Beslutningsprotokol

tirsdag den 19. november 2019 kl. 15:30

Mødested: Lokale 412, Skelbækvej
Udvalg: Økonomiudvalget
Medlemmer: Thomas Andresen, Kirsten Nørgård Christensen, Philip Tietje, Lars Kristensen, Erwin Andresen, Ejler Schütt, Arne Leyh Petersen, Karsten Meyer Olesen, Povl Kylling Petersen, Erik Uldall Hansen, Jan Riber Jakobsen
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 19/2227, Sagsinitialer: kae

  Beslutning Økonomiudvalget den 19-11-2019

  Godkendt.

   

  Afbud: Erwin Andresen og Erik Uldall Hansen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/57714, Sagsinitialer: jkj

  Sagsfremstilling

  Grundlaget for varetagelse af den lokale erhvervsservice i Aabenraa Kommune er samarbejdsaftalen med Business Aabenraa gældende fra 1. januar 2019 til 31. december 2022.

   

  Aftalen indeholder blandt andet en intention om et årligt møde med det politiske ressortudvalg – Økonomiudvalget – med fokus på opfølgning af indsatser og fremadrettet dialog om vækstperspektiver. Som grundlag udarbejder Business Aabenraa en kort beretning.

   

  På denne baggrund vil Business Aabenraa aflægge beretning og deltage i mødet repræsenteret ved formand for bestyrelsen Carsten Rewitz og direktør Helle Malene Kjølsen Olsen.

  Indstilling

  Kultur, Miljø og Erhverv indstiller,

  at beretning fra Business Aabenraa tages til efterretning.

  Beslutning Økonomiudvalget den 19-11-2019

  Godkendt.

   

  Afbud: Erwin Andresen og Erik Uldall Hansen.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/2227, Sagsinitialer: kae

  Beslutning Økonomiudvalget den 19-11-2019

  Orientering om:

  • Status i sag vedr. Skovparken
  • Privat indsamling vedr. flytning af HP Hanssens statue
  • Danske Bank arrangement
  • Status alkoholbevilling
  • KØF 9.-10. januar 2020

   

  Afbud: Erwin Andresen og Erik Uldall Hansen.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/51864, Sagsinitialer: HJJ

  Sagsfremstilling

  Denne sag vedrører den anden detaljerede bevillingskontrol pr. 30. september 2019, og indeholder omplaceringer inden for Økonomiudvalgets eget område samt forelæggelse af økonomiske oversigter.
   

  Staben har foretaget en vurdering af det økonomiske resultat pr. 30. september 2019 i forhold til drifts og anlægsbudgetterne. Der er i den forbindelse foretaget en vurdering af eventuelle tillægsbevillings- og rammekorrektionsbehov samt finansiering heraf.


  Den overordnede konklusion på bevillingskontrollen på Økonomiudvalgets område er, at budget 2019 forventes overholdt.


  En samlet oversigt samt konklusion på bevillingskontrollen fremgår af side 1 i bilag i2N.


  Omplaceringer inden for Økonomiudvalget:

  Der forventes i 2019 merudgifter på den centrale barselspulje på 3,600 mio. kr., som søges finansieret af puljen til tekniske korrektioner med 2,739 mio. kr. samt 0,861 mio. kr. fra Lovog cirkulærepuljen.


  Herudover søges en merudgift på 0,315 mio. kr. i 2019 til projektlederstilling i IT-afdelingen, grundet forsinkelse i programmet for monopolbrud, finansieret af IT-udviklingspuljen.


  Økonomiske oversigter:

  Vedlagte bilag viser Økonomiudvalgets samlede ansøgninger opdelt på de 4 bevillingskontrolsager, jf. bilag i3, samt en oversigt med udvalgets samlede resultat pr. 30. september 2019, jf. bilag i4.

  Indstilling

  Direktionen indstiller,

  at omplaceringer inden for Økonomiudvalgets egen bevillingsramme i henhold til bilag i2 godkendes.

  Beslutning Økonomiudvalget den 19-11-2019

  Godkendt.

   

  Afbud: Erwin Andresen og Erik Uldall Hansen.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/40404, Sagsinitialer: KSA

  Sagsfremstilling

  Denne sag indeholder et samlet overblik over de bevillingsmæssige ændringer på indtægter, drifts- og anlægsrammen, som følge af bevillingskontrollen pr. 30. september 2019.

   

  Bevillingskontrollen viser samlet set en tilførsel til de likvide midler på 0,353 mio. kr. over årene.

   

  På serviceudgifter forventes der et mindreforbrug på ca. 8,9 mio. kr. i 2019. Heri er indregnet ca. 10,7 mio. kr. vedrørende omplacering af pulje under ØU til AU’s overførselsudgifter.

   

  Samlet set over årene udgør det budgetterede mindreforbrug på serviceudgifter ca. 6,5 mio. kr., hvilket primært kan henføres til omplaceringen af førnævnte pulje.

   

  Opfølgningen viser stigende udgifter særligt indenfor det specialiserede børne- og voksenområde. På Børne- og Uddannelsesudvalgets område er der merudgifter som følge af flere børn i specialundervisning og Særligt Tilrettelagt Undervisningsforløb (STU) samt merudgifter til befordring primært som følge flere børn på specialundervisningsområdet, samlet søges en tillægsbevilling på 5 mio. kr. i 2019.

   

  På Socialudvalgets område er der stigende udgifter på handicap og psykiatriområdet, udfordringen løses indenfor udvalgets budget.

   

  På Teknisk udvalg er der stigende udgifter til den kollektive trafik, der i 2019 løses indenfor rammen.

   

  Servicerammen forventes overholdt i 2019, omend forbruget forventes at slutte tæt på kommunens andel af den samlede ramme på landsplan.

   

  Det endelige forbrug på aktivitetsbestemt medfinansiering er i år fastlåst til at være lig med budgettet.

   

  Rammen til overførselsudgifter og forsikrede ledige forventes, under ét, overholdt. Der omplaceres ca. 10.8 mio. kr. fra pulje under ØU til AU, til finansiering af forventede merudgifter på overførselsområdet. Til gengæld søges budgetværnet vedrørende beskæftigelsestilskud (Forsikrede ledige), på ca. 14,4 mio. kr. overført fra 2019 til 2020.

   

  På anlægsområdet, er der på nuværende tidspunkt ca. 120 anlæg i gang. Heraf forventes ca. 30 projekter afsluttet i forbindelse med regnskabsafslutningen. Der er et korrigeret budget på netto ca. 291 mio. kr. (inkl. Jordforsyning). Heraf overføres ca. 67 mio. kr. til 2020 i forbindelse med denne bevillingskontrol og 0,6 mio. kr. tilføres kassen. Hertil kommer 12 projekter, som er afsluttet og har et samlet mindreforbrug på ca. 4,8 mio. kr., der i en særskilt sideløbende sag tilføres anlægspuljen i 2019.

   

  De enkelte udvalg har derudover behandlet omplaceringer indenfor eget bevillingsområde. En samlet oversigt for hvert udvalg fremgår af bilag 1.

   

  Bilag 2 viser en Økonomisk oversigt pr. 30. september 2019 samt forventet korrigeret budget.

  Økonomi og afledt drift

  Samlet set ansøges om følgende bevillingsmæssige ændringer i 2019 – 2023, hvilket er uddybet i de 3 efterfølgende sager:

   

  Område *)

  (beløb i 1.000 kr.)

  2019

  2020

  2021

  2022

  2023

  2019-2023 i alt

  Indtægter:

   

   

   

   

   

   

  Skatter og generelle tilskud

  -794

  0

  0

  0

  0

  -794

  Indtægter i alt

  -794

  0

  0

  0

  0

  -794

  Udgifter:

   

   

   

   

   

   

  Serviceudgifter

  -8.865

  2.389

  0

  0

  0

  -6.476

  Aktivitetsbestemt medfinansiering

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Overførselsudgifter

  (inklusive Forsikrede ledige)

  -1.854

  14.418

  0

  0

  0

  12.564

  Renter

  -5.047

  0

  0

  0

  0

  -5.047

  Driftsudgifter i alt (inkl. renter)

  -15.766

  16.807

  0

  0

  0

  1.041

  Anlæg

  -46.635

  46.035

  0

  0

  0

  -600

  Jordforsyning

  -20.797

  20.797

  0

  0

  0

  0

  Anlæg i alt

  -67.432

  66.832

  0

  0

  0

  -600

  Låneoptagelse og afdrag

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Ændringer i likvide midler

  -83.992

  83.639

  0

  0

  0

  -353

  *) + = tillægsbevilling med træk på de likvide midler og - = negativ tillægsbevilling med tilførsel til de likvide midler

   

  Det kan anføres, at alle fagudvalg har behandlet bevillingskontrollen, for deres respektive områder, på udvalgsmøder, og har indstillet godkendelse heraf, i overensstemmelse med indholdet i nærværende samlesager for bevillingskontrollen pr. 30.9.2019.

  Indstilling

  Direktionen indstiller,

  at den samlede oversigt over de bevillingsmæssige ændringer i 2019 - 2023 tages til orientering.

  Beslutning Økonomiudvalget den 19-11-2019

  Anbefales godkendt.

   

  Afbud: Erwin Andresen og Erik Uldall Hansen

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/40404, Sagsinitialer: KSA

  Sagsfremstilling

  Denne sag indeholder bevillingsændringer, der påvirker kassebeholdningen.

   

  Bevillingskontrollen pr. 30. september 2019 viser et samlet mindreforbrug på 16,560 mio. kr. på driftsudgifter samt renter og skatter i 2019. Der søges 16,807 mio. kr. overført til 2020. Set over hele perioden 2019 – 2023 er der et netto kassetræk på 0,247 mio. kr. på driften inkl. indtægter og renter.

   

  De primære forklaringer på mindreforbruget i 2019 er følgende:

   

  Merindtægter/mindreudgifter:

  • 14,418 mio. kr. vedr. Forsikrede ledige, budgetværnspulje 2018, der overføres til 2020 (AU)
  • 5,047 mio. kr. vedr. renter m.v. (ØU)
  • 1,3 mio. kr. vedr. efterregulering af grundskyld (ØU)

  Mindre indtægter/merudgifter:

  • 5,0 mio. kr. vedr. flere børn i Specialundervisning og STU, merudgifter til befordring af flere elever og flytning af Fjordskolen og et forventet mindreforbrug på almenundervisning (BUD)
  • 2,7 mio. kr. vedr. Facility Management pulje (FM) (ØU)

   

  Forklaringerne er uddybet i vedlagte bilag.

  Økonomi og afledt drift

  Bevillingskontrollen pr. 30. september 2019 udviser følgende ønsker om tillægsbevillinger:

   

  Bevillingsområde *)

  (i 1.000 kr.)

  TB 2019

  TB 2020

  RK 2021

  RK 2022

  RK 2023

  Skatter og generelle tilskud

  -794

  0

  0

  0

  0

  Renter

  -5.047

  0

  0

  0

  0

  Økonomiudvalg

  -191

  1.279

  0

  0

  0

  Social- og Sundhedsudvalg

  0

  0

  0

  0

  0

  Arbejdsmarkedsudvalg

  0

  0

  0

  0

  0

  Børne- og Uddannelsesudvalg

  5.000

  0

  0

  0

  0

  Kultur- og Fritidsudvalg

  -310

  310

  0

  0

  0

  Teknik- og Miljøudvalg

  -800

  800

  0

  0

  0

  Vækstudvalget for Land og By

  0

  0

  0

  0

  0

  Social- og Sundhedsudvalg – overførselsudgifter

  0

  0

  0

  0

  0

  Social- og Sundhedsudvalg – Aktivitetsbestemt medfinansiering

  0

  0

  0

  0

  0

  Arbejdsmarkedsudvalg – overførselsudgifter

  0

  0

  0

  0

  0

  Arbejdsmarkedsudvalg –

  Forsikrede ledige (ovf. udg.)

  -14.418

  14.418

  0

  0

  0

  Børne- og Uddannelsesudvalg - overførselsudgifter

  0

  0

  0

  0

  0

  KASSEFORØGELSE/ -TRÆK

  -16.560

  16.807

  0

  0

  0

  *) + = budgetudvidelse/kassetræk og - = budgetreduktion/kasseforøgelse

  Indstilling

  Direktionen indstiller,

  at ansøgningerne om negative tillægsbevillinger i 2019 på i alt 16,560 mio. kr., jf. foranstående og vedhæftede bilag, der tilføres likvide midler, godkendes, og

  at ansøgningerne om tillægsbevillinger i 2020 på i alt 16,807 mio. kr., jf. foranstående og vedhæftede bilag, der finansieres via de likvide midler, godkendes.

  Beslutning Økonomiudvalget den 19-11-2019

  Anbefales godkendt.

   

  Afbud: Erwin Andresen og Erik Uldall Hansen

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/40404, Sagsinitialer: KSA

  Sagsfremstilling

  Nærværende sag vedrører tillægsbevillinger drift, finansieret af andre udvalg/bevillings områder (netto 0).

   

  Der omplaceres bl.a. 13,721 mio. kr. fra Økonomiudvalget til andre udvalg/bevillingsrammer.

   

  Det drejer sig primært om følgende omplaceringer:

   

  • 10,791 mio. kr. Økonomiudvalget til Arbejdsmarkedsudvalgets overførselsområde til finansiering af forventede merudgifter
  • 3,144 mio. kr. fra Økonomiudvalget til Børne- og Uddannelsesudvalget vedrørende teknisk korrektion til Dagtilbud, som følge af, at der passes flere børn
  • Og en række mindre omplaceringer, der fremgår af vedhæftede bilag.

   

  Tillægsbevillingsansøgningerne, der finansieres af andre udvalg/bevillingsområder, påvirker ikke kassebeholdningen, idet disse netto giver 0.

   

  I vedhæftede bilag er der en uddybende beskrivelse af de enkelte omplaceringer.

  Økonomi og afledt drift

  Bevillingskontrollen pr. 30. september 2019 udviser følgende ønsker om tillægsbevillinger finansieret af andre udvalg/bevillingsområder:

   

  Bevillingsområde *)

  (i 1.000 kr.)

  TB 2019

  TB 2020

  RK 2021

  RK 2022

  RK 2023

  Renter

  0

  0

  0

  0

  0

  Afdrag

  0

  0

  0

  0

  0

  Økonomiudvalg

  -13.721

  -363

  -154

  -152

  -152

  Social- og Sundhedsudvalg

  155

  0

  0

  0

  0

  Arbejdsmarkedsudvalg

  -428

  0

  0

  0

  0

  Børne- og Uddannelsesudvalg

  1.217

  -84

  -95

  -97

  -97

  Kultur- og Fritidsudvalg

  -479

  -491

  -689

  -689

  -689

  Teknik- og Miljøudvalg

  692

  938

  938

  938

  938

  Vækstudvalget for Land og By

  0

  0

  0

  0

  0

  Social- og Sundhedsudvalg – overførselsudgifter

  145

  0

  0

  0

  0

  Social- og Sundhedsudvalg – Aktivitetsbestemt medfinansiering

  0

  0

  0

  0

  0

  Arbejdsmarkedsudvalg - overførselsudgifter

  12.940

  0

  0

  0

  0

  Arbejdsmarkedsudvalg –

  Forsikrede ledige (ovf. udg.)

  -1.721

  0

  0

  0

  0

  Børne- og Uddannelsesudvalg – overførselsudgifter

  1.200

  0

  0

  0

  0

  KASSEFORØGELSE/ -TRÆK

  0

  0

  0

  0

  0

  *) + = budgetudvidelse/kassetræk og - = budgetreduktion/Kasseforøgelse

  Indstilling

  Direktionen indstiller,

  at ansøgningerne om tillægsbevillinger, finansieret af andre udvalg/bevillingsområder i 2019 og 2020 (netto 0), samt rammekorrektionerne i 2021 – 2023 (netto 0), jf. foranstående og vedhæftede bilag, godkendes.

  Beslutning Økonomiudvalget den 19-11-2019

  Godkendt.

   

  Afbud: Erwin Andresen og Kim Brandt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/40404, Sagsinitialer: KSA

  Sagsfremstilling

  Denne sag vedrører en bevillingsmæssig opfølgning på anlæg i 2019 samt overførsel af mindreforbrug fra 2019 til 2020.

   

  Pr. 30. september 2019 er der et samlet korrigeret nettobudget på anlægsområdet (inkl. Jordforsyning) på 290,9 mio. kr. Heraf udgør budgettet til jordforsyningsområdet 23,1 mio. kr.

   

  Det forventes et samlet netto anlægsforbrug på ca. 160 mio. kr. i 2019 (svarende til ca. 180 mio. kr. i bruttoanlægsforbrug). I nærværende sag søges ca. 67 mio. kr. overført til 2020 som betalingsforskydning.

   

  Et evt. resterende mindre forbrug på igangværende anlægsprojekter overføres ved regnskabets afslutning i marts.

   

  Der søges om en negativ tillægsbevilling (indtægtsbevilling) på 0,6 mio. kr., der tilføres kassen, i forbindelse med forventede indtægter på salg af ejendomme.

   

  Mindreforbruget vedrører betalingsforskydninger på en række projekter, hvoraf de beløbsmæssigt største overførsler vedrører:

   

  • 13,454 mio. kr. vedrørende en række byggemodningsprojekter (VLB)
  • 9,0 mio. kr. vedrørende Grønningen, ny plan (SSU)
  • 7,344 mio. kr. vedrørende Arealerhvervelse til erhvervsformål 2019 (ØU – Jordf.)
  • 6,9 mio. kr. vedrørende Køb af ejendomme til nedrivning (ØU)
  • 6,68 mio. kr. indtægt vedrørende Sundhedshus (SSU)

   

  Statusbeskrivelse på alle anlægsprojekter fremgår af vedlagte bilag. Herudover er vedhæftet to investeringsoversigter for 2019 – 2023, der viser investeringsoversigten hhv. eksklusiv og inklusiv de i nærværende bevillingskontrol ansøgte tillægsbevillinger.

   

  Herudover henvises til den sideløbende sag ”Tilførsel af mindreforbrug fra anlægsprojekter til anlægspuljen i f. m. bevillingskontrollen pr. 30.9.2019”, der indeholder 12 projekter, der er afsluttet, hvor et mindreforbrug på i alt 4,802 mio. kr. søges tilført anlægspuljen i 2019.

  Økonomi og afledt drift

  Bevillingskontrollen pr. 30. september 2019 udviser følgende ansøgninger (beløb i 1.000 kr.):

  Udvalg *)

  TB i 2019

  TB i 2020

  RK i 2021

  RK i 2022

  Økonomiudvalg

  -5.901

  5.301

  0

  0

  Børne- og Uddannelsesudvalg

  0

  0

  0

  0

  Kultur- og Fritidsudvalg

  -4.332

  4.332

  0

  0

  Social- og Sundhedsudvalg

  -18.965

  18.965

  0

  0

  Teknik- og Miljøudvalg

  -11.520

  11.520

  0

  0

  Vækstudvalget for Land og By

  -5.917

  5.917

  0

  0

  Anlæg i alt

  -46.635

  46.035

  0

  0

  Jordforsyning – Vækstudvalget for Land og By

  -13.453

  13.453

  0

  0

  Jordforsyning – Økonomiudvalget

  -7.344

  7.344

  0

  0

  Jordforsyning i alt

  -20.797

  20.797

  0

  0

  ANLÆG I ALT = LIKVIDITETSVIRKNING

  -67.432

  66.832

  0

  0

  *) + = budgetforhøjelse/trækkes på de likvide midler og - = budgetreduktion/tilføres de likvide midler.

  Indstilling

  Direktionen indstiller,

  at der overføres uforbrugte rådighedsbeløb fra 2019 til 2020 på i alt 66,832 mio. kr., jf. foranstående og vedhæftede bilag, og

  at der meddeles en negativ tillægsbevilling (indtægtsbevilling) på 0,6 mio. kr. i 2019, vedrørende salg af ejendomme, der tilføres de likvide midler.

  Beslutning Økonomiudvalget den 19-11-2019

  Anbefales godkendt.

   

  Afbud: Erwin Andresen og Erik Uldall Hansen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/40404, Sagsinitialer: KSA

  Sagsfremstilling

  På Økonomiudvalgsmødet den 13. marts 2018, blev det besluttet, at der skal etableres en anlægspulje til opsamling af mer-/mindre forbrug på igangværende anlægsprojekter.

   

  Formålet med etableringen af puljen er at opsamle mindreforbrug til at kunne prioritere anlægsprojekter, hvor der opstår uforudset merforbrug eller til at prioritere til helt andre formål.

   

  Midler til puljen tilvejebringes på følgende måder:

   

  • Hvor der som følge af evt. tilbudsgivning er et mindreforbrug (tilføres anlægspuljen)
  • Ændringer i materielle forudsætninger, der medfører mindre udgifter
  • Andre forhold, hvor mindre forbrug på et afsluttet anlæg i år, tilføres puljen

   

  I forbindelse med bevillingskontrollen afsluttes 12 anlægsprojekter, hvor der i alt tilføres ca. 4,8 mio. kr. til mer-/mindreforbrugspuljen.

   

  Der forventes disponeret 2 mio. kr. til legeplads ved Fjordskolen jævnfør særskilt anlægssag. Der resterer herefter ca. 2,8 mio. kr. i puljen, hvor der pt. ikke er andre kendte projekter i pipeline. Set i lyset af at der er mindreindtægter på FM puljen på 2,7 mio. kr.  anbefales det at mindreforbruget tilføres likvide midler ved regnskabsafslutningen.

  Økonomi og afledt drift

  Nedenstående viser hvilke mindre forbrug på anlæg, som tilføres anlægspuljen ved bevillingskontrollen pr. 30. september 2019 (beløb i 1.000 kr.):

  Projektnavn (udvalg)

  Beløb (i 1.000 kr.) *)

  Anlægspulje (ØU)

  18

  Erstatning – skjulte fejl og mangler (ØU)

  58

  Fjordskolen (BUD)

  1.231

  Terapibassin (BUD)

  787

  Anlægstilskud Museum Sønderjylland (KFU)

  5

  Fællesmagasin Museum Sdr. Brunde (KFU)

  1.469

  Cykelsti Genner/Løjt (TMU)

  341

  Ombygning af kommunale veje i industri Brunde (TMU)

  69

  Cykelstipulje 2017 (TMU)

  -80

  Sorte pletter 2016 (TMU)

  161

  Parkeringsfond Nygade 23 B-C (TMU)

  306

  Industrifornyelse Padborg (VLB)

  437

   I ALT

  4.802

  *) + = tilførsel til anlægspuljen og - = hævning på anlægspuljen

   

  De enkelte anlægsprojekter er beskrevet nærmere i den sideløbende anlægssag ”Tillægsbevillinger anlæg – Bevillingskontrol pr. 30.9.2019”.

  Indstilling

  Direktionen indstiller,

  at der meddeles en negativ anlægsbevilling på de i tabellen anførte anlægsprojekter, i alt 4,802 mio. kr. i 2019, der tilføres som rådighedsbeløb til mer-/mindreforbrugspuljen under ØU.

  Beslutning Økonomiudvalget den 19-11-2019

  Anbefales godkendt.

   

  Afbud: Erwin Andresen og Erik Uldall Hansen.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/55699, Sagsinitialer: mtha

  Sagsfremstilling

  Karsten Meyer Olesen (A) ønsker at udtræde af Grundsalgsudvalget.

   

  Der skal udpeges et nyt medlem.

  Indstilling

  Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,

  at Karsten Meyer Olesen fritages for hvervet i Grundsalgsudvalget, og

  at der udpeges et nyt medlem med virkning fra førstkommende møde i Grundsalgsudvalget.

  Beslutning Økonomiudvalget den 19-11-2019

  Erik Uldal Hansen indtræder i Grundsalgsudvalget.

   

  Afbud: Erwin Andresen og Erik Uldall Hansen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/57298, Sagsinitialer: jkj

  Sagsfremstilling

  I december 2018 vedtog Folketinget ny lov om erhvervsfremme, lov om turisme og lov om administration af de europæiske strukturfonde. Reformen trådte i kraft 1. januar 2019. Med reformen blev de administrative niveauer med ansvar for erhvervsfremme reduceret fra tre til to – et decentralt niveau med stærk kommunal forankring og et statsligt niveau.

   

  I forlængelse heraf blev Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse etableret for at sikre en sammenhængende, efterspørgselsdrevet og lokalt forankret indsats på tværs af landet. Erhvervsfremmebestyrelsen råder over 350 mio. kr. årligt fra staten med gearingsmulighed fra EU´s strukturfonde.

   

  Som grundlag for udmøntning af erhvervsfremmeindsatsen, herunder den tildelte statslige budgetramme, har Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse udarbejdet en strategi i dialog med en bred kreds af interessenter, herunder bestyrelserne i de nye Erhvervshuse.

   

  KKR Syddanmark har fremsendt strategien til de enkelte kommuner i eget regi med frist for bidrag 18. november 2019. KKR Syddanmark sammenfatter et samlet høringssvar på kommunalt niveau og på tværs af 2 erhvervshuses geografi.

   

  Kultur, Miljø & Erhverv har kommenteret strategien i vedlagte notat af 28.10.2019.

   

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at notat og udkast til høringssvar af 28.10.2019 godkendes.

  Beslutning Økonomiudvalget den 19-11-2019

  Godkendt.

   

  Afbud: Erwin Andresen og Erik Uldall Hansen.

   

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/32787, Sagsinitialer: AHK

  Sagsfremstilling

  Den udvidede udfordringsret gælder indtil 2021 og er en del af aftalen om kommunernes

  økonomi for 2018.

   

  Formålet er at udvikle nye løsninger i det offentlige og medvirke til at afskaffe proceskrav, dokumentation mv., så der kan sættes yderligere fokus på resultater og skabes rum til god ledelse samt større frihed i opgaveløsningen. Udfordringsretten kan anvendes af medarbejdere, ledere og private leverandører.

   

  Udfordringsretten er blevet udvidet i forhold til tidligere, så forslag der kræver lovændringer nu kan imødekommes. Der kan etableres forsøg eller laves generelle regelændringer med mindre afgørende hensyn taler imod. Forslag må ikke være i strid med grundloven eller EU-regler, give udfordrerne økonomiske fordele på bekostning af andre eller bryde med borgernes retssikkerhed. De kan også afvises, hvis de strider mod væsentlige politiske hensyn.

   

  Årlig orientering om brug af udfordringsretten i Aabenraa Kommune

  Aabenraa Kommune har i 2018 udfordret følgende statslige regler:

  • krav om indhentelse af lægeerklæring (LÆ 285) forud for første opfølgningssamtale
  • krav om, at alle sager om jobafklaringsforløb skal forelægges rehabiliteringsteamet
  • 8-ugers fristen for den første opfølgning over for sygemeldte

  De to første udfordringer er imødekommet, mens den sidste ikke er imødekommet, fordi den

  strider med en indgået aftale i Folketinget om en forenklet beskæftigelsesindsats.

   

  Økonomi- og Indenrigsministeriet har 11. januar 2019 bedt Aabenraa Kommune redegøre for,

  hvor mange udfordringer af lokale regler de har modtaget, og om de har medført lokale

  ændringer. Aabenraa Kommune har svaret, at kommunen ikke har modtaget udfordringer til lokale regler, hvor udfordreren har påberåbt sig udfordringsretten. Det betyder dog ikke, at lokale regler ikke er blevet udfordret – og evt. ændret i dialog mellem de implicerede parter.

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at opsamlingen på brug af den udvidede udfordringsret tages til orientering.

  Beslutning Økonomiudvalget den 19-11-2019

  Godkendt.

   

  Afbud: Erwin Andresen og Erik Uldall Hansen.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/45335, Sagsinitialer: AHAV

  Sagsfremstilling

  Den 1. januar 2018 trådte Praktikplads-Arbejdsmarkedsuddannelsesbidraget (Praktikplads-AUB) i kraft, som en del af den trepartsaftale, som regeringen og arbejdsmarkedets parter indgik i 2016 om tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft samt praktikpladser. Trepartsaftalens overordnede intention er at afhjælpe manglen på faglært arbejdskraft ved at skabe flere praktikpladser, og formålet med bidraget er at belønne arbejdsgivere, der ansætter nok elever. I marts 2018 blev Direktionen, Økonomiudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget og HMU præsenteret for en foreløbig beregning vedrørende elevforpligtigelsen. I denne sagsfremstilling præsenteres årsopgørelsen for Praktikplads-AUB for 2018.

   

  Antal elever

  Måltallet for elever opgøres i elevpoint og i antallet af helårselever. Elevpoint er en omregning af antallet af elever i forhold til deres uddannelse som vægter forskelligt. Antallet af helårselever er en opgørelse af elever i indeværende år set i forhold til de seneste tre år.

   

  For Aabenraa Kommune er opgørelsen følgende:

   

  Elevpoint

  Helårselever

  Mål 2018

  105,38

  152,33

  Faktisk niveau 2018

  115

  120,69

  Difference

  9,62

  -31,64

   

  Aabenraa Kommune har haft overskud på elevpoint med 9,62 point, men antallet af  helårselever er -31,64. Når elevpoint stiger, men antal helårselever falder, så udligner det hinanden, og kommunen modtager hverken gevinst eller straf. Det betyder at Aabenraa Kommune hverken skal betale straf på 27.000 kr. pr. elev eller kan modtage bonus på 25.000 kr. pr. elev.

   

  Der er i de senere år sket et fald i dimensioneringen af SOSU-praktikpladser. I 2020 sker en markant øgning af dimensioneringen på området. På PAU-området var dimensioneringen i Aabenraa Kommune 19 praktikpladser i 2016 mod 6 pladser i 2018.

   

  Aabenraa Kommune modtager dog en form for overskudsdeling.

   

  Udbetaling af Praktikplads-AUB til Aabenraa Kommune

  Praktikplads-AUB skal gå i 0 kr. hvert år samlet set for kommuner og regioner. Det betyder, at hvis der bliver indbetalt mere i bidrag, end der bliver udbetalt i bonus udbetales overskuddet til arbejdsgiverne og omvendt. Fordelingsnøglen sker ud fra antallet af erhvervsuddannede i virksomheden, og det gives som en nedsættelse i det beløb der skal indbetales til Praktiskplads-AUB. I 2018 har der været overskud i Praktiskplads-AUB, og det beløb Aabenraa Kommune får udbetalt er 240.645,97 kr.

   

  Sagen sendes også til orientering i Arbejdsmarkedsudvalget og HMU.

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at sagen tages til orientering.

  Beslutning Økonomiudvalget den 19-11-2019

  Godkendt.

   

  Afbud: Erwin Andresen og Erik Uldall Hansen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/34577, Sagsinitialer: jejk

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal der tages stilling til overlevering af borgervendte opgaver, som Sydtrafik i dag løser fra billetsalgsstedet ved Aabenraa Busstation. Sagen er sendt til fornyet behandling i Teknik- og Miljøudvalget efter beslutning herom i Økonomiudvalget.

   

  Sydtrafiks bestyrelse har besluttet at lukke for salgssteder og personlig betjening på Aabenraa Busstation. Der er tale om lukninger flere steder i Sydtrafiks område. Lukningerne sker med udgangen af 2019 og gennemføres, fordi betjening i forbindelse med rejsekort nu i langt overvejende grad foregår på selvbetjeningsløsninger. Der vil dog stadig være serviceopgaver til borgerne, som bruger rejsekort, men som ikke har mulighed for selvbetjening. Enten fordi de ikke har et kreditkort, eller fordi de har svært ved IT.

   

  I en række andre kommuner i Sydjylland har man med god succes henlagt opgaverne til kommunernes borgerservicefunktion, hvor man finder lignende kerneopgaver som betjening, ekspedition, betalingsmuligheder, vejledning og hjælp. Kommunen har ikke pligt til at løse opgaverne. Det vil sige, at Aabenraa Kommune også kan vælge ikke at løse dem.

   

  Følgende rejsekort-opgaver foreslås løst på Borgerservice:

  • Fornyelse af periode på pendlerkort
  • Eventuel optankning af rejsekort (kommunen afgør, om det skal være en mulighed)
  • Lægge periode på et personligt rejsekort pendlerkombi
  • Tilknytte betalingsaftale til pendlerkort
  • Tilbagebetaling af periode fra rejsekort
  • Hjælp med bestilling af rejsekort (personlig og flex) og pendlerkort ved udfyldelse af bestillingsskema. Skema scannes til Sydtrafik, som står for at lave selve bestillingen. Kortet sendes til borgerens adresse
  • Kunder med NemID, som har behov for digital hjælp, støttes til bestilling af kort på rejsekort.dk

   

  På Sydtrafiks nuværende salgssteder kan kunden få hjælp og købe følgende produkter:

  • Udstedelse af rejsekort og pendlerkort
  • Ændre kundetype og serviceniveau
  • Oprette, ændre og stoppe tank-op aftaler
  • Information om køreplaner, afgangstider mv. Fremover pr. telefon til Sydtrafiks kundecenter

   

  Disse opgaver følger ikke med i en overdragelse.

   

  Kortsalgsstedet ved Aabenraa Busstation har gennemsnitlig 60-70 ekspeditioner pr. dag. Heraf udgør optankning af rejsekort ca. 60-70%. Ekspeditioner vedr. pendlerkort udgør ca. 10-15% af de daglige ekspeditioner. De resterende 15-20% er hjælp til oplysning om diverse køretider mv.

   

  Ny placering

  Opgaverne skal placeres, hvor der er personlig betjening og adgang til net- og betalingssystemer. Det er erfaret fra andre kommuner, at opgaven har kunnet løses i Borgerservice.

   

  Opgaverne kan også placeres i privat regi, f.eks. i en dagligvarebutik. En sådan løsning vil medføre indgåelse af kontrakt på ydelsen. Sydtrafik har for år tilbage besluttet at afslutte og hjemtage sådanne aftaler - ud fra bl.a. et økonomisk incitament. 

   

  Siden forelæggelsen af sagen i september måned er Turistforeningen blevet forespurgt om, hvorvidt den kunne bidrage til en løsning, hvor f.eks. Turistkontoret i Rådhusgade, Aabenraa, kunne fungere som et sted for betjening. Turistforeningen ønsker imidlertid ikke at påtage sig opgaven, idet finansieringen til opgaveløsningen ikke er tilstrækkelig til meransættelse af ny personale.     

   

  I dialogen med Sydtrafik har der været drøftet et omfang på 1-2 betjeningssteder, som bør placeres, hvor der er flest borgere med daglig brug af kollektiv trafik.

   

  Sydtrafik stiller betalingsløsning mv. til rådighed, og der opgøres beløb og transaktioner i et salgssystem med overførsel til Sydtrafik. De nærmere arbejdsgange og praktiske forhold om opstart og betjening varetages af Sydtrafik, som også stiller en rejse-ambassadører til rådighed i overgangen. Rejseambassadørernes fokus er gode kundeoplevelser for de rejsende.

  Økonomi og afledt drift

  Aabenraa Kommune betaler via Politikområdet Kollektiv Trafik under Teknik- og Miljøudvalget gennem Sydtrafik indirekte den nuværende betjeningsløsning ved busstationen.

  Dette bortfalder, hvis opgaverne overdrages til kommunen. Sydtrafik har vurderet, at omkostningsbesparelsen for Aabenraa Kommune svarer til 0,11 mio. kr. om året. Hjemtages opgaven skal økonomien videreføres til den opgaveansvarlige enhed.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at opgaven om betjening for ydelser relateret til Sydtrafiks betjening for Rejsekort og pendlerkort hjemtages og henlægges til Aabenraa Kommunes Borgerservice,

  at Borgerservice og Kultur, Miljø & Erhverv sikrer den administrative implementering og kommunikation i samarbejde med Sydtrafik, og

  at bevillingsmæssige konsekvenser medtages i bevillingskontrol.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 06-11-2019

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 19-11-2019

  Godkendes for 2020.

  Ordningen evalueres medio 2020 med henblik på at tage stilling til fortsættelse af ordningen.

   

  Afbud: Erwin Andresen og Erik Uldall Hansen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/56648, Sagsinitialer: KRY

  Sagsfremstilling

  I nærværende sag anmodes Teknik- og Miljøudvalget om at tage stilling til en budgetudfordring og tilhørende finansieringsforslag på politikområdet Kollektiv Trafik, busdrift.

   

  Budgetudfordring

  Som følge af et udbud af busdriften i 2017 steg prisen på kørselskontrakterne med ca. 10%.

   

  Ved budgetkontrollen pr. 30/9 2017 blev et mindreforbrug på 2,1 mio. kr. på den kollektive trafik overført til 2018 og 2019 til finansiering af den dyrere busdrift i de to år. Fra og med 2020 skal der findes ny finansiering til busdriften.

   

  Som følge af en justering af skolereformen skal indskolingseleverne nu køres tidligere hjem fra skole, hvilket kræver oprettelse af flere afgange på skoleruterne. Denne kørsel er startet fra uge 43 i 2019. Sydtrafik har beregnet, at der er tale om ca. 2.400 ekstra køreplantimer årligt til en samlet pris på ca. 1,2 mio. kr.

   

  Med Sydtrafiks budgetforslag for 2020 forventes en stigning i nettoudgifterne til busdrift på ca. 1,1 mio. kr./år. Desuden forventes en stigning i nettoudgiften til flextur på ca. 0,45 mio. kr./år.

   

  For 2020 mangler der i alt ca. 4,5 mio. kr. på politikområdet Kollektiv Trafik, busdrift. Se vedlagte bilag med en økonomisk oversigt, samt afsnittet Økonomi og afledt drift.

   

  Finansieringsmuligheder

  Kultur, Miljø & Erhverv har i foråret 2019 vurderet, at der med nedlæggelse af bybusdriften i weekenden (bortset fra Linje 1), vil kunne spares ca. 1,2 mio. kr. årligt. Dette vil berøre skønsvist 1.000 passagerer pr. weekend.

   

  Endvidere vil der kunne spares ca. 0,6 mio. kr./år ved at nedlægge weekendkørsel på rute 220 Aabenraa-Kruså-Padborg fra over middag lørdag til og med søndag. Dette vil berøre skønsvist 150-200 passagerer pr. weekend.

   

  Det resterende finansieringsbehov kan findes ved reduktion på politikområdet Vejdrift, hvor asfaltbelægninger reduceres med 0,9 mio. kr. (dog 1,35 mio. kr. fra og med 2021), og hvor 1,2 mio. kr. realiseres via effektiviseringer på området, som følge af ændret driftsform under den helhedsorienterede drift.

   

  Andre forhold

  Sydtrafik har oplyst, at den kompensation, som Aabenraa Kommune betaler til Region Syddanmark, for brug af de gratis skolekort på regionale busruter, udgør ca. 0,4 mio. kr. i 2019, og at kompensationen modregnes i de indtægter, som kan henføres til de kommunale busruter. Dermed belastes Teknik- og Miljøudvalgets budget til kollektiv trafik med udgiften til kompensation. Kompensationen er en direkte følge af indførelsen af gratis skolekort, og er i 2008-2009 blevet aftalt mellem skoleforvaltningen og Sydtrafik. I Sydtrafiks regnskab og budget er kompensationen ikke synlig, hvorfor der aldrig har været taget stilling til, om udgiften dertil skal afholdes under politikområdet for kollektiv trafik, eller under et politikområde hos Børn- og Uddannelsesudvalget.

  Økonomi og afledt drift

  Det forventes på busdrift og rengøring af busstation et merforbrug i 2020 på 4,5 mio. kr. og fra 2021 4,3 mio. kr. I bevillingskontrollen 30. september 2019 er søgt overført 0,600 mio. kr. fra 2019. Resterende anbefales finansieret som følgende:

   

  Budgetændringer fra 2020 (1.000 kr):

   

   

   

  Kollektiv Trafik (1.000 kr)

  2020

  2021

  2022

  2023

  Forventet merforbrug busdrift

        -4.330

        -4.180

        -4.180

        -4.180

  Forventet merforbrug busstation

           -183

           -183

           -183

           -183

  Forventet merforbrug I ALT

         -4.513

         -4.363

         -4.363

         -4.363

  Finansieringsforslag

   

   

   

   

  Ansøgt overført fra 2019

            600

   

   

   

  Nedlægning bybusdrift

          1.200

          1.200

          1.200

          1.200

  Nedlægning Weekendkørsel

            600

            600

            600

            600

  Omprioritering fra "Vejdrift"

          2.113

          2.563

          2.563

          2.563

  I ALT

           4.513

           4.363

           4.363

           4.363

   

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at budgetudfordringen for 2020 og frem løses via de angivne finansieringsmuligheder.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 06-11-2019

  Teknik- og Miljøudvalget besluttede følgende finansiering:

   

  at beslutningen i Teknik- og Miljøudvalget pr. 12. juni 2019 om nedlæggelse af weekendkørsel på fire buslinjer fra og med 2020 for 1,3 mio. kr./år fastholdes, og

  at den ansøgte overførsel i bevillingskontrollen pr. 30. september 2019 på 0,6 mio. kr. indgår som finansiering i 2020.

   

  Udvalget anbefaler følgende finansieringsforslag til Økonomiudvalget:

   

  at den resterende budgetudfordring i 2020 medtages i bevillingskontrollen pr. 31. marts 2020, hvor der ansøges om tillægsbevilling på 2,613 mio. kr., finansieret af kassen, og

  at den resterende budgetudfordring på 3,063 mio. kr. fra 2021 og frem medtages i forhandlingerne om budget 2021-2024.

  Beslutning Økonomiudvalget den 19-11-2019

  Tilbagesendes til Teknik- og Miljøudvalget.

   

  Afbud: Erwin Andresen og Erik Uldall Hansen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/30577, Sagsinitialer: TSN

  Sagsfremstilling

  I denne sag godkendes flytning af stiprojektet fra den østlige til den vestlige side af Hærvejen, og der tages stilling til økonomien i projektet.

   

  Baggrunden for anbefalingen er følgende:

   

  Placering af stien

  Den planlagte ekspropriation til en dobbeltrettet sti viser sig at blive indgribende (nærhed til vej og fjernelse af hæk og store træer), hvilket kræver ekstra grundig dokumentation for ekspropriationens nødvendighed, og dermed dokumentation for alternative placeringsmuligheder for stien.

   

  Selvom ekspropriationen gennemføres vil afstanden mellem stien og Hærvejen blive lille, og det er uheldigt for netop denne strækning med dens mange særtransporter.

   

  Kultur, Miljø & Erhverv har fået lavet en linjeføringsanalyse på hele strækningen fra Hjordkær til Rødekro. Strækningen Hjordkær-Rødekro er indeholdt i kommunens stiplan, hvorfor det har været nødvendigt at se stiprojektet til Plantevænget i sammenhæng med placeringsmuligheder for sti på den øvrige del af strækningen.

   

  Analysen er vedlagt som bilag 1, og den anbefaler en placering i Hærvejens vestlige side. Med en vestlig placering berøres to boliger, mens der berøres seks boliger med en østlig placering. Men en vestlig placering skal stien krydse to veje, mens den skal krydse fem veje ved en østlig placering.

   

  Alternativet med enkeltrettede stier til Plantevænget i hver vejside mindsker behovet for ekspropriation, men der vil fortsat skulle eksproprieres, og pladsen vil fortsat være trang på østsiden. En enkeltrettet løsning skønnes at blive ca. 25% dyrere end en dobbeltrettet løsning.

   

  Samlet set anbefaler forvaltningen derfor, at stien til Plantevænget placeres på vestsiden af Hærvejen.

   

  Projektets økonomi

  De seneste anlægsoverslag viser, at bevillingen på 0,5 mio. kr. ikke er dækkende for anlæg af stien til Plantevænget. Der kræves en anlægsbevilling på mellem 0,9 mio. kr. (uden krydsningshelle på Hærvejen) og 1,15 mio. kr. (med krydsningshelle på Hærvejen). Overslaget på 0,9 mio. kr. vil også gælde for en østlig placering. Anlægsoverslag og kortbilag fremgår af bilag 2.

   

  Ved krydsningen af Hærvejen ved Plantevænget er der gode oversigtsforhold i begge retninger. Da placering af yderligere heller og skilte på Hærvejen vil være til gene for de mange særtransporter, som kører på strækningen Hjordkær-Rødekro, anbefaler forvaltningen, at der indledningsvist ikke anlægges en krydsningshelle over Hærvejen ved Plantevænget.

  Såfremt trafikanter ønsker at krydse vejen via en helle, kan hellen længere mod nord benyttes. Dette giver dog en cykelrute som er ca. 500 meter længere. Se bilag 3.

   

  Der er mulighed for at finde den manglende finansiering via frigivelse af dele af rådighedsbeløbet på 1,0 mio. kr. til Cykelstipulje på investeringsoversigten for 2020.

  Økonomi og afledt drift

  Byrådet har den 28. november 2018 frigivet 0,5 mio. kr. til anlæg af en dobbeltrettet cykelsti fra Plantevænget til Ringvejen, langs den østlige side af Hærvejen i Rødekro, og har efterfølgende også godkendt, at der eksproprieres.

   

  På investeringsoversigt 2019-2023 er der afsat et rådighedsbeløb i 2020 på 1,0 mio. kr. til Cykelstipulje.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at projektændringen med placering af en dobbeltrettet cykelsti på vestsiden af Hærvejen godkendes,

  at der gives en tillægsbevilling til anlægsbevilling til projektet ”Cykelsti Plantevænget” på 0,4 mio. kr. finansieret af rådighedsbeløbet på 1,0 mio. kr. i 2020, som frigives, og

  at der foretages ekspropriation af de nødvendige arealer.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 06-11-2019

  Anbefales godkendt.

   

  Eivind Underbjerg Hansen (V) deltog ikke i punktet pga. inhabilitet.

  Beslutning Økonomiudvalget den 19-11-2019

  Anbefales godkendt.

   

  Afbud: Erwin Andresen og Erik Uldall Hansen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/14410, Sagsinitialer: MJESS

  Sagsfremstilling

  Baggrunden for lokalplanen er Aabenraa Friskoles ønske om at udnytte det åbne område, som ligger vest for skolens nuværende arealer, og dermed udnytte de muligheder, der er indarbejdet med en udvidet ramme i Kommuneplan 2015.

   

  Friskolen ønsker at benytte udendørsarealet til forskellige aktiviteter, herunder mulighed for boldbane, legeplads og anden aktivitet. Desuden er der et ønske om at kunne udnytte dele af arealet til lejlighedsvis parkering. Friskolen har lejet matr. nr. 1589 af Aabenraa Kommune til formålet.

   

  Den nuværende lokalplan for friskolen indbefatter ikke disse arealer, og det er derfor

  nødvendigt med en udvidelse af eksisterende lokalplan M87 og samtidig en revidering af gældende bestemmelser.

   

  Det er vurderet, at der ikke skal laves miljøvurdering.

  Lovgrundlag

  Lov om Planlægning – lovbekendtgørelse nr. 287 af 16. april 2018.

   

  Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter – lovbekendtgørelse

  448 af 10. maj 2017.

  Planmæssige forhold

  Lokalplanområdet er omfattet af ramme nr. 1.1.101.D i Kommuneplan 2015 for Aabenraa

  Kommune. Området må lokalplanlægges til offentlige formål som undervisning, institutioner,

  kulturelle formål, offentlig administration, sygehus og lign samt desuden boliger.

   

  Det ønskede er i overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelser.

   

  Den del af området der ikke er lokalplanlagt ligger i landzone og bliver overført til byzone med den endelige vedtagelse af lokalplan nr. 118. Den øvrige del fastholdes i byzone.

   

  Der er en eksisterende lokalplan for en del af området, lokalplan M87, vedtaget af Aabenraa

  Byråd i 1997. Lokalplanen erstattes helt af lokalplan nr. 118.

  Økonomi og afledt drift

  Da lokalplanområdet ejes af Aabenraa Kommune, er der indgået en aftale om betaling af lokalplanen fordeles 50/50 mellem Aabenraa Friskole og Aabenraa Kommune.

  Høring/udtalelse

  Forslaget forventes at blive sendt i offentlig høring i 4 uger i december.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at forslaget til Lokalplan nr. 118 for Aabenraa Friskole vedtages og udsendes i offentlig høring i 4 uger, og

  at der ikke udarbejdes miljøvurdering af planerne og at denne afgørelse offentliggøres sammen med planforslagene.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 07-11-2019

  Anbefales godkendt.

   

  Afbud: Erwin Andresen.

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 19-11-2019

  Anbefales godkendt.

   

  Afbud: Erwin Andresen og Erik Uldall Hansen.

   

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/24993, Sagsinitialer: mf

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen har modtaget ansøgning om delvis ophævelse samt ændring i anvendelsesbestemmelser vedr. Lokalplan 6.02 – Rekreative formål, Uge Hulvej, Uge. Området huser campingplads med tilhørende fodboldgolfbane.

   

  Ansøgning kommer fra ejer af naboejendommen, hvorpå der drives et kvægbrug. Ejer ønsker at lave justeringer i dyreholdet på ejendommen, hvilket udløser krav om miljøgodkendelse. Med den nuværende afgrænsning af lokalplanen er det, jf. Husdyrbruglovens bestemmelser om lugtgener, dog ikke muligt at søge og opnå miljøgodkendelse pga. nærheden til det lokalplanlagte område.

   

  Der fremlægges således et forslag til Tillæg nr. 1 til Lokalplan 6.02, der har til formål at foretage de ønskede ændringer; en ændring i afgrænsning samt en ændring i anvendelse for et mindre område. Dermed muliggøres en ansøgning om miljøgodkendelse.

   

  Ændring i afgrænsning

  Lokalplanen søges ophævet på områdets østligste matrikel. Denne del af lokalplanområdet ejes af ansøger. Området er udlagt til rekreative formål såsom skov, søer til småbådssejlads m.v. samt bygninger og anlæg i tilknytning hertil. Der ligger en sø samt en landbrugsejendom i området. Resterende dele af arealet dyrkes landbrugsmæssigt.

   

  Ændring i anvendelse

  Lokalplanen søges endvidere ændret for et nyt Delområde 1b. Denne del af lokalplanområdet ejes af campingpladsen. Området er udlagt til rekreative formål såsom, campingplads, lejrplads, lystfiskeri, småbådssejlads m.v. samt bygninger og anlæg i tilknytning hertil. Der ligger en fodboldgolfbane på arealet.

   

  Jf. afgørelse i Miljøklagenævnet sidestilles campingpladser med sommerhusområder og byzoneområder, hvorfor disse opnår den højeste lugtbeskyttelse. Derfor ønskes campingplads fjernet fra anvendelsesbestemmelserne. Dog sikres campingpladsens mulighed for at beholde fodboldgolfanlægget, samtidig med at lugtbeskyttelsen mindskes.

   

  Forslag til Tillæg nr. 1 for Lokalplan nr. 6.02 er screenet i forhold til, om der skal udarbejdes en miljøvurdering i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter. Forvaltningen vurderer ud fra screeningsresultatet, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering. Såfremt udvalget træffer endelig afgørelse, om ikke at udarbejde en miljøvurdering, skal denne offentliggøres sammen med planforslaget. En afgørelse om ikke at udarbejde en miljøvurdering kan påklages til Planklagenævnet inden 4 uger fra offentliggørelsen af afgørelsen.

  Høring/udtalelse

  Ejer af campingpladsen har underskrevet en fuldmagt, der giver Aabenraa Kommune tilladelse til at udarbejde et tillæg til lokalplan 6.02 for ejendommen jf. ovenstående ændringer.

   

  Forslaget til Tillæg nr. 1 til Lokalplan 6.02 fremsendes i offentlig høring i 2 uger, da der er tale om en lokalplan af mindre betydning.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at forslag til Tillæg til Lokalplan 6.02 vedtages og fremlægges i offentlig høring i 2 uger, og

  at der ikke udarbejdes miljøvurdering af tillægget og at denne afgørelse offentliggøres sammen med forslaget til tillægget.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 07-11-2019

  Anbefales godkendt.

   

  Afbud: Erwin Andresen.

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 19-11-2019

  Anbefales godkendt.

   

  Afbud: Erwin Andresen og Erik Uldall Hansen.

   

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/57535, Sagsinitialer: OLD1_sbro

  Sagsfremstilling

  Anlægsregnskaber skal aflægges særskilt, når det enkelte anlæg overstiger 2 mio. kr. I nærværende sag foretages aflæggelse af anlægsregnskaber for Fjordskolen og terapibassin i tilknytning til Fjordskolen.

  Økonomi og afledt drift

  De udarbejdede anlægsregnskaber er opgjort, selv om der endnu ikke er foretaget 1 års-eftersyn, og inden der er foretaget endelig afregning af åbentstående forhold. Derfor er der i de enkelte anlægsregnskaber afsat forventede poster til afslutning af anlægsarbejder.

   

  Anlægsregnskaberne udviser følgende:

   

  Anlægsprojekt

  Bevilling

  Regnskab

  Afvigelse

  Fjordskolen

  54.250

  53.019

  1.231

  Terapibassin

  15.800

  15.013

  787

  ialt

  70.050

  68.050

  2.018

   

  I anlægsregnskaber er der indregnet hensættelser på 1,875 mio. kr. til Fjordskolen og 0,235 mio. kr. til terapibassin. 2,110 mio. kr. anbefales henlagt til færdiggørelse af de to byggerier.

  Samlet udviser de to anlægsregnskaber et mindreforbrug på 2,018 mio. kr.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at anlægsregnskaber for Fjordskolen og terapibassin godkendes,

  at samlet mindreforbrug på 2,018 mio. kr. overføres til likvide midler, og

  at 2,110 mio. kr. overføres til færdiggørelse af Fjordskolen og terapibassin finansieret af mindreforbruget på byggerierne.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 12-11-2019

  1. at anbefales godkendt,

  2. at anbefales godkendt med bemærkning om, at mindreforbruget overføres til anlægspuljen vedr. mer-/mindreforbrug under Økonomiudvalget og

  3. at anbefales godkendt.

   

  Afbud: Eivind Underbjerg Hansen, Signe Bekker Dhiman

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 19-11-2019

  Anbefales godkendt.

   

  Afbud: Erwin Andresen og Erik Uldall Hansen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/37070, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  Fjordskolen er pr. august 2019 flyttet til nye lokaler i Kruså. I forbindelse med denne flytning har der været udgifter til etablering af legeplads.

   

  Belægninger, indhegninger, faldunderlag, sandkasser m.m. er elementer, der normalt ikke uden videre kan flyttes, og derfor vil disse være omfattet af et entrepriseudbud, hvilket også er tilfældet ved projektet til Fjordskolen.

   

  Udgifterne til legepladsudstyr er typisk ikke en del af anlægsprojektet, da det betragtes på linje med løst indvendigt inventar. Ved flytning er den grundlæggende forudsætning derfor at dét legepladsudstyr, der umiddelbart kan demonteres, genopsættes.

   

  Fjordskolen fik i foråret 2018 en privat legeredskabsrådgiver/købsformidler til at vurdere flytteomkostningerne ved en flytning af legepladsen fra den eksisterende matrikel til Kruså. Rådgiveren vurderede, at den eksisterende legeplads var i så dårlig stand, at det ikke var muligt at flytte størstedelen af legeredskaberne.

   

  Børne- og Uddannelsesudvalget behandlede den 28. august 2018 sagen ”Ønske om optimering af Fjordskolens pavillon og udeareal i Kruså”. Beslutningen blev, at finansiering af flytteomkostninger (herunder legeplads) afholdes af Fjordskolen med bemærkning om, at udvalget er indstillet på som minimum at videreføre den procedure, der har været for de seneste skoleflytninger.

   

  I foråret 2019 indhentede Fjordskolen et tilbud på nye legepladser til Fjordskolen i Kruså, og fik etableret de nye legepladser, således at de stod klar da eleverne startede i skolen i august 2019.

  Prisen på legepladserne udgjorde 2 mio. kr., som er betalt af Fjordskolens driftsbudget.

   

  Anlægsprojektet for byggeriet af Fjordskolen og det tilhørende terapibassin er afsluttet med et mindreforbrug på det samlede projekt på 2 mio. kr.

  Mindreforbruget på de 2 mio. kr. fra de 2 anlægsprojekter vil blive tilført mer/mindreforbrugspuljen under Økonomiudvalget i en særskilt sag, der behandles i Byrådet i november.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at der afsættes et rådighedsbeløb på 2 mio. kr. finansieret af anlægspuljen vedr. mer/mindreforbrug under Økonomiudvalget, og

  at der meddeles en anlægsbevilling på 2 mio. kr. til Fjordskolens legeplads, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb, som frigives.

   

   

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 12-11-2019

  1. at anbefales godkendt og

  2. at anbefales godkendt.

   

  Afbud: Eivind Underbjerg Hansen, Signe Bekker Dhiman

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 19-11-2019

  Anbefales godkendt.

   

  Afbud: Erwin Andresen og Erik Uldall Hansen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/36509, Sagsinitialer: AKBR

  Sagsfremstilling

  I denne sag godkendes beskæftigelsesplanen for 2020.

   

  Med dette års proces er der lagt særlig vægt på at udvikle beskæftigelsesplanen som formidlingsprodukt. Den indeholder således uddybende beskrivelser af indsatserne på beskæftigelsesområdet med vægt på tilgang, holdninger og værdier. Planen henvender sig hermed til en bred læserkreds både i og udenfor kommunen, og den er udtryk for en tydelig tilkendegivelse af, hvad Aabenraa Kommune mener og står for, når det kommer til beskæftigelse.

   

  Beskæftigelsesplan 2020 fremhæver en række fokusområder og indsatser, som er målrettet både borgere og virksomheder. Heraf kan nævnes:

  • Fokus på opkvalificering og rekruttering i virksomhedssamarbejdet. Herunder øget fokus på jobrotation, voksenlærlinge og elever.
  • Løbende vejledning om mulighederne for repatriering.
  • Gennemgående løft af indsatsen overfor borgere med helbredsudfordringer igennem kommunens nye investeringsstrategi KIJOS. Hertil hører et øget fokus på revalidering.
  • Øget indsats for borgere i ressourceforløb.
  • Videreførelse af investeringsstrategien KIK II, der skal nedbringe antallet af borgere på kontant- og uddannelseshjælp til under 800.
  • Fortsat fokus på forebyggende og tværgående indsatser overfor udsatte unge samt fokus på alternative veje til uddannelse igennem fx FGU eller ny mesterlære.
  • Fokus på ledige borgere med funktionsnedsættelse.

   

  Beskæftigelsesplanen indeholder forslag til 8 lokale målsætninger, der er fordelt på planens 7 kapitler:

   

  Flere skal med

  1. Aabenraa har en større andel af befolkningen på offentlig forsørgelse end hele landet. Denne forskel skal reduceres

  Samarbejdet med virksomhederne

  1. Der fremlægges årligt en opfølgningsrapport om rekrutteringsindsatsen

  Ledige borgere klar til job

  1. Andelen af langtidsledige på a-dagpenge må ikke overstige 20 %

  Integration og flygtninge

  1. Mindst 70 % af borgerne omfattet af integrationsindsatsen skal være selvforsørgende

  På kanten af arbejdsmarkedet

  1. Antallet på kontant- og uddannelseshjælp reduceres til under 800 inden maj 2022
  2. Ledigheden blandt fleksjobvisiterede må ikke overstige 10 % 

  Den udvidede ungeindsats

  1. Andelen af unge under 30 år på offentlig forsørgelse må ikke stige

  Når sygdom rammer

  1. Antal økonomiske fuldtidspersoner i jobafklaring og på sygedagpenge må ikke overstige henholdsvis 275 og 443 i 2020

   

  Derudover indeholder beskæftigelsesplanen ministerens 3 udmeldte mål for 2020, der videreføres fra 2019:

   

  1. Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft
  2. Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende
  3. Flere personer med handicap skal i beskæftigelse

   

  Det vedlagte notat gennemgår forslagene til mål for 2020 og vil i august 2020 og februar 2021 blive fremlagt for Arbejdsmarkedsudvalget i forbindelse med opfølgning på beskæftigelsesplanens målsætninger.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at beskæftigelsesplan 2020 godkendes.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 04-11-2019

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 19-11-2019

  Anbefales godkendt.

   

  Afbud: Erwin Andresen og Erik Uldall Hansen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/36824, Sagsinitialer: SHA

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal der tages stilling til forslag om placering af yderligere digitale informationstavler.

   

  Byrådet har for 2019 på investeringsoversigten for 2019 -2023 afsat midler med henblik på opsætning af yderligere digitale informationstavler. Der er afsat 0,5 mio. kr. til anlæg af informationstavler. Beløbet dækker både indkøb af udstyr og selve etableringen. Forvaltningen skønner, at der inden for denne ramme kan etableres 2 nye digitale informationstavler som supplement til de fem eksisterende.  

   

  Forvaltningen foreslår følgende steder for placering af digitale informationstavler. Stederne er angivet i prioriteret rækkefølge:

   

  1. Ved Hjelm Alle / Arena Aabenraa
  2. Langs ”trafikafløb” fra den nye motorvejsafkørsel
  3. Grænseovergangen ved Padborg grænse i nordgående retning

   

  Begrundelsen for prioriteringen er, at der i forhold til 1. og 2. er tale om placeringer, som eksponeringsmæssigt vil nå ud til en stor gruppe mennesker. Hjelm Alle i forhold til besøgende til Arena Aabenraa, hvor mængden af forbipasserende øges ved store events. ”Trafikafløbet” i forbindelse med den ny motorvejsafkørsel: Her forventes eksponering at ske dels for de personer, der kommer via motorvejsafkørslen og dels for en del af de, som har besøgt Arwos miljøstation.

   

  Grænseovergangen ved Padborg har også en stor mængde trafikanter, hvor en stor del sandsynligvis ikke er bosiddende i Aabenraa Kommune. Det er dog tvivlsomt, om alle budskaberne på informationstavlerne vil opfattes som relevante for de, som passerer grænseovergangen.

   

  Forvaltningen foreslår, at der arbejdes på etablering af informationstavler, der er af samme type eller lignende, som de eksisterende. Det vil sige skærme, der primært er rettet mod kørende trafik.

  Økonomi og afledt drift

  Der er afsat 0,5 mio. mio. under Vækstudvalget for Land og By til indkøb af udstyr og arbejdet med etablering (strøm, tilladelser, fragt, montering mv.). Det er forventningen, at der for det afsatte beløb kan etableres to digitale informationstavler.

   

  Den efterfølgende drift varetages af Kultur- og Fritidsudvalget

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at Vækstudvalget for Land og By anbefaler prioriteret rækkefølge for etablering af digitale informationstavler, og

  at Kultur- og Fritidsudvalget træffer beslutning om prioriteret rækkefølge for etablering af digitale informationstavler.

   

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 05-09-2019

  Udsat.

  Supplerende sagsfremstilling

  Vækstudvalget for Land og By ønskede ved deres behandling af sagen  yderligere forslag til placering af digitale informationsstandere. Vedlagt bilag 2 til denne sag indeholder forslag til mulige placeringer i Løjt Kirkeby ved Bodumvej, Kliplev ved Bjerndrupvej samt Padborg ved Østre Viaduktvej

   

  Forvaltningen bemærker, at af de i alt 6 placeringsforslag, angivet i bilag 1 og 2, er det placeringen ved Padborg som forventeligt vil give den største eksponering af budskaberne på informationstavlen. Det baseret på antal indbygger i området, samt tilgængelige trafikmålinger, der viser, at den gennemsnitlige trafikmængde er størst her.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at Vækstudvalget for Land og By anbefaler prioriteret rækkefølge for etablering af digitale informationstavler, 

  at Kultur- og Fritidsudvalget træffer beslutning om rækkefølge for etablering af digitale informationstavler, således at de placeringer det prioriteres først, er de steder informationstavlerne først etableres, og

  at der gives en anlægsbevilling til digitale informationstavler (”pyloner”) på 0,5 mio. kr., finansieret af det afsatte rådighedsbeløb som frigives.

   

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 07-11-2019

  1. at godkendt idet udvalget anbefalede Kultur og Fritidsudvalget følgende prioritering 1. Kliplev, 2. Løjt, 3. Hjelm Alle,

  2. at tages til orientering, og

  3. at anbefales godkendt.

   

   

  Afbud: Erwin Andresen.

   

   

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 12-11-2019

  1. at tages til orientering,

  2. at godkendt idet Kultur- og Fritidsudvalget tilslutter sig Vækstudvalget for Land og Bys anbefaling. Informationstavlerne prioriteres i den nævnte rækkefølge, og

  3. at tages til orientering.

   

   

  Signe Bekker Dhiman (A) og Christian Panbo (A) deltog ikke i sagens behandling.

  Beslutning Økonomiudvalget den 19-11-2019

  Anbefales godkendt.

   

  Afbud: Erwin Andresen og Erik Uldall Hansen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/56436, Sagsinitialer: lnn
 • Udskriv
  Sagsid.: 19/57773, Sagsinitialer: EKA
 • Udskriv
  Sagsid.: 19/297, Sagsinitialer: HHEN