Beslutningsprotokol

tirsdag den 3. marts 2020 kl. 15:30

Mødested: Lokale 412, Skelbækvej
Udvalg: Økonomiudvalget
Medlemmer: Thomas Andresen, Kirsten Nørgård Christensen, Philip Tietje, Lars Kristensen, Erwin Andresen, Ejler Schütt, Arne Leyh Petersen, Karsten Meyer Olesen, Povl Kylling Petersen, Jan Riber Jakobsen, Erik Uldall Hansen
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 20/480, Sagsinitialer: kae

  Beslutning Økonomiudvalget den 03-03-2020

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/480, Sagsinitialer: kae

  Beslutning Økonomiudvalget den 03-03-2020

  • Status på beredskab vedr. COVID19
  • Opsamling på grundlovsceremonien
 • Udskriv
  Sagsid.: 19/59631, Sagsinitialer: kcan

  Sagsfremstilling

  Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) har den 20. januar 2020 fremsendt decisionsskrivelse vedr. gennemgang af revisionsberetning om revision af kommunens sociale regnskaber for 2018 på områder med statsrefusion.

   

  En decisionsskrivelse er ministeriers og styrelsers svar (tilbagemelding) på kommunens revisionsberetning. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har gennemgået de dele af revisionsberetningen, som vedrører Beskæftigelsesministeriets område.

   

  Resultat af gennemgang på Beskæftigelsesministeriets område

  Det fremgår, at revisors gennemgang af årsregnskabet ikke har givet anledning til forbehold eller revisionsbemærkninger på ministeriets område.

   

  Styrelsen har noteret sig, at revisors gennemgang alene har fundet få enkeltstående fejl.

   

  Det fremgår, at der er etableret hensigtsmæssige og betryggende forretningsgange på personsagsområderne, og at der administreres i overensstemmelse med disse.

   

  Opfølgning på tidligere beretninger

  Det fremgår, at der ikke er uafklarede forhold vedrørende revisionen for 2017.

   

  Revisorerklæringer vedrørende de sociale it-systemer

  Det fremgår, at kommunen anvender registreringssystemer, hvor databehandlingen varetages af KMD.

   

  Styrelsen forventer, at revisor påser, at kommunen har indhentet en dækkende it-erklæring fra KMD. Revisor har ikke bemærkninger til de indhentede erklæringer.

   

  Særlige gennemgange

  Det fremgår, at der er gennemført en fokusrevision vedrørende mentorstøtte i 2018.

   

  Styrelsen har noteret sig, at kommunen har etableret hensigtsmæssige og betryggende forretningsgange på området, og at der administreres i overensstemmelse med disse.

   

  Fravalg af gennemgang af områder, stikprøvestørrelse og tidsfrister

  Der er alene tale om opmærksomhedspunkter, som kommunens revisor skal være opmærksom på.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at decisionsskrivelsen fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) vedr. revisionsberetning for 2018 godkendes.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 17-02-2020

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 03-03-2020

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 25-03-2020

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/31604, Sagsinitialer: KSA

  Sagsfremstilling

  Denne sag omfatter overførselsansøgninger fra 2019 til 2020 af uforbrugte rådighedsbeløb på

  anlæg.

  Økonomi og afledt drift

  De ansøgte overførselsbeløb er vist efterfølgende (i 1.000 kr.):

  Område

  Bilags-nr.

  Korrigeret budget 2019

  Regnskab 2019

  Mer-/mindre-forbrug 2019 *)

  Ansøgt overført til 2020

  Skattefinansierede anlæg

  A1, A2

  183.190

  139.798

  43.392

  43.392

  Grundkapitalindskud

  A1, A2

  14.391

  0

  14.391

  14.391

  Jordforsyning

  A3, A4

  7.178

  10.213

  -3.035

  -3.035

  I ALT

  -

  204.759

  150.011

  54.748

  54.748

  *) + = mindre forbrug og - = merforbrug

   

  I bevillingskontrollen pr. 30/9 2019 blev der i alt overført 66,832 mio. kr. i uforbrugte

  rådighedsbeløb vedrørende igangværende anlægsprojekter (inkl. jordforsyning) til 2020.

   

  I forbindelse med regnskabsafslutningen viser resultatet et yderligere mindre forbrug på i alt

  54,748 mio. kr., der søges overført til 2020. I alt overføres der således godt 121 mio. kr. i

  uforbrugte rådighedsbeløb på anlæg fra 2019 til 2020. Fra 2018 til 2019 overførtes ca. 198

  mio. kr.

   

  Af vedlagte bilag med noter fremgår de udvalgsopdelte overførselsansøgninger på de specifikke anlægsprojekter.

   

  Som bilag er også vedhæftet en ajourført investeringsoversigt for 2020 – 2023, inklusive de i nærværende sag ansøgte anlægsoverførsler.

   

  Skattefinansierede anlæg:

  Der søges samlet set overført et rådighedsbeløb på 43,392 mio. kr. vedrørende 77

  igangværende skattefinansierede anlæg til 2020. De væsentligste overførsler vedrører:

  • 7,010 mio. kr. vedr. Hærvejsskolen (BUD)
  • 4,680 mio. kr. vedr. Områdefornyelse nordlig gågade (VLB)
  • 4,115 mio. kr. vedr. Områdefornyelse Aabenraa Midtbyplan (VLB)
  • 3,295 mio. kr. vedr. Nygade 23 B-D (SSU)

   

  Grundkapitalindskud:

  Der søges samlet set overført et rådighedsbeløb på 14,391 mio. kr. vedrørende

  grundkapitalindskud. De væsentligste overførsler vedrører:

  • 5,9 mio. kr. vedrørende Grønningen
  • 5,41 mio. kr. vedrørende Fjordbakkerne (jf. budgetforliget 2020)
  • 2,1 mio. kr. vedrørende almene boliger, Felsted (Damms Have)

   

  Jordforsyning:

  Der søges samlet set overført et rådighedsbeløb på -3,035 mio. kr. til 2020, vedrørende 12

  igangværende byggemodninger til bolig og erhverv, hvilket primært vedrører:

  • -6,144 mio. kr. vedr. Arealerhvervelse, erhvervsformål 2019-2 (ØU)
  • 1,343 mio. kr. vedr. Forundersøgelser, erhvervsformål (VLB)

  Indstilling

  Direktionen indstiller,

  at rådighedsbeløb på i alt 43,392 mio. kr., vedrørende igangværende skattefinansierede

  anlæg, jf. foranstående og vedhæftede bilag, overføres fra 2019 til 2020, med finansiering via

  de likvide midler i 2020,

  at rådighedsbeløb på i alt 14,391 mio. kr. vedrørende grundkapitalindskud, jf. foranstående og

  vedhæftede bilag, overføres fra 2019 til 2020, med finansiering via de likvide midler i 2020, og

  at rådighedsbeløb på i alt -3,035 mio. kr., vedrørende jordforsyningsområdet, jf. foranstående

  og vedhæftede bilag, overføres fra 2019 til 2020, med tilførsel til de likvide midler i 2020.

  Beslutning Økonomiudvalget den 03-03-2020

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 25-03-2020

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/31604, Sagsinitialer: KSA

  Sagsfremstilling

  I denne sag behandles overførselsansøgninger fra 2019 til 2020 vedrørende Puljer og

  projekter.

   

  Puljer og projekter omfatter projekter, der er medfinansieret af 3. part samt navngivne puljer

  og områder, der er godkendt politisk og fremgår af vedhæftede overførselsregler, der indgår i

  Retningslinjerne for dialogbaseret aftalestyring.

   

  Udgangspunktet er, at der for Puljer og projekter maksimalt kan søges overført én mio. kr. i

  mindre forbrug, mens merforbrug overføres 100 %. Såfremt der er tale om enten tilskud fra 3.

  part (eller områder/institutioner, der sidestilles hermed) eller Vejdrift, er reglerne anderledes.

   

  Politikområdet Vejdrift (TMU) samt overførselsområder omfattet af budgetgarantien samt

  beskæftigelsestilskud (AU), indgår fra 2019 som en kategori 2 overførsel.

  Økonomi og afledt drift

  De ansøgte overførsler udgør følgende (i 1.000 kr.):

   

  Udvalg

  Overført fra 2018 til 2019

  Regnskab 2019

  Korrigeret budget 2019

  Mer-/mindre-forbrug *)

  Ansøgt overført til 2020 *)

  Økonomiudvalget

  -2.339

  10.400

  14.343

  3.943

  3.153

  Arbejdsmarkeds-udvalget

  0

  872.556

  891.699

  19.143

  19.143

  Børne- og Uddannelsesudvalget

  3.629

  1.147

  5.327

  4.180

  4.180

  Kultur- og Fritidsudvalget

  26

  121

  364

  243

  243

  Social- og Sundhedsudvalget

  2.064

  6.501

  9.413

  2.912

  2.912

  Teknik- og Miljøudvalget

  1.220

  94.118

  89.821

  -4.297

  -4.352

  Vækstudvalget for Land og By

  62

  278

  62

  -216

  -216

  I ALT

  4.662

  985.121

  1.011.029

  25.908

  25.063

  NB: de anførte budgettal m.v. omfatter ”kun” de puljer og projekter m.v. hvorpå der er

  overførselsansøgninger

  *) + = mindre forbrug og - = merforbrug.

   

  Den primære årsag til, at overførselsansøgningerne på Puljer og projekter m.v. er godt 20 mio.

  kr. højere end sidste år er, at mindre forbruget på beskæftigelsestilskud og budgetgaranterede

  områder under AU er flyttet fra kategori 3 til kategori 2.

   

  I vedlagte bilag er der en specifik oplistning af de enkelte projekter, med noter til de

  ansøgninger, der overstiger 0,5 mio. kr., jf. retningslinjerne herom.

   

  De største overførsler består af:

  • 14,999 mio. kr. vedr. områder omfattet af beskæftigelsestilskud (AU)
  • 4,690 mio. kr. vedr. områder omfattet af budgetgaranti (AU)
  • 4,347 mio. kr. vedr. Strategisk energiplanlægning (ØU)
  • -3,883 mio. kr. vedr. Vejdrift (TMU)

  Indstilling

  Direktionen indstiller,

  at mindre forbrug i 2019 vedrørende Puljer og projekter m.v. på i alt 25,063 mio. kr., jf.

  foranstående og vedhæftede bilag, godkendes overført fra 2019 til 2020, med meddelelse af

  tilsvarende tillægsbevilling til budget 2020, der finansieres via de likvide midler i 2020.

  Beslutning Økonomiudvalget den 03-03-2020

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 25-03-2020

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/31604, Sagsinitialer: KSA

  Sagsfremstilling

  I denne sag behandles overførselsansøgninger fra 2019 til 2020 vedrørende Øvrige overførsler.

  Jf. retningslinjerne vil det som udgangspunkt primært være overførselsansøgninger baseret på

  betalingsforskydninger, egentlige fejl og byrådsbeslutninger i regnskabsåret, der vil blive

  imødekommet.

  Økonomi og afledt drift

  De ansøgte overførsler er fordelt således på bevillingsområder (i 1.000 kr.):

   

  Udvalg

  Overført fra 2018 til 2019

  Regnskab 2019

  Korr. budget 2019

  Mer-/mindre-forbrug *)

  Ansøgte ovf. til 2020 *)

  Økonomiudvalget

  175

  130.738

  140.613

  9.875

  895

  Arbejdsmarkedsudvalget

  31.468

  0

  0

  0

  0

  Børne- og Uddannelsesudvalget

  559

  0

  2.341

  2.341

  412

  Kultur- og Fritidsudvalget

  0

  48.273

  48.881

  608

  0

  Social- og Sundhedsudvalget

  810

  19.453

  22.159

  2.705

  1.851

  Teknik- og Miljøudvalget

  283

  46.491

  47.134

  643

  377

  Vækstudvalget for Land og By

  0

  0

  0

  0

  0

  I ALT

  33.295

  244.955

  261.128

  16.172

  3.535

  NB: de anførte budgettal m.v. omfatter ”kun” de områder m.v., hvorpå der er ansøgninger.

  *) + = mindre forbrug og - = merforbrug

   

  Den primære årsag til, at overførselsansøgningerne på Øvrige overførsler er ca. 30 mio. kr.

  lavere end sidste år er, at områderne Forsikrede ledige og de budgetgaranterede områder

  under Arbejdsmarkedsudvalget, har ændret status i overførselsreglerne.

   

  Af vedlagte bilag med tilknyttede noter, fremgår de specifikke overførselsansøgninger, der primært vedrører betalingsforskydninger.

  Indstilling

  Direktionen indstiller,

  at mindre forbrug i 2019 vedrørende Øvrige overførsler for i alt 3,535 mio. kr., jf. foranstående og vedhæftede bilag, godkendes overført til 2020, med meddelelse af tilsvarende tillægsbevilling til budget 2020, der finansieres via de likvide midler i 2020, og

  at mindre forbruget på 1,525 mio. kr. vedrørende SOSU-uddannelsen, der indgår under Øvrige overførsler, placeres i en pulje under ØU og udmøntes når aftalerne omkring ændrede dimensioneringer er på plads.

  Beslutning Økonomiudvalget den 03-03-2020

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 25-03-2020

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/837, Sagsinitialer: LNY

  Sagsfremstilling

  De økonomiske procedurer består af 3 delopgaver

  • Proceduren for udarbejdelse af budget 2021-2024
  • Proceduren for opfølgning på det vedtagne budget 2020
  • Proceduren for aflæggelse af regnskab 2020

   

   

  Budgetproces 2021-2024

  Budgetprocessen for budget 2021-2024 tager afsæt i den økonomiske politik, som Byrådet

  vedtog i februar 2019 gældende for perioden 2020-2023.

   

  Ved budgetlægningen for 2020 blev et stød på indtægtssiden på op til 50 mio. kr. finansieret af kassebeholdningen for at imødegå den manglende udligningsreform, og at Aabenraa

  Kommune i 2020 faldt ud af kriteriet for fald i befolkningstal.

  Som det har været tilfældet de senere år, er budgetlægningen forbundet med en del

  usikkerhed særligt på indtægtssiden.

   

  Økonomiudvalget har på mødet den 18. februar 2020 drøftet forskellige scenarier for økonomiske rammevilkår i 2021 og har besluttet, at der indarbejdes en rammereduktion på 1% af serviceudgifter i budget 2021-2024.

   

  Modellen for selve budgetprocessen anbefales at være 2-delt, således der udmeldes en ramme til de stående udvalg i marts måned, mens ændringer som følge af tekniske korrektioner, opdateret demografi og pris og lønstigninger først indarbejdes i august, når Økonomiaftalen er kendt.


  De stående udvalg behandler deres budgetbidrag i foråret, udmønter den udmeldte rammereduktion, håndterer eventuelle udfordringer og opgør tekniske korrektioner vedr. demografimodellen, således at de den 5. juni afleverer et budgetbidrag i balance til den udmeldte ramme.

   

  Økonomiudvalget korrigerer i august rammen med tekniske korrektioner,

  ændringer til demografi og P/L samt konsekvenser af Økonomiaftalen.

   

  Der igangsættes ikke en proces i forhold til indhentelse af forslag til udmøntning af puljen til engangsønsker, der i 2021 udgør 4,1 mio. kr. Det anbefales at afvente, indtil resultatet af Økonomiaftalen er kendt.

   

  Anlæg

  Den økonomiske politik sætter rammen for anlægsinvesteringer i 2021-2023.

  Der henstår ikke en disponibel pulje til prioritering i 2021. I 2022 udgør puljen 7 mio. kr.

   

  Det anbefales, at der ikke igangsættes en proces i de stående udvalg om ønsker til nye anlæg.

  Økonomiudvalget foretager før sommerferien en vurdering af investeringsoversigten i budget 2020-2023 med henblik på vurdering af betalingsforskydninger.

   

  Det anbefales, at der administrativt foretages en vurdering af de eksisterende projekter på

  investeringsoversigten for fejl og mangler samt rejser evt. sager, hvor

  der er pålagt et påbud, som skal løses indenfor det kommende år.

  Forslag hertil vil foreligge til Økonomiudvalget i august og præsenteres på minibudgetseminaret.

   

  Økonomiopfølgning

  Der udarbejdes to bevillingskontroller 31. marts og 30. september i 2020. Den løbende

  økonomistatus vil være tilgængelig på Aabenraa.dk, og de enkelte udvalg fastlægger selv

  behovet for en mere detaljeret opfølgning løbende.

   

  Regnskabsafslutning 2020

  Der foreslås ikke ændringer til processen i forhold til tidligere år. Supplementperioden løber

  frem til den 15. januar. Garantioverførsler behandles som udgangspunkt i januar, således

  decentrale budgetansvarlige hurtigst muligt har overblik over det kommende års budget.

  Årsberetningen samt øvrige overførsler behandles i marts måned.

  Høring/udtalelse

  HMU har den 28. januar afgivet høringssvar til de økonomiske procedurer, hvor det ønskes

  • at sektor-MED  er høringsberettiget for at opnå et høringssvar, som både er kvalificeret og fagligt, og 
  • at det er en samlet medarbejderside, der deltager i budgetseminaret for at kvalificere deres høringsvar.

   

  Det er Stabens vurdering, at der i dag indenfor rammerne i MED strukturen er mulighed for at indsamle bidrag fra de underlæggende MED organer i budgetprocessen og at sektor-MED dermed ikke bør gøres til høringsberettiget på det samlede budget.

   

  I forhold til deltagelse i budgetseminaret bemærker Staben, at den samlede medarbejderside deltager i såvel dialogmødet med ØK som minibudgetseminaret hvor fokus både er på dialog og information. Budgetseminaret er kendetegnet ved hovedsageligt at være ramme for politiske drøftelser og 3 medarbejderrepræsentanters deltagelse er som udgangspunkt allerede en gestus fra byrådets side.

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at HMU’s forslag til ændret deltagelse i budgetseminaret samt forslag til ændringer i omfanget af høringsberettiget ikke imødekommes, og
  at de økonomiske procedurer i 2020 godkendes.

  Beslutning Økonomiudvalget den 03-03-2020

  Godkendt.

   

  Medarbejdernes forslag om deltagelse på budgetseminar drøftes på dialogmøde mellem HMU og ØK.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/837, Sagsinitialer: LNY

  Sagsfremstilling

  Denne sag vedrører udmelding af rammerne for budget 2021-2024 jf. budgetproceduren, der fremgår af en anden sag på dagsorden.

   

  Driftsrammer

  Der udmeldes en budgetramme til de stående udvalg svarende til det vedtagne budget 2020 overslagsår 2021-2023 reduceret med 1%.

  Der udmeldes ikke en ramme til overførselsudgifter, aktivitetsbestemt medfinansiering og udgifter til forsikrede ledige, idet budgettet hertil afventer resultatet af Økonomiaftalen.

   

  1% rammereduktion

  Reduktionen udgør i alt 27 mio. kr. og fordeles ligeligt ud på alle udvalg jf. vedlagte bilag.

  Reduktionen udmøntes af de stående udvalg og skal indgå i det bidrag, som udvalgene afleverer i juni.

   

  Øvrige budgetudfordringer

  Øvrige udfordringer i budgetrammerne håndteres indenfor udvalget og udmøntes i det bidrag, som udvalgene afleverer i juni.

   

  Driftsønsker

  Der igangsættes ikke en proces i de stående udvalg med udarbejdelse af nye driftsønsker.

   

  Opgaven på driftssiden

  Den udmeldte driftsramme fremgår af vedlagte bevillingsoversigt. Opgaven for de stående udvalg er følgende:

  1. Udarbejdelse af budgetbidrag svarende til den udmeldte ramme
  2. Opgøre tekniske korrektioner vedr. demografimodellerne
  3. Udarbejdelse af takstforudsætninger til budgetbidraget
  4. Udarbejdelse af bemærkninger til budgetbidraget

   

  Anlægsrammer

  Der udmeldes ikke rammer for anlæg, og der igangsættes ikke en proces i de stående udvalg for udarbejdelse af nye anlægsforslag.

   

   

  Tidsplan

  Marts:

  Udvalgene drøfter, om der er områder indenfor eget udvalg, der skal undtages for reduktioner.

  April:

  Udvalgene drøfter budgetproceduren i eget udvalg

  April-juni:

  Budgetbidraget udarbejdes, bestyrelser og relevante MED organer inddrages i processen. 

  5. juni:

  Frist for aflevering af budgetbidrag

  16. juni:

  Økonomiudvalget behandler status på udvalgene budgetbidrag

  11. august:

  Tekniske korrektioner og økonomiaftale – revideret basisbudget

  11. august:

  Minibudgetseminar

  August:

  Justering af budgetbemærkninger

  31. august-1. september:

  Budgetseminar

  8. september:

  Økonomiudvalgets budgetforslag

   

  Økonomi og afledt drift

  Spillerum 1B svarende til rammeudmeldingen og inkl. en reduktion af servicerammen med 1% udviser følgende:

   

  Spillerum 1B

  2021

  2022

  2023

  2024

  Indtægter

  -3.943.171

  -4.030.321

  -4.103.321

  -4.103.321

  Driftsudgifter incl. renter

  3.902.880

  4.001.927

  4.086.711

  4.082.329

  Resultat af ordinær drift

  -40.291

  -28.394

  -16.610

  -20.992

  Anlæg incl. jordforsyning

  92.277

  100.000

  120.000

  120.000

  Resultat

  51.986

  71.606

  103.390

  99.008

  Netto lån (låneopt./afdrag)

  8.494

  26.515

  26.461

  26.461

  Finansforskydninger

  -18

  -18

  -18

  -18

  Påvirkning kassebeholdning

  60.462

  98.103

  129.833

  125.451

  Forventet kassebeholdn. ult. 2020

  -158.000

   

   

   

  Investeringsstrategier

  -12.400

  -6.300

  -4.400

  0

  Forventet ult. Kassebeholdn.

  -109.938

  -18.135

  107.298

  232.749

   

  Målet for ordinær drift i den økonomiske politik for 2021 udgør 80 mio. kr.

  Med en reduktion af servicerammen på 1%, som er indarbejdet i ovenstående mangler der ca. 40 mio. kr. i, at målsætningen i 2021 for ordinær drift og yderligere 10 mio. kr. for at  kasseforbrug er overholdt.

   

  På indtægtssiden er der fortsat en vis usikkerhed. Der indregnet en risikobaseret indtægtspulje svarende til tidligere års finansieringstilskud på 55 mio. kr., mens der ikke er indregnet indtægter for § 16, § 17 og konsekvenserne af en ny udligningsreform.

   

  I det omfang at udligningsreformen ikke kompenserer Aabenraa Kommune tilstrækkeligt i forhold til målsætningerne i den økonomiske politik eller opståede behov for prioritering af akutte anlæg kan Økonomiudvalget anmode Direktionen om at anvise handlemuligheder for realisering af engangsindtægter og/eller engangsreduktioner i størrelsesordenen 10 mio. kr. Hertil kommer engangspuljen i budget 2021 på baggrund af regnskab 2019 som udgør 4,1 mio. kr. 

   

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at rammeudmeldingen godkendes, og

  at opgaven for de stående udvalg som beskrevet med udarbejdelse af budgetbidrag til den udmeldte ramme igangsættes.

  Beslutning Økonomiudvalget den 03-03-2020

  Godkendt, idet 8 stemte for (V,O,S og C). 3 undlod at stemme (A).

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/837, Sagsinitialer: LNY

  Sagsfremstilling

  Økonomiudvalget har på mødet den 18. februar behandlet scenarier til økonomiske rammevilkår for 2021.

   

  Den økonomiske situation taget i betragtning har Økonomiudvalget besluttet at indarbejde en rammereduktion på 1% af serviceudgifterne.

   

  Økonomiudvalget behandler på mødet den 3. marts forslaget til budgetproceduren for 2021-2024 samt udmelder en ramme til de stående udvalg for budget 2021-2024, der indeholder en reduktion af servicerammen på 1% ligeligt fordelt på udvalg jf. vedlagte bilag.

   

  1% rammereduktion af servicerammen

  Reduktionen udgør i alt 27 mio. kr. og fordeles ligeligt ud på alle udvalg.

  Reduktionen udmøntes af de stående udvalg og skal være indarbejdet i det budgetbidrag, som udvalgene afleverer i juni.

   

  Øvrige udfordringer i udvalgets serviceramme håndteres parallelt hermed.

   

  For at give retning for forvaltningens videre arbejde med at komme med forslag til reduktioner anbefales det, at udvalget drøfter, om der er områder indenfor udvalgets serviceramme, som skal undtages for reduktioner.

   

  Det anbefales endvidere at udvalget som start på budgetlægningsprocessen drøfter om der er andre prioriteringer, ændringer eller input indenfor udvalgets ramme, som skal indgå i budgetlægningen.

   

  Der udarbejdes en tidsplan for budgetprocessen, der foreligges udvalget i april.

   

  Udvalget skal aflevere deres budgetbidrag senest den 5. juni.

  Økonomi og afledt drift

  1.000 kr.

  R-2019

  B-2020

  B-2021

  B-2022

  I alt

  432.033

  468.724

  447.938

  453.693

  ØK Serviceudgifter

  389.003

  419.699

  397.499

  395.811

  Fast ejendom

  1.377

  -65

  -852

  -852

  Politisk organisation

  11.992

  10.780

  12.368

  10.447

  Administrativ organisation

  348.819

  379.922

  360.936

  361.190

  Intern forsikringspulje

  5.463

  6.154

  6.154

  6.154

  Erhvervsudvikling

  9.054

  10.170

  10.170

  10.149

  Region Sønderjylland Schleswig

   

   

   

   

  Brand- og Redning Sønderjylland

  12.298

  12.738

  12.738

  12.738

  1 % rammereduktion

   

   

  -4.015

  -4.015

  ØK - puljer Serviceudgifter

  43.030

  49.025

  50.440

  57.882

  Løn- og barselspuljer

  18.178

  16.234

  16.234

  16.234

  Tjenestemandspension

  24.852

  26.178

  26.172

  26.169

  Generelle reserver

   

  6.612

  8.542

  15.989

  1 % rammereduktion

   

   

  -509

  -509

   

  Økonomiudvalgets serviceramme fremgår af ovenstående. Regnskab 2019 er i 2019 priser mens budget 2020-2024 er i 2020 priser.

   

  For Økonomiudvalgets vedkommende gøres opmærksom på, at såvel barselspuljen som FM puljen de seneste år har givet udfordringer og håndteringen heraf bør indgå i den videre budgetlægning og prioritering af rammen for 2021.

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at udvalget drøfter, om der er områder indenfor udvalgets serviceramme, som skal undtages for reduktioner, og

  at udvalget drøfter, om der er andre prioriteringer, ændringer eller input indenfor udvalgets ramme, som skal indgå i budgetlægningen.

  Beslutning Økonomiudvalget den 03-03-2020

  Barselspulje, forsikring samt Brand & Redning friholdes reduktionsforslag.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/10376, Sagsinitialer: TOJE

  Sagsfremstilling

  I denne sag præsenteres Økonomiudvalget for en status på de partnerskabsaftaler, som Aabenraa Kommune har indgået med uddannelsesinstitutionerne EUC Syd, IBC, SOSU Syd, UC Syd og VUC Syd.

   

  Partnerskabsaftalerne sætter retning for det fremtidige samarbejde mellem kommunen og partnerne og giver mulighed for at understøtte målsætningerne i Sund Vækst samt i Vækstplan 2022 og Datacenterstrategien. Partnerskabsaftalerne giver mulighed for, at der kan udarbejdes underliggende samarbejdsaftaler på forvaltningsniveau, hvor der kan igangsættes konkrete initiativer og nedsættes arbejdsgrupper, der arbejder med afgrænsede områder. 

   

  Det er Byrådet, der godkender partnerskabsaftalerne. Aftalerne indgås på et overordnet strategisk niveau, skal betragtes som rammeaftaler og indgås for en fireårig periode. Til hver partnerskabsaftale er der tilknyttet en styregruppe, hvor borgmester og kommunaldirektør repræsenterer Aabenraa Kommune. Fra partners side er ansvaret for aftalerne placeret hos bestyrelsesformand og direktør/rektor.

   

  Fornyelse af partnerskabsaftalerne i 2018

  Byrådet besluttede den 30. maj 2018, at der skal udarbejdes nye partnerskabsaftaler for de fire aftaler, der udløb ultimo 2018 (UC Syd, IBC, VUC Syd og EUC Syd), gældende for perioden 2019 – 2022. Partnerskabsaftalen med SOSU Syd er indgået for perioden 2017-2020. Som det fremgår af nedenstående oversigt over partnerskabsaftalerne, er status, at aftalerne har en forskellig gyldighedsperiode, samt at aftalen med IBC endnu ikke er fornyet.

   

  • UC Syd: oktober 2018-oktober 2022
  • SOSU: 2017-2020
  • EUC: 2019-2022
  • IBC: Udløb ultimo 2018 – er under forhandling.
  • VUC Syd: Udløb ultimo 2018 – partnerskabsaftalen er hvilende

   

  Aabenraa Kommune forhandler i øjeblikket om en fornyelse af partnerskabsaftalen med IBC. Aftalen med VUC Syd er hvilende, da uddannelsesinstitutionen er under genopbygning.

   

  Aabenraa Kommune arbejder på at harmonisere partnerskabsaftalernes gyldighedsperiode, således at de følger samme fireårige periode. Da aftalerne, som nævnt oven for, knytter an til Aabenraa Kommunes Sund Vækst Vækststrategi, vil det være hensigtsmæssigt, hvis aftalerne i fremtiden samkøres med de fireårige perioder, som Vækststrategien opererer med.

   

  Status på partnerskabsaftalerne

  Det overordnede billede på status på partnerskabsaftalerne er, at der er tale om en god fremdrift og en konstruktiv dialog med parterne. De styregruppemøder, der blev afholdt i 2019, har endvidere skabt grobund for, at parterne fremadrettet kan samarbejde om emner som bæredygtig udvikling og bosætning. Nedenfor præsenteres en kort status på partnerskabsaftalerne.

   

  Partnerskabsaftale med EUC Syd 2019-2022

  Det årlige styregruppemøde i partnerskabet afholdtes den 5. marts 2019, hvor der var lejlighed til at drøfte emner som Aabenraa Kommunes Datacenterstrategi, optaget på HTX-uddannelsen samt arbejdet med at tiltrække nye erhvervsuddannelser til Aabenraa Kommune.   Inden for rammerne af partnerskabsaftalen er der nedsat en arbejdsgruppe, der arbejder med tiltrækning af nye og udvikling af eksisterende erhvervsuddannelser i Aabenraa Kommune. Denne arbejdsgruppe understøtter Aabenraa Kommunes Datacenterstrategi, som lægger op til øget tiltrækning af netop erhvervsuddannelser.

   

  Partnerskabsaftale med UC Syd oktober 2018 - oktober 2022

  Det årlige styregruppemøde afholdtes den 19. september 2019. På mødet drøftedes Campus-Ramblaen, rekrutteringsanalyser inden for sygeplejerskeområdet samt en række fælles projekter, herunder ”Universitetsskolen” og ”Tidlig Tysk i Folkeskolen”. Endvidere drøftedes emner som bæredygtig udvikling og bosætning. Som led i partnerskabsaftalen har Social og Sundhed og Børn og Skole indgået samarbejdsaftaler med UC Syd, der sætter fokus på emner som ”Tværfagligt og Tværsektorielt Helhedssyn” og ”Praksisnære Uddannelser og Forløb”.

   

  Partnerskabsaftale med SOSU 2017-2020

  Det årlige styregruppemøde afholdtes den 6. oktober 2019, hvor Aabenraa Kommunes rekrutteringsstrategi på social- og sundhedsområdet samt SOSU Syds efter- og videreuddannelsestilbud drøftedes. Aabenraa Kommune præsenterede endvidere de kommende strategiske satsninger inden for bæredygtig udvikling og bosætning. Inden for rammerne af partnerskabsaftalen har Social og Sundhed og Børn og Skole indgået lokale samarbejdsaftaler med SOSU Syd om et strategisk og praksisnært samarbejde. Disse samarbejdsaftaler har fokus på emner som ”Digitale kompetencer og brug af teknologi i undervisningen” og ”Sundhedsinnovation, velfærdsteknologi og udvikling af nye velfærdsløsninger”.

   

  Partnerskabsaftale med IBC 2015-2018 (ny aftale er under forhandling)

  Aabenraa Kommune og IBC forhandler i øjeblikket om en fornyelse af partnerskabsaftalen. Aftalen ventes indgået i løbet af de kommende måneder.

  Indstilling

  Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,

  at status på Aabenraa Kommunes partnerskabsaftaler med uddannelsesinstitutionerne tages til orientering.

  Beslutning Økonomiudvalget den 03-03-2020

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/5595, Sagsinitialer: LHH

  Sagsfremstilling

  I denne sag tages stilling til frigivelse af anlægsbevilling for 2020 til velfærdsteknologi.


  På den godkendte investeringsoversigt til budget 2020-2023 er der i 2020 afsat 3,8 mio. kr. til velfærdsteknologi. Anlægsprojekt er godkendt med det formål at investere i udvikling, afprøvning og anskaffelse af velfærdsteknologi samt forudsætningsskabende initiativer i organisationen, herunder kompetenceudvikling. Formålet beskriver også, at anlægsprojektet skal understøtte vækststrategien og samarbejdet med lokale og internationale virksomheder.

  I oktober 2018 har Social- og Sundhedsudvalget udarbejdet og Byrådet godkendt en ny strategi for ”Digital sundhed og velfærdsteknologi”, der sætter mål og retning for anlægsprojektet med henblik på at løfte på intentioner i kommunens vækststrategi og mål i væksthandleplanen.

   

  Social- og Sundhedsudvalgets strategi er i 2019 omsat i en politisk handleplan og 39 projekter i Social & Sundhed; beskrevet i afrapportering ”Statusrapport 2018-2019 for digital sundhed og velfærdsteknologi” (Aabenraa Kommune februar 2020).

  Som grundlag for fortsat anvendelse af anlægsbevillingen er der på Social- og Sundhedsudvalgets møde den 19. februar 2020 godkendt en politisk handleplan for 2020, der er vedlagt. På den baggrund søges om frigivelse af anlægsbevilling i 2020 på 3,8 mio. kr.

   

  Indstilling


  Social & Sundhed indstiller,

  at der meddeles en anlægsbevilling på 3,8 mio. kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2020, og

  at bevillingen frigives.

   

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 19-02-2020

  1. og 2. at anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 03-03-2020

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 25-03-2020

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/277, Sagsinitialer: OLD_mpo

  Sagsfremstilling

  I denne sag godkendes et forslag til revideret Ældre- og værdighedspolitik.

   

  I forbindelse med regeringens Aftale om finansloven for 2019 blev der afsat 100 mio. kr. årligt

  i perioden 2019-2022 til at understøtte kommunernes opsporing af ensomme ældre og

  bekæmpelse af ensomhed, tab af livsmod, sorg og selvmord blandt ældre borgere. Som en del

  af initiativet skal kommunerne i deres ældre- og værdighedspolitikker beskrive, hvordan ensomhed blandt ældre bekæmpes.

   

  I Aabenraa Kommunes ældre- og værdighedspolitik ”Det gode, værdige og aktive hverdagsliv” er der allerede fokus på ældres muligheder for at indgå i fællesskaber og fastholde relationer. Bekæmpelse af ensomhed indgår bl.a. som en del af det værdigrundlag, der er beskrevet i politikken og i temaet om Den aktive borger og fællesskabet. Derfor kan Aabenraa Kommune med en mindre tilpasning imødekomme forpligtigelsen ved, at der i kommunens ældre- og værdighedspolitik skal beskrives, hvordan ensomhed blandt ældre bekæmpes.

   

  Social & Sundhed foreslår følgende tilføjelse under politikkens tema Den aktive borger og fællesskabet:

   

  Fællesskaber og bekæmpelse af ensomhed

  Aabenraa Kommune vil arbejde aktivt for:

  • At opdyrke og facilitere nye muligheder for fællesskaber omkring borgernes sundhed, socialt samvær og trivsel.
  • At udbuddet af aktivitetstilbud til ældre er varieret og mangfoldigt, så alle kan finde en anledning til at være aktive sammen med andre.
  • At de ældre gøres bekendte med mulighederne for at deltage i fællesskaber og aktiviteter.
  • At borgere, pårørende, frivillige og medarbejdere tager initiativ til at tale om, at fællesskab er et alternativ til ensomhed.
  • At borgerne ved, hvem der kan rådgive og hjælpe, når de føler sig ensomme, oplever sorg eller mister livsmodet.
  • At skabe mulighed for aktiviteter, der sigter mod at opspore, forebygge og modvirke uønsket ensomhed.

   

  Økonomi og afledt drift

  Sagen er hørt i Seniorrådet, og rådets forslag til ændringer i afsnittet ”Fællesskaber og bekæmpelse af ensomhed” er indarbejdet i forslaget til revideret Ældre- og værdighedspolitik.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at forslag til revideret Ældre- og Værdighedspolitik godkendes.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 19-02-2020

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 03-03-2020

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 25-03-2020

  Godkendt.