Beslutningsprotokol

tirsdag den 10. december 2019 kl. 15:30

Mødested: Lokale 412, Skelbækvej
Udvalg: Økonomiudvalget
Medlemmer: Thomas Andresen, Kirsten Nørgård Christensen, Philip Tietje, Lars Kristensen, Erwin Andresen, Ejler Schütt, Arne Leyh Petersen, Karsten Meyer Olesen, Povl Kylling Petersen, Erik Uldall Hansen, Jan Riber Jakobsen
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 19/2227, Sagsinitialer: kae

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Økonomiudvalget den 10-12-2019

  Godkendt idet sag 298 gøres åben og sag 308 tages af dagsorden.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/2227, Sagsinitialer: kae

  Beslutning Økonomiudvalget den 10-12-2019

  -

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/60547, Sagsinitialer: laa

  Sagsfremstilling

  Der er i budget 2020 afsat en pulje til bæredygtige indkøb på 1 mio. kr. Konkret handler det om merudgiften til anskaffelse af el- og hybridbiler. I denne sag skal der tages stilling til de overordnede rammer for udmøntningen af denne pulje.

   

  Indkøb af varer og tjenesteydelser spiller en vigtig rolle i understøttelsen af FN’s 17 verdensmål. I nogle tilfælde vil bæredygtige indkøb være dyrere end indkøb af konventionelle produkter. Det gælder også markedet for el og hybridbiler, som til trods for en rivende udvikling stadig er markant dyrere i anskaffelse end konventionelle biler. Det vurderes at der kan anskaffes cirka 5 el- og hybridbiler, hvor merudgiften finansieres af den afsatte pulje.

   

  Puljen foreslås forankret og administreret i Udbudsenheden, som udarbejder forslag til, hvilke kriterier der skal opfyldes for at få tilskud. Udbudsenheden forestår herudfra arbejdet med at formidle og rådgive om muligheder og præmisser for at opnå tilskud.

   

  Puljen foreslås alene anvendt til at finansiere forskellen mellem prisen på konventionelle biler og el- og hybridbiler. Dertil kommer, at puljen kan finansiere ladestandere placeret på relevante steder i kommunen.

   

  Da indkøbet af biler sker successivt henover årene afdækkes det,  hvor indkøbet af el- eller hybridbiler mest hensigtsmæssigt kan indgå i det samlede udbud. 

   

  Da kendskabet til puljen først skal udbredes til indkøberne, kriterierne udarbejdes m.v. vil det være hensigtsmæssigt, at eventuelt uforbrugte midler kan overføres til 2021. Derfor foreslås det, at puljen omfattes af reglerne for kategori 2 overførsler. 

   

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at puljen administrativt forankres i Udbudsenheden, som får ansvaret for at udforme de nærmere kriterier for at opnå tilskud fra puljen,

  at puljen finansierer prisforskellen mellem indkøb af konventionelle og el- og hybridbiler samt ladestandere, og

  at puljen omfattes af reglerne for kategori 2 overførsler.

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 10-12-2019

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/60547, Sagsinitialer: laa

  Sagsfremstilling

  Et bærende tema i budgetforliget 2020 er at fremme bæredygtige indsatser i Aabenraa Kommune. Et af disse initiativer omhandler energioptimering og rådgivning herom i forhold til kommunens bygningsportefølje. Der er afsat en pulje på 2,35 mio. kr. hvor de 2 mio. kr. prioriteres til investeringer i energibesparende foranstaltninger, mens de 0,35 mio. kr. er prioriteret til at styrke rådgivning i forbindelse med de valgte projekter. Puljen vedrører alene 2020. I denne sag skal der tages stilling til rammerne for udmøntningen af denne pulje.

   

  Det foreslås, at puljen forankres i Kommunale Ejendomme, der sikrer, at de kommunale bygningsejerne orienteres om puljens formål og ansøgningsfrist.

   

  Puljen har til formål at finansiere:

   

  1.Henvendelse til kommunes varmemester med henblik på rådgivning

  Den budgetansvarlige kan på eget initiativ rette henvendelse til kommunens varmemester placeret i Kommunale Ejendomme med henblik på at få rådgivning om vurdering og gennemgang af de tekniske installationer. Med udgangspunkt i de tilgængelige data har varmemesteren mulighed for at vurdere energiforbruget som grundlag for en efterfølgende inspektion af anlæggene på matriklen. På baggrund heraf vil det være muligt at fremsætte et overslag/vurdering af, hvilket behov der er på matriklen og ligeledes rådgive om det videre forløb.

   

  2.Indhentning af  information eksternt med henblik på rådgivning

  De budgetansvarlige opfordres til at indhente information hos andre myndigheder, for eksempel Energistyrelsen, med henblik på at få inspiration til energiforbedrende foranstaltninger. Der vil efterfølgende være behov for mere konkret rådgivning i forhold til potentialet, for eksempel via den kommunale varmemesterordning, jf. ovenfor.

   

  Model 3A. Medfinansiering af energibesparende foranstaltninger, herunder rådgivning efter ansøgning.

   

  De budgetansvarlige ansøger om medfinansiering til investeringer i konkrete forbedringer eller ansøger om køb af rådgivning hos eksterne rådgivere. For at undgå en alt for tung ansøgningsproces, foreslås det, at kommunens institutioner, eventuelt efter konkret rådgivning fra rådgivningsfunktionen, kan ansøge om støtte til en investeringen senest 1. juni. Kommunale Ejendomme får således ansvaret for at indsamle investeringsforslagene og foretage en prioritering heraf.

   

  Forslag til køb af rådgivning finansieres 100% af puljen, mens investering i energireducerende  tiltag medfinansieres med op til 50% af udgiften.
   

  Fristen for ansøgninger til puljen sættes til 1. juni og ansøgninger vurderes og prioriteres af kommunale ejendomme ud fra energieffektivitet, med korteste mulige tilbagebetalingstid. Svar på ansøgninger gives efter sommerferien.

   

  Eventuelt afledte driftsudgifter som følge af investeringen afholdes af institutionen selv.

   

  Model 3B. Finansiering af energibesparende foranstaltninger efter centralt styret proces.

  Med udgangspunkt i Kommunale Ejendommes indsigt og viden om energibesparende foranstaltninger udvælges en række væsentlige projekter som finansieres af puljen.  Der skal være tale om projekter, der understøtter et formål om at pege ind i fremtiden og sikre et bæredygtigt aftryk. 

   

  Eventuelt afledte driftsudgifter som følge af investeringen afholdes af institutionen selv.

   

  Uanset model valg af model 3A eller 3B foreslås puljen at være omfattet af kategori 2, dvs., med fuld overførselsadgang.

   

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at puljen forankres i Kommunale Ejendomme,

  at der tages stilling til udmøntning gennem model 3A eller 3B, og

  at puljen omfattes af overførselskategori 2, pulje og projekter, med fuld overførselsadgang.

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 10-12-2019

  Godkendt idet udmøntning sker efter begge modeller. Økonomiudvalget forelægges sag efter ansøgningsfristen den 1. maj med henblik på at fastlægge den konkrete udmøntning og mulighed for at skalere løsningerne.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/60547, Sagsinitialer: laa

  Sagsfremstilling

  Som en del af budgetforliget er der under Økonomiudvalget afsat en pulje på 5 mio. kr. til investering i klimasikring og andre klimavenlige tiltag. Puljen er et årig. Puljen er, jf. forligsteksten, en kategori 2 med overførselsadgang uden loft. I denne sag skal der tages stilling til den organisatoriske forankring af puljen og de overordnede kriterier for at modtage tilskud.

   

  Ud fra det angivne formål i budgetforligsteksten vil initiativerne naturligt spille sammen med de indsatser, der ligger inden for rammerne af Sund vækst og Vækstplan 2022. Samtidig er der ved at blive udarbejdet en Bæredygtighedsstrategi, hvor puljen ligeledes kan understøtte projekter, der måtte udspringe heraf. Udformningen og den tidsmæssige ramme for dette arbejde afventer blandt andet Byrådets temadrøftelse den 18. december, 2019. Den organisatoriske forankring af Vækstplanen er i Byråds- og Direktionssekretariatet, ligesom arbejdet med at udarbejde Bæredygtighedsstrategien pt også er forankret her. 

   

  Det foreslås at puljen indtil videre forankres i Byråds- og direktionssekretariatet. Dette skal blandt andet ses i lyset af, at formålet med puljen både er at arbejde på tværs af sektorer og på tværs af forvaltningerne internt i Aabenraa Kommune. Der vil indledningsvis være behov for, at udarbejde nogle mere præcise kriterier for, hvilke projekter der kan komme i betragtning til at modtage støtte fra puljen. Kriterierne vi naturligt skulle spille sammen med og understøtte de allerede igangværende initiativer i Vækstplanen, og den kommende Bæredygtighedsplan, samt puljerne til bæredygtig indkøb og energioptimering.

   

  Økonomiudvalget præsenteres i januar for en sag med nærmere beskrivelse af kriterier.

   

  Når kriterierne for hvilke initiativer, der kan dækkes af puljen er udarbejdet foreslås det, at indsamlingen af forslagene sker via de stående udvalg, således at udvalgene får en central rolle i udarbejdelsen af forslagene.

   

  Derudover skal det sikres, at processen også inkluderer borgerinddragelse og en lokal forankring, der kan sikre, at investeringerne i klimasikring og andre klimavenlige tiltag målrettes initiativer i hele Aabenraa Kommune. 

   

  Den endelige prioritering af forslag forestås af Økonomiudvalget. Det foreslås endvidere at de stående udvalg medfinansierer forslagene med mellem 25-50 %, således at den samlede investering bliver på ca. 7,5-10 mio. kr. i alt.

   

  Det foreslås, at der iværksættes to ansøgningsrunder i løbet af 2020, første gang med en indledende runde med frist den 1. juni og 2. gang med frist den 1. december.

   

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at administrationen af puljen indtil videre forankres i Byråds- og direktionssekretariatet, og at der i forbindelse hermed udarbejdes kriterier for initiativer, der er omfattet af puljen,

  at puljen politisk forankres i Økonomiudvalget,

  at indsamlingen af forslag til investeringer, sker via de stående udvalg og borgerinddragelse,

  at de stående udvalg medfinansierer initiativerne med mellem 25-50 %,

  at der indsamles forslag ad 2 omgange, første gang senest den 1. juni og anden gang senest den 1. december 2020, og

  at puljen omfattes af reglerne for kategori 2 overførsler, med fuld overførselsret (100%).

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 10-12-2019

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/59661, Sagsinitialer: BBJ

  Sagsfremstilling

  Økonomiudvalget har den 13. august 2019 godkendt 6 nye indsatser til nedbringelse af sygefravær i Aabenraa Kommune. HMU har på møde den 25. september 2019 taget beslutningen til orientering. Som supplement til de 6 nye indsatser foreslår Staben, at alle medarbejdere tilbydes en gratis influenzavaccine. Der er tale om et tilbud og på ingen måde et krav til medarbejderne om at lade sig vaccinere.

   

  Staben foreslår, at vaccinen som en forsøgsordning tilbydes alle medarbejdere i 2020 og er gældende fra efteråret 2020, udgiften vil forventeligt udgøre 150-200 kr. pr. medarbejder, det vil sige en samlet udgift på 800.000 kr., som tilføres puljen til personaleaktiviteter under HMU.

   

  Forsøgsordningen evalueres i 2. kvartal 2021.

   

  HMU har den 3. december drøftet forslaget. Medarbejdersiden tager til efterretning, at der er midler i 2019 til at foretage en engangsinvestering. Forslaget om tilbud om influenzavaccine til alle medarbejdere godkendes af HMU under forudsætning af, at tilbuddet er frivilligt, at der ikke foretages registrering af, hvilke medarbejdere der tager imod/ikke tager imod tilbuddet,  og at der er tale om et medarbejdergode.

  Økonomi og afledt drift

  Der er konstateret et forventet mindreforbrug på konto 6 i 2019 hovedsageligt som følge af vakancer mv. Midlerne kan anvendes til en engangsinvestering og vil alternativt skulle tilgå kassen. Forslagets finansiering er således under forudsætning af, at Økonomiudvalget godkender en overførsel af mindreforbruget til 2020 under puljer/projekter.

   

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at alle medarbejdere ved Aabenraa Kommune i efteråret 2020 tilbydes en gratis influenzavaccine,

  at ordningen evalueres i 2. kvartal 2021, og

  at der til formålet overføres 0,8 mio. kr. fra 2019 til 2020 under kategori 2 puljer/projekter.

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 10-12-2019

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/56899, Sagsinitialer: PBRU

  Sagsfremstilling

  Region Syddanmark har sendt udkast til Regional udviklingsstrategi 2020-2023 i offentlig høring med frist for bemærkninger den 17. januar 2020.

   

  Den nye regionale udviklingsstrategi 2020-2023, Fremtidens Syddanmark, skal afløse den regionale vækst- og udviklingsstrategi 2016-19, Det Gode Liv som vækstskaber.

   

  Den nye udviklingsstrategi er i udkastet bygget op om seks strategispor og har FN’s verdensmål som ramme for at udvikle Fremtidens Syddanmark som en sammenhængende, attraktiv og bæredygtig region. Samarbejde og partnerskaber bliver centrale i arbejdet med at sikre og udvikle Syddanmark som et attraktivt sted at arbejde, bo og leve – ligesom den grønne omstilling og klimaområdet har fået en fremtrædende plads. I modsætning til tidligere må strategien ikke omhandle erhvervsfremme og turisme (jf. den nye erhvervsfremmelov).

   

  Udkastet er blevet til i dialog med relevante parter – blandt andet har økonomiudvalgene i de fire sønderjyske kommuner haft lejlighed til at give input på et møde 4. februar 2019.

   

  Byråds- og Direktionssekretariatet har samlet bemærkninger til Aabenraa Kommunes høringssvar til Region Syddanmark. Bemærkningerne i høringsvaret indgår desuden som kommunens bidrag til KKR Syddanmarks fælles høringssvar.

  Indstilling

   

  Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,

  at udkast til høringssvar godkendes

  Beslutning Økonomiudvalget den 10-12-2019

  Godkendt idet der tilføjes en bemærkning om det grænseoverskridende samarbejde på sundhedsområdet, samt en tydeliggørelse af prioriteringen af dobbeltsporet mellem Tinglev og Padborg.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/61799, Sagsinitialer: jejk

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal der træffes beslutning om fremtidig drift af Vestergade 14, 16 og 18 i Rødekro. Da den samlede skole, Hærvejsskolen, forventes taget i brug i januar 2020, er bygningerne herefter overdraget til Økonomiudvalget jf. beslutning i Økonomiudvalget 22. oktober 2019.

   

  Når skoleaktiviteterne flytter ud, vil størstedelen af bygningerne stå tomme. Der er tre foreninger, og Musikskolen, som fortsat er aktive i bygningerne. Skytteforeningen anvender sikringsrummet i Vestergade 14 som skydebane og foreningslokale, mens Jernbanemodelklubben anvender en bygning på samme adresse til foreningens aktiviteter. Aktiviteterne i begge foreninger har til fælles, at de begge har brug for permanent indretning til aktiviteterne. De to gymnastiksale og skolens festsal anvendes af Rødekro gymnastikforening. Musikskolen har investeret i indretning og sikring af et øvelokale og et depotrum, der er i brug. 

   

  Kultur, Miljø og Erhverv forventer med indgangen til sæsonen 2020-2021 at kunne tilbyde alternative placeringer i kommunens øvrige ejendomme for nogle af foreningernes aktiviteter. For alle foreningsaktiviteter kan det være relevant at samle lignende aktiviteter, hvor eksisterende kommunale lokaliteter findes, f.eks. tilknyttet Aktiv Aabenraa. For at give foreningerne vished og sikkerhed om brug af foreningslokaler lægges der op til en beslutning om, hvor vidt foreningerne kan blive på de nuværende lokaliteter eller om foreningernes aftaler i Vestergade 14-18 må afsluttes.

   

  Modeljernbane-, skytte- og gymnastikforeningen har begge kontaktet forvaltningen for at få afklaret spørgsmålet om foreningsaktiviteterne kan fortsætte på de nuværende lokaliteter. Foreningerne er informeret om, at så længe der ikke er taget anden beslutning, så kan de fortsætte deres aktiviteter baseret på nuværende aftaleforhold. Foreningerne ønsker at blive på Vestergade og er bekendt med, at skolens aktiviteter lukker ned på matriklen. De enkelte aftaler er i sin tid indgået med Rødekro Skole.

   

  Der er beregnet tomgangsomkostninger på driften af Vestergade 14-16-18. Ud over tomgangsomkostningerne er det beregnet, hvad det vil koste at holde den del af bygningsmassen, der rummer foreningsaktiviteter i gang. For at kunne beregne omkostningerne er der taget udgangspunkt i Rødekro Skoles regnskaber for bygningsdrift. Der er tale om en stor bygningsmasse og omkostningerne til opsyn og drift er ikke  finansieret.

   

  I forbindelse med Budget 2020-2023 er der afsat 0,5 mio. kr. til at få belyst de forskellige anvendelsesmuligheder, af arealerne ved Rødekro Skole. Bl.a. skal det undersøges om der kan etableres ældreboliger og om Kommunens Hjælpemiddelhus kan indrettes på stedet. Gennem arbejdet med udviklingsplanen for Rødekro vil der være flere ønsker og alternativer til undersøgelse. Generelt er det godt for bygninger, at de er i brug, og derfor kan det være hensigtsmæssig at lade foreningerne blive i bygningerne, indtil der er en afklaring på bygningernes fremtid. Samtidig vil det give tid til at opnå rimelige aftaler om andre foreningslokaler, når disse evt. kan tilbydes nogle af foreningerne.

  Økonomi og afledt drift

  Flytning af skoleaktiviteter til Hærvejsskolen er en del af skolestrukturændringerne. Der er ved overdragelsen af bygningerne til Økonomiudvalget ikke et driftsbudget, der følger bygningerne. Derfor skal driftsbudgettet ses som en driftsudvidelse – med eller uden bygningsaktiviteter. Driftsudvidelsen er ufinansieret og medfører et træk på FM-puljen, hvis sagen besluttes. Driftsbudgettet er beregnet som et tomgangsbudget for hele bygningsmassen på 1,168 mio. kr./år tillagt fulde driftsomkostninger på de arealer, som foreninger og Musikskole har i brug, 0,429 mio. kr./år.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at Vestergade 14-18 kan benyttes af foreningerne indtil juni 2020, hvor bygningernes fremtid forventes fuldt afklaret, og hvorefter alternative foreningslokaler tilbydes fra kommunens side,

  at der af hensyn til fremtidige udviklingsmuligheder ikke indgås andre aftaler om midlertidig anvendelse af bygningerne,

  at aftaler og bygningsdrift overdrages til Kultur, Miljø og Erhverv efter skolens fraflytning og

  at et bygningsdriftsbudget inklusiv afledt foreningsdrift af Vestergade 14-18 finansieres af FM-puljen.

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 10-12-2019

  1. at godkendt idet Rødekro Gymnastikforening tilbydes alternative foreningslokaler og de øvrige foreninger tilbydes om muligt alternative lokaler.

  2. – 4. at godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/61799, Sagsinitialer: jejk

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal der tages stilling til den fremtidige drift af Skolevænget 33 og Posekær 8. Bygningerne er overdraget til Økonomiudvalget som følge af Fjordskolens flytning. Bygningerne står tomme, men to gymnastiksale på Skolevænget 33. bruges af Dagplejen samt til gymnastik, basket, jiu-jitsu og skitræning.

   

  Brundlundskolens sale på Skolevænget 33 har, siden etableringen af Kongehøjskolen, driftsmæssigt hørt under Fjordskolen. I forhold til foreningslivets bookinger mv. er de blevet administreret af Kongehøjskolen. I praksis er hallerne indtil nu blevet drevet af Kongehøjskolens tekniske servicepersonale.

   

  Der er foretaget en beregning på den afledte årlige driftsudgift ved at fortsætte aktiviteterne i de to gymnastikhaller. Der skal anvises finansiering til tomgangsdrift, ligesom der skal tages stilling til, om aktiviteterne i hallerne på Skolevænget 33 ønskes videreført i en periode, indtil der kan anvises anden halkapacitet, eller indtil der skal ske en anden anvendelse af Skolevænget 33.

   

  Der er ikke aktiviteter i Posekær 8, hvorfor der er tale om almindelig tomgangsdrift indtil der skal ske en anden anvendelse af arealerne. Det bemærkes, at der i november/december måned har været flere forsøg på uønsket og destruktiv adgang til adressen.  

   

  For bygningerne Posekær 8 er grundens beliggenhed et væsentligt aktiv. Kultur, Miljø og Erhverv har påbegyndt et mulighedsstudie af, hvordan grunden spiller sammen med de omkringliggende arealer og bebyggelser. Mulighedsstudiet skal belyse forskellige anvendelsesformål og vil på et senere tidspunkt blive forelagt politisk.

  Økonomi og afledt drift

  Da bygningerne er overdraget til Økonomiudvalget uden driftsbudget skal der svares et bygningsdriftsbudget. Der er  beregnet omkostninger til tomgangsdrift på bygningerne Posekær 8, og på Skolevænget 33 er de beregnede tomgangsomkostninger tillagt beregnede driftsomkostninger ved at holde gymnastiksalene i brug.

   

  Økonomiudvalget har med bevillingskontrollen 30. september 2019 overført 0,198 mio. kr. til rengøring i gymnastiksalene Skolevænget 33 i perioden fra 1. august 2019 frem til 1. juli 2020. Der er imidlertid ikke taget beslutning om finansiering til andre afledte driftsomkostninger ved at holde gymnastiksalene i drift.  

   

  Beslutningen om flytning af Fjordskolen er taget umiddelbart forud for Økonomiudvalgets beslutning om retningslinjer for overlevering af tomgangsbygninger. Derfor kan retningslinjerne ikke anvendes til at anvise finansiering til tomgangsdrift - med mindre der træffes en anden beslutning.

   

  Tomgangsomkostningerne vedrørende Posekær 8 er beregnet til 0,576 mio. kr. pr. år.

  Tomgangsomkostningerne vedrørende Skolevænget 33 er beregnet til 0,724 mio. kr. pr år.

  Driftsomkostningerne ved at holde de to gymnastiksale i almindelig brug medfører et tillæg til tomgangsomkostningerne til forbrug og rengøring beregnet til 0,31 mio. kr. om året.

  Indstilling

  Kultur, Miljø og Erhverv indstiller

   

  at de to gymnastiksale, Skolevænget 33, bruges til campus-relaterede formål af Kultur og Fritidsudvalget, men at ejerskabet af bygningerne forbliver i Økonomiudvalget,

  at aftaler om brug af gymnastiksalene administreres af Kultur, Miljø og Erhverv, indtil bygningernes fremtid er afklaret,

  at Posekær 8 drives som tom bygning, indtil mulighedsstudiet har afklaret bygningens fremtid, og

  at udgifterne til drift af Posekær 8 og Skolevænget 33 finansieres af FM-puljen.

  Beslutning Økonomiudvalget den 10-12-2019

  Godkendt idet 1. at udgår.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/53081, Sagsinitialer: SLM

  Sagsfremstilling

  Aabenraa Byråd vedtog henholdsvis 25. april 2018 og 30. maj 2018 at nedsætte tre midlertidige § 17, stk. 4 udvalg: Udvalg vedr. Integration, Udvalg vedr. tværgående sundhedspolitik og Udvalg vedr. Ung i Aabenraa.

   

  Nedsættelsen af udvalgene skete i overensstemmelse med konstitueringsaftalen for perioden 2018-2021 (se vedhæftede bilag). Det fremgår af konstitueringsaftalen, at de tre særlige udvalg skal evalueres efter to år. 

   

  Denne sag er en opsamling på det generelle formål med § 17, stk. 4 udvalg, de tre udvalgs funktionsperioder og foreløbige erfaringer fra udvalgsarbejdet.

   

  Formål og erfaringer med nedsættelse af § 17, stk. 4 udvalg i Danmark 

  Formålet med indførelsen af § 17, stk. 4 i styrelsesloven var, at give kommunerne mulighed for at nedsætte særlige udvalg, hvor eksternt rekrutterede udvalgsmedlemmer kunne inddrages til behandling af problemstillinger, som ikke naturligt kunne placeres i stående udvalg.

   

  Efterfølgende er ordningen af kommunalforskere blevet rost for at være et redskab til at sikre borgerinddragelse i nærdemokratiet. Inddragelsen af borgere kan være medvirkende til udvikling af innovative løsninger gennem samarbejde om tværgående problemstillinger. Inddragelsen af borgere gennem § 17, stk. 4 udvalg kan desuden bidrage til at styrke tilliden mellem borger og kommune og samtidig sikre ejerskab for eksempelvis tværgående politikker blandt borgere. 

   

  Samtidig har § 17, stk. 4 ifølge kommunalforskere den styrke, at de kan udfordre ”søjletænkning” og bidrage til at arbejde på tværs af eksempelvis forvaltninger og stående udvalgs ansvarsområder. 

   

  Kommunalforskere påpeger samtidig, at der er risiko for, at § 17, stk. 4 udvalgene mister deres særlige karakter, hvis de enten er meget kortvarige uden reel inddragelse af medlemmerne eller modsat opnår en nærmest permanent karakter med levetid på fire år på linje med stående udvalg.

   

  Udvalgenes funktionsperiode og forventning til aflevering af produkt i Aabenraa Kommune

  Udvalgenes funktionsperiode er ikke nærmere angivet i kommissorierne. Det er dog forudsat i kommissoriet for Udvalg vedr. Ung i Aabenraa, at funktionsperioden udløber ved aflevering af produktet (ultimo 2019).

   

  Udgangspunktet er, at funktionsperioden for de tre udvalg udløber to år efter Byrådets godkendelse af kommissorierne. Hvis udvalgene på et tidligere tidspunkt har opfyldt opgavebeskrivelsen i kommissoriet, udløber udvalgets funktionsperiode naturligt ved afleveringen af produktet. 

   

  De tre udvalg afleverer, i overensstemmelse med kommissorierne, deres produkt ultimo 2019, hvorefter de nuværende kommissorier ikke giver grundlag for videreførelse.

  Såfremt Byrådet ikke træffer beslutning om fortsættelse af udvalgene, vil der efter aflevering af produktet ikke skulle afholdes flere møder eller udbetales flere vederlag, kørselsgodtgørelse med videre.

   

  Forventningen er herefter, at udvalgenes produkt viderebehandles i de stående udvalg.

   

  Opsamling på erfaringer i Aabenraa Kommune med § 17, stk. 4 udvalgene i deres foreløbige funktionsperiode

  Forvaltningernes erfaring er, at særligt to områder har givet anledning til udfordringer i udvalgenes arbejde.

   

  1. Rekruttering og fastholdelse af eksterne medlemmer

  Muligheden for at nedsætte § 17, stk. 4 udvalg har særlig betydning i de tilfælde, hvor Byrådet ønsker, at sagkyndige eller særlige interesser repræsenteres i udvalgsarbejdet.

   

  Forvaltningernes erfaring har dog været, at det kan være svært at rekruttere relevante eksterne medlemmer til udvalgene, og efterfølgende at fastholde dem i udvalgenes funktionsperiode. 

   

  1. Udarbejdelse af politikker

  Forvaltningerne har oplevet udfordringer i § 17, stk. 4 udvalg med mange eksterne deltagere, hvor opgaven har været at udarbejde et oplæg til en ny politik. Erfaringen er foreløbigt, at interessen for at arbejde i dybden med konkrete løsningsmuligheder ofte er større blandt eksterne medlemmer end interessen for at udarbejde politikker.  

   

  På den baggrund er forvaltningernes erfaring, at det er vigtigt, at der er overensstemmelse mellem sammensætningen af udvalgets medlemmer og den stillede opgave.

   

  I de tilfælde, hvor § 17, stk. 4 udvalget har til opgave at udvikle en politik, er det samtidig vigtigt, at relevante stående udvalg er repræsenteret i § 17, stk. 4 udvalget eller at udvalget alternativt har et tæt samarbejde med det stående udvalg, idet de stående udvalg efterfølgende skal viderebehandle oplægget til en ny politik.

   

  På baggrund af de foreløbige erfaringer kan det overvejes om der i god tid inden det kommende kommunalvalg bør udarbejdes konkrete forslag til områder, hvor et § 17, stk. 4 udvalg vil være egnet.

  Indstilling

  Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,

  at opsamlingen drøftes.

  Beslutning Økonomiudvalget den 10-12-2019

  De tre § 17, stk. 4 udvalgs produkter behandles i de tre respektive fagudvalg, hvorefter drøftelsen omkring § 17, stk. 4 udvalg genoptages.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/45985, Sagsinitialer: abc

  Sagsfremstilling

  Kommunen har en tom bygning, som der ikke umiddelbart ses en fremtidig anvendelse til. Uanset hvilken anvendelse det påtænkes, koster det 15-20 mio. kr. i renoveringsudgifter, afhængigt af om tilbygningen fra 1955 bevares eller nedrives (se bilag ”høringsmateriale”). Da bygningen har lokalhistorisk værdi, har Økonomiudvalget på mødet den 18. juni 2019 besluttet at gennemføre en offentlig indsamling af idéer til fremtidig anvendelse.

  Høringen blev gennemført i perioden fra den 31. august til 29. september 2019, og der er indkommet 9 svar. Ingen af de indkomne svar indeholder en fuldstændig løsning, men der har vist sig et potentiale, som forvaltningen vurderer, at der er behov for at undersøge nærmere, inden der træffes beslutning om nedrivning.  

  Der har i høringssvarene vist sig mulige lokale aktører, som kunne supplere et eventuelt ungdomshus. Idéen om et ungdomshus er ikke ny, men et ungdomshus kan ikke udfylde bygningen alene. Derfor er der behov for flere funktioner. Samtidig har det vist sig, at det kun er den ældste del af bygningen, der ønskes bevaret. Der er også et behov for at sikre driftsmidler. Forvaltningen vurderer, at der er behov for at undersøge muligheden for et samarbejde nærmere, så det kan vurderes, om der findes et realistisk driftsscenarie. Er det tilfældet, kan igangsættes et fondssøgningsarbejde til etableringsudgifter.

  Forvaltningen foreslår, at de lokale aktører får frem til 1. juni 2020 til at undersøge og tilkendegive om der er interesse for og driftsøkonomi til et fremtidigt projektsamarbejde i den gamle del af bygningen fra 1905.

  Hvis ikke projektet viser sig realistisk, anbefaler forvaltningen at den samlede bygning nedrives. Der forventes politisk behandling i august eller september 2020, således at der er afklaring om en eventuel nedrivning forud for budgetforhandlingerne i 2020.

  I forbindelse med Områdefornyelse Tinglev skitseres scenarier for Skolekrydset med og uden bygningen. Der er i Områdefornyelsen ikke afsat midler til anlæg på denne del af området.     
   

  Økonomi og afledt drift

  Der er ikke afsat midler til renovering eller nedrivning. Det kan ikke finansieres af Områdefornyelsen.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,
  at beslutning om evt. nedrivning udskydes til medio 2020.

   

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 05-12-2019

  Taget af dagsorden.

  Beslutning Økonomiudvalget den 10-12-2019

  Indstilling godkendt.

   

  Sagen genoptages med henblik på en afklaring om andre opgaver kan placeres i bygningen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/56732, Sagsinitialer: HHEN

  Sagsfremstilling

  En gang årligt fastsættes salgspriserne for erhvervsarealer og parcelhusgrunde, hvorefter arealerne offentligt udbydes til salg på kommunens hjemmeside og ved annoncering i dagspressen. 

   

  Erhvervsarealer:

  Erhvervsarealer foreslås udbudt til salg i henhold til de godkendte principper. Se bilag – der indeholder forslag til salgspriser for erhvervsarealer 2020.

   

  Storparceller:

  Storparceller foreslås udbudt til salg i henhold til de godkendte principper. Se bilag – der indeholder forslag salgspriser for storparceller 2020.

   

  Parcelhusgrunde:

  Parcelhusgrunde foreslås udbudt til salg i henhold til godkendte principper. Se bilag – der indeholder forslag til salgspriser for parcelhusgrunde 2020.

   

  Det foreslås, at priserne på parcelhusgrundene på Hipholm reguleres til det nuværende marked.

   

  Der er i alt 8 grunde til salg i Varnæs.

  5 grunde er beliggende på Hipholm. Udstykningen er fra 2009, og der er ikke solgt nogen grund på Hipholm af denne udstykning. Den gennemsnitlige byggemodningsomkostning pr. grund var i sin tid på 269.930 kr.

  2 grunde er beliggende på Bækvej og en storparcel på Gl. Skolevej 3 A.

   

  Priser på parcelhusgrunde i Varnæs og Bovrup er :

   

  Adresser:

  Udstykningsår:

  Gennemsnitlig m2-pris:

  Gennemsnitlig pris:

  Varnæs – Hipholm

  2009

  210 kr./m2

  202.743 kr.

  Varnæs – Bækvej

  -

  59 kr./m2

  42.538 kr.

  Varnæs – Gl. Skolevej 3 A (Storparcel)

  -

  60 kr./m2

  325.455 kr.

  Bovrup

  1979

  48 kr./m2

  42.074 kr.

   

  Varnæs – Hipholm:  

   

  Udstykningsår:

  Gennemsnitlig m2-pris:

  Gennemsnitlig pris:

  Nuværende pris:

  2009

  210 kr./m2

  202.743 kr.*

  Foreslået pris:

  2019

  52 kr./m2

  50.000 kr.

  *Priser 190.664–220.871 kr. udgør den gennemsnitlige pris.

   

  Kultur, Miljø & Erhverv anbefaler, at grundpriserne på Hipholm nedsættes til 50.000 kr. Priserne er inkl. moms og ekskl. tilslutningsafgifter.

   

  De nye salgspriser er gældende fra 1. januar 2020.

  Lovgrundlag

  Kommunen skal handle økonomisk forsvarligt, hvilket betyder, at kommunen skal sælge til den højeste pris, der kan opnås i handel og vandel – markedsprisen.

   

  Ved at kræve markedsprisen for et jordareal sikres, at der ikke ved salget ydes ulovligt tilskud til enkeltpersoner eller virksomheder. Det medfører på den anden side også, at det ikke vil være tilstrækkeligt, at kommunen sælger til en pris, der dækker omkostningerne ved jordkøb og byggemodning, hvis markedsprisen ligger højere end dette beløb. Der gælder altså ikke et ”hvile i sig selv-princip” på jordforsyningsområdet, således som der gør for kommunernes forsyning af borgerne med el, gas, vand mv.

   

  Har en kommune imidlertid købt og byggemodnet jord i berettiget forventning om, at dette vil være en økonomisk forsvarlig disposition, og det senere viser sig, at det mest økonomisk forsvarlige er at sælge jorden, selvom markedsprisen ikke skaber dækning for de samlede omkostninger, vil et sådant salg være lovligt.

   

  Kommunen skal dog stadig handle både økonomisk og moralsk ansvarligt, hvorfor der nødvendigvis skal gå et vist antal år, før prisen kan nedsættes betragteligt.

   

  Konkret er der i Hipholm udstykningen ikke blevet solgt nogen byggegrunde af de etablerede 5 grunde.

   

  På den baggrund kan priserne nedsættes til 50.000 kr. pr. grund.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at grundpriserne på Hipholm nedsættes til 50.000 kr. inkl. moms og ekskl. tilslutningsafgifter, og

  at salgspriserne, gældende fra 1. januar 2020 godkendes.

  Beslutning Økonomiudvalget den 10-12-2019

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/12188, Sagsinitialer: MMHO

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal tages stilling til en omplacering af bevilling i sagen om vinduesudskiftning på Skelbækvej 2 samt frigivelse. Resultatet af licitationen var, at det afsatte beløb ikke rakte til de sidste 11 vinduespartier på syd facaden mod nord/øst. De 11 vinduer blev efterfølgende finansieret af puljen til udvendig bygningsvedligeholdelse for at sikre et ensartet udtryk på alle sydvendte facader og en rationel udskiftningsproces.

   

  I budgetforliget 2020 blev puljen til udvendig bygningsvedligeholdelse under Teknik- og Miljøudvalgets politikområde Ejendomme, løftet med et tilsvarende beløb på 1,120 mio. kr.

  Økonomi og afledt drift

  Der er givet en anlægsbevilling til ”Skelbækvej – renovering af facader” på 15 mio. kr. Der ønskes i 2020 at tilføre anlægsbevillingen de 1,12 mio. kr. fra ”vedligeholdelsespuljen” under politikområdet ”Ejendomme”, Teknik- og Miljøudvalget. Den samlede anlægsbevilling vil således udgøre 16,12 mio. kr. Dermed kan der aflægges et samlet regnskab for projektet ved projektets afslutning.

  Indstilling

  Kultur, Miljø og Erhverv indstiller,

  at der gives et tillæg til rådighedsbeløb og anlægsbevilling 1,12 mio. kr. i 2020 til projektet ”Skelbækvej – renovering af facader”, således at den samlede anlægsbevilling udgør 16,12 mio. kr., der finansieres af politikområdet ”Ejendomme” under Teknik- og Miljøudvalget, som frigives.

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 10-12-2019

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/51411, Sagsinitialer: hbhas

  Sagsfremstilling

  I forlængelse af bevillingskontrollen pr. 30. september 2019 fremlægges sag til frigivelse af restrådighedsbeløb på anlægsprojektet Gasværksvej etape 1. Ved periodiseringen af anlægsbevillingen i april 2019 blev der placeret et rådighedsbeløb på 0,4 mio. kr. til dækning af omkostninger tilløbet projektet i afslutningsfasen.

   

  Ved periodiseringen af anlægsbevillinger i april 2019 blev der placeret et rådighedsbeløb på 0,4 mio. kr. i 2019 på Gasværksvej etape 1 til dækning af yderligere omkostninger på projektet.

   

  Med frigivelse af restrådighedsbeløbet på 0,4 mio. kr. kan anlægsprojektet omfattende gennembruddet fra Haderslevvej til Gasværksvej afsluttes, men omkostningerne til afslutningen medfører, at der ikke er økonomi til at fortsætte planlægningen af de næste etaper eller til at gennemføre VVM-proces (vurderinger af virkninger for miljø) og evt. sideløbende lokalplanlægning. Omkostningerne omhandler håndtering og bortskaffelse af forurenet jord opgjort endeligt på sagen.

   

  Der er ikke afsat rådighedsbeløb på investeringsplan 2019-2023 til fortsættelse af de næste etaper af Gasværksvejs ombygning og forlængelse. Derfor anbefales det ikke at igangsætte yderligere planlægning eller VVM, der omfattes af relativt kortvarige gyldighedsperioder.

   

  Økonomi og afledt drift

  Afledt drift er bevilget ved den første frigivelsessag.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der gives et tillæg til anlægsbevilling på 0,4 mio. kr. til projektet Gasværksvej etape 1, finansieret af rådighedsbeløbet på 0,4 mio. kr. i 2019, som frigives, og

  at yderligere planlægning for projektet udsættes til der er truffet beslutning om finansiering af projektets næste etaper.

   

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 04-12-2019

  1. at anbefales godkendt, og

  2. at godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 10-12-2019

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/60226, Sagsinitialer: TSN

  Sagsfremstilling

  Denne sag handler om frigivelse af anlægsmidler til cykelstiprojekter. Der ønskes frigivet en anlægsbevilling til cykelbaner langs Rødekrovej Vest mellem Gl. Ribevej og en nyetableret samkørselsplads, samt til en udvidelse af cykelbaner mellem ny rundkørsel ved motorvejens tilslutningsanlæg og Kometvej. Cykelbanerne vil bidrage til en sammenhængende cykelforbindelse mellem Kometvej og Gl. Ribevej og sikre lette trafikanter på strækningen. Trafikmængden på strækningen er forøget som følge af trafik til og fra Sønderjyske Motorvej.  Se kortbilag.

   

   

  Vejudvidelse med cykelbaner langs Rødekrovej Vest, mellem Gammel Ribevej og ny samkørselsplads ved Sønderjyske Motorvej:

   

  Der er afsat et rådighedsbeløb på 1,1 mio. kr. i 2020 investeringsoversigten 2020-2023 til projektet ”Cykelbaner Rødekrovej Vest”. Projektet er en del af budgetaftalen, og for at kunne igangsætte udarbejdelsen af projektmateriale til grund for udbud og anlæggelse, er det nødvendigt at få bevillingen frigivet.

   

   

   

  Vejudvidelse med cykelbaner langs Bodumvej, mellem rundkørsel ved Sønderjyske Motorvej og Kometvej:

   

  Vejdirektoratet har i forbindelse med tilslutningsanlægget ved (70a) Rødekro etableret cykelbaner fra pendlerpladsen og mod vest, gennem rundkørslen. Ved etablering af 200 meter cykelbane på Bodumvej, sikres god adgang til pendlerpladsen for lette trafikanter kommende fra Rødekro. For at kunne igangsætte udarbejdelse af projektmateriale til grund for udbud og efterfølgende anlægsarbejde er det nødvendigt at få frigivet bevillingen. Cykelbaneløsningen kan gennemføres for 0,6 mio. kr., såfremt arbejdet her kan udføres i sammenhæng med cykelbanerne ved Rødekrovej Vest. På investeringsoversigten er der afsat et rådighedsbeløb i 2020 på 1,0 mio. kr. til Cykelstipulje. Der er frigivet 0,4 mio. kr. til en tillægsbevilling vedr. projektet ”Cykelsti Plantevænget”. Kultur, Miljø & Erhverv anbefaler de resterende 0,6 mio. kr. af anlægsbevillingen frigivet.

   

   

  Med ovenstående to stykker cykelbaner er der sikret en samlet cykelløsning langs vejsystemet nærmest motorvejens nye tilslutningsanlæg. 

   

  Der er på det nuværende projektstadie ikke erkendt behov for ekspropriation i forbindelse med gennemførelse af projekterne. Skulle der opstå behov for ekspropriation vil bemyndigelsen hertil fremsættes på et senere tidspunkt.

   

   

   

  Økonomi og afledt drift

  På investeringsoversigten 2020-2023 er der afsat et rådighedsbeløb i 2020 på 1,1 mio. kr. til projektet ”Cykelbaner Rødekrovej Vest”.

   

  På investeringsoversigten 2020-2023 er der afsat et rådighedsbeløb i 2020 på 1,0 mio. kr. til Cykelstipulje. Der er frigivet 0,4 mio. kr. til en tillægsbevilling vedr. projektet ”Cykelsti Plantevænget” Der resterer således 0,600 mio. kr. i puljen.

   

  Kultur, Miljø & Erhverv har skønnet omfanget af afledt drift på de nye anlæg samlet til 0,02 mio. kr. årligt, som skal tilgå Teknik- og Miljøudvalgets politikområde ”Vejdrift” fra anlæggets færdiggørelse sidst i 2020.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der gives anlægsbevilling på 1,1 mio. kr. til projektering og anlæg af ”Cykelbaner Rødekrovej Vest”, finansieret af rådighedsbeløbet i 2020, som frigives,

  at der gives tillæg til rådighedsbeløb og anlægsbevilling til projektet ”Cykelbaner Rødekrovej Vest” på 0,6 mio. kr., finansieret af det resterende rådighedsbeløb i ”Cykelpuljen” på 0,6 mio. kr. i 2020 som frigives, og

  at der ved projektets afslutning tilføres politikområdet ”Vejdrift” under Teknik- og Miljøudvalget 0,02 mio. kr. årligt til afledt drift, finansieret af puljen ”Afledt drift” under Økonomiudvalget.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 04-12-2019

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 10-12-2019

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/44096, Sagsinitialer: KCAL

  Sagsfremstilling

  Der er på investeringsoversigten 2020 – 2023 afsat et rådighedsbeløb på 1 mio. kr. til ”Landdistrikternes materialepulje” i 2020. Heraf reserveres 0,05 mio. kr., som materialepulje til Høje Kolstrup bydel i hvert af årene.

   

  Byrådet skal i denne sag tage stilling til frigivelse af anlægsmidler.

   

  Landdistrikternes materialepulje har til formål at give midler til materialer og byruminventar.

   

  I 2019 blev Vækstudvalget for Land og By bemyndiget til at godkende de specifikke rammer for udmøntning af midlerne. Vækstudvalget for Land og By besluttede at fordele midlerne til et bredere formål og rammer end blot materialer.

  Det overordnede formål er fortsat at understøtte frivillige indsatser i landdistrikterne, som giver fællesskaber i bevægelse.

   

  Forvaltningen anbefaler, at Vækstudvalget for Land og By bemyndiges til at godkende de specifikke rammer for udmøntning af midlerne.

   

  Midlerne til Høje Kolstrup bydel vil stadig være omfattet af rammerne for Landdistrikternes materialepulje.

   

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der gives en anlægsbevilling i 2020 på 1 mio. kr. til ”Landdistrikternes materialepulje”, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb, der frigives, og

  at Vækstudvalget for Land og By bemyndiges til at godkende forudsætningerne for udmøntning af 1 mio. kr.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 05-12-2019

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 10-12-2019

  Anbefales godkendt, idet Økonomiudvalget ønsker at Vækstudvalget for Land og By prioriterer projekter ind til bæredygtighedspuljen fra materialepuljen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/40762, Sagsinitialer: MBB

  Sagsfremstilling

  Der er i 2018 frigivet midler til at ændre erhvervsbyggemodningen på Visøvej i Løjt Kirkeby til en byggemodning med boligformål. I forbindelse med detailplanlægningen har det vist sig, at de frigivne midler ikke er tilstrækkelige til at gennemføre projektet. Dette skyldes primært øgede omkostninger til en støjvold og beplantning, samt de mange poster, der fordyres væsentligt ved at ændre området fra ét formål til et andet, herunder eksempelvis ekstra omkostninger til omlægning af fjernvarme, spildevand, reparation og tilpasning af eksisterende vej. Erfaringerne fra de seneste licitationsresultater ligger ligeledes til grund for, at budgettet måtte revurderes.

   

  Projektet kan samlet set gennemføres for et budget på 4,9 mio. kr.

   

  Planmæssige forhold

  Rammerne for byggemodning på Visøvej sættes i Lokalplan nr. 104.

  Økonomi og afledt drift

  For det ønskede projekt anbefales følgende finansiering.

   

  På investeringsplan 2019-2023 jordforsyning er der afsat 1,4 mio. kr. som rammebeløb til byggemodning boligformål, som ikke er frigivet. 

   

  Der er i 2018 frigivet 3,5 mio. kr. til byggemodning af den vestlige del af Visøvej. For at opnå et budget på 4,9 mio. kr., vil det være nødvendigt med et tillæg til bevillingen på 1,4 mio. kr., som anbefales finansieret af ”Rammebeløb Byggemodning boligformål, 2019”.

   

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der gives et tillæg til rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 1,4 mio. kr. til ”Løjt Kirkeby” til byggemodning på Visøvej, så den samlede anlægsbevilling udgør 4,9 mio. kr., finansieret af ”Rammebeløb byggemodning” på 1,4 mio. kr..

   

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 05-12-2019

  Anbefales godkendt.

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 10-12-2019

  Udsættes.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/60898, Sagsinitialer: HJJ

  Sagsfremstilling

  I denne sag anbefales en frigivelse af anlægsbevilling til renovering og udbygning af Bylderup Skole.

   

  Der er på investeringsoversigten i budget 2020 - 2023 under Børne- og Uddannelsesudvalget afsat rådighedsbeløb på henholdsvis 3,474 mio. kr. i 2020 og 1,315 mio. kr. i 2021 til projektet, svarende til i alt 4,789 mio. kr.

   

  Bylderup Skole ønsker at renovere/udbygge skolens gamle bygning fra 1950’erne.

  Den huser i dag indskolings- og mellemtrinsafdelingerne, og er derfor ofte nye forældres første møde med skolen og de omgivelser, som deres børn dagligt skal færdes og undervises i fremover.

   

  Fløjen er i dag i udmærket stand udvendigt, men indvendigt fremstår den i store træk med de samme materialer, farver, belysningsarmaturer m.m. som da den blev bygget.

  Toiletterne er placeret i den tilstødende fløj, men for at benytte dem er det dog nødvendigt at gå udenfor først.

   

  Klasselokalerne i fløjen er ikke store, knap 50 m2, og der er ikke umiddelbart grupperum eller andre steder hvor det er muligt at undervise mindre grupper, eller hvor eleverne kan trække sig tilbage, enkeltvis eller i større eller mindre grupper. Gangarealer i fløjen giver heller ikke store muligheder for bevægelse og fysisk udfoldelse indendørs.

   

  Skolen ønsker en tilbygning på ca. 110 m2 mod gangarealet og med store åbninger mod dette, hvilket vil give mulighed for at indrette grupperum, læsehuler og faciliteter til bevægelse i undervisningen m.m. Der vil hermed blive meget bedre muligheder for, at undervisningen i højere grad kan understøttes af et tidsvarende undervisnings- og læringsmiljø.

  Gulv-, væg- og loftsoverflader ønskes renoveret i den eksisterende gang sammen med ny belysning og tidssvarende akustisk regulering.

   

  Herudover ønsker Bylderup Skole en ca. 15 m2 stor tilbygning ud for indgangen til de udvendige toiletter, hvorved der kan skabes mulighed for, at adgangen til disse toiletter kan ske direkte fra det indvendige gangareal. Det er meget vigtigt for skolen, at de yngste elever har rigtig gode og indbydende toiletfaciliteter.

  Planmæssige forhold

  Den ønskede tilbygning vil overholde den gældende lokalplans bestemmelser, herunder med hensyn til byggeriets omfang og placering, materialer og den for delområdet tilladelige maksimale bebyggelsesprocent. Der vil ikke være krav om høring af bestemte parter.

  Økonomi og afledt drift

  Der er på investeringsoversigten i budget 2020 -2023 afsat i alt 4,789 mio. kr. i rådighedsbeløb fordelt med henholdsvis 3,474 mio. kr. i 2020 og 1,315 mio. kr. i 2021 til renovering af Bylderup Skole.

   

  De forventede årlige udgifter til afledt drift som følge af udbygningen af skolen er opgjort til 0,025 mio. kr. Der er under Økonomiudvalget afsat en pulje til afledt drift, hvor der resterer følgende midler til afledt drift i 2020 - 2023:

   

  Beløb i 1.000 kr. (2019 pl)

  2020

  2021

  2022

  2023

  Pulje til afledt drift

  945

  842

  2.042

  2.042

   

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at der gives en anlægsbevilling på 4,789 mio. kr. til renovering og udbygning af Bylderup Skole finansieret af de afsatte rådighedsbeløb i 2020 og 2021,

  at de afsatte rådighedsbeløb på henholdsvis 3,474 mio. kr. i 2020 og 1,315 mio. kr. i 2021 frigives, og

  at der ved anlægsprojektets afslutning tilføres Bylderup Skole under Børne- og Uddannelsesudvalget 0,025 mio. kr. til afledt drift finansieret af Puljen til afledt drift under Økonomiudvalget.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 03-12-2019

  Anbefales godkendt.

   

  Afbud: Jane Thorgeirsson og Signe Bekker Dhiman

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 10-12-2019

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/60907, Sagsinitialer: HJJ

  Sagsfremstilling

  I denne sag anbefales en frigivelse af anlægsbevilling til udvidelse af gymnastiksalen på Ravsted Børneunivers.

   

  Der er på investeringsoversigten i budget 2020 – 2023 under Børne- og Uddannelsesudvalget til projektet afsat et rådighedsbeløb på 1,882 mio. kr. i 2020.

   

  Ravsted Børneunivers ønsker, at en eksisterende sceneopbygning og to mindre og utilstrækkelige redskabsrum i forbindelse med skolens gymnastiksal fjernes for at få et større og mere anvendeligt gulvareal. I den forbindelse vil det være nødvendigt at udskifte salens gulvbelægning.

   

  Som erstatning for de fjernede redskabsrum og som udvidelse af kapaciteten ønskes opført en tilbygning.

   

  Der vil være en del mindre følgearbejder i forbindelse med projektet, såsom lukning af et eksisterende dørhul, en ny dør med mere.

  Økonomi og afledt drift

  Der er på investeringsoversigten i budget 2020 – 2023 afsat 1,882 mio. kr. i rådighedsbeløb i 2020 til udvidelse af gymnastiksalen på Ravsted Børneunivers.

   

  De forventede årlige udgifter til afledt drift som følge af udbygningen af skolen er opgjort til 0,015 mio. kr. Der er under Økonomiudvalget afsat en pulje til afledt drift, hvor der resterer følgende midler til afledt drift i 2020 - 2023:

   

  Beløb i 1.000 kr. (2019 pl)

  2020

  2021

  2022

  2023

  Pulje til afledt drift

  945

  842

  2.042

  2.042

   

  Indstilling

  Børn og skole indstiller,

  at der gives en anlægsbevilling på 1,882 mio. kr. til udvidelse af gymnastiksalen på Ravsted Børneunivers finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2020,

  at det afsatte rådighedsbeløb på 1,882 mio. kr. i 2020 frigives, og

  at der ved anlægsprojektets afslutning tilføres Ravsted Børneunivers under Børne- og Uddannelsesudvalget 0,015 mio. kr. til afledt drift finansieret af Puljen til afledt drift under Økonomiudvalget.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 03-12-2019

  Anbefales godkendt.

   

  Afbud: Jane Thorgeirsson og Signe Bekker Dhiman

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 10-12-2019

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/56132, Sagsinitialer: lmje

  Sagsfremstilling

  Arwos har fremsendt forslag til takster for 2020 til godkendelse.

  Taksterne er godkendt af Arwos’ bestyrelse den 17. september 2019.

   

  Affald - renovation, forbrænding og deponi

  Følgende takster stiger:

   

  • Taksten for 180 liter beholdere er ændret, så taksten pr. liter er den samme som for andre beholdere
    
  • Taksten for brændbart affald til nedknusning stiger som følge af nyt udbud

   

  • Taksten for affald til deponering stiger på grund af blandt andet udgifter til håndtering af perkolat

   

  • Genbrugstaksterne for erhverv stiger med hhv. 20 kr. og 25 kr. pr. aflevering afhængigt af affaldstypen. Dette skyldes, at behandlingsomkostningerne er steget

   

  Der er tilføjet følgende nye takster:

   

  • Ekstra tømning af beholdere
   Takster på henholdsvis 240 kr. og 320 kr. afhængig af beholderstørrelsen. Ydelsen er til brug for borgere, der har glemt at sætte beholder ud ved tømning men stadig ønsker beholderen tømt.

   

  • Undergrundsløsninger
   Taksten er beregnet ud fra, hvor mange gange årligt der bliver kastet affald i beholderen.

   

  • Genbrugstakst – flexboliger
   Taksten svarer til sommerhustaksten.
    

  Affald - forbrænding

  • Forbrændingstaksterne for erhverv og husholdninger

  Taksterne stiger, da den nuværende aftale med Sønderborg Kraftvarmeværk om forbrænding af affald udløber 1. marts 2020. Opgaven er i udbud, og Arwos forventer højere behandlingspriser.

   

  • Brændbart affald direkte til forbrænding henholdsvis mellemdeponi
   Taksterne er kommet til som følge af ændringen i takster for erhvervsaffald til forbrænding i efteråret 2019. De tidligere takster ”affald direkte til forbrænding” henholdsvis ”brændbart affald til mellemdeponi” er blevet opdelt i affald fra erhverv og affald fra husholdninger.

   

  Spildevand

  Tilslutningsbidragene er steget som følge af lovbestemt indeksregulering.

   

  Der er tilføjet en ny takst for genbrugsvand. Taksten bruges ved afledning af opsamlet regnvand brugt til fx tøjvask, toiletskyl osv.

   

  Der er tilsvarende tilføjet en ny takst for spildevand fra krydstogtsskibe.

  Taksterne svarer til det almindelige vandafledningsbidrag.

   

  Vand

  Anlægsbidrag samt årligt bidrag for sprinkleranlæg uden måler er steget som følge af indeksregulering.

   

  Tidligere har prisen for byggevandstilslutning til erhverv og stikledningsbidrag for stikledninger større end Ø 40 mm været efter regning. Byggevandstilslutning for erhverv og priser for stikledningsbidrag op til Ø 160 mm er fremadrettet sat til en fast pris.

   

  Øvrige takster er uændrede.

   

  Anlægs- og driftsbidrag, der ligger udenfor de i takstbladet fastsatte takster, skal aftales skriftligt mellem vandforsyningen og forbrugeren. Aftalen skal godkendes af kommunen i hvert enkelt tilfælde.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at taksterne for Arwos 2020 godkendes.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 04-12-2019

  Anbefales godkendt.

  Supplerende sagsfremstilling

  Staben bemærker, at det ikke er Byrådets kompetence at godkende takster på vand/spildevandsområdet, men foretage en legalitetskontrol.

  Beslutning Økonomiudvalget den 10-12-2019

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/56134, Sagsinitialer: lmje

  Sagsfremstilling

  Modtagestation Syddanmark I/S (MOTAS) er et fælleskommunalt interessentskab, som varetager de opgaver, der påhviler kommunerne jf. lovgivningen om bortskaffelse af farligt affald.

   

  MOTAS har fremsendt forslag til takster for 2020 til godkendelse. Takstforslaget er fastlagt på baggrund af budgettet for 2020 og er godkendt af repræsentantskabet i 2019.

   

  Takststigninger

  For første gang siden 2013 øges taksterne. Dette skyldes en lovændring i starten af 2019, som forhindrer kommunerne i at opkræve administrationsgebyr hos virksomhederne.

   

  Tidligere var kommunens administrationsudgifter til MOTAS indeholdt i kommunens administrationsgebyr til henholdsvis virksomheder og borgere. I praksis har Arwos stået for opkrævningen af administrationsgebyret.

   

  Kommunernes ret til at opkræve administrationsgebyr ved virksomheder blev imidlertid ophævet af Folketinget i starten af 2019.

   

  Der pågår forhandlinger om evt. udligning igennem bloktilskud. Forhandlingerne er endnu ikke afsluttet og det er usikkert, om samtlige udgifter til affaldsadministration vil blive dækket.

   

  For at håndtere den nuværende situation, reducerer MOTAS administrationsgebyret til kommunerne med ca. 1/3.

   

  For at kompensere for de resterende udgifter til administration og samtidig opnå et ”0-resultat”, øges de fleste af taksterne.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at MOTAS’ takster for håndtering af farligt affald for 2020 godkendes.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 04-12-2019

  Anbefales godkendt.

  Supplerende sagsfremstilling

  Staben bemærker, at det ikke er Byrådets kompetence at godkende takster på vand/spildevandsområdet, men foretage en legalitetskontrol.

  Beslutning Økonomiudvalget den 10-12-2019

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/35225, Sagsinitialer: klh

  Sagsfremstilling

  Et forslag til Lokalplan nr. 109 og Kommuneplantillæg nr. 30 for en ejendom ved Storetorv har været fremlagt i offentlig høring i 8 uger fra den 9. juli – 3. september 2019.

   

  Lokalplanen omhandler en ejendom beliggende på Storetorv 7 og giver mulighed for at etablere diskotek i ejendommen, under forudsætning af at Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj overholdes for omkringliggende boliger.

   

  Lokalplanen er udarbejdet for at lovliggøre eksisterende forhold på ejendommen, idet Planklagenævnet den 20. juni 2017 traf afgørelse om, at kommunens indirekte tilladelse til etablering af et diskotek ikke er i overensstemmelse med anvendelsesbestemmelserne i den gældende lokalplan M79. Forholdet på ejendommen kan lovliggøres retsligt via en ny lokalplan eller fysisk ved at give påbud om at lukke diskoteket på ejendommen. Formålet med udarbejdelsen er endvidere at sikre offentlighedens mulighed for at blive hørt og at mindske påvirkningerne på omgivelserne.

   

  Under høringen indkom der otte høringssvar. Høringssvarene er fremsendt af omkringliggende ejendomsejere. Heraf to uden kommentarer. De resterende høringssvar omhandler indsigelser imod lokalplanen med vægt på støj og andre gener, diskotekets miljøklasse, tab i værdi på naboejendomme og heraf ønsker om kompensation.

   

  Forvaltningen har endvidere forslag til ændringer i kommuneplantillægget.

   

  Forvaltningen vurderer, at der er taget de mulige hensyn til omkringliggende beboelsesejendomme i lokalplanen og via plombering af lydanlæg i diskoteket. Størstedelen af høringssvarene kan således ikke imødekommes på anden måde end at lovliggøre forholdet fysisk i form af et påbud om lukning af diskoteket.

   

  Forvaltningen ser derfor to løsningsmuligheder:

   

  Løsning 1

  Lokalplanen vedtages endeligt, og diskoteket lovliggøres retsligt.

   

  Løsning 2

  Lokalplanen vedtages ikke, og forholdet skal dermed lovliggøres fysisk via påbud om lukning af diskoteket.

   

  Der er udarbejdet en miljøvurdering af planerne, der ligeledes har været fremlagt i offentlig høring. I forbindelse med endelig vedtagelse af planerne er der udarbejdet en sammenfattende redegørelse i forhold til Miljøvurderingslovens § 9 stk. 2.

   

  Forvaltningen vurderer, at de forslåede ændringer i den endelige lokalplan og kommuneplantillæg ikke giver anledning til at planforslagene skal fremlægges i offentlig høring på ny.

   

  Planmæssige forhold

  Vækst- og Udviklingsudvalget besluttede på mødet den 7. december 2017 at der skal udarbejdes en temalokalplan for diskoteker i bymidten. Dette arbejde er endnu ikke påbegyndt.

   

  Området er omfattet af rammeområde 1.1.009.C, der udlægger området til bycenter, dagligvare- og udvalgsvarebutikker, offentlige formål, kulturelle formål, boliger, erhverv og anlæg, der ikke giver anledning til nævneværdig eller kun ganske ubetydelig påvirkning af de nærmeste omgivelser.

   

  Med Kommuneplantillæg nr. 30 udvides anvendelsesmulighederne med publikumsorienterede serviceerhverv, ligesom det åbner mulighed for at etablere virksomheder i miljøklasse 1-3, frem for 1-2, som er tilfældet i dag. Ovenstående ændringer gør det muligt at etablere diskotek i ejendommen Storegade 7.

   

  Forvaltningen foreslår i vedhæftede høringsnotat, at der kun kan etableres publikumsorienterede serviceerhverv samt virksomheder i miljøklasse 1-3 langs Rådhusgade, Søndergade og Søndertorv, således dette ikke bliver muligt i hele rammeområdet. Endvidere foreslår forvaltningen, at der i kommuneplantillægget tilføjes, at diskotek udelukkende kan etableres på ejendommen Storetorv 7, således at det ikke er muligt at etablere diskotek i andre ejendomme inden for rammeområdet.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at Kommuneplantillæg nr. 30 vedtages endeligt med de ændringer, der fremgår af høringsnotatet af 12. november 2019,

  at løsning 1 vælges, således at Lokalplan nr. 109 vedtages endeligt med de ændringer, der fremgår af høringsnotatet af 12. november 2019, og

  at den sammenfattende redegørelse i henhold til miljøvurderingsloven vedtages og indsættes i planerne.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 05-12-2019

  For stemte Philip Tietje (V), Erwin Andresen (S), Jette Julius Kristiansen (O) og Søren Frederiksen (V).

   

  Imod stemte Egon Madsen (A), Erik Uldall Hansen (A) og Michael Christensen (F).

   

  Anbefales godkendt.

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 10-12-2019

  Udsættes.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/21268, Sagsinitialer: klh

  Sagsfremstilling

  Et forslag til Lokalplan nr. 126 - Fiskergade 7 og et forslag til Kommuneplantillæg nr. 31 har været offentligt fremlagt i 4 uger fra den 9. oktober 2019 til den 6. november 2019.

   

  Lokalplan nr. 126 omfatter matr. nr. 156 Aabenraa, ejendommen Fiskergade 7. Området ligger mellem Nyvej og Fiskergade. Lokalplanen giver blandt andet mulighed for etablering af et nyt hotel i eksisterende bygninger. Derudover må der ikke opføres andet end mindre bygninger som skure, udhuse, garager/carporte og bygninger til områdets tekniske forsyning. I lokalplanen reserveres et areal til parkeringsplads med afgang fra Nyvej og udlægges et grønt opholdsareal ned mod Nyvej.

   

  Der har sammen med lokalplanforslaget været fremlagt et kommuneplantillæg nr. 31. Formålet med kommuneplantillægget er at ændre anvendelsesbestemmelserne således, at der kan lokalplanlægges for publikumsorienteret serviceerhverv (hotel) og virksomheder i miljøklasse 1-3. Mindre hoteller er miljøklasse 3.

   

  I forbindelse med den offentlige fremlæggelse af planforslagene indkom der i alt 2 høringssvar. Høringssvarene omhandler spørgsmål om lokalplan nr. 126 medfører begrænsninger for en ejendom omfattet af lokalplan M 107 og parkerings- og adgangsforhold på Nyvej. Høringssvarene giver ikke anledning til at ændre den endelige plan.

   

  Byrådet besluttede i forbindelse med vedtagelsen af planforslagene, at der ikke udarbejdes miljøvurdering af disse efter Lov om Miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter. Afgørelsen har kunnet påklages inden 4 fra offentliggørelsen af byrådets afgørelse. Der er ikke klaget over byrådets afgørelse.

   

  Forvaltningen har udarbejdet et høringsnotat dateret den 11. november 2019. Høringsnotatet indeholder resume af høringssvarene, forvaltningens bemærkninger hertil og indstilling til beslutning.

   

  Planmæssige forhold

  Området er beliggende i byzone. Zoneforholdene ændres ikke.

   

  Lokalplanområdet ligger i rammeområde 1.1.011.C i Kommuneplan 2015. Rammeområdet omfatter karreen Skibbrogade, Skibbroen, Nyvej, Søndergade og Fiskergade. Rammeområdets afgrænsning forbliver uændret. Med den endelige vedtagelsen af Kommuneplantillæg nr. 31 suppleres de gældende anvendelsesbestemmelser med publikumsorienteret serviceerhverv. I de bygningsregulerende bestemmelser ændres etageantallet til maks. 4 etager. Den maksimale miljøklasse ændres til 3.

   

  Den del af Lokalplan M 107, der ligger inden for lokalplan nr. 126 aflyses med den endelige vedtagelse.

  Høring/udtalelse

  Der har forud for offentliggørelsen af forslag til Kommuneplantillæg nr. 31 været indkaldt ideer og forslag efter planlovens § 23c. Der indkom ingen ideer og forslag.

   

  Lokalplanen offentliggøres medio januar 2020.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at Kommuneplantillæg nr. 31 vedtages endeligt, og

  at Lokalplan nr. 126 - Fiskergade 7 vedtages endeligt.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 05-12-2019

  Anbefales godkendt.

   

  Jette Julius Kristiansen deltog ikke i behandlingen af punktet.

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 10-12-2019

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/23437, Sagsinitialer: MJESS

  Sagsfremstilling

  Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af Aabenraa Kommunes beslutning om at bygge et nyt plejehjem i Tinglev, der skal erstatte det eksisterende plejehjem Grønningen. Det nye plejehjem - Ny Grønningen - skal placeres øst for det tidligere Tinglev Rådhus på det grønne areal kaldet Parken.

   

  Formålet med lokalplanen er at skabe et samlet, opdateret og fremtidssikret plangrundlag for Tinglev Midt. Det omfatter opførelsen af et nyt plejehjem med tilhørende serviceareal. Samtidig sikrer lokalplanen samspillet mellem det nye plejehjem og dets omgivelser, hvor plejehjemmet skal være med til at generere liv og aktivitet i lokalområdet.

   

  Lokalplanen muliggør endvidere en nedrivning af det eksisterende plejehjem Grønningen samt bygningerne på Grønnevej 32 og samtidig skabe mulighed for nye funktioner på matriklen.

   

  I høringsperioden har der været en offentlig debat omkring fremtiden for Grønnevej 34, som har vejanlæg mod vest og syd og yderligere får vejanlæg mod vest. Som konsekvens heraf, er der udarbejdet en række scenarier for alternativer til nuværende projektering. Scenarierne er vedlagt som bilag.

   

  Planmæssige forhold

  Området er omfattet af lokalplan nr. 1.01.f, der fastlægger området til boligformål samt offentlig og privat service. Lokalplanen aflyses helt i forbindelse med vedtagelse af lokalplan nr. 120 for Tinglev Midt.

   

  Området ligger inden for rammeområde nr. 4.1.002.M, som er udlagt til blandet byområde med mulighed for fortsat udbygning og indpasning af centerfunktioner samt boliger.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at scenarie 1B vedtages, således at nuværende indkørselsvej vest for Grønnevej 34 blindes og at der opsættes støjmur øst for ejendommen samt mod Grønnevej 30, og

  at lokalplan nr. 120 vedtages endeligt med de ændringer, som er foreslået i høringsnotat af 22. november 2019.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 05-12-2019

  1. at anbefales godkendt med den ændring, at der arbejdes videre med scenarie 1 b, og endelig udformning og eventuelt mageskifte afklares i dialog med grundejer.

   

  For stemte Philip Tietje (V), Erwin Andresen (S), Jette Julius Kristiansen (O) og Søren

  Frederiksen (V).

  Imod stemte Egon Madsen (A), Erik Uldall Hansen (A) og Michael Christensen (F) med begrundelse om, at forslag 2a giver bedre adgangs- og parkeringsforhold til det nye plejehjem.

   

  1.  at anbefales godkendt.

   

  For stemte Philip Tietje (V), Erwin Andresen (S), Jette Julius Kristiansen (O) og Søren

  Frederiksen (V).

   

  Imod stemte Egon Madsen (A), Erik Uldall Hansen (A) og Michael Christensen (F) med begrundelse, at adgangs- og parkeringsforhold ikke er afklaret.

   

   

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 10-12-2019

  Økonomiudvalget anbefaler, at scenarie 1B modificeret, således at nuværende indkørselsvej vest for Grønnevej 34 blindes, og at der opsættes et hegn øst for Grønnevej 34 i skel og en støjmur mod Grønnevej 30.

   

  2. at anbefales godkendt.

   

  Økonomiudvalget godkender aftalen mellem lodsejere på Grønnevej 34 og Aabenraa Kommune.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/6396, Sagsinitialer: CEN

  Sagsfremstilling

  Der er på baggrund af et ønske om at udvide den eksisterende dagligvarebutik ved Løgumklostervej 121, ved Petersborg krydset, Aabenraa, udarbejdet et forslag til Lokalplan nr. 127.

   

  Vækstudvalget for Land og By besluttede den 10. oktober 2019, at udvalget ønsker, at der arbejdes videre med et tankanlæg med hensyn til det visuelle indtryk herunder terrænregulering og mulighed for elstandere.

   

  Efter bygherres ønske giver lokalplanen mulighed for at nedrive den tidligere genbrugsbutik på matr. nr. 1798, og samtidig udvide den eksisterende dagligvarebutik på 745 m² med yderligere 455 m². Den ny dagligvarebutik vil have et samlet areal på 1200 m². Samtidig udvides eksisterende parkering, og der ønskes etableret et tankanlæg med 2 standere. Derudover vil lokalplanen have bestemmelser om terrænregulering i større omfang, idet området er beliggende på en grund med terrænspring på ca. 4 meter. Der gives i lokalplanen mulighed for at etablere el-ladestandere i forbindelse med parkeringspladser eller på bygningens facade. Der er yderligere arbejdet videre med tankanlæggets visuelle indtryk. Muligheden for at skjule et tankanlæg i terrænet er blevet undersøgt. Når tankanlægget placeres lavere i terrænet, vil det medføre én eller flere pladskrævende nedkørselsramper. Disse ramper vil gøre det nødvendigt at omdanne mange parkeringspladser til kørselsarealer, og det vurderes således af forvaltningen, at denne løsning ikke vil være til fordel for projektet. Beplantning med en træ-allé langs Løgumklostervej vil påvirke området visuelt i en positiv retning, men da træerne ikke kan placeres tættere sammen af hensyn til deres udvikling og mulighed for at blive store fuldkronede træer på sigt, vurderes træerne ikke at have en særligt afskærmende effekt. Tankanlægget vil således stadig opleves meget synligt og vil påvirke det samlede visuelle indtryk i området i en negativ retning. Derudover kan det oplyses at der er 0,5 km til den nærmeste tankstation, og der er yderligere tre tankstationer indenfor 2 km afstand til lokalplanområdet. På baggrund af ovenstående anbefaler forvaltningen, at lokalplanen udarbejdes uden mulighed for etablering af tankanlæg.

   

  Projektet er i overensstemmelse med kommuneplanen, men kan ikke indeholdes i de gældende lokalplaner. Der påhviler derfor pligt til at udarbejde et forslag til ny lokalplan.

   

  Forslag til Lokalplan nr. 127 er screenet i forhold til om der skal udarbejdes en miljøvurdering. Screeningen er foretaget i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter. Forvaltningen vurderer ud fra screeningsresultatet, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering. Såfremt Byrådet træffer endelig afgørelse om ikke at udarbejde en miljøvurdering, skal denne offentliggøres sammen med planforslagene. En afgørelse om ikke at udarbejde en miljøvurdering kan påklages til Planklagenævnet inden 4 uger fra offentliggørelsen af Byrådets afgørelse.

   

  Såfremt byrådet træffer endelig afgørelse om at godkende forslaget til lokalplan nr. 127, forventes forslaget udsendt i offentlig høring i 4 uger i januar og februar 2020.

   

  Planmæssige forhold

  Den eksisterende dagligvarebutik på ejendommen matr.nr. 1689 er omfattet af lokalplan M108 fra 1998. Lokalplanen omfatter alene denne ejendom og fastsætter en maksimal butiksstørrelse på 750 m².

  I forbindelse med bygherres overtagelse af ejendommen og naboejendommen matr.nr. 1798 ønskes mulighed for at sammenlægge afgrænsningen med et område i lokalplan M72, der fastsætter områdets anvendelse til offentlig- og privat service, liberale erhverv, håndværks- og fremstillingsvirksomheder, udstilling og salg af specialvarer samt forsamlingslokaler, foreningsaktiviteter og fritidsformål. Dette forudsætter, at der udarbejdes en ny lokalplan for området, og en delvis ophævelse af lokalplan M72.

  Ejendommene er omfattet af kommuneplanens rammeområde 1.1.029.C, som udlægges til centerområde med specifik anvendelse til butiksformål og aflastningscenter. Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanen, og der skal ikke udarbejdes kommuneplantillæg.

   

  Området ligger i byzone og skal forblive byzone ved ny planlægning.

   

  Området ligger i den kystnære del af byzonen.

   

  Planen er screenet i henhold til Miljøvurderingsloven. Det er ud fra screeningen vurderet, at miljøpåvirkningerne ikke er af et sådant omfang, at der skal udarbejdes en miljøvurdering. Såfremt byrådet træffer afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes miljøvurdering, offentliggøres afgørelsen sammen med planforslagene.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at forslag til Lokalplan nr. 127 Dagligvarebutik ved Løgumklostervej vedtages og fremlægges i offentlig høring i 4 uger i foråret 2020,

  at lokalplanen ikke skal rumme mulighed for etablering af tankanlæg, og

  at der ikke udarbejdes en miljøvurdering af forslag til Lokalplan nr. 127 og at afgørelsen offentliggøres sammen med planforslagene.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 05-12-2019

  1. at anbefales godkendt,

  2. anbefales ikke godkendt idet udvalget ønsker at sende forslaget i høring med mulighed for etablering af tankanlæg,

  3. anbefales godkendt.

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 10-12-2019

  Vækstudvalget for Land og Bys indstilling anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/43887, Sagsinitialer: hhm

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal der tages stilling til omplacering af rådighedsbeløb vedrørende Boligstrategien  fra budget 2021 til budget 2020 svarende til 1,0 mio. kr. Midlerne skal anvendes til projektering af udvidelse på Rhedersborg. Der gøres opmærksom på, at Social & Sundhed har ændret i periodisering for midler til velfærdsteknologi, således at 3,0 mio. kr. er flyttet fra budget 2020 til 2021.

   

  Social- og Sundhedsudvalget godkendte den 2. oktober 2019, at der arbejdes videre med en udvidelse af Rhedersborg, hvor der etableres 8 nye boliger i tilknytning til de nuværende 12 boliger. Etableringen kan ske indenfor de rammer, der er prioriteret til udmøntning af Boligstrategien i forbindelse med budget 2018. Udvalget besluttede, at udvidelsen opføres efter almenboliglovgivning som almene ældreboliger.

   

  Opførelse og udvidelse af botilbud efter almenboliglovgivningen er den almindeligst forekomne metode til at udvide kapaciteten på de specialiserede socialområde. Borgeren har en lejekontrakt efter almenboligloven. Fra den endelige politiske stillingtagen og til indflytning går der typisk ca. 2,5 år.

   

  Forud for en egentlig anlægssag har forvaltningen behov for frigivelse af et rådighedsbeløb til projektering og evt. udbud.

   

  Forslaget om en udvidelse af Rhedersborg med 8 pladser er en konkret udmøntning af Boligstrategien, herunder forvaltningens vurdering af boligbehovet i de kommende år.

   

  Boligstrategien skal som en overordnet sektorplan sætte en retning for og sikre den nødvendige kapacitet og udvikling af kommunens boligtilbud, herunder pleje-, botilbudsboliger og midlertidige boliger.

   

  De konkrete boliger er tiltænkt borgere med autisme og indgår ligeledes i en overordnet strategi vedr. Mejerihaven.

  Økonomi og afledt drift

   

  Der foreslås omprioriteret 1 mio. kr. til 2020 fra det afsatte rådighedsbeløb på 4,24 mio. kr. i 2021 til implementering af boligstrategi.

   

   

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,
  at der til grund for det videre projekteringsarbejde med udvidelse af Rhedersborg omplaceres 1. mio. kr. fra det afsatte rådighedsbeløb på 4,24 mio. kr. vedrørende boligstrategien fra budget 2021 til budget 2020, og

  at der frigives 1 mio. kr. til projektering af udvidelse af Rhedersborg.

   

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 04-12-2019

  1. + 2. at anbefales godkendt.

   

  Afbud: Bent Sørensen.

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 10-12-2019

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/24225, Sagsinitialer: ahr

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal godkendes skema A for byggeriet af Plejehjemmet ”Ny Grønningen” med 24 boliger med tilhørende serviceareal. ”Ny Grønningen” erstatter de nuværende plejeboliger og serviceareal på plejehjemmet Grønningen. Aabenraa Kommune er byggeherre på hele projektet og boligerne opføres i henhold til Lov om Almene Boliger.

   

  Godkendelse af skema A forudsætter Byrådets godkendelse af lokalplan nr. 120, Tinglev Midt. Denne sag forventes behandlet på Byrådets møde den 18. december 2019.

   

  Plejehjemmet med et samlet boligareal på 1.800 m2, består af 24 plejeboliger med et gennemsnitligt bruttoareal på 75 m2 inkl. andel af fællesarealer. Herudover etableres 481 m2 servicearealer, så det samlede areal udgør 2.281 m2.

   

  Projektets udformning, arkitektur og tekniske totalrådgiver er fundet ved gennemførelse af en prækvalifikation og efterfølgende arkitektkonkurrence.

   

  Under overskriften Mit Hjem – Vores Hus er plejehjemmet Ny Grønningen i Tinglev et bud på fremtidens plejehjem, hvor hjemlighed og fællesskab er omdrejningspunkterne. Centralt for Ny Grønningen er at skabe følelsen af hjem, hvor det handler om at skabe rammerne for en hverdag, der minder om det liv, beboerne tidligere har levet. De 24 boenheder udformes som individuelle ”parcelhuse”. Derudover kommer Ny Grønningen til at bestå af et fælleshus for beboerne.

   

  Projektgruppen for byggeriet har i samarbejde med rådgivere udarbejdet vedlagte dispositionsforslag. Dispositionsforslaget danner grundlag for udarbejdelse af udbudsmateriale til at følge tilbudsloven i indbudt/begrænset udbud i fagentreprise. Udarbejdelsen af den projektspecifikke lokalplan for området kører parallelt med denne proces, hvormed nærværende dispositionsforslag er med forbehold for lokalplanens endelige godkendelse i Byrådet den 18. december.

   

  I dispositionsforslagsfasen er der i projektgruppen arbejdet for at optimere anvendelsen af kvadratmeterne, for således at opnå den bedste benyttelse af arealet indenfor den godkendte anlægsramme. Derfor er der tale om et tilrettet vinderprojekt med udgangspunkt i ideoplægget til Ny Grønningen og anlægsrammen, hvor de overordnede ”streger” fortsat er de samme. Der indarbejdes en række optioner i udbudsmaterialet således, at de fravalgte dele af projektet kan tilføjes afhængigt af licitationsresultatet.

   

  I processen har der løbende været dialog med planmyndigheden, samtidigt med stort fokus på at skabe gode rammer for beboerne og et optimalt arbejdsmiljø for personalet indenfor rammerne.

   

  Byggeriet er planlagt påbegyndt i maj 2020 med forventet ibrugtagning primo november 2021. Tegningerne beror i sagen.

   

  Økonomi i henhold til Skema A

  Den samlede anskaffelsessum for boligdelen er beregnet til 43,146 mio. kr. inkl. moms og for servicedelen til 12,165 mio. kr. ekskl. moms. Den afsatte økonomiske ramme er dermed overholdt.

   

  Boligdelen:

  Den samlede anskaffelsessum for boligdelen er beregnet til 43,146 mio. kr. inkl. moms, svarende til maksimumbeløbet inkl. energitillæg for alment boligbyggeri for ældreboliger i provinsen. Dette svarer til et maksimumbeløb pr. m2 på 23.970 kr.

  Maksimumbeløbet dækker alle omkostninger i forbindelse med projektering og opførelse af boligerne.

   

  Den samlede anskaffelsessum finansieres således:

  2 % beboerindskud

  0,863 mio. kr.

  10 % Kommunal andel til grundkapital

  4,315 mio. kr.

  88 % kreditforeningslån

  37,968 mio. kr.

   

  I projektbeskrivelsen er oprindeligt forudsat en anskaffelsessum på 59,070 mio. kr. inkl. moms. Den kommunal andel til grundkapital reduceres således fra 5,907 mio. kr. til 4,315 mio. kr.

   

  Den foreløbige opgjorte månedlige husleje er beregnet til ca. 7.365 kr. pr. måned ekskl. forbrugsafgifter for ca. 75 m2 boligerne. Den endelige husleje kendes først ved fremlæggelse af skema B efter gennemført licitation. Beborindskud vil udgøre 35.958 kr.

   

  Det anbefales, at der etableres en byggekredit til finansiering af boligdelen i byggeperioden. Udgiften forbundet med etablering af byggekreditten indgår i anskaffelsessummen.

   

  Servicearealer:

  Den samlede anskaffelsessum for servicearealet udgør 12,165 mio. kr. ekskl. moms. Hertil forventes en indtægt på 0,960 mio. kr. vedrørende servicearealtilskud. Servicearealtilskud afregnes efter godkendelse af skema C. 

   

  Aftalegrundlaget AB18

  Det følger af almenboligloven og støttebekendtgørelsen, at når kommunen meddeler tilsagn til opførelse af almene boliger og servicearealer, skal kommunen stille en række vilkår og betingelser, som er gældende for tilsagnet. Blandt andet følger det af støttebekendtgørelsens § 30, stk. 2, at bygherren i sine aftaler om teknisk rådgivning og i sine entrepriseaftaler lægger ABR og AB til grund uden fravigelser.

   

  Byrådet kan efter modtaget begrundelse i særlige tilfælde godkende fravigelser. En godkendelse skal således bygge på en konkret vurdering af de ønskede fravigelser i den enkelte sag.

   

  Forvaltningen og Kommunale Ejendomme har udarbejdet standardafvigelser fra AB18, som ønskes godkendt. Fravigelser til AB18 er vedlagt.

   

  AB18 er Byggeriets aftalevilkår, som bliver en del af udbudsmaterialet til håndværkerne.

   

  Økonomi og afledt drift

  På investeringsoversigten er afsat et samlet rådighedsbeløb til serviceareal på 12,165 mio. kr, heraf er 4,680 mio. kr. tidligere frigivet.

  Herudover er afsat 9,0 mio. kr. til indfrielse af lån på Gl. Grønningen samt 5,907 mio. kr. til grundkapital til boligdelen.

   

  Boligdelen:

  Samlet anskaffelsessum, jf. skema A 43,146 mio. kr. inkl. moms.

  Serviceareal:

  Samlet anskaffelsessum, jf. skema A 12,165 mio. kr. excl. Moms.

  Øvrige kommunale udgifter:

  Kommunal andel af grundkapital 10% udgør 4,315 mio. kr.

   

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at Skema A for boligdelen godkendes,

  at Skema A for servicearealet godkendes,

  at der gives tilsagn om kommunal garanti,

  at der oprettes en byggekredit på 43,146 mio. kr. til finansiering af boligdelen i byggeperioden,

  at der gives en anlægsbevilling på 43,146 mio. kr. til boligdelen finansieret af den etablerede byggekredit,

  at der gives et tillæg til anlægsbevilling på 7,485 mio. kr. til servicearealer, således den samlede anlægsbevilling udgør 12,165 mio. kr.,

  at anlægsbevillingen til servicearealer finansieres af det afsatte rådighedsbeløb, som frigives,

  at der gives en anlægsbevilling på 4,315 mio. kr. til grundkapitalindskud, der finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigten,

  at der opkræves et støttesagsgebyr til kommunen på 2,5 promille af anskaffelsessummen, og

  at AB18 Byggeriets Aftalevilkår - Med tilføjelser og fravigelser for Aabenraa Kommune - finder anvendelse ved udbud.

   

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 04-12-2019

  1. – 9. at anbefales godkendt.

   

  Afbud: Bent Sørensen.

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 10-12-2019

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/59631, Sagsinitialer: kcan

  Sagsfremstilling

  Udlændinge- og Integrationsministeriet har den 7. november 2019 fremsendt decisionsskrivelse vedr. gennemgang af revisionsberetningen af kommunens sociale regnskaber for 2018 på områder med statsrefusion.

   

  En decisionsskrivelse er ministeriers og styrelsers svar (tilbagemelding) på kommunens revisionsberetning.

   

  Udlændinge- og Integrationsministeriet har gennemgået de dele af revisionsberetningen, som vedrører ministeriets sagsområder.

   

   

  Resultatet af gennemgang på ministeriets område

  Ministeriet finder det tilfredsstillende, at revisor ikke har forbehold eller revisionsbemærkninger på Udlændinge- og Integrationsministeriets område.

   

  Udlændinge- og Integrationsministeriet har ikke yderligere bemærkninger.

   

  Opfølgning på tidligere års beregninger

  Det fremgår, at der ikke ses at være forhold til opfølgning vedr. 2017 eller tidligere år.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at decisionsskrivelsen fra Udlændige- og Integrationsministeriet vedr. revisionsberetningen for 2018 godkendes.

   

   

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 02-12-2019

  Anbefales godkendt.

   

  Afbud: Bent Sørensen.

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 10-12-2019

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/34226, Sagsinitialer: kae
 • Udskriv
  Sagsid.: 18/29816, Sagsinitialer: kae
 • Udskriv
  Sagsid.: 19/61567, Sagsinitialer: swi
 • Udskriv
  Sagsid.: 18/35567, Sagsinitialer: JHENN

  Sagsfremstilling

  Byrådet besluttede den 31. oktober 2018, at igangsætte erhvervelse af rettigheder til placering af vand- og spildevandsledning mellem Aabenraa og Kassø ved ekspropriation, såfremt der ikke kunne opnås forlig via frivillige aftaler.

   

  Der er afholdt forligs- og ekspropriationsforhandlinger, herunder åstedsforretning, med berørte lodsejere. Den endelige beslutning om gennemførelse af ekspropriationen blev forelagt de politiske udvalg i starten af året. Der er ikke taget beslutning i sagen, og den 22. maj 2019 besluttede Byrådet at udsætte sagen.

   

  Den 11. juni 2019 meddelte Apple, at de ikke vil fortsætte datacenterbyggeriet i Kassø.

  Kultur, Miljø & Erhverv vurderer som følge deraf, at erhvervelse af rettigheder ikke kan gennemføres ved ekspropriation, da projektet ikke længere opfylder kravet om aktualitet og samfundsmæssig nødvendighed.

   

  De berørte lodsejere er blevet tilbudt erstatning for rettighederne. Erstatningernes størrelse er fastlagt iht. landsaftale indgået mellem Landbrug og Fødevare, Dansk Vand- og spildevandsforening (DANVA) og Danske Vandværker.

   

  En del af erstatningsbeløbet dækker et grundbeløb for fremmøde til forligsmøder og åstedsforretning. Forvaltningen vurderer, at grundbeløbet bør udbetales til lodsejerne, selvom ekspropriationen ikke gennemføres.

   

  Erhvervelsen af rettigheder via ekspropriation er behandlet på vegne af Arwos, hvorfor omkostninger afholdes af Arwos. Arwos er indforstået med at udbetale grundbeløb for fremmøde.

   

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at erhvervelse af rettigheder ved ekspropriation ikke gennemføres, og

  at berørte lodsejere tildeles en erstatning for deltagelse i forligsmøde, åstedsforretning m.m. svarende til grundbeløbet i henhold til den aftale, der er indgået eller lagt op til med ejeren.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 04-12-2019

  Anbefales godkendt.

   

  Eivind Underbjerg Hansen (V) deltog ikke i sagens behandling på grund af inhabilitet.

  Beslutning Økonomiudvalget den 10-12-2019

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/297, Sagsinitialer: HHEN