Beslutningsprotokol

tirsdag den 13. august 2019 kl. 15:30

Mødested: Lokale 412, Skelbækvej
Udvalg: Økonomiudvalget
Medlemmer: Thomas Andresen, Kirsten Nørgård Christensen, Philip Tietje, Lars Kristensen, Erwin Andresen, Ejler Schütt, Arne Leyh Petersen, Karsten Meyer Olesen, Povl Kylling Petersen, Kim Brandt, Jan Riber Jakobsen
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 19/2227, Sagsinitialer: kae

  Beslutning Økonomiudvalget den 13-08-2019

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/2227, Sagsinitialer: kae

  Beslutning Økonomiudvalget den 13-08-2019

  • Midlertidig ansvarsfordeling i Direktionen
  • Allonge til lejemål
  • Førstehjælpskursus for byråd
  • Sag om omfang og prioritering af lokalplaner
  • Kommunale ansattes adgang til at være frivillige ved Brand og Redning Sønderjylland
  • Henvendelse til skatteministeren vedrørende pendlerbeskatning
 • Udskriv
  Sagsid.: 19/6728, Sagsinitialer: GES

  Sagsfremstilling

  I denne sag orienteres om Brand & Redning Sønderjylland budget for 2020-2023.

   

  Beredskabskommissionen har på mødet den 24. juni vedtaget budgettet for 2020.

   

  Jf. vedtægterne har Beredskabskommissionen kompetence til at vedtage budgettet, hvorfor budgettet på Aabenraa Kommunes drifts- og anlægsbidrag alene fremlægges som en efterretningssag. 

   

  Det fremsendte budget viser et driftsbudget på i alt 32,988 mio. kr. og et anlægsbudget på i alt 3,581 mio. kr.

  Budgettet er fremskrevet med KLs pris- og lønfremskrivning.

   

  Udgifterne finansieres af et drift- og anlægsbidrag fra de 3 ejer-kommuner Tønder, Haderslev og Aabenraa.

  Ifølge vedtægterne hæfter kommunerne for eventuelle merforbrug for Brand & Redning Sønderjylland, ligesom eventuelle mindre forbrug afregnes til kommunerne i året efter regnskabet er afsluttet.

   

  Aabenraa kommunes andel udgør i alt 14,159 mio. kr. og medfører en merudgift på 0,186 mio. kr. svarende til 1,3 pct. i forhold til den afsatte budgetramme. Der anvendes samme fremskrivning, men da Aabenraa kommune budgetterer det samlede driftstilskud på en art 5.9 og anlægsrammen i Aabenraa ikke pris- og lønreguleres, opstår der en teknisk forskel, der indarbejdes som teknisk korrektion i budgetlægningen.  

   

  Brand & Redning Sønderjyllands budget for 2020 er indarbejdet i spillerum 3 i Aabenraa Kommunes budgetbidrag for 2020-2023.

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at drifts- og anlægsbudgettet for Brand & Redning Sønderjylland for 2020 – 2023 tages til efterretning.

  Beslutning Økonomiudvalget den 13-08-2019

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/6728, Sagsinitialer: LNY

  Sagsfremstilling

  Social- og Indenrigsministeriet har i juli udsendt ændrede frister for udarbejdelse af

  kommunernes budget for 2020, idet Regeringen først i sidste halvdel af august, vil indlede

  økonomiforhandlingerne med KL om de økonomiske rammer for kommunerne for 2020.

  Bloktilskuddet og øvrige økonomiske rammer forventes først godkendt af Finansudvalget i

  september.

  Det betyder, at Regeringen har ændret fristen for afslutning af kommunernes budgetlægning til

  5. november 2019.

   

  Budgetprocessen indeholder fortsat regler for at budgettet skal underlægges 2 behandlinger

  med 3 ugers mellemrum i Byrådet. Det vil sige, at fristen for 1. behandling af budgettet er ændret til

  senest 15. oktober.

   

  KL forventer, at der tidligst primo september vil foreligge en økonomiaftale for budget 2020.

  KL vil hurtigst muligt herefter opdatere tilskudsmodellen og budgetvejledningsskrivelser.

   

  Med den ændrede budgettidsplan flyttes minibudgetseminaret den 13. august og

  Budgetseminaret den 2. og 3. september. Minibudgetseminaret flyttes til den

  16. september og budgetseminaret flyttes til den 23. september og afvikles som et

  dagsseminar uden overnatning.

  Høringsfristen for HMU, Senior- og Handicapråd flyttes til 2.-9. oktober.
   

  Det anbefales, at der reserveres til en ekstraordinært økonomiudvalgsmøde den 17.

  september.

  Derudover anvendes allerede planlagte politiske møder i den nye tidsplan.

   

  Borgmesteren har truffet en formandsbeslutning i forhold til den oprindelige tidsplan, der var godkendt af Økonomiudvalget. Den nye tidsplan for budgetprocessen 2020 fremgår af vedlagte bilag.

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at den nye tidsplan tages til efterretning.

  Beslutning Økonomiudvalget den 13-08-2019

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/6728, Sagsinitialer: GES

  Sagsfremstilling

  Økonomiudvalget har den 19. marts 2019 godkendt budgetprocessen for 2020-2023. Modsat tidligere år, er der ikke givet en rammeudmelding til de stående udvalg i april på driften, idet det afventes resultat af økonomiaftalen.

   

  Alle udvalg, på nær Arbejdsmarkedsudvalget, har i juni måned udarbejdet budgetbidrag i balance, herunder omprioriteringer indenfor udvalg samt udkast til takster for 2020.

  Arbejdsmarkedsudvalget kan først behandle budget 2020-2023, når der ligger en økonomiaftale.

   

  Udvalgenes omprioriteringer samt forslag til takster for 2020 fremgår af udvalgenes budgetnotater, som er vedhæftet som bilag.

   

  Børn og Uddannelsesudvalget har en budgetmæssig udfordring vedr. dagtilbud, hvor der er indarbejdet en reduktion som følge af anlægsprojektet vedr. Aabenraa Syd dagtilbudsstruktur, men idet anlægsprojektet er udsat kan reduktionen ikke realiseres i 2020. Udfordringen vedr. dagtilbud medtages som forslag til teknisk korrektion.

   

  Social og Sundhedsudvalget har forudsat, at værdighedsmidler på 10,7 mio. kr., der omlægges til bloktilskud fra 2020, tilføres området med bloktilskuddets størrelse.

   

  De øvrige udvalg har afleveret et budget i balance

   

  I forhold til spillerum 0, som er det vedtagne budget 2019 overslagsår 2020-2022, er der indarbejdet følgende ændringer:

  • Bevillingskontrollen pr. 30.09.2018
  • Byrådsbeslutninger i perioden november 2018 til og med april 2019
  • Udmøntning af effektiviseringsbidraget på 5 mio. kr.
  • Pulje til engangsønsker til driften i 2020

   

  Det godkendte budget samt  ovenstående indarbejdede ændringer og udvalgenes omprioriteringer udgør spillerum 1, hvilket fremgår af budgetnotaterne.

   

  Byrådsbeslutninger for maj og juni 2019, herunder bevillingskontrollen pr. 31.03.2019 er indarbejdet i spillerum 2.

  Spillerum 2 indeholder således alle godkendte ændringer.

   

  På indtægtssiden afventes resultatet af økonomiaftalen. I spillerum 2 er der fortsat forudsat at der modtages et finansieringstilskud på 54 mio. kr. samt at udligningstilskuddet er uændret.
   

  Økonomi og afledt drift

  Spillerum 2 udgør følgende incl. investeringsstrategierne:

   

  Spillerum 2A incl. inv.strategi

  2020

  2021

  2022

  2023

  Indtægter

  -3.894.408

  -3.956.192

  -4.038.931

  -4.038.931

  Driftsudg. Incl. renter

  3.844.906

  3.935.751

  4.048.555

  4.047.898

  Resultat ordinær drift

  -49.502

  -20.441

  9.624

  8.967

  Anlæg incl. jordforsyning

  80.000

  90.000

  100.000

  120.000

  Resultat

  30.498

  69.559

  109.624

  128.967

  Netto lån (låneopt./afdrag)

  27.503

  10.625

  25.369

  25.315

  Finansforskydninger

  -18

  -18

  -18

  -18

  Påvirkning kassebeholdning

   

  57.983

   

  80.166

   

  134.975

   

  154.264

  Forventet kassebeh. Ult. 2019

  -117.800

   

   

   

  Forventet ult. kassebeholdning

   

  -59.817

   

  20.349

   

  155.324

   

  309.588

   

  Der gøres opmærksom på, at budgettet er i 2019-prisniveau og vil blive ændret til 2020-prisniveau, når økonomiaftalen er kendt.

   

  De indarbejdede investeringsstrategier samt puljen til engangsønsker holdes uden for den økonomiske politik med tallene i nedenstående tabel. Når investeringsstrategien ophører, efter 4 år, er der i spillerummet og bevillingsoversigten forudsat at reduktionen forsætter.

   

  Der er følgende investeringsstrategier, der holdes udenfor den økonomiske politik:

  Driftsinvesteringer udgør i alt:

  2017

  2018

  2019

  2020

  2021

  2022

  2023

  I alt

  KIK-ll

   

  2.577

  12.908

  1.206

  -11.296

  -5.418

   

  -23

  Omstrukt. Idrætsfaciliteter

   

  400

  103

  -257

  -257

   

   

  -11

  Indsats børn og unge

  4.650

  1.749

  -1.852

  -5.087

  0

   

   

  -540

  KIJOS

   

   

  542

  -775

  -581

  -685

  -4.271

  -5.770

  Pulje engangsønsker

   

   

   

  13.300

   

   

   

  13.300

  I alt

  4.650

  4.726

  11.701

  8.388

  -12.134

  -6.103

  -4.271

   

   

  Spillerum 2 excl. Investeringsstrategierne samt puljen til engangsønsker på 13,3 mio. kr. Udgør følgende:

  Spillerum 2B excl. inv.strategi

  2020

  2021

  2022

  2023

  Indtægter

  -3.894.408

  -3.956.192

  -4.038.931

  -4.038.931

  Driftsudg. Incl. renter

  3.836.518

  3.947.885

  4.054.658

  4.043.627

  Resultat ordinær drift

  -57.890

  -8.307

  15.727

  4.696

  Anlæg incl. jordforsyning

  80.000

  90.000

  100.000

  120.000

  Resultat

  22.110

  81.693

  115.727

  124.696

  Netto lån (låneopt./afdrag)

  27.503

  10.625

  25.369

  25.315

  Finansforskydninger

  -18

  -18

  -18

  -18

  Påvirkning kassebeholdning

   

  49.595

   

  92.300

   

  141.078

   

  149.993

  Forventet kassebeh. Ult. 2019

  -117.800

   

   

   

  Forventet ult. kassebeholdning

   

  -68.205

   

  24.095

   

  165.173

   

  315.166

   

   

  I den efterfølgende sag er indregnet de tekniske korrektioner, som viser et nyt statusbillede.

   

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at status på udvalgenes budgetbidrag tages til orientering.

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 13-08-2019

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/6728, Sagsinitialer: GES

  Sagsfremstilling

  Denne sag vedrører forslag til tekniske korrektioner til budget 2020-2023.

  Tekniske korrektioner indarbejdes i budgetrammen i henhold til ”Retningslinjer for tekniske korrektioner”.

   

  Der indarbejdes følgende typer af tekniske korrektioner:

  • Demografikorrektioner
  • Periodeforskudte tekniske korrektioner
  • Fejl og mangler
  • Korrektioner som følge pris- og lønfremskrivning

   

  Den væsentligste bevægelse er demografireguleringerne, der medfører en nedjustering af budgettet med ca. 9,3 mio. kr. i 2020 jf. nedenstående opgørelse.

  Demografiændringen i forhold til budget 2019 viser en samlet nettostigning på 1,7 mio. kr. i 2020 stigende til 34,4 mio. kr. i 2023. Der er fald i antallet er elever på skoleområdet og en stigning i antallet af børn i dagtilbud og antallet af ældre.
  Ændringer på de områder, der er omfattet af demografireguleringer fremgår af bilagene.

   

   

  2020

  2021

  2022

  2023

   

   

   

   

   

  Objektive, drift (demografi)

  -9.289

  -11.825

  -14.471

  -1.806

   

   

   

   

   

  Periodeforskudte, drift

  0

  0

  0

  -2.428

   

   

   

   

   

  Fejl og mangler, drift

  1.278

  278

  532

  -2.885

  Fejl og mangler, renter

  0

  0

  0

  0

  Fejl og mangler,  afdrag

  0

  0

  0

  0

  Fejl og mangler, låneoptagelse

  -27.503

  0

  0

  0

  Fejl og mangler, anlæg

  0

  0

  0

  0

   

   

   

   

   

  Pris og lønændringer

  480

  480

  480

  480

   

   

   

   

   

  I alt

  -35.034

  -11.067

  -13.459

  -6.639

   

  Der er indregnet en korrektion vedr. låneoptagelse i 2020 på 27,5 mio. kr.,  således at lån og afdrag er i balance i 2020, der nettoafdrages således ikke på kommunens gæld.

   

  Specifikation af tekniske korrektioner samt bemærkninger hertil fremgår af bilag.

   

  Forslagene til tekniske korrektioner vil blive indarbejdet i spillerum 3.

   

  Økonomi og afledt drift

  Spillerum 3 incl. tekniske korrektioner:

   

  Spillerum 3A incl. inv.strategi

  2020

  2021

  2022

  2023

  Indtægter

  -3.894.408

  -3.956.192

  -4.038.931

  -4.038.931

  Driftsudg. Incl. renter

  3.837.375

  3.924.684

  4.035.096

  4.041.259

  Resultat ordinær drift

  -57.033

  -31.508

  -3.835

  2.328

  Anlæg incl. jordforsyning

  80.000

  90.000

  100.000

  120.000

  Resultat

  22.967

  58.492

  96.165

  122.328

  Netto lån (låneopt./afdrag)

  0

  10.625

  25.369

  25.315

  Finansforskydninger

  -18

  -18

  -18

  -18

  Påvirkning kassebeholdning

   

  22.949

   

  69.099

   

  121.516

   

  147.625

  Forventet beholdn. Ult. 2019

  -117.800

   

   

   

   

  Forventet ult. beholdning

   

  -94.851

   

  -25.752

   

  95.764

   

  243.389

   

   

  Spillerum 3 excl. Investeringsstrategier og puljen til engangsønsker på 13,3 mio. kr. :

   

  Spillerum 3B excl. inv.strategi

  2020

  2021

  2022

  2023

  Indtægter

  -3.894.408

  -3.956.192

  -4.038.931

  -4.038.931

  Driftsudg. Incl. renter

  3.828.987

  3.936.818

  4.041.199

  4.036.988

  Resultat ordinær drift

  -65.421

  -19.374

  2.268

  -1.943

  Anlæg incl. jordforsyning

  80.000

  90.000

  100.000

  120.000

  Resultat

  14.579

  70.626

  102.268

  118.057

  Netto lån (låneopt./afdrag)

  0

  10.625

  25.369

  25.315

  Finansforskydninger

  -18

  -18

  -18

  -18

  Påvirkning kassebeholdning

   

  14.561

   

  81.233

   

  127.619

   

  143.354

  Forventet beholdn. Ult. 2019

  -117.800

   

   

   

   

  Forventet ult. beholdning

   

  -103.239

   

  -22.006

   

  105.613

   

  248.967

   

   

  I nedenstående oversigt fremgår, om målsætningerne i den økonomiske politik er overholdt.

   

  Målsætning

  2020

  2021

  2022

  2023

  Overskud ordinær drift

  +

  -

  -

  -

  Anlægsinvesteringer

  +

  +

  +

  +

  Kassetræk

  +

  -

  -

  -

  Ultimo kassebeh.

  +

  -

  -

  -

   

  Spillerum 3 efter regulering af tekniske korrektioner overholder måltallene i den økonomiske politik i år 2020 men ikke i årene 2021-2023.
  Der gøres opmærksom på at indtægtssiden ikke er ændret, men der mangler stadig resultat af økonomiaftalen. På indtægtssiden er forudsat et finansieringstilskud på 54 mio. kr. samt uændret udligningstilskud. Det er fortsat usikkert om kommunens kompenseres herfor i 2020.

   

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at tekniske korrektioner, jf. bilag, indarbejdes i budget 2020-2023.

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 13-08-2019

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/6728, Sagsinitialer: KSA

  Sagsfremstilling

  Økonomiudvalget besluttede på mødet, den 19. marts 2019 (punkt 58), at et mindreforbrug

  på servicerammen i 2018, på 13,3 mio. kr. overføres til en engangspulje til Budget 2020.

   

  Puljen på 13,3 mio. kr. er til brug i 2020, efter ansøgning, til driftsmæssige

  engangsdispositioner, herunder bæredygtigheds-initiativer.

   

  Jævnfør vedhæftede bilag 1 er der, efter udvalgsbehandlinger, fremsendt ansøgninger på de

  respektive udvalgsområder, for samlet 31,84 mio. kr. i 2020. I bilag 2 er de enkelte

  ansøgninger uddybet.

   

  Staben bemærker, at nogle forslag har karakter af at være anlægsønsker, hvilket vil skulle

  håndteres i forbindelse med prioriteringen.

   

  Det bemærkes endvidere, at prioriteringen kan foretages under forudsætning af, at der er

  plads på servicerammen.

  Økonomi og afledt drift

  Nedenstående er den udvalgsvise sum og antal af ansøgninger, anført:

   

  Udvalg

  Antal ansøgninger

  Sum af ansøgninger (i 1.000 kr.)

  Økonomiudvalget

  3

  8.350

  Arbejdsmarkedsudvalget

  1

  1.000

  Børne- og Uddannelsesudvalget

  19

  8.603

  Kultur- og Fritidsudvalget

  9

  5.844

  Teknik- og Miljøudvalget

  4

  2.500

  Vækstudvalget for Land og By

  3

  3.233

  Social- og Sundhedsudvalget

  4

  2.310

  I ALT

  43

  31.840

  Heraf kan 9 ønsker have karakter af anlæg

  9

  8.277

   

  Indstilling

  Direktionen indstiller,

  at sagen tages til orientering, og

  at de indkomne ansøgninger indgår i prioriteringen på budgetseminaret.

  Beslutning Økonomiudvalget den 13-08-2019

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/28153, Sagsinitialer: PAK

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal der tages stilling til frigivelse af anlægsbevilling til projektet ”Poppel Allé”.

   

  Der er under Teknik- og Miljøudvalget afsat anlægsbudget på 3,0 mio. kr. i 2019 og 1,085 mio. kr. i 2020 til renovering af Poppelalléen.

   

  Den nuværende Poppelallé er plantet omkring 1950 på nyanlagte diger langs den omlagte Mølleå. Dengang blev poplerne plantet som små, etårige træer, og de har nu en alder på knap 70 år. Det svarer til poppeltræers forventede levetid. Poppelalléen er udtjent, og træerne skal fældes inden for kort tid.

   

  Poppelalléen blev tegnet og projekteret af J. P. Junggren Have og C.Th. Sørensen og er et

  kendt afholdt by-element i Aabenraa og i arkitekturen.

   

  Alléen er en dobbelt allé med to rækker på den nordlige side med en fællessti i mellem og to rækker på den sydlige side af åen.

   

  Når træerne er fældet vil digerne blive forhøjet, idet digerne har sat sig.  Oprindeligt er digerne udlagt med en topkote på ca. 2 meter over vandløbsbunden, det vil sige ca. kote 2,3 m mod øst og 2,7 m mod vest. Digerne er nogle steder i dag i 1,4 m – 1,5 m.

  Digerne skal give en større sikkerhed for større regn hændelser, f.eks. en 100 års hændelse, og højden øges til kote 2,5 m.  Den eksisterende fællessti på norddiget vil blive genskabt, dog i slotsgrus i stedet for asfalt.

   

  Alléen genplantes i plantesæsonen efteråret 2021. Der plantes træer af eksisterende popler, de stiklinger som blev taget i januar 2019 først kan have en størrelse, som er store nok til plantning på dette tidspunkt.

   

  Alléen og genplantningen vil som udgangspunkt indgå som et tema- og landskabselement i de

  fremtidige planer for Campusområdet.

   

  Renoveringen af poppelalléen kræver en række tilladelser: vandløbsreguleringen, diger, ny bro mv. og fra Natur, § 3 beskyttelsen (NBL), Åbeskyttelseslinjen (NBL), landzonetilladelse (Planlov).  Status på ansøgningen er at ansøgningen er fremsendt til myndighedsbehandlingen og en tilladelse kan først gives medio august 2019.

  Økonomi og afledt drift

  Der er på investeringsoversigten 2019 – 2023 afsat i alt 4,085 mio. kr. i rådighedsbeløb fordelt med 3,0 mio. kr. i 2019 samt 1,085 mio. kr. i 2020 til renovering af poppelalléen.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der gives en anlægsbevilling på 4,085 mio. kr. til projektet ”Poppel Allé”, som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb i 2019 og 2020, som frigives.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 26-06-2019

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 13-08-2019

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/1758, Sagsinitialer: tbkn

  Sagsfremstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv ønsker i samarbejde med vandløbslaug og berørte lodsejere at etablere en række sandfang i offentlige vandløb med henblik på at forbedre de fysiske forhold i vandløbene og lette oprensningen af sand.

   

  Desuden ønskes mulighed for at gennemføre vandløbsreguleringsprojekter, som kommunen har en særlig interesse i at bidrage til, f.eks. et skitseprojekt vedrørende eventuel regulering af Søderup Å-systemet.

  Økonomi og afledt drift

  Jf. investeringsoversigten for 2019-2022 er der afsat en pulje på henholdsvis 0,500 mio. kr. i 2019 til afvandingsprojekter og en pulje på 0,250 mio. kr. i 2019 og 2020 til Sandfang i vandløb. Jf. budgetforligsteksten er der anbefalet én anlægspulje til de to projekter, hvorfor de to projekter anbefalet slået sammen til ”Pulje til afvandingsprojekter og sandfang i vandløb”.

   

  Der forventes ingen udgifter til afledt drift på projekterne.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der meddeles en anlægsbevilling på 0,750 mio. kr. i 2019 til projektet ”Pulje afvandingsprojekter og Sandfang”. Bevillingen finansieres af rådighedsbeløbene på 0,500 mio. kr. til ”Pulje afvandingsprojekter” og 0,250 mio. kr. til ”Sandfang i vandløb”.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 26-06-2019

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 13-08-2019

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/8252, Sagsinitialer: kkf

  Sagsfremstilling

  I henhold bestemmelserne i kasse- og regnskabsregulativet skal Intern Revision en gang årligt afrapportere til Direktionen i form af konklusioner vedrørende arbejdet med de centrale og decentrale tilsyn. I vedlagte bilag 1 vedrørende afrapportering for 2018 er der redegjort nærmere for resultaterne af Intern Revisions centrale og decentrale tilsyn i 2018. Derudover gives en kort status på udvalgte driftsopgaver i 2018. Forslag til fokusområder for Intern revision i 2019 fremgår af vedlagte bilag 2.

   

  Decentrale tilsynsbesøg

   

  Intern Revision har i 2018 foretaget tilsynsbesøg på i alt 30 institutioner og 1 afdeling på Rådhuset på Skelbækvej. Målsætningen for 2018 om at gennemføre 30 tilsynsbesøg er dermed nået.

   

  Intern Revision har i forbindelse med de gennemførte tilsynsbesøg ikke konstateret mistanke om svig eller andre uregelmæssigheder. Intern Revision har i 2018 givet 8 indskærpelser i forbindelse med tilsynsbesøg, og i 2 tilfælde er der foretaget en orientering af afdelingschefen. Konstaterede fejl og mangler er rettet i forlængelse heraf, og arbejdsgange er tilrettet.

   

  Fokusområder 2018

   

  Der har i 2018 været udpeget følgende fokusområder for Intern Revision:

   

  Korrekt kontering i forhold til IM (positivliste moms/udligning)

  • Intern Revision har vejledt brugerne i, hvordan moms skal håndteres i det nye økonomisystem med henblik på korrekt kontering. Der er i 2018 også foretaget kontrol af artskontering og korrekt afløftning af moms i forbindelse med de gennemførte centrale og decentrale tilsynsbesøg. Gennemgangen har i enkelte tilfælde givet anledning til rettelser.

   

  Kulance i forbindelse med erstatning

  • I forbindelse med revisionsbesøgene, på de områder, hvor det har været relevant, har Intern Revision orientereret medarbejderne om proceduren i sager vedrørende kulance i forbindelse med erstatning.

   

  Statuskonti vedrørende boligadministration

  • Intern Revision har medvirket ved implementeringen af nye arbejdsgange vedrørende en række statuskonti, som bliver administreret i Boligadministrationen i Social og Sundhed.   

   

  Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse

  • I forbindelse med revisionsbesøgene har Intern Revision kontrolleret, hvorvidt udbetaling af kørselsgodtgørelse er sket til høj eller lav takst i henhold til statens regler, samt om der er udstedt kørselsbemyndigelse til medarbejderen i de tilfælde, hvor udbetaling er sket til høj takst. Gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

   

  Salg af fast ejendom samt forretningsgang i forbindelse med indsats mod socialbedrageri

  • Der har i 2018 været en række andre opgaver, hvor Intern Revision er blevet involveret, og disse opgaver er blevet prioriteret på lige fod med fokusområderne. På denne baggrund er arbejdet med salg af fast ejendom og forretningsgang i forbindelse med indsats mod socialbedrageri ikke blevet fuldført i 2018. Områderne vil i stedet indgå i prioriteringen af Intern Revisions fokusområder i 2019.

   

  Øvrige opgaver i 2018

   

  Intern Revision har i 2018 været involveret i en række driftsopgaver samt øvrige opgaver:

  • overholdelse af regler for indkøb af julegaver til medarbejderne,
  • overholdelse af indkøbsaftale vedrørende el,
  • administration af borgermidler på bostederne,
  • opkrævning af administrationsvederlag i Kultur, Miljø & Erhverv,
  • anvendelse af virtuelle betalingskort,
  • implementering af ny økonomisystem og
  • udarbejdelse af årsregnskabet.

   

  Intern Revisions øvrige opgaver i 2018, og resultaterne heraf, er nærmere beskrevet i vedlagte bilag 1.

   

  Fokusområder i 2019 (revisionsplan)

   

  Der er udvalgt følgende fokusområder for Intern Revision i 2019:

  • opfølgning på de 8 indskærpelser fra 2018
  • Hjemmeplejen, Autismecenter Syd (inkl. indtægtsdækket virksomhed) og Hjernecenter Syd,
  • udførelse af økonomisk ledelsestilsyn,
  • funktionsadskillelse i Prisme,
  • momsafregning vedrørende kantiner,
  • anvendelse af fysiske betalingskort,
  • forretningsgange på udsatteområdet,
  • revision af kasse- og regnskabsregulativet,
  • salg af fast ejendom (udsat fra 2018) og
  • forretningsgang i forbindelse med indsats mod socialbedrageri (udsat fra 2018).

   

  Der er i bilag 2 redegjort nærmere for de konkrete indsatser inden for hvert enkelt fokusområde i 2018.

   

  Tilsynsbesøg i 2019

   

  I 2019 er der i lighed med 2018 planlagt med i alt ca. 30 tilsynsbesøg. Tilsynsbesøgene vil især være målrettet daginstitutioner/skoler og afdelinger på rådhuset, og således at målsætningen om tilsyn hvert andet år kan opfyldes. 

   

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at afrapporteringen fra Intern Revision for 2018 samt fokusområder for 2019 tages til efterretning.

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 13-08-2019

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/19817, Sagsinitialer: TWI

  Sagsfremstilling

  På grund af Folketingsvalget har BoligSyd i første omgang ikke kunne opnå godkendelse om regaranti ved Landsbyggefonden for den kommunegaranti Byrådet godkendte den 22. maj 2019 pkt. 95, i forbindelse med renovering af deres afdeling 2. Afdeling 2, der består af 80 boliger fordelt på fire afsnit, som er beliggende på Klosterkløften og Åbjerg, Parkvej, Slipskoven og Vestervang i Kruså. Begrundelse herfor er, at Landbyggefonden afventer forhandlinger af boligaftalen, da den nuværende ikke er forlænget.

   

  Med afsæt i det, har Landsbyggefonden skitseret et løsningsforslag om førtidsinvestering, som fremgår af vedhæftede notat, så BoligSyd kan igangsætte arbejderne og ikke skal i fornyet udbud, med forventet øgede priser til følge.

   

  Landbyggefondens forslag har den betydning, at kommunens samlede garanti forventes, at øges med 0,431 mio. kr.

   

  I sagen Byrådet godkendte i maj, godkendte kommunen at stille kommunegaranti for 32,644 mio. kr., hvoraf Landsbyggefonden skulle regarantere for 50 %, hvilke for den del ville give en kommunegaranti på 16,322 mio. kr. Ud over dette godkendte kommunen at stille garanti for yderligere 10,994 mio. kr. for den ustøttede del. Samlet godkendt kommunegaranti var 27,316 mio. kr.

   

  Efter byrådets godkendelse i maj, har det vist sig, at der ikke er behov for, at der stilles kommunegaranti for den ustøttede del på 10,994 mio. kr.

   

  Med Landsbyggefondens løsningsforslag og da der alligevel ikke skal stilles garanti for den ustøttede del, så vil ovenstående have den betydning, at den samlede kommunegarantien skal hæves med 0,431 mio. kr. til 27,747 mio. kr.

   

  BoligSyd har tilkendegivelse fra Landsbyggefonden om, at regarantien vil blive godkendt, så snart ny boligaftale er forhandlet på plads. I givet fald vil regarantien gøre, at kommunegarantien halveres.

   

  Endelig kommunegaranti kendes først, når byggeregnskab forligger.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at den samlede kommunegaranti hæves med 0,431 mio. kr. fra 27,316 mio. kr. til 27,747 mio. kr.

  Beslutning Økonomiudvalget den 13-08-2019

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/42350, Sagsinitialer: kkf

  Sagsfremstilling

  Løjt Børnehus har ansøgt Aabenraa Kommune om en kommunegaranti for en byggekredit til finansiering af den planlagte udvidelse. En sag som blev behandlet i økonomiudvalgets møde 18. juni 2019 (sag 163).

   

  I denne sag redegøres for rammerne for kommunal garantistillelse for selvejende institutioner, og der lægges op til, at der træffes beslutning om omfang og vilkår for en eventuel kommunal garantistillelse.

   

  En kommune har hjemmel til at stille garanti for lån, der optages af selvejende institutioner med kommunal deltagelse. En byggekredit sidestilles med et lån.

   

  Herved forstås dels, at der er kommunal involvering i driften (der udbetales driftstilskud) og dels at lånet optages med henblik på kommunale formål. Da udvidelsen af Løjt Børnehus er begrundet i dagpasning, har Aabenraa Kommune i den konkrete sag hjemmel til at stille en garanti.

   

  Byrådet har den 29. november 2017 vedtaget, at garantier for lån, der optages af almennyttige/ kulturelle institutioner generelt skal være vederlagsfri. Begrundelsen herfor er, at garantistillelse ikke giver anledning til forskelle mellem de kommunale og de selvejende institutioner. Følgelig vil en beslutning om at stille en kommunegaranti ikke udløse garantiprovision.

   

  Selvejende institutioner kan ikke afløfte moms af såvel driftsudgifter som anlægsinvesteringerne før de optages i kommunens regnskab – typisk ved årets udgang eller ved færdiggørelse af et anlægsprojekt.

   

  Udgangspunktet er, at Aabenraa Kommune ikke kan stille garanti for udgifter, som kommunen ikke har hjemmel til at afholde, og i og med, at momsen ikke er en kommunal udgift kan garantien maksimalt stilles for et beløb svarende til anlægsudgiften ekskl. moms.

   

  Aabenraa Kommune har afsat et rådighedsbeløb på 7,980 mio. kr. til udvidelsen af Løjt Børnehus. Aabenraa Kommune kan udbetaler anlægstilskuddet i rater men først det år, hvor rådighedsbeløbet er afsat. Der vil derfor være tidsmæssig forskydning mellem den selvejende institutions afregning af moms til deres leverandører og Aabenraa Kommunes afregning af anlægstilskud inkl. moms. Staben har beregnet, at med den foreliggende betalingsplan vil en udbetaling af 1. rate af anlægstilskuddet den 1. december 2019 med 2,400 mio. kr. samt 2. rate den 1. december 2020 med 5,580 mio. kr. betyde, at det samlede likviditetsbehov maksimalt udgør 7,575 mio. kr. Følgelig har den selvejende institution likviditet til at mellemfinansiere momsudlægget, når byggekredittens maks. er 7,980 mio. kr.

   

  Ved sagens behandling i Økonomiudvalget den 18. juni 2019 blev der anmodet om belysning af 2 forhold, dels en second opinion på projektet udgiftsniveau og dels en beskrivelse af, hvordan den selvejende institution vil overholde de udbudsretlige regler.

   

  Forvaltningen har udarbejdet en second opinion på projektets udgiftsniveau, hvor det planlagte byggeri/ombygning er sammenholdt med etableringen af Stubbæk børnehave. Endvidere har den selvejende institutions bestyrelse redegjort for, hvordan de udbudsretlige regler er overholdt ved valg af rådgiver. Begge forhold er beskrevet i vedlagte bilag.

  Økonomi og afledt drift

  En kommunegaranti til Løjt Børnehus vil udløse krav om, at der foretages deponering -alternativt at der modregnes i den låneadgang, som Aabenraa Kommune har jf. den årlige lånerammeopgørelse. Den normale praksis i Aabenraa Kommune er, at garantistillelser modregnes i lånerammeopgørelsen. Dette er administrativt det mest enkle, og for garantier der løber over en årrække er det den mest hensigtsmæssige metode. Alternativet er deponering af likviditet, der frigives i takt med at garantiforpligtelsen nedskrives.

   

  Den konkrete garanti forventes at løbe i max 2 år, hvorfor Staben vurderer, at deponering er den mest hensigtsmæssige løsning.

   

  En beslutning herom skal træffes i forbindelse med udarbejdelsen af lånerammeopgørelsen, som ligger til grund for sagen om låneoptagelse, der forelægges til politisk behandling i marts måned hvert år. De bevillingsmæssige korrektioner af valget kan indarbejdes i sagen om låneoptagelse.

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at svar vedr. projektets udgiftsniveau og overholdelse af de udbudsretlige regler tages til orientering,

  at der meddeles en garanti for en byggekredit på maksimalt 7,980 mio. kr., og

  at der ikke opkræves garantiprovision samt at der skal deponeres i forbindelse med sagen om låneoptagelse

  Beslutning Økonomiudvalget den 13-08-2019

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/40742, Sagsinitialer: HJJ

  Sagsfremstilling

  Folketinget har i 2017 vedtaget en ændring af lov om social service (jf. §18 a), som giver kommunerne hjemmel til at tegne ansvars- og ulykkesforsikringer for borgere, der i tilknytning til løsning af kommunale opgaver yder en frivillig indsats i kommunen. Herved kan borgere, der udfører frivillige indsatser, blive omfattet af den samme sikring og beskyttelse som kommunens ansatte inkl. borgere, der udfører frivilligt arbejde.

   

  Lovændringen har til formål at understøtte, at frivillige kan bidrage til lokalsamfundet og være med til at udvikle den lokale opgaveløsning og styrke samskabelsen mellem offentlige og frivillige aktører. Det er alene borgernes frivillige indsats i tilknytning til den kommunale opgavevaretagelse, som kommunen med lovændringen har fået hjemmel til at tegne forsikringer for, eller alternativt være selvforsikrende for.

   

  Der er således tale om en mulighed, og ikke en pligt. Kommunen kan fortsat vælge at opfordre de borgere, der udfører en frivillig indsats, til selv at tegne en privat heltids ansvars- og ulykkesforsikring.

   

  Lovændringen medfører ingen ændringer i forhold til udførelsen af frivilligt arbejde, der typisk udgør den største del af det frivillige engagement. Borgere, der udfører frivilligt arbejde, er i dag dækket på samme vis som kommunens ansatte og dækket af reglerne i arbejdsskadesikringsloven (den lovpligtige arbejdsskadeforsikring).

   

  Økonomiudvalget godkendte på mødet den 4. maj 2019 en sag vedrørende udbud af forsikringer. Forsikring af frivillig indsats indgår ikke i forsikringsudbuddet.

   

  I Aabenraa Kommune er der ved de frivilliges engagement i den kommunale opgaveløsning i overvejende grad tale om frivilligt arbejde, som allerede er omfattet af arbejdsskadesikringsloven, og omfanget af den frivillige indsats anses i den sammenhæng for at være relativt begrænset i kommunen.

   

  Der skelnes mellem frivilligt arbejde, som er dækket af reglerne i arbejdsskadesikringsloven, og frivillig indsats, som ikke er dækket af reglerne i arbejdsskadesikringsloven. Forskellen mellem frivilligt arbejde og frivillig indsats er reelt et spørgsmål om, i hvor høj grad forholdet mellem arbejdsgiver og den frivillige er formaliseret. Frivilligt arbejde er bl.a. kendetegnet ved, at en borger af egen fri vilje og uden løn udfører en opgave til gavn for almensamfundet, og det er således den værdi arbejdet har over for andre, der gør det til frivilligt arbejde. Frivillig indsats er kendetegnet ved, at borgeren ikke er i et tjenestelignende forhold med kommunen. Borgeren bestemmer således selv, hvornår og hvordan den frivillige indsats skal udføres.

   

  Såfremt Aabenraa Kommune vælger at forsikre de frivillige indsatser, skal kommunen, i henhold til lov om social service, fastsætte retningslinjer for om det er alle eller kun udvalgte frivillige indsatser og aktiviteter, der skal omfattes af kommunens forsikringsprogram, herunder om ordningen skal omfatte både ansvars- og ulykkesforsikringer. Kommunen skal dermed selv fastsætte regler for, hvilke frivillige indsatser og aktiviteter der skal forsikres.

   

  Aabenraa Kommune kan fortsat vælge, at opfordre de borgere, der udfører en frivillig indsats, til selv at tegne en privat heltids ansvars- og ulykkesforsikring. En fortsættelse af den eksisterende praksis på området - uden forsikring af den frivillige indsats – ændrer ikke ved, at Aabenraa Kommune som hidtil anerkender de frivilliges indsats og engagement i den kommunale opgaveløsning.

   

   

  Økonomi og afledt drift

  Et konkret forsikringstilbud fra et forsikringsselskab vil være betinget af, at Aabenraa Kommune leverer en udtømmende opgørelse over, hvilke specifikke indsatser der skal dækkes af forsikringen samt antallet af frivillige arbejdstimer pr. indsatsområde. Der eksisterer i øjeblikket ikke en udtømmende opgørelse over, hvor mange timers frivillig indsats der årligt ydes i Aabenraa Kommune.

   

  Staben vurderer, at en kortlægning af de specifikke frivillige indsatser, herunder antallet af arbejdstimer knyttet til den frivillige indsats, vil være forbundet med et uforholdsmæssigt stort administrativt ressourceforbrug, og kortlægningen vil involvere både de frivillige og lederne på de berørte arbejdspladser. Dette skal samtidig ses i lyset af, at behovet for frivillige ikke er statisk, men hele tiden ændrer sig samt ikke mindst, at omfanget af den frivillige indsats i forhold til frivilligt arbejde som tidligere nævnt er relativt begrænset i Aabenraa Kommune.

   

  Der er i det nuværende budget 2019 - 2022 ikke afsat midler til dækning af udgifter til forsikringspræmier og eventuel selvrisiko i forbindelse med forsikring af frivillig indsats. Staben har pt. ikke kendskab til sager, hvor frivillige i forbindelse med ydelsen af en frivillig indsats har været udsat for arbejdsulykker eller tilsvarende pådraget sig et erstatningsansvar.

   

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at det tages til orientering, at frivilligt arbejde er dækket af reglerne i arbejdsskadelovgivningen,

  at der ikke tages centralt initiativ til at forsikre frivillig indsats, og

  at Aabenraa Kommune indtil videre fortsætter sin hidtidige praksis på området og opfordrer borgere, der yder en frivillig indsats i tilknytning til den kommunale opgavevaretagelse, til selv at tegne en privat heltids ansvars- og ulykkesforsikring.

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 13-08-2019

  1. og 3. at godkendt, idet sagen drøftes i relevante fagudvalg med henblik på at identificere områder, hvor der er en frivillig indsats.

  2. at udsat.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/35923, Sagsinitialer: KSLAR

  Sagsfremstilling

  Aabenraa Kommunes hovedsamarbejdsudvalg (HMU) drøftede i forlængelse af HR-regnskab 2018, hvordan kommunens mål om i 2020 at have et sygefravær på 2013-niveau (4,3 %) kan indfries. 

   

  Sygefraværet i Aabenraa Kommune er steget fra 4,3 % i 2013 til 5,3 % i 2018.

   

  Staben præsenterede på baggrund af denne drøftelse forslag til nye initiativer til at forebygge sygefraværet i Aabenraa Kommune for HMU. Forslagene er også drøftet med kommunens chefer i chefforum.

   

  Vedlagt er som bilag de forslag fra Stabens bruttokatalog, som har opbakning hos både ledere og medarbejdere. Det drejer sig om følgende 6 forslag:

   

  1. Investere sygedagpenge (graviditet) i højere barselsudligning
  2. Decentrale måltal for sygefravær
  3. Struktureret samarbejde med Jobcentret
  4. Struktureret opfølgning på sygefravær fra Personaleafdelingen
  5. Udbygge trivselsordning med flere ressourcer til erhvervspsykolog
  6. Undervisning af tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter og ledere i håndtering af sygefravær via MED-klippekort

   

  Det første forslag i kataloget adskiller sig markant fra de øvrige forslag, idet dette forslag indeholder en betydelig konsekvens for de institutioner og afdelinger, som har sygemeldte gravide medarbejdere.

   

  Forslag 2, forslag 5 og forslag 6 kan igangsættes inden for de nuværende rammer. Direktionen har efter drøftelse i HMU besluttet at iværksætte disse initiativer. Nærmere udmøntning drøftes med HMU på mødet i september 2019.

   

  Forslagene præsenteres også på minibudgetseminaret i september 2019.

   

  Indsatsernes effekt evalueres med udgangen af 2020 og udgangen af 2021.

  Økonomi og afledt drift

  Forslag 1: Ingen budgetmæssige konsekvenser. Institutionerne modtager fra 01.01.2020 og 2 år frem (forsøgsperiode) ikke dagpengerefusion for sygemeldte gravide medarbejdere, men får til gengæld 100 % refusion i den gravide medarbejders barselsperiode.

   

  Forslag 3 og forslag 4: Udgiften på 1 mio. kr. finansieres ved at regulere P/L-fremskrivningen med i alt 0,75 mio. kr. fra 2020 og frem samt omplacere 0,25 mio. kr. årligt fra rammen til sygedagpengeudgifter.

   

  Forslag 2, forslag 5 og forslag 6 håndteres indenfor de nuværende rammer.

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at økonomiudvalget godkender, at forslag 1 afprøves i en forsøgsperiode på 2 år med virkning fra 1. januar 2020,

  at økonomiudvalget godkender forslag 3 og finansierer udgiften på 250.000 kr. ved en regulering af P/L-fremskrivningen af alle lønbudgetter for 2020 og i overslagsårene samt omplacerer 250.000 kr. fra rammen til sygedagpengeudgifter,

  at økonomiudvalget godkender forslag 4 og finansierer udgiften på 500.000 kr. ved en regulering af P/L-fremskrivningen af alle lønbudgetter for 2020 og i overslagsårene, og

  at økonomiudvalget tager orienteringen om direktionens beslutning om at iværksætte forslag 2, forslag 5 og forslag 6 inden for de nuværende rammer til efterretning.

  Beslutning Økonomiudvalget den 13-08-2019

  Godkendt.

   

  Lars Kristensen deltog ikke i behandlingen af sagen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/1579, Sagsinitialer: KSLAR

  Sagsfremstilling

  Økonomiudvalget og HMU besluttede i 2017, at der skal afholdes to årlige dialogmøder.

   

  Her følger oplæg til dagsorden for dialogmøde mellem Økonomiudvalget og HMU den 20. august 2019.

   

  Oplæg til dagsorden for dialogmødet forelægges både for Økonomiudvalget og for medarbejdersiden i HMU med henblik på, at udvalgene respektive kan komme med input til dagsordenen.  

   

  Udkast til dagsorden

   

  1. Dialog om næste års budget

  Økonomiudvalget og HMU drøfter næste års budget.

   

  2. Dialog om nye initiativer til at forebygge sygefraværet i Aabenraa Kommune

  Økonomiudvalget og HMU drøfter forslag til nye initiativer til at nedbringe sygefraværet i Aabenraa Kommune.

   

  3. Orientering om endelige konklusioner i rekrutteringsanalysen i Social & Sundhed

  Personalechef Karen Storgaard Larsen præsenterer de endelige resultater fra Aabenraa Kommunes analyse af rekrutteringssituationen for social- og sundhedsfaglig personale i Social & Sundhed.

   

  4.  Eventuelt

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at Økonomiudvalget drøfter oplægget til dagsorden til dialogmødet mellem Økonomiudvalget og HMU, og

  at Økonomiudvalget drøfter eventuelle tilføjelser til dagsordenen.

  Beslutning Økonomiudvalget den 13-08-2019

  Godkendt.

   

  Lars Kristensen deltog ikke i behandlingen af sagen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/44013, Sagsinitialer: AHMT

  Sagsfremstilling

  Stillingen som direktør for Social og Sundhedsforvaltningen er blevet ledig på en tragisk baggrund. Direktionen har drøftet om vakancen giver anledning til at revurdere den overordnede administrative organisering og styreform. Det er direktionens vurdering, at den nuværende administrative organisering og styreform er meget hensigtsmæssig i forhold til de opgaver kommunen har på kort og langt sigt. Der er ikke noget, der tyder på, at kommunen får en markant anden opgave på sundhedsområdet, som ville have været konsekvensen af en nedlæggelse af regionerne. Der er fortsat tale om et meget stort driftsområde, som kræver en betydelig ledelsesmæssig bevågenhed. Samtidig er det et meget borgernært område, og det er derfor vigtigt, at der både i forhold til borgere og politikere er en tydelighed i, hvem der er ansvarlig for området. Den nuværende styringsmodels styrke er en klar ansvarsfordeling i forhold til social- og sundhedsområdet, mens modellens teoretiske akilleshæl er en manglende prioritering af det tværgående samarbejde på tværs af forvaltninger. Det er dog direktionens vurdering, at direktionsmedlemmerne formår at indgå i direktionen med fokus på det tværgående.

   

  Det er fastsat i kompetenceplanen, at det er Byrådet, der ansætter direktører. Der skal nedsættes et indstillingsudvalg med personalerepræsentanter, politikere, direktørkollega, chefer og ledere fra området og kommunaldirektøren som formand . Det er ligeledes fastlagt i de interne procedureregler, at der anvendes ekstern konsulent til opgaven.

   

  Der er indhentet tilbud fra Lundgaardkonsulenterne, som er vedlagt. Tilbuddet indebærer, at stillingen slås op den 2. september efter en involverende proces med beskrivelse af job- og personprofillen. Første samtale finder sted den 1. oktober, mens anden samtale finder sted den 9. oktober. Herefter kan Byrådet behandle sagen enten den 9. oktober, hvis Økonomiudvalget indvilliger i at afholde et ekstraordinært møde samme dag for at anbefale sagen og Byrådet accepterer at behandle sagen med kort varsel. Det kan være en fordel i forhold til både ansøgeren og personalet på området, at der snarest bliver en afklaring. Alternativt kan behandlingen finde sted den 30. oktober.

  Økonomi og afledt drift

  Udgiften på knap 100.000 kr. afholdes indenfor direktionens budget.

  Høring/udtalelse

  Der deltager minimum 2 personalerepræsentanter i indstillingsudvalget.

  Indstilling

  Kommunaldirektøren indstiller,

  at den vedlagte tids- og procesplan godkendes,

  at den politiske repræsentation i indstillingsudvalget udgøres af borgmester og formandsskabet for Social- og Sundhedsudvalget, og

  at Økonomiudvalget drøfter, om man er indstillet på at afholde et ekstraordinært møde den 9. oktober med henblik på  besættelse af stillingen samme dag.

  Beslutning Økonomiudvalget den 13-08-2019

  1. og 2. at godkendt.

  Der afholdes ekstraordinært møde den 9. oktober med henblik på besættelse af stillingen samme dag.

   

  Lars Kristensen deltog ikke i behandlingen af sagen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/16477, Sagsinitialer: NMOES

  Sagsfremstilling

  Teknik- og Miljøudvalget vedtog den 3. april 2018 Forslag til Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2018-2022 for Aabenraa Kommune sammen med udkast til afgørelse om ikke pligt til miljøvurdering af planen.

   

  Tillæg nr. 1 til Aabenraa Kommunes Spildevandsplan 2018-2022 giver mulighed for, at der kan

  erhverves arealer til anlæg af 2 regnvandsbassiner og diverse ledningsanlæg i Løjt Kirkeby.

   

  Tillægget giver desuden mulighed for separatkloakering af 8 ejendomme, som ikke er kommet

  med i Spildevandsplan 2018-2022 sammen med resten af kloakprojektet i Løjt Kirkeby.

   

  Alle borgere, som er direkte berørt af spildevandsplanen, har modtaget et brev om høring af

  planen. Derudover har forslaget været i offentlig høring i 8 uger på kommunens hjemmeside. Der er i høringsperioden ikke indkommet høringssvar eller henvendelser vedrørende tillægget.

   

  Screeningsafgørelsens klagefrist er udløbet. Der er ikke indkommet klager over denne afgørelse.

   

  Ekspropriation

  Det er kommunens forsyningsselskab, Arwos, der skal gennemføre ledningsarbejdet, ligesom

  det er Arwos, der senere skal drive ledningsanlægget og dermed have adgang til anlægget.

   

  Kultur, Miljø & Erhverv vil sammen med Arwos arbejde for, at der indgås frivillige aftaler med ejerne af de ejendomme, hvor ledningerne skal passere og/eller, hvor der skal sættes brønde, for på den måde at sikre, at ejendomsejerne bliver kompenseret, dels for rådighedsindskrænkning og dels for deklarationer på deres ejendomme.

   

  I de tilfælde, hvor der ikke kan opnås enighed igennem frivillige aftaler, foreslås rådighedsindskrænkninger og deklarationer gennemført ved ekspropriation.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2018-2022 godkendes,

  at Byrådet udtrykker ekspropriationsvillighed, og

  at forvaltningen overdrages kompetencen til at gennemføre ekspropriation.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 26-06-2019

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 13-08-2019

  Anbefales godkendt.

   

  Lars Kristensen deltog ikke i behandlingen af sagen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/38151, Sagsinitialer: jejk

  Sagsfremstilling

  Denne sag omhandler behandling af forslag vedrørende betalingsparkering på Toldpladsen i Padborg. I budgetaftalen er beskrevet, at sagen drøftes med Padborg Transportcenter. Økonomiudvalget har tidligere besluttet, at Teknik- og Miljøudvalget skal behandle problemstillingen.

   

  Kultur Miljø & Erhverv har bedt Padborg Transportcenter om udtalelse og stillingtagen til indførelse af betalingsparkering. Henvendelsen er bilagt.

   

  Padborg Transportcenter har besvaret henvendelsen og til besvarelsen involveret Bov Lokalforum.

   

  Det fremgår af besvarelsen, at der ikke anbefales betalingsparkering på Toldpladsen, bl.a. fordi det forventes at medføre yderligere lastbilparkering på områdets mindre veje, herunder boligveje. Besvarelsen er bilagt.

   

  Indstilling

  Kultur, Miljø og Erhverv indstiller,

  at der ikke indføres betalingsparkering på Toldpladsen.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 26-06-2019

  Godkendt.

  Arne Leyh Petersen(O) stemmer imod med den bemærkning, at han og DF-gruppen finder det helt og aldeles urimeligt at toldpladsens drift finansieres af skatteborgerne i Aabenraa Kommune.

  Herefter begærer Arne Leyh Petersen(O) sagen i Byrådet.

  Beslutning Økonomiudvalget den 13-08-2019

  Godkendt, idet

  8 stemte for (V, S, C, A)

  2 stemte imod (O)

   

  Ejler Schütt og Arne Leyh Petersen (O) stemmer imod, idet Dansk Folkeparti finder det helt og aldeles urimeligt, at toldpladsens drift skal betales af skatteborgerne i Aabenraa Kommune.

   

  Lars Kristensen deltog ikke i behandlingen af sagen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/26376, Sagsinitialer: jejk

  Sagsfremstilling

  Denne sag er en opfølgning på undersøgelsen af behovet for renovering af svømmehallen ved Arena Aabenraa. I sagen skal der principielt tages stilling til, om svømmehallen skal renoveres, eller om den skal erstattes af en ny.

  Der er i juni 2019 blevet gennemført en nødvendig understøtning af konstruktioner omkring selve bassindelen samt en bygningsbesigtigelse og gennemgang for vurdering af bygningens tilstand på klimaskærm og installationer. De relevante bygningsdele er vurderet ud fra bygningernes alder, der for ældste dels vedkommende er opført i 1970 og resten i 2005-2007. Omfanget af behov for understøtning er blevet risikovurderet, og der opsættes understøtning afmålt hertil. Der er fra rådgiverens side anvist en handlingsperiode på 1 år.

  Der foreligger på nuværende tidspunkt hovedkonklusioner, som generelt understøtter alle tidligere oplysninger om renoveringsomfang og økonomisk størrelse.

   

  Forvaltningen modtager i uge 26 den endelige rapportering til gennemsyn og kommentering.

   

  Konstruktioner

  Konstruktionerne  i den ældre del af svømmehallen trænger dels til udskiftning, dels til vedligeholdelse, som man skal være opmærksom på for at undgå en yderligere nedbrydning af bygningsdele.

   

  Tagbeklædningen på den ældre del er i en sådan stand, at det bør overvejes at udskifte denne. Det samme gælder tagbelægningen på taget over omklædning og opholdsarealer. Tage bør dog som minimum på nuværende tidspunkt gennemgås grundigt for konstateret risiko for utætheder, som bør udbedres straks.

   

  For at undgå yderligere nedbrydning er en istandsættelse og vedligeholdelse af facader nødvendig inden for en årrække, således at opståede skader i murværk ikke udvikles, og at træbeklædninger ikke nedbrydes yderligere.

   

  Vinduer, som sidder i facadekasser i den ældre del af svømmehallen, fremstår generelt slidte med diverse fejl og nedbrydninger. Det må derfor forventes, at der inden for en kortere årrække skal ske en renovering af vinduerne, hvor ruder udskiftes og facadekasse istandsættes, kobberbeklædning eftergås og tæthed mod facade sikres.

   

  Installationer

  Installationerne i den ældre del af svømmebadsanlægget er nedslidt, og der skal foretages en del udskiftninger og renoveringer for at forlænge anlæggenes levetid. Installationerne i den nye del af svømmebadsanlægget er generelt i god stand, dog er der tæringsskader i ventilationsanlægget, der skal tages hånd om for at forlænge anlæggets levetid.   

   

  Forvaltningen vil kunne kvalificere omfang og overslag yderligere, men sagen er akut og sagens økonomi er så betydelig, at forvaltningens og Arena Aabenraas budgetter ikke vil kunne finansiere sagen uden betydelig påvirkning af anden vedligeholdelse af Arena Aabenraa og øvrig bygningsmasse i kommunen. Der gøres opmærksom på, at de midlertidige foranstaltninger, der er installeret, kun har en virkeperiode på 1 år, fordi skadesudviklingen er accelererende.

   

  Forvaltningen ser følgende muligheder:

  1. Sagen oversendes til budgetforhandlingerne for budget 2020 som akut, idet der skal findes finansiering til en renovering af svømmehallen med virkning fra 2020 og de følgende 3 år.
  2. Sagen oversendes til budgetforhandlingerne for Budget 2020 som akut, idet der skal findes finansiering til nybyggeri af en tilsvarende svømmehal.

   

  Forvaltningen vil inden de kommende budgetforhandlinger kunne kvalificere de 2 muligheder såvel økonomisk som tidsmæssigt.

  Økonomi og afledt drift

  Inden for 0-1 år vurderes det, at der skal gennemføres arbejder for 12,3 mio. kr.

  Inden for 1-5 år vurderes det, at der skal gennemføres arbejder for 5,1 mio. kr., og inden for 5-10 år ca. 1 mio. kr.

  Til udførelsen af ovenstående forventes udgifter til byggeplads, honorar og uforudsete udgifter for omkring 9,5 mio. kr.

   

  Den samlede totalsum for renovering opgøres på baggrund af hovedkonklusionerne til 27,9 mio. kr. Forvaltningen skønner, at totalsummen bør betragtes med en usikkerhed på op til 30%, indtil et egentligt hovedprojekt kan udarbejdes.

   

  Et alternativ til renovering kan være nyanlæg. Forvaltningen har undersøgt prisniveauet for en ny svømmehal i samme størrelse. Pris 50 mio. kr. og en forventet leveringstid på 3 år. 

   

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der tages stilling til  mulighed 1 eller mulighed 2.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 25-06-2019

  Mulighed 2 anbefales godkendt.

   

  Afbud: Jonas Niclas Haase og Kurt Andresen.

  Beslutning Økonomiudvalget den 13-08-2019

  Sagen indgår i budgetlægningen for 2020. Økonomiudvalget ønsker nærmere belysning af levetidsforlængelse.

   

  Lars Kristensen deltog ikke i behandlingen af sagen.