Beslutningsprotokol

tirsdag den 16. juni 2020 kl. 15:30

Mødested: Byrådssalen, Skelbækvej
Udvalg: Økonomiudvalget
Medlemmer: Thomas Andresen, Kirsten Nørgård Christensen, Philip Tietje, Lars Kristensen, Erwin Andresen, Ejler Schütt, Arne Leyh Petersen, Karsten Meyer Olesen, Povl Kylling Petersen, Jan Riber Jakobsen, Erik Uldall Hansen
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 20/480, Sagsinitialer: kae

  Beslutning Økonomiudvalget den 16-06-2020

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/480, Sagsinitialer: kae

  Beslutning Økonomiudvalget den 16-06-2020

  • Fællesmøde med VLB om lokalplaner den 25. juni 2020.
  • Fællesmøde med HMU den 18. august 2020.
 • Udskriv
  Sagsid.: 19/27090, Sagsinitialer: PBRU

  Sagsfremstilling

  Aabenraa Havn har fremsendt årsrapport for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2019 til godkendelse. Havnens bestyrelse og direktion har godkendt årsrapporten den 28. april 2020.

   

  Havnen omsatte netto i 2019 for 24,7 mio. kr., hvilket er godt 9% lavere end i 2018. Nedgangen hænger sammen med et fald i godsomsætningen på ca. 14% fra 1,6 til 1,4 mio. tons.

   

  Årets resultat ender på trods af omsætningsnedgangen på ca. 6,9 mio. kr. mod 2,7 mio. kr. i 2018. Resultatet fordeler sig på et driftsresultat på ca. 3,5 mio. kr., et finansielt afkast på ca. 3 mio. kr. og indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder på ca. 0,4 mio. kr.    

   

  Egenkapitalen udgør 235,5 mio. kr. pr. 31. december 2019.

   

  Revisionspartnerselskabet Ernst & Young har revideret årsregnskabet og givet en revisionspåtegning uden bemærkninger.

  Indstilling

  Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,

  at årsrapport for Aabenraa Havn 2019 godkendes.

  Beslutning Økonomiudvalget den 16-06-2020

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 24-06-2020

  Godkendt.

   

  Afbud: Kurt Andresen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/14710, Sagsinitialer: SBRO

  Sagsfremstilling

  Aabenraa Kommunes eksterne revision Ernst & Young har fremsendt revisionsberetning nr. 19 om revision af de sociale udgifter, der er omfattet af statsrefusion m.v. vedr. regnskabsåret 2019.

   

  Det er revisors vurdering, at der generelt er etableret hensigtsmæssige og betryggende forretningsgange, og at sagsbehandling generelt foretages i overensstemmelse med gældende lovgivning.

   

  I revisionsberetningens bilag 4 redegøres for, at der i 2019 er revideret et projektregnskab ”Padborg Skolecykelby”, hvor revisor har udtrykt forbehold i forhold til dokumentation for de afholdte lønomkostninger, idet der ikke er ført et kontinuerligt timeregnskab. Der henvises til vedlagte udskrift af Udvalget for Teknik og Miljø’s behandling heraf.

   

  Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger.

   

  Høring/udtalelse

  Revisionsberetningen har været forelagt Udvalget for Teknik og Miljø i mødet 20. maj 2020 til godkendelse vedr. bilag 4 i revisionsberetningen, og Arbejdsmarkedsudvalget i mødet 8. juni 2020. Begge udvalg anbefaler revisionsberetningen godkendt.

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at revisionsberetning nr. 19 godkendes.

  Beslutning Økonomiudvalget den 16-06-2020

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 24-06-2020

  Godkendt.

   

  Afbud: Kurt Andresen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/14710, Sagsinitialer: SBRO

  Sagsfremstilling

  Årsberetningen for 2019 blev foreløbigt godkendt og afgivet til kommunens eksterne revision Ernst & Young på byrådsmødet den 25. marts 2020.

   

  Revisionen har den 19. maj 2020 afgivet revisionsberetning nr. 20 om revision af årsregnskabet 2019. Beretningen er udsendt til byrådets medlemmer den 4. maj 2020.

   

  Revisionsberetning nr. 20 om revision af årsregnskabet 2019:

   

  Revisionen kommenterer i relation til, at der er skiftet økonomi- og lønsystem, at erfaringen viser at der i sådanne perioder er risiko for fejl. Revisionens opfølgning har dog ikke vist forhold, som giver anledning til bemærkninger.

   

  Revisionen kommenterer, at der ikke er foretaget en aktuarmæssig beregning af tjenestemandspensionsforpligtelsen, da den foregående beregning er foretaget i 2014, og at dette skal som minimum ske hvert 5. år. Tjenestemandspensionsforpligtelsen i regnskabet for 2019 er ansat udfra hidtidig beregning, samt erfaringer fra andre kommuner omkring udviklingen i de aktuarmæssige beregninger. Revisor vurderer, at det skøn, som ligger til grund for fastsættelsen i 2019, er sandsynlig. Der foretages en ny aktuarmæssig beregning i 2020.

   

  Revisionen har forsynet årsregnskabet med en revisionspåtegning, som er uden forbehold.

   

  Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger. 

   

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at revisionsberetning nr. 20 om regnskabet for 2019 godkendes.

  Beslutning Økonomiudvalget den 16-06-2020

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 24-06-2020

  Godkendt.

   

  Afbud: Kurt Andresen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/7259, Sagsinitialer: KSA

  Sagsfremstilling

  Budget 2020-2023 hviler på en budgetforligsaftale.

   

  På direktionsmødet den 21. november 2019 behandlede og godkendte man en

  fordeling af, hvor forligsaftalens opgaver skulle forankres, samt deadline for de enkelte

  opgaver.

   

  Sagen blev fremlagt for Økonomiudvalget på mødet den 3. december 2019 (sag 283), hvor

  sagen blev taget til orientering.

   

  Sagen blev behandlet på direktionsmødet den 29. maj 2020, med gennemgang af det ajourførte Bilag 1, der alene indeholder de opgaver, som ikke er afsluttet, suppleret med den aktuelle status og en farvelægning, hvor:

   

  • Grøn = opgaven følger planen
  • Gul = opgaven er i gang med en forsinket deadline
  • Rød = opgaven er ikke i gang eller mangler politisk beslutning og deadline er forsinket/udskudt

   

  I forlængelse af direktionsmødet er oversigten suppleret med kolonnen ”Ny deadline”, der indeholder forslag til ny deadline på de respektive opgaver.

   

  Som Bilag 2 er vedhæftet en oversigt over de opgaver fra budgetforligsaftalen, som er igangsat/afsluttet på nuværende tidspunkt.

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at status på de udestående opgaver, med evt. reviderede deadlines, tages til orientering.

  Beslutning Økonomiudvalget den 16-06-2020

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/2937, Sagsinitialer: GES

  Sagsfremstilling

  Økonomiudvalget har den 3. marts 2020 godkendt budgetprocessen for 2021-2024.

   

  Økonomiudvalget har endvidere den 3. marts 2020 udmeldt en budgetramme til de stående udvalg svarende til det vedtagne budget 2020 overslagsår 2021-2023 reduceret med 1 %.

   

  Den 19. maj 2020 besluttede Økonomiudvalget i forbindelse med behandling af sag vedr. ny udligningsreform, at 1 % reduktionen ikke skal udmøntes i udvalgenes budgetbidrag men at reduktionsforslagene i stedet skal indgå i et prioriteringskatalog, der udmøntes på budgetseminaret, når resultat af økonomiaftalen i juni er kendt.

  Som følge heraf er 1 % reduktionen på 27 mio. kr. tilbageført til udvalgenes rammer.

   

  Alle udvalg, på nær Arbejdsmarkedsudvalget, har i juni måned udarbejdet budgetbidrag i balance, herunder omprioriteringer inden for udvalg samt udkast til takster for 2021.

  Arbejdsmarkedsudvalget kan først behandle budget 2021-2024, når der ligger en økonomiaftale.

  Herudover har alle udvalg udarbejdet forslag til 1 % reduktioner, der indgår i et omprioriteringskatalog.

   

  Udvalgenes omprioriteringer samt forslag til takster for 2021 fremgår af udvalgenes budgetnotater, som er vedhæftet som bilag.

   

  Udvalgenes forslag til 1 % reduktioner indgår i særskilt bilag.

   

  Social- og Sundhedsudvalget, Kultur og Fritidsudvalget samt Teknik og Miljøudvalget har foretaget omprioriteringer indenfor eget udvalg. Økonomiudvalget, Børn og Uddannelsesudvalget og Vækstudvalget for land og by har ikke foretaget omprioriteringer.

   

  I forhold til spillerum 0, som er det vedtagne budget 2020 overslagsår 2021-2023, er der indarbejdet følgende ændringer:

  • Bevillingskontrollen pr. 30.09.2019
  • Byrådsbeslutninger i perioden november 2019 til og med april 2020

   

  Det godkendte budget samt ovenstående indarbejdede ændringer og udvalgenes omprioriteringer udgør spillerum 2, hvilket fremgår af budgetnotaterne.

   

  Byrådsbeslutninger for maj, herunder bevillingskontrollen pr. 31.03.2020 er efterfølgende indarbejdet i spillerum 2 og fremgår ikke af budgetnotaterne.

   

   

  På indtægtssiden afventes resultat af økonomiaftalen. 

   

   

  Den videre proces for budgetlægningen er følgende:

  24. juni

  Byrådet orienteres om økonomiaftalen

  11. august

  Minibudgetseminar byrådet

  11. august

  Økonomiudvalget behandler økonomiaftalen (spillerum 3)

  31. aug.-1. sept.

  Budgetseminar

  8. september

  Økonomiudvalgets budgetforslag

   

  Økonomi og afledt drift

  Spillerum 2 excl. Investeringsstrategierne udgør følgende:

   

  Spillerum 2B

  2021

  2022

  2023

  2024

  Indtægter

  -3.943.171

  -4.030.321

  -4.103.321

  -4.103.321

  Driftsudg. Incl. renter

  3.930.003

  4.029.050

  4.113.834

  4.109.452

  Resultat ordinær drift

  -13.168

  -1.271

  10.513

  6.131

  Anlæg incl. jordforsyning

  92.277

  100.000

  120.000

  120.000

  Resultat

  79.109

  98.729

  130.513

  126.131

  Netto lån ( låneopt./afdrag)

  8.494

  26.515

  26.461

  26.461

  Finansforskydninger

  -18

  -18

  -18

  -18

  Påvirkning kassebeholdning

  87.585

  125.226

  156.956

  152.574

  Forventet kassebeh. Ult. 2020

  -164.000

   

   

   

  Investeringsstrategier m.m.

  -12.450

  -6.262

  -4.382

   

  Forventet ultimo kassebeholdning

   

  -88.865

   

  30.099

   

  182.673

   

  335.247

   

  Der gøres opmærksom på, at budgettet er i 2020-prisniveau og vil blive ændret til 2020-prisniveau, når økonomiaftalen er kendt.

   

  Spillerum 2 indeholder ikke konsekvenser som følge af økonomiaftalen.

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at status på udvalgenes budgetbidrag tages til orientering, og

  at udvalgenes forslag til omprioriteringskatalog indgår ved budgetseminaret.

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 16-06-2020

  Godkendt.

   

  Philip Tietje (V) og Erik Uldahl Hansen (A) deltog ikke i behandlingen af sagen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/17350, Sagsinitialer: SLOR

  Sagsfremstilling

  Ifølge de økonomiske procedurer for 2020 er der ikke igangsat en proces i de stående udvalg henset til, at der i budget 2021 ikke henstår en disponibel anlægspulje til prioritering.

   

  Det fremgår ligeledes af de økonomiske procedurer, at Direktionen har til opgave at udarbejde forslag til eventuelle akutte projekter, som ikke er omfattet af den eksisterende investeringsoversigt. Forslagene må ikke indeholde ønsker til nye projekter, men alene indeholde projekter, hvor der er

  • fejl og mangler på eksisterende projekter i investeringsoversigten, eller
  • pålagt et påbud, som skal løses indenfor det kommende budgetår.

  Forslagene vil foreligge til økonomiudvalgets møde medio august 2020 og vil blive præsenteret på minibudgetseminaret.

   

  Der er pt. ikke kendskab til akutte projekter, der kan indgå i prioriteringen.

   

  Anlægsrammen i det udmeldte spillerum svarer til en finansieret ramme i Økonomiaftalen på 17,8 mia. kr. i overslagsårene.  Der foreligger nu en økonomiaftale, som fastsætter anlægsrammen til 21,6 mia., heraf skal kommunerne selv finansiere 1,2 mia. Der medfører, at der i aftalen er en finansieret ramme til anlæg svarende til 20,4 mia. Sammenholdt med udgangspunktet er der således finansieret 2,6 mia. ekstra svarende til, at der kan afsættes en anlægspulje på 26 mio. kr. i 2021 til prioritering.

   

  I en umiddelbar opsummering og ikke udtømmende liste af ikke prioriterede anlægsprojekter, der har været nævnt i forskellige sammenhænge det seneste år, kan nævnes følgende:

  • Nedrivning af ejendomme herunder i den nordlige ende af gågaden og Rødekro Skole
  • Friluftsbad Bylderup
  • Erhvervelse af bygninger til hjælpemiddeldepot (2 x 5 mio. kr. er afsat i 2022 og 2023)
  • Dagtilbud i Aabenraa Syd
  • Område Nord for Kilen
  • Pumpestation Mølleåen

   

  Med henblik på at sikre et bredt prioriteringsgrundlag i den videre budgetproces anbefales, at hvert fagudvalg får mulighed for at prioritere forslag indenfor en ramme på 26 mio. kr. De prioriterede forslag skal foreligge 19. august med henblik på at kunne indgå i prioriteringen på budgetseminaret.

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at fagudvalgene anmodes om inden den 19. august at prioritere anlægsønsker indenfor en ramme på 26 mio. kr.

  Beslutning Økonomiudvalget den 16-06-2020

  Der igangsættes ikke en proces omkring anlæg i fagudvalgene. . De forslag som er nævnt i sagen, kvalificeres til en sag i ØK i august forud for budgetseminaret.

   

  Philip Tietje (V) deltog ikke i behandlingen af sagen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/12572, Sagsinitialer: SLOR

  Sagsfremstilling

  I efteråret 2019 igangsattes en revision af kommunens ejerstrategi for Arwos. Ejerstrategien varetager Aabenraa Kommunes interesser, som ejer af forsyningsselskabet. Den nuværende ejerstrategi er godkendt af Byrådet den 28. marts 2012.

   

  Ejerstrategien for Arwos sætter fokus på forsyningens fremtidige rolle i og betydning for udviklingen af Aabenraa Kommune som helhed. Ejerstrategien skal underbygge gennemførelse af den til enhver tid gældende kommuneplanstrategi, aktuelt kommunens vækststrategi ”Sund Vækst 2018-2030” samt kommunens strategi for bæredygtig udvikling 2020-2025. Udarbejdelsen af ejerstrategien er sket på baggrund af 2 dialogmøder mellem Økonomiudvalget og repræsentanter fra Arwos bestyrelse i foråret 2020.

   

  Aabenraa Kommunes overordnede mål for selskabet er at sikre størst mulig langsigtet værdiskabelse samt sikre en række specifikke og generelle mål indenfor spildevand, vand, affald, deponi, erhvervsvenlighed.

   

  Ejerstrategien skal derudover understøtte, at selskabet gennem sine opgaver kan tage medansvar for at indfri kommunens strategi for bæredygtig udvikling og herunder bidrage til at opfylde FN’s verdensmål.

   

  Ejerstrategien skal skabe klarhed overfor selskabets bestyrelse, direktion, ledere og medarbejdere om kommunens mål for Arwos, så selskabets ledelse kan varetage kommunens interesser bedst muligt. 

   

  Økonomiudvalget besluttede den 21. april at sende udkast til en ny ejerstrategi for Arwos til bemærkninger i selskabets bestyrelse.

   

  Bestyrelsen har fremsendt sine bemærkninger. Der er et par mindre forslag til justeringer og en gennemgående bemærkning om balancen mellem på den ene side at udnytte indtægtsrammerne og på anden side at bevare og udvikle selskabets økonomiske værdi.

   

  De konkrete ændringsforslag sammenholdt med den oprindelige tekst og forvaltningens vurdering fremgår af vedlagte høringsnotat.

   

  Ejerstrategien med de anbefalede justeringer er vedlagt som bilag. 

   

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at den justerede ejerstrategi for Arwos godkendes. 

  Beslutning Økonomiudvalget den 16-06-2020

  Anbefales godkendt.

   

  Philip Tietje (V) deltog ikke i behandlingen af sagen.

  Beslutning Byrådet den 24-06-2020

  Godkendt.

   

  Afbud: Kurt Andresen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/36412, Sagsinitialer: TOJE

  Sagsfremstilling

  I denne sag forelægges Økonomiudvalget en status på planlægningen af Tour de France 2021. Økonomiudvalget orienteres endvidere om finansiering af de 0,6 mio.kr. til lokal markedsføring og aktivering. 

   

  Om Tour de France 2021

  Fra den 2. juli til 4. juli 2021 afvikles starten på Tour de France i Danmark. Den 4. juli 2021

  kører Tour de France feltet gennem Aabenraa Kommune frem mod Sønderborg, der er målby for 3. etape. Aabenraa Kommune har indgået en samarbejdsaftale med Grand Départ Copenhagen Denmark 2021 (GDCD), der er etableret med henblik på at arrangere de tre danske etaper. Samarbejdsaftalen sætter rammen for planlægning og afvikling af etapen den 4. juli 2021, herunder vedr. afspærring og klargøring af ruten samt et krav om mobilisering af 200 frivillige, der skal hjælpe med løbsafvikling. Det fremgår af aftalen, at Aabenraa Kommune forventes at lægge en indsats svarende til 0,6 mio.kr. til lokal markedsføring og aktivering.

   

  Status på Aabenraa Kommunes arbejde med Tour de France 2021

  Aabenraa Kommunes arbejde med at forberede og planlægge Tour de France 2021 er i god proces. Der er nedsat en administrativ styregruppe, der skal sikre, at der skabes en gul folkefest, hvor så mange borgere, virksomheder, foreninger, organisationer og institutioner som muligt er med. Styregruppens formål er endvidere at sikre, at Aabenraa Kommune lever op til de opgaver, som kommunen skal sørge for, jf. samarbejdsaftalen mellem GDCD og Aabenraa Kommune. Kommunaldirektør Tom Ahmt er formand for styregruppen. Der er udpeget en projektleder for vores arbejde med Tour de France, som er forankret i Byråds- og Direktionssekretariatet i et tæt samarbejde med Plan, Teknik og Miljø og Børn og Kultur. 

   

  Der er etableret en positiv dialog med eksterne samarbejdspartnere, herunder Business Aabenraa, Shop i City, Destination Sønderjylland, foreninger og Amtsringriderforeningen. Sidstnævnte spiller en central rolle ift. Tour de France, da der afholdes Ringrideroptog i Aabenraa, samme dag som Tour-feltet passerer gennem byen. Der er etableret et godt samarbejde med de øvrige kommuner på 3. etape (Vejle, Kolding, Haderslev og Sønderborg).

   

  Der er gennemført en række rutebesigtigelser med henblik på at identificere oplagte steder til Den Gule Folkefest, parkeringsforhold og vejenes kvalitet. Det er Aabenraa Kommunes og de danske og franske løbsarrangørers vurdering, at den 31 km lange rute gennem kommunen er af en god standard. I forbindelse med en rutebesigtigelse er der optaget en rutefilm, der er lagt på Aabenraa Kommunes Facebook den 28. maj 2020.

   

  Målsætninger og målgrupper for Tour de France 2021

  Aabenraa Kommune ønsker en gul folkefest med masser af liv, hvor alle kan være med, og med masser af aktiviteter for kommunens borgere og gæster fra resten af Danmark og hele verden. Vi arbejder endvidere efter at:

   

  • Understøtte lokal stolthed og ejerskab
  • Skabe gode ambassadører for vores kommune
  • Styrke fællesskaber i kommunen

   

  Aabenraa Kommune arbejder med en række målgrupper for Tour de France 2021, der vil indgå i overvejelserne, når vi udvikler events, samarbejder med frivillige, kommunikerer og brander os. Målgrupperne omfatter bl.a. egne borgere, børnefamilier, cykelfans, men også kulturelt interesserede turister fra ind- og udland, der besøger Aabenraa på grund af Genforening 2020, hvor dele af fejringen er flyttet til 2021 pga. Covid-19-situationen.

   

  Aabenraa Kommunes Tour de France 2021 strategi

  Aabenraa Kommune har været i dialog med en række af de andre Tour de France kommuner og drøftet deres strategi og ambitionsniveau. Blandt andet med inspiration herfra lægges der op til, at ambitionen om en Gul Folkefest i Aabenraa Kommune med fordel kan realiseres i partnerskaber mellem kommunen og borgere, foreninger, organisationer og private virksomheder i hele kommunen. Alternative tilgange hertil kunne være enten en neddroslet tilgang, hvor vi lægger Folkefesten ud til borgere og foreninger og fra kommunal side primært fokuserer på de kontraktlige forpligtelser, eller en meget omfattende tilgang, hvor vi sætter et meget højt ambitionsniveau og fra kommunal side selv skaber og driver den Gule Folkefest.

   

  Med den valgte strategi lægger vi en del af ansvaret for Den Gule Folkefest ud til borgere, organisationer, foreninger og private virksomheder gennem en pulje, som aktørerne kan søge – helt analogt til puljen for Bæredygtig Udvikling. Samtidig skaber vi selv events på hot spots i samarbejde med en vifte af aktører og frivillige, således at vi er med til at aktivere hele kommunen. Vi arbejder efter, at Genner Strand, Aabenraa Midtby og Felsted etableres som hot spots, altså steder tæt ved ruten, hvor der er god plads og godt udsyn. I udgangspunktet skal et hot spot kunne rumme alt fra børnefamilier til cykelfans, og der skal være oplevelser, forplejning og toiletforhold.

   

  Endvidere arbejder vi på at stille parkeringspladser og i en vis udstrækning shuttlebus-service til rådighed sammen med private aktører, så cykelfans kan komme frem til fanzoner/hot spots uden at skulle bekymre sig om afspærringer. Til de fans, der selv ankommer til ruten, vil vi sørge for digitale guides.

   

  Aabenraa Kommune afholder i efteråret offentlige idémøder, hvor vi idéudvikler sammen med borgere, organisationer og foreninger, og som oplagt kunne holdes udvalgte steder langs ruten. Til et af idémøderne inviteres GDCD’s adm. direktør Alex Pedersen til at holde et oplæg. Alex Pedersen kan samme dag holde et oplæg for Byrådet plus inviterede gæster på et temamøde. 

   

  Vi vil udarbejde en ambitiøs kommunikations- og brandingplan, der sætter rammen for arbejdet med Tour de France. Et konkret tiltag kunne omfatte aktiviteter på de sociale medier, hvor vi via fx Google Ads søger at henlede borgere, turister og cykelfans opmærksomhed på Tour de France i Aabenraa Kommune. Vi sammenfatter inspirerende eksempler på events, aktiviteter og udsmykning af byer og lokalsamfund i et digitalt katalog, der deles med hele kommunen. Kataloget opdateres løbende.

   

  Næste skridt

  Vi arbejder efter, at der i efteråret afholdes offentlige idémøder langs Tour de France ruten, at vi inden den 1. oktober 2020 har rekrutteret 200 frivillige, og at Tour de France behandles igen på Byrådets temamøde den 25. november 2020.

   

  Finansiering

  Der ansøges om 0,6 mio. kr. fra Business Aabenraas Sund Vækst pulje. Ansøgningen indsendes snarest og behandles på bestyrelsesmødet den 30. juni 2020.

  Indstilling

  Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,

  at Økonomiudvalget tager status for planlægning af Tour de France til orientering.

  Beslutning Økonomiudvalget den 16-06-2020

  Godkendt.

   

  Philip Tietje (V) deltog ikke i behandlingen af sagen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/58320, Sagsinitialer: TOJE

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal Økonomiudvalget tage stilling til en revideret plan for Byrådets temamøde den 24. juni 2020. Endvidere skal emner for Byrådets temamøder for efteråret 2020 godkendes.

   

  Der afholdes i udgangspunktet et temamøde umiddelbart inden byrådsmødet i september, oktober, november og december. Møderne har som udgangspunkt det formål at være beslutningsforberedende forud for en beslutning i Byrådet på større emner. Møderne har en varighed af 1-1,5 time.

   

  Bilag 1 viser emnevalget for Byrådets temamøder i perioden 2015 – 1. halvår af 2020. Bilaget skitserer endvidere forslag til temamøder for efteråret 2020 jævnfør nedenstående.

   

  Byrådets temamøde den 24. juni 2020

  På Byrådets temamøde den 24. juni 2020 er Aabenraa Kommunes Bosætningsstrategi 2025 og økonomiaftalen mellem KL og regeringen dagsordensat. Imidlertid er det vurderingen, at den politiske behandling af bosætningsstrategien og den eksternt rettede indsats målrettet tilflyttere med fordel kan udskydes til efter sommerferien, hvor der forventes at være bedre vilkår for at skabe opmærksomhed om strategien og dens handlinger blandt potentielle tilflyttere og deres samarbejdspartnere end under den aktuelle Covid-19-situation.

   

  For temamødet den 24. juni 2020 foreslås nedenstående plan, der tager afsæt i, at bosætningsstrategien flyttes til efteråret 2020:

   

  -         Økonomiaftalen mellem regeringen og KL

  -         Status på anlægsproceduren for 2021

  -         Håndtering af Covid-19-udgifter

   

  Forslag til temamøder i efteråret 2020

  Der foreslås nedenstående emner for Byrådets temamøder i efteråret 2020. Temaerne ”Aabenraa Kommunes Bosætningsstrategi” og ”Midtvejsevaluering af Vækstplan 2022” er flyttet fra temamøder i første halvår af 2020. Midtvejsevaluering af Vækstplan 2022 var oprindelig dagsordensat til temamødet i juni, men Økonomiudvalget besluttede i marts 2020 at flytte temaet til 2. halvår af 2020 pga. Covid-19 situationen.

   

  16. september 2020: Aabenraa Kommunes Bosætningsstrategi. Aabenraa Kommune har udarbejdet en bosætningsstrategi, der sætter rammer og retning for de kommende års bosætningsindsats. På temamødet i september 2020 præsenteres bosætningsstrategien som optakt til en drøftelse med Byrådet om arbejdet med at tiltrække flere borgere til Aabenraa Kommune. Økonomiudvalget forelægges Bosætningsstrategien til godkendelse i løbet af august/september 2020.

   

  28. oktober 2020: Multifunktionel jordfordeling og GIS kortlægning af overskudsvarme og optakt til varmeplanlægning. Multifunktionel jordfordeling er et redskab, hvor man gennem køb og salg af jorder kan muliggøre multifunktionelle projekter, hvor landbrugsproduktion sammentænkes med bl.a. biodiversitet, drivhusgasreduktion, klimatilpasning, rent vandmiljø, friluftsliv, landdistriktsudvikling samt borgernes adgang til flere oplevelser i det åbne land. Der kan med fordel inviteres en ekstern oplægsholder, der kan inspirere Byrådet til arbejdet med den multifunktionelle jordfordeling og til en drøftelse i Byrådet om Aabenraa Kommunes muligheder inden for området.

  Sekretariat for Strategisk Energiplanlægning Sønderjylland (SEP) gennemfører hen over sommeren 2020 en systematisk kortlægning af kilder til overskudsvarme og tilhørende mulige forbrugssteder til varmen på tværs af de 4 SEP kommuner. Kommunerne er varmeplanmyndighed, og kortlægningen er en væsentlig del af fundamentet for en efterfølgende varmeplanlægning. Formålet med varmeplanlægningen er at hjælpe vores borgere og virksomheder bedst muligt til en fossilfri, forsyningssikker og billig rumopvarmning frem mod 2030. En del af varmeplanlægningen er samtidig en stillingtagen til, hvad der skal ske med de mange individuelt gasforsynede områder.

   

  SEP arbejder på at kvalificere beslutningsgrundlaget på et fagligt plan, der tager højde for den elektrificering, vores energisystem er på vej ind i, og som samtidig sigter på at udnytte vores kilder til bæredygtig varmeproduktion både lokalt og i et eventuelt varmetransmissionsnet på tværs af kommunerne. På temamødet vil SEP præsentere resultaterne af kortlægningen og lægge op til en drøftelse af fremtidens varmeplanlægning.

   

  25. november 2020: Tour de France. Fra den 2. juli til 4. juli 2021 afvikles starten på Tour de France i Danmark. Den 4. juli 2021 kører Tour de France feltet gennem Aabenraa Kommune, hvor ambitionen er, at der skabes en gul folkefest, hvor så mange som muligt er med. Direktionen har inviteret Alex Pedersen til at fortælle Byrådet om arbejdet med at forberede Tour de France 2021 i Danmark. Alex Pedersen er administrerende direktør for Grand Départ Copenhagen Denmark I/S, der er ansvarlig for at forberede og afvikle de tre danske etaper. Herefter der lægges op til drøftelse med Byrådet om, hvordan Aabenraa Kommune får skabt den Gule Folkefest, der omfatter hele kommunen.

   

  16. december 2020: Midtvejsevaluering af Aabenraa Kommunes Vækstplan 2022. Vækstplan 2022 konkretiserer Aabenraa Kommunes Vækststrategi 2018-2030. Byrådet vedtog Vækstplanen den 19. december 2018, og vækstplanen udløber med udgangen af 2022, hvorefter det nye Byråd forventes at vedtage en ny Vækststrategi. Da Byrådet vedtog Vækstplan 2022, besluttede Byrådet samtidigt, at vækstplanen skulle midtvejsevalueres i 2020. Formålet med en midtvejsevaluering er at præsentere Byrådet for en grundig analyse af

  arbejdet med handlingerne i Vækstplanen og samtidigt komme med et oplæg til, om der er

  indsatser, der med fordel kan udgå af Vækstplanen, fordi de er gennemførte. Tilsvarende kan

  Byrådet drøfte et oplæg fra Direktionen, om hvorvidt nye indsatser kan indarbejdes i den

  eksisterende Vækstplan i takt med, at nye prioriteter opstår i Aabenraa Kommune.

  Indstilling

  Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,

  at den skitserede plan for temamødet juni 2020 godkendes, og  

  at de skitserede forslag til temamøder i Byrådet i efteråret 2020 godkendes.

  Beslutning Økonomiudvalget den 16-06-2020

  Godkendt, idet revideret dagtilbudsstruktur tilføjes som tema den 24. juni 2020.

   

  Forslag om ungdomsboliger og almen boligbyggeri herunder byrådets rolle drøftet.

   

  Philip Tietje (V) deltog ikke i behandlingen af sagen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/18082, Sagsinitialer: MMHO

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal tages beslutning om udmøntning af ”puljen til energioptimering – 2020”. Økonomiudvalget forelægges denne sag med henblik på at fastlægge den konkrete udmøntning og mulighed for at skalere løsningerne, jævnfør beslutning af 10. december 2019.

   

  Nedenstående projekter er modtaget i ansøgningsrunden og kan ved tildeling af tilskud igangsættes. Alle projekternes er energifagligt vurderet af Kommunale Ejendomme i vedlagte bilag. Udvalgte projekter modtager en tilskudsandel på 50%.

   

  Puljen til konkrete energioptimeringsprojekter er på 2,35 mio. kr., men opbruges ikke i denne ansøgningsrunde. Der er kommet ansøgninger for en tilskudsandel på i alt 0,865 kr. 0,35 mio. kr. af puljer er reserveret til energirådgivning i forbindelse med projekterne, herunder om der er projekter, der med rimelighed kan finde anvendelse andre steder. Ansøgningernes potentiale for skalering er fortsat under analyse, men forvaltningens umiddelbare vurdering indgår sammen med den energifaglige vurdering.  

   

  Plan, Teknik & Miljø anbefaler at åbne en ansøgningsrunde mere, da det ikke kan udelukkes, at enkelte institutioner pga. nedlukning afledt af COVID-19 situationen ikke har været opmærksomme eller været fokuseret på ”pulje til energioptimering”. En 2. ansøgningsrunde vil kunne forventes behandlet i Økonomiudvalget i oktober 2020 med udførsel fra november 2020 og forventeligt ind i 2021 for nogle projekttyper. Det må forventes at potentialerne for skalering afledt af denne ansøgningsrunde vil fremstå tydeligere ved en næste ansøgningsrunde.

   

  Plan, Teknik & Miljø har modtaget følgende ansøgninger:

   

  Nr.

  Navn

  Projekt

  Pris,

  Ekskl. moms

  Tilskud 50%

  Tilbage-betalings-tid/CO2 reduktion

  1.

  Kongehøjskolen

  Tøndervej 90

   

  Belysning

   

  82.310 kr.

   

  41.155,00 kr.

   

  4,4 år/1,7t

  2.

  Mad & Måltider

  Funkevej 9

   

  Belysning

   

  266.335 kr.

   

  133.167,50 kr.

   

  4,1 år/4,5t

  3.

  Mad & Måltider

  Bladknæk 51

   

  Belysning

   

  60.935 kr.

   

  30.467,50 kr.

   

  4,1 år/1,4t

  4.

  Mad & Måltider

  Nørrekær

   

  Belysning

   

  49.080 kr.

   

  24.540,00 kr.

   

  6,6 år/0,7t

  5.

  Pæd. Vejledning og Bostøtte

  Bjerggade 4

   

  Belysning

   

  88.415 kr.

   

  44.207,50 kr.

   

  9 år/1t

  6.

  Børnehuset Fladhøj

  Skovbrynet 4

   

  Belysning

   

  136.275 kr.

   

  68.137,50 kr.

   

  21,9 år/0,4t

  7.

  Bov Rådhus

  Plantagevej 4

   

  Belysning

   

  258.735 kr.

   

  129.367,50 kr.

   

  6 år/4t

  8.

  Lyreskov Skolen

  Padborg Landevej 55 A

   

  Belysning

   

  299.498 kr.

   

  149.749,00 kr.

   

  9,8 år/2,8t

  9.

  Agora

  Nyløkke 4

   

  Belysning

   

  360.790 kr.

   

  180.395,00 kr.

   

  11,2 år/3t

  10.

  Agora

  Nyløkke 4

   

  Varmestyring

   

  66.013 kr.

   

  33.006,50 kr.

   

  8-10 år

  11.

  Agora

  Nyløkke 4

   

  VVS

   

  31.700 kr.

   

  15.850,00 kr.

   

  15 år/ej oplyst

  12.

  Hjemmeplejen

  Nygade 23 C

   

  Køleskabe

   

  14.000 kr.

   

  7.000,00 kr.

   

  10+ år

  13.

  Hjemmeplejen

  Nygade 23 C

   

  Smart-timer

   

  14.900 kr.

   

  7.450,00 kr.

   

  Ej oplyst

   

   

  I alt

   

   

  1.728.986 kr.

   

  864.493 kr.

   

   

   

   

  I de bilagte ansøgningsskemaer er de enkelte projekter nærmere beskrevet, og ligeledes er Plan, Teknik & Miljøs kommentarer til hvert enkelt projekt bilagt. Det er generelt kendetegnende, at projekterne har såvel et økonomisk og klimamæssigt afsæt, mens bæredygtighedselementet nogle steder fremstår mindre synligt. Det indgår i vurderingen, at tilbagebetalingstid på højest 8-10 år har været pejlemærke for energioptimerings og –renoveringsopgaver i Aabenraa Kommune.

  Økonomi og afledt drift

  Puljen til energioptimering er omfattet af overførselskategori 2, pulje og projekter, med fuld overførselsadgang.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at ansøgningerne 1-5 og 7-9 imødekommes med en tilskudsandel på 50%, og

  at der igangsættes en ansøgningsrunde 2 til behandling i Økonomiudvalget i oktober 2020.

  Beslutning Økonomiudvalget den 16-06-2020

  Godkendt, idet ansøgningerne 1-5 og 7-13 imødekommes med en tilskudsandel på 50 pct.

   

  Philip Tietje (V) deltog ikke i behandlingen af sagen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/6425, Sagsinitialer: kesp

  Sagsfremstilling

  I denne sag fremlægges områdefornyelsesprogrammet for Kliplev til godkendelse, og der anmodes om anlægsbevilling og frigivelse af midler til områdefornyelsens proces og gennemførelse. Der anmodes desuden om en omfordeling mellem Udviklingspulje Kliplev og Udviklingspulje Lyreområdet på investeringsoversigten 2020-24.

   

  Programmets tilblivelse

  Forud for udarbejdelsen af områdefornyelsesprogrammet, har der i Kliplev været gennemført en proces for udarbejdelse af et udviklingsperspektiv, som fremlægges som et selvstændigt punkt. Prioritering og vægtning af de fem indsatser i områdefornyelsesprogrammet er sket i samråd med Kliplev Lokalråd i februar og marts 2020.

   

  Programmets indhold

  Områdefornyelsesprogrammet bygger ligesom udviklingsperspektivet på de fire kerneværdier, med mål om at understøtte netop disse i den videre udvikling. Der er prioriteret fem indsatser, der skal bidrage til fremme af Kliplev som et attraktivt landsbysamfund med et stærkt fællesskab, en praktisk og tryg hverdag, tæt på naturen og med gode forbindelser til alt.

   

  For at styrke fællesskabet bliver der lagt særlig vægt på direkte involvering og understøttelse af lokalt drevne initiativer og projekter løbende gennem hele projektperioden. Dette sker gennem puljen, hvor der bliver afsat 1,0 mio. kr. Den højst prioriterede indsats er Rum for Fællesskab, hvor der er afsat 3,2 mio. kr. til etablering af et indendørs bytorv i tilknytning til Kliplev Kultur- og Idrætscenter, der kan rumme byens fællesskaber og skabe rum for uformelle møder.

   

  Indsatsen Landsbyhjerte har til formål at skabe sammenhæng mellem parkeringsarealerne, idrætsområdet og de grønne områder omkring Kliplev Kultur- og Idrætscenter, såvel som i Sø-parken nær skolen. Der er prioriteret 1,2 mio. kr. til Landsbyhjerte. Områdeafgrænsningen løber i denne områdefornyelse langt uden for byskiltet. Det sker for at bringe de mange naturgivne ressourcer i spil. Disse områder kommer blandt andet i spil i indsatsen Landsby- og Naturnetværk. Her er der prioriteret 0,5 mio. kr. til at styrke og forbedre ruterne mellem by og natur.

   

  Områdefornyelsens sidst indsats angår den overordnede infrastruktur, som er stærkt dominerede i Kliplev. Formålet med indsatsen Knudepunktet Kliplev er at skabe grobund for lokale og kommunale initiativer, der kan udnytte det potentiale og løse nogle af de udfordringer, som er i tilstedeværelsen af den overordnede infrastruktur. Der er prioriteret 0,5 mio. kr. til indsatsen.  

   

  Økonomi og afledt drift

  Aabenraa Kommune har på investeringsoversigten i årene 2020-23 afsat 36 mio. kr. til områdefornyelser i Rødekro (12 mio. kr.), Kliplev (8 mio. kr.), Lyreområdet (8 mio. kr.) og Ålandet (8 mio. kr.). Over de seneste to år, er der sket betydelige ændringer af byfornyelsesloven. Ændringer har betydet en ny og anderledes proces for kommunens anmodning om andel i statslige refusion jf. byfornyelsesloven. Kliplev har med et godkendt program mulighed for at opnå statslig refusion gennem landbyfornyelsespuljen, hvor områdefornyelser siden maj 2019 også har været omfattet af kriterierne som refusionsbare udgifter.

   

  For at opnå statsligt refusion på op til 60% af refusionsbare udgifter har Aabenraa Kommune jf. byfornyelsesloven udarbejdet et områdefornyelsesprogram for Kliplev, som skal vedtages.

   

  Der er ikke udarbejdet et områdefornyelsesprogram for Lyreområdet, som er forudsætningen for statslig refusion jf. Byfornyelsesloven. På den baggrund anbefales det, at der sker en omfordeling af de afsatte rådighedsbeløb til Udviklingspulje Kliplev og Udviklingspulje Lyreområdet jf. tabel 1.1

   

  Tabel 1.1: Omfordeling af rådighedsbeløb for Kliplev og Lyreområdet

   

  Lyreområdet (1.000 kr)

  2020

  2021

  2022

  2023

  I ALT

  Afsat Rådighedsbeløb

  4.000

  4.000

   

   

  8.000

  Omfordeling til Kliplev

  -500

   

  500

   

  0

  Nyt Rådighedsbeløb

  3.500

  4.000

  500

   

  8.000

  Kliplev (1.000 kr.)

   

   

   

   

   

  Afsat Rådighedsbeløb

   

  2.000

  2.000

  4.000

  8.000

  Omfordeling til Lyreområdet

  500

   

  -500

   

  0

  Nyt Rådighedsbeløb

  500

  2.000

  1.500

  4000

  8.000

   

  Baggrunden for omfordelingen er, at der på baggrund af en godkendelse af Områdefornyelsesprogrammet for Kliplev vurderes, at der skal afholdes udgifter for ca. 0,5 mio. kr. i 2020. Det er samtidig forventningen, at områdefornyelsesprogrammet for lyreområdet bliver igangsat i 2020.  

   

  Der forventes på baggrund af områdefornyelsesprogrammet for Kliplev at kunne hentes indtægter fra Staten på 4,092 mio. kr. fra Aabenraa Kommunes ramme indenfor landsbypuljen. Der er ikke på investeringsoversigten budgetteret med disse indtægter. Dette betyder, hvis der gives tilsagn på baggrund af programmet, at der kan henføres i alt 4,092 mio. kr. til anlægspuljen, når pengene kan hjemtages forventeligt efter projektets afslutning.

   

  Det anbefales at Vækstudvalget for Land og By bemyndiges til løbende at godkende projektet indenfor den ovenfor beskrevne totalrammen på 8,0 mio. kr.

   

  Afledt drift

  Udgifter til vedligehold af Kliplev by er i dag tilpasset almene standardforhold. Et byfornyelsesprojekt betyder erfaringsmæssigt løsninger af en højere kvalitet, hvilket øger udgifterne til de driftsrelaterede udgifter på vedligehold. Ud fra tidligere erfaringer på byfornyelsesområdet, forventes afledt drift øget. Det er ikke muligt på baggrund af nærværnde program at beregne den afledte drift. Der vil senere i områdefornyelsens planlægning og gennemførelse, blive taget konkret stilling til afledte drift.

  Indstilling

   

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at program for områdefornyelse i Kliplev godkendes,

  at rådighedsbeløb mellem udviklingspuljen Kliplev og Lyreområdet omfordeles efter tabel 1.1,

  at der gives anlægsbevilling til projekt ”Områdefornyelse Kliplev” på 8,0 mio. kr. finansieret af nyt rådighedsbeløb jf. tabel 1.1, som frigives,

  at eventuelle indtægter fra Staten tilføres anlægspuljen under Økonomiudvalget, når midlerne er hjemtaget, 

  at Vækstudvalget for Land og By bemyndiges til løbende at godkende projektet indenfor beskrevne totalramme, og

  at Teknik- og Miljøudvalget tager orienteringen til efterretning.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 04-06-2020

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 16-06-2020

  Anbefales godkendt.

   

  Philip Tietje (V) deltog ikke i behandlingen af sagen.

  Beslutning Byrådet den 24-06-2020

  Godkendt.

   

  Afbud: Kurt Andresen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/12034, Sagsinitialer: klh

  Sagsfremstilling

  Et forslag til Lokalplan nr. 96 Ensted Havn og et forslag til Kommuneplantillæg nr. 7 med en tilhørende miljøvurdering har været offentligt fremlagt i 8 uger fra 2. oktober 2019 til den 27. november 2019.

   

  I høringsperioden er der indkommet 14 høringsforslag til planforslagene. Forvaltningen har sammenfattet bemærkningerne i et høringsnotat af 28. april 2020. Der har, siden høringsperioden sluttede, været gennemført en supplerende høring af risikomyndighederne og der har været møder med en repræsentant for en borgergruppe fra Hostrupskov samt med Aabenraa Havn og EOT om de forslag til ændringer af planforslagene, der indkom i høringen.

   

  På baggrund af de indsendte bemærkninger og de møder, der har været afholdt, samt den supplerende høring af risikomyndighederne, har forvaltningen indarbejdet en indstilling til hver enkelt høringssvar i høringsnotatet.

   

  Høringssvarene omhandlede i hovedtræk områdets anvendelse, bebyggelsens omfang og placering samt ydre fremtræden, fremtidige miljøforhold, beplantningsbælter og trafik. Beboere i de to nærliggende boligområder udtrykte især bekymringer for hvilke typer af virksomheder, der kan placeres i området og ønskede derfor mere præcise angivelser af virksomhedssammensætningen, og hvordan det sikres, at der ikke sker dominoeffekt ved uheld. De havde desuden forslag til begrænsning af bygningshøjden ind mod Hostrupskov.

   

  Aabenraa Havn så gerne mere fleksible regler for omfang, placering og udseende af bebyggelse og vejføringer internt i området. Havnen fandt de nuværende bestemmelser for bindende. EOT ville gerne sikre sig opretholdelse af de driftsvilkår, som deres VVM-tilladelse med tilhørende kommuneplantillæg fra 2014 giver dem. Høringssvarene udtrykker ligeledes modsætninger mellem erhvervsinteressen og beboernes forventninger til områdets fremtidige disponering.

   

  Aabenraa Havn har efter høringsperiodens udløb indgået aftale om køb af Vattenfalls del af Ensted Havn. Dette har ikke umiddelbart givet anledning til ændringer, men gør Aabenraa Havns handlemuligheder for at placere nye virksomheder mere hensigtsmæssigt i forhold miljø og behov for nærhed til kajanlægget.

   

  Vedtages forvaltningens indstilling jf. høringsnotatet, imødekommes en del af høringssvarene, men det medfører også en del justeringer af lokalplanen. I relation til dette ses der at være to muligheder:

   

  1. Planforslagene vedtages endeligt med de indstillede ændringer og offentliggøres.

   

  1. Forslagene vedtages med de indstillede ændringer og sendes i fornyet høring, inden der træffes beslutning om en endelig vedtagelse. Ændringerne i Kommuneplantillæg nr. 7 er ikke særligt omfattende og kan for så vidt vedtages for sig. Lokalplanforslaget fremlægges på ny i 8 uger med en opdateret miljørapport.

   

  Der er udarbejdet en sammenfattende redegørelse efter miljøvurderingslovens § 13. Den sammenfattende redegørelse skal vedtages sammen med planforslagene og offentliggøres sammen med disse. I praksis indsættes redegørelse i det endeligt vedtagne kommuneplantillæg nr. 7, såfremt kun dette vedtages eller i begge endelige planer, hvis de begge vedtages sammen.

   

  Planmæssige forhold

  Ved en endelig vedtagelse opdeles rammeområde 1.1.216.E i fire nye rammeområder i kommuneplanen. Rammeområde 1.1.216.E udlægges til virksomheder i miljøklasse 4-7, rammeområde 1.1.234.E udlægges til virksomheder i miljøklasse 3-5, rammeområde 1.1.235.F og 1.1.236.F udlægges til rekreativt grønt område. Rammeområderne svarer til lokalplanens delområder 1-4.

   

  De dele af det tidligere rammeområde 1.1.216.E, der ligger i landzone, overføres til byzone med den endelige vedtagelse af lokalplan nr. 96.

   

  Med den endelige vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 7 etableres et nyt konsekvensområde efter planlovens § 11a stk. 1 nr. 24 og 25 omkring den nye ramme 1.1.217.E som må anvendes til virksomheder i miljøklasse 4-7. Konsekvensområdet supplerer den nuværende risikozone på 500 meter omkring EOT og det tidligere værk.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at Kommuneplantillæg nr. 7 vedtages endeligt med de tilretninger, som er indstillet i høringsnotat af 28. april 2020 og offentliggøres sammen med den sammenfattende redegørelse, der fremgår af Bilag C i høringsnotatet, og

  at Lokalplan nr. 96 Ensted havn fremlægges på ny i 8 uger med de tilretninger, som er indstillet i høringsnotat af 28. april 2020 og en opdateret miljøvurdering.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 04-06-2020

  1. at anbefales at Kommuneplan nr. 7 fremlægges i offentlig høring sammen med lokalplanforslaget, og

  2. at anbefales godkendt.

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 16-06-2020

  Anbefales godkendt.

   

  Philip Tietje (V) deltog ikke i behandlingen af sagen.

  Beslutning Byrådet den 24-06-2020

  Godkendt således, at høringsfristen fastsættes til 10 uger.

   

  Afbud: Kurt Andresen.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/37557, Sagsinitialer: CEN

  Sagsfremstilling

  Vækstudvalget for Land og By besluttede i oktober og november 2019 at igangsætte lokalplanlægning for grundene på Østerskovvej 36-38, Kollund Østerskov, samt at indkalde idéer og forslag til et kommende kommuneplantillæg for dette område. Forslag til lokalplan nr. 130 og forslag til kommuneplantillæg nr. 33 giver mulighed for at opføre op til 20 boliger som tæt-lav bebyggelse i 2 etager samt et fælleshus. Forslagene regulerer desuden maksimal bebyggelsesprocent, parkeringskrav tilkørselsforhold, etc.

   

  Der har forud for offentliggørelsen af forslag til Kommuneplantillæg nr. 33 været indkaldt ideer og forslag efter planlovens § 23c. Der indkom 18 idéer og forslag. Høringssvarene omhandler blandt andet kvaliteten og karakteren af den rekreative natur og forbindelser i området, tilstanden af Østerskovvej og forhold ved en øget mængde af trafik på strækningen, bebyggelsens tæthed og karakter i samspil med omgivelserne samt bemærkninger til den ny bebyggelses højde og bevaring af udsigten for naboerne. Høringssvarene er behandlet i forbindelse med udarbejdelse af planforslagene.

   

  Forvaltningen har udarbejdet et høringsnotat dateret den 6. april 2020. Høringsnotatet indeholder resumé af høringssvarene samt forvaltningens bemærkninger hertil.

   

  Forslag til Lokalplan nr. 130 er screenet i forhold til, om der skal udarbejdes en miljøvurdering. Screeningen er foretaget i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter. Forvaltningen vurderer ud fra screeningsresultatet, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering. Såfremt der træffes endelig afgørelse om ikke at udarbejde en miljøvurdering, skal denne offentliggøres sammen med planforslagene. En afgørelse om ikke at udarbejde en miljøvurdering kan påklages til Planklagenævnet inden 4 uger fra offentliggørelsen af afgørelsen.

   

  Såfremt Byrådet træffer endelig afgørelse om at godkende forslaget til lokalplan nr. 130, forventes forslaget udsendt i offentlig høring i 4 uger i august og september 2020.

  Planmæssige forhold

  Ejendommen er omfattet af kommuneplanens rammeområde 3.2.009.B, som udlægger det til boligområde åben-lav fritliggende parcelhuse. Mindre offentlige og private servicefunktioner, der ikke er til gene eller bryder med områdets karakter af boligområde. De bebyggelsesmæssige rammer for lokalplanlægningen er maks. 2 etager og en bygningshøjde på maksimalt 8,5 meter. Grundstørrelse er min. 700 m2. Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 30. Bygherre ønsker en bebyggelsesprocent på ca. 40 for den ny bebyggelse.

   

  Området er desuden omfattet af lokalplan 5/43 Boligområde ved Kollund Østerskov, hvis formål det er at sikre områdets fremtidige anvendelse til boligformål, idet området fortsat skal udbygges i åben og lav boligbebyggelse.

   

  Området ligger i byzone og skal forblive i byzone ved ny planlægning.

   

  Området ligger inden for kystnærhedszonen.

   

  Planen er screenet i henhold til Miljøvurderingsloven. Det er ud fra screeningen vurderet, at miljøpåvirkningerne ikke er af et sådant omfang, at der skal udarbejdes en miljøvurdering. Såfremt der træffes afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes miljøvurdering offentliggøres afgørelsen sammen med planforslagene.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orientering om høringssvar tages til efterretning,

  at forslag til Kommuneplantillæg nr. 33 og forslag til Lokalplan nr. 130 Boliger på Østerskovvej, Kollund vedtages og fremlægges i offentlig høring, og

  at der ikke udarbejdes en miljøvurdering af forslag til Kommuneplantillæg nr. 33 og forslag til Lokalplan nr. 130 og at afgørelsen offentliggøres sammen med planforslagene.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 04-06-2020

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 16-06-2020

  Anbefales godkendt.

   

  Philip Tietje (V) deltog ikke i behandlingen af sagen.

  Beslutning Byrådet den 24-06-2020

  Godkendt.

   

  Erwin Andresen deltog ikke i behandling af sagen.

   

  Afbud: Kurt Andresen.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/23348, Sagsinitialer: TWI

  Sagsfremstilling

  Boligkontoret Danmark har på vegne af DVB Syd afdeling 3 fremsendt ansøgning om godkendelse af skema B for renovering/ombygning af almene familieboliger samt kapitaltilførsel og ansøgning om dispositionsfondsfritagelse for boliger beliggende Vestergade 5, Vestergade 5a, Vestergade 7 i Rødekro og Fælleslykkevej 27, Kærsangervej 9, Kærsangervej 46, Lænkebjerg 28, Ryes Møllevej 53 og Vendekobbel 6 beliggende i Haderslev by.

   

  Byrådet behandlede og godkendte skema A, kapitaltilførselssag og dispositionsfondsfritagelse den 19. december 2018.

   

  For Aabenraa Kommune indebærer renoveringen, at Vestergade 5a nedrives til sokkel, hvorefter der genopbygges herpå. Renovering af Vestergade 5 og 7 indebærer blandt andet nyt tag, ydervægge, kælder og fundament samt teknisk anlæg. Der renoveres med nutidige materialer og moderne indretning for at minimere spildareal og sikre fremtidig udlejning. Der nedrenoveres i alt fra 13 familieboliger til 12.

   

  Den samlede anskaffelsessum for boligerne beliggende i Aabenraa Kommune udgør 15,140 mio. kr., hvoraf den støttede del fra Landsbyggefonden udgør 11,140 mio. kr. (skema B) og den ustøttede del udgør 4,000 mio. kr. Der er ingen ændring i anskaffelsessummen i forhold til skema A.

   

  Huslejestigning 

  Den gennemsnitlige husleje forventes at ligge på 812 kr. pr. m2 pr. år ekskl. forbrug efter renovering. Huslejestigningen er godkendt på afdelingsmøde den 12. november 2018. Boligerne er fremadrettet 2, 3 og 4 værelsers boliger, som vil variere fra 52 m2 for den mindste og 100 m2 for den største. Nedenstående er en oversigt over huslejen i boliger beliggende i Rødekro.

   

   

   

  Huslejestigningen er planlagt med differentieret husleje, således at beliggenhed og størrelse af bolig vægtes individuelt og med hensyn til markedslejen.

   

  Dispositionsfondsfritagelse

  I forbindelse med ansøgning om godkendelse af skema A, godkendte Byrådet fritagelse for indbetaling til boligforeningens dispositionsfond på afdelingens udamortiserede lån i forbindelse med renoveringen.

   

   

  Økonomi og afledt drift

  Ved godkendelse af skema A, godkendte Byrådet at stille 100% kommunegaranti for det støttede lån på 11,140 mio. kr. med 50% regaranti fra Landsbyggefonden og 100% kommunegaranti for de ustøttede lån på 4,000 mio. kr.

   

  Samtidig blev det godkendt, at kommunen deltager i kapitaltilførselssag med 0,256 mio. kr., som finansieres af budgettet til grundkapitalindskud. Kapitaltilførselssag anvendes til at nedbringe afdelingens underskud.

   

  For både kommunegaranti og kapitaltilførselssag er der ingen ændringer i skema B i forhold til skema A.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at skema B godkendes.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 04-06-2020

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 16-06-2020

  Anbefales godkendt.

   

  Philip Tietje (V) deltog ikke i behandlingen af sagen.

  Beslutning Byrådet den 24-06-2020

  Godkendt.

   

  Erwin Andresen deltog ikke i behandling af sagen.

   

  Afbud: Kurt Andresen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/19099, Sagsinitialer: AMLU

  Sagsfremstilling

  En ny, tværgående sundhedspolitik for Aabenraa Kommune med titlen ’Sundt liv i trivsel’ samt tilhørende inspirationskatalog og informationspjece om politikken fremlægges hermed til godkendelse.

   

  Baggrund og proces

  Den nye sundhedspolitik er den tredje af sin slags i Aabenraa Kommune siden kommunalreformen i 2007 og afløser den nuværende ’Sundhedspolitik 2012-2020 - Sundhed i vækst og hverdag’.

   

  Som en del af konstitueringsaftalen for byrådsperioden 2018-2021 blev nedsat et § 17, stk. 4-udvalg, der fik til opgave at udarbejde oplæg til en ny tværgående sundhedspolitik. Udvalget har i perioden juni 2018 til december 2019 holdt 10 arbejdsmøder samt gennemført et temamøde i Byrådet om sundhedspolitik og kunne afslutningsvis sende et oplæg til tværgående sundhedspolitik med anbefaling til Social- og Sundhedsudvalget.

   

  Social- og Sundhedsudvalget drøftede oplægget i sit møde den 15. januar 2020 og besluttede at sende det i høring i de øvrige fagudvalg, fagforvaltninger, rådgivende organer m.v. Høringssvarene og udvalgets ønsker til justeringer af oplægget blev drøftet på et temamøde den 22. april 2020.

   

  På baggrund af input i høringssvarene og Social- og Sundhedsudvalgets tilbagemeldinger har Social & Sundhed tilrettet oplægget til sin endelige form, så det nu består i en politik, et inspirationskatalog og en informationspjece, alle vedlagt som bilag.

   

  Indhold i politikken

  Politikken opstiller en sundhedspolitisk vision: Aabenraa Kommune vil være et sundt og aktivt fællesskab for alle, der er kendt for lighed i sundhed, en markant forbedring af den fysiske sundhedstilstand i kommunen og en markant forbedring af borgernes mentale sundhed og trivsel. De værdier og principper, som sundhedspolitikken skal bygge på, slås fast.

   

  Politikken opstiller målsætninger inden for de 9 fokuspunkter, der opstår i kombinationen af de tre spor ’fysisk sundhed’, ’mental sundhed’ og ’samarbejde om sundhed’ med de tre overordnede ambitioner om, at Aabenraa Kommune vil skabe gode rammer for sundhed, fremme at kommunens borgere lever sundt og aktivt og hjælpe dem, når de rammes af sygdom.

   

  Dernæst beskrives udgangspunktet for at arbejde med sundhed i Aabenraa Kommune:

  • De lovgivningsmæssige krav
  • Synet på sundhed som både et mål i sig selv og en ressource, der kan fremme andre gode formål såsom læring, beskæftigelse og deltagelse i kulturlivet
  • Den utilfredsstillende sundhedstilstand for borgerne i Aabenraa Kommune, som Sundhedsprofilen viser.   

   

  Politikken afsluttes af afsnittet ’Fra politik til praksis’, hvor det beskrives, at politikken skal implementeres gennem temahandleplaner, der går på tværs af politiske fagudvalg, og som skal nedbryde sundhedspolitikkens fokuspunkter til mål og indsatser og angive en tidsramme for arbejdet.

   

  Indhold i inspirationskataloget og informationspjecen

  Inspirationskataloget beskriver inden for rammen af de 9 fokuspunkter i politikken en række konkrete handlinger og indsatser, der kan medvirke til at nå politikkens målsætninger.

   

  Informationspjecen viser illustrationen ’Model for Aabenraa Kommunes sundhedspolitik’, der giver et overblik over politikkens opbygning, og på en enkelt tekstside gives et kort resumé af politikkens indhold. Det er tanken, at pjecen kan foldes og fremstå i A5-format.

  Høring/udtalelse

  I høringsbrevet stillede Social- og Sundhedsudvalget 3 spørgsmål til høringsparterne:

   

  • Hvor lang en gyldighedsperiode bør den kommende sundhedspolitik have?
  • Skal politikken alene udtrykke holdninger og ambitioner, eller skal den også beskrive mulige handlinger, og hvis ja til dette, hvor ambitiøs skal politikken så være?
  • Hvordan bør den tværgående sundhedspolitik implementeres?

   
  Flere af høringssvarene fremhæver på den ene side behovet for tid til at implementere politikkens målsætninger og på den anden side behovet for at kunne tage højde for udvikling over tid. Kultur- og Fritidsudvalget pegede specifikt på behovet for at justere politikken ved nye sundhedsprofiler. På den baggrund har Social- og Sundhedsudvalget besluttet, at sundhedspolitikken ikke skulle have en ’udløbsdato’, men at den skal opdateres og evalueres én gang i hver byrådsperiode, når der foreligger resultater fra en ny sundhedsprofil-undersøgelse.

   

  Flere af de politiske fagudvalg svarer, at politikken alene bør udtrykke holdninger og ambitioner, dog bør den være ambitiøs og række ud over de indsatser, der gennemføres i dag. Børne- og Uddannelsesudvalget pointerer, at politikken skal beskrive ‘hvorfor, men ikke hvordan’, jf. Aabenraa Kommunes princip om central styring og decentral ledelse. På den baggrund har Social- og Sundhedsudvalget besluttet, at den del af § 17, stk. 4-udvalgets oplæg til sundhedspolitik, der indeholdt konkrete forslag til handlinger og indsatser, skulle udskilles i et inspirationskatalog.

   

  Ingen af høringssvarene forholder sig negativt til den mulighed for tema-handleplaner, der skitseres i høringsbrevet, flere forholder sig positivt. Kultur- og Fritidsudvalget har flere konkrete forslag til temaer, bl.a. bevægelse og frivillighed og foreslår desuden, at der prioriteres økonomi til den enkelte tema-handleplan, der skal indeholde målbare mål. På den baggrund har Social- og Sundhedsudvalget besluttet, at implementering af politikken beskrives som i afsnittet ’Fra politik til praksis’.

   

  En række af høringsparterne har givet input og bemærkninger til specifikke afsnit i politikken. Social & Sundhed har så vidt muligt indarbejdet indholdet i disse høringssvar i det endelige udkast.

   

  De samlede høringssvar samt protokollen fra 17.4-udvalgets sidste møde er vedlagt som bilag.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at Sundhedspolitikken ’Sundt liv i trivsel’ samt det tilhørende inspirationskatalog og informationspjecen godkendes.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 03-06-2020

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 16-06-2020

  Anbefales godkendt.

   

  Philip Tietje (V) deltog ikke i behandlingen af sagen.

  Beslutning Byrådet den 24-06-2020

  Godkendt.

   

  Afbud: Kurt Andresen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/55074, Sagsinitialer: HHEN
 • Udskriv
  Sagsid.: 20/18183, Sagsinitialer: EKA
 • Udskriv
  Sagsid.: 20/17314, Sagsinitialer: JFH
 • Udskriv
  Sagsid.: 20/17223, Sagsinitialer: JFH
 • Udskriv
  Sagsid.: 20/5337, Sagsinitialer: EKA
 • Udskriv
  Sagsid.: 20/328, Sagsinitialer: HHEN