Beslutningsprotokol

tirsdag den 21. april 2020 kl. 15:30

Mødested: Byrådssalen, Skelbækvej
Udvalg: Økonomiudvalget
Medlemmer: Thomas Andresen, Kirsten Nørgård Christensen, Philip Tietje, Lars Kristensen, Erwin Andresen, Ejler Schütt, Arne Leyh Petersen, Karsten Meyer Olesen, Povl Kylling Petersen, Jan Riber Jakobsen, Erik Uldall Hansen
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 20/480, Sagsinitialer: kae

  Beslutning Økonomiudvalget den 21-04-2020

  Godkendt, idet sag 85 behandles før sag 84.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/480, Sagsinitialer: kae

  Beslutning Økonomiudvalget den 21-04-2020

  Orientering om:

  • Henvendelse omkring ejendomserhvervelse
  • Status på COVID19 situationen i Aabenraa Kommune
  • Status på budgetlægningsprocessen for 2021
 • Udskriv
  Sagsid.: 20/11454, Sagsinitialer: kkf

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal Aabenraa Kommune godkende Brand & Redning Sønderjyllands årsregnskab og revisionsberetning for 2019.

   

  Brand & Redning Sønderjyllands årsregnskab og revisionsberetning for 2019 skal efter Beredskabskommissionens behandling godkendes af ejer-kommunernes kommunalbestyrelser, jf. vedtægternes pkt. 15.5.

   

  Beredskabskommissionen behandlede årsregnskab og revisionsberetning for 2019 på mødet den 10. marts 2020. Beredskabskommissionen udtalte enstemmigt opbakning til årsregnskab og revisionsberetning, og sender derfor sagen til endelig godkendelse i ejer-kommunens kommunalbestyrelse.

   

  Beredskabskommissionens behandling af årsregnskabet og revisionsberetningen for 2019 er vedhæftet som bilag.

   

  Regnskab 2019 udviser et mindre forbrug på 0,8 mio. kr. på beredskabsområdet, et mindre forbrug på 0,4 mio. kr. på indtægtsdækket virksomhed samt et mindre forbrug på 1,2 mio. kr. på anlæg – i alt et mindre forbrug på 2,4 mio. kr. Revisionen af regnskabet har ikke givet anledning til bemærkninger.

   

  Idet der blev overført et samlet mindre forbrug på 2,2 mio. kr. fra 2018, har Brand & Redning Sønderjylland samlet set opsparet 0,2 mio. kr. i 2019. Kommissionen har overført mindre forbruget til disponering i 2020.

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at Brand & Redning Sønderjyllands årsregnskab og revisionsberetning for 2019 godkendes.

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 21-04-2020

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 29-04-2020

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/12321, Sagsinitialer: HJJ

  Sagsfremstilling

  Der er i sagen Tiltag vedr. kommunernes økonomi afledt af COVID-19 på dagsordenen redegjort for hovedpunkterne i aftalen af 26. marts 2020 mellem regeringen og KL om tiltag vedrørende kommunernes økonomi i lyset af Covid-19.

   

  Det fremgår af aftalen, at regeringen bl.a. vil fremrykke anlægsinvesteringer for at understøtte danske virksomheder, og for at understøtte beskæftigelsen. KL vurderer med afsæt i tilkendegivelser fra kommunerne, at der kan fremrykkes investeringer for op til 2,5 mia. kr. Investeringerne kan medvirke til bl.a. energirenoveringer af den kommunale bygningsmasse og andre tiltag, som kan reducere det kommunale energiforbrug. Det understreges i vedlagte borgmesterbrev fra KL af 26. marts 2020, at der med aftalen ikke er taget stilling til anlægsrammen for 2021.

   

  Aftalen om fremrykning af anlægsinvesteringer indebærer helt konkret, at

  • regeringen i 2020 ekstraordinært vil sætte kommunerne fri af det aftalte anlægsloft for 2020,
  • kommunerne får fri mulighed for at fremrykke investeringer, som alligevel skulle været udført i de kommende år, så beskæftigelse kan understøttes her og nu,
  • muligheden for at fremrykke investeringer udnyttes til projekter, der kan igangsættes hurtigt og som udgangspunkt afsluttes i 2020, og
  • kommunerne får mulighed for at få lånedispensation, så den forøgede anlægsaktivitet kan lånefinansieres (kriterierne herfor er endnu ikke fastlagt).

   

  Mulighederne for at fremrykke anlægsinvesteringer bør ses i lyset af dels målsætningerne i den økonomiske politik og ikke mindst det planlagte anlægsniveau for 2020. Derudover bør det overvejes hvornår det rette tidspunkt er for at stimulere økonomien med lokale offentlige anlægsinvesteringer. 

   

  Anlægsbudgettet i det vedtagne budget for 2020 udgjorde 93,2 mio. kr. netto og 137 mio. kr. brutto. Byrådet behandlede på mødet den 25. marts 2020 sagen vedrørende overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb på anlæg fra 2019 til 2020. Det fremgår af sagen, at det korrigerede anlægsbudget i 2020, inkl. overførselsansøgninger til 2020, i alt udgør 242,3 mio. kr. ekskl. jordforsyning. Det kan samtidig oplyses, at Aabenraa Kommunes andel af det oprindeligt aftalte anlægsloft for 2020 i alt udgør ca. 193 mio. kr.

   

  Der er således allerede i et betydeligt omfang, som følge af et efterslæb fra tidligere år, planlagt flere anlægsprojekter i 2020 end forudsat i oprindeligt budget 2020. I 2019 blev der brugt 190 mio. kr. på anlæg hvilket var det højeste niveau nogensinde. Der skal dermed en ekstraordinær indsats til for at øge anlægsforbruget i 2020 men det vurderes ikke som nødvendigt at fremrykke anlægsprojekter i den sammenhæng. 

   

  Tages udgangspunkt i den korrigerede anlægsoversigt for 2020-2023 vurderes det, at der ikke er store anlægsprojekter som kan fremrykkes og gennemføres i 2020, da de som udgangspunkt kræver betydelig planlægning, involvering af brugere og projektering inden der reelt afholdes anlægsudgifter.

   

  Den seneste oversigt over branchespecifik ledighed i Aabenraa Kommune som følge af Corona-situationen viser at ledigheden for i bygge og anlægsbranchen er uændret. 

   

   

   

  På vej- og parkområdet vurderes det muligt, at øge aktiviteten i 2020 ved bl.a. at afsætte yderligere midler til vedligeholdelse af belægninger vedrørende fortove, stier og veje, samt skolegårde. Dette vil kunne ske enten ved en fremrykning og konvertering af afsatte driftsmidler fra 2021 til anlæg i 2020, eller ved en tillægsbevilling til anlægsbevilling i 2020. Staben vurderer, at en sådan prioritering under alle omstændigheder vil føre til merudgifter i enten 2020 eller 2021, herunder med betydelig risiko for at bringe budgetlægningen for 2021 under yderligere pres. Med baggrund i den økonomiske politik og den føromtalte timing af, at øge de offentlige investeringer anbefaler Staben at afvente en eventuel fremrykning og konvertering af afsatte driftsmidler i 2021.

   

  På denne baggrund vurderer Staben samlet set, at der allerede i betydeligt omfang er igangsat flere anlægsprojekter i 2020 end forudsat i oprindeligt budget 2020, og at en fremrykning af yderligere drifts- og anlægsinvesteringer til 2020 dels vil skabe væsentlige kapacitetsudfordringer inden for kommunens bygningsområde, og dels vil føre til merudgifter i enten 2020 eller 2021, og dermed udfordre kommunens økonomi og budgetlægning yderligere.

   

  Der er til gengæld mulighed for at nedbringe niveauet af de driftsoverførsler som er overført fra 2019 til 2020 ved at opfordre til at de bringes i anvendelse til eksempelvis vedligeholdelsesopgaver på kommunens bygninger. Der vil være tale om opgaver som de budgetansvarlige selv vil kunne sætte i gang og rekvirere ydelser omkring.

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at orienteringen om muligheden for fremrykning af anlægsinvesteringer til 2020 tages til efterretning, og

  at der ydes en ekstraordinær indsat for at gennemføre de allerede planlagte anlægsinvesteringer og at der foretages en ekstraordinær indsats for at nedbringe anlægsoverførslerne og dermed realisere et historisk højt anlægsniveau i 2020.

  at der opfordres til at nedbringe niveauet af driftsoverførsler ved at bringe disse midler i anvendelse til eksempelvis vedligeholdelsesopgaver på kommunens bygninger.

  Beslutning Økonomiudvalget den 21-04-2020

  Godkendt, idet Direktionen anmodes om

  • at forberede et beredskab, der kan stimulere økonomien, såfremt ledigheden i den lokale bygge- og anlægssektor udvikler sig,
  • at opfordre til at opsparede midler på drift og overførte midler på anlæg bringes i anvendelse til allerede planlagte vedligeholdelsesopgave,
  • at forelægge forslag til akutanlæg vedr. budget 2021 inden sommerferien med henblik på eventuel fremrykning, og
  • at sikre, at klimatiltag, der kan bidrage til lokal aktivitet, igangsættes hurtigst muligt.
 • Udskriv
  Sagsid.: 20/12178, Sagsinitialer: kkf

  Sagsfremstilling

  Regeringen og KL har den 26. marts 2020 indgået en aftale om kommunernes økonomi afledt af COVID-19 situationen. Aftalen indeholder 5 hovedområder, der herunder kommenteres ud fra et Aabenraa Kommune perspektiv.

   

  Den økonomiske politik i Aabenraa kommune danner som altid bagtæppe for vurderinger og anbefalinger på det økonomiske område. De senere års gode økonomistyring gør Aabenraa kommune i stand til at agere på nogle af tiltagene i aftalen, men der er også en opmærksomhed på at holde fast i den økonomiske politik – selv i en ekstraordinær situation, da denne krise på den lange bane vil have konsekvenser for hele den offentlige sektor.  

   

  1.Anlægsloftet i 2020 ophæves, og kommunerne opfordres til at fremrykke anlægsinvesteringer

   

  Der henvises til en særskilt sag på dagsordenen herom.

   

  2.Udskydelse af 2. rate dækningsafgift af forretningsejendomme til 2021

   

  Aabenraa Kommune opkræver ikke dækningsafgift af forretningsejendomme, og følgelig kommer denne handlemulighed ikke virksomhederne i Aabenraa Kommune til gavn

   

  3.Understøttelse af private virksomheder via offentlige indkøb

   

  1. Fremrykning af betalinger for leverancer

   Aabenraa Kommune var en af de første kommuner til at igangsætte en fremrykning af leverandørbetalinger. Der bliver dagligt udsøgt på bogførte fakturaer med betalingsfrister, der ligger 1 måned frem i tiden, og disse fakturaer betales samme dag, de er klar. Der bliver ikke selekteret på om leverandørerne er hjemmehørende i Aabenraa Kommune. Alle virksomheder og private leverandører medtages i udsøgningen.

   Da fremrykningen blev igangsat medførte det en ekstraordinær udbetaling på ca. 60 mio. kr., hvilket godt og vel svarer til Aabenraa Kommunes andel af det i aftalen anførte beløb på 5 mia. kr.

   Medarbejdere, der er ansvarlige for at godkende og kontere leverandørfakturaer, er opfordret til at prioritere opgaven, således at fakturaer ikke ligger længere end højest nødvendigt. I løbet af 2. halvdel af marts måned er antallet af ventende kreditorfakturaer reduceret til ca. 1/3 af det normale niveau.
    
  2. Forudbetalinger

   Helt ekstraordinært er der blevet åbnet for muligheden for forudbetaling for leverancer op til 1 mio. kr. frem til 1. juli 2020. Det er normalt et grundlæggende princip i forvaltningen af offentlige midler, at der ikke betales forud for leverancer eller ydelser som endnu ikke er leveret. Skal muligheden tages i anvendelse bemærker Staben, at det forsat er afgørende at sikre ejendomsforholdet for den konkrete leverance ved forudbetaling og at ligebehandlingsprincippet stadig gælder. En generel anvendelse af forudbetaling vil efter Stabens vurdering underminere den gode økonomistyring i Aabenraa kommune og uomtvisteligt øge risikoen for tab.

   

  1. Undladelse af håndhævelse af misligholdsbestemmelser

   Aabenraa Kommune har ikke hidtil fremført, at en leverandør har misligholdt en aftale som følge af COVID-19. Sådanne henvendelser bliver fremsendt via Udbudsenheden som fortsat sikrer, at denne mulighed ikke bringes i anvendelse.

   

  4.COVID-19 udgifter undtages fra udgiftslofterne

   

  I Aabenraa Kommune har der siden beslutningen om den delvise nedlukning af den offentlige sektor været drøftet, hvorledes kommunens merudgifter som følge af COVID-19 situationen kan registreres mhp. opgørelse. Staben arbejder på en løsning af den komplicerede opgave som bl.a. omfatter afløsere for sygdomsramt personale på de store serviceområder. Idet disse udgifter med aftalen bliver undtaget fra udgiftsloftet dvs. ikke medregnes i opgørelsen af overholdelsen af servicerammen, er der behov for at de kan opgøres.

   

  5.Finansieringstiltag:

   

  1. Lånepulje til fremrykkede anlægsprojekter

   Stillingtagen til om Aabenraa Kommune skal udnytte lånemuligheden kobles til beslutningen i den særskilte sag jf. punkt 1, idet lånemuligheden forudsætter fremrykning af anlægsprojekter.
    
  2. Lånepulje til styrkelse af likviditeten i vanskeligt stillede kommuner

   Aabenraa kommune er ikke udfordret på likviditet. Staben bemærker at yderligere låneoptagelse ikke vil være i overensstemmelse med målsætningerne i den økonomiske politik. Staben anbefaler, at der ikke ansøges om at optage yderligere lån til styrkelse af likviditeten.
    
  3. Aftale om midtvejsregulering af overførselsudgifter i 2020.

   En midtvejsregulering af udgifterne til overførselsindkomster bliver opgjort for alle kommunerne under ét og Aabenraa Kommune vil få tilført vores andel heraf ud fra den normale bloktilskudsnøgle svarende til ca. 1%. En eventuel midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet bliver fordelt ift. nøgletal på regionalt plan. Såfremt Aabenraa Kommune bliver tilført midler som følge af midtvejsreguleringen, tilgår de kommunen i 4. kvartal 2020. Aabenraa Kommune har ingen mulighed for at påvirke det økonomiske resultat af midtvejsreguleringen.

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning,

  at fremrykning af betaling for fakturaer fastholdes indtil videre

  at mulighederne for forudbetalinger ikke bringes i anvendelse, og

  at der ikke ansøges om likviditetslån.

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 21-04-2020

  Godkendt, idet mulighederne for forudbetalinger ikke bringes i anvendelse med mindre Økonomiudvalget behandler det i konkrete sager.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/12054, Sagsinitialer: SBOE

  Sagsfremstilling

  Aktualiseret af Covid-19 og nedlukningen af det danske samfund skal Økonomiudvalget i denne sag tage stilling til, om der skal gives mulighed for huslejehenstand til private erhvervsdrivende og i givet fald efter hvilke kriterier.

   

  Aabenraa Kommune udlejer bygninger og arealer til private erhvervsdrivende, som kan være udfordret på likviditeten på grund af de restriktioner, som er udstedt for at forebygge og inddæmme udbredelsen af Covid-19.

   

  Hvis en lejer oplyser at være i likviditetsvanskeligheder, har kommunen to muligheder:

  1)     enten kan lejemålet i henhold til den indgåede aftale opsiges på grund af misligholdelse – manglende betaling af husleje,

  2)     eller kommunen kan indgå aftale om henstand med huslejebetalingen.


  Kommunen har en generel pligt til at handle økonomisk forsvarligt, og hvis det konkret vurderes, at der her og nu ikke er andre interesserede i at overtaget lejemålet, kan det derfor være mest fordelagtigt i økonomisk henseende for kommunen at yde henstand, med mindre andre forhold taler her i mod.

   

  Hvis kommunen vurderer, at der i den konkrete situation kan gives henstand, har kommunen også pligt til at sikre sig, at lejen indbetales på et senere tidspunkt, hvorfor sagen ikke drejer sig om eftergivelse af gæld, men alene om henstand.

   

  Den generelle pligt til at handle økonomisk forsvarligt betyder også, at perioden, hvor der kan gives huslejehenstand og selve afdragsperioden, ikke kan være længere end hvad kommunens interesse i at yde henstand kan begrunde. 

   

  Selvom det endnu er uvist, hvor længe restriktionerne forventes at vare, foreslås det derfor, at henstanden maksimalt kan indgås for en periode på tre måneder, og at en afdragsordning maksimalt kan løbe i en periode på seks måneder, således af den forfaldne husleje senest skal være betalt seks måneder efter forfaldsdagen.

   

  Ved vurderingen af, om det kan anses for at økonomisk ansvarligt, at kommunen indgår henstandsaftaler, skal størrelsen af den konkrete husleje sættes i forhold til det administrative merarbejde en henstands- og afdragsordning vil medføre. Det er derfor forvaltningens vurdering, at der ikke skal indgås henstandsaftaler, hvor huslejen andrager et beløb på under 3.000 kr. pr. måned.

   

  Kommunens samlede indtægt fra udlejning til private erhvervsdrivende beløber sig til ca. 160.000 kr. pr. måned for 57 lejemål.
   

  For 25 lejemål udgør huslejen mindre end 1.000 kr. pr. måned,

  for 25 lejemål udgør huslejen mellem 1.000 og 3.000 kr. pr. måned, 

  for fire lejemål udgør huslejen mellem 3.000 og 13.000 kr. og

  for tre lejemål udgør huslejen mellem 24.000 og 35.000 kr. pr. måned.

   

  I opgørelsen er forpagtningsafgift for landbrugsarealer og udleje til andre myndigheder og selvejende institutioner ikke medregnet.

  Lovgrundlag

  Kommunen har i henhold til de uskrevne regler om kommunernes opgavevaretagelse, de såkaldte kommunalfuldmagtsregler, en generel forpligtelse til at handle økonomisk forsvarligt i alle dispositioner.

   

  Kommunen har således pligt til at udvise ansvarsbevidsthed i sine økonomiske anliggender, så der ikke påføres kommunen udgifter, der kunne have være undgået. Fastlæggelsen af, hvad der er økonomisk forsvarligt, må bero på den konkrete situation, og der må som udgangspunkt gives kommunalbestyrelsen et bredt spillerum med hensyn til anvendelsen af de kommunale midler. Efter de nævnte grundsætninger er det endvidere antaget, at en kommune ikke uden lovhjemmel må begunstige enkeltpersoner eller enkeltvirksomheder.

  Økonomi og afledt drift

  Der er ingen økonomiske konsekvenser, idet det ikke er eftergivelse af gæld men en aftale om henstand. Der kan dog i forbindelse med betaling (afdragsordning) forekomme en forskydning mellem årene. Eventuel forskydning af indtægter mellem årene som følge af henstand medtages i en kommende bevillingskontrol.

  Indstilling

  Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,

  at Kultur, Miljø og Erhverv i 2020 kan give huslejehenstand til private erhvervsdrivende, som har en husleje til kommunen på mindst 3.000 kr. pr. måned, og at henstanden maksimalt kan ydes i tre måneder, og

  at aftalen er betinget af en afdragsordning på maksimalt seks måneder.

  Beslutning Økonomiudvalget den 21-04-2020

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/12328, Sagsinitialer: TOJE

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal Økonomiudvalget beslutte, hvorvidt midtvejsevalueringen af Vækstplan 2022 og 1. runde af uddeling af puljemidler fra bæredygtighedspuljen udskydes som en konsekvens af udbruddet af covid-19. Økonomiudvalget skal i forlængelse heraf tage stilling til en revideret plan for Byrådets temamøder i maj og juni 2020.

   

  Midtvejsevaluering af Aabenraa Kommunes Vækstplan 2022

  Aabenraa Kommunes Vækstplan 2022 konkretiserer Aabenraa Kommunes Vækststrategi 2018-2030. Byrådet vedtog Vækstplanen den 19. december 2018, og vækstplanen udløber med udgangen af 2022, hvorefter det nye Byråd forventes at vedtage en ny Vækststrategi. Da Byrådet vedtog Vækstplan 2022, besluttede Byrådet samtidigt, at vækstplanen skulle midtvejsevalueres i 2020.

   

  Formålet med en midtvejsevaluering er at præsentere Byrådet for en grundig analyse af arbejdet med handlingerne i Vækstplanen og samtidigt komme med et oplæg til, om der er indsatser, der med fordel kan udgå af Vækstplanen, fordi de er gennemførte. Tilsvarende kan Byrådet drøfte et oplæg fra Direktionen vedr. nye indsatser, der kan indarbejdes i den eksisterende Vækstplan i takt med, at nye prioriteter opstår i Aabenraa Kommune.

   

  Udskydelse af midtvejsevalueringen

  Der er indtil videre arbejdet efter, at midtvejsevalueringen gennemføres i løbet af foråret 2020, ligesom det var planen, at Byrådet ville blive præsenteret for midtvejsevalueringen på temamødet den 24. juni 2020. Imidlertid betyder udbruddet af covid-19, at det er vanskeligt at gennemføre en retvisende evaluering. Dels er midtvejsevalueringen en krævende opgave, som det ikke er hensigtsmæssigt at bede medarbejderne prioritere, når de kommer tilbage på arbejde i fuldt omfang. Det er endvidere vurderingen, at der grundet covid-19 ikke har været arbejdet på alle handlingerne i Vækstplanen i normalt omfang siden sidste status den 18. december 2019. Fokus under Covid-19 krisen og under genåbningen efter krisen vil fortsat være på driftsopgaver.

   

  Det foreslås, at midtvejsevalueringen gennemføres i løbet af efteråret og præsenteres for Byrådet på et temamøde i det sene efterår eller december 2020. Det vil sikre den fornødne tid til at udvikle en model for midtvejsevalueringen i Direktionen, hvorefter medarbejderne inddrages i processen. Med en midtvejsevaluering ultimo 2020 vil der stadig være to år tilbage af Vækstplanen, hvorfor der fortsat vil være tid til at arbejde med eventuelle nye indsatser i Vækstplan 2022.

   

  Status på Vækstplan 2022 og Datacenterstrategi 2022 foreslås ligeledes flyttet til det sene efterår eller december 2020.

   

  Strategi for Bæredygtig Udvikling: uddeling af puljemidler og afholdelse af idémøder

  Som en del af Budget 2020 har Byrådet etableret en pulje, der har til formål at yde tilskud til projekter, der understøtter Strategi for Bæredygtig Udvikling i Aabenraa Kommune 2025, der blev vedtaget af Byrådet den 26. februar 2020. Byrådet har afsat i alt 5 mio. kr. i 2020 til uddeling fordelt på to uddelingsrunder: 1. juni og 1. december 2020. Som optakt til første uddelingsrunde blev der planlagt seks offentlige idémøder til afholdelse i marts måned 2020. På idémøderne præsenteres mulighederne for at søge bæredygtighedspuljen, og der holdes workshop med idégenerering til konkrete projekter.

  Grundet udbruddet af covid-19 er der imidlertid kun gennemført tre ud af seks idémøder (Ungemøde med Campusrådet, samt idémøder i Felsted og Bylderup-Bov), mens idémøderne i Aabenraa, Genner og Padborg aflystes. Derfor er det også vanskeligt at gennemføre den første uddelingsrunde per 1. juni 2020. I lyset af den aktuelle situation er forslaget til en revideret proces, at den planlagte uddelingsrunde 1. juni 2020 foreslås udskudt til 8. september 2020.

   

  Forud for behandling i Økonomiudvalget, behandles indkomne ansøgninger i relevante fagudvalg på møder i hhv. slutningen af juni og starten af august. Ny ansøgningsfrist for puljen fastlægges derfor til 5. juni. Der vedlægges en oversigt over udvalgsmøder i juni og august 2020. Den planlagte anden uddelingsrunde per 1. december 2020 fastholdes.

   

  Yderligere borgerinddragelse tages der stilling på baggrund af erfaringerne fra de allerede afholdte idémøder.

   

  Byrådets temamøder i maj og juni 2020

  Udbruddet af covid-19 medfører også konsekvenser for Byrådets temamøder i 1. halvår 2020. Byrådets temamøde den 25. marts 2020, hvor regnskab 2019, budgetproces 2021 og udvikling af kommunale selskaber var dagsordensat, og temamødet den 29. april 2020, hvor Byudvikling af Kilen var dagsordensat, er således aflyst.

   

  For temamøderne i maj og juni 2020 foreslås nedenstående plan, der tager afsæt i, at midtvejsevalueringen af Vækstplan 2022 flyttes til det sene efterår eller december 2020.

   

  • Den 27. maj: Byudvikling af Kilen (flyttet fra temamødet den 29. april)
  • Den 24. juni: Aabenraa Kommunes Bosætningsstrategi 2025 (flyttet fra temamødet den 27. maj) og Økonomiaftale mellem KL og regeringen.

  Indstilling

  Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,

  At midtvejsevalueringen af Vækstplan 2022 udskydes til det sene efterår eller december 2020,

  At 1. uddelingsrunde af puljemidler udskydes til 8. september 2020, og

  At den skitserede plan for temamøderne i maj og juni 2020 godkendes.

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 21-04-2020

  Godkendt.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/12572, Sagsinitialer: SLOR

  Sagsfremstilling

  I efteråret 2019 igangsattes en revision af kommunens ejerstrategi for Arwos. Ejerstrategien varetager Aabenraa Kommunes interesser, som ejer af forsyningsselskabet. Den nuværende ejerstrategi er godkendt af Byrådet den 28. marts 2012.

   

  Ejerstrategien for Arwos sætter fokus på forsyningens fremtidige rolle i og betydning for udviklingen af Aabenraa kommune som helhed. Ejerstrategien skal underbygge gennemførelse af den til enhver tid gældende kommuneplanstrategi, aktuelt kommunens vækststrategi ”Sund Vækst 2018-2030” samt kommunens strategi for bæredygtig udvikling 2020-2025. Udarbejdelsen af ejerstrategien er sket på baggrund af 2 dialogmøder mellem Økonomiudvalget og repræsentanter fra Arwos bestyrelse i foråret 2020.

   

  Aabenraa kommunes overordnede mål for selskabet er at sikre størst mulig langsigtet værdiskabelse samt sikre en række specifikke og generelle mål indenfor spildevand, vand, affald, deponi, erhvervsvenlighed.

   

  Ejerstrategien skal derudover understøtte, at selskabet gennem sine opgaver kan tage medansvar for at indfri kommunens strategi for bæredygtig udvikling og herunder bidrage til at opfylde FN’s verdensmål.

   

  Ejerstrategien skal skabe klarhed overfor selskabets bestyrelse, direktion, ledere og medarbejdere om kommunens mål for Arwos, så selskabets ledelse kan varetage kommunens interesser bedst muligt. 

   

  På den baggrund er det relevant, at udkastet til en ny ejerstrategi for Arwos sendes til bemærkninger i selskabets bestyrelse.

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at forslag til ejerstrategien for Arwos sendes til bemærkninger i selskabets bestyrelse.

  Beslutning Økonomiudvalget den 21-04-2020

  Godkendt med de faldne bemærkninger.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/882, Sagsinitialer: MMHO

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal der tages stilling til udbudsform i projektet om udvidelse af Botilbud Rhedersborg.

   

  Udvalg til styring af kommunale byggeprojekter har behandlet sagen den 3. marts 2020 og anbefaler Økonomiudvalget at følge indstillingen med følgende rettelser – Godkendt, tildelingskriteriet ”økonomisk mest fordelagtige tilbud anvendes, idet ”Arkitektur” og funktionalitet fastholdes som delkriterie, og ”pris” tillægges som nyt delkriterie.

   

  Der ønskes etableret 8 boliger i tilknytning til de eksisterende boliger og bosted.

  Der vurderes, at tilbygningen vil blive på ca. 560 m², fordelt på 8 lejligheder og et fællesareal, samt et mindre serviceareal. Byggeriet skal holdes inden for den økonomiske ramme, jævnfør almenboligloven.

   

  Valg af udbudsform

  Kultur, Miljø & Erhverv har vurderet forskellige udbudsformer i forhold til projektets art og omfang. Det anbefales at vælge udbudsformen:

   

  • Totalentrepriseudbud i begrænset (indbudt) licitation på baggrund af et byggeprogram og en principskitse for udformning og placering.

   

  Totalentreprise egner sig godt til byggeprojekter, hvor kompleksiteten er lav, og hvor faserne for involvering gennem proces er enten afklaret eller begrænset i omfang. Disse forudsætninger er til stede, da man i forbindelse med byggeprogrammet udarbejder en princip skitse med placering og løsningsforslag. Projektet har også et beskedent omfang og bygherre har kun én kontrakt og dermed mindre risiko.

  Samtidig ønsker forvaltningen at afprøve markedet for totalentreprise for mindre og mellemstore entreprenører.

   

  Kriterier:

  Til totalentrepriseudbuddet anbefales det økonomisk mest fordelagtige bud med det formelle tildelingskriterie beskrevet som ”bedste forhold mellem pris og kvalitet”

   

  Delkriterier ved tildeling af totalentreprisen

  Pris

  Der lægges vægt på laveste tilbudte pris og der gives point i henhold til en target-prismodel med en max- og en minimumpris.

  Maxpris giver 0 point og minimumspris giver 10 point.

  Targetpris placeres på 7 point

  30

  Arkitektur, teknik samt drift- og vedligeholdelse

  Vurdering af arkitektur. Opfyldelse af byggeprogrammets funktionelle krav og vision. Byggeriet indretning, funktionalitet, logistik og fleksibilitet, herunder materialevalg og sammenhæng med eksisterende bygninger og omgivelser.

  Fagtekniske løsning ift. Kvalitet, indeklima, bæredygtighed, drift- og vedligeholdelse.

  55

  Organisation

  Bemandingsplan inkl. cv på nøglepersoner tilknyttet projektet, særlig fokus på udpegede projekt- og byggeledere og på dokumenteret erfaring med projektprocesser hvor et antal interessenter er involveret.

  15

   

  Lovgrundlag

  Lov om støtte til almene boliger, bekendtgørelse nr. 1226 af 14. december 2011.

  Økonomi og afledt drift

  Den samlede økonomiske ramme udgør for boliger ca. 13,3 mio. kr. inkl. moms og for serviceareal ca. 1,83 mio. kr. inkl. grundkapital indskud.

  Finansiering af boligbyggeriet på 13,3 mio. kr. er underlagt loven om almennyttig boligbyggeri, er dermed ikke en del af den kommunale finansiering.

   

  Anskaffelsessummen for boligdelen er beregnet jævnfør gældende maksimum inkl. energitillæg for støttet byggeri/ældreboliger i provinsen for 2020.  

  Anskaffelsessummen vil, ved skema B, blive reguleret jf. det senest offentliggjorde maksimumbeløb for alment boligbyggeri for ældreboliger.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at opgaven udbydes i totalentreprise i begrænset (indbudt) licitation, og

  at tildelingskriteriet ”økonomisk mest fordelagtige tilbud” anvendes ved udbuddet med delkriterier, som angivet i sagsfremstillingen.

  Beslutning Økonomiudvalget den 21-04-2020

  Godkendt, idet kriterierne vægtes med 50 pct. pris, 40 pct. arkitektur, teknik, drift og vedligehold og 10 pct. organisation.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/5337, Sagsinitialer: EKA

  Sagsfremstilling

  Posekærvej 8, 6200 Aabenraa er blevet overdraget til Økonomiudvalget med henblik på salg. Da ejendommen nu skal sættes i udbud, skal der derfor tages stilling til, hvilke udbudsvilkår der skal være gældende, når udbudsmaterialet offentliggøres. Derfor fremsættes udbudsmaterialet til godkendelse.

   

  Forslag til udbudsmaterialet er vedhæftet som bilag 1 og har en struktur, hvor der i første del af udbudsmaterialet gives indledende oplysninger i forhold til ejendommen, herunder hvad tilbudsgiver skal være opmærksom på ved afgivelse af bud. I anden del gives oplysninger om udbudsprocedure, formelle krav, udvælgelseskriterier og tildelingskriterier.

   

  Opmærksomheden henledes i den første del på, at der i forbindelse med betaling af købesummen sker en fravigelse fra Aabenraa Kommunes generelle salgsbetingelser for salg af erhvervsjord. Fravigelsen sker ved, at købesummen skal indsættes på en deponeringskonto senest på overtagelsesdagen, hvor det ellers er bestemt, at købesummen skulle forfalde til kontant betaling senest på overtagelsesdagen. Grunden til fravigelsen skyldes, at tilbudsgiver kan betinge sig, at en ny lokalplan for området, giver mulighed for at tilbudsgiver kan anvende ejendommen til det projekt, som tilbudsgiver har budt ind med. Lokalplan vil dog først kunne udarbejdes og godkendes, når kommunen er bekendt med hvilken tilbudsgivers projekt, der bliver valgt.

   

  Kultur, Miljø & Erhverv vurderer, at grunden med sin unikke beliggenhed, vil give mulighed for at etablere attraktive boliger, som der er stor efterspørgsel på i Aabenraa By. Udbudsmaterialet er derfor baseret på at ejendommens fremtidige anvendelse skal være til boligformål. I den forbindelse er der udarbejdet et screening- og mulighedsstudie for Posekær 8, som kan ses i  bilag 2 og som også vedlægges til udbudsmaterialet som bilag.

   

  For at få ejendommen eksponeret bedst muligt, er der indgået et samarbejde med Nordicals Haderslev/Aabenraa, der sørger for at ejendommen bliver markedsført bredt for at tiltrække interesserede tilbudsgivere. Nordicals salgsoplæg fremgår af bilag 3.

   

  Tidsplan for udbudsprocessen:

  4. maj 2020: Ejendommen udbydes offentligt til salg

  7. juni 2020: Frist for afgivelse af købstilbud

  16. juni 2020: De indkomne købstilbud forelægges Økonomiudvalget

  24. juni 2020: De indkomne købstilbud forelægges Byrådet

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller

  at ejendommen sættes til salg, og

  at udbudsmaterialet godkendes.

  Beslutning Økonomiudvalget den 21-04-2020

  Godkendt, idet kommunen gennemfører den geoteknisk undersøgelse.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/30703, Sagsinitialer: klh

  Sagsfremstilling

  Et forslag til Lokalplan nr. 115 Boligområde ved Vennersminde og et forslag til Kommuneplantillæg nr. 25 til Kommuneplan 2015 har været offentligt fremlagt fra den 20. februar 2019 til den 20. marts 2019. Planforslaget rummer mulighed for at udstykke 27 parcelhusgrunde. Kommuneplantillægget havde alene til formål, at ændre rammebestemmelserne med hensyn til en højere bebyggelsesprocent på 40 i lokalplanområdet.

   

  I forbindelse med den offentlige fremlæggelse af planforslagene indkom der i alt 6 høringssvar. Høringssvarene omhandlede blandt udsigts- og indblikgener, trafikforhold, fredningslinje, fortidsmindebeskyttelseslinje, skovbyggelinje m.m. Høringssvarene er resumeret i høringsnotat dateret den 30. marts 2020. Af høringsnotatet fremgår endvidere forvaltningens bemærkninger til høringssvarene og indstilling til beslutning.

   

  Der har efter beslutning i Vækstudvalget for Land og By den 14. juni 2019/ sag nr. 99 været foretaget en partshøring om et forslag med kun 20 parcelhusgrunde og en maks. bebyggelsesprocent på 30, hvorved en del af de indsigelser der var indsendt i høringsperioden, kunne imødekommes. Endvidere vil bebyggelsen derved kunne holdes uden for fortidsmindebeskyttelseslinjen. I forbindelse med de to partshøringer indkom 2 høringssvar. Disse høringssvar er indarbejdet i høringsnotatet.

   

  Byrådet besluttede i forbindelse vedtagelsen af planforslagene, at der ikke udarbejdedes en miljøvurdering af planforslagene. Beslutningen om ikke at udarbejde en miljøvurdering blev offentliggjort sammen med planforslagene og med en klagefrist på 4 uger. Beslutningen er blevet påklaget af Danmarks Naturfredningsforening og nogle naboer til lokalplanområdet. Klagenævnet har oplyst, at der først kan forventes truffet afgørelse i 2020.

   

  Forvaltningen fremlægger 2 beslutningsoplæg:

   

  1. Lokalplan nr. 115 vedtages endeligt med 20 parcelhusgrunde og en maksimal bebyggelsesprocent på 30. Forslag til Kommuneplantillæg nr. 25 vedtages ikke, idet dette alene havde til formål at øge bebyggelsesprocenten fra 30 til 40.

   

  1. Lokalplan nr. 115 vedtages endeligt med 27 parcelhusgrunde og en maksimal bebyggelsesprocent på 40. Kommuneplantillæg nr. 25 vedtages endeligt, idet bebyggelsesprocenten i rammebestemmelserne hæves til 40.

   

  Planmæssige forhold

  Lokalplanområdet er omfattet af kommuneplanramme 1.1.106.B. Lokalplanforslaget er udarbejdet i overensstemmelse med rammebestemmelserne og rammeafgrænsningen. Der var dog fremlagt et forslag til et kommuneplantillæg nr. 25 med det formål at hæve den maksimale bebyggelsesprocent til 40. Såfremt Byrådet beslutter, at bibeholde den maksimale bebyggelsesprocent på 30, som foreslået i partshøringen, vil det ikke være nødvendigt at vedtage kommuneplantillæg nr. 25.

   

  Som forudsætning for realiseringen af lokalplanen vil skovbyggelinjen blive ansøgt reduceret for den del af området, hvor der kan opføres bebyggelse. Ved oplægget med 20 parcelhusgrunde holdes bebyggelsen fri af fortidsmindebeskyttelseslinjen i forhold til fortidsmindet Dimen. Ved 27 grunde vil 3-4 grunde være berørt af fortidsmindebeskyttelseslinjen. Denne vil skulle søges reduceret, eller der skal søges om dispensation for hvert byggeprojekt. Der er ikke garanti for at denne vil kunne gives.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at Lokalplan nr. 115 Boligområde ved Vennersminde vedtages endeligt med 20 parcelhusgrunde og en maksimal bebyggelsesprocent på 30 jf. beslutningsoplæg nr. 1, og

  at Kommuneplantillæg nr. 25 ikke vedtages endeligt såfremt Byrådet beslutter, at vedtage beslutningsforslag 1.

   

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 16-04-2020

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 21-04-2020

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 29-04-2020

  Godkendt, idet 30 stemte for (A, C, F, O, S og V) og 1 undlod at stemme (Ø).

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/7982, Sagsinitialer: TWI

  Sagsfremstilling

  BoligSyd har fremsendt ansøgning om godkendelse af skema A for 12 almene familieboliger ved Dams Have i Felsted.

   

  Med ansøgningen er der fremsendt dispositionsforslag for boligerne og deres beliggenhed.

   

  Boligerne er disponeret med tre rækker af fire boligenheder i hver. Boligenhederne fordeles med seks boliger, der er 3 værelses på 90 m2 og 3/4 værelses, der er på 100 m2.  Hver bolig har sin egen gårdhave, og der er et stort fælles grønt område, som kan benyttes af beboerne. Det samlede boligareal udgør 1.140 m2.

   

  Der kan maksimalt godkendes en anskaffelsessum på 23,131 mio. kr. Den maksimale anskaffelsessum er beregnet ud maksimumsbeløb pr. m2 inklusiv energitillæg for almene boliger i provinsen multipliceret med det samlede boligareal på 1.140 m2. Fordelingen af anskaffelsessummen fremgår af bilag.

   

  Anskaffelsessummen finansieres således:

   

  Kommunalt grundkapital (10 %)

  2,313 mio. kr.

  Realkreditlån (88 %)

  20,356 mio. kr.

  Beboerindskud (2%)

  0,463 mio. kr.

   

  Ud over det kommunale grundkapitallån påtager kommunen sig ved en godkendelse en kommunegaranti for den del af lånet, som ligger ud over 60 % af ejendommens værdi. Garantibeløbet kan ikke opgøres før byggeriet er opført og ejendommen værdisat, hvorfor garantien først kendes, når garantierklæring fremsendes af långiver.

   

  Den gennemsnitlige husleje forventes, at ligge på 917 kr. pr. m2 pr. år eksklusiv forbrug. For at udligne huslejeforskellen mellem boligstørrelser, er der afsat et grundbeløb, som er ens pr. bolig inden huslejeberegning er foretaget. Den månedlige husleje eksklusiv forbrug for en 3 værelses bolig forventes at ligge på ca. 6.954 kr. og for en 3/4 værelses på ca. 7.560 kr.

   

  Opførelsesperioden forventes, at løbe fra efteråret 2020.

   

  Lovgrundlag

  Boligprojektet er omfattet af Lokalplan nr. 086, vedtaget af Byrådet den 7. november 2017.
   

  Der er på det foreliggende grundlag vurderet, at projektet er i overensstemmelse med Lokalplan nr. 086 for så vidt angår bygningshøjder, etageantal, bebyggelsens placering, opholdsarealer m.v.

  Økonomi og afledt drift

  Der er tidligere frigivet 2,1 mio. kr. til kommunal grundkapital. For projektet andrager den kommunale grundkapital dog 2,313 mio. kr., hvorfor der er en merudgift på 0,213 mio. kr.

   

  Merudgiften på 0,213 mio. kr. til kommunal grundkapital foreslås finansieret inden for det afsatte budget til kommunal grundkapital.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at skema A godkendes,

  at der gives tilsagn om kommunegaranti, og

  at merudgiften til den kommunale grundkapital på 0,213 mio. kr. finansieres inden for det afsatte budget til kommunal grundkapital.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 05-03-2020

  Udsat, idet udvalget ønsker en redegørelse for hvordan bæredygtighed og FNs verdensmål er tænkt ind i byggeriet.

   

  Supplerende sagsfremstilling

  Forvaltningen har henvendt sig til BoligSyd og bedt om en redegørelse for, hvordan bæredygtighed og FNs verdensmål er tænkt ind i projektet ved Damms Have.

   

  BoligSyd har fremsendt redegørelse, som er vedlagt som bilag.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 16-04-2020

  Anbefales godkendt.

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 21-04-2020

  Anbefales godkendt.

   

  Beslutning Byrådet den 29-04-2020

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/2753, Sagsinitialer: SHA

  Sagsfremstilling

  Salus Boligadministration har på vegne af Kolstrup boligforening fremsendt ansøgning om godkendelse af skema A for opførelse af 12 almene familieboliger på Barsøvænget i Løjt Kirkeby.

   

  Projektet er anden del af et samlet projekt, der blev godkendt af Byrådet i 2011. På daværende tidspunkt blev der af kommunen solgt en storparcel til Kolstrup Boligforening med henblik på opførsel af 30 almennyttige familieboliger. Projektet blev reduceret til 28 boliger, hvor der i den første etape blev opført 16 boliger i perioden 2013-14.

   

  Boligerne opføres som 6 dobbelthuse i ét plan. Boligerne bliver 3 værelses boliger på 95 m2, hvor ydervægge opføres i mursten, med sektioner af træbeklædning. Det samlede boligareal bliver på ca. 1.149 m2.

   

  Den samlede anskaffelsessum for projektet udgør 23,131 mio.kr. og finansieres således:

  Beboerindskud (2 %)     0,463 mio. kr.
  Kommunal grundkapitalindskud (10 %)   2,313 mio. kr.
  Låneoptag (88 %)   20,355 mio. kr.

   

  Udgifterne pr. m2 er 19.250 kr., hvilket er lig med maksimumsbeløb eksklusiv energitillæg for familieboliger, hvis opførelse påbegyndes i 2020. Hertil kommer energitillæg på 1.040 kr. pr. m2, hvilket giver en samlet m2-pris på 20.290 kr. 

   

  Den gennemsnitlige husleje forventes at udgøre 862 kr. pr. m2 pr. år eksklusiv forbrug. Det svarer til en månedlig husleje, eksklusiv forbrug, på 6.825 kr. pr. måned pr. bolig. Hertil kommer forbrugsudgifter til vand, varme, el og antenne.

   

  Bæredygtighed

  Der er i forhold til projektet sat fokus på 6 af FN’s verdensmål, som har særlig relevans i forhold til opførsel af bygninger/huse. Der er til projektet udarbejdet et notat (se bilag) der beskriver, hvordan forskellige bæredygtighedselementer kan indarbejdes i projektet. Blandt andet arbejdes der på at husene opfylder visse bæredygtighedsprincipper, som vil betyde at de opfylder lavest mulig energiklasse.

  Lovgrundlag

  Lov om Almene Boliger §115 og §118

  Planmæssige forhold

  Området er lokalplanlagt via lokalplan N26, godkendt 28. november 2006 af Aabenraa kommunes byråd.

  Økonomi og afledt drift

  I budget 2020 er der afsat 2,3 mio. kr. til kommunal grundkapitalindskud for Barsøvængets etape II.

   

  Det ansøgte skema A indeholder en merudgift til kommunal grundkapitalindskud på 0,013 mio. kr. Merudgiften foreslås finansieret inden for det afsatte budget til kommunal grundkapital.

   

  Ud over det kommunale grundkapitalindskud påtager kommunen sig ved godkendelse en kommunegaranti for den del af beløbet, der ligger ud over 60 % af ejendommens værdi. Garantibeløbet kan ikke opgøres før byggeriet er opført og ejendommen er værdisat, hvorfor garantien først kendes, når garantierklæringen fremsendes af långiver.

   

  Ifølge lånebekendtgørelsen henregnes garantier for almene boliger ikke i kommunens låntagning, og der kan ikke opkræves provision for garantier til almene boliger.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at skema A godkendes, herunder kommunal grundkapitalindskud på 2,313,

  at merudgift til kommunal grundkapitalindskud på 0,013 mio. kr. finansieres af det afsatte budget til kommunal grundkapitalindskud, og

  at der gives tilsagn om kommunegaranti.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 16-04-2020

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 21-04-2020

  Anbefales godkendt.

   

  Beslutning Byrådet den 29-04-2020

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/24225, Sagsinitialer: ahr

  Sagsfremstilling

  Bygherrerådgiver Kuben Management har på vegne af Aabenraa kommune, som bygherre, fremsendt skema B vedrørende plejehjemmet ”Ny Grønningen” med 24 boliger med tilhørende servicearealer til godkendelse, jf. lov om almene boliger.

   

  Byrådet godkendte den 18. december 2019 skema A for det samlede projekt.

   

  Der er i forbindelse med detailprojekteringen og dialog med landinspektøren foretaget mindre reguleringer af bruttoetagearealet. Boligarealet for de 24 plejeboliger á ca. 74 m2 udgør ca. 1.786 m2 og det samlede serviceareal udgør i alt ca. 486 m2.

   

  Der har den 20. marts været afholdt licitation i indbudt/begrænset udbud i fagentreprise. Det samlede budget ved skema B holder sig inden for det af Byrådet godkendte skema A budget.

   

  Licitationsresultatet viser en anskaffelsessummen på 43,298 mio. kr. vedrørende boligdelen og 15,126 mio. kr. vedrørende servicearealerne. Begge beløb er angivet inkl. moms. Anskaffelsessummen fordeler sig som vist i bilagene, der er udskrevet for indberetningssystemet (BOSSINF).

   

  Byggeperioden forventes at forløbe fra d. 11. maj 2020 med forventet aflevering d. 1. oktober 2021, dog kan der være forhold omkring COVID-19 situationen der gør, at byggeperioden evt. bliver reguleret.

   

  Overordnet økonomi for serviceareal

  Den samlede anskaffelsessum for servicedelen er 0,021 mio. kr. lavere end ved Skema A.

   

  Mio. kr.

  Servicedel, beløb i mio. kr. inkl. moms

  Ex moms

  Udgiftstype

  Skema A

  Skema B

  Skema B

  Grundudgifter

  0,334

  0,287

   

  Entrepriseudgifter

  12,226

  12,246

   

  Omkostninger

  2,493

  2,498

   

  Gebyr

  0,094

  0,095

   

  I alt

  15,147

  15,126

  12,149

   

  Overordnet økonomi og husleje for boligdelen

  Ifølge ansøgningen udgør anskaffelsessummen for boligerne 43,298 mio. kr. I tabellen nedenfor ses anlægssummen fordelt på hovedgrupper på hhv. skema A og skema B tidspunktet.

   

  Mio. kr.

  Boligdel, beløb i mio. kr. inkl. moms

  Udgiftstype

  Skema A

  Skema B

  Grundudgifter

  0,640

  0,630

  Entrepriseudgifter

  34,668

  34,799

  Omkostninger

  7,124

  7,153

  Gebyr

  0,714

  0,716

  I alt

  43,146

  43,298

  Når den samlede anlægssum i skema B er højere end den var i skema A, skyldes det, at anskaffelsessummen for boligdelen er blevet reguleret jf. maksimumbeløb for det støttede boligbyggeri for 2020. Ved Skema A var anskaffelsessummen 43,146 mio. kr. og nu er den reguleret til 43,298 mio. kr.

   

  Der er i forbindelse med detailprojekteringen foretaget en mindre regulering af bruttoetagearealet for boligdelen på ca. 16 m2. Boligarealet er justeret fra 1.800 m2 i skema A til 1.784 m2 i skema B, hvilket betyder at boligerne er ca. 74 m2.

   

  Huslejen pr. m2 er beregnet til 1.187 kr. pr. m2 eksklusive forbrug. En bolig på 74 m2 vil dermed koste ca. 7.351 kr. pr måned, hertil kommer udgifter til el. vand og varme, der indbetales som månedlige a conto bidrag. Den foreløbige månedlige leje er 14 kr. mindre i forhold til den husleje som blev godkendt på Skema A tidspunktet.

   

  Finansieringen af boligdelen er sammensat af følgende:

   

  Realkreditlån 88%:   38,102 mio. kr.

  Grundkapitalsindskud 10%:    4,330 mio. kr.

  Beboerindskud 2%:     0,866 mio. kr.

  Økonomi og afledt drift

  Byrådet godkendte den 18.12.2019, at der etableres en byggekredit på 43,146 mio. kr. til finansiering af boligudgifterne i byggeperioden.

   

  Anlægsbevillingen og byggekreditten anbefales hævet med 0,152 mio. kr, således den svarer til investeringsudgifterne i skema B.

   

  Byrådet har tidligere frigivet en anlægsbevilling på 12,165 mio. kr. til servicearealer samt en bevilling på 4,315 mio. kr. til grundkapitalsindskud.

   

  Det anbefales at bevillingerne tilpasses skema B.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at Skema B for såvel boligdel som serviceareal godkendes,

  at anlægsbevillingen og byggekreditten til boligdelen hæves med 0,152 mio. kr. således den i alt udgør 43,298 mio. kr. og bevillingen frigives,

  at der meddeles en negativ anlægsbevilling på 0,016 til servicearealudgifter, der tilføres økonomiudvalget pulje, og

  at grundkapitalindskuddet øges med 0,015 mio. kr. finansieret af det afsatte budget til grundkapitalsindskud.

  Supplerende sagsfremstilling

  Social- og Sundhedsudvalgets møde den 1. april 2020 blev aflyst på grund af forholdsregler vedrørende Covid-19.

   

  Social- og Sundhedsudvalget har fået sagen forelagt via cirkulation og truffet afgørelsen ”Anbefales godkendt”. Jens Wistoft stemmer imod med begrundelse om, at der mangler den løbende orientering om, hvad vi får for investeringen. M2 prisen for et så stort byggeri forekommer at være høje sammenlignet med andet byggeri.

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 21-04-2020

  Anbefales godkendt.

   

  Beslutning Byrådet den 29-04-2020

  Godkendt, idet 30 stemte for (A, C, F, O, S, V (Bent Sørensen, Carina Underbjerg Hansen, Ditte Vennits Nielsen, Eivind Underbjerg Hansen, Kirsten Nørgård Christensen, Lars Kristensen, Philip Tietje, Søren Frederiksen, Thomas Andresen, Thomas Juhl) og Ø. 1 stemte imod (V (Jens Wistoft)).

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/13047, Sagsinitialer: brd

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal der tages beslutning om en udvidet markedsførings- /eksponeringspakke bl.a. i form af øget TV eksponering og forudbetaling af sidste rate for Markedsføringsaftalen mellem SønderjyskE og Aabenraa Kommune.

   

  SønderjyskE har henvendt sig til Aabenraa Kommune vedr. opbakning i form af en udvidet markedsførings-/eksponeringspakke på kr. 0,350 + moms til styrkelse af SønderjyskE Damehåndbold A/S med base i Aabenraa og forudbetaling af sidste rate af Markedsføringsaftalen på kr. 0,300 + moms (forfald 1. december 2020).

  Markedsføringsaftalen på 0,300 mio. kr. blev godkendt på Kultur og Fritidsudvalgets møde 5. december 2018.

   

  Baggrunden er, at SønderjyskE er blevet økonomisk ramt af konsekvenserne af Covid-19 krisen, da aktiviteterne inden for damehåndbold, fodbold, ishockey og herrehåndbold er lukket ned. For damehåndbolden, der har base i Aabenraa, har nedlukningen af aktiviteterne betydet manglende omsætning og dermed indtægter, der udebliver. SønderjyskE oplyser, at sponsor tegning / markedet generelt er gået i stå pga. nedlukningen, og at højsæsonen for SønderjyskEs omsætning og indtægter normalt er foråret, specielt peioden marts-juni samt 4. kvartal.

  Ovennævnte betyder forskydninger i form af manglende omsætning og indtægter, som påvirker den aktuelle situation og likviditeten, idet der samtidig er faste udgifter til husleje til bl.a. Arena Aabenraa, leje LED Bander, lønninger m.m.. Alle ansatte er hjemsendt via 3. parts aftalen, hvor lønmodtager, regeringen og arbejdergiver i fælleskab bidrager til en lønkompensation. Det oplyses, at EK fonden, som er ejer af selskaberne, inden for Sønderjyske, ekstraordinært har udbetalt 0,400 mio. kr. til damehåndbold i sæsonerne2018- 19 og 19-20 for at styrke damehåndbold.

  SønderjyskE oplyser endvidere, at der arbejdes på starte en indsamling til fordel for landsdelprojektet rettet ud mod private og virksomheder i landsdelen.

   

  En udvidet markedsførings-/eksponeringspakke ses af SønderjyskE som et vigtigt og afgørende signal i forhold den fortsatte udvikling af damehåndbold i Aabenraa.

   

  Forslag til indhold i udvidet markedsførings-/eksponeringspakke:

  • TV eksponering på LED bandereklamer SønderjyskE Damehåndbold / fodbold / herrehåndbold ind mod ”bosætningskampagne i Aabenraa Kommune”. Eksponeringen når ifølge SønderjyskE ud til ca. 3 mio. TV seere pr. år
  • Storskærms eksponering på de 4 spillesteder i forbindelse med alle hjemmekampe ”bosætningskampagnen i Aabenraa Kommune”
  • Sampling/flyers af ”bosætningskampagnen i Aabenraa Kommune” udvalgt kamp på de 4 spillesteder

  Lovgrundlag

  I følge kommunalfuldmagten er det muligt for en kommune at købe reklameplads på et sportsanlæg samt køb af andre ydelser fra en professionel klub, som kan være med til at gøre opmærksom på kommunens navn og eksistens. Kommunen skal blot sikre sig, at aftalen er indgået på markedsmæssige vilkår, således at kommunen højst betaler markedsprisen for de modydelser, som kommunen ifølge aftalen har ret til fra klubben.

   

  Det betyder, at kommunen alene må købe ydelser af en erhvervsdrivende virksomhed, når den får en tilsvarende modydelse igen. For at kommunen kan indgå en lovlig aftale, skal kommunen lave en forudgående undersøgelse af markedspriserne for de i aftalen nævnte ydelser og dermed få dokumentation for, at værdien af modydelsen svarer til det, kommunen betaler for.

   

  Forvaltningen vurderer umiddelbart, at forslaget til en udvidet markedsførings-/eksponeringspakke er i overensstemmelse med ovenstående, men ønsker bemyndigelse til at lave en vurdering og en evt. forhandling med SønderjyskE, såfremt det er nødvendigt.

   

  Økonomi og afledt drift

  Der er afsat 0,690 mio. kr. i Kultur- og Fritidsudvalgets budget af området Branding Idræt. Heraf er disponeret 0,300 mio. kr. til udbetaling af sidste rate af Markedsføringsaftalen. Der er således mulighed for at finansiere en udvidet markedsføring/eksponering svarende til 0,350 mio. kr. af de resterende midler.

   

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der indgås aftale med SønderjyskE om en udvidet markedsføring/eksponering på 0,350 mio. kr. finansieret af området Kultur og Fritid,

  at sidste rate på Markedsføringsaftalen 0,300 mio. kr. forudbetales, og

  at forvaltningen bemyndiges til at foretage en vurdering og forhandle aftalen om udvidet markedsføring færdig.

   

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 15-04-2020

  1. at godkendt under forudsætning af at der indgås lignende aftaler mellem SønderjyskE og Sønderborg og Haderslev kommuner,
  2. at anbefales godkendt, og
  3. at godkendt herunder at aftalen indeholder et antal disponible billetter til Sønderjyskes hjemmekampe.

   

  Afbud: Signe Bekker Dhiman

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 21-04-2020

  2. at godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/12647, Sagsinitialer: ASMF

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal der tages stilling til at give særlige muligheder for at fastholde tilskud og tilsagn om tilskud til kulturaktiviteter, der påvirkes af Coronakrisen.

   

  Beslutninger i Folketinget truffet i perioden efter 11. marts 2020 har en række konsekvenser for afholdelse af kulturelle aktiviteter, herunder aktiviteter finansieret af midler inden for Kultur- og Fritidsudvalgets ressort. Blandt de tiltag, der har direkte konsekvenser, er forsamlingsforbud i forhold til afvikling af aktiviteter med publikum, men også muligheden for f.eks. at indøve forestillinger og koncerter og for at forberede udstillinger og events. Arrangementer med stor deltagelse fra udlandet bliver også påvirket grundet indrejseforbud eller smittefare.

   

  Konsekvenserne påvirker aflysninger og udskydelser af arrangementer finansieret af følgende puljer, der ikke er omfattet af muligheden for overførsel:

   

  • Genforeningspuljen
  • Eventpuljen
  • Puljer delegeret til Kultur- og Fritidsudvalgets dialogfora

   

  Kriterierne for puljerne gør, at tilskuddet skal tilbagebetales, såfremt arrangementerne ikke gennemføres i overensstemmelse med ansøgningen, der blandt andet fastsætter tidspunkt og størrelse for arrangementet.

   

  Kadencen for genåbning af samfundet er uvis. Derfor er det svært at estimere omfanget af arrangementer, som kan udskydes til 2021, såfremt der bliver mulighed for at lade finansieringen fra puljerne føre med.

   

  Såfremt 1/3 af årets ordinære puljer ikke kan udmøntes, drejer det sig om et behov for overførsler på:

   

  (1.000 kr)

  Budget 2020

  1/3 del

  Eventpulje

  770

  257

  Kulturelt samråd

  352

  117

  Fritidsråd

  111

  37

  I ALT

  1.233

  411

   

  (1.000 kr)

  Budget 2020

  Estimerede overførsler til 2021

  Genforeningspuljen

  620

  185

  I ALT

  620

  185

   

   

  For at imødekomme arrangørenes udfordringer anbefaler forvaltningen, at der gives mulighed for overførselsadgang og give arrangørerne følgende muligheder for fastholdelse af tilsagn om tilskud:

   

  1. Såfremt arrangementet udskydes til afholdelse inden 31. december 2020, fastholdes tilskuddet.

   

  1. Såfremt arrangøren ikke har mulighed for at afvikle deres arrangement i 2020 på grund af Covid19, men har praktisk og økonomisk mulighed for at flytte deres arrangement til afholdelse senest 30. juni 2021, kan man ansøge bevillingsgiver om at fastholde tilsagn om støtte.

   

  1. Såfremt man er nødsaget til at aflyse på grund af Covid19 pålægges arrangøren at tilbagebetale det restbeløb dokumenteret i regnskabet, der svarer til tilsagnet fratrukket faktisk afholdte udgifter og udgifter omfattet af kontraktlig forpligtelse.

   

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at tilsagn om støtte fastholdes, såfremt arrangementet udskydes til afholdelse inden 31. december 2020,

  at arrangører, der ikke har mulighed for at afvikle deres arrangement i 2020 på grund af Covid19, men som har praktisk og økonomisk mulighed for at flytte deres arrangement, kan ansøge om at fastholde tilsagn om støtte, såfremt arrangementet afholdes senest 1. juni 2021,

  at arrangører, der nødsages til at aflyse på grund af Covid19, pålægges at tilbagebetale et restbeløb, der svarer til afholdte udgifter og udgifter omfattet af kontraktlig forpligtelse, og

  at bevillingsmæssige konsekvenser medtages i bevillingskontrollen 30.09.2020.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 15-04-2020

  1. at godkendt,
  2. og 3. at godkendt, og

  4.  at anbefales godkendt, idet Økonomiudvalget anbefales at godkende overførselsadgangen fra 2020 til 2021.

   

  Afbud: Signe Bekker Dhiman

   

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 21-04-2020

  4. at godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/57483, Sagsinitialer: JFH

  Sagsfremstilling

  Arwos skal kloakseparere i Løjt Kirkeby, og de har derfor behov for flere regnvandsbassiner. Derfor ønsker de at erhverve følgende arealer til etablering af regnvandsbassiner: 

   

  A) Del af matr. nr. 3a Løjt Kirkeby - et areal på ca. 3.040 m2 og

  B) Del af matr. nr. 541 og del af matr. nr. 861 Løjt Kirkeby – et areal på ca. 10.102 m2.

   

  Inden areal A udbydes til salg, skal det sikres, at regnvandsbassinet er stort nok til også at kunne håndtere vand fra en eventuel ny udstykning i området, hvis dette bliver aktuelt.

   

  Arealer til regnvandsbassinerne skal udbydes offentligt til salg.

  Arealerne A og B udbydes til en mindstepris på 100 kr./m2 ekskl. moms. Arealerne sælges for højeste bud.

  Aabenraa Kommune har tidligere solgt arealer til Arwos til regnvandsbassiner til 100 kr./m2 ekskl. moms.

  Lovgrundlag

  Salg sker efter bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme.

  Planmæssige forhold

  Areal A er beliggende bag Margrethegårdsvej.

  Arealet er udlagt til boligområde i Kommuneplan 2015. Der kan ligeledes etableres anlæg til områdets forsyning.

  Området ligger i kirkelandskab og inden for kirkebyggelinjen. Et regnvandsbassin og tilhørende adgangsvej vil ikke påvirke dette.

  Planafdelingen finder, at placeringen er hensigtsmæssig i forhold til evt. fremtidig byudvikling af den resterende del af arealet. Bassinet bør derfor også udformes, så det kan indpasses i et nyt boligområde med hensyn til udseende og sikkerhed.

   

  Areal B er beliggende bag Lykkevej.

  Matr. nr. 541 er byzone, men er ikke omfattet af kommuneplanramme. Der har været en verserende sag om et byggeri på matr. nr. 64 vest for, hvor kommunen ikke har ønsket byggeri. Et regnvandsbassin på matr. nr. 541 er der ikke noget til hinder for, og arealet kan sælges hertil.

  Så længe der ikke opføres bygninger/konstruktioner kræver regnvandsbassin ikke byggetilladelse.

  Økonomi og afledt drift

  Køber afholder samtlige omkostninger i forbindelse med handlen, herunder udgifter til landinspektør, egne advokatomkostninger til udstedelse og tinglysning af skøde samt betaling af registreringsafgift.

  Høring/udtalelse

  Kultur, Miljø & Erhverv har haft sagerne i forvaltningens interne høring.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at arealerne A og B udbydes offentligt til salg med henblik på etablering af regnvandsbassiner til en mindstepris på 100 kr./m2 ekskl. moms og sælges for højeste bud, og

  at køber afholder samtlige omkostninger i forbindelse med handlen, herunder udgifter til landinspektør, egne advokatomkostninger til udstedelse og tinglysning af skøde samt betaling af registreringsafgift.

  Beslutning Økonomiudvalget den 21-04-2020

  Anbefales godkendt.

   

  Jan Riber Jakobsen deltog ikke i behandlingen af punktet.

  Beslutning Byrådet den 29-04-2020

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/5540, Sagsinitialer: JFH
 • Udskriv
  Sagsid.: 20/328, Sagsinitialer: HHEN