Beslutningsprotokol

tirsdag den 19. marts 2019 kl. 15:30

Mødested: Lokale 412, Skelbækvej
Udvalg: Økonomiudvalget
Medlemmer: Thomas Andresen, Kirsten Nørgård Christensen, Philip Tietje, Lars Kristensen, Erwin Andresen, Ejler Schütt, Arne Leyh Petersen, Karsten Meyer Olesen, Povl Kylling Petersen, Kim Brandt, Jan Riber Jakobsen
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 19/2227, Sagsinitialer: kae

  Beslutning Økonomiudvalget den 19-03-2019

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/2227, Sagsinitialer: kae

  Beslutning Økonomiudvalget den 19-03-2019

  • Orientering om status FGU.
 • Udskriv
  Sagsid.: 18/29629, Sagsinitialer: LNY

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal der tages stilling til Aabenraa Kommunes årsberetning for regnskabsåret 2018, der herefter oversendes til kommunens eksterne revision

  Når Byrådet senere modtager den eksterne revisionsberetning om revision af årsregnskabet, skal regnskabet godkendes endeligt.

  Regnskabet foreligger i form af Årsberetning for 2018 samt et bilagshæfte med specifikationer og øvrige autoriserede oversigter mm. Bilagshæftet forefindes på sagen.

  Regnskabet aflægges som et totalregnskab, der omfatter alle drifts-, anlægs- og kapitalposter. Desuden indeholder regnskabet udgifter og indtægter samt aktiver og passiver for de selvejende institutioner, som kommunen har overenskomst med.

  Der var i 2018 driftsudgifter for 3,6 mia. kr. hvoraf 2,5 mia. kr. er anvendt på serviceudgifter, 0,83 mia. kr. på overførsler til borgere og 0,25 mia. kr. på betaling til sygehuse.

  Regnskabet for 2018 viser et overskud på ordinær drift på 162 mio. kr., hvilket er 82 mio. kr. bedre end det korrigerede budget.
  En væsentlig forklaring herpå er et mindreforbrug på overførselsudgifter til borgere samt anbringelsesudgifter  på børneområdet. 

  På anlægsområdet er der investeret for netto 162,8 mio. kr., heraf udgør byggemodningsområdet netto 8,8 mio. kr. til køb, salg og byggemodninger af jord.
  Der afsluttes 42 anlægsprojekter, og der videreføres i alt 60 projekter, der ikke er afsluttet.
  De største anlægsinvesteringer i 2018 er Fjordskolen, skole og daginstitutionsbyggeriet ved Hærvejsskolen samt områdefornyelsen i Aabenraa Midtby.

  Den langfristede gæld er faldet med 17 mio. kr. svarende til ca. 288 kr. pr. indbygger.

  Den gennemsnitlige likviditet efter kassekreditreglen er i 2018 steget til 521 mio. kr. mod 445 mio. kr. ultimo 2017. Dette er primært begrundet en forskydning på anlægsområdet.

  De likvide beholdninger ultimo 2018 er på 216 mio. kr. mod 277 mio. kr. ultimo 2017.

  Beholdningen på 216 mio. kr. ultimo er et øjebliksbillede på årets sidste dag, og således ikke et udtryk for, hvad der reelt er til byrådets disposition.

  Der er pr. ultimo 2018 ikke foretaget en fuldstændig ajourføring af værdiansættelsen af grunde og bygninger. Den manglende  ajourføring er grundet i skift af økonomisystem. Værdiansættelsen vil blive ajourført primo 2019.

  Kommunens egenkapital er faldet med 52 mio. kr. og udgør 2.815 mio. kr. ultimo 2018. Ændringen skyldes primært en afskrivninger af bygninger og tekniske anlæg.

  Regnskabet viser følgende:

  Oprindeligt budget

  Korrigeret budget

  Regnskab 2018

  Afvigelse

  Overført til 2019

  (mio. Kr.)

  Skatter & generelle tilskud

  3.821

  3.786

  3.789

  -3

  Driftsudgifter

  -3.685

  -3.701

  -3.626

  -75

  45

  Driftsresultat

  136

  85

  163

  -78

  Netto renter

  -11

  -6

  -1

  -4

  Resultat af ordinær drift

  125

  80

  162

  -82

  Anlæg

  -144

  -178

  -154

  -24

  172

  Jordforsyning

  1

  -28

  -9

  -19

  26

  Resultat

  -18

  -126

  -1

  -125

  Netto lån

  0

  -16

  -16

  0

  Finansforskydning

  3

  -19

  -44

  25

  Påvirkning kassebeholdning

  -15

  -162

  -62

  -100

  + indtægt/merforbrug  - udgift/mindre forbrug

  Serviceudgifterne holder sig inden for den afsatte ramme og bidrager dermed til af overholdelse af økonomiaftalen mellem KL og regeringen.

  Samlet set er regnskabet for 2018 tilfredsstillende set i forhold til den økonomiske politiks målsætning.

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at regnskabet for 2018 oversendes til revisionen.

  Beslutning Økonomiudvalget den 19-03-2019

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/11097, Sagsinitialer: LNY

  Sagsfremstilling

  De økonomiske procedurer består af 3 delopgaver:

  • Proceduren for udarbejdelse af budget 2020-2023
  • Procedure for opfølgning på det vedtagne budget 2019
  • Procedure for aflæggelse af regnskab 2019.

  Budgetproces budget 2020-2023

  Budgetprocessen for budget 2020-2023 tager afsæt i den økonomiske politik, som Byrådet vedtog den 27. februar 2019 gældende for perioden 2020-2023.

  De centrale måltal i den økonomiske politik er:

  • Et overskud på ordinær drift på minimum 60 mio. kr. i 2020 stigende med 20 mio. kr. årligt til 120 mio. kr. i 2023.
  • Et stød på indtægtssiden op til 50 mio. kr. kan finansieres af kassen det første år imod at der samtidig lægges en plan for tilpasning af udgiftsniveau de efterfølgende år. 
  • Et kasseforbrug på 20 mio. kr. i 2020 og 10 mio. kr. i 2021.
  • Nettovæksten i demografimodellerne kobles til Økonomiaftalen.
  • Anlægsinvesteringer på mindst 80 mio. kr. i 2020, 90 mio. kr. i 2021 og 100 mio. kr. i 2022 og 120 mio. kr. i 2023.
  • Der overføres en engangspulje fra regnskabsafslutning til det første budgetår til engangsdispositioner, herunder bæredygtigheds-initiativer.

  Den økonomiske politik er svaret på at imødekomme den usikkerhed, der er om de kommunale indtægter som følge af en manglende udligningsreform, ustabile udligningskriterier og omfanget af engangstilskud.

  Indarbejdes forudsætningerne i den økonomiske politik i rammerne for budgetoverslagsårene 2020-2022 konstateres det, at der ikke er behov for et handlekatalog på driften for at skabe balance i 2020. Der kan udarbejdes et handlekatalog med henblik på at skabe råderum til omprioritering i 2020 .

  I 2021 er et handlekatalog på 50 mio. kr. nødvendigt for at skabe balance som følge af indtægtsfaldet svarende til 2 pct. Såfremt Økonomiaftalen ikke indeholder finansiering til demografisk udvikling, øges behovet i 2021 til 3 pct.  

  På den baggrund er der tale om en særlig situation for budgetlægningen for 2020, hvor en række væsentlige forhold først er afklaret med økonomiaftalen hvilket afspejler sig i, at der er udarbejdet 2 modeller for budgetproceduren på drift.

  Model 1: Ingen rammeudmelding til stående udvalg i foråret

  • Udvalgene opgør og håndterer eventuelle lokale udfordringer for 2020 med afsæt i bevillingskontrollen 2019.
  • Behov for tekniske korrektioner (demografi) opgøres inden sommerferien.
  • Udvalgene udarbejder forslag til engangsønsker i 2020 svarende til puljen overført fra regnskab 2018.
  • Udvalgene igangsætter indledende arbejde med bidrag til handlekatalog på 2 pct. for 2021
  • Økonomiudvalget udmelder budgetrammer i august, hvor resultatet af Økonomiaftalen er kendt, og hvor Økonomiudvalget har taget stilling til størrelsen af de tekniske korrektioner, som indregnes i rammen.

  Model 1 er anderledes end tidligere års praksis og sikrer synlighed om politisk prioritering af rammerne og indsatserne og giver større sikkerhed for den reelle budgetteringsopgave, når alle forudsætninger fra Økonomiaftalen er kendt.

  Model 2: Rammeudmelding til stående udvalg i foråret

  • Rammeudmelding til de stående udvalg i april med udgangspunkt i basisbudget.
  • Udvalgene udarbejder et bidrag til driftsbudget i balance i forhold til udmeldt ramme inkl. demografi.
  • Lokale udfordringer håndteres af de stående udvalg
  • Udvalgene udarbejder forslag til engangsønsker i 2020 svarende til puljen overført fra regnskab 2018.
  • Udvalgene igangsætter indledende arbejde med bidrag til handlekatalog på 2 pct. for 2021.

  Model 2 afspejler tidligere års praksis med fuldt gennemarbejdet budgetbidrag inden sommerferien og bidrager til ejerskab i fagudvalget. Til gengæld er der ikke meget synlighed og fokus på omprioriteringer og tekniske ændringer som indarbejdes løbende (demografi). Henset til usikkerheden knyttet til Økonomiaftalen kan der endvidere være en risiko for at skulle genåbne budgetbidragene efter sommerferien.

  Såfremt der ønskes et handlekatalog for 2020 kan det igangsættes i begge modeller og kan have til formål at skabe råderum til finansiering af nye udvidelsesforslag eller håndtering af eventuelle lokale udfordringer, der ikke er løst på anden vis.

  Anlæg

  Den økonomiske politik sætter rammen for en betydelig prioritering af anlæg i 2020 og 2021. På den baggrund foreslås ligeledes 2 modeller i forhold til anlægsprocessen:

  1. Der igangsættes IKKE en politisk proces i foråret i de stående udvalg med beskrivelse af nye anlægsprojekter. Direktionen udarbejder forslag til eventuelle akutte projekter, som ikke er omfattet af eksisterende investeringsoversigt.
  2. Der igangsættes en proces i foråret, hvor de stående udvalg udarbejder forslag til nye ønsker til anlæg for perioden 2020-2023.

  Økonomiudvalget forelægges i april sag med oplæg til periodisering og eventuel fremrykning af anlæg.

  Temamøder og budgetseminar foreslås afviklet som i 2018, og der foreslås ikke ændringer i forhold til høringer og dialogmøder med brugerorganisationer samt håndteringen af ændringsforslag.

  Økonomiorienteringen til borgerne i august vil foregå digitalt.

  Økonomiopfølgning

  Der udarbejdes to bevillingskontroller 31.3. og 30.9. i 2019. Den løbende økonomiopfølgning vil være tilgængelig via en portal på hjemmesiden fra og med april måned.

  Regnskabsafslutning 2019

  Der foreslås ikke ændringer til processen i forhold til tidligere med supplementsperiode frem til 15.1. og behandling af årsberetning i marts måned. Garantioverførselssagen behandles på byrådsmødet i januar, således at de decentrale budgetansvarlige hurtigst muligt har indarbejdet overførelserne i det kommende års budget.

  Høring/udtalelse

  HMU har på mødet den 4. marts 2019 drøftet forslaget til økonomiske procedurer 2019. Udvalgets høringssvar er vedlagt i bilag.

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at der tages stilling til, hvilken model de økonomiske procedurer skal følge i 2019, og at forslag til de øvrige økonomiske procedurer godkendes.

  Beslutning Økonomiudvalget den 19-03-2019

  Model 1 danner udgangspunkt for de økonomiske procedurer. Der igangsættes ikke en proces vedr. nye anlæg i fagudvalgene.

  Øvrige økonomiske procedurer godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/6632, Sagsinitialer: KSA

  Sagsfremstilling

  Denne sag omfatter overførselsansøgninger vedrørende Puljer og projekter. Puljer og projekter omfatter projekter, der er medfinansieret af 3. part samt navngivne puljer og områder, der er godkendt politisk og fremgår af retningslinjerne for aftalestyring.

  Udgangspunktet er, at der for Puljer og projekter, medmindre der er tale om tilskud fra 3. part, maksimalt kan søges overført én mio. kr. i mindre forbrug. Merforbrug overføres 100 %.

  Økonomi og afledt drift

  De ansøgte overførsler er fordelt således på bevillingsområder:

  Udvalg

  (1.000 kr.)

  Overført fra 2017 til 2018

  Regnskab 2018

  Korrigeret budget 2018

  Mer- /mindre-

  forbrug *)

  Ansøgt overført til 2019 *)

  ØU

  204

  1.105

  -1.234

  -2.339

  -2.339

  AU

  0

  0

  0

  0

  0

  BUU

  1.451

  -447

  3.182

  3.629

  3.629

  KFU

  -59

  423

  449

  26

  26

  SSU

  566

  869

  3.046

  2.179

  2.064

  TMU

  770

  97.771

  100.431

  2.660

  1.220

  VLB

  -178

  55

  117

  62

  62

  I ALT

  2.754

  99.776

  105.991

  6.217

  4.662

  NB: de anførte budgettal m.v. omfatter ”kun” de puljer og projekter m.v. hvorpå der er overførselsansøgninger

  *) + = mindre forbrug og - = merforbrug.

  Overførselsansøgningerne viser en øget opsparing i 2018 på i alt 1,799 mio. kr. på Puljer og projekter m.v.

  I vedlagte bilag er der en specifik oplistning af de enkelte projekter med noter til de ansøgninger, der overstiger 0,5 mio. kr., jf. retningslinjerne herom.

  De største overførsler består af:

  • 2,503 mio. kr. vedr. SundSkole 2020 (BUD)
  • 1,472 mio. kr. vedr. Efter- og videreuddannelse folkeskoler (BUD)
  • 1,164 mio. kr. vedr. Bedre bemanding i Ældreplejen (SSU)
  • 1,000 mio. kr. vedr. Bygningsvedligeholdelse (TMU)
  • -1,187 mio. kr. vedr. Barselspuljen (ØU)

  Indstilling

  Direktionen indstiller,

  at mindreforbrug i 2018 vedrørende Puljer og projekter m.v. på i alt 4,662 mio. kr., jf. vedhæftede  Bilag 2, godkendes overført fra 2018 til 2019, med meddelelse af tilsvarende tillægsbevilling til budget 2019, der finansieres via de likvide midler i 2019.

  Beslutning Økonomiudvalget den 19-03-2019

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/6632, Sagsinitialer: KSA

  Sagsfremstilling

  Denne sag omfatter overførselsansøgninger vedrørende Øvrige overførsler. Jf. retningslinjerne vil det som udgangspunkt primært være overførselsansøgninger baseret på betalingsforskydninger, egentlige fejl og byrådsbeslutninger i regnskabsåret, der vil blive imødekommet.

  Økonomi og afledt drift

  De ansøgte overførsler er fordelt således på bevillingsområder:

  Udvalg

  (1.000 kr.)

  Overført fra 2017 til 2018

  Regnskab 2018

  Korr. budget 2018

  Mer- /mindre- forbrug *)

  Ansøgte ovf. til 2019 eller 2020 *)

  ØU

  497

  63.521

  68.718

  5.197

  175

  AU

  27.796

  820.029

  854.236

  34.207

  31.468

  BUU

  2.770

  351

  910

  559

  559

  KFU

  360

  0

  0

  0

  0

  SSU

  682

  12.872

  13.917

  1.044

  810

  TMU

  750

  29.734

  30.017

  283

  283

  VLB

  0

  0

  0

  0

  0

  I ALT

  32.855

  926.507

  967.798

  41.290

  33.295

  NB: de anførte budgettal m.v. omfatter ”kun” de områder m.v., hvorpå der er overførselsansøgninger

  *) + = mindre forbrug og - = merforbrug.

  Af vedlagte bilag med tilknyttede noter, fremgår de specifikke overførselsansøgninger.

  Under ansøgningerne kan nævnes:

  • 19,698 mio. kr. vedr. områder omfattet af Beskæftigelsestilskud (AU)
  • 10,791 mio. kr. vedr. områder under Budgetgarantien (AU)

  For begge områder under Arbejdsmarkedsudvalget gælder det, at der i 2019 forventes en negativ efterregulering vedrørende 2018, og at der for begge områder dermed er tale om en betalingsforskydning.

  Indstilling

  Direktionen indstiller,

  at mindre forbrug i 2018, vedrørende Øvrige overførsler for i alt 33,295 mio. kr. jf. vedhæftede Bilag 3, godkendes overført fra 2018 til 2019 (hvor de 0,810 mio. kr. under SSU vedr. SOSU-uddannelsen placeres i en pulje under ØK), med meddelelse af tilsvarende tillægsbevilling til budget 2019, der finansieres via de likvide midler i 2019.

  Beslutning Økonomiudvalget den 19-03-2019

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/6632, Sagsinitialer: KSA

  Sagsfremstilling

  Denne sag omfatter overførselsansøgninger fra 2018 til 2019 af uforbrugte rådighedsbeløb på anlæg.

  Økonomi og afledt drift

  De ansøgte overførselsbeløb er vist efterfølgende:

  Område

  (1.000 kr.)

  Bilagsnr.

  Korrigeret budget 2018

  Regnskab 2018

  Mer- /mindre- forbrug 2018 *)

  Ansøgt overført til 2019

  Skattefin. anlæg

  A1, A2

  157.832

  130.880

  26.953

  26.953

  Jordforsyning

  A3, A4

  20.315

  3.729

  16.586

  16.586

  I ALT

  -

  178.147

  134.609

  43.539

  43.539

  *) + = mindre forbrug og - = merforbrug

  I bevillingskontrollen pr. 30.9.2018 blev der i alt overført 154,134 mio. kr. i uforbrugte rådighedsbeløb vedrørende igangværende anlægsprojekter (inkl. jordforsyning) til 2019. I forbindelse med regnskabsafslutningen viser resultatet et yderligere mindre forbrug på i alt 43,539 mio. kr., der søges overført til 2019. I alt overføres der således ca. 198 mio. kr. i uforbrugte rådighedsbeløb på anlæg fra 2018 til 2019. Fra 2017 til 2018 overførtes ca. 184 mio. kr.

  Af vedlagte bilag med noter fremgår de specifikke udvalgsopdelte overførsler på de enkelte anlægsprojekter.

  Skattefinansierede anlæg:

  Der søges overført et rådighedsbeløb på 26,953 mio. kr. vedrørende igangværende skattefinansierede anlæg til 2019. De væsentligste overførsler vedrører:

  • 6,26 mio. kr. vedr. Hærvejsskolen (BUD)
  • 5,491 mio. kr. vedr. Indskud i Landsbyggefonden (ØK)
  • 3,939 mio. kr. vedr. Terapibassin (BUD)
  • -4,245 mio. kr. vedr. Fjordskolen (BUD)
  • -3,434 mio. kr. vedr. Områdefornyelse Aabenraa Midtbyplan (VLB)

  Samlet set overføres der i alt ca. 172 mio. kr. fra 2018 til 2019 vedrørende skattefinansierede anlæg.

  Jordforsyning:

  Der søges overført et rådighedsbeløb på 16,586 mio. kr. vedrørende Jordforsyning til 2019, hvilket primært vedrører:

  • 8,5 mio. kr. vedr. 5 igangværende byggemodninger
  • 7,6 mio. kr. til jordkøb

  Samlet set overføres der i alt næsten 26 mio. kr. fra 2018 til 2019 vedrørende Jordforsyning.

  Med henblik på at afslutte en række anlægsregnskaber med udgangen af 2018, er der oprettet en pulje under henholdsvis Kultur- og Fritidsudvalget og Børne- og Uddannelsesudvalget til afsluttende anlægsarbejder. Beløbet søges overført til 2019 til afsluttende arbejder. Et efterfølgende mindre forbrug vil tilgå økonomiudvalgets anlægspulje.

  Af vedlagte bilag fremgår den ajourførte investeringsoversigt 2019 – 2022 inkl. de ansøgte overførsler.

  Indstilling

  Direktionen indstiller,

  at rådighedsbeløb på i alt 26,953 mio. kr., vedrørende igangværende skattefinansierede anlæg, jf. vedhæftede Bilag A1, overføres fra 2018 til 2019, med finansiering via de likvide midler i 2019, og

  at rådighedsbeløb på i alt 16,586 mio. kr., vedrørende jordforsyningsområdet, jf. vedhæftede Bilag A3, overføres fra 2018 til 2019, med finansiering via de likvide midler i 2019.

  Beslutning Økonomiudvalget den 19-03-2019

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/732, Sagsinitialer: GES

  Sagsfremstilling

  Opgørelser over afsluttede anlægsprojekter i 2018 over 2 mio. kr. forelægges til godkendelse.

  Aflæggelsen skal ske senest i forbindelse med aflæggelse af regnskabet for det år, hvori de pågældende anlægsarbejder er afsluttet.

  Økonomi og afledt drift

  Følgende anlægsprojekter over 2 mio. kr. på det skattefinansierede område er afsluttet:

  Anlægsprojekt

  (1.000 kr.)

  Bevilling

  Regnskab

  Afvigelse

  Nedrivning Frøslev/Padborg skole

  7.800

  7.476

  324

  Køb af ejendom, Ramsherred 1

  3.720

  3.717

  3

  I alt

  11.520

  11.193

  327

  Følgende anlægsprojekter over 2 mio. kr. på jordforsyningsområdet er afsluttet:

  Anlægsprojekt

  (1.000 kr.)

  Bevilling

  Regnskab

  Afvigelse

  Salgsindtægter boligformål

  -4.120

  -4.502

  382

  Salgsindtægter erhvervsformål

  -13.185

  -13.825

  640

  Arealerhvervelse boligformål

  2.000

  2.074

  -74

  Arealerhvervelse erhv.formål

  20.239

  20.478

  -239

  I alt

  4.934

  4.225

  709

  Samlet set er det en mindreudgift/merindtægt på 1,036 mio. kr.

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at opgørelser over afsluttede anlægsregnskaber for 2018 med en bruttoudgift over 2 mio. kr. godkendes med en mindreudgift/merindtægt på 1,036 mio. kr., der tilfalder kassebeholdningen.

  Beslutning Økonomiudvalget den 19-03-2019

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/42284, Sagsinitialer: mvf

  Sagsfremstilling

  Opgørelser over afsluttede anlægsprojekter i 2018 over 2 mio. kr. forelægges til godkendelse.

  Aflæggelsen skal ske senest i forbindelse med aflæggelse af regnskabet for det år, hvori de pågældende anlægsarbejder er afsluttet.

  Økonomi og afledt drift

  Følgende anlægsprojekter over 2 mio. kr. på det skattefinansierede område er afsluttet:

  Anlægsprojekt (i 1.000 kr.)

  Bevilling

  Regnskab

  Afvigelse

  Strandpromenaden 1. etape

  6.500

  6.501

  -1

  Udskiftning af gadebelysning

  78.700

  78.687

  13

  I ALT

  85.200

  85.188

  12

  Samlet er der et mindreforbrug på 0,012 mio. kr.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at opgørelser over afsluttede anlægsregnskaber for 2018 med en bruttoudgift på minimum 2 mio. kr. godkendes med et mindreforbrug på 0,012 mio. kr., der tilføres kassen.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 06-03-2019

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 19-03-2019

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/42294, Sagsinitialer: mvf

  Sagsfremstilling

  Opgørelser over afsluttede anlægsprojekter i 2018 over 2 mio. kr. forelægges til godkendelse.

  Aflæggelsen skal ske senest i forbindelse med aflæggelse af regnskabet for det år, hvori de pågældende anlægsarbejder er afsluttet.

  Økonomi og afledt drift

  Følgende anlægsprojekter over 2 mio. kr. på det skattefinansierede område er afsluttet:

  Anlægsprojekt

  (i 1.000 kr.)

  Bevilling

  Regnskab

  Hensat

  Afvigelse

  Industrifornyelse Padborg Erhvervsområde

  3.000

  2.535

  465

  0

  Strandpromenaden 2. etape

  3.000

  3.004

  -4

  Pulje 2015, forskønnelse af lokal-og landsbyer

  2.465

  2.466

  -1

  I ALT

  8.465

  8.005

  465

  -5

  Følgende anlægsprojekter over 2 mio.kr. på jordforsyningsområdet er afsluttet:

  Anlægsprojekt

   (i 1.000 kr.)

  Bevilling

  Regnskab

  Afvigelse

  Byggemodning Langhus

  11.400

  11.206

  195

  Byggemodning Vesteralle

  4.313

  3.714

  599

  Byggemodning Lundsbjerg 1. etape

  4.215

  4.005

  210

  I ALT

  19.928

  18.925

  1.003

  Samlet set er der mindreudgifter på 1,463 mio. kr. De 0,465 mio. kr. hensættes til et nyt anlæg, og de resterende 0,998 mio. kr. tilføres kassen.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at opgørelser over afsluttede anlægsregnskaber for 2018 med en bruttoudgift på minimum 2 mio. kr. godkendes med et mindreforbrug på 0,998 mio. kr., der tilføres kassen.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 07-03-2019

  Anbefales godkendt.

  Jette Julius Kristiansen deltog ikke i behandlingen af punktet.

  Beslutning Økonomiudvalget den 19-03-2019

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/8931, Sagsinitialer: MLA

  Sagsfremstilling

  Opgørelse over afsluttede anlægsprojekter i 2018 over 2,0 mio. kr. forelægges til godkendelse.

  Aflæggelsen skal ske senest i forbindelse med aflæggelse af regnskabet for det år, hvori de pågældende anlægsarbejder er afsluttet.

  Økonomi og afledt drift

  Følgende anlægsprojekter over 2,0 mio. kr. er afsluttet,

  Anlægsprojekt     (1.000 kr.)

  Bevilling

  Regnskab

  Afvigelse

  Udbygning Lergården

  11.758

  11.001

  757

  Nyt IT-udstyr

  2.000

  1.967

  33

  Velfærdsteknologi

  2.800

  3.065

  -265

  Tandklinikken Kongehøjskolen

  5.750

  5.750

  0

  I alt

  22.308

  21.783

  525

  Samlet set er der for anlæggene et mindreforbrug på 0,525 mio. kr., som tilføres kassebeholdningen.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at opgørelserne over afsluttede anlægsregnskaber for 2018 med en bruttoudgift på minimum 2,0 mio. kr. godkendes med et mindreforbrug på 0,525 mio. kr. der tilføres kassebeholdningen.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 06-03-2019

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 19-03-2019

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/5955, Sagsinitialer: sbro

  Sagsfremstilling

  Opgørelser over afsluttede anlægsprojekter i 2018 over 2 mio. kr. forelægges til godkendelse.

  Aflæggelsen skal ske senest i forbindelse med aflæggelse af regnskabet for det år, hvori de pågældende anlægsarbejder er afsluttet.

  Økonomi og afledt drift

  Følgende anlægsprojekter over 2 mio. kr. på det skattefinansierede område er afsluttet:

  Anlægsprojekt (i 1.000 kr.) Bevilling  Regnskab    Afvigelse

  Lyreskovskolen                  108.000     107.617        383

  Kongehøjskolen                  100.112      99.505         607

  Kongehøjskolen –energi-
  besparende foranstalt.          10.000     10.000            0

  Varnæs skole erstatning

  for pavillon                             4.156        3.751         405

  I alt                                 222.268   220.873     1.395

  I forbindelse med afslutning af anlægsregnskaberne afsættes en del af mindreforbruget til færdiggørelse af anlægsarbejderne. Samlet set er der en mindreudgift på 1,395 mio. kr., hvoraf 1,088 mio. kr. foreslås henlagt til færdiggørelse.

  Der henvises til udarbejdede anlægsregnskaber.

  Indstilling

  Børn og skole indstiller,

  at opgørelser over afsluttede anlægsregnskaber for 2018 med en bruttoudgift på minimum 2 mio. kr. godkendes,

  at 1,088 mio. kr. overføres til afsluttende arbejder finansieret af mindreforbruget på anlægsarbejderne, og

  at 0,307 mio. kr. tilføres likvide midler.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 12-03-2019

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Eivind Underbjerg Hansen, Povl Kylling Petersen.

  Beslutning Økonomiudvalget den 19-03-2019

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/42295, Sagsinitialer: mvf

  Sagsfremstilling

  Opgørelser over afsluttede anlægsprojekter i 2018 over 2 mio. kr. forelægges til godkendelse.

  Aflæggelsen skal ske senest i forbindelse med aflæggelse af regnskabet for det år, hvori de pågældende anlægsarbejder er afsluttet.

  Økonomi og afledt drift

  Følgende anlægsprojekter over 2 mio. kr. på det skattefinansierede område er afsluttet:

  Anlægsprojekt

  (i 1.000 kr.)

  Bevilling

  Regnskab

  Hensat

  Afvigelse

  Multiarena

  81.400

  82.300

  -900

  0

  Kunstprojekt Varnæs – Bovrup

  600

  460

  140

  0

  Tinglev Fritidscenter Svømmebad

  5.597

  5.579

  18

  Renovering af Teatersal

  2.893

  2.893

  0

  I ALT

  90.490

  91.232

  -760

  18

  Multiarena afsluttes i forbindelse med regnskab 2018, selv om de sidste regninger og garantierstatninger mangler i forbindelse med entreprenørens konkurs. Der oprettes et nyt projekt ”Multiarena erstatning” til afsluttende arbejder samt forventet entreprisegarantier.

  Kunstprojekt Varnæs-Bovrup afsluttes i forbindelse med regnskab 2018, selv om de sidste regninger mangler. Foreløbigt mindreforbrug på 0,140 mio. kr. foreslås henlagt til ”pulje for afsluttende arbejder”

  Begge anlæg behandles i sagen vedrørende overførsel af igangværende anlægsprojekter.

  For resterende anlæg er der samlet set et mindreforbrug på 0,018 mio. kr. der tilføres kassen.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at opgørelser over afsluttede anlægsregnskaber for 2018 med en bruttoudgift på minimum 2 mio. kr. godkendes med et mindreforbrug på 0,018 mio. kr., der tilføres kassen.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 26-02-2019

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 19-03-2019

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/26324, Sagsinitialer: cfra

  Sagsfremstilling

  Denne sag indeholder afslutning af 8 byggemodningsregnskaber vedr. erhvervsformål. Nedennævnte udstykninger er startet op i perioden 1995 til 2009, der er udarbejdet udstykningsregnskaber i forbindelse med afslutning af regnskab 2018.

  Anlægsregnskaberne for byggemodningsudgifter er afsluttet som separate sager.

  Arealerne er efter reglerne om offentligt udbud solgt til den af byrådet godkendte pris.

  Det samlede regnskab for de 8  udstykningerne viser et tilgodehavende på 6,306 mio. kr., der er udstykket i alt 136,3 ha, og der henstår  64,24 ha erhvervsarealer der ikke er solgt. 

  Udstykninger erhvervsformål

  (1.000 kr.)

  Udgifter

  Indtægt

  Resultat

  netto

  Ud-

  stykket areal  i alt ha

  Rest antal ha

  Lundtoft Erhverspark N. 1. etape

  1.857

  -2.100

  -243

  10,5

  6,52

  Egelund Nord 3. etape 2. del

  3.733

  -3.752

  -19

  92,6

  4,16

  Brunde 2. etape

  8.172

  -11.961

  -3.789

  25,5

  7,96

  Bov erhvervsområde 1, 3. etape

  8.975

  -4.612

  4.363

  17,1

  7,05

  Bov erhvervsområde 3, 2. etape

  8.993

  -17.167

  -8.174

  25,1

  0,55

  Egelund, Rise-Hjarup

  7.760

  -5.774

  1.986

  8,3

  3,76

  Lundsbjerg 1. etape

  8.325

  -4.819

  3.506

  21,6

  18,24

  Brunde 8. etape

  10.981

  -2.305

  8.676

  19,6

  16,00

  Ialt

  58.796

  -52.490

  6.306

  136,3

  64,24

  Indtægterne fra salg af de restende ha, der endnu ikke er solgt, vil blive indtægtsført under jordforsyningen i takt med, at erhvervsarealerne sælges.  De vil fremgå i årsregnskabet som indtægter fra afsluttede udstykninger.

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at de afsluttede udstykningsregnskaber vedr. erhvervsformål godkendes.

  Beslutning Økonomiudvalget den 19-03-2019

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/26324, Sagsinitialer: cfra

  Sagsfremstilling

  Denne sag indeholder den endelige afslutning af 17 byggemodningsregnskaber vedr. boligformål. Nedennævnte udstykninger er startet op i perioden 1998 til 2015, der er udarbejdet udstykningsregnskaber i forbindelse med afslutning af regnskab 2018.

  Anlægsregnskaberne for byggemodningsudgifter er afsluttet som separate sager.

  Arealerne er efter reglerne om offentligt udbud solgt til markedsprisen.

  Det samlede regnskab for de 17 udstykningerne viser  et tilgodehavende på 5,059 mio. kr., der er udstykket 249 grunde, og der henstår 91 grunde der ikke er solgt. 

  Udstykninger - boligformål

  (1.000 kr.)

  Udgifter

  Indtægt

  Resultat

  netto

  Grunde udstykket i alt

  Rest antal grunde

  Midtløkke, Kliplev

  992

  -2.188

  -1.196

  15

  5

  Barsøvænget, Løjt Kirkeby

  9.182

  -15.961

  -6.779

  37

  1

  Sejsbjerg, Stubbæk 5. etape

  2.027

  -908

  1.119

  7

  3

  Kromai, Løjt Kirkeby

  2.439

  -4.022

  -1.583

  10

  1

  Vingelhøjvej, Hostrupskov

  11.325

  -10.194

  1.131

  38

  18

  Persillevænget, Tinglev 1.etape

  1.624

  -1.644

  -20

  13

  1

  Kempesteens Vej, Bov

  4.707

  -4.182

  525

  33

  11

  Margrethetoft, Ravsted

  762

  -45

  717

  9

  7

  Midtkobbel, Kollund

  1.545

  -2.281

  -736

  14

  5

  Abildkær, Felsted

  914

  -343

  571

  4

  3

  Tingbjerg, Søgård Syd

  1.562

  0

  1.562

  6

  6

  Hipholm, Varnæs

  729

  0

  729

  5

  5

  Svinget, Hjordkær

  1.458

  -723

  735

  6

  3

  Persillevænget, Tinglev 2.etape

  1.529

  -334

  1.195

  6

  5

  Sejsbjerg, Stubbæk 1. etape

  1.671

  -1.480

  191

  6

  2

  Vesterallé, Rødekro

  3.971

  -641

  3.330

  9

  7

  Langhus, Aabenraa 1,2,3.etape

  13.467

  -9.899

  3.568

  31

  8

  Ialt

  59.904

  -54.845

  5.059

  249

  91

  Indtægterne fra salg af de 91 grunde, der endnu ikke er solgt, vil blive indtægtsført under jordforsyningen i takt med, at grundende  sælges.  De vil fremgå i årsregnskabet som indtægter fra afsluttede boligudstykninger.

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at de afsluttede udstykningsregnskaber vedr. boligformål godkendes.

  Beslutning Økonomiudvalget den 19-03-2019

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/42019, Sagsinitialer: SLOR

  Sagsfremstilling

  Byrådet godkendte den 28. marts 2012 etableringen af en pulje til afledt drift.

  Der etableres en pulje, i budgetfasen, under Økonomi­ud­valget. Puljen udloddes løbende i takt med, at de konkrete anlægsprojekter afsluttes eller i nogle situationer, hvor rådighedsbeløb frigives. Beløb flyttes administrativt, når Økonomiafdelingen får besked om, at anlægget er afsluttet. Der disponeres af puljen løbende, jf. økonomiudvalgets/by­rådets beslutninger om finansiering af afledt drift. Der skal i forbindelse med frigivelse af anlægsbevillinger fremgå, at der er afledt drift og beløbet der skal disponeres af puljen, skal fremgå af sagen. I de situationer hvor afledt drift er negativ, og der dermed opnås en mindreudgift, tilfalder besparelsen det enkelte område og indgår i områdets samlede budgetramme.

  Af vedlagte bilag fremgår eksplicit hvad afledt drift kan anvendes til.

  Siden etableringen af puljen er den afledte drift samlet set øget med 4,8 mio. kr. i 2018, som videreføres årligt. Som det fremgår af bilaget er midlerne fordelt til 4 udvalg. Midlerne til Udvalget for Kultur og Fritid kan hovedsageligt henføres til Arena Aabenraa (1,75 mio. kr. årligt). Midlerne til Udvalget for Børn og Uddannelse kan alene henføres til Dr. Margret­hes­vej (0,735 mio. kr. årligt). Midlerne til Økonomiudvalget kan henføres til drift af overtagne ejendomme (1,444 mio. kr. årligt)

  For så vidt angår Udvalget for Teknik og Miljø er der over årene tilført 1,408 mio. kr. i afledt drift på en lang række af projekter.  

  I perioden 2014 til 2017 er ikke forbrugte midler i puljen til afledt drift tilført de likvide midler. I 2018 er puljen nulstillet ved en tilførsel på 60.000 kr.  Puljen er således fuldt ud anvendt i 2018.

  I 2019 er der ikke midler i puljen til finansiering af nye sager. Der er fortsat på investeringsoversigten en række projekter, hvor der i projektbeskrivelsen angives en forven­tet disponering af afledt drift puljen. Sammentælles projekt­beskrivelserne oplysninger om forventet udgifter til afledt drift, vil puljen være mere end fuldt ud disponeret i alle årene.

  Det vurderes sammenfattende, at puljen til afledt drift tjener et godt formål og både har kunnet finansiere enkeltstående store udfordringer og de løbende konsekvenser af nye anlægsprojekter.

  Under hensyn til forståelsen af afledt drift præciseres, at hverken personaleudgifter eller afskrivninger er en del af afledt drift. Endvidere skal beregningen af afledt drift tage hensyn til en vedligeholdelseskurve, som er relativ flad ved ibrugtagning af nye anlæg.

  Det kan konstateres, at puljen fremadrettet ikke kan dække de forventede udgifter til afledt drift på allerede besluttede anlægsprojekter.

  Økonomi og afledt drift

  Puljen er etableret under forudsætning af, at den gennemsnitlige årlige anlægsramme er på 120 mio. kr. og at puljen årligt øges med nye 1,2 mio. kr. svarende til 1 % af den gennemsnitlige årlige anlægsramme årligt.

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at orientering tages til efterretning,

  at der søges finansiering til et løft af puljen til afledt drift på 1 mio. kr. i 2019 og 2020 ved 1. bevillingskontrol 2019 med henblik på at kunne finansiere den afledte drift på allerede planlagte og besluttede anlægsprojekter,

  at der i alle fremtidige sager med ansøgning om afledt drift skal oplyses puljens aktuelle størrelse med henblik på at sikre, at der er finansiering til den konkrete opgave, og

  at der efter 1. bevillingskontrol rejses enkeltsag omkring afledt drift på anlægsprojekter, der er frigivet i 1. kvartal 2019.

  .

  .

  Beslutning Økonomiudvalget den 19-03-2019

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/25435, Sagsinitialer: mjth

  Sagsfremstilling

  Den 27. juni 2018 godkendte Byrådet strategien IT OG DIGITALISERING I FOLKESKOLEN.

  Strategien er et eksempel på, at Aabenraa Kommune har ambitioner indenfor digitalisering. På Økonomiudvalgets møde den 22. maj 2018 blev rådighedsbeløbet til digitalisering i folkeskolen prioriteret. I 2018 var der afsat 1,8 mio. kr., i 2019 3,3 mio. kr. og i 2020 10 mio. kr. svarende til i alt 15,1 mio. kr.

  Den 19. december 2018 godkendte Byrådet frigivelse af 1,8 mio. kr. til realisering af strategien. Heraf 1,6 mio. kr. til opgradering af netværk og 200.000 kr. til indkøb af pædagogisk understøttende teknologier som f.eks. robotter og Micro:Bits.

  Kompetenceudvikling

  Digitalisering handler om mennesker. Med IT OG DIGITALISERING I FOLKESKOLEN ønsker Aabenraa Kommune at forberede eleverne til fremtidens digitalt betonede kompetencekrav. Det indebærer, at eleverne fremover skal undervises ”i”, ”med” og ”om” it og digitalisering, og det indebærer, at eleverne skal blive; Kritiske, analytiske, kommunikerende, samarbejdende, innovative, eksperimenterende og kreative.

  Undervisningen vil kræve kompetenceudvikling af folkeskolens ledere, vejledere og medarbejdere. På vegne af Kolding Kommune, Esbjerg Kommune og UC Syd har Aabenraa Kommune derfor den 23. januar 2019, som hovedansøger, ansøgt A. P. Møller fonden om i alt 20,7 mio. kr. til projekt Universitetsskolen. Det overordnede formål med projektet er, at eleverne kommer til at opleve en mere eksperimenterende og undersøgende undervisning, så de kan lære mere. Projektet løber fra august 2019 til juni 2023. Ved en evt. bevilling får hver af de tre kommuner mulighed for at tone projektet i egen retning. Aabenraa Kommune vil anvende projektet til kompetenceudvikling indenfor it og digitalisering.

  Udvikling af kompetenceudviklingsaktiviteter forventes igangsat efter sommerferien 2019, mens afvikling af aktiviteterne forventes igangsat efter nytår 2020.

  Aabenraa Kommune og de øvrige ansøgere er i øjeblikket i dialog med A. P. Møller fonden om ansøgningen. Der forventes svar på ansøgningen senest ultimo maj 2019.

  Hvis ansøgningen ikke imødekommes udvikler Aabenraa Kommune en alternativ plan for kompetenceudvikling. Skole og Undervisning ønsker derfor at søge om 7,0 mio. kr. til kompetenceudvikling ud af det prioriterede rådighedsbeløb på 15,1 mio. kr., der er afsat ekstra til it og digitalisering i folkeskolen i perioden 2018-2021.

  Kick-off arrangement for personale

  Som optakt til igangsætning af kompetenceudviklingen ønsker Skole og Undervisning at afholde et fælles kick-off arrangement, der som udgangspunkt er for Børne- og Uddannelsesudvalget, medarbejdere ved folkeskolerne, skolernes forældrebestyrelser og Fælleselevrådet.

  Skole og Undervisning ønsker derfor at søge om 0,3 mio. kr. til et fælles kick-off arrangement ud af det prioriterede rådighedsbeløb på 15,1 mio. kr., der er afsat ekstra til it og digitalisering i folkeskolen i perioden 2018-2021.

  IT-infrastruktur med større kapacitet og flere muligheder

  Af strategien fremgår det også, at hvis det for alvor skal lykkes at få it og digitalisering i folkeskolen integreret i alle fag og åbne op for de digitale muligheder i forhold til børnenes læring, udvikling, trivsel og dannelse, så er det en forudsætning, at eleverne har let og lige adgang til kommunikation, samarbejde og produktion med it og digitalisering i skolerne.

  Skole og Undervisning har derfor indgået en aftale med Staben, IT om drift af skolernes it-systemer for elever og pædagogiske medarbejdere.

  Aftalen betyder blandt andet, at der bliver implementeret en ny infrastruktur på skolerne, som fremmer let og lige adgang til it og digitalisering. Alle skoler kan få glæde af den fælles løsning fra start. F.eks. skrues der op for båndbredde og hastighed på skolerne, og der etableres en supportstruktur med lokal support på skolerne, som understøttes af specialister fra Staben, IT. Løsningen rummer endvidere en helt anden grad af fleksibilitet end tidligere. F.eks. vil elever kunne modtage undervisning ”udenfor klasselokalet” via mobilt netværk. Endelig sikrer løsningen, at skolerne lever op til krav om dokumentation og sikkerhed.

  For at imødekomme disse krav, skal der på nogle skoler udskiftes netværkskabler. Ud fra en prioriteret rækkefølge af skoler, ønsker Skole og Undervisning at søge 1,0 mio. kr. til udbedring af mangler i netværkskablingen af det prioriterede rådighedsbeløb på 15,1 mio. kr., der er afsat ekstra til it og digitalisering i folkeskolen i perioden 2018-2021.

  Opgradering af udstyr på skolerne

  I forbindelse med udviklingen af strategien IT OG DIGITALISERING I FOLKESKOLEN blev der blandt andet udarbejdet en analyse af skolernes digitaliseringsgrad og udstyr. Analysen viste, at nogle skoler havde 0,5 device pr. elev, mens andre havde 1 device pr. elev. 10 skoler havde en afskrivningstid på udstyr på 5 år eller mere, mens resten af skolevæsnet afskrev udstyr på mellem 0 og 4 år.

  For at skabe et mere ensartet kvalitetsniveau i forhold til skolernes udstyr til eleverne ønsker Skole og Undervisning at søge 5,0 mio. kr. til sikring af et mere ensartet kvalitetsniveau i udstyret på skolerne ud af det prioriterede rådighedsbeløb på 15,1 mio. kr., der er afsat ekstra til it og digitalisering i folkeskolen i perioden 2018-2021.

  Økonomi og afledt drift

  Der er til ”rådighedsbeløb til digitalisering” afsat 4 mio.kr. i 2019 og 15 mio. kr. i 2020, hvoraf Økonomiudvalget i mødet 22. maj 2018 har prioriteret 3,3 mio. kr. til ”IT i folkeskolen” i 2019 og 10 mio. kr. i 2020.

  Der søges om frigivelse af 13,3 mio. kr. til anlægsbevilling finansieret med 3,3 mio. kr. i rådighedsbeløb i 2019, samt 10 mio. kr. i rådighedsbeløb i 2020 med henvisning til det i investeringsoversigten afsatte beløb på 4 mio. kr. i 2019 og 15 mio. kr. i 2020.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at der til IT og digitalisering i folkeskolen gives en anlægsbevilling på 13,3 mio. kr., og

  at der frigives et rådighedsbeløb på 3,3 mio. kr. i 2019 og 10 mio. kr. i 2020 med henvisning til det afsatte rådighedsbeløb til digitalisering på investeringsoversigten.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 12-03-2019

  Anbefales godkendt.

  Jens Bundgaard Nielsen (Ø) undlod at stemme.

  Afbud: Eivind Underbjerg Hansen, Povl Kylling Petersen.

  Beslutning Økonomiudvalget den 19-03-2019

  Anbefales godkendt, idet eventuel fremrykning af investeringer indgår i sagen om periodisering af anlæg til Økonomiudvalget i april.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/13487, Sagsinitialer: MLA

  Sagsfremstilling

  På den godkendte investeringsoversigt til budget 2019-2022 er der i 2019 afsat 3,750 mio. kr. til Velfærdsteknologi.

  Midlerne skal finansiere,

  1. LivingTech Aabenraa, der løfter på vækststrategien, samarbejdet med virksomhederne og afprøver nye teknologier og digitale løsninger
  2. Fremtidssikring af Social- og Sundhedsudvalgets forskellige boformer herunder eksisterende og nye plejeboliger med velfærdsteknologi og digitale løsninger
  3. Forudsætningsskabende aktiviteter herunder fortsat kompetenceudvikling i forhold til kvalitet, ny teknologi og digitale løsninger
  4. Investering i telemedicinsk hjemmemonitorering til KOL-borgere beskrevet som mål i den nye fælleskommunale digitaliseringsstrategi ”Lokal og Digital” indsats 2.4 og indskrevet som mål i aftale mellem KL og Regeringen om kommunernes økonomi for 2018.

  Social- og Sundhedsudvalget har godkendt Strategi for digital sundhed og velfærdsteknologi 2022 med mål for indsatsen og behandlet Handleplan for digital sundhed og velfærdsteknologi.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at der meddeles en anlægsbevilling på 3,750 mio. kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2019, og

  at bevillingen frigives.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 06-03-2019

  1. at anbefales godkendt.
  2. at anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 19-03-2019

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/36487, Sagsinitialer: ur

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal godkendes frigivelse af rådighedsbeløb vedrørende anlægsbevillingen til Halpulje til større og mindre vedligeholdelsesopgaver.

  I investeringsoversigten for 2019-2022 er der i 2019 og overslagsårene 2020-2021 afsat 2,0 mio. kr. i hvert år.

  Kultur og Fritidsudvalget  har den 26. februar2019  behandlet kriterier for udarbejdelse af vedligeholdelsesmæssige helhedsplaner for fritidsinstitutionerne. Kriterier sætter retning for indholdet i de helhedsplaner, fritidsinstitutionerne skal udarbejde og som synliggør investeringerne i kommunens idrætsanlæg.

  Helhedsplanerne danner baggrund for Kultur- og Fritidsudvalgets udvælgelse af projekter, som kan opnå økonomisk støtte fra halpuljen.

  Investeringerne vil primært blive anvendt til større og mindre drifts- og vedligeholdelsesmæssige reparationer og opgaver, eksempelvis energioptimering i forhold til driften, fokus på klimaskærme, løbende vedligehold og reparationer, vedligehold af udeanlæg samt bedre brugeroplevelse.

  Med henblik på at kunne igangsætte projekterne umiddelbart efter Kultur- og Fritidsudvalgets prioritering af helhedsplanerne i maj måned søges Halpulje til større og mindre vedligeholdelsesopgaver  i 2019 frigivet.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der gives en anlægsbevilling på 2,0 mio. kr. til  ”Halpulje til større og mindre vedligeholdsopgaver” finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2019, som frigives.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 26-02-2019

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 19-03-2019

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/33609, Sagsinitialer: SLOR

  Sagsfremstilling

  Aabenraa Kommunes aftale med Danske Bank om daglige bankforretninger udløber efter 3 års aftale med udgangen af september 2019.

  Der skal på den baggrund gennemføres et udbud af de daglige bankforretninger med kontraktstart 1. oktober 2019.

  Udbuddet vil blive gennemført som en tilbudsindhentning med deltagelse af forventeligt  3-4 banker og omfatter de daglige bankforretninger, herunder kontanthåndtering, netbank og serviceydelser.  I tilbuddet indgår ligeledes en kreditfacilitet på 150 mio. kr.

  Udbuddet gennemføres i samarbejde med Lundgreens Capital, som er en uvildig rådgiver på det finansielle marked.

  Der tages udgangspunkt i,  at der skal være tale om systembanker (SIFI) med henblik på størst mulig sikkerhed for kommunens indestående. Der stilles ikke krav om fysiske filialer beliggende i kommunen.  

  Aftaleperioden vil være 3-årig fra 1. oktober med mulighed for forlængelse med 1+1 år. Opsigelsesvarslet vil være 9 måneder for begge parter, svarende til den tid, det vi tage at gennemføre et nyt udbud og implementere.

  Tildelingskriterierne fastsættes til 60 pct. økonomi (renter og gebyr), 30 pct. net/onlinebank og 10 pct. serviceydelser. Dette svarer til fordelingen ved sidst gennemførte udbud i 2016.

  Selvom udbuddet gennemføres som en tilbudsindhentning anvendes regelsættet om udelukkelsesgrunde fra EU-udbud. Heri fastsættes,  at der er tale om udelukkelsesgrund, såfremt tilbudsgiver inden for de seneste 4 år forud for tilbudsfristen har modtaget dom eller bøde for hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme jf. Udbudslovens §135 stk. 1, nr. 5. Tilsvarende vil samme være grundlag for væsentlig misligholdelse i kontraktperioden og giver kommunen ret, men ikke pligt, til at ophæve kontrakten.

  De 2 selvstændige portefølje aftaler omkring forvaltning af en del af Aabenraa Kommunes likvide aktiver, som varetages af henholdsvis Sydbank og Danske Bank indgår ikke i udbuddet og fortsætter uafhængigt heraf.

  Tilbudsindhentningen igangsættes umiddelbart efter økonomiudvalgets behandling af denne sag med frist for indsendelse af tilbud den 9. maj. På økonomiudvalgets møde 4. juni forelægges resultatet af tilbudsindhentningen i anonymiseret form med henblik på godkendelse af valg af leverandør.

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at udbud af daglige bankforretninger gennemført som tilbudsindhentning godkendes,

  at aftaleperioden er 3 år fra 1. oktober 2019  med mulighed for forlængelse med 1+1 år, og

  at tildelingskriterierne fastsættes til 60 pct. økonomi (renter og gebyr), 30 pct. net/onlinebank og 10 pct. serviceydelser.

  Beslutning Økonomiudvalget den 19-03-2019

  Godkendt.

  Kirsten Nørgård Christensen deltog ikke i behandlingen af sagen på grund af inhabilitet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/43982, Sagsinitialer: kcan

  Sagsfremstilling

  Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) har den 8. februar 2019 fremsendt decisionsskrivelse vedr. gennemgang af revisionsberetning om revision af kommunens sociale regnskaber for 2017 på områder med statsrefusion.

  En decisionsskrivelse er ministeriers og styrelsers svar (tilbagemelding) på kommunens revisionsberetning. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har gennemgået de dele af revisionsberetningen, som vedrører Beskæftigelsesministeriets område.

  Resultat af gennemgang på Beskæftigelsesministeriets område

  Styrelsen har følgende bemærkninger til revisionsberetningen:

  Revisor har ikke forbehold på Beskæftigelsesministeriets område.

  Styrelsen finder det dog utilfredsstillende, at der er revisionsbemærkninger på følgende områder:

  · Ressourceforløb og jobafklaringsforløb, hvor der er konstateret udfordringer med rettidighed ved samtaler

  · Sygedagpenge, hvor der er konstateret manglede rettidighed i opfølgning og mangler ved indholdet i samtaler, og

  · Uddannelseshjælp, hvor der er konstateret problemer med rettidighed i tilbud og samtaler.

  Af administrationens redegørelse fremgår det, at der har været tale om administrative fejl, men ikke fejl, der har haft udbetalingsmæssig konsekvenser for borgerne. Der er nu skærpet fokus på at registrere korrekt.

  Styrelsen forventer, at de initiativer, som kommunen har iværksat vil forbedre sagsbehandlingen på områderne, og at status fremgår af beretningen for 2018.

  I 2018 har beskæftigelsesministeren haft fokus på jobcentrenes rettidighed, hvilket har medført løbende afrapportering til Arbejdsmarkedsudvalget i 2. halvår 2018. Afrapporteringen viser, at Jobcenter Aabenraa har forbedret rettidigheden, og nu er på niveau med landet som helhed.

  Det fremgår endvidere, at revisor vurderer, at der er etableret hensigtsmæssige og betryggende arbejdsgange på personsagsområderne, men at forretningsgangene ikke i alle tilfælde afspejles i den konkrete sagsbehandling. Styrelsen forventer, at kommunen sætter fokus på dette.

  Opfølgning på tidligere beretninger

  Det fremgår, at der ikke er uafklarede forhold vedrørende revisionen for 2016.

  Revisorerklæringer vedrørende de sociale it-systemer

  Det fremgår, at kommunen anvender registreringssystemer, hvor databehandlingen varetages af KMD.

  Styrelsen er blevet opmærksom på, at erklæringerne fra KMD ikke fuldt ud er i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelsen om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på de sociale områder. Det er i forhold til kravet om ”at de interne kontroller i systemerne sikrer en fuldstændig og nøjagtig behandling af godkendte transaktioner”. Det er en problemstilling for de kommuner, som anvender KMD´s registreringssystemer.

  Styrelsen forventer, at revisor påser, at kommunen har indhentet en dækkende it-erklæring i forbindelse med revisionen af regnskab 2018.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at decisionsskrivelsen fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) vedr. revisionsberetning for 2017 godkendes.

  Supplerende sagsfremstilling

  Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) har ved henvendelse oplyst,

  • at bemærkningen om erklæringen fra KMD er skrevet i alle decisionsskrivelser til samtlige kommuner, og
  • at det er op til hver enkelt kommune at vurdere, om de vil føre kontrol på det område.

  Forvaltningen bemærker,

  • at der i beretningen for 2017 ikke er bemærkninger på området, og
  • at der er modtaget ny revisionserklæring fra KMD den 20. februar 2019, hvor der ikke er bemærkninger på området.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 04-03-2019

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 19-03-2019

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/1389, Sagsinitialer: sbro

  Sagsfremstilling

  Børne- og Socialministeriet har fremsendt decisionsskrivelse om revisionen af ydelser på ministeriets område.

  Ministeriet har gennemgået den indsendte revisionsberetning om regnskabet for 2017, og gennemgangen har ikke givet ministeriet anledning til bemærkninger. Der henvises til vedlagte bilag.

  I henhold til kasse- og regnskabsregulativets bilag 1.5.1 skal decisionsskrivelser uden bemærkninger forelægges til behandling for fagudvalg og orientering for Økonomiudvalget.

  På den baggrund forelægges decisionsskrivelsen til godkendelse i udvalget og til orientering for Økonomiudvalget.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at decisionsskrivelse fra Børne- og Socialministeriet for regnskabsåret 2017 godkendes ,og

  at decisionsskrivelsen videresendes til Økonomiudvalget til orientering.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 12-03-2019

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Eivind Underbjerg Hansen, Povl Kylling Petersen.

  Beslutning Økonomiudvalget den 19-03-2019

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/12188, Sagsinitialer: MMHO

  Sagsfremstilling

  Denne sag omhandler ændrede forudsætninger i forbindelse med bevillingen til udskiftning af vinduer, vinduespartier og døre på Rådhuset Skelbækvej 2, Aabenraa.

  Den 30. januar blev der afholdt licitation på udskiftningen af vinduer, vinduespartier og døre på rådhuset. Resultatet af licitationen viste, at den udbudte opgave ikke kan rummes inden for det afsatte budget. Derfor er udbuddet annulleret.

  Der er afholdt møde med tilbudsgivere med det formål at indhente information til at kunne udbyde et opgaveomfang, der harmonere med det af Byrådet afsatte budget.

  På baggrund af erfaring herfra samt fra det annullerede udbud, vurderes det, at omfanget af udskiftningen må korrigeres til at udgøre omkring ca. halvdelen af alle vinduer, vinduespartier og døre på Rådhuset.

  Kultur, Miljø og Erhverv anbefaler at prioritere gavle og facader, hvor behovet for udskiftning er størst med blik på helhed, kontinuitet  og tilrettelæggelse af udførslen .

  Økonomi og afledt drift

  Der er på investeringsoversigten  samlet afsat 15 mio. kr. til udskiftningen, fordelt med 4 mio. kr. i årene 2018-2020 og 3 mio. kr. i 2021.

  Indstilling

  Kultur, Miljø og Erhverv indstiller,

  at forudsætningen om udskiftning af alle vinduer, vinduespartier og døre ændres til et omfang, der kan rummes inden for det afsatte budget, og

  at opgaven genudbydes med dette udgangspunkt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 19-03-2019

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/27090, Sagsinitialer: PBRU

  Sagsfremstilling

  I efteråret 2018 igangsattes en revision af kommunens ejerstrategi for Aabenraa Havn.

  Ejerstrategien varetager Aabenraa Kommunes interesser som ejer af havnen.

  Den nuværende ejerstrategi er godkendt af Byrådet 17. september 2014. Med nye udviklingsmuligheder for havnen på Ensted og ønske om byudvikling på havnens arealer nord for Kilen er det vurderet, at der er behov for en revision af ejerstrategien. Desuden er der optræk til en ny havnelov, som kan resultere i, at havnen skal omdannes til aktieselskab. Derfor indledtes i efteråret 2018 en proces, hvor Aabenraa Kommune i tæt dialog med havnen og med løbende inddragelse af Økonomiudvalget har udarbejdet forslag til ny ejerstrategi, som indstilles til godkendelse.

  Aabenraa Kommune slår med den nye ejerstrategi fast, at Aabenraa Havn fortsat skal være en konkurrencedygtig og attraktiv erhvervshavn. Kommunen ønsker, at havnen drives efter langsigtede finansielle bæredygtighedsprincipper og bidrager til vækst og udvikling af erhvervslivet i Aabenraa Kommune og i de omkringliggende regioner, herunder Nordtyskland. Kommunens konkrete mål og visioner for havnens udvikling er opdelt i 3 områder, henholdsvis arealerne ved det tidligere Enstedværk, arealerne nord for Kilen og den øvrige erhvervshavn.  

  Ejerstrategien skal skabe klarhed for havnens bestyrelse, direktion, ledere og medarbejdere om kommunens mål for havnen, så havnens ledelse kan varetage kommunens interesser bedst muligt. Derfor er det relevant, at udkastet sendes til bemærkninger i havnens bestyrelse.

  Indstilling

  Byråds- og direktionssekretariatet indstiller,

  at forslag tilejerstrategien sendes til bemærkninger i Aabenraa Havns bestyrelse.

  Beslutning Økonomiudvalget den 19-03-2019

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/24645, Sagsinitialer: MALHA

  Sagsfremstilling

  I budgetforlig 2019 er der afsat 50.000 kr. årligt i perioden 2019-22 til venskabsbysamarbejde. Der lægges derfor op til en drøftelse af en strategisk model for nye venskabsbyer i Norden og Europa, hvor der tages udgangspunkt i prioriteringerne i Aabenraa Kommunes Vækststrategi og Datacenterstrategi.

  Kort om venskabsbysamarbejder

  Der er stor forskel på de danske kommuners satsning på venskabsbyer. De store bykommuner som Odense og Aalborg har mange venskabsbyer og klart definerede strategier for internationalt samarbejde i det hele taget. Helt modsat har en række, fortrinsvis mindre kommuner få eller ingen venskabsbyer. I Sønderjylland har Aabenraa f.eks. Kaltenkirchen i Tyskland, Sønderborg Haiyan i Kina og Tønder har ingen. Andre sammenlignelige kommuner som f.eks. Haderslev og Guldborgsund mellem 5 og 10 venskabsbyer.

  Uanset antallet, så tegner der sig et tydeligt billede af, at de gamle nordiske samarbejder, der primært handlede om kulturel udveksling i Norden, er blevet nedtonet eller afviklet – akkurat, som det var tilfældet med Aabenraa Kommune (jf. bilag). Nogle steder er de blevet erstattet af eller har fået tilføjet en mere global og erhvervsrettet profil i form af venskabsbyer i eksempelvis Kina. Der er generelt en tendens til, at venskabsbysamarbejdet har fået tilføjet en mere strategisk dimension (jf. bilag).

  Model for strategisk udvælgelse

  For Aabenraa Kommune kunne en model for en mere strategisk udvælgelse af venskabsbysamarbejder lyde som følger:

  - Aabenraa Kommune ønsker at genetablere venskabsbysamarbejder med et begrænset antal byer, der kan give kommunens borgere, virksomheder og ansatte mulighed for sparring og udvikling inden for de vigtigste områder i Sund Vækst strategien. Eksempelvis i forhold til datacenterstrategi og bæredygtighed.

  - Aabenraa Kommune ønsker med venskabsbysamarbejdet at udvikle og understøtte mellemfolkelige, erhvervsmæssige og kommunale aktiviteter med byer, organisationer og foreninger fortrinsvis i Norden og Europa. 

  Indstilling

  Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,

  at den strategiske model for fremtidigt venskabsbysamarbejde drøftes, og

  at forvaltningerne beder om forslag til fremtidige venskabsbyer i Norden og Europa med udgangspunkt i Vækststrategien.

  Beslutning Økonomiudvalget den 19-03-2019

  Drøftet, idet der udarbejdes et kommissorium for venskabsbysamarbejde i Norden med afsæt i strategiske interesser på baggrund af interview af økonomiudvalgets medlemmer.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/21639, Sagsinitialer: kae

  Sagsfremstilling

  Indehaveren af forretningsstedet Starpizza Kebabhouse, Søndergade 14, 6200 Aabenraa,  søger om fornyelse af alkoholbevilling og udvidet åbningstid til kl. 5 natten mellem fredag/lørdag og lørdag/søndag.

  Der er tale om drift af spiserestaurant, hvor servering af alkohol ikke er det bærende element, og forretningsstedet har jf. forretningskonceptet meddelt, at de kun serverer alkohol indtil kl. 23.

  Syd og Sønderjyllands Politi kan give samtykke i 8 år til det ansøgte under forudsætning af, at der stilles følgende vilkår:

  • At der skal være en ansvarlig ansat til stede ved bevillingshaverens eller bestyrerens midlertidige og kortere fravær. Den ansatte skal opfylde de alderskrav, der i restaurationsloven stilles til bevillingshaver og bestyrer.
  • At restaurationsvirksomheden ikke må ændre forretningskoncept, driftsform eller udvides uden bevillingsmyndighedens godkendelse.
  • At det sikres, at der ikke sker servering af alkohol for unge under 18 år.
  • At restaurationsvirksomheden ikke serverer alkohol i tiden mellem kl. 23.00 – 09.00.
  • At der skal være tydelig skiltning med, at narkotika ikke tolereres, og at enhver besiddelse af narkotika anmeldes til politiet.
  • At der skal foretages videoovervågning af restaurationsvirksomhedens indendørs indgangsparti, og at optagelserne opbevares i mindst 14 dage, og at optagelserne på forlangende udleveres gratis og uredigeret til politiet.

  Høring/udtalelse

  Byg og Industri er hørt og har ingen bemærkninger.

  Indstilling

  Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,

  at der gives alkoholbevilling og tilladelse til udvidet åbningstid til kl. 5 natten mellem fredag/lørdag og lørdag/søndag i 8 år på ovenstående vilkår.

  Beslutning Økonomiudvalget den 19-03-2019

  Godkendt, idet der henvises til vilkår for alkoholbevilling.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/5260, Sagsinitialer: EKA

  Sagsfremstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv ønsker at igangsætte forskellige planlægnings- og forundersøgelsestiltag for at fremme kommunens muligheder for at stille erhvervsarealer til rådighed, som en del af erhvervsfremmeindsatsen. 

  Forvaltningen indstiller derfor, at der frigives 2 mio. kr. fra rådighedsbeløbet rammebeløb byggemodning erhvervsformål.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der gives en anlægsbevilling i 2019 på 2 mio. kr. til ”planlægnings- og forundersøgelsestiltag” finansieret af rådighedsbeløbet 2019 rammebeløb byggemodning erhvervsformål, som frigives.  

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 07-03-2019

  Anbefales godkendt.

  Jette Julius Kristiansen deltog ikke i behandlingen af punktet.

  Beslutning Økonomiudvalget den 19-03-2019

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/37331, Sagsinitialer: klh

  Sagsfremstilling

  Der er behov for at foretage nogle mindre justeringer af Lokalplan nr. 88 Erhvervsområde nord for Hjordkær. Det drejer sig om en mindre justering af byzonegrænsen, en mindre justering af bestemmelserne vedrørende afvanding af veje, mulighed for etablering af pumpestationer til spildevand i de grønne forarealer, og at virksomheden som opfører et datacenter i området har behov for at kunne udstykke området i overensstemmelse med etapedelingen af projektet.

  Der er derfor udarbejdet et tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 88 Erhvervsområde nord for Hjordkær. Tillægget benævnes Lokalplan nr. 88-1. Lokalplan nr. 88 vil fortsat være gældende, bortset fra de bestemmelser som erstattes af nye bestemmelser med vedtagelsen af lokalplan nr. 88-1.

  Justeringen af byzonegrænsen sker som led i at sikre to landbrugsejendommes muligheder for en mindre udvidelse. Justeringen af bestemmelserne vedrørende afvanding af vejene sker, fordi det ikke er fundet nødvendigt at afvande midlertidige byggeveje og veje, som kun skal fungere som brand- og redningsveje til regnvandsbassiner uden for områder med særlige drikkevandsinteresser. Desuden er der behov for at kunne etablere oplag af byggematerialer i anlægsperioden. Arwos har behov for at etablere to pumpestationer med egen vejadgang i kanten af området mod Kassøvej og Nr. Ønlevvej og opføre mindre bygninger i forbindelse hermed. Nuværende udstykningsbestemmelser i Lokalplan nr. 88 giver ikke mulighed for at udstykke området i mindre ejendomme. Der ønskes indarbejdet bestemmelser om, at deletaper kan udstykkes særskilt, idet restarealerne fortsat vil skulle kunne drives landbrugsmæssigt, indtil der skal bygge på arealerne. Pumpestationerne skal ligeledes kunne udstykkes.

  Ændringerne er screenet i henhold til miljøvurderingsloven. Forvaltningen vurderer, at ændringerne nævnt ovenfor ikke medfører en sådan miljøpåvirkning, at lokalplanen skal miljøvurderes. Det øvrige indhold i lokalplanen blev miljøvurderet i forbindelsen fremlæggelsen af forslag til lokalplan nr. 88.

  Planmæssige forhold

  Området er omfattet af rammeområde 2.2.017 Erhvervsområde. Ændringerne som følge af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 88 er i overensstemmelse med rammebestemmelserne for området.

  Hovedparten af området er beliggende i byzone. Med tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 88 reduceres byzonearealet i mindre omfang.

  Ændringerne medfører ikke indgreb i naturområder og vurderes ikke at medføre ændringer i eventuelle levesteder for dyrearter omfattet af Habitatdirektivets bilag IV.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 88 godkendes og sendes i høring i 4 uger, og

  at der ikke udarbejdes miljøvurdering af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 88 og at afgørelsen  om ikke at udarbejde miljøvurdering offentliggøres sammen med planforslaget.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 07-02-2019

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 19-03-2019

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/7817, Sagsinitialer: klh

  Sagsfremstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv har på baggrund af byrådets beslutning af 31. oktober 2018 - sag nr. 277 udarbejdet et forslag til Lokalplan nr. 122 Jollehavn og strand ved Loddenhøj og et tilhørende Kommuneplantillæg nr. 26 til Kommuneplan 2015. Sideløbende er der udarbejdet en miljøvurdering af de to planforslag i henhold til miljøvurderingsloven.

  Der har fra 5. september 2018 til 3. oktober 2018 været indkaldt ideer og forslag for planområdet efter planlovens § 23c. Indkaldelsen af ideer og forslag indeholdte oplæg til 2 andre placeringsmuligheder for en jollehavn, bl.a. ved Barsø Landing og et 0-alternativ samt 5 planlægningsspørgsmål.

  I forbindelse med høringen indkom der 111 høringssvar. Forvaltningen har sammenfattet disse i et høringsnotat på baggrund af de 5 planlægningsspørgsmål. Høringssvarene er i høj grad udtryk for, om man er for eller imod, at der etableres en jollehavn ved Møllebækkens udløb, men indeholder også en del ideer og forslag til forbedring af strandområdet ved Loddenhøj og miljømæssige forbehold i forhold til jollehavnen miljømæssige negative påvirkning af området.

  Miljøvurderingen af de to planforslag indeholder en vurdering af en række påvirkninger af miljøet, som følge af jollehavnens realisering. Nogle af de negative miljøpåvirkninger, der fremkom i forbindelse med indkaldelsen af ideer og forslag, er inddraget i miljøvurderingen.

  En personkreds fra Loddenhøjområdet har nedlagt påstand om hævd på den nordlige bådebro i området. Dette kan medføre en privatretlig retssag om denne hævd. Det er forvaltningens opfattelse, at der ikke er vundet hævd i sagen.

  Det kan endvidere oplyses, at tilladelsen af 24. september 2014 fra Kystdirektoratet til at etablere en jollehavn er blevet påklaget til Planklagenævnet. Planklagenævnet har ikke truffet afgørelse i sagen endnu. Såfremt tilladelsen hjemvises til fornyet behandling, vil tilladelsessagen skulle gå om. Lokalplanen vil ikke kunne realiseres, såfremt der ikke foreligger en tilladelse fra Kystdirektoratet.

  Planmæssige forhold

  Området er ikke omfattet kommuneplanens rammedel. Der er derfor udarbejdet et kommuneplantillæg. Tillægget udlægger et rammeområde 1.9.008.F . Dette omfatter område til et rekreative formål i form af strand og en jollehavn. En jollehavn er i planlægningsmæssig sammenhæng en lystbådehavn.

  Landarealerne forbliver i landzone, mens jollehavnen ligger på søterritoriet.

  Lokalplanen opdeles i tre delområder. Delområde 1 er havneanlægget på søterritoriet, delområde 2 udgør landanlægget til jollehavnen og delområde 3 er nuværende strandområde og den udvidelse i bredden af denne som følge af moleanlægget.

  Der må ikke opføres bebyggelse i lokalplanområdet. Inden for strandområdet må der etableres anlæg til rekreative formål. Da området er omfattet af strandbeskyttelseslinje kan etablering af anlæg forudsætte dispensation fra strandbeskyttelseslinjen. Broanlæg og ramper forudsætter tilladelser efter Kystbeskyttelsesloven.

  Der må inden for strandbeskyttelseslinjen ikke placeres bebyggelse, ske beplantning eller terrænændringer, etableres hegn eller placeres campingvogne og lign., og der må ikke foretages udstykning, matrikulering eller arealoverførsel, hvorved der fastlægges skel. Forbuddet i mod etablering af ovennævnte gælder ikke for havneanlæg og de arealer, der ved lokalplan er udlagt til havneformål, for så vidt angår placering og udvidelse af bebyggelse og anlæg og lign. til havneformål.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at forslag til Kommuneplantillæg nr. 26 med tilhørende miljøvurdering vedtages og sendes i høring i 8 uger, og

  at forslag til lokalplan nr. 122 Jollehavn og strand ved Loddenhøj med tilhørende miljøvurdering vedtages og sendes i høring i 8 uger.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 07-03-2019

  Forvaltningens indstilling anbefales ikke godkendt idet 3 stemte for Philip Tietje (V), Søren Frederiksen (V) og Erwin Andresen(S) og 3 stemte imod Erik Uldall Hansen (A), Egon Madsen(A) og Michael Christensen (F), der er således ikke flertal for forvaltningens indstilling.

  Jette Julius Kristiansen deltog ikke i behandlingen af punktet.

  Beslutning Økonomiudvalget den 19-03-2019

  Forvaltningens indstilling anbefales godkendt, idet 7 stemte for (V, O og S) og 4 stemte imod (A og C).

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/39409, Sagsinitialer: kesp

  Sagsfremstilling

  Forslag til Lokalplantillæg nr. 39-1 og forslag til kommuneplantillæg nr. 28 forelægges til godkendelse og efterfølgende udsendelse i offentlig høring i fire uger.

  I forbindelse med færdiggørelsen af etape 2 af Sygehusbyggeriet, har Region Syddanmark anmodet om udarbejdelse af en lokalplan, der muliggør etablering af parkeringspladser på et område nær hovedindgang A, Syd for Sygehus Sønderjylland.

  Det specifikke formål med udvidelsen af er, at et område på ca. 1,2 ha, som tidligere har været fredskov, inddrages i Sygehusområdet og overføres fra landzone til byzone. Forslag til lokalplantillæg 39-1 skal give mulighed for, at arealet kan anvendes til parkeringspladser og tilhørende nødvendige tekniske anlæg - herunder regnvandsbassin.

  Forud for udarbejdelse af forslag til Lokalplantillæg og Kommuneplantillæg, er der afholdt foroffentlighed. Der indkom ingen bemærkninger i høringsperioden.

  Forslag til Lokalplantillæg 39-1 og kommuneplantillæg nr. 28 forventes at blive sendt i offentlig høring fra den 28. marts til den 25. april.

  Planmæssige forhold

  Naturstyrelsen ophævede i 2015 fredskovspligten på arealet.

  Arealet er ikke omfattet af en kommuneplanramme. Med forslag til Kommuneplantillæg nr. 28 vil arealet blive omfattet af Kommuneplanramme 1.1.124.D, der udlægger området til offentlige formål, herunder sundhedsinstitutioner, undervisning, institutioner, offentlig administration, sygehus, helikopterlandingsplads og lign. 

  I forbindelse med screeningen af lokalplan og kommuneplantillæg blev det vurderet, at planens gennemførelse ikke vil medføre forhold, der vil betyde væsentlig påvirkning af miljøet. På den baggrund vurderes det, at der ikke er behov for miljørapport. Beslutning om ikke at udarbejde miljørapport bekendtgøres sammen med offentliggørelsen.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at forslag til Lokalplantillæg nr. 39-1 og kommuneplantillæg nr. 28 vedtages og udsendes i offentlig høring i 4 uger, og

  at der ikke udarbejdes miljøvurdering af planforslagene, idet beslutning herom offentliggøres sammen med planforslagene.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 07-03-2019

  Anbefales godkendt.

  Jette Julius Kristiansen deltog ikke i behandlingen af punktet.

  Beslutning Økonomiudvalget den 19-03-2019

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/8661, Sagsinitialer: klh

  Sagsfremstilling

  Et forslag til lokalplan nr. 107 Padborg Transportcenter og et forslag til Kommuneplantillæg nr. 11 har været fremlagt i offentlig høring i 8 uger fra den 14. november 2018 til den 8. januar 2019.

  I forbindelse med høringen indkom der i alt 30 høringssvar. I forbindelse med høringen har Byrådet spurgt borgerne og erhvervslivet om, hvorvidt det er en god ide at give mulighed for etablering af en skaterhal i området.

  4 erhvervsvirksomheder og organisationer talte imod og 15 borgere og erhvervsvirksomheder talte for at give mulighed for en placering af en skaterhal i området. 11 havde ikke taget stilling til spørgsmålet, primært andre myndigheder.

  Høringssvarene omhandlede ud over spørgsmålet om skaterhallen, hvorvidt der skal være mulighed for overnatningsmuligheder i form af hoteller, herunder chaufførhoteller i området og på hvilke vilkår, bygningshøjder mod Industrivej, etageantal i forhold til nær placering til gasledning og evakuerings- og redningsmuligheder i høje bygninger, øget trafik- og virksomhedsstøj ved eksisterende boliger, ønsker om justering af anvendelsesbestemmelser i forhold til offentlige formål – politi, told og skat mv. og uhensigtsmæssige trafikforhold ved den nordvendte afkørsel nr. 76 til motorvej E45.

  Et væsentligt emne i høringen af planforslagene har været,  om der kunne gives tilladelse til etablering af en skaterhal. Nuværende skaterhal er etableret i strid med gældende lokalplan nr. 1/108, som udlægger området til erhvervsformål i form til transportcenter, men også fremstillingsvirksomheder, privat servicevirksomhed og pladskrævende udvalgsvarebutikker. En skaterhal er efter Erhvervsstyrelsen fortegnelse over arealanvendelsestyper at betegne som et idrætsanlæg.

  Kultur, Miljø & Erhverv har udarbejdet et høringsnotat dateret den 20. februar 2019, som indeholder resumé af høringssvar, forvaltningens bemærkninger og indstilling.

  Forvaltningen fremlægger to løsningsforslag:

  1. Kommuneplantillæg nr. 11 og lokalplan nr. 107 endeligt med de ændringer, der er foreslået i notat af 20. februar 2019.
  1. Mulighed for en skaterhal på ejendommen Lejrvejen 8b indarbejdes i planforslagene og disse sendes i fornyet høring i 14 dage. Kommuneplantillæg nr. 11 og lokalplan nr. 107 kan først vedtages endeligt efter fornyet høring. Såfremt skaterhallen indarbejdes i planforslagene kan anvendelsesbestemmelserne have følgende ordlyd: Ejendommen Lejrvejen 8b må desuden anvendes til idrætsformål, dog kun i form af en skaterhal inden for rammerne af den nuværende bygning, der i dag rummer skaterhallen.

  Planmæssige forhold

  Lokalplanområdet udlægges til erhvervsformål i form af transport- og produktionsvirksomheder, servicevirksomheder, hotel og overnatningsfaciliteter, butikker, som alene forhandler særligt pladskrævende varegrupper. Området er opdelt i tre delområder med forskellige miljøklasser med de højeste miljøklasser ud mod motorvejen og de laveste miljøklasser ind mod boligområderne.

  Området er beliggende i byzone.

  Inden for området er der enkelte mindre arealer og biotoper beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3. Planerne ændrer ikke på forholdene for disse.

  Området gennemskæres af ledningsanlæg – gasledning og højspændingsledning. Gasledningen medfører begrænsninger i forhold bygninger, hvor der må opholde større antal mennesker og højden på bebyggelsen. Højspændingsledningen fjernes, når den kommende 400 kV ledning fra Kassø til grænsen tages i brug.

  Der er udarbejdet en sammenfattende redegørelse i forhold til den miljøvurdering, som var udarbejdet sammen med planerne. Denne indsættes i begge planers redegørelse.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at Kommuneplantillæg nr. 11 og Lokalplan nr. 107 vedtages endeligt med de ændringer, der er foreslået i notat af 20. februar 2019.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 07-03-2019

  Socialdemokraterne fremsatte følgende ændringsforslag:

  • Der kan på matrikel nr. 1324 desuden etableres et streetsportscenter i eksisterende bygning med adressen Lejrvejen 8b og et udendørsanlæg i tilknytning hertil syd og øst for bygningen.

  • Ved etablering af udendørs streetsportcenter på ejendommen Lejrvejen 8b skal dette indhegnes på en sådan måde, at der kun er adgang til anlægget fra hallen. Der må i hegnet etableres fornøden flugtvej.

  • Forudsætning for ibrugtagning:

  10.6 Såfremt der etableres et udendørs anlæg til et streetsportscenter på ejendommen Lejrvejen 8b må dette ikke tages i brug før der er etableret et hegn, som fastsat i § 8.7.

  For stemte Egon Madsen (A), Erik Uldall Hansen (A) og Michael Christensen (F).

  Imod stemte Philip Tietje (V), Søren Frederiksen (V) og Erwin Andresen (S).

  Dermed bortfalder ændringsforslaget.

  Socialdemokraterne fremsatte følgende ændringsforslag:

  Muligheden for etablering af overnatning i delområde 1 tages ud af lokalplan nr. 107. Baggrunden for forslaget er, at delområde I er udlagt for virksomheder i miljøklasse 3-6 og at dette medfører en op til 300 meter konsekvenszone ind mod boligområder. Dette bør også gælde i forhold til etablering af overnatningsmuligheder.

  Derfor foreslås § 3.1, andet afsnit ændret til:

  Derudover kan der etableres hotel-, overnatnings- og konferencefaciliteter i delområde II og III. Der må ikke etableres hotel-, overnatnings- og konferencefaciliteter i delområde I.

  For stemte  Egon Madsen (A), Erik Uldall Hansen (A) og Michael Christensen (F).

  Imod stemte Philip Tietje (V), Søren Frederiksen (V) og Erwin Andresen (S)

  Dermed bortfalder ændringsforslaget.

  Forvaltningens forslag anbefales godkendt.

  Jette Julius Kristiansen deltog ikke i behandlingen af punktet.

  Beslutning Økonomiudvalget den 19-03-2019

  Ændringsforsalg fra Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti:

  Der kan på matrikel nr. 1324 desuden etableres et streetsportscenter i eksisterende bygning med adressen Lejrvejen 8b og et udendørsanlæg i tilknytning hertil syd og øst for bygningen. Ved etablering af udendørs streetsportcenter på ejendommen Lejrvejen 8b skal dette indhegnes på en sådan måde, at der kun er adgang til anlægget fra hallen. Der må i hegnet etableres fornøden flugtvej. Forudsætning for ibrugtagning: Såfremt der etableres et udendørsanlæg til et streetsportscenter på ejendommen Lejrvejen 8b, må dette ikke tages i brug, før der er etableret et hegn, som fastsat i § 8.7.

  For ændringsforslaget stemte 6 (O, C og A). Imod stemte 5 (V og S).

  Forvaltningens indstilling anbefales godkendt inklusiv ændringsforslag med den konsekvens, at lokalplanen og kommuneplantillægget udsendes i fornyet høring i 14 dage, idet 10 stemte for og 1 stemte imod (Kim Brandt (A)).

  Kim Brandt (A) stemte imod med begrundelsen, at der ikke skal etableres hotel-, overnatnings- og konferencefaciliteter i delområde 1, hvor der kan etableres virksomheder i miljøklasse 3-6.

  Økonomiudvalget beder forvaltningen fremlægge forslag til udvidet tilsyn på overnatningsforhold i lokalplansområdet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/20742, Sagsinitialer: jkla

  Sagsfremstilling

  Sagen omhandler frigivelse af midler til realisering af Gademanualen for den nordlige del af gågaden, Nørreportkvarteret. På mødet i Vækstudvalget for Land og By den 7. februar 2019 blev sagen om frigivelse af midler til realisering af Gademanualen behandlet. Indstillingerne vedrørende retningslinjer, farveguide og undersøgelse af muligheder for samarbejde med eksterne parter om drift blev godkendt, og der blev fremsat et ønske om at udvalget skulle forelægges en ny sag med forslag til finansiering af driften. Økonomiudvalget besluttede den 19. februar 2019 at tilbagesende sagen til Vækstudvalget for Land og By med henblik på afklaring af afledt drift forud for behandling af en frigivelsessag. Forvaltningen har efterfølgende undersøgt alternative modeller for finansiering af afledt drift, hvorfor der nu forelægges en sag med et revideret økonomiafsnit.

  Baggrund

  I forbindelse med Områdefornyelse Nord er der udarbejdet en Gademanual, der beskriver visioner såvel som tiltag for omdannelsen af den nordlige del af gågaden, Gademanualen er vedhæftet som bilag 1. Visionen er, at Nørreportkvarteret skal være et indbydende og spændende område, hvor samspillet mellem kvarterets smukke historiske bygninger, de nye gademøbler og de spændende butikker skal være med til at skabe en hyggelig og inviterende stemning i området.

  På mødet i Vækstudvalget for Land og By den 9. august 2018 blev Gademanualen for Nørreportkvarteret godkendt. Forud for godkendelsen blev der gennemført et forsøgsprojekt med elementer fra Gademanualen, blandt andet blev der opsat gademøbler, folieret vinduer og malet facader.

  Efter Gademanualens godkendelse er der arbejdet med at konkretisere visionerne, så den fysiske omdannelse af området kan igangsættes. Omdannelsen af gaden opdeles i flere delprojekter:

  1. Facaderenovering, herunder farveguide og etablering af pulje

  2. Folier i tomme butiksvinduer

  3. Gademøbler og øvrigt byrumsinventar

  4. Lampeinstallationer og særlig belysning

  5. Fælles grafisk identitet

  Ovenstående delprojekter er alle beskrevet i bilag 2 – Realisering af Gademanual.

  Erfaringerne med forsøgsprojektet har vist en tydelig effekt af de forskellige tiltag, ligesom der har været en efterspørgsel fra ejendomsejere i området om igangsætning. Tiltagene i Gademanualen kan udføres uafhængigt af projektet Hovedbyer på forkant der blandt andet arbejder med omdannelse af parkeringspladser, bagsider, projektgrunde med mere. Det er derfor ønsket, at igangsætte realiseringen af delprojekterne fra Gademanualen og derved løfte oplevelsen af den nordlige del af gågaden.

  Økonomi og afledt drift

  Der er samlet givet anlægsbevilling på 19,7 mio.kr. samt indtægtsbevilling på 7,7 mio. kr. til ”Områdefornyelse Nord”, samlet 12 mio. kr. Heraf er frigivet 5,4 mio. kr., hvoraf er forbrugt 2,395 mio. kr. Resterende er disponeret til rådgivning, pulje til events og aktiviteter samt midlertidigt byrum.

  Der søges nu om frigivelse af 4,0 mio. kr. til realisering af Gademanualen. Udgifterne er baseret på indhentede tilbud og overslagspriser, se specificering i bilag 2, og forventes fordelt som vist nedenfor:

  Pulje til facademaling i Nørreportkvarteret

  1,00 mio. kr.

  Folier i tomme butiksvinduer*

  0,50 mio. kr.

  Gademøbler og beplantning

  1,28 mio. kr.

  Udskiftning af øvrigt byrumsinventar

  0,60 mio. kr.

  Lampeinstallationer og særlig belysning

  0,50 mio. kr.

  Fælles grafisk identitet

  0,10 mio. kr.

  I alt

  3,98 mio. kr.

  *Kræver forventeligt tillæg til lokalplan M79 for at kunne gennemføres.

  Eftersom udnyttelsen af den fulde ramme til henholdsvis facademaling, folier og gademøbler kræver, at alle berettigede ejendomme ønsker at være en del af projektet, kan det endelige forbrug afvige fra det estimerede. Ved udgangen af 2020 gøres der status på antal ansøgninger og forbrugte midler for eventuelt at omprioritere resterende midler til andre indsatser i områdefornyelsen.

  Afledt drift

  Efter sagens første behandling i Vækstudvalget for Land og By har forvaltningen afsøgt mulighederne i forhold til afledt drift.

  I den oprindelige sagsfremstilling skulle alle afledte driftsomkostninger afholdes af Aabenraa Kommune, hvorved udgifterne beløb sig til 0,42 mio. kr. årligt, hvis alle gademøbler og plantekasser blev etableret som illustreret i bilag 2-C Plan for placering af gademøbler.

  Efter dialogen med eksterne partnere om afledt drift, forventes den kommunalt finansierede afledte drift nu at beløbe sig til 0,13 mio. kr. årligt frem til 2021, stigende til 0,160 mio. kr. fra 2022. Udgifterne fordeler sig som beskrevet i Bilag 3 ”Afledt drift forbundet med realisering af Gademanualen for Nørreportkvarteret”. Den store ændring forekommer, fordi Shop i City sammen med bygningsejerne og de forretningsdrivende med et årligt tilskud på 0,1 mio. kr. vil kunne varetage driften af plantekummerne på vegne af Aabenraa Kommune. Denne ændring medfører forventeligt et ændret kvalitetsniveau i forhold til, hvis Aabenraa Kommune selv stod for driften.

  Afledt drift vil medgå i særskilt samlesag i foråret 2019 vedrørende afledt driftsudgifter.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der frigives 4,0 mio. kr. af det afsatte rådighedsbeløb i 2019 for ”Områdefornyelse Nord” til realiering af Gademanualen.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 07-03-2019

  Anbefales godkendt.

  Jette Julius Kristiansen deltog ikke i behandlingen af punktet.

  Beslutning Økonomiudvalget den 19-03-2019

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/10059, Sagsinitialer: PAK

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal der tages stilling til frigivelse af anlægsbevilling til projektet ”Store Okseø – oprydning” ved Kollund.

  Naturstyrelsen som ejer øen, og Kultur, Miljø og Erhverv har drøftet et fremtidigt samarbejde omkring Store Okseø.

  I den forbindelse er der afdækket 3 mulige scenarier for oprydning og fremtidig drift af Store Okseø.  Af de tre scenarier er der i 2019 afsat midler til scenarie 1, som omfatter en væsentlig oprydning af øen og efterfølgende opsættes der enkelte faciliteter, som f.eks. muldtoilet, sheltere, bålplads og pontonbro. 

  Projektet omkring oprydning laves som en samarbejdsaftale mellem forvaltningen og Naturstyrelsen og begge samarbejdspartnere forpligtiger sig til at deles ligeligt om udgiften til realisering af scenarie 1.

  Naturstyrelsen er projektleder på gennemførelsen af projektet og forvaltningen er naturstyrelsen behjælpelig med  realiseringen.  Arbejdet forventes udbudt i foråret 2019 og projektet færdiggjort i indeværende år.

  Der forventes afholdt borgermøde i 1. kvartal 2019 omkring projektet.

  Naturstyrelsen vil stå for den efterfølgende drift af øen, gerne med hjælp fra frivillige eller ved indgåelse af et partnerskab med interessenter i området.

  Økonomi og afledt drift

  Der er på investeringsoversigten afsat 2,0 mio. kr. i rådighedsbeløb i 2019 til rydning af Store Okseø.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der gives en anlægsbevilling på 2,0 mio. kr. til projektet ”Store Okseø – oprydning”, som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb i 2019, som frigives.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 06-03-2019

  Anbefales godkendt, idet det endelige projekt skal godkendes i Teknik- og Miljøudvalget.

  Teknik- og Miljøudvalget foreslår endvidere:

  at den fremtidige udvikling af St. Okseø og tilhørende landanlæg i samarbejde med Naturstyrelsen forankres i Teknik- og Miljøudvalget.

  Supplerende sagsfremstilling

  Der gøres opmærksom på, at kompetencen til at varetage udvikling af landdistrikterne i styrelsesvedtægten er tillagt Vækstudvalget for Land og By.

  Skal denne kompetence flyttes til et andet udvalg, kræver det en ændring styrelsesvedtægten. Ændring af styrelsesvedtægten kræver 2 behandlinger i Byrådet.

  Beslutning Økonomiudvalget den 19-03-2019

  Anbefales godkendt, idet anlægsprojektet skal godkendes i Teknik- og Miljøudvalget.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/2495, Sagsinitialer: JMPL

  Sagsfremstilling

  Byrådet skal i denne sag godkende kvalitetsstandard for Aabenraa Kommunes misbrugsbehandling.

  Byrådet skal mindst hvert andet år godkende kvalitetsstandard for misbrugsbehandling, der beskriver Rusmiddelcentrets tilbud efter Serviceloven § 101 og § 107 samt Sundhedsloven § 141 og 142.

  Formålet med kvalitetsstandarden er at sikre de rette overordnede rammer for behandlingstilbud til borgere med alkohol eller stofmisbrug og deres pårørende. Derfor fastsætter kvalitetsstandarden de overordnede målsætninger, værdier og temaer for misbrugsindsatsen ved kommunens Rusmiddelcenter. Et eksempel herpå er Rusmiddelcentrets fokus på at støtte borgeren under behandlingsforløbet i forhold til fastholdelse af uddannelse og beskæftigelse.

  Der er kun foretaget redaktionelle ændringer i kvalitetsstandardens opbygning i forhold til den tidligere godkendte kvalitetsstandard.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at kvalitetsstandard for misbrugsbehandling godkendes.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 06-03-2019

  Anbefales godkendt.

  Udvalg anmoder forvaltningen om en orientering om fokusområder, økonomi og aktivitet mv. på Rusmiddelområdet.  

  Beslutning Økonomiudvalget den 19-03-2019

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/26933, Sagsinitialer: EKA
 • Udskriv
  Sagsid.: 19/297, Sagsinitialer: HHEN