Beslutningsprotokol

tirsdag den 18. juni 2019 kl. 15:30

Mødested: Lokale 412, Skelbækvej
Udvalg: Økonomiudvalget
Medlemmer: Thomas Andresen, Kirsten Nørgård Christensen, Philip Tietje, Lars Kristensen, Erwin Andresen, Ejler Schütt, Arne Leyh Petersen, Karsten Meyer Olesen, Povl Kylling Petersen, Kim Brandt, Jan Riber Jakobsen
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 19/2227, Sagsinitialer: kae

  Beslutning Økonomiudvalget den 18-06-2019

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/30974, Sagsinitialer: KSLAR

  Sagsfremstilling

  Som udløber af sagen om medarbejders brug af ytringsfrihed i Aabenraa Kommune besluttede kommunens hovedsamarbejdsudvalg på mødet den 9. april 2019, at der udarbejdes et notat om brugen af de forskellige personalesamtaler i Aabenraa Kommune.

   

  Personaleafdelingen har udarbejdet en vejledning om samtaler mellem ledere og medarbejdere i Aabenraa Kommune. I vejledningen tydeliggøres forskellen på de uformelle og de formelle samtaler mellem ledere og medarbejdere i Aabenraa Kommune. Herudover indeholder vejledningen en retningslinje over betegnelser på de formelle samtaler samt de sanktionsbegreber, vi anvender i Aabenraa Kommune.

   

  Hovedsamarbejdsudvalget drøfter vejledningen på møde den 18. juni 2019. 

   

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at vejledningen om samtaletyper mellem leder og medarbejder i Aabenraa Kommune tages til orientering.  

  Beslutning Økonomiudvalget den 18-06-2019

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/2227, Sagsinitialer: kae

  Beslutning Økonomiudvalget den 18-06-2019

  • Beslutning fra Apple
  • Kapacitet for lokalplaner
  • Status på Fjordskolens bygninger
  • Flagdag 2019 afholdes i Frøslevlejren
  • Modernisering af Borgerservice
  • Ansættelse af nye skoleledere

   

  Ejler Schütt deltog ikke i behandlingen af punktet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/5939, Sagsinitialer: GES

  Sagsfremstilling

  Økonomiudvalget har den 19. marts 2019 godkendt budgetprocessen for 2020-2023. Modsat tidligere år, er der ikke givet en rammeudmelding til de stående udvalg i april på driften, idet det afventes resultat af økonomiaftalen og Økonomiudvalgets behandling af påvirkning fra tekniske korrektioner.

   

  Jf. budgetprocessen skal Økonomiudvalgets budgetbidrag være udarbejdet senest den 21. juni 2019.

   

  Økonomiudvalgets budgetbidrag udgør følgende:

  • Omprioriteringer indenfor udvalgets budgetramme
  • Udkast til takster
  • Tekniske korrektioner jf. retningslinjer for Tekniske korrektioner

   

  Økonomiudvalgets budgetramme fremgår af budgetnotatets tabel 1.

  Oversigt over ændringer, der er indarbejdet i Økonomiudvalgets budgetramme, fremgår af budgetnotatets bilag 1.

   

   

  Budgetmæssige udfordringer:

  Der skal ske opgradering af ny officepakke, som betyder en engangsudgift på 3,2 mio. kr. Heraf afholdes 1,2 mio. kr. i 2019 og 2,0 mio. kr. i 2020.

  Det foreslås, at udgiften i 2020 finansieres via omprioriteringer indenfor udvalget.

   

  Herudover er der udfordringen vedr. FM-puljen, som udgør -4,494 mio. kr.

  Direktionen behandlede status og anbefalinger for FM-puljen den 17. april 2018 med følgende beslutning: ”Indsats med arealforvaltning fortsættes, idet Direktionen forventer, at der er gevinster at hente over lidt længere tidshorisont på området.

  Det foreslås, at der sker en omprioritering således at der overføres 1,0 mio. kr. fra mindreforbrug vedr. tjenestemandspension til FM-puljen fra og med 2021.

   

   

  Omprioriteringer indenfor Økonomiudvalgets ramme:

  Udgiften til ny officepakke på 2,0 mio. kr. i 2020 foreslås finansieret af IT driftsrammen med 1,0 mio. kr. og med 1,0 mio. kr. af forventet mindreforbrug på tjenestemandspension i 2020.

   

  Forventet mindreforbrug på tjenestemandspension fra og med 2021 foreslås medgå til reduktion af FM-puljen fra 2021.

  Oversigt over omprioriteringer fremgår af budgetnotatets tabel 2.

   

   

  Takster 2020:

  Takster for 2020 er i 2019-priser og vil blive fremskrevet til 2020-priser, når prisændringen er kendt. Herudover er der ændringer til taksterne vedr. folkeregister, som er under udarbejdelse og ændring til taksten for udenlandske vielser som udgår, idet sagsbehandling heraf er overgået til staten.

  Taksterne fremgår af budgetnotatets bilag 2.

   

   

  Tekniske korrektioner:

  Oversigt over tekniske korrektioner fremgår af budgetnotatets tabel 3.

  De tekniske korrektioner indgår ikke i basisbudgetrammen, men indgår ved behandling af økonomiaftalen m.m. i august måned.

   

   

  Indstilling

  Direktionen indstiller,

  at budgetnotat for Økonomiudvalget godkendes, og

  at taksterne godkendes.

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 18-06-2019

  Godkendt.

   

  Ejler Schütt deltog ikke i behandlingen af punktet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/28340, Sagsinitialer: SLOR

  Sagsfremstilling

  Med vedtagelsen af den Økonomiske politik for 2020-2023 blev der sat en ramme for at fortsætte den ansvarlige økonomiske kurs i en tid, hvor usikkerhed om kommunernes finansiering ikke har været større.

   

  Et centralt element i den Økonomiske politik for 2020-2023 er at kassebeholdningen kan anvendes som forsikring, idet et stød på indtægtssiden på op til 50 mio. kr. kan finansieres af kassen det første år (2020) imod, at der samtidig lægges en plan for tilpasning af udgiftsniveauet de efterfølgende år.

   

  Denne sag har til hensigt at fastsætte rammerne for etablering af et handlekatalog, der kan indfri ovenstående forudsætning i budgetlægningen for 2021. Udover en indholdsmæssig drøftelse er det centralt for processen at afklare tidsplanen, samt om der eventuelt er brug for ekstern konsulentbistand i dele af processen.

   

  Der tages udgangspunkt i, at den økonomiske udfordring er i en størrelsesorden på 50-75 mio. kr. svarende til 2-3 pct. af servicerammen. I det perspektiv er det vigtigt at slå fast, at den udfordring, som udgangspunkt, ikke kan hentes via effektiviseringer alene. Der kan heller ikke peges på ét område eller forslag, der kan levere et bidrag i denne størrelsesorden. Der er derfor brug for et handlekatalog baseret på flere elementer, der tager sit udgangspunkt i en reduktion af serviceniveau.  Det anses som en forudsætning, at det nærmere valg af værktøjer sker i dialog med Økonomiudvalget.

   

  I det følgende peges på forskellige tilgange, der kan danne udgangspunkt for tilvejebringelsen af et handlekatalog. De konkrete tilgange er uddybet i vedlagte bilag.  Det har ikke været et formål at undersøge hvor store beløb hver tilgang for sig kan bidrage med, men alene at pege på hvilke tilgange, der kan anvendes.

   

  De beskrevne tilgange er en blanding af de fem veje, som er beskrevet i KL-folderen ”Mange veje til økonomisk råderum”, som ligeledes er vedlagt som bilag.

   

  • Benchmark med udvalgte kommuner. En klassisk tilgang kunne være at tage udgangspunkt i for eksempel FLIS nøgletal og herudfra udvælge områder, hvor Aabenraa Kommune liggere højere end forventet eller ønsket.
  • Rammereduktioner. En direkte vej, der på kort tid kan løse et finansieringsbehov, er at reducere servicerammen med en fast procentsats for alle udvalg.
  • Øget brugerbetaling. På de områder, hvor brugerne betaler for at benytte et kommunalt servicetilbud, kan betalingen skrues op til det beløb, der maksimalt er hjemmel til inden for lovgivningens rammer. Det kan være på daginstitutions-, madservice-, byggesagsbehandling m.v.
  • Gennemgang af kan- og skal-opgaver. En række af de opgaver kommunen løser i dag er såkaldte kan-opgaver, det vil sige, opgaver der ikke lovgivningsmæssigt er krav om tilbydes borgerne. Dette kan for eksempel være bygningsvedligeholdelse, forebyggende indsatser eller klubaktiviteter i ungdomsskoleregi. Udviklingsprojekter og –puljer indgår ligeledes i denne kategori.
  • Styrkelse af det tværgående samarbejde, herunder investeringsstrategier.

  En velkendt udfordring er samarbejde og koordinering af sagsforløb for borgere, der har en sag i forskellige afdelinger/forvaltninger.

   

   

  Ovenstående forslag har alle fordele og ulemper af større eller mindre omfang. Tilsvarende kan de beskrevne tilgange kombineres eller nuanceres. Eksempelvis er sondringen mellem kan- og skal-opgaver jo også et spørgsmål om serviceniveau og ikke nødvendigvis et enten eller.

   

  Uanset valg af værktøjer eller tilgange er det afgørende at fastsætte rammen for etableringen af et handlekatalog, således at det i sidste ende afspejler de politiske holdninger. Med det perspektiv er det vigtigt at afklare, om der skal foretages en skævdeling af reduktionskravet på udgiftsområder, om nogle udgiftsområder helt skal udelades, om værktøjer som eksempelvis struktur kan bringes i anvendelse, eller i hvilken grad den strategiske og demografiske udvikling i Aabenraa kommune skal have indflydelse på fordelingen af handlekataloget.

   

  Tidsplan:

  Da forudsætningen for at skulle arbejde med et handlekatalog til 2021 er bundet op på, hvorvidt der kommer et stød til indtægtssiden, anbefales det, at arbejdet med et handlekatalog tidligst igangsættes i september, såfremt Økonomiaftalen og forudsætninger for budgetlægningen i 2020 er på plads.

   

  Facilitering af processen: 

  Der kan peges på tre forskellige ansvarlige aktører i processen med udarbejdelsen af et handlekatalog:

  1. Der indgås aftale med et eksternt konsulentfirma, med henblik på at tilvejebringe et samlet handlekatalog over mulige tilpasningsforslag. Konsulentfirmaet kunne få til opgave at gennemgå den samlede opgaveportefølje uden forbehold og undtagelser – for eksempel ud fra en eller flere af ovenstående veje – og herudfra pege på områder, hvor Aabenraa Kommune kan reducere udgiftsniveaet. En ekstern kan naturligvis også vælges til et løse specifikke eller delopgaver i udarbejdelsen af et handlekatalog. 
  2. Direktionen kan - ligeledes med udgangspunkt i en eller flere af ovenstående veje – tilvejebringe et samlet handlekatalog over mulige reduktionsforslag.
  3. Reduktionskravet lægges ud som en rammebesparelse på udvalgenes servicerammer, hvorefter det er op til udvalgene selv at realisere reduktionen. Fordelingsnøglen kan være udvalgenes andel af de samlede serviceudgifter.

   

  Det anbefales, at spørgsmålet om facilitering først afklares i en senere fase når grundlaget og rammen for handlekataloget er fastlagt.

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at rammerne for etablering af handlekatalog i 2021 afklares,

  at arbejdet med handleplan opstartes i september når grundlaget fra Økonomiaftalen er kendt, og

  at spørgsmålet om ansvarlige aktører afklares senere.

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 18-06-2019

  Godkendt.

   

  Ejler Schütt deltog ikke i behandlingen af punktet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/23812, Sagsinitialer: jejk

  Sagsfremstilling

  Denne sag omhandler frigivelse af budget til udarbejdelse af en mobilitetsplan for Aabenraa kommune. Der er afsat 0,5 mio. kr. i rådighedsbeløb til udarbejdelse af planen, som skal bidrage til øget mobilitet. En mobilitetsplan kan udarbejdes med det formål at understøtte f.eks. politikker, vækststrategi eller sætte retning på udvikling af trafikale eller vejtekniske tiltag i vores kommune.

   

  Flere større byer i Danmark har udarbejdet mobilitetsplaner, og der er oftest forskellige formål med planerne. At sikre øget mobilitet kan f.eks. afhjælpe trængselsproblemstillinger i bykerner - enten fordi trafikanter flytter transportform eller ændrer adfærd. Mobilitetsplanlægning kan også understøtte bæredygtige og miljøvenlige transportformer eller fokusere på tilgængeligheden til erhvervsvirksomheder eller turisme. En mobilitetsplan kan også indeholde grundlæggende forudsætninger for byomdannelses- eller byudviklingsprojekter.

   

  I Aabenraa Kommune vil mobilitetsplanlægningen tage afsæt i kommunens vækststrategi, som det naturlige sted at finde de indsatsområder eller ”fyrtårne”, som en mobilitetsplan skal rumme.

   

  Forslag til proces

  Kultur, Miljø og Erhverv foreslår en proces, hvor der gennem involvering og beslutninger i Vækstudvalget for Land og By og Teknik- og Miljøudvalget udpeges indhold og indsatsområder, som planen skal afspejle. Forvaltningen vil gennem udvalgenes involvering sikre, at planens fokusområder identificeres og tidsperspektiver for realisering kan afvejes mod hinanden.

   

  For at finde de bedste løsninger anbefaler Kultur, Miljø og Erhverv, at der afholdes workshops i mindst to trin med interessenter fra forskellige trafikantgrupper, som i samspil skal medvirke til at finde udfordringer og behov og pege mod de fælles bedste løsninger til planen.

   

  Herefter vil planlægningsarbejdet blive igangsat og planens forskellige elementer blive sat sammen til en samlet digital plan, som interessenterne får mulighed for at kvalificere. 

   

  Planen vil blive udarbejdet med bistand fra eksterne rådgivere med erfaring i mobilitetsplanlægning. Den endelige procesplan vil blive udarbejdet i samarbejde med rådgiveren.   

   

  Det forventes, at processen for tilblivelse af en mobilitetsplan vil kunne gennemføres i indeværende år. 

  Økonomi og afledt drift

  Der er på investeringsoversigten 2019-2022 afsat 0,5 mio. kr. i rådighedsbeløb til ”Mobilitetsplan” under Teknik- og Miljøudvalget.

  Indstilling

  Kultur, Miljø og Erhverv indstiller,

  at der meddeles anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. til udarbejdelse af mobilitetsplan finansieret af afsatte rådighedsbeløb, som frigives.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 29-05-2019

  Anbefales godkendt.

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 18-06-2019

  Anbefales godkendt.

   

  Ejler Schütt deltog ikke i behandlingen af punktet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/38348, Sagsinitialer: KRY

  Sagsfremstilling

  På investeringsoversigten er der for 2019 afsat et rådighedsbeløb på 1 mio. kr. til opgradering og harmonisering af busstoppesteder i Aabenraa Kommune.

   

  Baggrunden for afsætning af rådighedsbeløbet skal findes i resultaterne fra en samlet analyse og handlingsplan for stoppesteder, som i 2016-2017 blev gennemført med tilskud fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

   

  Teknik- og Miljøudvalget besluttede i august 2017, at handlingsplanen realiseres i takt med de økonomiske muligheder inden for politikområdet Kollektiv trafik. Der blev efterfølgende truffet beslutning i Byrådet om afsætning af et rådighedsbeløb.

   

  Analysen og den tilhørende handlingsplan peger på en række forhold, som kan forbedres på de eksisterende stoppesteder, f.eks. vedrørende manglende læskærme, cykelparkering, fliser eller belysning.

   

  Handlingsplanen prioriterer indsatsen således:

  -         Opsætning af realtidstavler

  -         Nødvendig opgradering af maxistop (med mere end 1000 passagerer om ugen)

  -         Fjernelse af overflødigt stoppestedsudstyr

  -         Nødvendig opgradering af mediumstop (50 – 1000 passagerer om ugen)

  -         Tjek af udstyr ved ministop (under 50 passagerer om ugen)

   

  Kultur, Miljø & Erhverv anbefaler her en frigivelse af rådighedsbeløbet til gennemførelse af opgraderinger m.m., som angivet ovenfor. Handlingsplanen indeholder tiltag for ca. 5,8 mio. kr. Det afsatte rådighedsbeløb vil række til realtidstavler, opgradering af maxistop, fjernelse af overflødigt udstyr og til opgradering af en del mediumstop. Der vil under alle omstændigheder blive lavet en konkret vurdering for hvert stoppested.

   

  Aabenraa Kommunes opsætning af egne realtidstavler i tilskudsprojektet er afsluttet, men der mangler en opsætning af nogle realtidstavler som Sydtrafik har sørget for at indkøbe til kommunerne. Tavlerne vil blive opsat på stationsbygninger i Aabenraa, Rødekro og Tinglev, samt ved tre store stoppesteder.

   

  Opgraderingen af mediumstop udgør den tungeste post rent økonomisk, og her vil der blive prioriteret fra den vigtigste ende. Prioriteringen sker bl.a. på baggrund af passagertal, som nu foreligger ret præcist via rejsekortdata.

   

  Uanset at der som udgangspunkt ikke er anlægsmidler til udstyr ved ministop, vil disse stoppesteder ikke blive glemt, idet der for få midler er mulighed for at flytte udstyr hen til ministop, hvor der måtte være et konkret behov. Samtidig har Kultur, Miljø & Erhverv fået produceret nogle prisbillige læskærme af træ, som vil kunne opsættes på udvalgte ministop, såfremt der konkret er behov herfor. Læskærme af træ vil kun blive anvendt i landområder.

   

   

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der gives anlægsbevilling til harmonisering og opgradering af stoppesteder, som angivet i sagsfremstillingen, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb på 1 mio. kr. i 2019, som frigives.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 29-05-2019

  Anbefales godkendt.

   

  Christian Panbo(A) deltog ikke i behandlingen af punktet.

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 18-06-2019

  Anbefales godkendt.

   

  Ejler Schütt deltog ikke i behandlingen af punktet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/23771, Sagsinitialer: jejk

  Sagsfremstilling

  Denne sag handler om behandling af forslag fra §17 stk. 4 udvalget - Ung i Aabenraa om forbedring af trygheden i Aabenraa bys byrum. Teknik- og Miljøudvalget har den 3. april 2019 behandlet sagen ”Tryghed og overvågning i Aabenraa Kommune”, og sagen er efterfølgende godkendt i Økonomiudvalget.

  Teknik- og Miljøudvalget har anmodet §17 stk. 4 udvalget - Ung i Aabenraa om forslag til at forbedre trygheden.

  Forslagene bliver behandlet på Teknik- og Miljøudvalgets møde 29. maj 2019 og efterfølgende i Økonomiudvalget.

   

  §17 stk. 4 udvalget - Ung i Aabenraa bemærker, at Aabenraa by generelt er tryg. Udvalget anbefaler, at de bilagte udpegede udfordringer/opgaver fra tryghedsvandringen den 15. marts 2019 bliver udbedret.

   

  Kultur, Miljø og Erhverv har efterset forholdene ved de 5 forhold, som alle med en mindre indsats kan tilpasses i forhold til observationerne fra tryghedsvandringen. Forvaltningen er i gang med at prissætte opgaverne, som primært handler om tilpasning af belysning. Det vurderes, at udbedringerne kan udføres inden for de afsatte 0,1 mio. kr., og at den efterfølgende afledte drift kan optages af Teknik- og Miljøudvalgets driftsbudget. I vedlagte bilag er der redegjort for løsningsforslag for 0,04 mio. kr..

   

   

  Indstilling

  Kultur, Miljø og Erhverv indstiller,

  at §17 stk. 4 udvalget - Ung i Aabenraas anbefalinger tages til efterretning, og

  at der omplaceres 0,040 mio. kr. til overvågning i det offentlige rum fra Økonomiudvalget til Teknik- og Miljøudvalget under politikområdet ”Vejdrift”.

   

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 29-05-2019

  1. at taget til efterretning.

  2. at anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 18-06-2019

  2. at anbefales godkendt.

   

  Ejler Schütt deltog ikke i behandlingen af punktet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/38126, Sagsinitialer: KRY

  Sagsfremstilling

  Det fremgår af budgetforlig 2019, at:

   

  Med henblik på at understøtte Aabenraa som en attraktiv uddannelses by, er parterne enige om at tilbyde alle unge under 18 år tilskud til bustransport inden for kommunens grænser efter nærmere fastsatte kriterier. Der afsættes 1 mio. kr. i 2019 og 2,1 mio. kr. de efterfølgende år med henblik på at ordningen kan træde i kraft ved skoleårets begyndelse efter sommerferien i 2019.

   

  Kultur, Miljø & Erhverv har i samarbejde med Sydtrafik lavet forslag til en tilskudsordning, som administreres efter retningslinjerne i vedlagte notat.

   

  I forslaget kan alle unge under 18 år, som har købt ungdomskort, og som er elev på en ungdomsuddannelse, få tilskud til egenbetalingen efter køb af ungdomskortet. Eleven skal i første omgang købe og betale kortet selv, hvorefter kommunen giver tilskud til egenbetalingen.

   

  Sydtrafik har meddelt, at der i første kvartal 2019 var 369 elever under 18 år der har købt ungdomskort til ungdomsuddannelse. Med forudsætning om dette elevtal hele året, og med køb af ungdomskort i 11 x 30 dage pr. elev (pris: 375 kr) , vil den årlige udgift til en ordning med fuld refusion blive ca. 1,5 mio. kr. Der forventes samtidig en stigning i efterspørgslen på ungdomskortet, når der ydes tilskud til det, og derfor kan refusionsbeløbet nærme sig de 2,1 mio. kr. der årligt er afsat til ordningen.

  Hvis elever således køber ungdomskort til hele året, vil der inden for det afsatte tilskudsbeløb kunne gives fuldt tilskud til 467 elever.

   

  For ikke at risikere en manglende finansiering af tilskuddet, foreslås det indledningsvist at fordele den samlede årlige tilskudssum ligeligt på kvartalerne, og efterfølgende at fordele kvartalets tilskudssum ligeligt til de elever der har købt ungdomskort.

   

  Der indbygges ikke et afstandskriterium i ordningen, både af administrative hensyn, og fordi en elev der bor tæt på sit uddannelsessted, også kan have fordel af billig befordring i lokalområdet, og ved at benytte sig af de øvrige fordele som ungdomskortet giver. Samlet set skønnes dette bedst at understøtte intentionen om at gøre Aabenraa attraktiv som uddannelsesby.

   

  Den daglige administration af tilskudsordningen foreslås placeret i en borgernær del af forvaltningen, f.eks. i Borgerservice.

   

  Økonomi og afledt drift

  Uanset at ordningen søges indrettet så den nødvendige administrationen begrænses, så vil det kræve et vist timeforbrug at fordele tilskud til elevernes nemkonti, vurdere fordeling af tilskud såfremt en elev fylder 18 år i kortets gyldighedsperiode m.m.

   

  Til vurdering af et muligt tidsforbrug til administration af ordningen har Sønderborg Kommune oplyst, at den benytter gennemsnitligt ca. 15 timer om måneden til administration af en lignende tilskudsordning. Men til forskel fra Aabenraa Kommunes forslag til ordning, så er der i Sønderborg Kommune flere tilskudsmodtagere samt et afstandskriterium, som kræver mere administrationstid.

   

  Kultur, Miljø & Erhverv skønner derfor, at tidsforbruget til ordningen vil ligge på ca. det halve af Sønderborg Kommunes tidsforbrug, dvs. 7,5 timer om måneden.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at forslaget til tilskudsordning godkendes, og

  at budgettet på 0,03 mio. kr. pr. år til administration af ordningen omplaceres til Politikområdet Administrativ organisation under Økonomiudvalget.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 29-05-2019

  Anbefales godkendt.

   

  Christian Panbo(A) deltog ikke i behandlingen af punktet.

  Beslutning Økonomiudvalget den 18-06-2019

  Anbefales godkendt, idet ordningen evalueres efter udgangen af 2019.

   

  Ejler Schütt deltog ikke i behandlingen af punktet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/35225, Sagsinitialer: klh

  Sagsfremstilling

  Der fremlægges forslag til Lokalplan nr. 109 med tilhørende forslag til Kommuneplantillæg nr. 30 samt miljøvurdering for en ejendom beliggende Storetorv 7 i Aabenraa.

   

  Planklagenævnet har den 20. juni 2017 truffet afgørelse om, at kommunens indirekte tilladelse til etablering af et diskotek i ejendommen Storetorv 7 ikke er i overensstemmelse med anvendelsesbestemmelserne i lokalplan M79. I afgørelsen er der lagt til grund, at et diskotek ikke kan sidestilles med en restaurant.

   

  Forholdet vil blive juridisk lovliggjort ved endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 109, der viderefører bestemmelser fra gældende lokalplan M79 med tilføjelsen om, at der kan etableres diskotek i ejendommen.

   

  Formålet med lokalplanen er således at sikre mulighed for etablering af publikumsorienteret serviceerhverv i bebyggelsens stueetage, herunder restaurant, diskotek og natklub, samt detailhandel i form af dagligvare- og udvalgsvarebutikker og publikumsorienteret serviceerhverv. Endvidere er formålet at sikre etablering af støjdæmpende foranstaltninger ved etablering af restauranter, diskoteker, natklubber og lignende.

   

  Forvaltningen har vurderet, at placeringen af et mindre diskotek passer ind i restaurationsområdet omkring Storetorv. På workshoppen, der blev afholdt i december 2018, blev der fremlagt forskellige scenarier for fremtidige placeringer af diskoteker i Aabenraa bymidte og fremlagt ideer for en kommende helhedsplan for emnet. Forvaltningen finder, at der fortsat skal arbejdes med en samlet helhedsplan, men at dette ikke kan nås i sammenhæng med lokalplan nr. 109, idet formålet med lokalplanen er, at søge lovliggørelse af det forhold som Planklagenævnet har truffet afgørelse om ikke var lovligt efter Lokalplan M 79.

   

  Planforslagene er blevet screenet i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter. På baggrund af screeningen, er der udarbejdet en miljøvurdering af forslagene med fokus på støjforhold. Miljøvurderingen fremlægges i offentlig høring samtidig med planforslagene.

  Planmæssige forhold

  Området er omfattet af rammeområde 1.1.009.C, der udlægger området til bycenter, dagligvare- og udvalgsvarebutikker, offentlige formål, kulturelle formål, boliger, erhverv og anlæg, der ikke giver anledning til nævneværdig eller kun ganske ubetydelig påvirkning af de nærmeste omgivelser.

   

  Med Kommuneplantillæg nr. 30 udvides anvendelsesmulighederne med publikumsorienterede serviceerhverv langs Rådhusgade, Søndergade og Søndertorv, ligesom det gøres muligt at etablere virksomheder i miljøklasse 1-3, frem for 1-2, som er tilfældet i dag. Ovenstående ændringer gør det muligt at etablere diskotek i ejendommen Storegade 7.

  Høring/udtalelse

  Der er indkaldt idéer og forslag forud for udarbejdelsen af kommuneplantillægget fra den 24. april 2018 til den 22. maj 2018. Der indkom ingen ideer og forslag under høringen.

   

  Aabenraa Kommune afholdte derfor en proces med indkaldelse af interessenter til en workshop, således at byrådet kan få et bedre grundlag for planlægningen af restaurantionsvirksomheder i bymidten herunder diskoteker, natklubber og lignende. Interessenterne var byens restaurationsvirksomheder, ejendomsejere, ejendomsmæglere og de unge, der bruger bymidtens restaurationsliv.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at forslag til Kommuneplantillæg nr. 30 fremlægges i offentlig høring i 8 uger,

  at forslag til Lokalplan nr. 109 fremlægges i 8 uger, og

  at miljøvurdering af Kommuneplantillæg nr. 30 samt Lokalplan nr. 109 fremlægges i offentlig høring i 8 uger.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 14-06-2019

  Udvalget besluttede en redaktionel rettelse i 3.3.

   

  Anbefales godkendt.

   

  For stemte: Philip Tietje (V), Jette Julius Kristiansen (), Søren Frederiksen (V) og Erwin Andresen (S)

  Imod stemte: Egon Madsen (A) og Erik Uldall Hansen (A).

   

  Afbud: Michael Christensen.

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 18-06-2019

  Anbefales godkendt.

   

  6 stemte for (V, O, S) og 4 stemte imod (C, A). Socialdemokraterne stemte imod med begrundelse om at lokalplansforslaget burde have været en del af en temaplan.

   

  Ejler Schütt deltog ikke i behandlingen af punktet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/6557, Sagsinitialer: klh

  Sagsfremstilling

  Et forslag til Lokalplan nr. 90-1 Hærvejsskolen har været offentligt fremlagt fra den 24. oktober til den 21. november 2018. Lokalplanen er et tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 90.

   

  I forbindelse med høringen indkom der i alt 8 høringssvar. Høringssvarene omhandler hovedsagligt trafikforhold. Særligt forslaget om at der kan etableres parkeringspladser i Byggefelt B2 (idrætsformål) har givet anledning til indsigelser fra skolens og børnehavens bestyrelse samt fra Rødekro Udviklingsråd og Cyklistforbundet, Aabenraa afd. Det skyldes, at vejbetjeningen af disse parkeringspladser skal krydse skolens og børnehavens stiforbindelse fra nord. Der efterspørges ligeledes en helhedsplan for området – særligt for de trafikale forhold. Forvaltningen har endvidere forslag til ændring af vejforløb, terrænregulering og bygningshøjde på de mindre bygninger.

   

  Høringssvarene er gennemgået i notat af 13. maj 2019.

  Planmæssige forhold

  Området er omfattet af Lokalplan nr. 90, der aflyses med den endelige vedtagelse af Lokalplan nr. 90-1. Området er beliggende i byzone. Lokalplanen ændrer ikke zoneforholdene.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at Lokalplan nr. 90-1 Hærvejsskolen vedtages endeligt med de ændringsforslag, som fremgår af notat af 13. maj 2019.

   

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 14-06-2019

  Anbefales godkendt.

   

  Afbud: Michael Christensen.

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 18-06-2019

  Anbefales godkendt.

   

  Ejler Schütt deltog ikke i behandlingen af punktet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/38884, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  I følge retningslinjer for befordring og tjenesterejser for ansatte i Aabenraa Kommune stiller den enkelte arbejdsplads som udgangspunkt tjenestebil til rådighed for de ansatte. 

  Alternativt til en tjenestebil er, at der laves aftale mellem lederen og medarbejderen om kørsel i egen bil til lav takst. Den ansatte har aldrig pligt til – og kan derfor ikke pålægges – at stille egen bil til rådighed.

  Den enkelte arbejdsplads køber eller leaser tjenestebiler afhængigt af de konkrete kørselsbehov.

  I Børn og Familie benytter medarbejderne tjenestebiler i forbindelse med besøg hos bl.a. familier og institutioner.

   

  De tidligere leasingaftaler om tjenestebiler i Børn og Familie udløber den 30. juni 2019, og der har derfor været afholdt et udbud omkring leasing af tjenestebiler i samarbejde med kommunens udbudsafdeling.

   

  Der er tale om en leasingkontrakt med leasing af 12 biler over en periode på 45 måneder. 

  Værdien af de leasede biler udgør 1,907 mio. kr.

  Økonomi og afledt drift

  I henhold til kasse- og regnskabsregulativets bilag 9.5 om indgåelse af leje- og leasingkontrakter, kræver det byrådets godkendelse, når værdien af det leasede udgør mere end 0,5 mio. kr. for at kunne indgå en leasingaftale af en sådan størrelse.

   

  Aftalen har en værdi på over 0,5 mio. kr., og skal derfor godkendes af byrådet inden aftalen underskrives.

   

  Leasing af materiel, inventar mm. betragtes, jf. Social- og Indenrigsministeriets vejledning nr. 11256 af 7. december 2015 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. pkt. 7.1, som erstatning for en driftsudgift og udløser derfor ikke krav om deponering.

   

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at leasingaftale vedr. tjenestebiler i Børn og Familie på 1,907 mio. kr. godkendes, og

  at forvaltningens direktør bemyndiges til at underskrive aftalerne.

   

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 04-06-2019

  Anbefales godkendt.

   

  Afbud: Erik Uldall Hansen

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 18-06-2019

  Anbefales godkendt.

   

  Ejler Schütt deltog ikke i behandlingen af punktet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/35517, Sagsinitialer: CHB

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal tages stilling til en anlægsbevilling til renovering af friluftsbadet i Ravsted.

   

  På mødet den 8. januar 2019 besluttede Kultur- og Fritidsudvalget at afsætte 0,150 mio. kr. til en analyse, som skulle kvalificere beslutningen om, hvordan friluftsbade renoveres optimalt i forhold til gældende miljøkrav, afledt drift samt anlæggenes relevans i forhold til borgernes idræts-, bevægelses- og rekreative vaner.

   

  Ud fra analysen skulle de resterende 0,750 mio. kr. i 2019 og yderligere 1,1 mio. kr., der var afsat i 2020 prioriteres. Økonomiudvalget besluttede på mødet den 9. april 2019 at udskyde de 1,1 mio. kr. afsat i 2020 til 2021. Der resterer således i indeværende år 0,750 mio. kr. til kommunens medfinansiering af vedligeholdelsesopgaver.

   

  Kapacitet og prioritering

  Ravsted Fritidscenter, som tidligere har fået tilsagn om fondsmidler har oplyst, at de har en frist til udgangen af juni fra en af fondene til afklaring af endelig finansiering. Det har ikke været muligt at foretage en større analyse af anlæggenes relevans i forhold til borgernes idræts-, bevægelses- og rekreative vaner inden for denne tidsfrist, men forvaltningen har været i dialog med Lokale- og Anlægsfonden og er blevet inviteret til at indgå som case i et større udviklingsprojekt, beskrevet i invitationsnotatet.

   

  Forvaltningen har på grundlag af Idrættens Analyseinstituts facilitetsdatabase og registreringerne fra idrætsfacilitetsanalysen fra 2017 foretaget en vurdering af bl.a. kapacitet i forhold til nabokommuner og friluftsbadenes betydning i lokalsamfundet, som fremgår af notatet om Friluftsbade og svømmefacilitetslandskabet.

   

  Forvaltningen vurderer, at kommunen har en relativ god dækning i forhold til sammenlignelige kommuner. Rådgivers vurdering er, at såfremt der udvises rettidig omhu i forhold til vedligeholdelse, så er levetiden for svømmehallerne i Rødekro, Tinglev og Bov minimum 15 år. 

   

  Forvaltningen vurderer, at der ikke er behov for friluftsbade som supplement til kommunens svømmehalstilbud ud fra en nøgtern kapacitetsmæssig vurdering. En prioritering ville skulle foretages ud fra en vægtning af den rekreative betydning en sådan facilitet har for et lokalsamfund i et landdistrikt.

   

  Kultur, Miljø & Erhverv har fået kvalificeret de tilbud, som Ravsted Fritidscenter og Bylderup Idrætscenter har indhentet i forhold til de gældende miljø- og lovkrav. Rådgiver er fremkommet med beregninger på udgifterne til henholdsvis en minimumsløsning og en mere ønskværdig løsning for de to anlæg, som fremgår af budgetnotatet.

   

  Ravsted:

  Ravsted fremstår generelt i pæn stand. For at kunne opnå godkendelse i forhold til de gældende myndighedskrav estimeres minimusudgiften inklusiv moms for Ravsted til 1,119 mio. kr. Der er fra Kultur- og Fritidsudvalgets pulje til småreparationer i 2018 bevilliget 0,150 mio. kr. Aktørerne i Ravsted har med tildeling af fondsmidler opnået en egenfinansiering på 0,384 mio. kr. Ravsted mangler således et tilskud på 0,585 mio. kr. til at gennemføre projektet, hvor Aabenraa kommune har mulighed for at løfte delvis moms på 85%, svarende til 0,99 mio. kr.

  Samlet set vil en minimumsløsning kræve en kommunal nettoudgift på 0,486 mio. kr.

   

  En løsning, ud over minimumskravene, der bl.a. medfører en bedre vandkvalitet, vil koste yderligere 0,908 mio. kr., i alt 2,027 mio. kr. Dette vil kræve kommunal medfinansiering på 1,240 mio.kr.

   

  Forvaltningen anbefaler:

  Ud fra de foreløbige analyseresultater og den lokale opbakning der afspejles i den indhentede egenfinansiering samt projektets realiserbarhed, anbefaler forvaltningen, at der gives en anlægsbevilling på 0,486 mio. kr. til realisering af minimumsløsning for Ravsted Friluftsbad.

   

  Bylderup

  For at kunne opnå godkendelse i forhold til de gældende myndighedskrav estimeres minimusudgiften for Bylderup at være 4,343 mio. kr. Dertil kommer rådgivers anbefaling af en bedre vandbehandlingsstyring til 0,069 mio. kr., i alt 4,412 mio. kr. inkl. moms.

  Ud fra nuværende finansieringsforudsætninger kan projektet i Bylderup ikke realiseres.

  Forvaltningen anbefaler, at der udarbejdes en forretnings- og fundraisingplan, som kan muliggøre realisering af projektet i Bylderup evt. i forlængelse af deltagelse af et forskningsprojekt, som der redegøres for nedenfor.

   

  Deltagelse i udviklingsprojekt om undersøgelse og udvikling af svømmeanlæg

  Som resultat af dialogen med Lokale- og Anlægsfonden i analysefasen er Aabenraa Kommune blevet inviteret til at indgå som case i et stort udviklingsprojekt sammen med en række førende forsknings- og interesseorganisationer. Projektet kommer til at omfatte Danskernes vandaktivitets- og svømmevaner, Faciliteter til svømning og vandsport, Danskernes brug af svømmeanlæg, Energiforbrug og klima i de danske svømmeanlæg, Et idé- og inspirationskatalog for fremtidens svømmeanlæg, en Udviklingsplan for Aabenraa Kommunes svømmeanlæg / vandtilbud samt Formidling.

   

  Forvaltningen vurderer, at projektet vil være yderst relevant at deltage i, da det vil kunne danne grundlaget for en langsigtet strategi for udvikling og investering i svømmefaciliteterne i Aabenraa Kommune. Udgifterne på 0,200 mio. kr. hertil vil delvist kunne finansieres af restmidlerne fra den tidligere bevilling til analyse – anslået til ca. 0,09 mio. kr. og driftsmidler under Kultur- og Fritidsudvalget.

  Lovgrundlag

  Alle svømmebadsanlæg skal have en godkendelse iht. ”Bekendtgørelse om svømmebadsanlæg m.v. og disses vandkvalitet”, BEK 918 af 27/06/2016. Med de nødvendige tiltag vil anlæggene i Ravsted og Bylderup leve op til bekendtgørelsen.

  Forvaltningsmyndigheden på området oplyser, at vandkvaliteten indtil videre har været accepteret, da den har været i orden i forhold til Bekendtgørelse 2012-06-13 nr. 623 om svømmebadsanlæg m.v. og disses vandkvalitet, som de skal følge. 

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der gives en anlægsbevilling på 0,486 mio. kr. til ”Ravsted friluftsbad” finansieret af afsatte rådighedsbeløb til ekstra vedligehold af svømmehaller og friluftsbade, og

  at deltagelse i udviklingsprojektet finansieres delvist af restbeløbet på tidligere bevilling til analyse.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 28-05-2019

   

  1. at anbefales godkendt.

  Christian Pedersen-Panbo (A), Signe Bekker Dhiman (A) og Jonas Haase (A) undlod at stemme.

   

  2. at anbefales godkendt, deltagelse i udviklingsprojektet finansieres delvist af restbeløbet på tidligere bevilling til analyse.

   

  Udvalget besluttede, at den resterende del af rådighedsbeløbet reserveres til medfinansiering af et friluftsbadsprojekt i Bylderup Bov der lever op til myndighedskravene og som samtidig opnår ekstern fondsfinansiering.

  Christian Pedersen-Panbo (A), Signe Bekker Dhiman (A) og Jonas Haase (A undlod at stemme.

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 18-06-2019

  Anbefales godkendt.

   

  Ejler Schütt deltog ikke i behandlingen af punktet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/39410, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  Økonomiudvalget behandlede den 9. april 2019 sagen vedr. periodisering af anlæg, hvor det blev besluttet at undersøge, hvorvidt anlægsprojektet på Løjt Børnehus kan fremrykkes til 2019.

  Til Økonomiudvalgets møde den 7. maj 2019 har Kultur, Miljø og Erhverv (KME) undersøgt, hvorvidt der kan ske en fremrykning af anlægget til 2019. KME har vurderet, at det ikke er muligt netto at reducere investeringsomfanget i 2020, som var hovedformålet med periodiseringssagen. I stedet foreslås det, at man alternativt kan undersøge om det er muligt at lade den selvejende institution selv stå for opgaven uden at det påvirker periodiseringen af rådighedsbeløbene, men samtidig fremrykker tidspunktet for, hvornår daginstitutionen kan tages i brug.

   

  Løjt Børnehus er en selvejende institution med driftsoverenskomst med Aabenraa Kommune. Institutionen har indgået en administrationsaftale med Foreningen De Danske Børneinstitutioner.

  Med baggrund i disse sager og et efterfølgende møde mellem kommunen og institutionen, har Løjt Børnehus fremsendt en anmodning om kommunegaranti til udvidelse af Løjt Børnehus samt en tidsplan, hvor projektet gennemføres i perioden juni 2019 til september 2020.

   

  Institutionen søger om en kommunegaranti for en byggekredit til den planlagte udbygning af Løjt Børnehus på i alt 7,98 mio. kr.

  Ifølge tidsplanen vil projektforslaget ligge klar før sommerferien, udbud af entreprisen kan ske i efteråret, og selve byggeriet påbegyndes ultimo 2019.

  Løjt Børnehus har indgået en aftale med Arkitekttegnestuen om at være totalrådgiver, og projektet udbydes i begrænset licitation, hvor udvælgelseskriteriet er laveste pris.

   

  Ansøgningen fra Løjt Børnehus har givet anledning til, at Børn og Skoleforvaltningen har haft brug for at få afklaret en række spørgsmål.

   

  • Moms

  Løjt Børnehus optager selv en byggekredit, som efterfølgende indfries af Aabenraa Kommune. Staben oplyser, at selvejende institutioner ikke er omfattet af momsudligningsordningen, og dermed skal byggekreditten kunne finansiere udgiften til moms, eller institutionen skal selv have likviditet til at dække dette. Når regnskabet efterfølgende optages i kommunens regnskab vil momsen blive refunderet.

  • Udbudsproces

  Løjt Børnehus oplyser, at den valgte udbudsproces lever op til de krav der gælder for offentlige virksomheder.

  • Priser

  Løjt Børnehus oplyser, at det fra den eksterne rådgivers side er oplyst, at det økonomiske prisoverslag svarer til niveauet på andre igangværende byggesager.

  • Kommunekredit

  Staben har forespurgt ved Kommunekredit om de kan godkende den model med at den selvejende institution optager en byggekredit hvor Aabenraa Kommune stiller garanti i byggeperioden. Der afventes svar på dette spørgsmål.

   

  Man kan argumentere for, at denne sag kan skabe præcedens for, at anlægsprojekter, der er placeret i overslagsårene kan igangsættes i budgetåret og dermed binde kommende budgetlægninger mere end det hidtil har været praksis. En sådan præcedens må formodes at kunne generere et øget pres fra andre selvejende institutioner og for den sags skyld også kommunale institutioners bestyrelser for at fremrykke projekter i overslagsårene. Forvaltningen finder, at en eventuel fremrykning bør ske som en del af en samlet prioritering i forbindelse med budgetlægningen i august.

   

   

  Økonomi og afledt drift

  På Kommunens investeringsoversigt er der afsat et rådighedsbeløb på 2,40 mio. kr. i 2020 og 5,58 mio. kr. i 2021, i alt 7,98 mio. kr., som skal finansiere indfrielsen af Løjt Børnehus’ byggekredit. Dermed er det kommunen der finansierer hele udvidelsen.

   

  Bygningen, der ønskes udbygget, ejes af den selvejende institution, og kommunen vil derfor med et pantebrev sikre sig værdien af investeringen jf. de gældende retningslinjer.

   

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at forslaget om fremrykning sendes til Økonomiudvalget med en positiv indstilling om, at forslaget inkl. ovenstående afklaringer skal indgå i prioriteringen i budgetlægningen i august 2019

   

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 04-06-2019

  Forslaget om fremrykning sendes til Økonomiudvalget med en positiv indstilling om, at forslaget inkl. afklaringer igangsættes hurtigst muligt.

   

  Afbud: Erik Uldall Hansen

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 18-06-2019

  Økonomiudvalget er positiv overfor forslaget om fremrykning af projektet og anmoder om, at der på den baggrund rejses en sag om kommunal garantistillelse i august.

   

  Til behandling af garantisagen udarbejdes en second opinion på projektets udgiftsniveau, og der anmodes om en beskrivelse af hvordan den selvejende institution vil overholde de udbudsretlige regler for så vidt angår rådgivervalg og det samlede projekt.

   

  Ejler Schütt deltog ikke i behandlingen af punktet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/39946, Sagsinitialer: jtf
 • Udskriv
  Sagsid.: 17/23762, Sagsinitialer: EKA
 • Udskriv
  Sagsid.: 19/10820, Sagsinitialer: TSN
 • Udskriv
  Sagsid.: 19/32184, Sagsinitialer: EKA
 • Udskriv
  Sagsid.: 19/297, Sagsinitialer: HHEN