Beslutningsprotokol

tirsdag den 3. december 2019 kl. 15:30

Mødested: Lokale 412, Skelbækvej
Udvalg: Økonomiudvalget
Medlemmer: Thomas Andresen, Kirsten Nørgård Christensen, Philip Tietje, Lars Kristensen, Erwin Andresen, Ejler Schütt, Arne Leyh Petersen, Karsten Meyer Olesen, Povl Kylling Petersen, Erik Uldall Hansen, Jan Riber Jakobsen
Bemærkninger: Afbud: Karsten Meyer Olesen.
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 19/2227, Sagsinitialer: kae

  Beslutning Økonomiudvalget den 03-12-2019

  Godkendt.

   

   

  Afbud: Karsten Meyer Olesen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/2227, Sagsinitialer: kae

  Beslutning Økonomiudvalget den 03-12-2019

  - Status på 2 ejendomme

  - Vurdering på Finanslov 2020 i kommende sag i januar

  - Møde med DSB omkring Padborg station

   

  Afbud: Karsten Meyer Olesen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/55869, Sagsinitialer: lnn

  Sagsfremstilling

  Det fremgår af kommunens kasse- og regnskabsregulativ, at der på økonomiudvalgets møde i november/december skal forelægges en sag omfattende de afskrivninger, der er foretaget i debitorsystemet i løbet af det seneste regnskabsår.

   

  I Aabenraa Kommune sker afskrivninger på følgende grundlag:

  • krav der er 3 år eller ældre,
  • dødsboer, når boet afsluttes som boudlæg,
  • gældssaneringssager, og
  • frivillige akkorder, når sagen er afsluttet.

   

  Krav, som er opstået i løbet af et regnskabsår, og som afskrives i samme regnskabsår, sker via samme driftsområde som anvendt i forbindelse med påligningen af kravet.

   

  I regnskabsåret 2019 afskrives  6,224 mio. kr. af krav på tilgodehavender m.m.. Dertil kommer afskrivning på pant/sikkerhedsstillelse for lån til boligindretning jf. servicelovens §116 på 0,199 mio. kr. I alt afskrives 6,423 mio. kr.

   

  Heraf afskrives  0,179 mio.kr., der hovedsageligt vedrører gebyrer og madservice på driften, mens de restende andel svarende til 6,245 mio. kr. afskrives over kommunes egenkapital.

   

  De store afskrivninger i 2019 skyldes 3 specifikke forhold:

   

  • Der er ekstraordinært afskrevet i 3,628 mio. kr. vedr. et mellemkommunalt krav, hvor Aabenraa Kommune har tabt en ankesag i Landsretten. Sagen er behandlet i Økonomiudvalget i august 2019.
  • I regnskabsår 2018 var der tale om ekstraordinært store afskrivninger fra SKAT.
   Vedr. beboerindskud er der afskrevet yderlig 1,478 mio. kr., hvoraf beløbet primært vedrører en opgørelsen først modtaget ultimo 2018 fra SKAT.
  • En beboer på et plejehjem uden indkomst – det var ikke muligt at foretage bo udlæg, afskrivningen er opgjort til 0,279 mio. kr. vedr. husleje og madservice.

   

   

  En uddybning af afskrivningerne kan ses i bilag 1.

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at der i 2019 afskrives i alt 0,179 mio. kr. via driften, og

  at der i 2019 afskrives 6,245 mio. kr. via egenkapitalen.

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 03-12-2019

  Anbefales godkendt.

   

   

  Afbud: Karsten Meyer Olesen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/6728, Sagsinitialer: LNY

  Sagsfremstilling

  I denne sag orienteres om opsamling på de opgaver, som er aftalt i budgetforliget for budget 2020-2023, herunder hvornår der sker en behandling af sagen i de respektive udvalg.

   

  Opsamlingen er listet for henholdsvis drifts- og anlægsopgaver og fremgår af vedlagte bilag.

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at sagen tages til orientering.

  Beslutning Økonomiudvalget den 03-12-2019

  Taget til orientering.

   

   

  Afbud: Karsten Meyer Olesen.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/57931, Sagsinitialer: BCT

  Sagsfremstilling

  I denne sag søges en anlægsbevilling til ombygning af Aabenraa Musikskole.

   

  Aabenraa Musikskole har siden 1992 haft til huse i Nygadeskolens ene fløj, Nygade 21. I 2001 planlagde man en væsentlig ombygning af huset til musikskolen, hvoraf 1. etape gennemførtes i 2001-03. Senest er en ombygning af øverste etage samt en del af 1. sal blevet gennemført i 2013-18, og der henstår nu to etaper for, at hele bygningen er gjort egnet til musikskolebrug.

   

  Etape 1

  Ombygningen omfatter den sydlige ende af kælderetagen (det tidligere fysiklokale for 10. Aabenraa), som omdannes til musikskolebrug med et stort slagtøjslokale, to mindre øvelokaler, hvor elever kan øve på egen hånd, samt et længe ønsket opholdslokale til elever. Endvidere blev der etableret nødudgang (sydligst mod Nygade) forsynet med udvendig rampe i stedet for trappe af hensyn til instrumenttransport. Af hensyn til trafikken vendes rampen, så den bliver etableret i gården og ikke ud mod Nygade.

   

  Etape 2

  Færdiggørelse af gangareal på 1. sal (loft, belysning og indgangsparti) samt 4 toiletter, der stadig står i samme stand, som da de senest blev renoveret – formodentlig i 1960´erne eller 70´erne.

   

  Etaperne er i prioriteret rækkefølge, da musikskolens behov først og fremmest er at få flere undervisningslokaler.

   

  Der er i den sydlige ende af kælderen, som ønskes ombygget, konstateret væsentlige fugtproblemer, som i samarbejde med Kommunale Ejendomme søges løst inden renoveringen blandt andet ved dræning af ydervægge.

   

  Aabenraa Musikskole ønsker at kunne ibrugtage lokalerne ved skolestart 2020/2021.

   

  Der er i budget 2020-2023 afsat 1,450 mio. kr. i 2020 til ”Ombygning af Aabenraa Musikskole” på investeringsoversigten. Med henblik på at træffe beslutning om udbudsform og tilknytning af rådgiver for at kunne igangsætte projektet primo 2020, søges bevillingen på 1,450 mio. kr. frigivet.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der gives en anlægsbevilling på 1,450 mio. kr. til ”Ombygning af Aabenraa Musikskole” finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2020, som frigives.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 26-11-2019

  Anbefales godkendt.

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 03-12-2019

  Anbefales godkendt.

   

   

  Afbud: Karsten Meyer Olesen.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/38725, Sagsinitialer: jkla

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal træffes en principbeslutning om  koncept for indhold og placering af et nyt museum Aabenraa.

   

  På Kultur- og Fritidsudvalgsmødet den 2. maj 2018 frigav udvalget 0,5 mio. kr. til forstudier forud for en arkitektkonkurrence. Som en del af forstudierne har forvaltningen og Museum Sønderjylland i samarbejde formuleret en vision og koncept for indholdet af et nyt museum samt undersøgt forskellige placeringsmuligheder.

   

  Anledningen er udover pladsmangel og tilgængelighedsudfordringer på Brundlund Slot og Kulturhistorie Aabenraa, at Fonden Francisca Clausens Samlinger i 2012 deponerede ca. 2.500 værker til Museum Sønderjylland ud fra en forventning om etableringen af nye og tidssvarende faciliteter som forudsætning for en egentlig overdragelse.

   

  Pladsmangel og tilgængelighedsudfordringer sætter derudover begrænsninger i forhold til opbygning af udstillinger, formidlingsaktiviteter, kvaliteten i museumsoplevelsen og mængden af værker, der kan udstilles, ligesom det ikke er muligt at indlåne betydelige værker fra ind- og udland.

   

  Visionen er at få skabt ét samlet, oplevelsesorienteret museum med en stærk profil. Rammen skal være et ikon-byggeri, der lever op til et nutidigt publikums forventninger. Det indholdsmæssige afsæt er den sønderjyske kunst og søfartshistorien. Det nye museum skal have udstillinger af høj kvalitet i form af både faste- og særudstillinger, der tiltrækker publikum fra hele regionen. Ved at sammenlægge museerne i et nyt spektakulært byggeri opnås såvel et konceptuelt, brandingmæssigt og økonomisk rationale, hvor kunst, historie og skiftende udstillinger skaber en ny attraktion i Syddanmark. Et nyt byggeri muliggør desuden sikringsforanstaltninger for museets egne værker, ligesom det vil blive muligt at indlåne betydelige værker og genstande fra andre museer.

   

  I forbindelse med valg af placering for et nyt museumsbyggeri er der undersøgt flere bynære placeringer, se Bilag 1- Undersøgelse af indhold og placering af nyt museumsbyggeri samt Bilag 2 – Screening og sammenligning af lokaliteter for museumsbyggeri.

   

  Et vigtigt parameter ved placering af et nyt museum er at understøtte visionerne om en stærk bymidte med varierede funktioner i overensstemmelse med Udviklingsplan for Fremtidens Aabenraa. Forvaltningen anbefaler placeringen på Kilen, fordi det er en synlig beliggenhed tæt på bymidten, hvor det er muligt at bygge et markant arkitektonisk byggeri samtidig med, at der er en relation til vandet og søfartshistorien.

   

  Placeringen passer ligeledes godt ind i fremtidsscenarierne i Fremtidens Aabenraa om udvikling af området Nord for Kilen til bymæssige formål, idet opførelsen af et museum inden for udviklingsområdet Kilen vil igangsætte transformationen af udviklingsområdet fra erhvervshavn til byhavn, hvorved bymidtens tilbud styrkes.

   

  Området fremstår i dag nedslidt og for at understøtte den fremtidige udvikling af Kilen samt museet som attraktion, skal der sikres indarbejdelse af byplanmæssige kvaliteter og sammenhæng med resten af byen. I omdannelsen af området skal der planlægges, så museet kommer til at ligge i attraktive omgivelser. Det er ligeledes væsentligt, at der fokuseres på at skabe en tydelig og attraktiv forbindelse til bymidten, der understøtter opførslen af en attraktion på havnen.

   

  Forvaltningen vil sammen med Museum Sønderjylland tage en forhåndsdialog med fonde. Forud for en egentlig fondsansøgning skal der udarbejdes et prospekt om projektets indhold. Prospektet vil blive forelagt til politisk godkendelse, før en ansøgning sendes afsted.

  Planmæssige forhold

  En placering nord for Kilen forudsætter ændring af kommuneplan og lokalplan. Området er på nuværende tidspunkt planlagt til og anvendes til erhverv.

  Økonomi og afledt drift

  Der er på investeringsoversigten 2019-2023 afsat 21,45 mio. kr. til ”Kunstbygning ved Brundlund Slot”, heraf er de 1,45 mio. kr. afsat til forstudier og arkitektkonkurrence. Der er frigivet 0,5 mio. kr..

   

  Aabenraa Kommunes afsatte midler skal ses som medfinansiering til et byggeri, de resterende midler skal blandt andet findes ved fondssøgning.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der arbejdes med et samlet oplevelsesorienteret museum jf. sagsfremstillingen,

  at det nye museum placeres nord for Kilen, og

  at forvaltningen bemyndiges til at gå i dialog med fonde i samarbejde med Museum Sønderjylland.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 26-11-2019

  Anbefales godkendt.

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 03-12-2019

  Anbefales godkendt. For stemte V, S, C og A.

  O undlod at stemme.

   

   

  Afbud: Karsten Meyer Olesen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/60419, Sagsinitialer: TWI

  Sagsfremstilling

  Grundsalgsudvalget skal i denne sag tage stilling til forslag til reviderede generelle salgsbetingelser for erhvervsjord.

   

  Formålet med forslaget er, at de generelle salgsbetingelser bliver gjort mere tidssvarende og håndterer nogle af de problemstillinger, som de nuværende generelle salgsbetingelser er stødt imod.

   

  De generelle salgsbetingelser er netop generelle og vil altid efter forudgående politisk beslutning kunne afviges.

   

  Forslaget til de reviderede generelle salgsbetingelser er vedhæftet, som bilag. Forslaget tager udgangspunkt i de nuværende generelle salgsbetingelsers overskrifter og tekst. Herefter følger forslag til ny tekst og bemærkninger til de ændringer, der er foretaget.

   

  Af bemærkninger til den ændrede tekst fremgår der en kompetenceafklaring for overskrifterne vedrørende Reservation og Arealernes beskaffenhed, ligesom der er indsat en overvejelse om depositum i forhold til overskriften Reservation.

   

  Forslaget vedrørende Byggetilladelse og tilbageskødning er en samling af de nuværende generelle salgsbetingelsers overskrifter vedrørende Byggetilladelse og byggepligt og Tilbageskødning og Købers ret til, at træde tilbage fra handlen.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at de reviderede generelle salgsbetingelser godkendes.

  Beslutning Økonomiudvalget den 03-12-2019

  Anbefales godkendt.

   

   

  Afbud: Karsten Meyer Olesen.