Beslutningsprotokol

tirsdag den 18. februar 2020 kl. 15:30

Mødested: Lokale 412, Skelbækvej
Udvalg: Økonomiudvalget
Medlemmer: Thomas Andresen, Kirsten Nørgård Christensen, Philip Tietje, Lars Kristensen, Erwin Andresen, Ejler Schütt, Arne Leyh Petersen, Karsten Meyer Olesen, Povl Kylling Petersen, Jan Riber Jakobsen, Erik Uldall Hansen
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 20/480, Sagsinitialer: kae

  Beslutning Økonomiudvalget den 18-02-2020

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/480, Sagsinitialer: kae

  Beslutning Økonomiudvalget den 18-02-2020

  Orientering om:

  • Status på udligning
  • Procedure vedr. standsningssag i Arbejdsmarkedsudvalget
 • Udskriv
  Sagsid.: 20/837, Sagsinitialer: SLOR

  Sagsfremstilling

  Hvert år udarbejdes der i starten af året et forslag til de gældende økonomiske procedurer, som skal sætte rammen for henholdsvis budgetlægning, budgetopfølgning og regnskabsaflæggelse det kommende år.

   

  I denne sag beskrives nogle scenarier for de økonomiske rammevilkår i 2021 for Aabenraa Kommune samt nogle af de udfordringer, som budgetlægningen for 2021 skal håndtere.

   

  Scenarierne tager udgangspunkt i den økonomiske politik 2020-2023. Den ansvarlige økonomiske politik har i perioden siden 2010 sikret en kasseopbygning, således at ultimo beholdningen ved budget for 2020 udgør ca. 150 mio. kr.

   

  Da Aabenraa Kommune faldt ud af det udligningskriterie, som skal kompensere kommuner med faldende befolkningstal ved budgetlægningen for 2020 var der netop tale om et stød på indtægtssiden, som blev finansieret af kassebeholdningen for 2020. Der er endnu ikke lagt en plan for tilpasning af udgiftsniveauet for 2021 og frem jf. den økonomiske politik.

   

  Set i et bagudrettet perspektiv har den økonomiske politik og ikke mindst viljen til følge den økonomiske politik været altafgørende for, at Aabenraa Kommune i dag har en solid økonomi.

   

  Helt grundlæggende skal det afklares, om der skal iværksættes en proces i foråret 2020 for at reducere udgiftssiden i budget 2021 og frem med henblik på, at det kan indgå i budgetlægningen for 2021.

   

  Der kan opstilles følgende handlemuligheder:

   

  Model 1a: Varig reduktion af udgiftssiden gennem udarbejdelse af et handlekatalog på 50 mio. kr. der kan indgå i budgetlægningen 2021-2024.

   

  Model 1b: Varig reduktion af udgiftssiden gennem en rammereduktion på 50 mio. kr., som udmøntes i fagudvalg inden sommerferien.

   

  Model 2: Genopretning af kassebeholdning som følge af økonomisk stød til indtægtssiden i 2020 ved at finde engangsreduktioner på i alt 50 mio. kr. over en 2 årig periode jf. den økonomiske politik.

   

  Model 3: Afvente udfaldet af en eventuel udligningsreform og konsekvenserne heraf, inden der træffes beslutning om tilpasning af udgiftssiden med den konsekvens, at der vil være en betydelig risiko for, at udgiftsniveauet vil skulle tilpasse med relativ kort varsel og uden en forudgående involverende proces.

   

  Økonomiudvalget drøftede sagen den 21. januar og besluttede at sende sagen i høring med henblik på at genoptage sagen.

   

  Hoved MED-udvalget (HMU) har behandlet sagen den 28. januar og medarbejdersiden har afgivet følgende høringssvar:

  ”Vi fra medarbejdersiden, vil på trods af en grundig gennemgang af de økonomiske scenarier vi kan stå overfor i 2021, ikke pege på om det skal være det ene scenarie fremfor det andet, da konsekvenserne er uigennemskuelige.

  Vi ønsker en model der økonomisk og tidsmæssigt skåner medarbejderne for en langvarig og usikker proces med unødvendige bekymringer og utryghed.

  Vi ønsker fra medarbejdersiden at blive inddraget så tidligt og grundigt i processen som muligt for, igennem vores bagland, bedre at kunne kvalificere og konkretisere eventuelle besparelsesforslag.”

   

  Siden behandlingen den 21. januar i Økonomiudvalget har Regeringen præsenteret sit forslag til ændringer af det kommunale tilskuds og udligningssystem. De samlede konsekvenser for Aabenraa Kommune, såfremt det præsenterede forslag bliver en realitet, er neutrale. Den økonomiske effekt er opgjort til 180.000 kr.

   

  Tilpasningen af kriteriet for faldende befolkning og det forhold at befolkningstallet gennem 2019 er faldet med omkring 200 borgere vil imidlertid med stor sandsynlighed tilføre Aabenraa Kommune 20-25 mio. kr.  Hertil kommer at §16 og §17 tilskuddene ikke er indregnet i forudsætningerne.

   

  Finansieringstilskuddet er ikke en del af udligningsreformen og fortsat underlagt forhandling mellem Regeringen  og KL ved den årlige økonomiaftale.

   

  Tages udgangspunkt i ovenstående vurderes det, at der fortsat er en strukturel ubalance mellem indtægter og udgifter svarende til ca. 30 mio. kr., som anbefales indarbejdet som en rammereduktion ved rammeudmeldingen. 

   

  Sagen med de økonomiske procedurer for 2020 behandles på møde i Økonomiudvalget den 3. marts.

   

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at model 1B med en rammereduktion på 1 pct. af serviceudgifterne indarbejdes i de økonomiske procedurer.

  at de økonomiske procedurer behandles 3. marts i økonomiudvalget

  at de enkelte fagudvalg på deres første møde i marts drøfter budgetproceduren, herunder om der er områder, som skal undtages for reduktioner med henblik på at give retning til forvaltningens videre arbejde. 

  Beslutning Økonomiudvalget den 18-02-2020

  Godkendt.

   

  For stemte 8 (V, O, S, C).

   

  Imod stemte 3 (A).

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/52093, Sagsinitialer: SLOR

  Sagsfremstilling

  Byrådet godkendte den 28. marts 2012 etableringen af en pulje til afledt drift, som er placeret under Økonomiudvalget. Puljen tilføres årligt 1,2 mio. kr. som teknisk korrektion.  Puljen disponeres løbende i takt med, at anlægsprojekter afsluttes eller i nogle situationer, hvor rådighedsbeløb frigives. Midler til afledt drift flyttes administra­tivt, når anlægget er afsluttet. Det skal i forbindelse med frigivelse af anlægsbevillinger frem­gå, at der er udgifter til afledt drift, og beløbet der skal disponeres af puljen, skal fremgå af sagen.

   

  Afledt drift dækker over 2 typer af afledt drift enten som følge af et anlægsprojekt eller en strukturændring. Strukturændringer dækker over situationer hvor Aabenraa kommune overtager et aktiv/driftsforpligtigelse uden, at der medfølger en økonomisk kompensation.

   

  Puljen til afledt drift har tjent et godt formål og har indtil nu både kunnet finansiere enkeltstående udfordringer og de løbende konsekvenser af nye anlægsprojekter.

   

  Set i et bagudrettet perspektiv er midlerne til afledt drift hovedsageligt tilført Udvalget for Teknik og Miljø. Der er enkelte store undtagelser som eksempelvis Arenaen (Kultur- og Fritidsudvalget) og Dr. Margrethesvej (Børne- og Uddannelsesudvalget). 

   

  Det vurderes, at der bruges relativt mange administrative ressourcer på at opgøre og beregne den afledte drift. 

   

  På den baggrund foreslås en mere simpel model. Modellen indebærer, at der fast allokeres 1 mio. kr. årligt til Teknik- og Miljøudvalget til afledt drift. De resterende 0,2 mio. kr. reserveres til øvrige udvalg. Anvendes de ikke, allokeres de til Teknik- og Miljøudvalget ved 2. bevillingskontrol. Der skal for øvrige nye anlæg, som medfører afledt drift i andre udvalg end Teknik- og Miljøudvalget, tages eksplicit stilling til afledt driftsforhold ved budgetlægningen.

  Økonomi og afledt drift

  I forbindelse med bevillingskontrollen pr. 31. marts 2019 blev puljen til afledt drift tilført yder­ligere 1,0 mio. kr. i 2019 og 2020 med henblik på at kunne finansiere den afledte drift på alle­rede planlagte og godkendte anlægsprojekter. Der resterer aktuelt 1,690 mio. kr. i 2020, 1,907 mio. kr. i 2021 og 3,107 mio. kr. i 2022 med videre.

   

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at den nye model for afledt drift godkendes, og  

  at der som konsekvens heraf tilføres 1 mio. kr. til Teknik- og Miljøudvalget ved 1. bevillingskontrol 2020 og frem finansieret af den afsatte pulje til afledt drift under Økonomiudvalget.

  Beslutning Økonomiudvalget den 18-02-2020

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/31604, Sagsinitialer: KSA

  Sagsfremstilling

  I denne sag behandles garantioverførsel af driftsbevillinger fra 2019 til 2020 i henhold til Retningslinjer for dialogbaseret aftalestyring.

   

  Retningslinjerne fastsætter, at garantioverførslen maksimalt kan udgøre 4 % af bruttoudgiftsbudgettet, mens merforbrug overføres fuldt ud.

  Økonomi og afledt drift

  De ansøgte garantioverførsler udgør følgende (i 1.000 kr.):

   

  Udvalg

  Ovf. fra 2018 til 2019 (for hele udvalget)

  Regnskab 2019

  Korrigeret budget 2019

  Mer-/mindre-forbrug i 2019 *)

  Ansøgt over-ført til 2020 *)

  Økonomiudvalget

  10.696

  290.894

  303.418

  12.524

  12.524

  Arbejdsmarkedsudvalget

  159

  8.634

  8.948

  314

  314

  Børne- og Uddannelses-udvalget

  -11.633

  761.124

  758.443

  -2.681

  -3.258

  Kultur- og Fritidsudvalget

  535

  52.232

  53.652

  1.420

  1.420

  Social- og Sundhedsudv.

  4.176

  299.376

  299.624

  249

  197

  Teknik- og Miljøudvalget

  1.119

  2.691

  2.940

  249

  140

  Vækstudvalget for Land og By

  0

  -

  -

  -

  0

  I ALT

  5.048

  1.414.951

  1.427.025

  12.075

  11.337

  *) + = mindre forbrug - = merforbrug

   

  Regnskabsresultatet for de aftalestyrede enheder viser et samlet mindreforbrug på 12,075 mio. kr. i 2019 mod et mindre forbrug på 5,93 mio. kr. i 2018. Ændringerne fra 2018 til 2019 vedrører primært en nedsparing på områderne ”Sygeplejen” og ”Center for Job og Uddannelse” (CJU) indenfor Social- og Sundhedsudvalget og en nedbringelse af merforbruget på skoleområdet.

   

  Der søges i alt overført 11,337 mio. kr. fra 2019 til 2020.

   

  Det samlede rentetillæg udgør 0,502 mio. kr., som tilføres de likvide midler.

   

  Der er 75 aftalestyrede enheder, heraf har 45 mindre forbrug, hvoraf 9 har et mindreforbrug ud over 4 % på i alt 0,738 mio. kr., som tilfalder kassen (der var 55 enheder med mindreforbrug i 2018). Der er 3 enheder, der hverken har mer- eller mindreforbrug i 2019.

   

  27 aftalestyrede enheder har merforbrug, heraf får 16 institutioner tillagt et rentetillæg, som følge af enten merforbrug i 3 år i træk eller merforbrug over 4 %. (der var 33 enheder med merforbrug i 2018).

   

  Fra tidligere er der 7 afviklingsplaner, hvoraf de 6 er fulgt, mens CJU ikke har fulgt afviklingsplanen. Hertil kommer 4 nye områder, med merforbrug over 4 %, hvorpå der skal udarbejdes nye afviklingsplaner.

   

  De 4 nye afviklingsplaner vil blive behandlet i de stående udvalg i marts. Opmærksomheden henledes på de to områder ”Sygeplejen” og ”CJU”, hvor der henvises til en særskilt enkeltsag.

  Indstilling

  Direktionen indstiller,

  at der meddeles en tillægsbevilling til budget 2020 på 11,337 mio. kr., til garantioverførsler jf. oversigt og vedhæftede bilag, der finansieres via de likvide midler i 2020, og

  at der meddeles en negativ tillægsbevilling til budget 2020 på 0,502 mio. kr., vedr. rentetillæg jf. vedhæftede bilag, der tilføres de likvide midler i 2020.

  Beslutning Økonomiudvalget den 18-02-2020

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 26-02-2020

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/31604, Sagsinitialer: LNY

  Sagsfremstilling

  Dialogbaseret aftalestyring bygger på, at det politiske niveau fastsætter mål og budget for servicetilbud i kommunen, og at institutioner og forvaltningsenheder har frit råderum indenfor dialogbaserede fastlagte mål samt økonomiske rammer.

   

  Det fremgår af retningslinjerne for aftalestyring, at lederen er ansvarlig for, at den aftalestyrende enheds nettodriftsbevilling overholdes og udnyttes til opfyldelse af politiske mål, vedtagne krav samt gældende lovgivning for området.  Lederen har ansvaret for løbende at følge op på enhedens budget og aktivt handle for at sikre budgettets overholdelse.

   

  Ved opgørelse af regnskabet for 2019 konstateres det for Center for Job og Uddannelse (CJU) og Sygeplejen, at der i forhold til den aftalestyrede ramme er et merforbrug på henholdsvis 10,9% (1,48 mio. kr.) og 12% (6,61 mio. kr.), hvor der ifølge regelsættet  ”Dialogbaseret Aftalestyring”  alene accepteres et merforbrug på 4 %, inden der skal etableres en afviklingsplan. CJU fik i 2018 godkendt en afviklingsplan, som med udgangen af 2019  ikke er fulgt.

  For begge institutioner gælder, at de hidtidige ledere er fratrådt, og at der er ansat nye ledere.

   

  Direktionen har drøftet sagen og vurderet, at der er tale om en ekstraordinær situation for de 2 institutioner, og at de nye ledere står i en meget vanskelig opgave, såfremt de økonomiske udfordringer ikke nedbringes.

   

  I forbindelse med afslutningen af regnskab 2018 var der en lignede situation på skoleområdet. I den forbindelse blev det besluttet at kompensere to skoler med henblik på at give de nye ledere et rimeligt afsæt for at håndtere udfordringen. 

   

  Det anbefales, at der sker en tilsvarende kompensation med en nedskrivning af de 2 institutionsområders økonomiske udfordring, således at der ved indgangen til budget 2020 alene er et merforbrug på 4% + rentetillæg. 
   

  Dermed vil opgaven for de 2 nye ledere være at udarbejde en plan for at sikre et budget i balance, og at dette merforbrug kan afvikles på normale vilkår indenfor 3 år, som er den normale tidsramme for en afviklingsplan.

   

  Det anbefales at tilpasse budgettet for de 2 institutionsområder med i alt 5,665 mio. kr., således at der sker afvikling af et merforbrug på 0,559 mio. kr. for CJU og 2,05 mio. kr. på Sygeplejens område jf. nedenstående.:

   

  (1.000 kr)

  Merforbrug 2019 inkl. rentetillæg

  Tillægs
  bevilling

  4% merforbrug

  Merforbrug til afvikling incl. Rentetillæg til afvikling i 2020-2023

  CJU

  -1.523

  980

  -543

  -559

  Sygeplejen

  -6.808

  4.685

  -1991

  -2.050

  I alt

   

  5.665

   

   

  - = merforbrug

   

  De 5,665 mio. kr. finansieres af det samlede mindreforbrug på regnskabet for 2019, der tilføres kassen, fra bl.a. følgende områder:   

  • mindreforbrug over 4% samt rentetillæg jf.  garantioverførselssagen der tilgår kassen på i alt   1,24 mio. kr., samt
  • mindreforbrug på øvrige områder udenfor overførselsadgang som tilgår kassen på i alt 4,425 mio. kr. 

  Indstilling

  Social og Sundhed samt Staben indstiller,

  at garantioverførslen fra 2019 til 2020 for CJU og Sygeplejen nedjusteres med henholdsvis 0,980 mio. kr. og 4,685 mio.kr., og

  at der meddeles tillægsbevilling på 5,665 mio. kr. i 2020 finansieret af kassen.

  Beslutning Økonomiudvalget den 18-02-2020

  Anbefales godkendt.

   

  Beslutning Byrådet den 26-02-2020

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/6072, Sagsinitialer: AKPA

  Sagsfremstilling

  Bæredygtig udvikling i Aabenraa Kommune var omdrejningspunktet for Byrådets temamøde den 18. december 2019. Med afsæt i rammesætningen på temamødet og Byrådets tilhørende drøftelse, har følgende ni pejlemærker dannet ramme for arbejdet med bæredygtig udvikling i Aabenraa Kommune:

   

  •          Mulighedsdagsorden

  •          Udviklingsdagsorden

  •          Ambitiøst

  •          Mere mindset end målstyring

  •          Integreres i hverdagen

  •          Samarbejde og udvikling i fællesskaber

  •          Decentralt initiativ og momentum

  •          Fælles retning og fortælling

  •          FNs 17 verdensmål som begrebsapparat

   

  Med afsæt i disse pejlemærker er der udarbejdet udkast til Strategi for Bæredygtig Udvikling i Aabenraa Kommune 2020-2025. Som supplement til strategien er der udarbejdet en tilhørende implementeringsplan for igangsættelsesåret 2020. Der er indhentet input til strategien fra alle forvaltningsområder, ligesom den retning, der beskrives i strategien, har været drøftet i ledelsesorganisationen og HMU, hvor der er stor opbakning.

   

  Formålet med strategien er at sætte en fælles ramme og retning, der gør, at vi sammen skaber mulighederne for, at nuværende og fremtidige generationer kan leve det gode liv. Det gør vi ved at gøre Aabenraa Kommunes udvikling endnu mere bæredygtig – både miljømæssigt, økonomisk og socialt.

   

  Strategien er både ramme- og retningssættende og beskriver Aabenraa Kommunes vision for bæredygtig udvikling: Sammen skaber vi bæredygtig udvikling. Strategien beskriver, hvad vi i Aabenraa Kommune forstår ved begrebet bæredygtig udvikling, hvilken relevans FN´s verdensmål har lokalt og folder visionen ud i følgende fire ambitioner:

   

  • Vi fokuserer på muligheder
  • Vi samarbejder om udvikling i fællesskaber
  • Vi prioriterer konkret handling i hverdagen
  • Vi fortæller de gode historier

   

  Som afslutning beskrives hovedtrækkene i vejen fra strategi til handling, som foldes yderligere ud i vedlagte tilhørende implementeringsplan. Det skal bemærkes, at implementeringsplanen løbende udbygges med relevante aktiviteter.

   

  Strategien skal ses i sammenhæng med Økonomiudvalgets godkendelse den 5. februar 2020 af ”Kriterier for pulje til investering i tiltag, der bidrager til bæredygtig udvikling”, idet strategien vil være fundamentet for afholdelse af en række offentlige idémøder om puljen i marts 2020. Der er ligeledes en klar sammenhæng mellem selve kriterierne for puljen og den retning, der lægges i strategien.

   

  Det skal bemærkes, at den vedlagte strategi fremstår i udkastformat og derfor mangler endelig grafisk opsætning og billeder. En færdigt opsat strategi vil kunne være klar inden byrådsmødet den 26. februar.

  Indstilling

  Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,

  at Økonomiudvalget godkender ”Strategi for Bæredygtig Udvikling i Aabenraa Kommune 2020-2025” og tilhørende implementeringsplan.

  Beslutning Økonomiudvalget den 18-02-2020

  Anbefales godkendt.

   

  Beslutning Byrådet den 26-02-2020

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/63086, Sagsinitialer: atha

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal frigivelse af afsatte midler til levetidsforlængende foranstaltninger i svømmehalsbygningen ved Arena Aabenraa godkendes. Samtidig ønskes anlægsmidler til opstart af en proces for kortlægning af de muligheder og svømmehalsfunktioner, som ønskes i en ny svømmehal fremrykket.

   

  Kultur, Miljø & Erhverv ønsker at igangsætte inddragelse og undersøgelser, der kan være med til at danne grundlaget for fremtidens svømmehal ved Arena Aabenraa. Baggrunden for at påbegynde dialog og inddragelse skal ses i sammenhæng med, at Aabenraa Kommune indgår som case-kommune i et samarbejde om analyse af danskernes svømme- og vandkultur, hvor der ligeledes er fokus på bæredygtighed og energioptimering af svømmehaller. Erfaringerne herfra ønskes inddraget som et aktiv i planlægningen for, hvordan en ny svømmehal realiseres. Til at kunne igangsætte proces og forarbejder forud for byggeriet ønskes 1 mio. kr. frigivet.

   

  Kultur, Miljø & Erhverv vurderer, at det af hensyn til svømmehallens tilstand er nødvendigt at få startet processen med inddragelse og undersøgelse hurtigst muligt.

   

  Case-kommune i analyse af faciliteter til danskernes svømme- og vandkultur

  Samarbejdspartnerne på analysen er Lokale- og Anlægsfonden, Dansk Svømmeunion og Dansk Svømmebadsteknisk Forening. Analysen gennemføres i 2020-21. Størstedelen af analysen gennemføres af Idrættens Analyseinstitut samt samarbejdspartnere fra Norges Tekniske Universitet (SIAT/NTNU). For Aabenraa Kommunes vedkommende dækker analysen over en helhedsplan, der skal udarbejdes, inddragelsesprocesser i forbindelse med udarbejdelse af forslag til udvalgte moderniseringsprojekter samt anbefalinger til den fremtidige drift og økonomi med fokus på bæredygtighed, energioptimering og ventilation. Det er derfor nærliggende at se arbejdet med en ny svømmehal som en del af analysearbejdet, og efterfølgende drage nytte af resultaterne til et kommende ideoplæg og byggeprogram.

   

  Der er på anlægsbudgettet afsat 0,666 mio. kr. i hvert af årene 2020 og 2021 til levetidsforlængende foranstaltninger på driften af svømmehallen. Disse midler ønskes frigivet med henblik på at dække omkostninger til fortsat sikring af bygningskonstruktion og installationer.

   

  Der er i 2022 afsat 20 mio. kr. og i 2023 afsat 30 mio. kr. til byggeri.

  Det foreslås, at der fremrykkes 1. mio. kr. fra 2022 til 2020 til at kunne påbegynde proces, planlægning og forarbejde forud for byggeri.

   

  Økonomi og afledt drift

  Der er i budget 2020-2023 afsat 0,666 mio. kr. i årene 2020 og 2021. Disse midler anvises til levetidsforlængende formål.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der gives en anlægsbevilling på 1,332 mio. kr. til projektet ”Udskiftning af svømmehalsbygning ved Arena Aabenraa”, som finansieres af rådighedsbeløbene på investeringsoversigten 2020 og 2021, der frigives, og

  at der gives et tillæg til rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 1 mio. kr. i 2020 til projektet ”Udskiftning af svømmehalsbygning ved Arena Aabenraa”, finansieret ved fremrykning af rådighedsbeløb fra 2022, som frigives.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 28-01-2020

  Anbefales godkendt.

  Supplerende sagsfremstilling

  Staben bemærker, at der ved fremrykning af rådighedsbeløb fra 2022 ændres i prioriteringen af de samlede anlægsrammer. Der henvises til lignende sag på byrådsmødet den 18. december 2019 hvor Social og Sundhedsudvalget tilsvarende anbefaler en fremrykning af et rådighedsbeløb men hvor der samtidig foretages en kompenserende periodisering fra et andet anlægsprojekt under Social og Sundhedsudvalget.

   

  Kultur- og fritidsudvalget har mulighed for at kompensere fremrykningen ved at ændre prioriteringen på et eller flere af følgende anlægsprojekter; halpulje, multibane Hjordkær eller ombygning af Aabenraa musikskole.

  Beslutning Økonomiudvalget den 18-02-2020

  Sagen sendes tilbage til Kultur- og Fritidsudvalget.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 11-03-2020

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/17590, Sagsinitialer: PAK

  Sagsfremstilling

  Denne frigivelsessag er en fortsættelse af samme sag, hvor Byrådet vedtog frigivelse af 0,200 mio. kr. den 22. maj 2019 for 2019. 

   

  Ved budgetforliget for 2019 blev der afsat 0,200 mio. kr. i 2019, 0,300 mio. kr. i 2020 og 0,200 mio. kr. i 2021 til forbedring af adgangsforholdene ved offentlige toiletter, som samles i en anlægspulje til mindre anlæg. Der skal derfor tages stilling til frigivelse af de 0,300 mio. kr. for 2020, og hvorledes de skal benyttes.

   

  De nuværende adgangsforhold til de 19 offentlige toiletbygninger og toiletlokaler svinger en del i forhold til handicappedes muligheder for at kunne komme til at benytte toiletfaciliteterne. Derfor har Kultur, Miljø & Erhverv besigtiget adgangsforholdene og klarlagt, hvilke tiltag der kan laves ved de enkelte toiletfaciliteter, således at adgangsforholdene forbedres.

   

  I 2019 blev adgangsforholdende forbedret ved Sønderhav, ved Strandvejen og ved Kruså.

   

  I 2020 fortsætter arbejdet, bl.a. ved de offentlige toiletter i Aabenraa samt på rastepladserne ved henholdsvis Brystrup og Flensborg Landevej.

   

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der gives et tillæg til en anlægsbevilling på 0,300 mio. kr. til projektet ”Adgangsforhold til offentlige toiletter”, som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb i 2020, som frigives.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 05-02-2020

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 18-02-2020

  Anbefales godkendt.

   

  Beslutning Byrådet den 26-02-2020

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/36412, Sagsinitialer: TOJE

  Sagsfremstilling

  Fra den 2. juli til 4. juli 2021 afvikles starten på Tour de France i Danmark. Den 4. juli 2021 kører Tour de France feltet gennem Aabenraa Kommune, hvor ambitionen er, at der skabes en folkefest, hvor så mange borgere, virksomheder, foreninger, organisationer og institutioner som muligt er med, så festen omfatter hele Aabenraa Kommune.

   

  Samarbejdsaftalen med Grand Départ Copenhagen Denmark 2021 I/S

  Grand Départ Copenhagen Denmark 2021, der er etableret med henblik på at organisere og afvikle de tre danske etaper, bad i maj 2019 Aabenraa Kommune indgå en samarbejdsaftale, der sætter rammen for planlægning og afvikling af etapen den 4. juli 2021. Aftalen skitserer kommunens opgaver, herunder afspærring og klargøring af rute, markedsføring og mobilisering af frivillige. Det fremgår af aftalen, at Aabenraa Kommune forventes at lægge en indsats svarende til 0,6 mio.kr. Der gøres opmærksom på, at Business Aabenraa administrerer en eventpulje, der vil kunne finansiere nogle af aktiviteterne. Ligeledes modtager Shop i City i 2021 161.000 kr. fra Aabenraa Kommunes Eventpulje, der vil kunne bruges til lokal markedsføring af Tour de France. Økonomiudvalget godkendte aftalens elementer på et møde den 4. juni 2019, hvor det besluttedes, at omfanget af aftalens indhold aftales nærmere, når den endelige rute foreligger. Samarbejdsaftalen blev underskrevet den 7. januar 2020.

   

  Muligheder og potentiale for Aabenraa Kommune

  Tour de France er en stor begivenhed og en god mulighed for at brande Aabenraa Kommune nationalt og internationalt. Aabenraa Kommune ønsker en gul folkefest med masser af liv, hvor alle kan være med, og med masser af aktiviteter for kommunens borgere og gæster fra resten af Danmark og hele verden. Mange turister og cykelfans ventes at besøge kommunen i dagene omkring den 4. juli 2021, da Tour de France-festen for mange cykelfans strækker sig før, under og efter etapen. Det er vanskeligt at estimere tilskuerantal og brandingværdi, ikke mindst fordi det er første gang, Tour de France kommer til Danmark.

   

  Med offentliggørelsen af ruten ligger det fast, at Tour de France feltet kører ind i kommunen ad Sønderballevej ved Genner Strand kl. ca. 16.30 og ud igen ad Gråstenvej kl. ca. 17.00 med afslutning i Sønderborg kl. ca. 17.30. Undervejs passerer feltet Aabenraa by ad Sønderstrand og forbi Rådhuset. Antallet af TV-seere er typisk højest mod etapens slutning, og det vurderes, at Aabenraa Kommune kan få stor medieeksponering og brandingværdi. Ruten ad Sønderstrand kan skabe helikopterbilleder af stor brandingværdi, og Sønderstrand og plænen ved Rådhuset kan samle mange tilskuere. Markerne langs Haderslevvej, Varnæsvej og Møllevej mod Felsted er også oplagte til Folkefest.

   

  Som led i samarbejdsaftalen kan Tour de France logoet anvendes i al markedsføring, hvilket kan øge eksponeringen af butikker, restauranter, hoteller, sommerhuse og privat bolig-udlejning. Langtidseffekterne kan omfatte en større interesse for cykelsport specifikt og motion generelt, hvilket kan styrke kommunens idrætsforeninger og budskabet om Sund Vækst.

   

  Organisering af Aabenraa Kommunes forberedelse af Tour de France

  Der kan med fordel etableres en organisation, der kan varetage:

   

  • Kommunens opgaver jf. samarbejdsaftalen, herunder klargøring og afspærring af ruten
  • Branding- og kommunikationsindsatsen
  • Dialog med Grand Départ Copenhagen Denmark, kommuner, myndigheder og de frivillige
  • Afrapporteringen til Aabenraa Kommunes Byråd og Direktion.

   

  Ansvaret for at forberede, planlægge og afvikle etapen den 4. juli kan med fordel ligge i Aabenraa Kommune i koordination med cykelklubber, SportEvent Syd, Shop i City, Destination Sønderjylland, Turistforeningen og Business Aabenraa. Opgaven foreslås forankret politisk i Økonomiudvalget og administrativt i Byråds- og Direktionssekretariatet med tæt involvering af Kultur, Miljø & Erhverv. Der nedsættes en administrativ styregruppe og en projektgruppe med ansvar for den daglige planlægning. Arbejdsgrupper med et afgrænset formål f.eks. ”branding & kommunikation”, ”klargøring af veje” og ”aktiviteter på løbsdagen” kan overvejes nedsat.

   

  Tidsplan

  Aabenraa Kommunes arbejde med Tour de France etapen den 4. juli 2021 kan inddeles i tre faser: Forberedelse – Planlægning og Aktivering – Afvikling. Forberedelsesfasen blev indledt den 21. februar 2019, hvor det blev offentliggjort, at Tour de France feltet kører gennem kommunen. Planlægnings- og aktiveringsfasen blev igangsat den 4. februar 2020, hvor den endelige rute blev offentliggjort. Denne fase omfatter besigtigelse af veje, drøftelser med myndigheder, branding og aktivering af frivillige. Afviklingsfasen starter ca. en uges tid før selve etapen og omfatter aktiviteter som afspærring, rengøring af veje, branding og kommunikation, koordinering af frivilligindsatsen og gennemførelse af aktiviteter. En detaljeret tidsplan udarbejdes, når den administrative styregruppe og projektgruppen er nedsat.

   

  Økonomiudvalget vil modtage en status på planlægning af Tour de France-etapen den 4. juli 2021 inden sommerferien 2020. Økonomiudvalget orienteres samtidigt om de konkrete planer samt om finansiering af de 0,6 mio.kr. til lokal markedsføring og events. Der vedlægges et bilag, der skitserer øvrige kommuners forberedelse til Tour de France 2021. Endvidere vedlægges den endelige rute for Tour de France etapen den 4. juli 2021.

  Indstilling

  Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,

  at Økonomiudvalget godkender, at forberedelsen og planlægningen af Tour de France etapen den 4. juli 2021 forankres politisk i Økonomiudvalget, og

  at cykelklubber, SportEvent Syd, Shop i City, Destination Sønderjylland, Turistforeningen og Business Aabenraa forsøges inddraget i forberedelsen og planlægningen

  Beslutning Økonomiudvalget den 18-02-2020

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/53951, Sagsinitialer: klh

  Sagsfremstilling

  Ejer af matr. nr. 863 Kollund har anmodet om at der udarbejdes lokalplan for et nyt boligområde til 8 tæt lave boliger, alternativt at ejendommen kan udstykkes i 3 byggegrunde til parcelhuse. Ejendommen er i Lokalplan nr. 4/10-2 udlagt til tæt lav bebyggelse, men med en anden bebyggelsesstruktur og vejadgang end ønsket af bygherre.

   

  Nuværende lokalplan giver mulighed for en boligbebyggelse af småhuse i 1-2 etager langs et gadeforløb og med en vejadgang fra naboarealet, som er ejet af en privat andelsboligforening. På grund af tidligere meddelte dispensationer til en anden disponering af naboarealet, kan der ikke længere skabes vejadgang via nabobebyggelsens veje.

   

  Bygherre ønsker at disponere matr. nr. 863 Kollund med en tæt lav boligbebyggelse i op til 2 etager placeret inden for to byggefelter på den nordlige del af grunden og med vejadgang direkte fra Vibevej.

   

  Forvaltningen har vurderet, at der ikke vil kunne dispenseres fra Lokalplan nr. 4/10-2 til vejadgang fra Vibevej og den ansøgte disponering af ejendommen. Der er derfor udarbejdet et lokalplanforslag, som med byrådets godkendelse kan sendes i offentlig høring i 4 uger.

   

  Vækst- og Udviklingsudvalget har tidligere behandlet ansøgning om en etageboligbebyggelse i 3 etager, bygningshøjde på 10 meter og 15 boliger i alt på matr. nr. 863 Kollund – sag nr. 134/2017. Udvalget besluttede den 8. juni 2017, at der kunne arbejdes videre med en boligbebyggelse i 2 etager og en maksimal bygningshøjde på 8,5 meter.

   

  Der er udarbejdet en screening af lokalplanforslaget i henhold til Miljøvurderingslovens § 8. Med baggrund i screeningen har forvaltningen vurderet, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering. Afgørelse om ikke at udarbejde en miljøvurdering offentliggøres sammen med planforslaget. Afgørelsen kan påklages til Planklagenævnet inden 4 uger fra offentliggørelsen af denne.

  Planmæssige forhold

  Lokalplanforslagets område er omfattet af rammeområde 3.2.003.B i Kommuneplan 2015. Efter rammebestemmelserne må området lokalplanlægges til boligformål i form af fritliggende parcelhuse og tæt lav bebyggelse i op til 2 etager og en bygningshøjde på op til 8,5 meter. Ved tæt lav bebyggelse må bebyggelsesprocenten ikke overstige 40 og ved fritliggende parcelhuse ikke overstige 30.

   

  Området nær ved Kollund Kirke er omfattet af retningslinje om kirkelandskab. Retningslinjen omhandler begrænsninger i forhold til bebyggelse og anlæg, der kan sløre eller forringe indblikket til kirken eller virker forstyrrende på kirkens omgivelser. Den i lokalplanforslaget regulering af bebyggelsen gør, at bebyggelsen ikke vil virke forstyrrende i kirkelandskabet eller forringe indblikket til Kollund Kirke.

   

  Lokalplanforslaget er i overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelser og retningslinjer.

   

  Lokalplanområdet ligger inden for Naturbeskyttelseslovens kirkebyggelinje på 300 meter i forhold til Kollund Kirke. Der må ikke opføres bebyggelse med en højde, der overstiger 8,5 meter. Lokalplanforslaget tillader ikke bebyggelse med en højde, der overstiger 8,5 meter.

   

  Lokalplanområdet ligger inden for den bynære del af kystnærhedszonen. Området er omgivet af anden bebyggelse, og da bebyggelsens højde ikke overstiger 8,5 meter og er omgivet af tilsvarende bebyggelse, vurderer forvaltningen, at bebyggelsen ikke medfører en negativ påvirkning af kystlandskabet.

  Høring/udtalelse

  Lokalplanforslaget foreslås sendt i offentlig høring i 4 uger i marts 2020.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at forslag til Lokalplan nr. 131 Boligområde ved Vibevej, Kollund, vedtages og sendes i høring i 4 uger, og

  at der ikke udarbejdes miljøvurdering af lokalplanforslaget, og at afgørelsen herom offentliggøres samtidigt med lokalplanforslaget.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 06-02-2020

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 18-02-2020

  Anbefales godkendt.

   

  Beslutning Byrådet den 26-02-2020

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/47371, Sagsinitialer: CEN

  Sagsfremstilling

  Vækstudvalget for Land og By besluttede den 7. november 2019, at der igangsættes lokalplanlægning på baggrund af vedlagte lokalplangrundlag.

   

  Kommunen har modtaget en henvendelse fra Aabæk Efterskole, der ønsker mulighed for at opføre nye bygninger samt mulighed for at udvide udvalgte eksisterende bygninger tilhørende skolen, der ligger ved Jørgensgård Skov, Aabenraa. Aabæk Efterskole har fremsendt en skitseplan for de nye tiltag. Projekterne er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen, og kan ikke indeholdes i den gældende lokalplan. Der er derfor udarbejdet et forslag til lokalplan for den langsigtede udvikling af området på baggrund den fremsendte skitseplan.

   

  Efterskolens nuværende bygninger ligger nordvest for Jørgensgård Skovvej. De danner i fællesskab en landsbylignende struktur omkring de interne vej- og gangarealer. Det er Aabæk Efterskoles intention, at den nye bebyggelse opføres, så den styrker disse karakteristika. Den ny lokalplan fastlægger en række byggefelter, der giver mulighed for at opføre nye bygninger og tilbygninger. Den eksisterende lokalplan giver mulighed for at opføre op til 8.000 m2 bebyggelse, men byggefelterne inden for lokalplanen er stort set anvendt til bebyggelse. Med den ny lokalplan udvides bebyggelsens samlede omfang til 9.750 m2, svarende til en øget bebyggelsesprocent for området som helhed på knap 17.

  Lokalplanen giver desuden mulighed for at opføre et shelter og en husstandsvindmølle i tilknytning til bebyggelsen i den sydvestlige del af lokalplanområdet.

   

  Planmæssige forhold

  De eksisterende bygninger på ejendommen matr.nr. 2340 er omfattet af lokalplan N14

  fra 1999, der fastlægger områdets anvendelse til undervisningsformål og giver mulighed for nybyggeri. Lokalplanen omfatter en del af denne ejendom og fastsætter, med afgrænsede byggefelter, rammerne for nuværende og fremtidig bebyggelse for skolen. Den hidtidige lokalplan er stort set udnyttet, og fremtidige udviklingsmuligheder kræver tilvejebringelse af en ny lokalplan for området.

   

  Ejendommen er omfattet af kommuneplanens rammeområde 1.9.009.D, som udlægges til område med offentlige formål, specifikt til uddannelsesinstitutioner, efterskole og lign. offentlige formål og jordbrugsformål. Kommuneplanen fastlægger maksimal bebyggelsesprocent til 11,5 og maksimal bygningshøjde til 10,1 m, etageantal højst 1½. Den ny lokalplan er, med maksimal bygningshøjde på 12,5 meter og øget bebyggelsesprocent, ikke i overensstemmelse med kommuneplanen, og der skal udarbejdes kommuneplantillæg.

   

  Området ligger i landzone og skal forblive landzone ved ny planlægning. Den ny lokalplan opfylder kravene for landzonetilladelser og vil dermed opnå bonusvirkning for udvalgte elementer.

   

  Området ligger inden for kystnærhedszonen og er omgivet af værdifuldt kystlandskab. Det vurderes, at den visuelle påvirkning af kystlandskabet ikke er væsentligt.

   

  Planen er screenet i henhold til miljøvurderingsloven. Det er ud fra screeningen vurderet, at

  miljøpåvirkningerne ikke er af et sådant omfang, at der skal udarbejdes en miljøvurdering.

  Såfremt Byrådet træffer afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes miljøvurdering,

  offentliggøres afgørelsen sammen med planforslagene.

  Høring/udtalelse

  Der har forud for offentliggørelsen af forslag til Kommuneplantillæg nr. 32 været indkaldt ideer og forslag efter planlovens § 23c. Der indkom 5 idéer og forslag.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orientering om høringssvar tages til efterretning,

  at forslag til Lokalplan nr. 129 Aabæk Efterskole og forslag til Kommuneplantillæg nr. 32 Aabæk Efterskole vedtages og fremlægges i offentlig høring i 4 uger i foråret 2020, og

  at der ikke udarbejdes en miljøvurdering af forslag til Lokalplan nr. 129 og Kommuneplantillæg nr. 32, og at afgørelsen offentliggøres sammen med planforslagene.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 06-02-2020

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 18-02-2020

  Anbefales godkendt.

   

  Beslutning Byrådet den 26-02-2020

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/328, Sagsinitialer: HHEN