Beslutningsprotokol

tirsdag den 14. maj 2019 kl. 15:30

Mødested: Lokale 412, Skelbækvej
Udvalg: Økonomiudvalget
Medlemmer: Thomas Andresen, Kirsten Nørgård Christensen, Philip Tietje, Lars Kristensen, Erwin Andresen, Ejler Schütt, Arne Leyh Petersen, Karsten Meyer Olesen, Povl Kylling Petersen, Kim Brandt, Jan Riber Jakobsen
Bemærkninger: Der var afbud fra Kim Brandt.
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 19/2227, Sagsinitialer: kae

  Beslutning Økonomiudvalget den 14-05-2019

  Godkendt.

   

  Afbud: Kim Brandt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/2227, Sagsinitialer: kae

  Beslutning Økonomiudvalget den 14-05-2019

  Orientering om:

  • Henvendelse fra de 3 øvrige sønderjyske kommuner
  • Tilkendegivelse vedr. biogasanlæg i Kværs
  • Generalforsamling i Arwos
  • Løjt Børnehus
  • Proces vedr. engangspulje i 2020

   

  Afbud: Kim Brandt.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/36434, Sagsinitialer: kkf

  Sagsfremstilling

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal årsrapport for Aabenraa Havn 2018 godkendes.

  Årets nettoomsætning var på 27,1 mio. kr., hvilket er en stigning på 6,1% i forhold til 2017.

  Årets resultat af primær drift er på 5,0 mio. kr. Resultat af finansielle poster samt kapitalandele i tilknyttede virksomheder udgør -2,3 mio. kr., hvorfor årets resultat ender på 2,7 mio. kr.

   

  Egenkapitalen udgør 228,6 mio. kr. pr. 31. december 2018.

   

  Ernst & Young, godkendt revisionspartnerselskab, har revideret regnskabet og givet en revisionspåtegning uden bemærkninger. Havnen har oplyst, at Havnebestyrelsen den 29. april 2019 godkendte årsrapporten.

   

  Økonomi og afledt drift

   

   

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at årsrapporten 2018 godkendes.
   

  Beslutning Økonomiudvalget den 14-05-2019

  Anbefales godkendt.

   

  Afbud: Kim Brandt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/40401, Sagsinitialer: KSA

  Sagsfremstilling

  Bevillingskontrollen pr. 31. marts 2019 er årets første bevillingskontrol og behandles i fire sager. Denne sag indeholder et samlet overblik over de bevillingsmæssige ændringer.

   

  I 2019 tilføres de likvide midler 19,908 mio. kr. i forbindelse med nærværende bevillingskontrol. Set over perioden 2019 til 2022 tilføres de likvide midler, under ét, 125,376 mio. kr., hvilket primært kan tilskrives beslutningen på økonomiudvalgsmødet den 9. april 2019 (punkt 94) om oplæg til en ny periodisering af anlæg 2019-2023 i overensstemmelse med den økonomiske politik 2020-2023.

   

  Overordnet set kan bevillingskontrollen opsummeres i følgende:

  • Staben forventer, at Aabenraa Kommune i 2019 overholder budgettet på servicedriftsrammen jf. KL’s udmeldinger. Det kan nævnes, at servicedriftsforbruget pr. 31. marts 2019 udgør ca. 629 mio. kr., svarende til ca. 23,9 % af det fra KL udmeldte sigtepunkt på ca. 2.630 mio. kr.
  • På Aktivitetsbestemt Medfinansiering forhøjes rammen i nærværende bevillingskontrol med netto ca. 9,6 mio. kr., hvorefter det korrigerede udgør ca. 257,9 mio. kr., hvilket forventes overholdt, idet den kommunale medfinansiering er fastfrosset for 2019, jf. ny bekendtgørelse fra Sundheds- og Ældreministeriet.
  • På overførselsområdet er der i alt et korrigeret budget på ca. 912 mio. kr. i 2019, hvilket, samlet set, forventes overholdt, og der forventes en positiv efterregulering i sommeren 2019.
  • På anlæg udgør nettobudgettet i 2019 260,618 mio. kr. ekskl. jordforsyning og grundkapitalindskud og 284,004 mio. kr. inkl. jordforsyning men ekskl. grundkapitalindskud, efter indarbejdelse af ændringerne i denne bevillingskontrol. Staben skønner, på baggrund af de seneste års anlægsforbrug, at anlægsforbruget i 2019 inkl. Jordforsyning vil lande omkring 180 mio. kr. brutto. Det kan anføres at skønnet i år, grundet store igangværende anlægsprojekter og et meget højt korrigeret bruttoanlægsbudget, er behæftet med forholdsvis stor usikkerhed. Derfor er der risiko for et merforbrug i forhold til Aabenraa kommunes vejledende andel, der udgør ca. 181 mio. kr. af den samlede anlægsramme på landsplan.

   

  Opmærksomhedspunkter i 2019:

  • Anlægsområdet i relation til at overholde den samlede anlægsramme på landsplan.
  • På Arbejdsmarkedsudvalgets område forventes merforbrug på Overførselsudgifter Førtidspension og Kontant- og uddannelseshjælp, som dog forventes mere end opvejet af et mindreforbrug på Forsikrede ledige.
  • På Børne og Uddannelsesudvalgets område er der udfordringer vedrørende Specialundervisning, elevbefordring og STU. Både på ”Skole og undervisning” og på udvalgsområdet, under ét, forventes dog budgetoverholdelse.
  • På Teknik og Miljøudvalgets område forventes merforbrug på Kollektiv trafik primært grundet efterregning for 2018. For udvalgsområdet under ét, forventes budgettet overholdt.

   

  De enkelte udvalg har behandlet omplaceringer indenfor eget bevillingsområde. En samlet oversigt over disse omplaceringer fremgår af bilag 1. Bilag 2 viser en økonomisk oversigt pr. 31. marts 2019 med det forventede korrigerede budget efter bevillingskontrollen.

  Økonomi og afledt drift

  Samlet set ansøges om følgende bevillingsmæssige ændringer:

   

  Område

  (beløb i 1.000 kr.)

  TB

  2019

  RK

  2020

  RK

  2021

  RK

  2022

  RK

  2023

  2019-23   i alt

  Indtægter:

   

   

   

   

   

   

  Skatter og tilskud i alt

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Udgifter:

   

   

   

   

   

   

  Serviceudgifter

  -10.539

  5.795

  4.419

  4.855

  4.020

  8.550

  Ovf. udg./Forsikrede ledige

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Akt. bestemt medfin.

  9.576

  -4.020

  -4.020

  -4.020

  -4.020

  -6.504

  Renteudgifter

  -402

  -316

  -51

  -331

  -153

  -1.253

  Driftsudgifter i alt

  -1.365

  1.459

  348

  504

  -153

  793

  Nettolåneoptagelse m.v.:

   

   

   

   

   

   

  Låneoptagelse

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Afdrag

  -156

  -200

  -202

  -205

  -259

  -1.022

  Finansforskydninger

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Nettolåneoptagelse m.v. i alt

  -156

  -200

  -202

  -205

  -259

  -1.022

  Indtægter, drift og netto-låneoptagelse m.v. i alt

  -1.521

  1.259

  146

  299

  -412

  -229

  Anlæg

  -18.387

  -51.980

  -34.780

  -20.000

  0

  -125.147

  Anlæg – jordforsyning

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Anlæg i alt

  -18.387

  -51.980

  -34.780

  -20.000

  0

  -125.147

  Likviditetspåvirkning i alt

  -19.908

  -50.721

  -34.634

  -19.701

  -412

  -125.376

  + = TB med træk på de likvide midler og - = negativ TB med tilførsel til de likvide midler 

   

  Ansøgningerne om bevillingsændringer er nærmere uddybet i de tre sideløbende sager vedrørende bevillingskontrollen.

   

  Ændringerne i 2019 skyldes primært:

  • 18,387 mio. kr. vedrørende ny periodisering af anlæg, der tilføres de likvide midler
  • 13,596 mio. kr. vedrørende budgetværn Kommunal Medfinansiering, der flyttes fra Økonomiudvalget til Social- og Sundhedsudvalget
  • 4,020 mio. kr. vedrørende respiratorbrugere, der flyttes fra Social- og Sundhedsudvalget – Kommunal Medfinansiering til Social- og Sundhedsudvalget serviceudgifter
  • 2,447 mio. kr. fra Børne- og Uddannelsesudvalget til Økonomiudvalget, vedrørende teknisk korrektion (elevtallet på efterskoler og produktionsskoler)
  • 1,324 mio. kr. tilføres de likvide midler fra Økonomiudvalget, vedrørende forsinkelse monopolbrud

   

  Det kan anføres, at fagudvalgene har behandlet bevillingskontrollen for deres respektive områder, i udvalgsmøder, og har indstillet til godkendelse heraf, i overensstemmelse med indholdet i nærværende samlesager for bevillingskontrollen pr. 31.3.2019.

  Indstilling

  Direktionen indstiller,

  at den samlede oversigt over bevillingsmæssige ændringer i 2019 m.v. tages til orientering.

  Beslutning Økonomiudvalget den 14-05-2019

  Anbefales godkendt.

   

  Afbud: Kim Brandt.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/40401, Sagsinitialer: KSA

  Sagsfremstilling

  Bevillingskontrollen pr. 31. marts 2019 behandles i fire selvstændige sager. Denne sag vedrørende ansøgninger om tillægsbevillinger med påvirkning af kassebeholdningen.

   

  Samlet søges der om negative tillægsbevillinger i 2019 på 1,521 mio. kr., der tilføres de likvide midler. Den samlede virkning af denne sag for perioden 2019-2023, under ét, er en tilførsel til de likvide midler på 0,229 mio. kr.

   

  Ændringerne vedrører:

  • En forsinkelse af IT monopolbruddet vedrørende KMD system.
  • Renter, afdrag og garantiprovision.
  • Øgede udgifter til Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring.

  Økonomi og afledt drift

  Bevillingskontrollen pr. 31. marts 2019 udviser følgende tillægsbevillingsansøgninger (i 1.000 kr.):

   

  Udvalg *)

  TB

  2019

  RK

  2020

  RK

  2021

  RK

  2022

  RK

  2023

  2019-2023 i alt

  Skatter og gen. tilskud

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Økonomiudvalg

  -963

  1.775

  399

  835

  0

  2.046

  Social- og Sundhedsudvalg

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Arbejdsmarkedsudvalg

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Børn- og Uddannelsesudvalg

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Kultur- og Fritidsudvalg

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Teknik- og Miljøudvalg

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Vækstudvalg for Land og By

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Serviceudgifter i alt

  -963

  1.775

  399

  835

  0

  2.046

  Social- og Sundhedsudvalg - Overførselsudgifter

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Arbejdsmarkedsudvalg - Overførselsudgifter

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Arbejdsmarkedsudvalg - Forsikrede ledige

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Børn- og Uddannelsesudvalg - Overførselsudgifter

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Overførselsområdet i alt

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Akt. bestemt medfin.

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Renter i alt

  -402

  -316

  -51

  -331

  -153

  -1.253

  Låneoptagelse, afdrag

  og finansforskydninger

  -156

  -200

  -202

  -205

  -259

  -1.022

  ALT I ALT

  -1.521

  1.259

  146

  299

  -412

  -229

  *) + = budgetforhøjelse/trækkes på de likvide midler og - = budgetreduktion/tilføres de likvide midler 

   

  Tillægsbevillingsansøgningerne er uddybet i vedhæftede bilag.

  Indstilling

  Direktionen indstiller,

  at ansøgningen om negativ tillægsbevilling på 1,521 mio. kr. i 2019, jf. foranstående og vedhæftede bilag, der tilføres de likvide midler, godkendes, og

  at ansøgningen om rammekorrektion på 1,292 mio. kr. i perioden 2020-2023 under ét, jf. foranstående og vedhæftede bilag, der finansieres via de likvide midler, godkendes.

  Beslutning Økonomiudvalget den 14-05-2019

  Anbefales godkendt.

   

  Afbud: Kim Brandt.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/40401, Sagsinitialer: KSA

  Sagsfremstilling

  Bevillingskontrollen pr. 31. marts 2019 behandles i fire selvstændige sager. Denne sag vedrører tillægsbevillinger på driften, som er finansieret af andre udvalg/bevillingsområder (netto 0).

   

  Ændringerne vedrører primært:

  • 13,596 mio. kr. i 2019, der flyttes fra Økonomiudvalgets budgetværnspulje til Aktivitetsbestemt medfinansiering (KMF)
  • 4,020 mio. kr. i 2019, vedrørende budget til respiratorbrugere, flyttes fra rammen til Aktivitetsbestemt medfinansiering til Visitationsbudgettet under Social- og Sundhedsudvalget
  • 1,850 mio. kr. i 2019 flyttes fra Social- og Sundhedsudvalget til administration under Økonomiudvalget, vedrørende udmøntning af Social- og Sundhedsudvalgets ”Budget i balance 2019-2022”
  • 1,378 mio. kr. i 2019 vedrørende færre elever i produktionsskoler, flyttes fra Børne- og uddannelsesudvalgets budgetramme til Økonomiudvalgets demografipulje (teknisk korrektion)
  • 1,069 mio. kr. i 2019 vedrørende færre elever i efterskoler, flyttes fra Børne- og uddannelsesudvalgets budgetramme til Økonomiudvalgets demografipulje (teknisk korrektion)
  • Mindre flytninger som følge af ændret ejendomsanvendelse.

  Økonomi og afledt drift

  Bevillingskontrollen pr. 31.3.2019 udviser følgende ønsker om tillægsbevillinger finansieret af andre udvalg/bevillingsområder (i 1.000 kr.): 

  Udvalg *)

  TB

  2019

  RK

  2020

  RK

  2021

  RK

  2022

  RK

  2023

  Skatter og gen. tilskud

   

   

   

   

   

  Økonomiudvalg

  -9.096

  1.553

  1.553

  1.553

  1.553

  Social- og Sundhedsudvalg

  2.105

  2.605

  2.605

  2.605

  2.605

  Arbejdsmarkedsudvalg

  0

  0

  0

  0

  0

  Børn- og Uddannelsesudvalg

  -2.650

  -203

  -203

  -203

  -203

  Kultur- og Fritidsudvalg

  65

  65

  65

  65

  65

  Teknik- og Miljøudvalg

  0

  0

  0

  0

  0

  Vækstudvalg for Land og By

  0

  0

  0

  0

  0

  Serviceudgifter i alt

  -9.576

  4.020

  4.020

  4.020

  4.020

  Social- og Sundhedsudvalg - Overførselsudgifter

  0

  0

  0

  0

  0

  Arbejdsmarkedsudvalg - Overførselsudgifter

  0

  0

  0

  0

  0

  Arbejdsmarkedsudvalg - Forsikrede ledige

  0

  0

  0

  0

  0

  Børn- og Uddannelsesudvalg - Overførselsudgifter

  0

  0

  0

  0

  0

  Overførselsområdet i alt

  0

  0

  0

  0

  0

  Akt. bestemt medfin.

  9.576

  -4.020

  -4.020

  -4.020

  -4.020

  Renter i alt

  0

  0

  0

  0

  0

  Låneoptagelse, afdrag

  og finansforskydninger

  0

  0

  0

  0

  0

  ALT I ALT

  0

  0

  0

  0

  0

  *) + = budgetforhøjelse/trækkes på de likvide midler og - = budgetreduktion/tilføres de likvide midler

   

  Tillægsbevillingsansøgningerne, der finansieres af andre udvalg/bevillingsområder, påvirker ikke kassebeholdningen, idet disse, for hvert af årene 2019 til og med 2023, netto giver nul.

   

  Tillægsbevillingsansøgningerne er uddybet i vedhæftede bilag.

  Indstilling

  Direktionen indstiller,

  at ansøgningerne om tillægsbevillinger, finansieret af andre udvalg/bevillingsområder i 2019 (netto 0), jf. foranstående og vedhæftede bilag, godkendes, og

  at rammekorrektionerne i 2020-2023 (netto 0), jf. foranstående og vedhæftede bilag, godkendes.

  Beslutning Økonomiudvalget den 14-05-2019

  Godkendt.

   

  Afbud: Kim Brandt.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/40401, Sagsinitialer: KSA

  Sagsfremstilling

  Bevillingskontrollen pr. 31.3.2019 behandles i fire selvstændige sager. Denne vedrører anlæg.

   

  På Økonomiudvalgsmødet den 9. april 2019 (punkt 94) blev der vedtaget et oplæg til en ny

  periodisering af anlæg 2019-2023 med henblik på at overholde anlægsniveauet i den økonomiske politik 2020-2023, hvori anlægsniveauet (inkl. jordforsyning) er fastsat til min. 80

  mio. kr. i 2020, 90 mio. kr. i 2021, 100 mio. kr. i 2022 og 120 mio. kr. i 2023.

   

  I forlængelse heraf, søges der i 2019 om en samlet negativ tillægsbevilling på 18,387 mio. kr., der tilføres de likvide midler. For perioden 2019-2022, set under ét, søges om en negativ

  tillægsbevilling på 125,147 mio. kr., der tilføres de likvide midler. Alle ændringer er vist i

  Bilag A1 og alle anlægsprojekter er kommenteret i bilag A2.

   

  Som Bilag A3 er vedhæftet en investeringsoversigt for 2019-2022 FØR indarbejdelse af de

  ændringer, der ansøges i nærværende sag. Som Bilag A4 er vedhæftet en investeringsoversigt

  for 2019-2023 INKL. ændringerne.

   

  Det korrigerede nettobudget til skattefinansierede anlægsprojekter pr. 31. marts 2019 udgør

  279,005 mio. kr. ekskl. jordforsyning og grundkapitalindskud og 302,391 mio. kr. inkl.

  jordforsyning men ekskl. grundkapitalindskud før ændringerne. Efter indarbejdelse af

  ændringerne i nærværende sag vil nettobudgettet i 2019 udgøre 260,618 mio. kr. ekskl.

  jordforsyning og grundkapitalindskud og 284,004 mio. kr. inkl. jordforsyning, men ekskl.

  grundkapitalindskud.

   

  Staben skønner, på baggrund af de seneste års anlægsforbrug, at anlægsforbruget i 2019

  (inkl. Jordforsyning) vil lande på ca. 180 mio. kr. brutto. Det kan anføres at skønnet i år,

  grundet store igangværende anlægsprojekter og et meget højt korrigeret bruttoanlægsbudget,

  er behæftet med forholdsvis stor usikkerhed. Derfor er der risiko for et merforbrug i forhold til

  Aabenraa Kommunes vejledende andel, der udgør ca. 181 mio. kr., af den samlede anlægsramme på landsplan.

  Økonomi og afledt drift

  Bevillingskontrollen pr. 31. marts 2019 udviser følgende (beløb i 1.000 kr.):

   

  Udvalg *)

  TB i 2019

  RK i 2020

  RK i 2021

  RK i 2022

  RK i 2023

  2019-23

  I ALT

  Økonomiudvalg

  4.380

  -1.207

  -13.320

  -79.000

  -16.000

  -105.147

  Børn- og Uddannelsesudvalg

  -24.167

  6.327

  14.840

  3.000

  0

  0

  Kultur- og Fritidsudvalg

  1.600

  -12.700

  -8.900

  20.000

  0

  0

  Social- og Sundhedsudvalg

  -6.600

  -9.000

  600

  15.000

  0

  0

  Teknik- og Miljøudvalg

  1.000

  -22.000

  -10.000

  11.000

  0

  -20.000

  Vækstudvalget for Land og By

  5.400

  -13.400

  -18.000

  10.000

  16.000

  0

  Anlæg i alt

  -18.387

  -51.980

  -34.780

  -20.000

  0

  -125.147

  Jordforsyning – ØK

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Jordforsyning – VLB

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Jordforsyning i alt

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  ANLÆG I ALT = LIKVIDITETS-VIRKNING

  -18.387

  -51.980

  -34.780

  -20.000

  0

  -125.147

  *) + = budgetforhøjelse/trækkes på de likvide midler og - = budgetreduktion/tilføres de likvide midler.

   

  Indstilling

  Direktionen indstiller,

  at der meddeles en negativ tillægsbevilling på 18,387 mio. kr. i 2019, jf. foranstående og vedhæftede bilag, der tilføres de likvide midler,

  at der meddelelse en negativ rammekorrektion på henholdsvis 51,980 mio. kr. i 2020, på 34,780 mio. kr. i 2021 og på 20 mio. kr. i 2022 jf. foranstående og vedhæftede bilag, der tilføres de likvide midler,

  at der omplaceres 16 mio. kr. i 2023 fra Økonomiudvalget til Vækstudvalget for Land og By, jf. foranstående og vedhæftede bilag, og

  at status på de enkelte anlægsprojekter tages til orientering.

  Beslutning Økonomiudvalget den 14-05-2019

  Anbefales godkendt.

   

  Afbud: Kim Brandt.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/26333, Sagsinitialer: GES

  Sagsfremstilling

  Denne sag vedrører den første detaljerede bevillingskontrol pr. 31.03.2019.

   

  Forvaltningen har foretaget en vurdering af det økonomiske resultat pr. 31.03.2019 i forhold til drifts- og anlægsbudgetterne. Der er i den forbindelse foretaget en vurdering af eventuelle tillægsbevillings- og rammekorrektionsbehov samt finansiering heraf.

   

  Den overordnede konklusion på bevillingskontrollen for Økonomiudvalget er, at budget 2019 forventes overholdt.

   

  Bevillingskontrolsagerne vedrørende Økonomiudvalget forelægges ikke særskilt for Økonomiudvalget, men indgår i den samlede forelæggelse for alle udvalg.

  En samlet oversigt samt konklusion af bevillingskontrollen fremgår af bilag i2N side 1 og 2.

   

  Nærværende sag vedrører omplaceringer indenfor eget udvalg samt forelæggelse af økonomiske oversigter.

   

  Omplaceringer indenfor eget udvalg:

  Der omplaceres 1,0 mio. kr. i 2019 og 2020 til puljen for afledt drift finansieret af puljen til tekniske korrektioner/garantioverførsler.

  Der omplaceres 0,5 mio. kr. i 2019 vedr. udmøntning af beskæftigelsesbonus ligeledes finansieret af puljen til tekniske korrektioner/garantioverførsler. Udmøntningen blev ved en fejl ikke medtaget ved sidste bevillingskontrol med finansiering af kassen.

   

  Økonomiske oversigter:

  Vedhæftede bilag viser udvalgets samlede ansøgninger opdelt på de 4 bevillingskontrolsager (bilag i3) samt en økonomisk oversigt med udvalgets resultat pr. 30.09.2018 (bilag i4).

   

  Indstilling

  Direktionen indstiller,

  at omplaceringer indenfor eget udvalg, jf. bilag, godkendes, og

  at de økonomiske oversigter tages til efterretning.

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 14-05-2019

  Godkendt.

   

  Afbud: Kim Brandt.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/40401, Sagsinitialer: KSA

  Sagsfremstilling

  Økonomiudvalget behandlede og godkendte på mødet den 20. november 2018 (sag 249) en opsamling på de opgaver, som blev aftalt i budgetforliget for Budget 2019-2022, hvor det blev aftalt, hvor opgaverne forankres, og hvornår der er deadline for de enkelte opgaver.

   

  Som bilag er vedhæftet en oversigt med ajourført status på opgaverne opdelt på henholdsvis drift og anlæg. I tabellen er der på de enkelte emner tilføjet en kort kommentar under ”Aktuel status”, ligesom den efterfølgende kortfattede beskrivelse, af de respektive opgaver, er ajourført.

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at oversigten tages til orientering.

  Beslutning Økonomiudvalget den 14-05-2019

  Godkendt.

   

  Afbud: Kim Brandt.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/12180, Sagsinitialer: KSA

  Sagsfremstilling

  Overførselsreglerne, der fremgår af afsnit 6.6 i vedhæftede ”Dialogbaseret aftalestyring –

  Retningslinjer for aftalestyring”, er et vigtigt styringselement sammen med den økonomiske

  politik. Grundlæggende har regelsættet vist sig at være velfungerende, og de samlede

  overførsler har haft et niveau, som har kunnet håndteres indenfor Økonomiaftalens årlige

  servicerammemål.

   

  Der er i denne sag tale om en teknisk revision af retningslinjerne i forhold til  overførselsreglerne på følgende områder:

   

  • På Administrationsbygninger, som er budgetlagt under Økonomiudvalget, ændres overførslerne af mer/mindreforbrug til en kategori 1 - garantioverførsel, og sidestilles med institutionsområderne hvor bygningsdriften ligeledes indgår i budgetrammen, der er omfattet af garantioverførsel.
  • Aabenraa Krisecenters regnskab administreres af Aabenraa Kommune og indgår i kommunens regnskab under Social og Sundhedsudvalgets budget. Krisecentret har en samarbejdsaftale med kommunen og Krisecentret finansieres af fonde og tilskud fra kommuner, hvor et mer/minidreforbrug tilhører Krisecentret og kan sidestilles en pulje/projekt finansieret af 3. part. Krisecentret formue  og driftsresultat skal således overføres til Krisecentret 100 %.
  • Overførselsudgifter er omfattet af en efterregulering af budgetgarantien samt en midtvejsregulering, der foretages  efter regnskabsårets afslutning. Mer/mindreforbrug har hidtil indgået som en øvrig overførsel, i stedet ændres dette til puljeoverførsel, hvor mer-/mindreforbrug overføres 100 %.
  • Rammen til forsikrede ledige under Arbejdsmarkedsudvalget er ligeledes omfattet af efterregulering, som sker efter regnskabsårets afslutning. Mer/mindreforbrug har hidtil indgået som en øvrig overførsel, i stedet ændres dette til puljeoverførsel, hvor mer/mindreforbrug overføres 100 %.
  • Teknik- og Miljøudvalget har på mødet den 3 april, besluttet at sammenlægge politikområderne Drift af veje og parker, Belægninger og bygværker, Vintertjeneste samt Entreprenørgården til ét nyt politikområde Vejdrift. I den forbindelse ændres overførselskategorien så hele området er omfattet af samme overførselskategori, hvor der er mulighed for overførsel af op til 4% af mindreforbruget af den samlede bruttoramme til Vejdrift, mens merforbrug overføres fuldt ud.

   

  Ændringerne er indarbejdet i vedlagte bilag Retningslinjer for dialogbaseret aftalestyring.

  Endvidere er der vedhæftet et notat, hvori forslagene til regeljusteringer er uddybet.

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at reviderede forslag til retningslinjer for dialogbaseret aftalestyring godkendes

  Beslutning Økonomiudvalget den 14-05-2019

  Anbefales godkendt.

   

  Afbud: Kim Brandt.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/35950, Sagsinitialer: ahr

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag tage stilling til frigivelse af anlægsbudget til indretning og ombygning af bygningerne Nygade 23 B-D. I investeringsoversigten for 2019 er der afsat en anlægsramme på 8,860 mio. kr. til indretning og ombygning af Nygade 23B-D.

   

  Undervejs i brugerprocessen er der gennem byggeudvalgets arbejde fremkommet en række nødvendige indretningstiltag, der skal medvirke til forbedret effektivitet og arbejdsmiljø. Derfor indrettes der undervisnings- og mødelokaler, adgangskontrol og omklædningsfaciliteter. Hjemme- og sygeplejen har i processen haft stort fokus på at få placeret funktionerne i forhold til de daglige arbejdsgange.

   

  For at opnå den bedste placering af de forskellige funktioner er der anvist en placering, der nødvendiggør fuld udnyttelse og adgangskontrol af Nygade 23B-C, og frigiver plads i 23D til andre formål. Det gælder bl.a. den øverste gymnastiksal og en række mindre lokaler med separate adgangsforhold. Råderetten over disse frie lokaler fastholdes i Økonomiudvalget med henblik på senere overdragelse til anden anvendelse.

   

  Denne samlede løsning giver god mening af hensyn til flugtvejsforhold og forhold om medicin- og datasikkerhed i 23B-C. De konkrete forhold gør det uhensigtsmæssigt at opdele brugen på tredje part.

   

  Økonomi og afledt drift

  Byrådet godkendte den 11. december 2018 (pkt. 302),

   

  at der blev meddelt et tillæg til rådighed og anlægsbevilling på 8,860 mio. kr. til indretning og ombygning af Nygade 23 B-D,

  at Social- og Sundhedsudvalgets driftsramme blev reduceret med 1,2 mio. kr. årligt fra 2021 og tilført kassen, og

  at Facility Managementpuljen årlig blev tilført 1,2 mio. kr. årligt finansieret af kassen.

   

  Rådighedsbeløbet blev besluttet frigivet i en senere sag.

   

  Efter Økonomiudvalgets behandling af sagen blev det konstateret, at der af hensyn til igangsættelse af projektering og den samlede tidsplan var behov for at frigive et beløb på 0,5 mio. kr. af det samlede rådighedsbeløb. Det blev godkendt af Byrådet den 19. december 2018.

   

  Indstilling

  Social & Social indstiller,

  at restrådighedsbeløbet på 8,360 mio. kr. i 2019 til indretning og ombygning frigives.

   

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 08-05-2019

  Anbefales godkendt.

   

  Afbud: Michael Christensen.

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 14-05-2019

  Anbefales godkendt.

   

  Afbud: Kim Brandt.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/37286, Sagsinitialer: MMHO

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal det besluttes om indbetaling til P-fonden i forbindelse med projektet ”Indretning af Nygade 23 BC til Hjemme- og Sygeplejen” kan prioritere på puljen til ”Afledte infrastrukturomkostninger ved Nybyggeri” under Teknik- og Miljøudvalget område.

   

  P-fonden har to overordnet formål: at udbygge parkeringskapaciteten i større byområder og at give en grundejer mulighed for at få sit parkeringsbehov dækket uden for egen grund, mod indbetaling af bidrag til parkeringsfonden.

   

  For at opfylde Aabenraa Kommunes parkeringsregulativ skal der anvises 49 p-pladser ud over de pladser som lokalplanen anviser. Da der ikke er areal på grunden til anlæggelse af yderligere p-pladser indbetales der 1.031 mio. kr. til P-fonden som følge heraf.

   

  Lovgrundlag

  Aabenraa Kommunes Parkeringsregulativ af juli 2017.

  Planmæssige forhold

  Lokalplan nr. 123 – offentlig service og kulturfunktioner i Nygadebygningerne i Aabenraa er retningsgivende for projektet ”Indretning af Nygade 23 BC til Hjemme- og Sygeplejen”.

  Økonomi og afledt drift

  49 P-pladser udløser en indbetaling til P-fonden på 49 p-pladser x 21.034 kr. i alt 1.031 mio. kr.

  Der er på investeringsoversigten afsat 5 mio. kr. i 2019 til afledte infrastrukturomkostninger ved nybyggeri, heraf er der et rest-rådighedsbeløb på 3,9 mio. kr.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der gives en anlægsbevilling på 1.031 mio. kr. til indbetaling i P-fonden, finansieret af ”puljen til afledte infrastrukturomkostninger ved nybyggeri”, som frigives.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 30-04-2019

  Anbefales godkendt.

   

   

  Afbud: Jan Riber Jakobsen.

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 14-05-2019

  Anbefales godkendt.

   

  Afbud: Kim Brandt.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/36641, Sagsinitialer: kcan

  Sagsfremstilling

  Aabenraa Kommunes eksterne revision Ernst & Young har fremsendt revisionsberetning nr. 17 om revision af de sociale udgifter, der er omfattet af statsrefusion m.v. vedr. regnskabsåret 2018.

   

  Revisionen for 2018 har ikke givet anledning til revisionsbemærkninger.

   

  Ligeledes anses revisionsbemærkningen fra 2017 vedr. manglende rettidighed i opfølgning og samtaler på bl.a. sygedagpenge og kontanthjælpsområdet afsluttet.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at revisionsberetning nr. 17, hvad angår Arbejdsmarkedsudvalgets områder, godkendes.

   

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 06-05-2019

  Anbefales godkendt.

   

  Fravær: Martin Ugilt Thomsen.

  Beslutning Økonomiudvalget den 14-05-2019

  Anbefales godkendt.

   

  Afbud: Kim Brandt.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/33556, Sagsinitialer: LNY

  Sagsfremstilling

  Årsberetningen for 2018 blev foreløbigt godkendt og afgivet til kommunens eksterne revision E&Y på byrådsmødet den 27. marts 2019. Revisionen har i forbindelse med gennemgang af beretningen anmodet om, at værdiansættelse af kommunens aktiver samt konsekvenser heraf på kommunens egenkapital reguleres med værdien af de afsluttede anlægsregnskaber i 2018.
  Denne ændring er indarbejdet i vedlagte årsberetning for 2018.
  Ændringen medfører, at egenkapitalen er forbedret med 104 mio. kr. i forhold til den foreløbige beretning, der blev behandlet i Byrådet i marts.

  Revisionen har den 30. april 2019 afgivet revisionsberetning nr. 18 om revision af årsregnskabet 2018. Beretningen er udsendt til byrådets medlemmer den 2. maj 2019.

  Revisionsberetning nr. 18 om revision af årsregnskabet 2018:

  Revisionen har forsynet årsregnskabet med en revisionspåtegning, som er uden forbehold.

  Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger. 

   

  Lovgrundlag

   

   

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at vedlagte årsberetning endeligt godkendes, og

  at revisionsberetning nr. 18 godkendes.

  Beslutning Økonomiudvalget den 14-05-2019

  Anbefales godkendt.

   

  Afbud: Kim Brandt.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/43522, Sagsinitialer: TOJE

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal emner for Byrådets temamøder for efteråret 2019 godkendes. Der afholdes i udgangspunktet et temamøde umiddelbart inden byrådsmødet i september, oktober og november. Der har ikke været praksis for temamøder i december, men det kan overvejes at afholde et temamøde i december 2019, jævnfør nedenstående forslag om at drøfte udvikling af de selskaber, som Aabenraa Kommune har ejerandele i. Et alternativ kunne være at drøfte dette emne på et af de øvrige tre temamøder, således at der er to emner på et af møderne.

   

  Møderne har som udgangspunkt det formål at være beslutningsforberedende forud for en beslutning i Byrådet på større emner. Møderne har en varighed af 1-1,5 time.

   

  Bilag 1 viser emnevalget for Byrådets temamøder i forrige byrådsperiode samt i det første halvandet år af indeværende byrådsperiode. Bilaget skitserer endvidere forslag til temamøder for efteråret 2019 jævnfør nedenstående.

   

  Forslag til temamøder i efteråret 2019

   

  Der foreslås følgende emner for byrådets temamøder i efteråret 2019:

   

  18. september: FN’s Verdensmål for Bæredygtig Udvikling. Til at inspirere Byrådet til arbejdet med bæredygtighedsagendaen har direktionen inviteret en af landets mest kompetente og inspirerende oplægsholdere inden for klima- og bæredygtighedsdagsordenen, den tidligere EU-Kommissær for Klima og tidligere miljøminister Connie Hedegaard. Connie Hedegaard, der i dag er bestyrelsesformand for Berlingske, Concito, KR Foundation og Aarhus Universitet, indleder temamødet med et oplæg om FN’s Verdensmål, hvorefter der lægges op til drøftelse med Byrådet.

   

  30. oktober: Landspolitiske reformer efter et Folketingsvalg og de potentielle konsekvenser for Aabenraa Kommune. Dette temamøde foreslås at omhandle landspolitiske reformer efter et Folketingsvalg inden for forskellige politikområder og deres potentielle konsekvenser for Aabenraa Kommune. Konkret kunne et temamøde i Byrådet f.eks. bruges til at drøfte Aabenraa Kommunes muligheder og udfordringer i den sundhedsreform, som regeringen har fremsat.

   

  27. november: Bosætningsstrategi. Præsentation og drøftelse af udkast til Aabenraa Kommunes bosætningsstrategi, som Byrådet forelægges til godkendelse på byrådsmødet i december 2019.

   

  Evt. 18. december: Udvikling af kommunale selskaber. Drøftelse af de kommunale selskaber og deres fremtidige udvikling. De kommunale selskaber omfatter Arwos, Aabenraa Havn, Modtagestation Syddanmark, A/S Plantningsselskabet og Brand og Redning Sønderjylland.

   

  Indstilling

  Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,

  at de skitserede forslag til temamøder i Byrådet i efteråret 2019 godkendes, herunder det foreslåede supplerende temamøde i december 2019

  Beslutning Økonomiudvalget den 14-05-2019

  Godkendt.

   

  Afbud: Kim Brandt.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/3923, Sagsinitialer: SHA

  Sagsfremstilling

   

  Baggrund

  Åbovej 10 A – E, afdeling 20, hører under Boligforeningen DVB Syd. Afdelingen blev oprindelig oprettet som et bofælleskab for beboere med særlige behov i den daværende Tinglev Kommune. Der blev ved oprettelsen af afdelingen udarbejdet en aftale, hvorved kommunen var økonomisk forpligtiget. I 2009 ønskede Aabenraa Kommune at frigøre sig fra lejeaftalen. Repræsentantskabet for boligforeningen stillede som betingelse, at frigørelse fra lejeaftalen ikke ville få økonomiske konsekvenser for selskabet og ønskede at afhænde afdelingen til anden side. 

   

  I 2010 godkendte Byrådet, at afdelingen kunne afhændes til anden side. Ministeriet meddelte dog, at afdelingen ikke kunne nedlægges, da den ikke var nødlidende. For at blive fritaget fra sine økonomiske forpligtigelser indfriede Aabenraa Kommune realkreditlån og kassekredit og frigjorde boligen til DVB Syd.

   

  Siden 2011 har DVB Syd forgæves forsøgt at afhænde ejendommen. På organisationsbestyrelsesmøde den 9. februar 2016 blev det besluttet, at bygningen skulle nedrives. På organisationsbestyrelsesmøde den 9. november 2016 blev det besluttet at stoppe alle resterende betalinger i afdelingen – vand, renovation og ejendomsskat.

   

  Nuværende status

  Da bygningen ikke har været anvendt til beboelse i en årrække, er den i meget dårlig stand og fremstår reelt som ubeboelig.

   

  I forbindelse med indhentning af tilbud for nedrivning og miljøscreening (2016) er der konstateret en kraftig olieforurening på grunden. Region Syddanmark har kun forpligtigelse til oprensning, så længe der på grunden er registreret en bolig. Nedrives bygningen har regionen ikke længere forpligtigelse til på et tidspunkt at oprense grunden.

   

  Aabenraa Kommunes interesse

  Aabenraa Kommune har en interesse i, at boligen nedrives, idet faldefærdige boliger, særligt når de er placeret i bymæssige omgivelser som her, er med til at skabe et generelt billede af mismod og forfald. Desuden er der risiko for, at der udøves hærværk på bygningen, at den besøges af uønskede personer, og ender med at være i en sådan forfatning, at den bliver farlig at opholde sig i.

   

  Hvorvidt kommunen også ønsker at bidrage til oprensning af grunden beror på en politisk vurdering og stillingtagen. Som skitseret i bilag 2 er to scenarier mulige: Nedrivning og oprensning af grund eller nedrivning og efterfølgende sikring af overfladen, så den eksisterende forurening ikke spreder sig.

   

   

  Økonomi og afledt drift

  Indhentede tilbud for nedrivning og oprensning af grunden estimerer en udgift på 0,9 mio. kr. – 1 mio. kr. Ifølge Boligkontoret Danmark ser den samlede opgørelse således ud:

   

  Nedrivning og oprensning   0,870 mio. kr.

  Gæld til boligorganisation*  0,201 mio. kr. 

  Diverse restancer   0,017 mio. kr.

               

     1,088  mio. kr.

   

  Salg af grund efter oprensning 0,080 mio. kr. (Overslag EDC)

  Mæglersalær   0,060 mio. kr.

               

  Overskud   0,020 mio. kr. 

   

  *Blandt andet - Betaling til rådgiver og nedskrivning af grundkapital

   

  Det forventes, at Landsbyggefonden bidrager med at realisere projektet, sådan at den samlede udgift deles mellem parterne

   

  Aabenraa Kommune 1/4  0,250 – 0,300 mio. kr.

  Landsbyggefonden 2/4 0,500 -  0,600 mio. kr.

  DVB syd   1/4  0,250 – 0,300 mio. kr.

   

  Der opereres med ¼ ordning, da der ikke længere er realkreditlån i boligen. Landsbyggefonden har mulighed for i særlige situationer at støtte nedrivning af en hel afdeling. Det kræver, at afdelingen er mindst 25 år gammel, og at kommune og boligorganisation/ administrationsorganisation bidrager.  

   

  Boligkontoret Danmark (DVB Syds administrationsselskab) har rettet henvendelse til Landsbyggefonden med henblik på at få en tilkendegivelse af, hvorvidt den er indstillet på at bidrage finansielt til en nedrivning. Landsbyggefonden betinger sig kommunal opbakning til kapitaltilførsel før den vil udtale sig og udarbejde en kapitaltilførsel. 

   

  Forvaltningen anbefaler at Aabenraa Kommune støtter op om projektet og bidrager med kapitaltilførsel der dækker ¼ af prisen for nedrivning og oprensning af grunden.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der gives tilsagn om støtte til nedrivning af bolig og oprensning af grunden Åbovej 10 A-E, under forudsætning af, at der opnås tilsagn fra Landsbyggefonden, og

  at den kommunale andel til kapitaltilførsel finansieres af grundkapitalindskud.  

   

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 02-05-2019

  Anbefales godkendt.

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 14-05-2019

  Anbefales godkendt.

   

  Afbud: Kim Brandt.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/19817, Sagsinitialer: SHA

  Sagsfremstilling

  Godkendelse af skema A og B – Renovering af BoligSyd afd. 2, Kruså – Helhedsplan renoveringsarbejder

   

  Boligsyd Afdeling 2, Kruså, søger om godkendelse af skema A og B til renoverings- og ombygningsprojekt af boliger. Afdeling 2 består af 80 boliger fordelt på 4 afsnit, Klosterkløften og Åbjerg, Parkvej, Slipskoven og Vestervang, med et samlet boligareal på 7592 m2. 

   

  I forbindelse med behandling af skema A og B er der samtidig ansøgt om godkendelse af fritagelse for indbetaling til Landbyggefondens dispositionsfond, samt godkendelse af Aabenraa Kommunes deltagelse i kapitaltilførsel i afdelingen. Gennemførsel af projektet vil betyde en forbedring af den byggetekniske tilstand. 

   

  Renoverings- og ombygningsarbejderne indeholder blandt andet:

   

  • Udskiftning af tag
  • Fugtsikring af fundamenter
  • Udskiftning af murbindere, hulmursisolering og omfugning af dele af murværket
  • Udskiftning af elastiske fuger ved døre og vinduer.
  • Etablering af 18 bolig indrettet jævnfør Landsbyggefondens principper for tilgængelighed (niveaufri adgang etc.) ved nedrivning af tilsvarende antal boliger til ”sokkelhøjde” og nyopførelse af nye boliger på eksisterende fundament.
  • Etablering balanceret ventilation i de nye boliger
  • Etablering af mekanisk udsugning i badeværelser i øvrige boliger.

   

  Anskaffelsessummen for den samlede renovering er på 47,238 mio. og fordeler sig sådan

   

  Opretning af byggeskader      32,644 mio. kr.

  Ekstraordinære moderniserings- og vedligeholdelsesarbejder  14,594 mio. kr.

  Samlet anlægssum inkl. moms og omkostninger   47,238 mio. kr.

   

  Opretning af byggeskader vedrører primært etablering af 18 boliger i Klosterkløften, samt  opretning af ventilation i tagrum på Parkvej. Ekstraordinære moderniserings-  og vedligeholdelsesarbejder i øvrigt vedrører primært udskiftning af tag, renovering af facader samt tekniske installationer der ikke er støtteberettiget.

   

  Renoveringsarbejderne finansieres ud fra  Landsbyggefondens finansieringsskitse og Boligorganisationens supplerende bidrag:

   

  Ydelsesstøttet realkreditlån    32,644 mio. kr.

  Ustøttet realkreditlån     10,994 mio. kr.

  Fællespuljetilskud, Landsdispositionsfond, LBF     1,600 mio. kr.

  Boligorganisationens dispositionsfond      0,500 mio. kr.

  Egen trækningsret       1,000 mio. kr.

  Kapitaltilførsel (femtedelsordning)      0,500 mio. kr.

   

  Samlet finansiering      47,238 mio. kr.

   

  Afdelingens gennemsnitlige årlige husleje før realisering af helhedsplanen, er jævnfør budget for 2019, kr. 609 pr. m². Efter gennemførelse af renoveringsprojektet og finansieringsskitsens tiltag, andrager den gennemsnitlige årlige husleje kr. 642 pr. m².

  Renoveringerne har forskelligt omfang, hvorfor den forventede huslejestigning pr. måned også er forskelligt fra lejemål til lejemål. Se bilag for oversigt over forventede huslejestigninger.

   

  Beboerne har på det ekstraordinære afdelingsmøde, den 3. april 2019 godkendt helhedsplanen og tilhørende huslejekonsekvens.

  Organisationsbestyrelsen har ligeledes den 28. marts 2019 godkendt realiseringen af helhedsplanen og dennes finansiering.

   

  Sagen afgøres i Byrådet.

   

  Økonomi og afledt drift

  Landsbyggefondens endelige støtte til renoveringen er betinget af, at Byrådet godkender lånoptagelsen, samt stiller garanti for den del af lånet, der på tidspunktet for lånets optagelse får pantesikkerhed ud over 60 % af ejendommens værdi. Det forudsættes, at kommunen skal yde lånegaranti på det støttede lån på 100 % svarende til ca. 32,644 mio. kr. Den endelige garantiprocent bliver fastsat ved færdigmelding af renoveringsarbejderne, og den efterfølgende vurdering. Landsbyggefonden yder regaranti på 50 % af det støttede lån. Kommunens nettogaranti forventes herefter at andrage ca.16,322 mio. kr.

   

  I forbindelse med låneoptagelsen til ekstraordinære moderniserings- og vedligeholdelsesarbejder (ustøttet belåning) på 10,994 mio. kr. må forventes at der skal ydes 100 % lånegaranti.

   

  Ifølge lånebekendtgørelsen henregnes garantier for almene boliger ikke i kommunens låntagning, og der kan ikke opkræves provision for garantier til almene boliger.

   

  For at renoveringsprojektet kan gennemføres, skal der gennemføres en kapitaltilførsel på forventet 0,500 mio. kr., som opdeles i femte dele, hvor Aabenraa Kommune bidrager med 1/5 som lån.

   

  Udgiften til kommunens andel af kapitaltilførsel på 0,1 mio. kr. foreslås finansieret af budgettet til grundkapitaltilskud til Fjordbakkerne og til almene boliger.   

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at skema A og skema B godkendes,

  at der stilles kommunegaranti for anskaffelsessummen i skema A, med regaranti på 50 % fra Landsbyggefonden,

  at der stilles kommunegaranti for hele den ustøttede del,

  at afdelingen fritages for indbetalinger til Landbyggefondes dispositionsfond,

  at den forventede huslejeforhøjelse godkendes,

  at kommunen deltager med 1/5 del i forhold til den nødvendige kapitaltilførsel, og

  at kapitaltilførslen finansieres via grundkapitalindskud.

   

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 02-05-2019

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 14-05-2019

  Anbefales godkendt.

   

  Afbud: Kim Brandt.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/2382, Sagsinitialer: kesp

  Sagsfremstilling

  Forslag til Lokalplan nr. 100 og forslag til kommuneplantillæg nr. 19 forelægges til godkendelse og efterfølgende udsendelse i offentlig høring i otte uger.

   

  Lokalplanforslaget har til formål at fastlægge bestemmelser for bevaring og udvikling af det særlige bygnings- og kulturmiljø i de dele af Aabenraas historiske midtby, som udgøres af Persillegade, Nygade, Store Pottergade, Lille Pottergade, Vægterpladsen og Møllegade.

   

  Forslag til lokalplan nr. 100 skal ligeledes sikre klarere og enklere planlægningsrammer for udvikling og bevaring af området, som i dag er omfattet af forskellige lokalplaner og kommuneplanrammer samt en bevarende deklaration. 

   

  Foruden overordnede rammer for områdets udbygning og bevaring, indeholder lokalplanforslaget udførlige bestemmelser for reguleringen af bygningernes ydre fremtræden. Lokalplanforslaget tager afsæt i Kulturarvskommuneprojektets stilhæfter og vejledning, som ligeledes er bilag til lokalplanen. Disse er udarbejdet med støtte fra RealDania og Kulturarvsstyrelsen. 

   

  Lokalplanforslagets hovedtræk består af en opdeling i tre delområder. Delområde I: Nygadekvarteret, delområde II: Pottergadekvarteret og delområde III: Møllegadekvarteret. 

   

  Delområde I og II har særligt høje bevaringsværdige by- og gademiljøer og er derfor omfattet af flere restriktioner end delområde III. Delområde III har lempeligere krav og flere udviklingsmuligheder.

   

  Det særlige ved denne lokalplan er, at det er en lokalplan med bevarende bestemmelser for eksisterende og fremtidig byggeri. Lokalplanen fastlægger derfor, hvilke særlige hensyn der skal varetages ved restaurering, ombygning, tilbygning og nybyggeri i de tre delområder. Ud over de specifikke krav og regulering af bygningernes ydre fremtræden, fastsætter lokalplanen ligeledes bestemmelser for bevaring af karaktergivende træk for de tre delområders gaderum og -struktur.

  Planmæssige forhold

  Lokalplanområdet er omfattet af kommuneplanrammerne 1.1.006.C, 1.1.007.C, 1.1.008C, 1.1.016.C og 1.1.017.C og indgår som en del af Bymidten, som omfatter samtlige af rammeområderne 1.1.001.C – 1.1.020.C samt rammeområde 1.1.051C.

   

  Inden for bymidten kan der lokalplanægges for centerformål, som omfatter følgende anvendelser: Bycenter, dagligvare- og udvalgsvarebutikker, offentlige formål, kulturelle formål, boliger, erhverv og anlæg, der ikke giver anledning til nævneværdig eller kun ganske ubetydelig påvirkning af de nærmeste omgivelser. Der kan etableres erhverv og anlæg i miljøklasse 1 – 2.

   

  Med kommuneplantillægget sker der ikke justeringer af anvendelsesbestemmelserne til centerformål, men alene regulering af den maksimale bebyggelsesprocent.

   

  I forbindelse med lokalplanen foreslås det at harmonisere kommuneplanrammerne. Med forslag til kommuneplantillæg nr. 19 udvides rammen 1.1.007.C, så den omfatter hele lokalplanområdet. Samtidig reguleres den maksimale bebyggelsesprocent fra 110 til 130, mens der forsat er mulighed for bygninger i maksimalt 3 etager og 12,5 meter.

   

  Med kommuneplantillæg nr. 19 reguleres detailhandelsbestemmelserne, således at den samlede ramme for nybyggeri og omdannelse til butiksformål for rammeområde 1.1.006.C, 1.1.007.C, 1.1.008.C, 1.1.016.C, 1.1.017.C, 1.1.018.C, 1.1.019.C og 1.1.020.C er 3.000 m².

   

  Den maksimale butiksstørrelse for udvalgsvarebutikker/ dagligvarebutikker i rammeområde 1.1.007.C.: 150 m²/150 m2.

   

  I forbindelse med screeningen af lokalplan og kommuneplantillæg blev det vurderet, at planens gennemførelse ikke vil medføre forhold, der vil betyde væsentlig påvirkning af miljøet. På den baggrund vurderes det, at der ikke er behov for miljørapport. Beslutning om ikke at udarbejde miljørapport bekendtgøres sammen med offentliggørelsen.

  Høring/udtalelse

  I forbindelse med foroffentlighedsfasen (3.– 29. maj 2018), blev der afholdt et borgermøde den 15. maj 2018 i Nygadehuset med mere end 50 deltagere.

   

  Der indkom i alt 8 ideer og forslag, som blev drøftet i Vækstudvalget for Land og By den 23. juni 2018.  Relevante pointer i forbindelse med idehøringen er blevet indarbejdet i forslaget efter aftale med udvalget.

   

  Lokalplanforslaget forventes fremlagt i offentlig høring fra primo juni- primo august 2019. I forbindelse med høringen forventes der afholdt et informationsmøde, hvor lokalplanen bliver forelagt for borgere og interesserede.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at forslag til Lokalplan nr. 100 og kommuneplantillæg nr. 18 vedtages og udsendes i offentlig høring i 8 uger, og

  at der ikke udarbejdes miljøvurdering af planforslagene, idet beslutning herom offentliggøres sammen med planforslagene.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 02-05-2019

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 14-05-2019

  Anbefales godkendt.

   

  Afbud: Kim Brandt.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/10148, Sagsinitialer: klh

  Sagsfremstilling

  Vækstudvalget for Land og By besluttede på mødet den 7. marts at igangsætte planlægning for et nyt erhvervsområde til datacenter vest for Hjordkær, som følge af Aabenraa Kommunes Datastrategi. På denne baggrund fremlægges forslag til Lokalplan nr. 125 samt forslag til Kommuneplantillæg nr. 29 med tilhørende miljøvurdering.

   

  Lokalplanområdet er beliggende syd for Kassøvej, sydøst for transformerstationen ved Kassø og dyrkes i dag landbrugsmæssigt. Området er ikke udlagt til erhverv i kommuneplanen og er ikke omfattet af gældende lokalplan, hvorfor der er udarbejdet plangrundlag for arealet.

   

  Lokalplanen har til formål at udlægge området til erhvervsområde i form af særligt arealkrævende og strømforbrugende virksomhed, at opsætte bestemmelser for vejbetjening, grønne arealer og beplantning i områdets periferi samt sikre de væsentligste hensyn til drikkevandsinteresserne i området.

  Planmæssige forhold

  Området er beliggende i landzone. Området støder op til areal i byzone mod nord. Idet området ikke ligger i nærheden af bymæssig bebyggelse, er Erhvervsstyrelsen ansøgt om særlig tilladelse efter Planlovens § 11a, stk. 9. Denne paragraf muliggør, at Erhvervsministeren i særlige tilfælde kan meddele tilladelse til planlægning for et afgrænset areal til byzone, beliggende i et område uden eksisterende bymæssig bebyggelse. Førend denne tilladelse er modtaget, kan planforslaget ikke udsendes i offentlig høring. Planforslagene forventes udsendt i offentlig høring umiddelbart efter modtagelse af planlægningstilladelsen.

   

  Arealet er udlagt til særligt værdifuld landbrugsjord. Der er særlige drikkevandsinteresser i dele af området.

   

  Der er udarbejdet en miljøvurdering af planforslagene, idet disse giver mulighed for anlæg omfattet efter miljøvurderingslovens bilag 2, herunder anlægsarbejder i erhvervsområder til industriformål, infrastrukturanlæg, energiproduktion og transmission af elektricitet.

   

  Miljøvurderingen af planforslagene omhandler påvirkning af landskab, grundvand, trafik og støj.

  Høring/udtalelse

  Der er indkaldt idéer og forslag forud for udarbejdelsen af kommuneplantillægget jf. Planlovens §23c fra d. 12.-26. marts 2019.

   

  Der indkom kommentarer fra Miljøministeriet. Disse kommentarer er indarbejdet i det fremlagte materiale.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at forslag til Kommuneplantillæg nr. 29 sendes i offentlig høring i 8 uger,

  at forslag til Lokalplan nr. 125 sendes i offentlig høring i 8 uger, og

  at miljøvurdering af planforslagene sendes i offentlig høring i 8 uger.

   

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 02-05-2019

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 14-05-2019

  Anbefales godkendt.

   

  Afbud: Kim Brandt.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/18013, Sagsinitialer: AMLU

  Sagsfremstilling

  Byrådet skal i denne sag godkende Sundhedsaftalen 2019-2023, der indgås mellem Region Syddanmark og de syddanske kommuner.

   

  Formål

  Sundhedsaftalen er den formelle ramme om det tværsektorielle samarbejde i sundhedsvæsenet mellem region, kommuner og almen praksis. Formålet med Sundhedsaftalen er at bidrage til sammenhæng og koordinering af de forløb, der går på tværs af sektorer med det fælles mål at sikre høj ensartet kvalitet og patienttilfredshed. Aftalen omfatter borgere i alle aldre både på det somatiske og psykiatriske område.

   

  Vision, målsætninger og virkemidler

  Visionen for den kommende sundhedsaftale er at skabe mere lighed i sundhed og i fællesskab udvikle det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. Sundhedsaftalen sætter fokus på følgende visionsområder, hvor parterne vil gøre en særlig indsats i aftaleperioden:

   

  • Vi samarbejder om forebyggelse for:
   • Et røgfrit Syddanmark
   • Mental trivsel blandt børn og unge
   • Færre overvægtige

   

  • Vi arbejder for bedre overgange for:
  • Mennesker med psykiske lidelser
  • Ældre borgere
  • Mennesker med kronisk sygdom

   

  • Vi sikrer sammenhæng til:
  • Uddannelsesområdet
  • Arbejdsmarkedet

   

  De politiske visioner er udfoldet i 16 målbare og effektorienterede målsætninger, som er koblet til de otte nationale mål for sundhedsvæsenet, sundhedsprofilen og nationale databaser. Sundhedskoordinationsudvalget kan således undervejs nemmere følge med i effekterne af de indsatser, som igangsættes og foretage eventuelle justeringer og prioriteringer i sundhedsaftalesamarbejdet.

   

  De forpligtende målsætninger i Sundhedsaftalen 2019-2023 understøttes i Aabenraa Kommune i høj grad af den nuværende Sundhedsplan 2018-2020 og målsætningerne vil indgå i § 17.4-udvalgets arbejde med den kommende sundhedspolitik.   

   

  Sundhedsaftalen arbejder med tre generelle virkemidler, som parterne er enige om at holde sig særligt for øje, når de fælles visioner og målsætninger skal omsættes til konkrete indsatser og initiativer:

   

  • Sæt borgeren først
  • Tænk nyt – nye samarbejdsformer
  • Mest mulig sundhed for pengene.

   

  De konkrete indsatser og initiativer vil blive beskrevet i et administrativt tillæg til sundhedsaftalen, der er under udarbejdelse i foråret 2019 og som ikke sendes i høring, men som godkendes af Sundhedskoordinationsudvalget den 26. juni 2019. 

   

  Proces

  Politikere fra Social- og Sundhedsudvalget har deltaget i tilblivelsesprocessen for sundhedsaftalen, dels via hele udvalgets deltagelse i det politiske opstartsmøde for kommunale og regionale politikere samt repræsentanter for praktiserende læge i april 2018, dels via formandskabets politiske møde i Aabenraa med formandskabet for Sundhedskoordinationsudvalget i september 2018, hvor der var en god dialog om udkastet til visioner og målsætninger. 

   

  I forbindelse med høringen af udkastet til sundhedsaftalen i perioden december 2018 til februar 2019 har udkastet været præsenteret på møder i Social- og Sundhedsudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget og Børne- og Uddannelsesudvalget, og de tre udvalg godkendte Aabenraa Kommunes høringssvar.

   

  Aabenraa Kommune har i dialogprocessen bl.a. medvirket til at sætte fokus på prioriteringen af målgrupper, borgerens eget ansvar og den rehabiliterende tilgang samt digitale løsninger og telemedicin som virkemiddel.

   

  Sundhedsaftalen skal nu godkendes af de 22 kommunalbestyrelser og af Regionsrådet, hvorefter den sendes til godkendelse af Sundhedsstyrelsen og umiddelbart herefter træder i kraft den 1. juli 2019.

  Lovgrundlag

  Sundhedslovens §§ 204-205 og Bekendtgørelse nr. 191 af 28. februar 2018 om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler.

  Høring/udtalelse

  På baggrund af den grundige behandling i de 3 fagudvalg i forbindelse med høringen og ud fra karakteren af tilretningerne af aftalen efter høringen (primært redaktionelle) vurderer Social & Sundhed, at der ikke er behov for yderligere høring i forbindelse med godkendelsen af Sundhedsaftalen.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at Sundhedsaftalen 2019-2023 godkendes af Aabenraa Kommune.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 08-05-2019

  Anbefales godkendt.

   

  Afbud: Michael Christensen.

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 14-05-2019

  Anbefales godkendt.

   

  Afbud: Kim Brandt.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/1759, Sagsinitialer: hrw

  Sagsfremstilling

  Med afsæt i Veteranstrategien og med Veterankoordinatoren som omdrejningspunkt har Aabenraa Kommune været i dialog med Aabenraa Veteranforening. Dette har konkret udmøntet sig i, at der i foråret 2019 er udarbejdet en lokal samarbejdsaftale med Aabenraa Veteranforening i Aabenraa Kommune. Aftalen skal sikre samarbejdet mellem Foreningen og kommunen og skal sikre, at der udveksles informationer i forhold til indsatser og tiltag til gavn for veteranerne og deres pårørende. Aftalen er vedlagt som bilag.

   

  Aabenraa Kommune har endvidere været i dialog med Veterancentret, der er en institution under Forsvaret. Veterancentret koordinerer støtten til soldater, veteraner, efterladte og pårørende før, under og efter Danmarks internationale engagementer. Herfra er der modtaget vedlagte udkast til en samarbejdsaftale om anerkendelse af og støtte til veteraner.

   

  Hensigten med samarbejdsaftalen er, at Kommunen anerkender og støtter veteraner og gør brug af Veterancentrets rådgivning og tilbud. Veterancentret vil samtidig understøtte Kommunens veteranarbejde. 32 kommuner har allerede indgået en samarbejdsaftale med Veterancentret. For at understøtte veteranstrategien anbefales det, at der indgås vedlagte samarbejdsaftale med Veterancentret.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at redegørelsen vedrørende den lokalt forankrede samarbejdsaftale tages til orientering, og

  at der indgås en samarbejdsaftale med Veterancentret.

  Beslutning Økonomiudvalget den 14-05-2019

  Godkendt.

   

  Afbud: Kim Brandt.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/22949, Sagsinitialer: EKA
 • Udskriv
  Sagsid.: 19/34990, Sagsinitialer: EKA
 • Udskriv
  Sagsid.: 19/297, Sagsinitialer: HHEN