Beslutningsprotokol

onsdag den 5. februar 2020 kl. 15:30

Mødested: Lokale 412, Skelbækvej
Udvalg: Økonomiudvalget
Medlemmer: Thomas Andresen, Kirsten Nørgård Christensen, Philip Tietje, Lars Kristensen, Erwin Andresen, Ejler Schütt, Arne Leyh Petersen, Karsten Meyer Olesen, Povl Kylling Petersen, Jan Riber Jakobsen, Erik Uldall Hansen
Bemærkninger: Der var afbud fra Jan Riber Jakobsen
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 20/480, Sagsinitialer: kae

  Beslutning Økonomiudvalget den 05-02-2020

  Godkendt.

   

  Afbud: Jan Riber Jakobsen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/480, Sagsinitialer: kae

  Beslutning Økonomiudvalget den 05-02-2020

  Orientering om:

  • Status på udspil vedr. tilskud og udligningssystem
  • Høring vedr. påtænkt organisationsændring
  • Henvendelse vedr. Loddenhøj Jollehavn
  • Indvielse af Sygehus Sønderjylland

   

  Afbud: Jan Riber Jakobsen.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/2829, Sagsinitialer: BSOERE

  Sagsfremstilling

  Udbudsenheden fremlægger udbudsplan for 2020 bestående af udbudsplanen for varer, tjenesteydelser og IT. 

  Udbudsplanen for varer, tjenesteydelser og IT er prioriteret ud fra følgende punkter:

  • Nye identificerede muligheder for udbud.
  • Gennemførelse af genudbud.
  • Flest mulige udbud i Sydjysk Udbudssamarbejde (SUS) samarbejdet mellem Aabenraa, Haderslev og Tønder Kommuner.
  • Gennemførelse af udbud på områder, hvor forvaltningerne har efterspurgt centrale aftaler, eller hvor Udbudsenheden har vurderet, at der er et stort besparelsespotentiale.
  • Derudover tilslutning til de udbud, der identificeres i handlingsplan for den fælleskommunale indkøbsstrategi, herunder tilslutning til fællesaftaler mellem stat, region og kommuner (Staten og Kommunernes Indkøbsservice, SKI) forpligtende aftaler, hvor dette giver mening i Aabenraa Kommune kontekst. I udgangspunkt tilslutter Aabenraa Kommune sig alle forpligtende fællesaftaler mellem stat, region og kommuner. Stabsdirektøren for Aabenraa Kommune kan dispensere i særlige situationer, hvor enten SUS eller andre hensigtsmæssige udbudsmuligheder undtagelsesvist opstår.
  • Bæredygtighed og grønne indkøb har et særligt fokus i kommende indkøb og udbud for Aabenraa Kommune

   

  Der er i udbudsplanen anvist nye mulige udbudsområder for udbud gennem SUS. Disse skal undersøges nærmere i 2020, hvorfor et samlet volumen eller endelig prisniveau endnu ikke er kendt.

   

  Det er i udbudsplanen angivet, hvilke udbud der forventes gennemført selvstændigt af Aabenraa Kommune, og hvilke der forventes gennemført i udbudssamarbejdet med Haderslev og Tønder Kommuner (SUS), og hvilke der gennemføres af eksterne, som f.eks. KL, SKI eller Kombit.

   

  Indkøbsvolumen for de områder, hvor der er planlagt udbud i 2020 samt igangsatte og endnu ikke afsluttede udbud for 2019 modsvarer et årligt indkøbsvolumen på ca. 45 mio. kr. For 2020 estimeres en indkøbsvolumen på ca. 30 mio. kr., hvor der for endnu ikke afsluttede udbud for 2019 forventes en indkøbsvolumen på ca. 15 mio. kr.

   

  Udbudsenheden arbejder kontinuerlig med bæredygtighed samt grønne indkøb gennem samarbejdsfora med eksterne aktører og interesseorganisationer. Af eksterne interessenter kan nævnes, Miljøstyrelsen, POGI (Forum for bæredygtige indkøb), Rejseholdet for bæredygtig indkøb m.fl.

   

  Ydermere arbejdes der på en opdateret Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa kommune, hvor bæredygtighed, grønne indkøb mm. får en mere central rolle i fremtidige indkøb og udbud. Opdateringen af Indkøbs- og udbudsplanen forventes færdig i foråret 2020. 

   

  Til orientering vedlægges et overblik over Compliance på aftaleniveau for 2019. Der er fortsat behov for fokus på aftaleoverholdelse hos de kommunale indkøbere.

  Den samlede compliance på aftaleoverholdelse ligger for Aabenraa Kommune på 83 %, hvilket vurderes til at være et acceptabelt niveau. 

   

  Når udbudsresultaterne foreligger, vil evt. påviste prisbesparelser blive fordelt i henhold til principperne i Indkøbs- og Udbudspolitikken, hvor 25 % af besparelsen fastholdes i de decentrale budgetter.

   

  Indstilling

  Direktionen indstiller,

  at udbudsplanen for 2020 godkendes.

  Beslutning Økonomiudvalget den 05-02-2020

  Godkendt.

   

  Afbud Jan Riber Jakobsen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/3680, Sagsinitialer: AKPA

  Sagsfremstilling

  Som en del af Budget 2020 har Byrådet etableret en pulje, der har til formål at yde tilskud til initiativer, indsatser og projekter, der omfatter klimasikring, klimavenlige tiltag eller på anden måde bidrager til bæredygtig udvikling i Aabenraa Kommune. Aabenraa Kommunes tilgang til bæredygtig udvikling beskrives i Byrådets kommende ”Strategi for bæredygtig udvikling i Aabenraa Kommune 2025”, som forventes vedtaget i februar 2020.

   

  Proces

  Puljen forankres i Økonomiudvalget, der træffer beslutning om tildeling af tilskud. Administrativt forankres puljen i Byråds- og Direktionssekretariatet hos Koordinator for Bæredygtig Udvikling, som forestår sekretariatsbetjening og dialog med ansøgere. Der udarbejdes fast skabelon for ansøgninger.

   

  Der afholdes fire offentlige idémøder senest primo april 2020 geografisk fordelt i kommunen i samarbejde med lokalrådene, herunder et idémøde målrettet de unge afholdt i samarbejde med Campusrådet i Aabenraa. På idémøderne oplyses om mulighederne for at søge kommunens bæredygtighedspulje, holdes workshop med idégenerering og fortælles om Aabenraa Kommunes tilgang til bæredygtighed.

   

  Der lægges op til, at ansøgninger prioriteres i de relevante fagudvalg, der oversender udvalgte ansøgninger til Økonomiudvalget, som visualiseret i nedenstående model. Ansøgninger indsendes til Koordinator for Bæredygtig Udvikling, som videresender dem til den forvaltning, der betjener det pågældende fagudvalg.

   

   

  Uddelingsrunder

  Byrådet har afsat i alt 5 mio. kr. i 2020 til uddeling fordelt på uddelinger henholdsvis 1. juni og 1. december 2020. Ovenstående proces gentages derfor frem mod anden ansøgningsrunde. Der lægges op til, at hele puljen kan disponeres allerede ved første uddeling. Overskydende midler overgår til anden uddelingsrunde.

   

  Såfremt ikke alle midler bliver uddelt til lokale forslag fra civilsamfundet ved de to uddelingsrunder i 2020, vil det i 2021 være muligt at anvende midlerne til projekter initieret af forvaltningerne, da puljen er omfattet af reglerne for kategori 2 overførsler, med fuld overførselsret. I den forbindelse vil der i januar 2021 ske en evaluering af, om puljen og processen har fungeret efter hensigten.

   

  Medfinansiering

  Der er med Økonomiudvalgets beslutning 10. december 2019 stillet krav om 25-50 procent medfinansiering fra fagudvalg på ansøgninger.  Der lægges op til, at dette krav udmøntes som et minimumskrav om 25 procent medfinansiering til hver ansøgning.

  Der lægges op til, at der af puljemidlerne afsættes op til 150.000 kr. til afholdes af borgermøder og kommunikationsindsatser rettet mod borgere og samarbejdspartnere i 2020. Ubrugte midler tilgår puljen ved årets udgang.

   

  Kriterier

  Der kan søges tilskud til indsatser, aktiviteter og projekter, der bidrager til bæredygtig udvikling af social, økonomisk eller miljømæssig karakter som beskrevet i kommende ”Strategi for bæredygtig udvikling i Aabenraa Kommune 2025”. Der lægges op til, at det er et kriterie, at der er tale om indsatser, aktiviteter eller projekter, der er nytænkende og ikke ville kunne etableres uden støtte fra puljen, og som falder inden for et af følgende temaer:

   

  • Klimasikring
  • Energioptimering, vedvarende energi og grøn omstilling
  • Naturkvalitet, miljø og biodiversitet
  • Genanvendelse, cirkulær økonomi og bæredygtigt indkøb
  • Bæredygtige lokalsamfund og byudvikling
  • Sundhed og livskvalitet
  • Læring og kompetencer
  • Bæredygtig vækst og virksomhedssamarbejde

   

  Indstilling

  Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,

  at ansøgninger prioriteres i relevante fagudvalg, som oversender udvalgte ansøgninger til Økonomiudvalget,

  at der afholdes fire borgermøder med oplysning om puljen, inspiration og idégenerering senest primo april 2020,

  at der kan anvendes op til 150.000 kr.  fra puljen til afholdelse af offentlige idémøder og en kommunikationsindsatsrettet mod borgere og samarbejdspartnere,

  at hele puljen kan disponeres ved 1. uddelingsrunde, resterende midler overgår til 2. uddelingsrunde og resterende midler herfra i 2021 kan disponeres til interne ansøgninger,

  at krav om medfinansiering på 25-50 procent udmøntes som et minimumskrav på 25 procent, og

  at det er et kriterie for at opnå tilskud, at der er tale om nytænkende aktiviteter, indsatser eller projekter, som falder under et af ovenstående otte temaer

  Beslutning Økonomiudvalget den 05-02-2020

  Godkendt, idet der afholdes minimum 4 borgermøder, og at cirkulær økonomi suppleres med deleøkonomi.

   

  Afbud Jan Riber Jakobsen.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/3791, Sagsinitialer: kae

  Sagsfremstilling

  Tækkers ApS søger om alkoholbevilling, godkendelse af bestyrer og tilladelse til udvidet åbningstid til kl. 5 natten mellem fredag/lørdag og lørdag/søndag samt nætter før helligdage til forretningsstedet Tækkers, Søndertorv 3, 6200 Aabenraa.

   

  Forretningsstedets tidligere indehaver har haft alkoholbevilling og tilladelse til udvidet åbningstid.

   

  Der er i denne sag tale om en ny ansøger/indehaver, og derfor foreslås det, at der udstedes alkoholbevilling, bestyrer godkendes, og der gives tilladelse til udvidet åbningstid til kl. 5 på følgende nætter:

   

  • natten mellem fredag/lørdag, lørdag/søndag,
  • natten før Skærtorsdag, Påskedag, 2. Påskedag, Kristi Himmelfartsdag, Pinsedag, 2. Pinsedag, Grundlovsdag og Juleaftensdag,
  • natten efter den 25. december, 26. december og 31. december,

   

  for en periode på 2 år.

   

  Her er der lagt vægt på, at der er tale om en alkoholbevilling til et forretningssted, hvor alkohol er den primære aktivitet for driften. Samtidig vurderes det, at der kan være behov for at følge forretningsstedets drift, da der er tale om en ansøger, som er ny i branchen.

   

  Det foreslås, at der knyttes følgende vilkår til alkoholbevillingen og nattilladelsen:

   

  • At restaurationsvirksomheden ikke må ændre forretningskoncept, driftsform eller udvides uden bevillingsmyndighedens godkendelse.
  • At der skal være en ansvarlig ansat til stede ved bevillingshaverens eller bestyrerens fravær. Den ansatte skal opfylde de alderskrav, der i restaurationsloven stilles til bevillingshaver og bestyrer. Det er herved en forudsætning, at bevillingshaver eller godkendt bestyrer til enhver tid har fuldt overblik over virksomhedens drift og sikrer, at restaurationen ledes forsvarligt og lovligt.
  • At det sikres, at der ikke sker servering af alkohol for unge under 18 år.
  • At restaurationsvirksomheden ikke serverer alkohol i tiden mellem kl. 05.00 – 09.00.
  • At unge under 16 år ikke må være gæst i restaurationen.
  • At unge under 18 år ikke må være gæst i restaurationen efter kl. 24.00.
  • At der skal være tydelig skiltning med, at narkotika ikke tolereres, og at enhver besiddelse af narkotika anmeldes til politiet.
  • At restaurationen fører en ansvarlig markedsføring over for unge, uanset hvilket medie der anvendes, herunder at der ikke opfordres til hurtig eller omfattende alkoholindtagelse. Markedsføringen skal til enhver tid være i overensstemmelse med Alkoholreklamenævnets retningslinjer.
  • At der kan holdes åbent indtil kl. 06.00, men at serveringen af alkohol skal indstilles kl. 05.00, hvorefter restaurationen skal være lukket mellem kl. 06.00 og kl. 09.00 på de dage, hvor der er meddelt tilladelse til udvidet åbningstid.
  • At der opsættes videoovervågning af indgangsområder og udvalgte dele af restaurationen, samt at optagelser opbevares i mindst 14 dage med henblik på eventuel udlevering til politiet.
  • At der senest fra kl. 24.00 og frem til lukketid skal anvendes autoriserede dørmænd eller personale fra autoriseret vagtvirksomhed til adgangskontrol mv. på de dage, hvor der er meddelt tilladelse til udvidet åbningstid.
  • At alle ansatte med publikumskontakt skal godkendes af politiet.
  • At restaurationens personale skal bære en form for uniformering, som alene må benyttes på stedet.

   

  Samtidig gøres der opmærksom på, at der er en forventning om, at støj-, plan- og miljøkrav overholdes, og der straks efter lukketid fejes og renholdes for affald foran forretningsstedet.

  På baggrund af Miljøteamets høringssvar, foreslås det, at forventningen til overholdelse af støjniveau tydeliggøres, idet der har været et påbud til den tidligere ejer om dokumentation for overholdelse af støjniveau.

   

  Syd- og Sønderjyllands Politi er enig i ovenstående indstilling.

  Høring/udtalelse

  Miljøteamet har gjort opmærksom på, at der var et påbud til den tidligere ejer vedrørende dokumentation for overholdelse af støjgrænse, som bortfaldt sammen med alkoholbevillingen, idet forretningsstedet lukkede.

   

  Der er derfor en bekymring i forhold til, at støjgrænserne overholdes for det nye forretningssted.

  Indstilling

  Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,

  at der gives alkoholbevilling, tilladelse til udvidet åbningstid til kl. 5 natten mellem fredag/lørdag, lørdag/søndag, natten før Skærtorsdag, Påskedag, 2. Påskedag, Kristi Himmelfartsdag, Pinsedag, 2. Pinsedag, Grundlovsdag og Juleaftensdag, natten efter den 25. december, 26. december og 31. december, og bestyrer godkendes i 2 år med ovenstående vilkår for alkoholbevillingen og den udvidet åbningstid, og

  at det indskærpes, at der er en forventning om, at støjniveauet overholdes med henvisning til et tidligere påbud på adressen.

  Beslutning Økonomiudvalget den 05-02-2020

  Godkendt.

   

  Afbud Jan Riber Jakobsen.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/58320, Sagsinitialer: TOJE

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal Økonomiudvalget drøfte emner for Byrådets temamøder i 1. halvår 2020.

   

  Byrådet afholder et månedligt temamøde umiddelbart inden byrådsmødet med undtagelse af

  juli og august. Møderne har som udgangspunkt det formål at være beslutningsforberedende forud for en beslutning i Byrådet på større emner. Møderne har en varighed af 1-1,5 time.

   

  Bilag 1 viser emnevalget for Byrådets temamøder i perioden 2015-2019. Set over hele perioden tegner der sig ikke noget entydigt mønster i, hvilke temaer der dagsordensættes. Vækststrategien, vækstplanen og datacenterstrategien dominerede dagsordenen i 2018, mens 2019-temamøderne har omhandlet en bred vifte af forskellige emner med alt fra regnskab og budget, over Byrådets trivsel og FN’s verdensmål til udvidelse af Museum Sønderjylland. Bilag 1 skitserer endvidere de forslag til temaer for 1. halvår 2020, som præsenteres neden for.

   

  I 1. halvår af 2020 afholdes der i alt seks temamøder i Byrådet, hvoraf det første temamøde blev afholdt den 29. januar 2020 med det specialiserede område som tema.

   

  Forslag til Byrådets temamøder i 2020

   

  Temamødet den 26. februar 2020: Strategi for Bæredygtig Udvikling i Aabenraa Kommune

  På dette temamøde præsenteres Byrådet for udkast til strategi for Bæredygtig Udvikling i Aabenraa Kommune, inden den forventes forelagt Byrådet til vedtagelse på det ordinære møde den 26. februar 2020.

   

  Temamødet den 25. marts 2020: Regnskab 2019, budgetprocedure 2021 og Udvikling af kommunale selskaber

  I lighed med tidligere år præsenteres Byrådet for regnskabet for det forgangne år og orientering om budgetprocessen for det kommende år på temamødet i marts. Herefter lægges der op til en drøftelse af udvikling af de kommunale selskaber, herunder om processen for en ny ejerstrategi for Arwos. 

   

  Temamødet den 29. april 2020: Byudvikling Kilen

  Aabenraa Kommune arbejder i øjeblikket med havnenær byudvikling på området nord for Kilen. Der arbejdes blandt andet på at etablere et nyt museum Sønderjylland på Kilen i forlængelse af havnebassinet. På temamødet præsenteres de overordnede planer for byudvikling af Kilen.

   

  Temamødet den 27. maj 2020: Bosætningsstrategi

  Aabenraa Kommune arbejder på en bosætningsstrategi, der skal sætte rammer og retning for de kommende års bosætningsindsats. På temamødet i maj præsenteres Byrådet for bosætningsstrategien som optakt til en drøftelse med Byrådet om arbejdet med at tiltrække flere borgere til Aabenraa Kommune.

   

  Temamødet den 24. juni 2020: Midtvejsevaluering af Vækstplan 2022, status på Datacenterstrategien og økonomiaftalen mellem KL og regeringen

  Med vedtagelsen af Vækstplan 2022 besluttede Byrådet, at vækstplanen skal midtvejsevalueres i 2020, hvilket oplagt kan ske på temamødet i juni. Herefter præsenteres Byrådet for den halvårlige status på Datacenterstrategien. Endelig præsenteres Byrådet for økonomiaftalen mellem KL og regeringen.

   

  Overvejelser om temaer for 2. halvår 2020

  Ift. Byrådets temamøder for 2. halvår er der aktuelle overvejelser om følgende temaer:

   

  -         Revision af Kommuneplan

  -         Vedvarende energi

  -         Multifunktionel jordfordeling

  -         Sundhedsreform

   

  Økonomiudvalget forelægges konkrete forslag til Byrådets temamøder i 2. halvår 2020 inden sommerferien.

   

  Indstilling

  Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,
  at de skitserede forslag til temamøder i Byrådet til 1. halvår 2020 drøftes.

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 05-02-2020

  Godkendt.

   

  Afbud Jan Riber Jakobsen.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/38298, Sagsinitialer: swi

  Sagsfremstilling

  Økonomiudvalget besluttede den 20. november 2018 at nedsætte et underudvalg vedrørende Genforeningen 2020.

   

  Underudvalget har i 2019 afholdt 2 møder med i alt 11 sager om forberedelse af Genforeningen 2020 i Aabenraa Kommune.

   

  Det er forvaltningens vurdering, at der nu, hvor arrangementerne er aftalt og sat i kalenderen, ikke længere er behov for, at udvalget mødes. Forvaltningen foreslår derfor, at underudvalget nedlægges.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at underudvalget vedrørende Genforeningen 2020 nedlægges.

  Beslutning Økonomiudvalget den 05-02-2020

  Godkendt.

   

  Afbud Jan Riber Jakobsen.