Beslutningsprotokol

tirsdag den 11. august 2020 kl. 15:30

Mødested: Lokale 412, Skelbækvej
Udvalg: Økonomiudvalget
Medlemmer: Thomas Andresen, Kirsten Nørgård Christensen, Philip Tietje, Lars Kristensen, Erwin Andresen, Ejler Schütt, Arne Leyh Petersen, Karsten Meyer Olesen, Povl Kylling Petersen, Jan Riber Jakobsen, Erik Uldall Hansen
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 20/480, Sagsinitialer: kae

  Beslutning Økonomiudvalget den 11-08-2020

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/480, Sagsinitialer: kae

  Sagsfremstilling

   

  • Opkrævning af grundejerbidrag
  • Opfølgning på TV-udsendelse om omsorgssvigt
  • Orientering om flytning af Tour de France til 2022

  Beslutning Økonomiudvalget den 11-08-2020

  Orientering om

  • Opkrævning af grundejerbidrag
  • Opfølgning på TV-udsendelse om omsorgssvigt 
  • Flytning af Tour de France fra 2021 til 2022
  • Status på COVID19 og hændelser henover sommeren
  • Grundsalg 
  • Hjemsted for Brand & Redning i Tinglev
  • Vandkunsten
 • Udskriv
  Sagsid.: 20/2937, Sagsinitialer: GES

  Sagsfremstilling

  I denne sag orienteres om Brand & Redning Sønderjylland budget for 2021-2024.

   

  Beredskabskommissionen har på mødet den 3. juni vedtaget budgettet for 2021.

   

  Jf. vedtægterne har Beredskabskommissionen kompetence til at vedtage budgettet, hvorfor budgettet på Aabenraa Kommunes drifts- og anlægsbidrag alene fremlægges som en efterretningssag. 

   

  Det fremsendte budget viser et driftsbudget på i alt 33,746 mio. kr. og et anlægsbudget på i alt 3,631 mio. kr.

  Budgettet er fremskrevet med KL’s pris- og lønfremskrivning.

   

  Udgifterne finansieres af et drift- og anlægsbidrag fra de 3 ejer-kommuner Tønder, Haderslev og Aabenraa.

  Ifølge vedtægterne hæfter kommunerne for eventuelle merforbrug for Brand & Redning Sønderjylland.

   

  Aabenraa kommunes andel udgør i alt 14,473 mio. kr. og heraf udgør driftsbidraget 13,067 mio. kr. og anlægsbidraget udgør 1,406 mio. kr.

   

  Brand & Redning Sønderjyllands budget for 2021 svarer til det beløb, der er indarbejdet i spillerum 4 i Aabenraa Kommunes budgetbidrag for 2021-2024.

   

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at drifts- og anlægsbudgettet for Brand & Redning Sønderjylland for 2021 – 2024 tages til efterretning.

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 11-08-2020

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/2937, Sagsinitialer: GES

  Sagsfremstilling

  Denne sag vedrører forslag til tekniske korrektioner til budget 2021-2024.

  Tekniske korrektioner indarbejdes i budgetrammen i henhold til ”Retningslinjer for tekniske korrektioner”.

   

  Der indarbejdes følgende typer af tekniske korrektioner:

  • Demografiændringer
  • Periodeforskudte ændringer
  • Mindreforbrug regnskab 2019
  • Fejl og mangler
  • Pris- og løn ændringer
  • Barselsudligning

   

  Demografiændringer indarbejdes for områderne, skoler, dagtilbud, ældre, PPR, Sundheds- og børnetandpleje. Udgifterne reguleres med en takst samt ændringer i forhold til IM’s befolkningsprognosen fra maj 2020.

  Demografiændringen i forhold til budget 2020 udgør følgende ændring af budgetrammen:

   

   

   

  Ændringen vedr. ældreområdet er placeret i en pulje under økonomiudvalget, øvrige ændringer er reduceret i budgetrammen på udvalgsområderne.

   

  Periodeforskudte ændringer vedr. udgifter til valg, medarbejderfest og IT licensfornyelse i 2024. I det medarbejderfesten i 2020 er udskudt til 2021 som følge af COVID19 drøftes det med HMU at flytte de afsatte budgetbeløb i 2022 og 2024 tilsvarende.

   

  Fejl og mangler vedr. ændringer i renter, afdrag og garantiprovisioner, tjenestemandspension på skoler, afledt drift, flexjobspulje samt en række andre mindre korrektioner.

   

  Hertil kommer at mindreforbruget fra regnskab 2019 på 4,1 mio. kr. er afsat som en pulje til prioritering i budget 2021.

   

  I bevillingskontrollen pr. 31/3-20 blev det godkendt at hæve barselsudligningspuljen, i budget 2021 og frem. Puljen til barselsudligning er hævet med 4,5 mio. kr. der er finansieret ved en nedjusteringer af lønfremskrivning med 0,2% samt 0,5 mio. kr. fra mindreforbruget vedr. tjenestemandspensioner.

   

  Pris og lønændringer reguleres svarende til KL udmelding jf. økonomiaftalen. Der er korrigeret for de ændrede pris fra 2019 til 2020 i rammen for 2021.

  Lønstigningen er nedjusteres med 0,2% fra 2021, der finansierer stigninger i de forventede udgifter til barseludligning.

  Der er afsat en p/l pulje i budget 2022-2024 svarende til stigning på 2,1% jf. KL’s vejledning. 

   

   

  Økonomi og afledt drift

   1.000 kr.

  2021

  2022

  2023

  2024

  Spillerum 2 kassetræk

   75.565

  118.964 

   152.574

  152.574 

   

   

   

   

   

  Demografipulje spillerum 2

  -10.444

  -10.444

  -10.444

  -10.444

  Ændring jf. prognose maj 20

  1.512

  1.512

  1.512

  1.512

  Demografiændring 2020-2021

  8.922

  8.922

  8.922

  8.922

   

   

   

   

   

  Periodeforskudte, drift

  0

  0

  0

  3.617

  Regnskab 2019 mindreforbrug

  4.100

   

   

   

  Fejl og mangler, drift

  -347

  -395

  -647

  935

  Fejl og mangler, renter

  -336

  -181

  12

  17

  Fejl og mangler,  afdrag

  13

  146

  132

  -947

  Barselsudligning

  4.500

  4.500

  4.500

  4.500

  Tjenstemandspensioner

  -500

  -500

  -500

  -500

  Pris og lønændringer, drift

  -36.297

  -42.912

  -50.417

  34.645

  Pris og lønændringer, finans.

  32.297

  38.912

  46.417

  -38.645

   

   

   

   

   

  Ændringer i alt

  3.430

  -430

  -503

  3.622

  Spillerum 3 kassetræk

  78.565

  118.534

  152.071

  156.196

   

  De tekniske korrektioner indarbejdes i spillerum 3 før ændringer som følge af økonomiaftalen.

   

  Indstilling

  Direktionen indstiller,

  at tekniske korrektioner, jf. bilag, indarbejdes i budget 2021-2024.

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 11-08-2020

  Godkendt.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/2937, Sagsinitialer: GES

  Sagsfremstilling

  Regeringen og KL indgik den 29. maj 2020 aftale om kommunernes økonomiske rammer for 2021. Denne sag indeholder resultatet af økonomitalen.

   

  Økonomiaftalens konsekvenser

  Økonomiaftalen indeholder:

  • Et løft på netto 1,5 mia. kr. til styrket velfærd
  • Aftale om reform af tilskuds og udligningssystemet medfører ekstra statslig finansiering på op til 6,5 mia. kr. i 2021
  • Anlægsrammen forhøjes med netto 2,6 mia. kr. i forhold til 2020 og udgør 21,6 mia. kr.

   

  Det samlede resultat af økonomiaftalen påvirker kassebeholdningen positivt med 119 mio. kr. i 2021. Forbedringen er et resultat af Aftale om ny tilskuds- og udligningsreform.


  Budgettering af indtægtssiden tager udgangspunkt i statsgarantien. Der er fremsendt en ansøgning til § 16 tilskudspuljen. Svaret herpå kendes først i slutningen af august. Der er modtaget tilskud efter §17 på 21,8 mio. kr. i 2021. Tilskuddet er indregnet som en risikobaseret indtægtspulje i overslagsårene med 21,8 mio. kr. årligt.

   

  Demografiændringer fra 2020-2021 på ældre, skole og dagtilbudsområdet udgør i alt netto 8,9 mio. kr. i merudgift jf. de tekniske korrektioner i spillerum 3. Heraf tilføres ældreområdet i alt 17,7 mio. kr. hvilket er 3,3 mio. kr. mere end Social- og Sundhedsudvalgets budgetbidrag.

   

  Demografivæksten på netto 8,9 mio. kr. finansieres af den årlige aftalevækst der i økonomiaftalen for 2021 udgør 15 mio. kr. Der resterer herefter 6 mio. kr., der kan anvendes til driftsprioriteringer i 2021-2024. Hertil kommer mindreforbruget fra regnskab 2019 på 4,1 mio. kr., der er indarbejdet som en pulje og kan ligeledes anvendes til engangsprioriteringer i 2021.

   

  I aftalen med Regeringen og KL indgår, at kommunerne kan frigøre ressourcer ved at reducere forbruget af eksterne konsulenter med 0,5 mia. kr. i 2021 stigende til 1 mia. kr. i 2025, der kan anvendes til prioriteringer. Der er dog en anerkendelse af, at det er forskelligt fra kommune til kommune, hvor meget der kan frigøres ved at reducere konsulentudgifter.

  Der er ikke foretaget en reduktion af budgettet til eksterne konsulenter, der er særskilt udarbejdet en oversigt over konsulentydelser jf. særskilt sag.

   

  På anlægsrammen er der indregnet en pulje på 26 mio. kr. i 2021, der kan anvendes til anlægsprioriteringer.

   

  Følgende forudsætninger er indregnet i spillerum 4:

  • Uændrede skatter
  • Indtægterne svarer til statsgarantien
  • Aftaleløft på drift og anlæg jf. nedenstående til prioritering
  • Konsekvenser af lov og cirkulæreprogrammet samt aktstykkets ændringer
  • Aftaleniveauet for Kommunal Medfinansiering (KMF) samt
  • Ændringer i aftaleniveauet for budgetgarantien for overførselsindkomster

   

  Der er i aftalen tre lånepuljer til anlægsinvesteringer. Svar på ansøgningen forventes først ultimo august og vil påvirke budgettet til låneoptagelse i 2022.

   

  Der er i aftalen en tilskudspulje til skattestigninger samt to tilskudspuljer til skattenedsættelser. Der kan årligt højst tildeles et tilskud til skattenedsættelser, svarende til den tildelte ramme til forhøjelser samme år. Kommuner med skatteprocent over 26,3% vil forlods blive prioriteret til puljen vedr. skattenedsættelser, mens kommuner med tab på udligningsreform prioriteret i pulje til skatteforhøjelser.
  Der er ansøgningsfrist til skatteforhøjelsespuljen den 20. august, mens der er ansøgning til skattenedsættelsespuljerne den 4. september.

   

  Puljer til prioriteringer

  Som resultat af økonomiaftalen vil der være følgende puljer til prioritering, der er indarbejdet i spillerum 4:

  (1.000 kr.)

  2021

  2022-2024

  Driftspulje

  10.178

  6.078

  Regnskab 2019 - engangsdrift

  4.100

  0

  Aftale løft økonomiaftale 2021

  15.000

  15.000

  -         Heraf anvendt til demografi

  -8.922

  -8.922

   

  I spillerum 4 udgør anlægspuljen, der ikke er disponeret følgende:

  (1.000 kr.)

  2021

  2022

  2023

  2024

  Anlægspulje

  26.000

  7.414

  62.494

  113.494

   

  Overholdelse af den økonomiske politik 

  Jf.  den økonomiske politik for 2020-2023 kan det aftales, at der laves isolerede investeringstiltag, som over en 4 årig periode balancerer, og som ikke indregnes i målsætningerne for driftsresultat og kassepåvirkning.

   

  Spillerum 4, som indeholder resultatet af økonomiaftalen overholder den økonomiske politik og medfører følgende råderum til disponering:

   

  (1.000 kr.)

  2021

  2022

  2023

  2024

  Overskud ordinær drift

  79.037

  37.967

  13.932

  13.415

  Kassetræk

  42.251

  11.324

  -12.643

  -12.081

  += mindreforbrug  -= merforbrug

   

  Service og anlægsrammen jf. aftalen

  Aabenraa Kommunes andel af service- og anlægsrammen jf. KL’s udmelding sammenholdt til spillerum 4 udgør følgende;

   

  Budget 2021

  Udmeldt/incl. Aftaleløft

  Budget spillerum 4

  Forskel

  Serviceramme

  2.792.000

  2.771.000

  22.000

  Anlægsramme

  217.000

  128.000

  89.000

  += mindreforbrug  -= merforbrug

   

  Der er en realvækst på serviceudgifterne på -0,06 % fra 2020 til 2021 eller -0,02 % pr. indbygger.

  Faldet skyldes primært at der i budget 2020 blev indarbejdet en række engangsønsker alene for 2020.

   

   

  Udfordringer

  Der er en række udfordringer som ikke er indregnet i spillerum 4:

  • FM puljen ca. 6 mio. kr.
  • Statsrefusionsordningen på særligt dyre enkeltsager på Social og Sundhedsudvalget samt Børn og Undervisningsudvalget svarende til ca. 9 mio. kr.
  • Udgifter til overførselsindkomster i Arbejdsmarkedsudvalget svarende til ca. 11,3 mio. kr. i 2021 og 15 mio. kr. i 2022-2024

   

  Det anbefales, at udfordringen vedr. overførselsudgifter på 11,3 mio. kr.  årligt og udfordringen vedrørende særlig dyre enkeltsager på 9 mio. kr. årligt der begge har teknisk karakter indarbejdes i et spillerum 5, som er udgangspunktet for budgetseminaret jf. særskilt bilag.

   

  Det anbefales, at udfordringen vedrørende FM puljen håndteres på budgetseminaret.

  Økonomi og afledt drift

  Spillerum 4B Økonomiaftalen:

   

  Spillerum 4 B Økonomiaftale

  2021

  2022

  2023

  2024

  Indtægter

  -4.165.029

  -4.219.375

  -4.289.091

  -4.377.058

  Driftsudgifter incl. renter

  4.005.992

  4.081.408

  4.155.159

  4.243.643

  Resultat af ordinær drift

  -159.037

  -137.967

  -133.932

  -133.415

  Anlæg incl. jordforsyning

  118.297

  100.000

  120.000

  120.000

  Resultat

  -40.740

  -37.967

  -13.932

  -13.415

  Netto lån (låneoptagelse/afdrag)

  8.507

  26.661

  26.593

  25.514

  Finansforskydninger

  -18

  -18

  -18

  -18

  Påvirkning kassebeholdning

  -32.251

  -11.324

  12.643

  12.081

  Forventet kassebeholdning ult. 2020

  -164.000

   

   

   

  Investeringsstrategier m.m.

  -8.536

  -6.355

  -4.448

  0

  Forventet ult. Kassebeholdning.

  -204.787

  -222.466

  -214.271

  -202.190

  + = udgifter/kassetræk/merforbrug

  -= indtægter/kasseopsparing/mindreforbrug

   

  Resultatet af økonomiaftalen, som tilfører flere indtægter til kommunen giver en forbedring af resultat af ordinær drift for alle årene. Spillerummet overholder den økonomiske politiks måltal i 2021 og frem bortset fra påvirkningen af kassebeholdningen fra 2023.

   

  Resultatet af økonomiaftalen giver en række handlemuligheder til finansiering af udfordringer, nedbringelse af gæld samt nye drifts- og anlægsforslag.

   

  I nedenstående spillerum 5 er udfordringerne vedr. overførselsindkomster og særlig dyre enkeltsager indarbejdet.
   

  Spillerum 5B incl. Udgangspunktet for budgetseminaret.

   

  Spillerum 5B incl.udfordringer

  2021

  2022

  2023

  2024

  Indtægter

  -4.165.029

  -4.219.375

  -4.289.091

  -4.377.059

  Driftsudgifter incl. renter

  4.026.327

  4.101.743

  4.175.494

  4.263.979

  Resultat af ordinær drift

  -138.702

  -117.632

  -113.597

  -113.080

  Anlæg incl. jordforsyning

  118.297

  100.000

  120.000

  120.000

  Resultat

  -20.405

  -17.632

  6.403

  6.920

  Netto lån (låneopt./afdrag)

  8.507

  26.661

  26.593

  25.514

  Finansforskydninger

  -18

  -18

  -18

  -18

  Påvirkning kassebeholdning

  -11.916

  9.011

  32.978

  32.416

  Forventet kassebeholdning ult. 2020

  -164.000

   

   

   

  Investeringsstrategier m.m.

  -8.536

  -6.355

  -4.448

   

  Forventet ult. Kassebeholdn.

  -184.452

  -181.796

  -153.267

  -120.851

   

   

  Indstilling

  Direktionen indstiller,

  at de økonomiske konsekvenser af økonomiaftalen, jf. budgetnotatet note 1-14, indarbejdes i budgetbidraget,

  at Lov og cirkulæreændringer for 2021-2024 udmøntes på bevillingsområder jf. bilag,

  at udfordringen vedr. overførselsudgifter og særlig dyre enkeltsager på i alt 20,3 mio. kr. indarbejdes i spillerum 5, der er udgangspunktet for budgetseminaret,

  at udfordringen vedr. FM puljen håndteres på budgetseminaret, og

  at de yderligere demografimidler der tilføres ældreområdet på 3,3 mio. kr. fastholdes på Social- og Sundhedsudvalgets budgetramme til prioritering

  Beslutning Økonomiudvalget den 11-08-2020

  Godkendt.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/22110, Sagsinitialer: BBJ

  Sagsfremstilling

  Økonomiudvalget og HMU besluttede i 2017, at der skal afholdes to årlige dialogmøder.

   

  Der var planlagt møde mellem HMU og ØK i april måned 2020, men dette møde blev aflyst som følge af Corona-krisen.

   

  Her følger oplæg til dagsorden for dialogmøde mellem Økonomiudvalget og HMU den 18. august 2020.

   

  Staben har udarbejdet oplægget til dagsordenen med baggrund i emner, som medarbejdersiden i HMU ønsker at drøfte med politikerne.

  Oplægget forelægges Økonomiudvalget og medarbejdersiden i HMU for yderligere input til emner.

   

   

  Udkast til dagsorden

   

  1. Dialog om næste års budget

   

  Økonomiudvalget og HMU drøfter næste års budget

   

  1. Administration af kørselsbemyndigelse

   

  De nuværende retningslinjer for befordring har været gældende siden 1. januar 2014. Retningslinjerne er senest revideret og godkendt i HMU den 30. maj 2018.

   

  Byrådet besluttede som en del af budget 2014 en budgetreduktion på 3,7 mio. kr. på befordringsgodtgørelse for ansatte, der anvender egen bil/motorcykel til tjenestekørsel. De 3,7 mio. kr. var 75% af besparelsespotentialet for besparelsen på befordring. Fordelingen af besparelserne skete efter de enkelte arbejdspladsers forbrugsmønster af befordringsgodtgørelse i 2012.

   

  Udgangspunktet er, at den enkelte arbejdsplads stiller tjenestebil til rådighed for de ansatte. Der er mulighed for at aftale kørsel i egen bil med befordringsgodtgørelse til lav takst og mulighed for i særlige tilfælde at give kørselsbemyndigelse til kørsel i egen i bil med befordringsgodtgørelse til høj takst.

   

  Det er lederen, der under hensyntagen til den konkrete situation vurderer, hvad der er mest hensigtsmæssigt inden for den økonomiske ramme.

   

  Medarbejdersiden i HMU oplever administrationen af kørselsgodtgørelsen til høj og lav takst som meget forskellig, hvorfor ordningen i praksis er uigennemskuelig i forhold til hvilke fagområder og medarbejdere, der får høj og/eller lav takst.

   

  Direktionen er enig i, at den nuværende model betyder, at hovedparten kører til lav takst mens nogle kører til høj takst.

   

  Dette giver anledning til en oplevelse af uretfærdighed. Direktionen ser gerne at modellen laves om så man enten vælger den model der oprindeligt blev foreslået hvor alle kører til lav takst eller man går tilbage til den oprindelige model hvor udgangspunktet er, at man kører til høj takst.

   

  1. Trivselsordningen

   

  Budgettet til Trivselsordningen var i 2019 1,270 mio. kr. HMU besluttede, som en del af indsatserne til nedbringelse af sygefraværet den 25. september 2019, at der i 2020 skulle overføres yderligere 265.000 kr. indenfor HMU’s budget til Trivselsordningen.

   

  I 2019 var forbruget på Trivselsordningen 1,757 mio. kr.

   

  I 2020 er budgettet til Trivselsordningen 1.566.753 kr. HMU besluttede på mødet den 23. juni 2020, at der overføres 257.000 kr. fra den aflyste DHL stafet til Trivselsordningen, så der i alt er 1,824 mio. kr. i 2020.

   

  Forbruget pr. 31. maj 2020 er 0,958 mio. kr. Det er især de individuelle samtaler som har et større træk end forventet. Såfremt forbruget i resten af året svarer til de første 5 måneder, vil midlerne i ordningen være brugt i starten af september måned 2020.

   

  4.  Eventuelt.

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at oplægget og evt. tilføjelser til dagsorden til dialogmødet mellem Økonomiudvalget og HMU drøftes.

  Beslutning Økonomiudvalget den 11-08-2020

  Godkendt.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/17224, Sagsinitialer: ema

  Sagsfremstilling

  Informationssikkerhedspolitikken, som første gang er udarbejdet i 2012, revideres hvert andet år ved behandling i Økonomiudvalget. Politikken definerer standarden for sikkerhedsarbejdet ved Aabenraa Kommune.

  Som offentlig myndighed har vi dagligt berøring med en lang række personfølsomme data. Informationssikkerhedspolitikken sætter rammen for at sikre, at vi behandler borgernes data forsvarligt

   

  Det operationelle ansvar for den daglige styring er placeret hos IT- og digitaliseringschefen, der fungerer som daglig sikkerhedsleder og som databeskyttelsesrådgiver. Her sikres det, at aktiviteter, standarder, retningslinjer, kontroller og foranstaltninger gennemføres og efterleves. Brud på sikkerheden håndteres og indberettes til Datatilsynet.

   

  Informationssikkerhedspolitikken og de dertil knyttede regler er et gennemgående emne, når revisionen gennemfører den årlige IT-revision.

   

  Politikken dannes i et standard informationspolitik værktøj på baggrund af standarden ISO 27001. Da der hverken er sket ændringer i ISO standarden eller organisationen vedrørende sikkerhedsarbejdet, har revision af Informationssikkerhedspolitikken i denne omgang ikke givet anledning til ændringer.

   

  I 2019 er der gennemført en awareness kampagne, hvor en meget stor del af kommunens medarbejdere via E-learning har udviklet kompetencer og opmærksomhed på IT-sikkerhed. Nye medarbejdere introduceres hertil ved ansættelse, og der planlægges nye awareness initiativer i efteråret 2020.

  Lovgrundlag

  ISO 27001

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at Informationssikkerhedspolitik 2020 godkendes.

  Beslutning Økonomiudvalget den 11-08-2020

  Godkendt.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/21737, Sagsinitialer: kae

  Sagsfremstilling

  Kommunaldirektørkredsen igangsatte den 11. juni 2019 en proces om samarbejdet mellem de fire sønderjyske kommuner og kommunernes bidrag til de tværkommunale samarbejder. På baggrund heraf er der udarbejdet en oversigt over de fire kommuners økonomiske bidrag til samarbejdet samt antallet af leverede medarbejdertimer.

   

  På mødet den 11. marts 2020 fik Det Sønderjyske Koordinationsudvalg præsenteret tre modeller for det fremtidige samarbejde. Koordinationsudvalget drøftede modellerne, og kommunaldirektørkredsen fik til opgave at udarbejde et beslutningsoplæg.

   

  Koordinationsudvalget har den 9. juni 2020 godkendt Kommunaldirektørkredsens beslutningsoplæg om et modificeret pris- og lønfremskrivningsstop, samt at beslutningsoplægget sendes til behandling i de respektive Byråd med henblik på endelig godkendelse.

   

  Beslutningsoplægget er, at der gennemføres et modificeret pris- og lønfremskrivningsstop svarende til 250.000 kr. i 2021 stigende til 500.000 kr. i 2022 og frem. Det gælder for følgende samarbejder:

   

  • Region Sønderjylland-Schleswig
  • Kulturaftale Sønderjylland-Schleswig
  • Udviklingsråd Sønderjylland (URS)
  • Museum Sønderjylland
  • Destination Sønderjylland
  • Fælles Sønderjyske Anliggender
  • Det Sønderjyske Kulturkoordinationsudvalg
  • Fælles Strategisk Energiplanlægning

  Økonomi og afledt drift

  Der er udarbejdet en oversigt, som viser konsekvenserne af det modificerede pris- og lønfremskrivningsstop for de enkelte fora samt for de fire sønderjyske kommuner.  Det er foretaget en periodisering af hensyn til gældende kontrakter og dels en yderligere fundet reduktion for Region Sønderjylland-Slesvig på 66.668 kr. årligt.

   

  Det betyder for Aabenraa Kommune en reduktion i bidraget på 21.640 kr. i 2021, 82.486 kr. i 2022 og 153.653 kr. i 2023 og frem.

   

  Oversigten er vedlagt som bilag.

   

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at beslutningsoplægget godkendes.

  Beslutning Økonomiudvalget den 11-08-2020

  Godkendt.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/47371, Sagsinitialer: CEN

  Sagsfremstilling

  Byrådet besluttede den 26. februar 2020 at sende Forslag til Lokalplan nr. 129 i offentlig høring. Lokalplanen sikrer den langsigtede udvikling af Aabæk Efterskole og giver mulighed for at opføre nye bygninger samt mulighed for at udvide udvalgte eksisterende bygninger tilhørende skolen, der ligger ved Jørgensgård Skov, Aabenraa.

   

  Der har været offentlig høring af forslag til Lokalplan nr. 129 Aabæk Efterskole i 6 uger fra den 11. marts 2020 - 22. april 2020. Ved høringsperiodens afslutning havde Kultur, Miljø & Erhverv modtaget 1 høringssvar.

   

  Høringssvaret omhandler potentielle lydgener fra en husstandsvindmølle samt dennes indvirkning på dyrelivet og det nærmeste Natura2000 område. Høringssvaret giver anledning til, at lokalplanen ikke skal rumme mulighed for etablering af en husstandsvindmølle og giver dermed anledning til at ændre den endelige plan.

   

  Forvaltningen har udarbejdet et høringsnotat dateret den 5. maj 2020. Høringsnotatet indeholder resumé af høringssvaret, forvaltningens bemærkninger hertil og indstilling til beslutning.

  Planmæssige forhold

  De eksisterende bygninger på ejendommen matr.nr. 2340 er omfattet af lokalplan N14

  fra 1999, der fastlægger områdets anvendelse til undervisningsformål og giver mulighed for nybyggeri. Den hidtidige lokalplan er stort set udnyttet, og fremtidige udviklingsmuligheder kræver tilvejebringelse af en ny lokalplan for området.

   

  Ejendommen er omfattet af kommuneplanens rammeområde 1.9.009.D, som udlægges til område med offentlige formål, specifikt til uddannelsesinstitutioner, efterskole og lign. offentlige formål og jordbrugsformål. Kommuneplanen fastlægger maksimal bebyggelsesprocent til 11,5 og maksimal bygningshøjde til 10,1 m, etageantal højst 1½. Den ny lokalplan er, med maksimal bygningshøjde på 12,5 meter og øget bebyggelsesprocent, ikke i overensstemmelse med kommuneplanen, og der skal udarbejdes kommuneplantillæg.

   

  Området ligger i landzone og skal forblive landzone ved ny planlægning. Den ny lokalplan opfylder kravene for landzonetilladelser og vil dermed opnå bonusvirkning for udvalgte elementer.

   

  Området ligger inden for kystnærhedszonen og er omgivet af værdifuldt kystlandskab. Det vurderes, at den visuelle påvirkning af kystlandskabet ikke er væsentligt.

   

  Planen er screenet i henhold til miljøvurderingsloven. Det er ud fra screeningen vurderet, at miljøpåvirkningerne ikke er af et sådant omfang, at der skal udarbejdes en miljøvurdering. Byrådet besluttede i forbindelse med vedtagelsen af planforslagene, at der ikke udarbejdes

  miljøvurdering af disse efter Lov om Miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter. Afgørelsen kunne påklages inden 4 uger fra offentliggørelsen af Byrådets afgørelse. Der er ikke klaget over Byrådets afgørelse.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at orientering om høringssvar tages til efterretning,

  at lokalplanen ikke skal rumme mulighed for etablering af en husstandsvindmølle, og

  at Kommuneplantillæg nr. 32 og Lokalplan nr. 129 Aabæk Efterskole vedtages endeligt.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 14-05-2020

  Udsat.

   

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 25-06-2020

  1. at anbefales godkendt,

  2. at afvist idet lokalplanen skal rumme mulighed for en husstandsmølle i henhold til visualiseringen i bilaget ”notat om husstandsmølle”, og

  3. at anbefales godkendt.

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 11-08-2020

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/8498, Sagsinitialer: SHA

  Sagsfremstilling

  Salus Boligadministration har på vegne af Kolstrup boligforening afdeling 15 fremsendt ansøgning om godkendelse af skema C for etape I renoveringsprojekt.

   

  Byrådet har i oktober 2009 godkendt skema B med en støttet anskaffelsessum på 32,174 mio. kr. og en ustøttet anskaffelsessum på 12,872 mio. kr. 

   

  I forhold til skema B er anskaffelsessummen i skema C blevet ca. 2,968 mio. kr. højere og fordeler sig således:

   

  Oversigt over udvikling i skema A, B, C for den støttede del

  (i mio.kr.)

  Omkostninger

  Skema A

  Skema B

  Skema C

  Håndværkerudgifter – Bygningsdele

   

  26,222

  27,170

  Andre håndværkerudgifter

   

  0,522

  0,782

  Omkostninger

   

  5,280

  7,160

  Gebyrer

   

  0,150

  0,030

  Anskaffelsessum

   24,464

  32,174

  35,142

   

  Merforbruget på den støttede del ønsker afdelingen at finansiere ved støttede lån.

   

  For den ustøttede del er anskaffelsessummen i skema C blevet 2,063 mio. kr. højere end i skema B og fordeler sig således:

   

  Oversigt over udvikling i skema A, B, C for den ustøttede del

  (i mio.kr.)

  Omkostninger

  Skema A

  Skema B

  Skema C

  Håndværkerudgifter – Bygningsdele

   

  10,087

  10,755

  Andre håndværkerudgifter

   

  0,410

  0,484

  Omkostninger

   

  2,375

  3,682

  Gebyrer

   

  0

  0,014

  Anskaffelsessum

   

  12,872

  14,935

   

  Merforbruget finansieres af boligorganisationens/afdelingens egne midler.

   

  Samlet set er den støttede og ustøttede anskaffelsessum blevet ca. 5,031 mio. kr. højere end i skema B.

   

  Byggeregnskabet er godkendt af ekstern revisor uden anmærkninger.

   

  Lovgrundlag

  Bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v. kap 10

  Økonomi og afledt drift

  Der er stillet kommunegaranti for den støttede og ustøttede del.

   

  For den støttede del er der stillet kommunegaranti på 32,174 mio. kr. med 50 % regaranti fra Landsbyggefonden. Pr. 4. maj 2020 udgør kommunegarantien 22,816 mio. kr., hvoraf kommunes andel er 11,408 mio. kr. Med merforbruget på den støttede del vil kommunegarantien stige med 2,968 mio. kr., hvis skema C godkendes.

   

  For den ustøttede del er der stillet kommunegaranti for 74,47 % af 11,216 mio. kr. Pr. 4. maj 2020 udgør kommunegarantien 8,460 mio. kr.

   

  Ifølge lånebekendtgørelsen henregnes garantier for almene boliger ikke i kommunens låntagning, og der kan ikke opkræves provision for garantier til almene boliger.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at skema C for den støttede del godkendes, og

  at skema C for den ustøttede del godkendes.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 25-06-2020

  Anbefales godkendt.

  Jette Julius Kristiansen (O) undlod at stemme.

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 11-08-2020

  Anbefales godkendt.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/8228, Sagsinitialer: SHA

  Sagsfremstilling

  Salus Boligadministration har på vegne af Kolstrup Boligforenings afdeling 15 fremsendt ansøgning om godkendelse af skema C for etape II af renoveringsprojekt.

   

  Byrådet har tidligere godkendt skema B med en støttet anskaffelsessum på 247,301 mio. kr. og en ustøttet anskaffelsessum på 14,762 mio. kr.

   

  I forhold til skema B er anskaffelsessummen i skema C blevet ca. 2,0 mio. kr. lavere og fordeler sig således:

   

  Oversigt over udvikling i skema A, B, C for den støttede del (i mio. kr.)

  Omkostninger

  Skema A

  Skema B

  Skema C

  Håndværkerudgifter – Bygningsdele

  177,401

  171,459

  172,723

  Andre håndværkerudgifter

  11,109

  15,482

  19,165

  Omkostninger

  39,678

  56,247

  50,275

  Gebyrer

  2,305

  4,112

  3,155

  Anskaffelsessum

  230,493

  247,300

  245,318

   

   

  For den ustøttede del er anskaffelsessummen er skema C blevet ca. 0,5 mio. kr. højere end i skema B og fordeler sig således:

   

  Oversigt over udvikling i skema A, B, C for den ustøttede del (i mio. kr.)

  Omkostninger

  Skema A

  Skema B

  Skema C

  Håndværkerudgifter – Bygningsdele

  12,500

  11,542

  12,313

  Andre håndværkerudgifter

  0,325

  0,371

  0,593

  Omkostninger

  2,582

  2,702

  2,208

  Gebyrer

  0,156

  0,148

  0,153

  Anskaffelsessum

  15,563

  14,763

  15,267

   

  Samlet set er den støttede og ustøttede anskaffelsessum blevet ca. 1,5 mio. kr. lavere i skema C end i skema B.

   

  Byggeregnskabet er godkendt af ekstern revisor uden anmærkninger.

  Lovgrundlag

  Bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v. kap 10

  Økonomi og afledt drift

  Der er stillet kommunegaranti for den støttede og ustøttede del.

   

  For den støttede del er der stillet kommunegaranti på 247.301 mio. kr. med 50 % regaranti fra Landsbyggefonden. Pr. 4. maj 2020 udgør kommunegarantien 228,520 mio. kr., hvoraf kommunes andel er 114,260 mio. kr.

   

  For den ustøttede del er der stillet 100 % kommunegaranti på 4,887 mio. kr.

   

  Ifølge lånebekendtgørelsen henregnes garantier for almene boliger ikke i kommunens låntagning, og der kan ikke opkræves provision for garantier til almene boliger.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at skema C for den støttede del godkendes, og

  at skema C for den ustøttede del godkendes.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 25-06-2020

  Anbefales godkendt.

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 11-08-2020

  Anbefales godkendt.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/8247, Sagsinitialer: SHA

  Sagsfremstilling

  Salus Boligadministration har på vegne af Kolstrup Boligforening afdeling 15 (tidligere afdeling 16), Uglekær 2-16, fremsendt ansøgning om godkendelse af skema C, i forbindelse med renoveringsprojekt.

   

  Byrådet har i 2009 godkendt skema B med en støttet anskaffelsessum på 52,761 mio. kr. og en ustøttet anskaffelsessum på 24,110 mio. kr. Efterfølgende har Landsbyggefonden godkendt skema B med støttet anskaffelsessum på 53,025, hvilket skyldes, at skema B godkendt af kommunen ikke indeholdt hensættelser til 1- og 5-års eftersyn.

   

  Efterfølgende har kommunen i februar 2011 godkendt en yderligere forhøjelse af skema B for den støttede del, da der blev konstateret skimmel, der skulle udbedres. Forhøjelsen har en anskaffelsessum på 4,0 mio., så den reelle anskaffelsessum i skema B for den støttede del udgør 57.025 mio. kr.

   

  I forhold til det reelle skema B er anskaffelsessummen i skema C blevet 1,674 mio. kr. dyrere og fordeler sig således:

   

  Oversigt over udvikling i skema A, B, C for den støttede del

  (i mio. kr.)

  Støttede del

  Skema A

  Skema B

  Skema C

  Grundudgifter

   

  3,386

  2,178

  Håndværkerudgifter –

   

  38,125

  42,473

  Omkostninger

   

  11,250

  13,838

  Gebyrer

   

  0

  0,210

  Samlet anlægsøkonomi

  45,689

   52,761

  *57,025

   

  58,699

  *Reelle skema B beløb, grundet forhøjelse af beløb grundet hensættelser og udbedring af skimmel

  Merforbruget på den støttede del ønsker afdelingen at finansiere det støttede lån.  

   

  For den ustøttede del er anskaffelsessummen i skema C blevet ca. 1,480 mio. kr. billigere end i skema B og fordeler sig således:

   

  Oversigt over udvikling i skema A, B, C for den ustøttede del

  (i mio. kr.)

  Omkostninger

  Skema A

  Skema B

  Skema C

  Håndværkerudgifter – Bygningsdele

   

  0,223

  0,148

  Andre håndværkerudgifter

   

  18,537

  16,332

  Omkostninger

   

  5,350

  6,061

  Gebyrer

   

   

  0,089

  Anskaffelsessum

   

  24,110

  22,630

   

  Samlet set er den støttede og ustøttede anskaffelsessum blevet ca. 0,194 mio. kr. dyrere i skema C end i skema B.

   

  Byggeregnskabet er godkendt af ekstern revisor uden anmærkninger.

   

  Lovgrundlag

  Bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v. kapitel 10

  Økonomi og afledt drift

  Der er stillet kommunegaranti for den støttede og ustøttede del.

   

  For den støttede del er der stillet kommunegaranti på 53,025 mio. kr. med 50 % regaranti fra Landsbyggefonden. Pr. 4. maj 2020 udgør kommunegarantien 37,458 mio. kr., hvoraf kommunes andel er 18,729 mio. kr. Med merforbruget på den støttede del vil kommunegarantien stige med 1,674 mio. kr., hvis skema C godkendes.

   

  For den ustøttede del er der stillet kommunegaranti for 60,09 % af 21,725 mio. kr. Pr. 4. maj 2020 udgør kommunegarantien 13,222 mio. kr.

   

  Ifølge lånebekendtgørelsen henregnes garantier for almene boliger ikke i kommunens låntagning, og der kan ikke opkræves provision for garantier til almene boliger.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at skema C for den støttede del godkendes, og

  at skema C for den ustøttede del godkendes.

   

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 25-06-2020

  Anbefales godkendt.

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 11-08-2020

  Anbefales godkendt.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/2749, Sagsinitialer: TWI

  Sagsfremstilling

  Salus Boligadministration har på vegne af Kolstrup Boligforenings afdeling 20 fremsendt ansøgning om godkendelse af skema C for renoveringsprojekt.

   

  Byrådet har tidligere godkendt skema B med en støttet anskaffelsessum på 11,181 mio. kr. og en ustøttet anskaffelsessum på 2,151 mio. kr.

   

  I forhold til skema B er anskaffelsessummen i skema C blevet ca. 0,030 mio. kr. lavere og fordeler sig således:

   

  Oversigt over udvikling i skema A, B, C for den støttede del

  (i mio. kr.)

  Omkostninger

  Skema A

  Skema B

  Skema C

  Håndværkerudgifter

  8,868

  8,984

  8,745

  Omkostninger

  2,023

  2,085

  2,267

  Gebyrer

  0,110

  0,112

  0,139

  Anskaffelsessum

  11,001

  11,181

  11,151

   

   

  For den ustøttede del er anskaffelsessummen i skema C blevet ca. 0,011 mio. kr. lavere end i skema B og fordeler sig således:

   

   

  Oversigt over udvikling i skema A, B, C for den ustøttede del

   (i mio. kr.)

  Omkostninger

  Skema A

  Skema B

  Skema C

  Håndværkerudgifter

  2,029

  1,734

  1,760

  Omkostninger

  0,576

  0,417

  0,380

  Anskaffelsessum

  2,605

  2,151

  2,140

   

   

  Samlet set er den støttede og ustøttede anskaffelsessum blevet 0,041 mio. kr. billigere i skema C end i skema B.

   

  Byggeregnskabet er godkendt af ekstern revisor uden anmærkninger.

   

  Lovgrundlag

  Bekendtgørelse om støtte til almene boliger mv. kapitel 10

  Økonomi og afledt drift

  Der er stillet kommunegaranti for den støttede og ustøttede del.

   

  For den støttede del er der stillet kommunegaranti på 29,44 % af 11,181 mio. kr. med 50 % regaranti fra Landsbyggefonden. Pr. 14. januar 2020 udgør kommunegarantien 2,917 mio. kr., hvoraf kommunes andel er 1,458 mio. kr.

   

  Ifølge lånebekendtgørelsen henregnes garantier for almene boliger ikke i kommunens låntagning, og der kan ikke opkræves provision for garantier til almene boliger.

   

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at skema C for den støttede del godkendes, og

  at skema C for den ustøttede del godkendes.

   

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 25-06-2020

  Anbefales godkendt.

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 11-08-2020

  Anbefales godkendt.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/8211, Sagsinitialer: SHA

  Sagsfremstilling

  Salus Boligadministration har på vegne af Kolstrup Boligforenings afdeling 29 fremsendt ansøgning om godkendelse af skema C i forbindelse med etablering af plejehjemmet Lergården. Det drejer sig om nybyggeri af 42 boliger samt ombygning af en bolig.

   

  Byrådet har tidligere godkendt skema B, med en anskaffelsessum på 71,47 mio. kr.

   

  I forhold til skema B er anskaffelsessummen i skema C blevet 10,196 mio. kr. billigere og fordeler sig således: 

   

   

  Oversigt over udvikling for skema A, B, C (I mio. kr.)

   

  Anskaffelsessum

  Skema A

  Skema B

  Skema C

  Grundudgifter

  9,572

  9,566

  4,933

  Entrepriseudgifter 

  49,699

  49,696

  46,931

  Omkostninger

  11,680

  10,978

  8,299

  Gebyrer

  1,212

  1,232

  1,112

  Samlet anskaffelsessum

  72,163

  71,472

  61,275

   

  Det betyder at der sker en tilbagebetaling af indskud pr. bolig, af 1,019 mio. kr. af indbetalt grundkapital samt at realkreditlånet nedreguleres. 

   

  Byggeregnskabet er godkendt af ekstern revisor uden anmærkninger.

  Lovgrundlag

  Bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v. kapitel 10

  Økonomi og afledt drift

  Der er stillet kommunegaranti for den støttede del.

   

  Aabenraa Kommune har givet garanti for 69,08 % af den til enhver tid værende restgæld med regaranti ved Landsbyggefonden på 50 %.

   

  Den samlede kommunegaranti udgør pr. 30. juni 2020 42,857 mio. kr., hvoraf kommunens andel udgør 21,428 mio. kr. 

   

  Ifølge lånebekendtgørelsen henregnes garantier for almene boliger ikke i kommunens låntagning, og der kan ikke opkræves provision for garantier til almene boliger.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at skema C godkendes.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 25-06-2020

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 11-08-2020

  Anbefales godkendt.