeledes styrke adgangen til plejehjemsbyggeriet og give bedre mulighed for at komme til pladsen fra flere sider, hvilket er en klar fordel i bygge-processen. Endvidere forventes det, at mindske generne for borger og bruger af rådhus og borgerhus.

  Økonomi og afledt drift

  Grønnevej 32 ligger umiddelbart syd/vest for grunden, hvorpå Ny Grønningen skal bygges.

  Bygningen vedligeholdes løbende, men der er udsigt til  investeringer indenfor 5–8 år på ca. 0,5-0,6 mio. kr.

  Den supplerende adgang til Ny Grønningen medfører udgifter til flytning af dagplejen, nedrivning af Grønnevej 32 og til etablering af vejadgangen. Udgiften hertil anslås at udgøre ca. 1,1 mio. kr.

  Høring/udtalelse

  Ønsket om en supplerende adgang har været i intern høring i Kultur, Miljø & Erhverv, Dagtilbud og Pleje & Omsorg.

  Direktionen har haft sagen til behandling.

  Børne- og Uddannelsesudvalget har sagen om afgivelse af ejendommen Grønnevej 32 til Økonomiudvalget til behandling den 5. februar 2019. Sagen anbefales godkendt.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der gives en anlægsbevilling på 1,1 mio. kr. til afledte flytningsomkostninger vedr. Dagplejens Hus, rydning og nedrivning af Grønnevej 32 og etablering af adgangsvej over grunden finansieret af ”pulje til afledte infrastrukturomkostninger ved nybyggeri”, som frigives.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 20-02-2019

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 05-03-2019

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/35567, Sagsinitialer: JHENN