Beslutningsprotokol

tirsdag den 20. august 2019 kl. 15:30

Mødested: Lokale 412, Skelbækvej
Udvalg: Økonomiudvalget
Medlemmer: Thomas Andresen, Kirsten Nørgård Christensen, Philip Tietje, Lars Kristensen, Erwin Andresen, Ejler Schütt, Arne Leyh Petersen, Karsten Meyer Olesen, Povl Kylling Petersen, Kim Brandt, Jan Riber Jakobsen
Bemærkninger: Afbud: Lars Kristensen, Arne Leyh Petersen, Kim Brandt.
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 19/2227, Sagsinitialer: kae

  Beslutning Økonomiudvalget den 20-08-2019

  Godkendt, idet sagerne 201 og 202 gøres åbne.

   

  Afbud: Lars Kristensen, Arne Leyh Petersen, Kim Brandt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/2227, Sagsinitialer: kae

  Beslutning Økonomiudvalget den 20-08-2019

  Brev til transportministeren vedrørende parkeringsforhold for chauffører.

   

  Afbud: Lars Kristensen, Arne Leyh Petersen, Kim Brandt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/36351, Sagsinitialer: kkf

  Sagsfremstilling

   

  Formålet med en finanspolitik er at fastlægge rammerne for en aktiv styring af kommunens finansielle portefølje under hensyn til de risici, man påtager sig. Grundlæggende indeholder finanspolitikken 3 elementer. Dels fastsættelse af kompetenceforhold, dels fastsættelse af risiko og dels andre særlige forhold.

   

  Byrådet besluttede i mødet den 24. april 2019, at der skal fremlægges et forslag til en finanspolitik inspireret af vækststrategien 2018-2030 og med afsæt i risikominimering.

   

  Staben har rådført sig med kommunes 2 kapitalforvaltere og har på baggrund heraf udarbejdet vedlagte forslag til en revideret finanspolitik.

   

  Kompetenceforholdene er uændrede i det reviderede forslag. Risikomæssigt ligger Aabenraa Kommunes finanspolitik på linje med andre kommuner, og det vurderes, at det er et fornuftigt niveau set i forhold til mulighederne for positive og negative udfald. Der er indarbejdet et nyt begreb til at fastsætte risiko i forslaget til en revideret finanspolitik. 

   

  Tabellen i afsnit 2.3 viser rammerne for fordeling mellem forskellige aktivklasser:

   

  Aktivkategori

  Minimum

  Maksimum

  Kontantkonto og aftaleindlån

  0%

  50%

  Danske børsnoterede statsobligationer, realkredit og særligt dækkede obligationer (SDO/SDRO)

  25%

  100%

  Emerging Markets obligationer

  0%

  10%

  Disse 4 kan maksimalt udgøre 25%

  Virksomhedsobligationer (investment grade)

  0%

  25%

  Virksomhedsobligationer (high yield)

  0%

  10%

  Aktier

  0%

  15%

   

  Fordelingen mellem aktivklasser foreslås videreført i uændret udgave.

   

  Varighedsbegrebet, som hidtil har været anvendt som måltal for risiko, er et udtryk for en obligations rentefølsomhed. En varighed på 5 som er maksimum i den nuværende finanspolitik indebærer, at obligationsporteføljen maksimalt må have et kursudsving på 5% ved en renteændring på 1 %. Varighedsbegrebet er ikke egnet til at beskrive risiko på andre investeringer end danske obligationer

   

  Kapitalforvaltere anvender begrebet VaR (er en forkortelse for ”Value at Risk”) som mål for, hvor stor risiko der er for tab. VaR er et brancheanerkendt måltal for porteføljens forventede maksimale tab på 12-måneders horisont indenfor 95% sandsynlighed. I måltallet indgår såvel kontantindskud, aftaleindskud og placering i værdipapirer og investeringsforeninger.

   

  Aabenraa Kommunes kapitalforvalter har beregnet det maksimale tab, hvis rammerne i tabellen ovenfor udnyttes til det mest risikobetonede. Her udgør VaR 5,44%. Det betyder, at der med maksimalt (95% sandsynlighed) kan forventes et tab på 5,44% indenfor 12 måneder.

   

  VaR  indgår i den løbende rapportering, som modtages fra kapitalforvalterne, og det foreslås derfor, at VaR indarbejdes som måltal i politikken, og at grænseværdien afrundes til 5,5%.

   

   

  Andre særlige forhold

  I finanspolitikkens afsnit 2.4 har Aabenraa Kommune beskrevet, hvilke typer af investeringer der ikke må investeres i. I den nuværende udgave af finanspolitikken omfatter det virksomheder, der overtræder internationalt anerkendte normer vedr. våbenproduktion, menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljøbeskyttelse og antikorruption.

   

  Der er et tiltagende fokus på, hvilke typer af virksomheder kommunerne investerer i. Kommuner bliver bl.a. listet i forhold til, om man har taget stilling til at fravælge investeringer i virksomheder, der har omsætning baseret på fossile brændsler. Derudover kan der være et etisk aspekt i at fravælge virksomheder baseret på alkohol, tobak samt indtægter fra spil.

   

  Et fravalg af områder, der må investeres i, skal kunne realiseres i praksis, hvorfor der i det vedlagte forslag til en revideret finanspolitik er indarbejdet en ny afgrænsning, som omfatter virksomheder, hvor mere end 5% af omsætningen kommer fra fossile brændsler (olie, gas, kul), alkohol, tobak samt spil. Der er etableret investeringsforeninger, hvor der fravælges sådanne virksomheder, hvorfor det således er muligt at omsætte beslutningen i konkrete investeringer.

   

  Baggrunden for at grænseværdien ligger på 5% og ikke en nultolerance er, at der så vil være en lang række virksomheder, som der ikke kan investeres i. Eksempelvis luftfartsselskaber, som en 0% omsætningsgrænse for alkohol vil afgrænse, da de fleste selskaber har en mindre omsætning, der relaterer sig til salg af alkohol.

   

  FN´s verdensmål, som ligger til grund for vækststrategien, indeholder 17 mål og langt over 100 delmål. Kommuner må kun investere i virksomheder via investeringsforeninger, og dermed er vi begrænset til, at vi kan vælge mellem de foreninger, som er udbudt i markedet.

   

  Det er forvaltningens vurdering, at en investeringsstrategi, som tager hensyn til FN´s verdensmål, kan realiseres ved, at man vælger at investere i investeringsforeninger, hvor der foretages en aktiv indsats i forhold til at påvirke virksomhederne i den ønskede retning. Dette foregår ikke nødvendigvis direkte med afsæt i verdensmålene, men med afsæt i det såkaldte ESG regime (Environmental, Social og Governance) – det vil sige miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige - forhold.

   

  Det foreliggende forslag til finanspolitik lægger således op til, at Aabenraa Kommune vælger både at afgrænse udvalgte områder og samtidig vælger at investere i virksomheder, statsobligationer og statslige selskaber ud fra en ESG-betragtning. Det er vurderingen, at det er den bedste metode til både at skabe sammenhæng til vækststrategien og samtidig have fokus på risikominimering.

   

  En implementering af den nye strategi vil medføre en omlægning af de nuværende investeringer i virksomheder. Der er omkostninger forbundet hermed. En straksomlægning vurderes at koste i omegnen af 0,3 mio. kr. Hvis en implementering f.eks. skal være gældende fra 1. januar 2020, er der 4-5 måneder til at foretage en omlægning, hvorfor denne kan indtænkes i den løbende omplacering af investeringerne, og således skal der i mindre omfang foretages ekstraordinære omlægninger med deraf følgende ekstraordinære omkostninger.

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at den reviderede finanspolitik godkendes med ikrafttrædelse 1. januar 2020

  Beslutning Økonomiudvalget den 20-08-2019

  Anbefales godkendt.

   

  Afbud: Lars Kristensen, Arne Leyh Petersen, Kim Brandt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/44228, Sagsinitialer: kkf

  Sagsfremstilling

  Det fremgår af Aabenraa Kommunes finanspolitik, at Økonomiudvalget halvårligt (efter 2. kvartal samt i forbindelse med regnskabsafslutningen) orienteres om status på kommunens finansielle portefølje på såvel aktiv- som passivsiden.

   

  Aabenraa Kommunes rådgiver har fremsendt en rapport over passivsiden pr. ultimo 2. kvartal 2019. Heri fremgår, at Aabenraa Kommunes langfristede gæld pr. 30.6.2019 udgjorde 614,956 mio. kr. Heraf er 100 % optaget i danske kroner og af den samlede gæld er 49 % variabelt forrentet. Denne fordeling ligger indenfor finanspolitikkens risikomodel.

   

  Aabenraa Kommune har to aftaler om formuepleje, som bliver forvaltet efter de af Økonomiudvalget i finanspolitikken fastlagte investeringsrammer.

   

  Aabenraa Kommunes finansielle rådgivere har fremsendt  statusrapporter for investeringerne. Danske Bank forvalter en kapital på ca. 200 mio. kr. Kommunens investering er primært placeret i obligationer. Det samlede afkast over de første 6 måneder viser en nettoindtægt på 7,394 mio. kr. svarende til 3,67 %.

   

  Sydbank forvalter en kapital på ca. 75 mio. kr. Kommunens investering er primært placeret i obligationer. Det samlede afkast frem til udgangen af juni viser en indtægt på 2,051 mio. kr. svarende til 2,76 %.

   

  Dette ligger betydeligt over alternativet, der er at placere midlerne som bankindlån (hvor renten er negativ).

   

  Staben henleder opmærksomheden på, at der er en sammenhæng, således at lavere renteindtægter af formuen i et vist omfang modsvares af lavere renteudgifter på den variabelt forrentede del af gælden.

   

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 20-08-2019

  Godkendt.

   

  Afbud: Lars Kristensen, Arne Leyh Petersen, Kim Brandt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/42460, Sagsinitialer: PBRU

  Sagsfremstilling

  I budgetforlig 2019 er der afsat 50.000 kr. årligt (2019-2022) til venskabsbysamarbejde. På Økonomiudvalgets foranledning (beslutning 19. marts 2019) har Byråds- og Direktionssekretariatet gennemført interviews af Økonomiudvalgets medlemmer og på baggrund heraf udarbejdet kommissorium for at genoptage venskabsbysamarbejdet i Norden.

   

   

  Interviewrunden afslørede forskellige holdninger til et fremtidigt venskabsbysamarbejde. Der var dog udbredt enighed om, at en eventuel genoptagelse af samarbejdet med de tidligere nordiske venskabsbyer Hønefoss (Norge), Lojo (Finland), Skagaströnd (Island) og Växjö (Sverige) bør tage afsæt i de strategiske interesser, som udspringer af kommunens Vækststrategi, og at et samarbejde også kan være fagligt og ske på embedsmandniveau. Det kan for eksempel være erfaringsudveksling med Växjö, som EU-Kommissionen i 2018 har kåret til Europas grønneste by, og som i år udvikler ny strategi for bæredygtig byudvikling, grøn energi og grøn vækst.

   

  Der blev desuden peget på fejringen af Genforeningen 2020 som mulig anledning til at invitere venskabsbyerne til Aabenraa.

   

  Der lægges derfor op til, at Byråds- og Direktionssekretariatet foranlediger, at de 4 byer inviteres officielt til ét af de store genforeningsarrangementer i 2020 (åbningen af Genforeningsparken den 30. maj 2020 eller den historiske markering af 100-året for Genforeningen den 10. juli 2020), og at der i forbindelse hermed tages en nærmere drøftelse med de 4 byer om Aabenraa Kommunes mulige genoptagelse af venskabsbysamarbejdet bilateralt eller som en samlet pakke, herunder om samarbejdets indhold.

   

  Aabenraa Kommune har i forvejen et venskabsbysamarbejde med tyske Kaltenkirchen. Denne sag vedrører ikke dette samarbejde. Det kan dog oplyses, at Kaltenkirchen inviteres til fejringen af Genforeningen 2020.

  Indstilling

  Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,

  at Aabenraa Kommunes tidligere nordiske venskabsbyer Hønefoss, Lojo, Skagaströnd og Växjö inviteres officielt til fejringen af Genforeningen 2020, og

  at Aabenraa Kommunes mulige genoptagelse af det nordiske venskabsbysamarbejde drøftes i forbindelse med mødet, herunder samarbejdets indhold.

  Beslutning Økonomiudvalget den 20-08-2019

  Godkendt.

   

  Afbud: Lars Kristensen, Arne Leyh Petersen, Kim Brandt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/45631, Sagsinitialer: jpet

  Sagsfremstilling

  Økonomiudvalget har i forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplan nr. 107 Padborg Transportcenter og kommuneplantillæg nr. 11 på mødet den 19. marts 2019 bedt forvaltningen fremlægge et forslag til udvidet tilsyn på overnatningsforhold i lokalplansområdet.

   

  Ønsket herom skal bl.a. ses i sammenhæng med sagen, hvor filippinske chauffører kom på forsiden af diverse medier for at leve under kummerlige forhold hos en transportvirksomhed samt det forhold at transportbranchen i større grad end tidligere anvender chauffører, som ikke er bosiddende i Danmark.

   

  I nærværende bilag er beskrevet 3 modeller for et udvidet tilsyn. Hver af modellerne medfører et øget ressourcebehov.  

   

  Model 1

  Tilsyn i forbindelse med hver ansøgning om byggetilladelse i lokalplanområdet, ca. 26 om året ud fra de seneste års data.

  Frekvensen følger aktivitetsniveauet i området og tilsynene er fordelt løbende over året.

  Ressourcebehov: kr. 125.000 årligt.

  Model 2

  Kampagnetilsyn på 10 virksomheder, som udvælges efter saglige kriterier.

  Selve tilsynet foregår i én koncentreret periode (f.eks. én uge om året).

  Ressourcebehov: kr. 50.000 årligt.

  Model 3

  Tilsyn i weekender og udenfor almindelig arbejdstid, som udvælges efter saglige kriterier.

  Tilsynet foretages på 5 forskellige virksomheder om måneden, på 8 weekender / aftener om året, dvs. i alt ca. 40 virksomheder.

  Ressourcebehov: kr. 195.000 årligt.

   

  Hver model kan op- eller nedjusteres. Desuden kan modellerne kombineres.

  Økonomi og afledt drift

  Der er på Vækstudvalget for Land og By afsat 5,515 mio. kr., heraf 1,261 mio. kr. til politikområdet ”Landdistrikter”, hvor største budgetpost er ”Landdistrikternes materialepulje” på 0,526 mio.kr. Der er to alternativer til finansiering af tilsyn i Padborgområdet:

   

  1)     Godkendte model finansieres af landdistrikternes materialepulje

  2)     Godkendte model finansieres af kassen.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at model 2 vælges, finansieret af ”landdistrikternes materialepulje” under politikområdet ”Landdistrikter.

   

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 15-08-2019

  Der vælges en modificering af model 3 finansieret af Planlægningskontoen i 2019 med 0,025. mio. kr.

  Det anbefales at finansieringen af den modificerede model 3 i 2020 videresendes til behandling på budgetseminaret.

   

  Udvalget ønsker at formen af tilsynet drøftes med Padborg Transportcenter og andre relevante parter, herunder faglige organisationer, så tilsyn udføres så målrettet og effektivt som muligt. Det ønskes at tilsynet suppleres med en forudgående oplysningskampagne i samarbejde med Padborg Transportcenter. 

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 20-08-2019

  Det godkendes at financieringen og yderligere beskrivelse af den modificerede model 3 i 2020 videresendes til behandling på budgetseminaret.

   

  Afbud: Lars Kristensen, Arne Leyh Petersen, Kim Brandt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/8661, Sagsinitialer: klh

  Sagsfremstilling

  Forslag til Lokalplan nr. 107 Padborg Transportcenter og forslag til Kommuneplantillæg nr. 11 har været fremlagt i fornyet høring fra den 8. maj 2019 til den 22. maj 2019. Formålet med den fornyede høring var at give borgerne og virksomheder mulighed at tage stilling til muligheden for et streetsportscenter på adressen Lejrvejen 8b i henhold til byrådsbeslutning af 27. marts 2019 sag nr. 54.

   

  Der var indarbejdet lokalplanbestemmelser for et streetsportscenter i de to planforslag og miljøvurdering, der var i fornyet høring.

   

  I forbindelse med den fornyede høring indkom der i alt 2 høringssvar. Disse høringssvar kom fra Dansk Gas Distribution og Energinet og var en genfremsendelse af deres høringssvar til det oprindelige lokalplanforslag og således ikke relateret til spørgsmålet om indarbejdelse af et streetsportscenter. Forvaltningen har udarbejdet et høringsnotat dateret 13. juni 2019 med resumé af de indkomne høringssvar i den fornyede høring, forvaltningens bemærkninger hertil og forslag til beslutning.

   

  Forvaltningen fremlægger to løsningsforslag:

   

  1)     At Lokalplan nr. 107 Padborg Transportcenter og Kommuneplantillæg nr. 11 vedtages endeligt uden mulighed for et streetsportscenter på adressen Lejrvejen 8b og kun med de ændringer, som Byrådet besluttede den 27. marts 2019.

   

  2)     At Lokalplan nr. 107 Padborg Transportcenter og Kommuneplantillæg nr. 11 vedtages endeligt med mulighed for et streetsportscenter på adressen Lejrvejen 8b med de ændrede bestemmelser, som blev fremlagt i den fornyede høring.

   

  Økonomiudvalget bad desuden på deres møde den 19. marts 2019 forvaltningen fremlægge forslag til udvidet tilsyn på overnatningsforhold i lokalplanområdet. Forvaltningen fremlægger dette forslag med en særskilt sagsbehandling inden lokalplan nr. 107 vedtages endeligt i Byrådet.

  Planmæssige forhold

  Med den endelige vedtagelse af Lokalplan nr. 107 Padborg Transportcenter aflyses de 10 nuværende lokalplaner og 2 byplanvedtægter. Lokalplanen medfører ikke ændringer af zoneforholdene.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at forslag til Lokalplan nr. 107 Padborg Transportcenter og Kommuneplantillæg nr. 11 vedtages endeligt og offentliggøres med de ændringer, som er foreslået i høringsnotat af 20. februar 2019, og

  at der ikke indarbejdes et streetsportscenter på adressen Lejrvejen 8b i den endelige Lokalplan nr. 107 Padborg Transportcenter og Kommuneplantillæg nr.11.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 27-06-2019

  Erwin Andresen(S) fremsatte et ændringsforslag, som går imod at der placeres et streetsportscenter i erhvervsområdet, og at det undersøges om det kan placeres i tilknytning til et eksisterende fritidsanlæg.

   

  For stemte Søren Frederiksen(V), Philip Tietje(V) og Erwin Andresen(S).

  Imod stemte Erik Uldall Hansen(A), Egon Madsen(A), Jette Julius Kristiansen(O) og Michael Christensen(F). Dermed bortfalder forslaget.

   

  Løsningsforslag 2 anbefales godkendt.

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 20-08-2019

  Økonomiudvalget fremsætter følgende ændringsforslag: Hensynet til det overordnede mål om at lokalplanplan 107 i sin helhed, får bred opbakning i Byrådet, står over den principielle modstand mod et streetsportcenter i hjertet af Padborg transportcenter. Økonomiudvalget indstiller derfor, at forslag til lokalplan nr. 107 Padborg Transportcenter og Kommuneplantillæg nr. 11 inklusiv løsningsforslag 2 (det vil sige inklusiv Streetsportscenter) og notatets punkt 3a vedrørende vejbyggelinjer vedtages endeligt og offentliggøres.

   

  Afbud: Lars Kristensen, Arne Leyh Petersen, Kim Brandt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/279, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  Den 24. juni 2015 behandlede Byrådet sagen vedr. dagtilbudsstruktur i Aabenraa Kommune. Det blev herunder besluttet, at der skulle etableres én integreret daginstitution i Rødekro, som placeres ved Hærvejsskolen/Børnehuset Fladhøj.

   

  Den nye sammenlagte institution Børnehuset Fladhøj er en sammenlægning af de to daginstitutioner i Rødekro, Børnehuset Rødekro og Børnehuset Fladhøj.

  Der er opført en tilbygning på ca. 1.500 m² ved Børnehuset Fladhøj, som samlet vil få plads til ca. 250 børn.

  Institutionen forventes at blive taget i brug i september 2019.

   

  Børnehuset Rødekros bygninger, Østergade 40A og Løkkegårdsvej 52, 6230 Rødekro, bliver  med sammenlægningen af daginstitutionerne ledige, og ønskes derfor overdraget til Økonomiudvalget.

   

  Byrådet havde i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2015 besluttet at igangsætte strukturændringen på dagtilbudsområdet. Som en del af denne beslutning blev der i budgettet indarbejdet en budgetreduktion på 3 mio. kr. årligt fra 2016 og frem på strukturtilpasningen.

   

  Sammenlægning af institutionerne i Rødekro forventes at betyde en reduktion i udgifter på ca. 0,2 mio. kr. Byggerier omfattet af den nye dagtilbudsstruktur er ikke omfattet af reglerne vedrørende overdragelse af tomgangsbudget ved overdragelse af bygninger til Økonomiudvalget.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at ejendommen Østergade 40A og Løkkegårdsvej 52, 6230 Rødekro overdrages til Økonomiudvalget, når bygningen fraflyttes.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 06-08-2019

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 20-08-2019

  Godkendt, idet forvaltningen anmodes om at udarbejde plan for ændret anvendelse.

   

  Afbud: Lars Kristensen, Arne Leyh Petersen, Kim Brandt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/279, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  Denne sag handler om mellemkommunal refusion mellem Mariagerfjord Kommune og Aabenraa Kommune fra 2015 vedrørende en families flytning fra Mariagerfjord Kommune til Aabenraa Kommune og Aabenraa Kommunes foranstaltninger hermed.

   

  Aabenraa Kommune var af den opfattelse, at det forud for familiens flytning fra Mariagerfjord Kommune var åbenbart, at der måtte ske en anbringelse uden for hjemmet, og at Mariagerfjord Kommune var bekendt med de forhold, og derfor burde have truffet beslutning om de samme foranstaltninger.

   

  Aabenraa Kommune anmodede derfor efterfølgende Mariagerfjord Kommune om mellemkommunal refusion for Aabenraa Kommunes udgifter.

  Dette blev afvist af Mariagerfjord Kommune.

   

  Denne afvisning påklagede Aabenraa Kommune til Ankestyrelsen, som den 2. februar 2016 traf afgørelse om, at Aabenraa Kommune var berettiget til refusion fra Mariagerfjord Kommune.

   

  Mariagerfjord Kommune accepterede ikke denne afgørelse fra Ankestyrelsen, og indbragte derfor sagen om refusion for Byretten i Sønderborg.

   

  Byretten i Sønderborg afsagde den 2. oktober 2017 dom om, at Aabenraa Kommune var berettiget til refusion.

  Byretten begrunder afgørelsen med, at det har været åbenbart for Mariagerfjord Kommune forud for flytningen, at der var grund til alvorlig bekymring for, at børnenes sundhed eller udvikling ville lide alvorlig skade på grund af utilstrækkelig omsorg og behandling, såfremt børnene fortsat skulle have ophold hos forældrene.

   

  Byrettens dom blev herefter af Mariagerfjord Kommune anket til Vestre Landsret, som den 18. december 2018 traf afgørelse om, at Aabenraa Kommune ikke har ret til mellemkommunal refusion.

  Landsretten mener ikke på det foreliggende grundlag, at Aabenraa Kommune har bevist, at det inden flytningen var åbenbart for Mariagerfjord Kommune, at der måtte gribes ind i form af en anbringelse af børnene.

   

  Aabenraa Kommune har efterfølgende ønsket at få prøvet sagen ved Højesteret, og har derfor søgt om en såkaldt 3. instansbevilling hos Procesbevillingsnævnet.

  En 3. instansbevilling gives kun undtagelsesvis, og kun hvis sagen må anses for at være principiel.

  Procesbevillingsnævnet har ikke imødekommet ansøgningen, da de ikke betragter afgørelsen som principiel. Dermed er sagen slut og Landsrettens dom endelig.

  Økonomi og afledt drift

  Der er i årene 2015-18 sendt regninger til Mariagerfjord kommune ud fra en betragtning om, at denne var betalingskommune. I alt er der sendt regninger for 3,628 mio. kr. Med Landsrettens afgørelse bortfalder Aabenraa Kommunes krav, og kravet skal derfor afgangsføres. Det foreslås derfor, at de fremsendte regninger afskrives.

   

  Det forhold, at Aabenraa Kommune med Landsrettens afgørelse får betalingsforpligtelsen for årene 2015-18, medfører, at der foretages opfølgning på, at refusion i denne sag for årene 2015-18 opgøres og anmeldes under regelsættet om særligt dyre enkeltsager.

   

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at Landsrettens afgørelse tages til efterretning, og

  at det rejste krav mod Mariagerfjord Kommune på 3,628 mio. kr. afskrives.

   

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 06-08-2019

  1. at taget til efterretning

  2. at anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 20-08-2019

  Godkendt.

   

  Afbud: Lars Kristensen, Arne Leyh Petersen, Kim Brandt.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/30000, Sagsinitialer: mjh

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal Aabenraa Kommunes Boligstrategi 2019-2025 godkendes.

   

  Boligstrategien skal som overordnet rammesætning sætte retning for og sikre den nødvendige kapacitet og udvikling af kommunens boligtilbud herunder pleje-, botilbudsboliger og midlertidige boliger.

   

  Boligstrategien understøtter Aabenraa Kommunes vision om ’Det Gode Liv’ byggende på fem centrale strategiske pejlemærker og parametre.

   

  • Hjemlighed og tidssvarende boliger:

  Vi vil skabe attraktive hjem, der er placeret hvor borgerne efterspørger dem, på en måde så borgerne har råd til at bo i vores boligtilbud. Kommunens boligtilbud skal gennem fællesskabelse blive en integreret del af det omkringliggende samfund. Boligtilbud der er tidssvarende så boligerne lever op til de stigende krav teknologien, bygningsreglementer mv. stiller såvel dagligdagen som arbejdsdagen.

   

  • Fleksibilitet:

  Vi vil arbejde med fleksible boligtilbud der kan indeholde flere målgrupper og dermed indrettes fleksibelt efter behov. En del af fleksibiliteten ligger ligeledes i eksempelvis at bygge uden for Almenboligloven i form af midlertidige boliger eller ved at lade private aktører opføre boligtilbud. Udnyttelse af eksisterende og ny teknologi skal yderligere bidrage til at øge fleksibiliteten i anvendelse af boligmassen.

   

  • Bæredygtighed:

  Bæredygtighed har mange betydninger, også i Boligstrategien, hvor begrebet både dækker økonomi, faglighed og miljø. Vi vil etablere økonomisk bæredygtige boligtilbud med en faglig tyngde, der sikrer det nødvendige faglige miljø samt overholder de energi- og miljømæssige krav til kommunale bygninger.

   

  • Kapacitet:

  Vi vil sikre, at et boligtilbud er en mulighed, når behovet opstår, i overensstemmelse med borgernes behov og kommunens serviceniveau. Herunder behov for midlertidige boliger. Udvidelsen af boligkapaciteten vil ske med et klart fokus på at undgå en overkapacitet.

   

  • Kompetencer og trivsel:

  Kommunes boligtilbud er udover at være borgernes hjem ligeledes en arbejdsplads. Derfor vil vi sikre et godt arbejdsmiljø for vores medarbejdere. Et arbejdsmiljø med fokus på de rette kompetencer og høj trivsel. Og når vi ikke selv har de rette kompetencer, køber vi adgang til de boligtilbud, der har dem.

   

  En nærmere beskrivelse af parametrene fremgår af Boligstrategien for Aabenraa Kommune 2019-2025.

   

  Boligstrategien tager sit udgangspunkt i forvaltningens vurdering af boligbehovet i perioden 2019 til 2025. En vurdering, der har anslået et samlet behov på 80-100 yderligere boliger på udvalgets område. Med udgangspunkt i et ønsket forsigtighedsprincip er dette behov indledningsvist reduceret til en udvidelse på 73 boliger, fordelt på 66 plejeboliger og syv botilbudsboliger, da man ved at anvende forsigtighedsprincippet ønsker at reducere risikoen for at etablere en overkapacitet af boliger. Som eksempel på løbende behov for tilpasning af foreslåede udvidelser er, at en privat investor har besluttet at opføre 66 private plejeboliger i Aabenraa Kommune, hvilket ændrer behovet for flere kommunale boliger på kort sigt.

   

  I forlængelse af forsigtighedsprincippet er der indlagt en fleksibilitet i form af en række kapacitetsudvidelsesmuligheder, såfremt behovet stiger udover niveauet, der er lagt i henhold til forsigtighedsprincippet.

  Høring/udtalelse

  Uddrag af høringssvar fra Handicaprådet vedrørende Boligstrategien 2019-2025:

  ”Handicapra°det anerkender […] den samlede Boligstrategi […], som på sigt vil kunne tilbyde flere muligheder for at samle borgere med samme handicap og funktionsniveau i et støttende miljø.”

   

  Uddrag af høringssvar fra Seniorrådet vedrørende Boligstrategien 2019-2025:

  ”Seniorrådet er på linje med de fremførte strategiske parametre for etablering og drift for boliger på social- og sundhedsområdet:

  1) Hjemlighed og tidssvarende boliger

  2) Fleksibilitet

  3) Bæredygtighed

  4) Kapacitet

  5) Kompetencer og trivsel

   

  og kan derfor tilslutte sig den foreslåede boligstrategi.”

   

  Forvaltningen bemærker, at for så vidt angår Handicaprådets bemærkning om placeringer, henvises der til den videre behandling af boligkapacitetsplanen.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at Aabenraa Kommunes Boligstrategi 2019-2025 godkendes.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 07-08-2019

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 20-08-2019

  Anbefales godkendt.

   

  Afbud: Lars Kristensen, Arne Leyh Petersen, Kim Brandt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/46409, Sagsinitialer: swi
 • Udskriv
  Sagsid.: 19/37797, Sagsinitialer: JFH

  Sagsfremstilling

  Der blev i 2015 udstykket 6 grunde på Sejsbjerg, hvoraf der kun er to grunde tilbage, som

  begge p.t. er reserveret. Der er tre grunde tilbage fra en tidligere udstykning.

  Der udstykkes i alt 6 nye parcelhusgrunde.

   

  Byggemodningsprojektet er godkendt af Byrådet den 25. april 2018.

   

  Grundsalg har udarbejdet forslag til salgspriserne.

   

  Priserne på grundene er bl.a. fastsat under hensyntagen til følgende faktorer:

  - Byggemodningsberegningen

  - Vurdering af området

  - Sammenligning med andre parcelhusgrunde

  - Grundstørrelse

  - Beliggenhed

   

  Grundpriserne fra og til:

  245.000 – 435.000 kr. inkl. moms og ekskl. tilslutningsafgifter.

   

  Grundstørrelserne fra og til:

  770 m2 – 1.361 m2.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at de 6 parcelhusgrunde udbydes offentligt til salg til de mindstepriser, der fremgår af forslag

  til grundpriser,

  at grundene sælges for højeste bud, dog minimum til de priser, der fremgår af forslag til

  grundpriser,

  at indkommer der flere ens bud på samme grund, laves der ny budrunde blandt de

  pågældende, og

  at udbuddet i øvrigt sker på de vilkår, der fremgår af de generelle salgsbetingelser for

  parcelhusgrunde i Aabenraa Kommune.

  Beslutning Økonomiudvalget den 20-08-2019

  Anbefales godkendt.

   

  Erwin Andresen deltog ikke i behandlingen af punktet.

   

  Afbud: Lars Kristensen, Arne Leyh Petersen, Kim Brandt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/37846, Sagsinitialer: JFH

  Sagsfremstilling

  Byrådet godkendte den 25. oktober 2017 udstykning og byggemodning af 8 nye parcelhusgrunde på Lyreskovvej i Bov.

   

  Grundsalg har udarbejdet forslag til salgspriserne.

   

  Priserne på grundene er bl.a. fastsat under hensyntagen til følgende faktorer:

  -      Byggemodningsberegningen

  -      Vurdering af området

  -      Sammenligning med andre parcelhusgrunde

  -      Grundstørrelse

  -      Beliggenhed

   

  Grundpriserne fra og til:

  240.000 – 295.000 kr. inkl. moms og ekskl. tilslutningsafgifter.

   

  Grundstørrelserne fra og til:

  1.047 m2 – 1.680 m2.

   

  Parcelhusgrundene er endnu ikke tilsluttet fjernvarme, da Padborg Fjernvarme afventer en afgørelse fra Energiklagenævnet. Først når der foreligger en afgørelse, kan parcelhusgrundene udbydes offentligt til salg.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at parcelhusgrundene først udbydes offentligt til salg, når der foreligger en afgørelse fra Energiklagenævnet,

  at de 8 parcelhusgrunde udbydes offentligt til salg til de mindstepriser, der fremgår af forslag til grundpriser,

  at grundene sælges for højeste bud, dog minimum til de priser, der fremgår af forslag til grundpriser,

  at indkommer der flere ens bud på samme grund, laves der ny budrunde blandt de pågældende, og

  at udbuddet i øvrigt sker på de vilkår, der fremgår af de generelle salgsbetingelser for parcelhusgrunde i Aabenraa Kommune.

  Beslutning Økonomiudvalget den 20-08-2019

  Anbefales godkendt.

   

  Erwin Andresen deltog ikke i behandlingen af punktet.

   

  Afbud: Lars Kristensen, Arne Leyh Petersen, Kim Brandt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/41788, Sagsinitialer: JFH
 • Udskriv
  Sagsid.: 19/297, Sagsinitialer: HHEN