Beslutningsprotokol

tirsdag den 18. august 2020 kl. 15:30

Mødested: Lokale 412, Skelbækvej
Udvalg: Økonomiudvalget
Medlemmer: Thomas Andresen, Kirsten Nørgård Christensen, Philip Tietje, Lars Kristensen, Erwin Andresen, Ejler Schütt, Arne Leyh Petersen, Karsten Meyer Olesen, Povl Kylling Petersen, Jan Riber Jakobsen, Erik Uldall Hansen
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 20/480, Sagsinitialer: kae

  Beslutning Økonomiudvalget den 18-08-2020

  Godkendt med udsendelse af tillægsdagsorden med punkt nr. 198.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/480, Sagsinitialer: kae

  Beslutning Økonomiudvalget den 18-08-2020

  -         Fælleserklæring.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/21899, Sagsinitialer: AKPA

  Sagsfremstilling

  KL har for perioden 2020-2023 indgået et partnerskab med Realdania, regionerne og den grønne tænketank Concito om DK2020 med den ambition, at der udarbejdes klimaplaner i alle landets kommuner. Med partnerskabet viser kommunerne medansvar for Danmarks målsætning om at skabe et klimaneutralt samfund i 2050 ved at planlægge klimahandling, der lever op til målene i Parisaftalen. DK2020 partnerskabet sigter mod, at Danmarks klimapolitik også skal være lokalpolitik, hvor partnerskabet ligeledes skal synliggøre kommunernes medansvar for at finde lokale løsninger på globale klimaudfordringer. Derudover skal partnerskabet styrke kommunernes rolle på klimaområdet over for regering og Folketing.

   

  Kommunerne tilbydes i DK2020 partnerskabet et individuelt vejledningsforløb, der skal understøtte kommunen i at udarbejde en klimahandlingsplan, som lever op til Bynetværket C40s globale standard for klimaplanlægning CAPF (Climate Action Planning Framework). For at en klimaplan kan leve op til CAPF, skal den vise vejen til nettonul-udledning af drivhusgasser for kommunen som geografisk område senest i 2050 og an­skueliggøre, hvordan kommunen planlægger at tilpasse sig klimaforandringerne. Reelt vil størstedelen af den reducerede udledning af drivhusgasser resultere af nationale rammer og indsatser inden for blandt andet landbrug og transportsektoren

   

  Med vedtagelsen af Strategi for bæredygtig udvikling i Aabenraa Kommune 2020-2025 har Byrådet sat det strategiske fundament for arbejdet med miljømæssig, social og økonomisk bæredygtighed med en vision om, at sammen skaber vi bæredygtig udvikling. Der er dermed skabt den nødvendige overordnede retning, der skal omsættes i konkrete indsatser.

  Deltagelse i DK2020 partnerskabet er ikke et udtryk for, at den miljømæssige dimension prioriteres højere end de andre dimensioner i bæredygtig udvikling, men skal ses som en oplagt mulighed for at arbejde konkret med de miljømæssige aspekter og udmønte ambitionerne om, at vi samarbejder om udvikling i fællesskaber og at vi prioriterer konkret handling i hverdagen. I denne sammenhæng særligt de tre indsatsområder:

   

  • Klimasikring
  • Energioptimering, vedvarende energi og grøn omstilling
  • Naturkvalitet, miljø og biodiversitet

   

  Derudover kan DK 2020 partnerskabet også være relevant for Aabenraa Kommunes

  arbejde med strategisk energiplanlægning for eksempelvis at skabe rammerne for udvikling og

  placering af bæredygtig energiproduktion i stor skala (sol, vind, biogas mv.) i kommunen. Den

  indsats vil spille fint sammen med det eksisterende fællessønderjyske samarbejde i

  Sekretariatet for Strategisk Energiplanlægning.

   

  Hvis man på den måde sammentænker arbejdet i DK2020 Partnerskabet med energiplanlægning, skaber man rammerne for en koordineret energiklynge i Aabenraa, hvor man bl.a. sammentænker øget produktion af bæredygtighed energi med nye bæredygtige industrier f.eks. anvendelse af bæredygtige el til produktion af nye bæredygtige brændstoffer - det såkaldte Power to X, som eksempelvis kan gøre transportsektoren grønnere.

   

  20 danske kommuner er allerede en del af DK2020, som nu udvides til at kunne omfatte yderligere 40 kommuner fra november 2020 og de resterende kommuner fra november 2021. Partnerskabet er et tilbud til den enkelte kommune og forankres tværkommunalt i KKR. I juni 2020 har Samsø og Sønderborg kommuner som de første af de 20 kommuner fået godkendt klimaplaner udarbejdet i forløbet. Samsøs fulde version samt Sønderborgs pixi-version er vedhæftet som bilag.

   

  Det er den enkelte kommunalbestyrelse, der træffer beslutning om deltagelse. Med deltagelse i partnerskabet, der har en indledningsvis varighed på cirka halvandet år, forpligter kommunen sig til at indgå i et forpligtende partnerskab og afsætte de nødvendige ressourcer til at udarbejde en handlingsorienteret klimplan, der kan godkendes af C40. Man forpligter sig ligeledes til at anvende CAPF standarden, der omfatter blandt andet tilslutning til klimamål og samarbejde, identifikation af udfordringer og muligheder og implementering af konkrete tiltag.

   

  Derudover forventes kommunen at forankre partnerskabet politisk og i topledelsen af kommunen. En første forhåndstilkendegivelse til KL om deltagelse skal ske senest med udgangen af august 2020. Dernæst udarbejdes fyldestgørende ansøgninger inklusiv motivation for deltagelse og beskrivelser af nuværende klimamål, indsatser og projekter, data samt klimadokumenter frem mod ansøgningsfrist 21. oktober, med støtte fra KL og Concito. Der lægges op til, at Aabenraa Kommune ansøger om at komme med i første runde af partnerskabet med opstart november 2020.

   

  DK2020 partnerskab har netop den fordel, at der er lagt et forarbejde i at opstille en ramme og struktur, som er kvalificeret og tilpasset til en dansk kommunekontekst i det indledende forløb med 20 kommuner. Dette arbejde skal således ikke foretages lokalt, hvorved der kan lægges fokus på at fastlægge de relevante handlinger og indsatser, partnerskaber og tværgående ejerskab hertil. Der vil dermed være fokus på reel udmøntning af ambitionerne i Strategi for bæredygtig udvikling på klimaområdet. Det er fortsat Aabenraa Kommunes overordnede tilgang til bæredygtighed, at vi har et stort fokus på mindset i højere grad end på målstyring. Deltagelsen i DK2020 ændrer ikke denne tilgang, men er derimod et udtryk for, at vi griber de muligheder, der er for at konkretisere vores arbejde, ambitioner og samarbejde med andre.

   

  Der lægges op til, at der arbejdes tværfagligt med etablering af partnerskab og udarbejdelse af indsatser, således at ejerskab og konkrete handlinger forankres på tværs af forvaltninger og politikområder. Der lægges ligeledes op til, at der anlægges et helhedsorienteret fokus på klimaplanlægning, som tager afsæt i dialog og partnerskaber med relevante eksterne aktører i kommunen, da der arbejdes med målsætninger for Aabenraa Kommune som geografisk område, og i tværkommunalt samarbejde. Dette beskrives nærmere i forbindelse med udarbejdelse af ansøgning til forløbet.

   

  Aabenraa Kommunes finansieringsdel udgøres af medgået tid. Med afsæt i erfaringer fra KL og deltagende kommuner i første runde vil der forventeligt skulle afsættes to årsværk i en periode på halvandet år, samlet set tre årsværk, til planlægning, dataindsamling, udarbejdelse og forankring af DK2020 partnerskab og en ny klimaplan for Aabenraa Kommune. Dertil lægges tilsvarende endnu halvandet årsværk til at arbejde for en koordineret energiklynge som en del af DK2020 i Aabenraa Kommune.

   

  Blandt opgaverne vil være indhentning og bearbejdning af klimarelaterede data, analyse og beregning samt koordination af samarbejdet med partnere i blandt andet landbruget og transportsektoren, herunder arbejdet med en energiklynge. Dertil kommer en forlængelse af bæredygtighedskoordinaterfunktionen, som er ufinancieret og udløber ved årets udgang. Koordinatorrollen med fokus på koordinering af samarbejder, processer på tværs af forvaltninger samt intern og ekstern facilitering, formidling og udvikling af tværgående indsatser vil fortsat være nødvendig og skal også sikre sammenhæng mellem DK2020 partnerskab, kommunens vækststrategi og vækstplan samt løbende borgerinddragelse.

   

  Da der er tale om et partnerskab med ikke blot et internt, men også et eksternt fokus, lægges der op til, at midlerne til de beskrevne årsværker findes i budgetprocessen.

   

  Økonomi og afledt drift

   

  Med afsæt i gennemsnitslønberegninger fra personaleafdelingen, vurderes den samlede omkostning at udgøre 2,5 mio. kr. for de 4,5 årsværk

   

  Indstilling

  Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,

  at Aabenraa Kommune ansøger om at komme med i første runde af Partnerskab 2020 og

  at midlerne til de beskrevne årsværk findes i budgetprocessen

  Beslutning Økonomiudvalget den 18-08-2020

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/146, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  Byrådet besluttede den 24. juni 2015 (sag nr. 123) den fremtidige dagtilbudsstruktur for Aabenraa Kommune.

  Det blev samtidig vurderet, at anlægsbudgettet til etablering af integrerede daginstitutioner til 150 børn vil være 25 mio. kr.

  Padborg/Bov er et af de fem områder i kommunen, hvor der skal gennemføres strukturændringer, og i november 2017 frigav Byrådet 25 mio. kr.  til etablering af en integreret daginstitution ved Lyreskovskolen i Bov. I følge den nuværende tidsplan kan indflytning i den nye institution ske i foråret 2022.

   

  I september 2019 udpegede en udvalgt dommerkomité et vinderprojekt, hvorpå der blev indgået kontrakt og projekteringen påbegyndt. Den projekteringsfase, som skal resultere i et færdigt udbudsprojekt, forventes afsluttet med udgangen af august 2020. Herefter kan projektet sendes i fagentrepriseudbud.

   

  Vinderforslaget viste et projekt, der lå 0,752 mio. kr. over anlægsbudgetrammen. Vinderforslaget skulle i den efterfølgende projektering tilrettes, så anlægsbudgetrammen kunne overholdes.

  I den videre projektering har der indtil nu vist sig følgende budgetudfordringer:

   

  1. Ved gennemførelse af geotekniske forundersøgelser viste det sig, at undergrunden er meget forskelligartet. Ekstra boringer forstærkede denne viden og er resulteret i, at omkostningerne til fundering er væsentlig højere end ved normale jordbundsforhold.  Projektet viser, at der skal fjernes op mod 5.000 m3 jord (en stor parcelhusgrund udgravet til 5 meters dybde), som skal erstattes med en tilsvarende sandpude. Det betyder en forøgelse af anlægsudgiften på ca. 2 mio. kr.

   

  1. Ved udpegning af placering af den nye daginstitution blev det aftalt, at projektet skal etablere erstatningsbaner på skolens udeareal, idet grunden i dag benyttes til fodboldspil af skoleelever i frikvartererne. Planen var at udnytte det opgravede jord fra funderingen i stedet for at bortskaffe det. Men da jorden kun er begrænset egnet til formålet, skal der ske udskiftning og bearbejdning, hvorfor omkostningerne til anlæggelse af erstatningsbaner bliver forøget med ca. 0,5 mio. kr.

   

  1. Med et nyt lovgivningsgrundlag – BR 18 – kom et krav til anvendelse af certificeret brandrådgiver og statikere og nye krav til etablering af el-lade standere skal også indgå i projektet. Der er tale om en ændret forudsætning, der påvirker omkostningerne til rådgiverydelsen. Nyt er også, at ABR 18 pålægger totalrådgiveren ansvaret for, at det projekterede projekt kan realiseres inden for den givne økonomiske ramme.

   

  Udbudsprojektet udviser en manglende finansiering på kerneprojektet på 4,5 mio. kr.

  Totalrådgiverens beregningsgrundlag er krydstjekket op mod prisniveauet for lignende ydelser og med prisniveauerfaringer opsamlet fra Kommunale Ejendommes seneste relevante byggeprojekter. Krydstjekket viser, at totalrådgiverens grundlag for prissætning af projektet rimeligvis ikke kan anfægtes.

   

   

   

  Økonomioversigt

  Oprindelig anlægssum   25,0 mio. kr.

   

  Ekstraomkostning til fundering    2,0 mio. kr.

  Ekstraomkostninger til Boldbaner    0,5 mio. kr.

  Projektunderskud (kerneprojekt)    4,5 mio. kr.

  Manglende finansiering     7,0 mio. kr.

   

  Løsningsforslag

  Plan, Teknik & Miljø ser 4 mulige løsningsforslag:

   

  Forslag 1 – Gennemførelse af projektet inden for budgetrammen på 25 mio. kr.

  Konsekvens:

  • Byggeriet reduceres, således at der bygges en institution med plads til 110 børn
  • Byggeriet tilpasses bl.a. ved fjernelse af elementer som uopvarmet legerum og indbyggede rummøbler
  • Tidsplanen forlænges med ca. 3 måneder

   

  Forslag 2 – Gennemførelse af projektet med et tillæg til anlægsbevillingen- 32 mio. kr. Konsekvens:

  • Budgettet udvides med 7 mio. kr.
  • Byggeriet gennemføres som planlagt

   

  Forslag 3 – Standsning af projektet – 2,1 mio. kr.

  Konsekvens:

  • Projektet standses, og der arbejdes ikke videre med etablering af en integreret institution ved Lyreskovskolen
  • Der er afholdt udgifter til lokalplan og forprojektering – 2,1 mio. kr.
  • Muligt erstatningskrav fra totalrådgiver

   

  Forslag 4 – Standsning af projektet efterfulgt af udbud i Totalentreprise – 32,9 mio. kr.

  Konsekvens:

  • Budgettet udvides med min. 7,9 mio. kr. + evt. erstatning
  • Det nuværende projekt standses og projektet sendes efterfølgende i udbud som totalentreprise
  • Tidsplanen forlænges med mindst 1 år

   

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at der træffes beslutning om, hvilket forslag der skal sendes videre til Økonomiudvalget.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 11-08-2020

  Udvalget anbefaler forslag 2.

   

  Afbud fra

  - Rasmus Elkjær Larsen ( C )

  - Jens Bundgaard Nielsen ( Ø )

  Beslutning Økonomiudvalget den 18-08-2020

  Økonomiudvalget anbefaler Børne- og uddannelsesudvalgets indstilling.

   

  Som konsekvens anbefales tillægsbevilling til rådighedsbeløb på 7 mio. kr. som kassefinansieres med baggrund i Arbejdsmarkedsudvalgets kassehenlæggelse på 14,999 mio. kr.

   

  Der anbefales at der meddeles anlægsbevilling til projektet på 7 mio. kr. i 2020 som frigives.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/24705, Sagsinitialer: STK

  Sagsfremstilling

  Bestyrelsen for den selvejende institution Grænsehallerne har fremsendt en ansøgning, om et likviditetslån på 1 mio. kr. som følge af likviditetsudfordringer med et igangværende byggeri. Der ønskes en løbetid på 10 år på lånet fra 2021 til 2030.

   

  Anlægsprojektet er blevet fordyret efter nye krav fra brandmyndighederne og nye bygningsmæssige krav jvf. BR18. Lånet ydes rentefrit, hvilket afspejler vilkårene for et annuitetslån fra KommuneKredit med en løbetid på 10 år.

   

  Grænsehallerne oplyser at de forventer merindtægter på 225.000 kr. gennem øget aktivitet efter ombygningen, som vil kunne finansiere en afbetaling af lånet over en 10 årig periode. Grænsehallerne ønsker afdragsfrihed i år 2021 og 2022 og vil efterfølgende i perioden 2023-2030 afdrage 125.000 kr. pr. år. Aabenraa Kommune stiller pant i bygningerne på 1 mio. kr. som nedskrives i perioden 2023-2030 jvf. bilag 9.1.1 til Aabenraa Kommunes Kasse- og Regnskabsregulativ.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at der udbetales et rentefrit lån på 1 mio. kr. ultimo august 2020 til Den selvejende institution Grænsehallerne,

  at der stilles pant i bygningerne på 1 mio. kr. som nedskrives i perioden 2023-2030 jvf. bilag 9.1.1 til Aabenraa Kommunes Kasse- og Regnskabsregulativ, og

  at lånet afvikles i perioden 2021-2030 med afdragsfrihed i 2021 og 2022 og med afdrag på 125.000 kr. pr. år i perioden 2023-2030.

  Beslutning Økonomiudvalget den 18-08-2020

  Anbefales godkendt idet sagen sendes til orientering i Kultur- og Fritidsudvalget forud for behandling i Byrådet.

   

  Thomas Andresen deltog ikke i sagens behandling.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/2937, Sagsinitialer: LNY

  Sagsfremstilling

  I denne sag behandles program for byrådets budgetseminar den 31 august til 1. september,

  der afvikles på Sandbjerg Gods.

   

  Formålet med budgetseminariet er at indhente tilkendegivelser og skabe ejerskab for

  byrådsmedlemmerne til budget 2021-2024 med henblik på, at Økonomiudvalget på mødet den

  8. september 2020 kan udarbejde et samlet budgetforslag til byrådets 1. behandling.

   

  De stående udvalg har før sommerferien udarbejdet budgetbidrag på deres respektive

  områder. Der er udarbejdet bidrag til handlekatalog i form af reduktionsforslag på driften.

   

  På driftssiden er der i budgetbidraget afsat en engangspulje fra regnskab 2019 samt en årlig

  driftsudvidelsespulje fra økonomiaftalen til prioritering. Puljerne udgør for 2021 10,1 mio. kr.

  og fra 2022 6 mio. kr. med mindre, der er disponeret heraf til andre driftsudfordringer. Et evt.

  tilskud fra §16 ansøgningen vil først være kendt ultimo august.

  Eventuelle andre ændringer af budgettet kan prioriteres ud fra det udarbejdede handlekatalog.

   

  På anlægssiden har de stående udvalg ikke fremsendt forslag til nye anlæg.

  Økonomiudvalget har på mødet i juni besluttet, at der udarbejdes projektskrivelser på en

  række anlægsprojekter, der enten har akut karakter eller karakter af nødvendige fremtidige

  investeringer.

  Anlægsrammen er fra økonomiaftalen hævet med 26 mio. kr. i 2021.

  Der er således en anlægspulje til prioritering på 26 mio. kr. i 2021, 7,4 mio. kr. i 2022, 62

  mio. kr. i 2023 og 113 mio. kr. i 2024.

  Det anbefales, at der ikke påbegyndes en disponering af anlægsrammen for 2023 og 2024.

   

  Byrådet har på minibudgetseminaret den 11. august 2020 fået en gennemgang af

  økonomiaftalens konsekvenser for Aabenraa kommune samt en status på budgetbalancen.

  Der er ikke foretaget en gennemgang af udvalgenes budgetbidrag, herunder det handlekatalog, der er fremsendt.

   

  Opgaven på budgetseminaret anbefales at være følgende på driftssiden:

  • At prioritere engangsønsker for 4,1 mio. kr.
  • At prioritere andre forslag for årligt 6 mio. kr. ,
  • Omprioritere og skabe finansiering til evt. driftsudfordringer eller nye prioriteringer via det fremsendte handlekatalog.

   

  Opgaven på anlægssiden anbefales at være følgende:

  • Prioritere den disponible anlægspulje for årene 2021-2022, men ikke 2023 og 2024.
  • Omprioritere eksisterende projekter mellem år, således de netto giver nul i året og mellem årene.

   

  I vedlagte bilag er der udarbejdet et forslag til program for budgetseminaret.

  I programmet anbefales det, at driftssiden prioriteres på dag 1, og anlægssiden prioriteres på

  dag 2.

   

  Der udarbejdes et prioriteringsark til den politiske prioritering af drift og anlægsprojekter, som

  vil være klar til budgetseminaret.

  Der vil være administrativ bistand til rådighed til håndtering af prioriteringsarket under

  budgetseminaret, hvis det ønskes.

  Materialet til brug for budgetseminaret vil være tilgængeligt på iPad, under udvalget

  ”Budgetseminar” og bestå af følgende materiale/bilag:

  1. Bevillingsoversigt
  2. Budgetnotat med bilag, der indeholder en beskrivelse af budgetbidraget og dets

  ændringer.

  1. Generelle bemærkninger, der indeholder de overordnede forudsætninger for

  basisbudgettet.

  1. Handlekatalog – reduktionsforslag driftsrammen.
  2. Udfordringer
  3. Nuværende investeringsoversigt og projektbeskrivelser.
  4. Projektbeskrivelser på projekter fra minibudget seminaret
  5. Specielle bemærkninger fordelt på udvalgsniveau og politikområder, der specifikt forklarer indholdet for budgetforudsætninger i basisbudgettet svarende til spillerum 4.

   

  Materialet forventes klar på Ipad den 24. august.

  Ønskes der udarbejdet en budgetmappe, bedes dette tilkendegivet.

   

  Ændringer som følge af §16 tilskud og låneansøgninger vil først være kendt ultimo august og

  indgå i spillerummet, som vises på budgetseminaret.

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at det tilkendegives, om der ønskes udarbejdet budgetmapper samt ønskes administrativ bistand som anført, og

  at programmet godkendes

  Beslutning Økonomiudvalget den 18-08-2020

  Godkendt idet dag 2 justeres med 30 minutter og indledes med en præsentation af scenarier for tidligere Rødekro Skole.

   

  Thomas Andresen deltog ikke i sagens behandling.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/14710, Sagsinitialer: SBRO

  Sagsfremstilling

  Ankestyrelsen har den 6. august 2020 telefonisk henledt opmærksomheden på, at Byrådet i Aabenraa Kommune formelt ikke endeligt har godkendt regnskabet for 2019.

   

  I byrådsmødet den 25. marts 2020 godkendte Byrådet, at regnskabet blev oversendt til revisionen, og i byrådsmødet den 24. juni 2020 blev revisionsberetningen for 2019 godkendt.

   

  I forbindelse med godkendelse af revisionsberetningen for 2019 skulle Byrådet også have foretaget en endelig godkendelse af regnskabet for 2019.

   

  Sagerne har været udarbejdet i lighed med de foregående år, hvor dette ikke har givet anledning til bemærkninger fra Ankestyrelsen, men Ankestyrelsen har nu sat fokus på om den endelige godkendelse i Byrådet af regnskabet efter revisionsberetningen, jf. Styrelseslovens § 45, foreligger.

   

  Fremadrettet vil sagen om godkendelse af revisionsberetningen også indeholde en indstilling om endelig godkendelse af regnskabet.

  Lovgrundlag

  Styrelseslovens §45

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at regnskabet for 2019 godkendes.

  Beslutning Økonomiudvalget den 18-08-2020

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/6728, Sagsinitialer: HJJ

  Sagsfremstilling

  Kommunerne bliver hvert år midtvejsreguleret som følge af ændringer i de oprindelige forudsætninger, der lå til grund for indeværende års økonomiaftale. Midtvejsreguleringen medfører en ændring af bloktilskuddet for 2020. Denne sag vedrører alene budgettet for 2020, idet aktstykkets ændringer for budget 2021-2024 er indarbejdet i budgetbidraget for 2021 – 2024.

   

  Det er i økonomiaftalen for 2021 aftalt, at der foretages en midtvejsregulering af overførselsudgifterne i 2020 som følge af, at de skønnede overførselsudgifter ligger 3,4 mia. kr. over skønnet fra økonomiaftalen for 2020. Det er endvidere en del af økonomiaftalen for 2021, at kommunernes bloktilskud for 2020 i forbindelse med midtvejsreguleringen nedjusteres med 1 mia. kr. som følge af ændret pris- og lønudvikling i 2020. Derudover medfører midtvejsreguleringen en positiv regulering af beskæftigelsestilskuddet på i alt 5,5 mia. kr. Endelig kompenseres kommunerne med i alt 2,6 mia. kr. i 2020 som følge af udgifter til værnemidler og øvrige udgifter afledt af Covid-19.

   

  Samlet set medfører midtvejsreguleringen for Aabenraa Kommune en forhøjelse af bloktilskuddet for 2020 på i alt 78,048 mio. kr. hvilket kan henføres til følgende ændringer:

   

  • -3,744 mio. kr. i negativ regulering til finansiering af skattenedslag som følge af personskattelovens skatteloft (dette var forventet og forudsat i budgettet)
  • -2,460 mio. kr. i kollektiv modregning som følge af skattestigninger i andre kommuner (dette er ikke forudsat i budgettet)
  • 0,728 mio. kr. vedrørende L&C-programmet samt økonomiaftalens virkning for 2020
  • 13,644 mio. kr. i Covid-19 kompensation
  • 39,732 mio. kr. vedrørende midtvejsregulering af beskæftigelsestilskud 2020 under Forsikrede ledige
  • 4,260 mio. kr. som endelig efterregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2019 under Forsikrede ledige
  • 34,840 mio. kr. vedrørende midtvejsregulering af overførselsudgifter mv. i 2020 inkl. konsekvenser af Lov- og Cirkulæreprogrammet
  • 1,188 mio. i tilskud til ældreområdet til fastholdelse af social kontakt mv.
  • 0,480 mio. kr. i tilskud til dagsture til plejehjemsbeboere
  • 0,204 mio. kr. i tilskud til dagsture til beboere på botilbud
  • -10,824 mio. kr. i negativ regulering vedrørende nyt skøn for pris- og lønudvikling i 2020

   

  Ændringerne er nærmere beskrevet i vedlagte notat vedrørende midtvejsregulering 2020 af 10. august 2020 inkl. underbilag.

  Økonomi og afledt drift

  De økonomiske virkninger af midtvejsreguleringen 2020 kan sammenfattes således, jf. tabel 1 nedenfor:

   

  Tabel 1: økonomisk virkning af midtvejsreguleringen 2020

   

  Emne

  (Beløb i 1.000 kr.)

  TB

  i 2020

   

  Skatter og generelle tilskud:

   

    Skattenedslag sfa. skatteloft

  -3.744

    Kollektiv modregning sfa. skattestigninger i andre kommuner

  -2.460

  I alt skatter og generelle tilskud

  -6.204

  Lov- og Cirkulæreprogram (serviceudg.):

   

    L&C-programmet samt aktstykke 2020

  728

  I alt Lov- og Cirkulæreprogram

  728

  Økonomiudvalg:

   

    Covid-19 kompensation

  13.644

    Midtvejsreg. beskæftigelsestilskud 2020

  39.732

    Endelig reg. beskæftigelsestilskud 2019

  4.260

    Midtvejsreg. overførselsudgifter mv.

  34.787

  I alt Økonomiudvalg

  92.423

  Børne- og Uddannelsesudvalg:

   

    Midtvejsreg. Overførselsudgifter mv.

  53

  I alt Børne- og Uddannelsesudv.

  53

  Social og Sundhedsudvalg:

   

    Fastholdelse af social kontakt

  1.188

    Dagsture til plejehjemsbeboere

  480

    Dagstilbud til beboere på botilbud

  204

  I alt Social- og Sundhedsudvalg

  1.872

  Ændring af pris- og lønskøn:

   

    Reduktion af budgetter sfa. ændret skøn

  -10.824

  I alt ændring af pris- og lønskøn

  -10.824

  TOTAL

  78.048

  -= Merudgift/mindreindtægt += merindtægt/mindreudgift

   

  Der er i budget 2020 forlods budgetteret med i alt -4,249 mio. kr. til imødegåelse af negativ regulering til finansiering af skattenedslag som følge af personskattelovens skatteloft. Som det fremgår af tabel 1 ovenfor udgør reguleringen i alt -3,744 mio. kr. i 2020, svarende til en mindreugift på 0,505 mio. kr. i forhold til budgettet. Der er dog samtidig ikke budgetteret med den negative regulering på -2,460 mio. kr.  vedrørende kollektiv modregning som følge af skattestigninger.

   

  Der indgår i kompensationen på netto 0,728 mio. kr. som følge af Lov- og Cirkulæreprogrammet i 2020 en negativ efterregulering på -2,093 mio. kr. vedrørende kommunernes indsatsplanlægning efter vandforsyningslovens § 42 i perioden 2009 – 2015. Efterreguleringen medfører en budgetmæssig udfordring i 2020 på i størrelsesorden 1,8 mio. kr., som forudsættes løst ved bevillingskontrollen pr. 30. september 2020.

   

  Aabenraa Kommunes andel af kompensationen vedrørende Covid-19 udgør i alt 13,644 mio. kr. Det foreslås, at kompensationen placeres i puljen vedrørende budgetværn til imødegåelse af udgifter afledt af Covid-19 under Økonomiudvalget, som blev etableret i forbindelse med bevillingskontrollen pr. 31. marts 2020. Der vil i september måned blive forelagt en særskilt sag med henblik på udmøntning af kompensationen vedrørende Covid-19.

   

  Midtvejsreguleringen vedrørende henholdsvis overførsler (inkl. Lov- og Cirkulæreprogram) og beskæftigelsestilskud medfører en kompensation på i alt 78,779 mio. kr. Heri indgår også en endelig positiv efterregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2019 på i alt 4,260 mio. kr.

  Det foreslås, at kompensationen vedrørende overførselsudgifter samt beskæftigelsestilskud i 2020 placeres i en pulje under Økonomiudvalget med henblik på udmøntning i en særskilt sag vedrørende ekstraordinær bevillingskontrol pr. 30. juni 2020 på Arbejdsmarkedsudvalgets område. Der er i budgettet for 2020 på Arbejdsmarkedsudvalgets område afsat et budgetværn på 14,999 mio. kr. til imødegåelse af en eventuel negativ efterregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2019. Den positive efterregulering af beskæftigelsestilskuddet på 4,260 mio. kr. i 2020 foreslås på denne baggrund i stedet anvendt til delvis finansiering af de budgetmæssige udfordringer som følge af midtvejsreguleringen, herunder bl.a. merudgiften vedrørende den kollektive modregning som følge af skattestigninger i andre kommuner, jf. ovenfor.

   

  Det nye skøn for pris- og lønudviklingen i 2020 medfører en negativ regulering i bloktilskuddet på i alt 10,824 mio. kr. som følge af, at forventningen til pris- og lønfremskrivningen er nedjusteret fra 2,7% til 2,3%, svarende til 0,4%. Reduktionen i pris- og lønudviklingen er primært drevet af et fald i priser dels som følge af et voldsomt fald i oliepriserne samt faldende efterspørgsel som følge af Covid-19.

   

  For Aabenraa Kommune viser en konkret beregning af konsekvenserne af nedjusteringen på de berørte arter mindreudgifter på i alt 8,352 mio. kr. i 2020, svarende til en budgetmæssig udfordring på 2,472 mio. kr. sammenholdt med reduktionen i bloktilskuddet.

   

  Nettovirkningen af midtvejsreguleringen for 2020 kan på baggrund af ovenstående herefter opgøres således, jf. tabel 2 nedenfor:

   

  Tabel 2: nettovirkning af midtvejsreguleringen 2020

   

  Emne

  (Beløb i 1.000 kr.)

  Udgift i

  2020

   

  Skattenedslag sfa. skatteloft

  505

  Kollektiv modregning sfa. skattestigninger i andre kommuner

  -2.460

  Endelig regulering besk. tilskud 2019

  4.260

  Nyt skøn for pris- og lønudvikling 2020

  -2.472

  I alt

  -167

  5% pulje vedr. Lov- og cirkulæreprogram

  167

  Total – netto 0

  0

  -= Merudgift/mindreindtægt += merindtægt/mindreudgift

   

  Det fremgår af tabel 2, at merudgiften på 2,460 mio. kr. vedrørende den kollektive modregning som følge af skattestigninger, samt merudgiften på 2,472 mio. kr. vedrørende nyt skøn for pris- og lønudvikling i 2020, delvis modsvares af mindreudgifter vedrørende endelig regulering af beskæftigelsestilskud i 2019 samt skattenedslag. Nettomerudgiften på 0,167 mio. kr. foreslås finansieret af 5% puljen vedrørende Lov- og Cirkulæreprogram under Økonomiudvalget, hvor der aktuelt resterer 1,718 mio. kr. i 2020.

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at Lov- og Cirkulæreprogrammets ændringer på i alt 0,728 mio. kr. i 2020 udmøntes på de

  respektive udvalg, som beskrevet i note 3 i vedlagte notat af 10. august 2020,

  at kompensationen vedrørende Covid-19 på i alt 13,644 mio. kr. placeres i en pulje under Økonomiudvalget med henblik på udmøntning senere i 2020,

  at midtvejsreguleringen af beskæftigelsestilskuddet i 2020 på 39,732 mio. kr. samt midtvejsreguleringen af overførselsudgifter på 34,787 mio. kr. placeres i en pulje under Økonomiudvalget i 2020, 

  at konsekvenserne som følge af nyt skøn for pris- og lønudvikling i 2020 udmøntes på de respektive udvalg, som beskrevet i note 12 i vedlagte notat af 10. august 2020,

  at øvrige bevillingsmæssige ændringer i 2020 udmøntes som beskrevet i tabel 1, og

  at merudgiften i 2020 på netto 0,167 mio. kr. som følge af midtvejsreguleringen finansieres af 5% puljen vedrørende Lov- og Cirkulæreprogram under Økonomiudvalget.

  Beslutning Økonomiudvalget den 18-08-2020

  Godkendt.

   

  Thomas Andresen deltog ikke i sagens behandling.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/21830, Sagsinitialer: kcan

  Sagsfremstilling

  Baggrunden for den ekstraordinære bevillingskontrol var en vækst i udgifterne på flere områder. Væksten i udgifterne var på nogle områder som følge af COVID 19, mens det på andre områder var svært at vurdere, om der var tale om en lokal vækst eller en vækst på landsplan.

   

  Byrådet godkendte den 27. maj 2020, at der på Arbejdsmarkedsudvalgets område skulle udarbejdes en ekstraordinær bevillingskontrol, når resultatet af midtvejsreguleringen forelå.

   

  Nedenstående tabel viser en samlet oversigt over bevillingskontrollen pr. 30. juni 2020. Tabellen er opdelt på udvalgets bevillingsområder og politikområder.

   

  Den overordnede konklusion på den ekstraordinære bevillingskontrol er, at udfordringerne på overførselsudgifterne og de forsikrede ledige kan finansieres via midtvejsreguleringerne samt en afsat pulje vedr. overførselsudgifter under Økonomiudvalget.

   

  Overførselsudgifterne viser et forventet merforbrug på 36,342 mio. kr. Under bevillingsområdet Forsikrede ledige indgår der også et forventet merforbrug på overførselsudgifterne på 1,571 mio. kr. Samlet for overførselsudgifterne forventes der et merforbrug på 37,913 mio. kr.

   

  Det forventede merforbrug kan delvis finansieres af midtvejsreguleringen af overførselsudgifter på 34,787 mio. kr. Der resterer herefter 3,126 mio. kr. som udfordring. I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2019 blev der overført et mindreforbrug på 4,690 mio. kr. vedr. overførselsudgifterne til en pulje under Økonomiudvalget. Det anbefales, at den resterende udfordring finansieres af puljen vedr. overførselsudgifter under Økonomiudvalget.

   

  På de forsikrede ledige forventes der et samlet merforbrug på 26,304 mio. kr. Dette er sammensat af et forventet merforbrug på 39,732 mio. kr. vedr. udgifter omfattet af beskæftigelsestilskuddet, 1,571 mio. kr. vedr. overførselsudgifter og et forventet mindreforbrug på 14,999 mio. kr. vedr. et budgetværn til imødegåelse af en negativ efterregulering for 2019 af beskæftigelsestilskuddet.

   

  I forhold til udgifterne omfattet af beskæftigelsestilskuddet forventes der merudgifter på 41,632 mio. kr. Hovedparten af det forventede merforbrug kan finansieres af midtvejsreguleringen af beskæftigelsestilskuddet for 2020 på 39,732 mio. kr. Den resterende udfordring på 1,900 mio. kr. kan finansieres af det afsatte budgetværn, således at dette nedjusteres fra 15,065 mio. kr. til 13,165 mio. kr.

   

  Mindreforbruget på 14,999 mio. kr., som vedr. et budgetværn til at kunne imødegå en negativ efterregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2019 anbefales tilført kassebeholdningen. Der er kommet en positiv efterregulering på 4,260 mio. kr., hvorfor der ikke er behov for budgetværnet.

   

  Økonomiudvalget behandler i august en særskilt sag vedr. konsekvenserne af midtvejsreguleringen for 2020.

   

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at der budgetomplaceres 34,787 mio. kr. fra midtvejspuljen for 2020 under Økonomiudvalget til Arbejdsmarkedsudvalgets overførselsudgifter,

  at der budgetomplaceres 3,126 mio. kr. fra puljen vedr. overførselsudgifter under Økonomiudvalget til Arbejdsmarkedsudvalgets overførselsudgifter,

  at der budgetomplaceres 39,732 mio. kr. fra midtvejspuljen for 2020 under Økonomiudvalget til Arbejdsmarkedsudvalgets Forsikrede ledige, og

  at der søges en negativ tillægsbevilling på 14,999 mio. kr., som tilføres de likvide midler.

   

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 10-08-2020

  Anbefales godkendt.

   

  Afbud: Jens Bundgaard Nielsen.

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 18-08-2020

  Anbefales godkendt.

   

  Thomas Andresen deltog ikke i sagens behandling.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/12321, Sagsinitialer: HJJ

  Sagsfremstilling

  Økonomiudvalget behandlede den 21. april 2020 en sag om fremrykning af anlægsprojekter i 2020, som var afledt af aftalen af 26. marts 2020 mellem regeringen og KL om tiltag vedrørende kommunernes økonomi i lyset af Covid-19. Økonomiudvalget anmodede i den forbindelse Direktionen om,

   

  1. at forberede et beredskab, der kan stimulere økonomien, såfremt ledigheden i den lokale bygge- og anlægssektor udvikler sig,
  2. at opfordre til, at opsparede midler på drift og overførte midler på anlæg bringes i anvendelse til allerede planlagte vedligeholdelsesopgaver,
  3. at forelægge forslag til akutanlæg vedrørende budget 2021 inden sommerferien med henblik på eventuel fremrykning, og
  4. at sikre, at klimatiltag, der kan bidrage til lokal aktivitet, igangsættes hurtigst muligt.

   

  Aktuelt er der ingen tegn på at den lokale bygge- og anlægssektor er påvirket af COVID19 hverken ifht. opgaver eller stigende ledighed. De nedenstående forslag skal dermed ses i dette perspektiv og alene opfattes som potentielle muligheder, der kan iværksættes hvis der opstår et lokalt behov.

   

  Ad pkt. 1. Forberede et beredskab, der kan stimulere af økonomien.

   

  Der er foretaget en gennemgang af afsatte driftsmidler i 2020 til vedligeholdelse samt foretaget en vurdering af den forventede fremdrift i de større anlægsprojekter på investeringsoversigten for henholdsvis 2020 og 2021.

   

  Der er i 2020 afsat i alt ca. 31,8 mio. kr. under Teknik- og Miljøudvalget til drift og vedligeholdelse, hvoraf ca. 22,3 mio. kr. vedrører vedligeholdelse af kørebaner (asfalt), mens den resterende del af bevillingen på ca. 9,5 mio. kr. primært vedrører vedligeholdelse af fortove og stier. Plan, Teknik og Miljø vurderer, at der i 2020 vil kunne iværksættes og gennemføres vedligeholdelsesarbejder vedrørende fortove og stier for yderligere ca. 10 mio. kr. samt yderligere 5 mio. kr., såfremt renovering af belægninger i skolegårde også omfattes.

   

  Vedligeholdelsesopgaver vedrørende fortove, stier og skolegårde giver mulighed for at involvere flere typer af håndværksmæssige ydelser fra den lokale bygge- og anlægssektor. Samlet set vil der således kunne udmøntes yderligere 15 mio. kr. til drift og vedligeholdelse i 2020, svarende til en samlet bevilling på 46,8 mio. kr. Der er på drift endvidere afsat 17,5 mio. kr. i 2020 i bygningsvedligeholdelsespuljen. Puljen er disponeret i 2020, og der vurderes ikke at kunne prioriteres yderligere vedligeholdelsesopgaver i 2020. Der gøres allerede i et vist omfang brug af ekstern rådgivning for at sikre løsning af opgaverne i indeværende år.

   

  På anlægssiden udgør det korrigerede nettobudget til skattefinansierede anlægsprojekter pr. 31. maj 2020 i alt 224,1 mio. kr. (ekskl. jordforsyning) og 247,0 mio. kr. inkl. jordforsyning. Situationen med Covid-19 har medført et vist tab af momentum og fremdrift på anlægsområdet, men de afsatte anlægsbevillinger i 2020 forventes fortsat i væsentligt omfang udnyttet. En fornyet gennemgang af de større anlægsprojekter på investeringsoversigten for 2020 – 2023 viser et forventet netto mindreforbrug i 2020 på i størrelsesorden ca. 71 mio. kr. (ekskl. jordforsyning). Staben har på baggrund af gennemgangen af anlægsprojekterne fortsat en overordnet forventning om et bruttoanlægsforbrug i 2020 på i størrelsesorden ca. 180 mio. kr. (inkl. jordforsyning).

   

  Investeringsoversigten, som ligger til grund for 2021 – 2024, er tilsvarende gennemgået, og her er vurderingen fortsat, at der ikke er større anlægsprojekter, som kan fremrykkes og gennemføres i 2020, da de som udgangspunkt kræver planlægning, involvering af brugere og projektering, inden der reelt afholdes anlægsudgifter. På Kultur- og Fritidsområdet vurderes det dog muligt at fremrykke anlægsbeløb på ca. 1,950 mio. kr. fra 2021 til 2020 vedrørende henholdsvis Bypark Rødekro, Udviklingspulje Dyrskuepladsen samt Halpuljen.

   

  Ad pkt. 2. Opfordre til, at opsparede midler på drift og overførte midler på anlæg bringes i anvendelse til allerede planlagte vedligeholdelsesopgaver.

   

  Direktionen har før sommerferien gentaget opfordringen til de budgetansvarlige ledere om at opsparede midler på drift, og overførte midler på anlæg, bringes i anvendelse til allerede planlagte vedligeholdelsesopgaver, og at niveauet for overførsler til 2021 herved nedbringes.

   

  Ad pkt. 3. Forelægge forslag til akutanlæg vedrørende budget 2021 inden sommerferien med henblik på eventuel fremrykning.

   

  Der foreligger aktuelt et akutanlæg som følge af et påbud fra Arbejdstilsynet vedrørende indeklima på Lyreskovskolen. Akutanlægget er præsenteret på minibudgetseminaret den 11. august 2020, og indgår i budgetmaterialet til budgetseminaret den 31. august – 1. september 2020 med henblik på prioritering under anlæg.

   

  Ad pkt. 4. Sikre at klimatiltag, der kan bidrage til lokal aktivitet, igangsættes hurtigst muligt.

   

  Der er i 2020 afsat en bæredygtighedspulje på 5 mio. kr. under Økonomiudvalget til investeringer i klimasikring og andre klimavenlige tiltag. Arbejdet med udmøntning af puljen er blevet udsat som følge af situationen med Covid-19.

   

  Der er i 2021 afsat et rådighedsbeløb på 1,5 mio. kr. til ny sluse og pumpestation Mølleåens udløb. Udgiften til det samlede projekt forventes at udgøre ca. 25 mio. kr. og søges realiseret via medfinansiering fra Arwos. Projektet er det højest prioriterede tiltag i den fremtidige klimasikring af Aabenraa Midtby. Det afsatte rådighedsbeløb i 2021 vedrører etablering af en mobil pumpeløsning, indtil der kan etableres en permanent løsning. Plan, Teknik og Miljø vurderer i forhold til etablering af den mobile pumpestation ved Mølleåens udløb, at man når frem til årsskiftet, inden et myndighedsprojekt/skitseprojekt kan ligge klar inkl. et præcist budget for anlægsprojektet. Der forventes på denne baggrund først udgifter til projektet i 2021.

  Økonomi og afledt drift

  På baggrund af gennemgangen af henholdsvis driftsmidler afsat i budget 2020 til vedligeholdelsesopgaver, samt afsatte anlægsbeløb i 2020 og 2021 vurderes det, at der kan etableres et beredskab svarende til en yderligere anlægsbevilling på 16,950 mio. kr. jf. tabellen nedenfor:

   

  Beløb i 1.000 kr.

  Beredskab/øget anlægsbevilling i

  2020

  Vedligeholdelse af fortove, stier og skolegårde

  15.000

  Fremrykning af anlægsinvesteringer

  1.950

  I alt

  16.950

   

  Finansiering af beredskabet vil kunne ske ved en fremrykning og konvertering af afsatte driftsmidler fra 2021 til anlæg i 2020.

  Indstilling

  Direktionen indstiller,

  at muligheden for at fremrykke afsatte driftsmidler i 2021 til anlæg i 2020 på 15 mio. kr. til vedligeholdelse af fortove, stier og skolegårde, samt fremrykning af anlægsinvesteringer på 1,950 mio. kr. fra 2021 til 2020 indgår som et beredskab, men ikke iværksættes på nuværende tidspunkt og

  at orienteringen, jf. pkt. 2 – 4, tages til efterretning.

  Beslutning Økonomiudvalget den 18-08-2020

  Godkendt.

   

  Thomas Andresen deltog ikke i sagens behandling.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/8554, Sagsinitialer: mvf

  Sagsfremstilling

  I denne sag indstilles en række anbefalinger til en ny budgetpraksis for anlægsprojekter under Byfornyelsesloven. Formålet er at sikre løbende anlægskroner, der kan matche og sikre størst mulig refusion med mest hensigtsmæssig anvendelse indenfor rammerne af Byfornyelsesloven samt skabe en fleksibel styring indenfor byfornyelsesområdet.

   

  I vedlagte notat redegøres der for lovgivning på byfornyelsesområdet, konsekvenser af ændringer indenfor området samt fordele ved en ny budgetpraksis. 

   

  Siden 1. januar 2018 er der gennemført flere ændringer i byfornyelsesloven og de statslige refusionsrammer til byfornyelses initiativer. Ændringerne har blandt andet betydet, at det nu er kommunernes egen prioritering, som afgør, hvad rammemidlerne skal benyttes til, hvilket betyder en større fleksibilitet i anvendelsesmulighederne. Aabenraa Kommune har adgang til rammemidler i den ordinære ramme til byfornyelse, som kan anvendes i byer med mere end 4000 indbygger samt landsbypuljens landsbyramme, som alene må anvendes i byer med færre end 4000 indbyggere.

   

  Ordinær ramme

  Der er pr. maj 2020 1,041 mio. kr. i refusionsmidler fra den ordinære ramme, som kan udgøre optil 50% af en refusionsbar udgift jævnfør byfornyelsesloven. Refusionsbare udgifter kan være områdefornyelse, bygningsfornyelse, nedrivning såvel som kondemnering i byer med mere end 4000 indbyggere. På investeringsoversigten er der afsat 12 mio. kr. til områdefornyelse i Rødekro. Såfremt der trækkes refusion, kan der hentes 1,041 mio. kr. Der er ikke afsat kommunale midler til nedrivning eller bygningsfornyelse efter 2020. 

   

  Landsbyrammer:

  Der er pr. maj 2020 10,24 mio. kr. i refusionsmidler fra landsbypuljen, som kan udgøre op til 60% af en refusionsbar udgift jævnfør byfornyelsesloven. Refusionsbare udgifter kan være områdefornyelse, bygningsfornyelse, nedrivning og kondemnering i byer og landområder med færre end 4000 indbyggere. Endvidere vurderes det sandsynligt, at der kan hentes i omegnen af 6 mio. kr. yderligere, hvis Aabenraa Kommune aktivt søger restmidler og rammemidler fra landsbypuljen for 2019-2021. Dette kræver, at der er projekter og anlæg, som kan understøtte behovet. Der er på investeringsoversigten 2020-2024 afsat 24 mio. kr. til områdefornyelserne i Lyreområdet, Ålandet og Kliplev, der har færre end 4000 indbyggere. Områdefornyelsernes refusionsbare udgifter kan alene hjemtage mellem 10,24-12,39 mio. kr.  

  Der er fra 2020 ikke afsat midler til nedrivning og bygningsfornyelse i landområder og byer med færre end 4000 indbyggere.

   

  Med udsigt til en fast årlig ramme, hvor kommunerne selv har mulighed for at prioritere midlerne, vil det forudsætte en strategisk tilgang i både udførelse og budgettering af projekter inden for Byfornyelsesloven til eksempelvis bevaring og understøttelse af kulturmiljøer samt nedrivningsindsatsen. Dette fordrer administrativ fleksibilitet til koordinering og sammentænkning af initiativer, hvis tildelte og fremtidige rammer skal udnyttes mest muligt. Der anbefales derfor en ny budgetpraksis for projekter indenfor byfornyelsesloven.  

   

  Ny budgetpraksis

   

  Ny praksis for refusionsindtægter:

  Forvaltningen foreslår, at refusion/mindreforbrug fra besluttede indsatser, i henhold til den Ordinære ramme til byfornyelse samt Landsbyrammen, ikke tilgår det enkelte projekt, men i stedet samles i en pulje med det strategiske sigte at sikre kommunale midler til at matche de statslige rammer nu og fremad. Dette gøres ved, at de besluttede anlægsinvesteringer under byfornyelsesloven budgetteres med 100% kommunale midler. Opnået refusion udløser et mindreforbrug på projekterne, som ikke tilfalder det enkelte projekt, men henføres til en pulje.

   

  Der er to alternativer for denne pulje.

   

  Model a for ny pulje:

  at midlerne tilgår anlægspuljen under Økonomiudvalget

   

  Anlægspuljen har løbende tilgang fra alle projekter på anlægsoversigten i tilfælde af, at mindre- forbrug på de enkelte projekter betyder tilpasning af rådighedsbeløb. Mindreforbruget fra byfornyelsesprojekter regenerere ny refusion og optimere hjemtagelse, og der skal derfor være opmærksomhed på potentialet for at hente ny refusion ved udmøntning af disse midler til nye eller nuværende anlægsprojekter.

   

  Model b for ny pulje:

  at der oprettes en pulje ”Strategisk pulje til By- og Landsbyfornyelse” under Økonomiudvalget,

  at der gives et rådighedsbeløb til ”Strategisk pulje for By- Landsbyfornyelse” på 2 mio. kr. i 2021, som lånes af projektet ”Ålandet”, hvor rådighedsbeløb fremrykkes fra 2024

   

  Når midlerne tilgår denne pulje vil de udgøre den kommunale egenfinansiering og vil således være målrettet hjemtagelse af yderligere statslig refusion og dermed initiativer inden for byfornyelsesloven i land og by. Puljens rådighedsbeløb vil bestå af de løbende hjemtaget refusion fra nuværende projekter.

   

  Det anbefales at kickstarte puljen, således at der er midler til at hjemtage allerede afsat refusion, inden det udløber. Midlerne kan f.eks. anvendes til nedrivning, Bygningsforbedringsudvalget, kommunale opkøb med henblik på nedrivning samt forsamlingshuse. Puljen kickstartes ved at låne 2 mio. kr. fra udviklingspuljen ”Ålandet”. Midlerne tilbageføres til ”Ålandet”, når der er refusionsmidler i puljen til det fra andre projekter, således Ålandets samlede projektsum forbliver 8 mio. kr., som der er på investeringsoversigten 2020-2024.

   

  Ny praksis for administrationsvederlag

   

  For de udviklingspuljer der er afsat på investeringsoversigten 2020-2024, beregnes der jf. beslutning i Økonomiudvalget 15% administrationsvederlag. Administrationsvederlag beregnes på baggrund af forbruget, hvilket giver udfordringer, idet store dele af personaleressourcerne kræves i opstartsfasen. Dette giver en forskydning mellem indtægter fra administrationsvederlag og udgifter til personale. Der ønskes derfor fremadrettet at fordele de samlede 5,4 mio.kr. for de afsatte 36 mio. kr. med et årligt vederlag på 1,08 mio. kr. over fem år fra 2021. Dette gøres ved at frigive administrationsvederlaget allerede ved budgetvedtagelsen, hvis hele byfornyelsen ikke er bevilget og frigivet endnu. Hermed opnås en kontinuitet i nuværende og fremtidige udviklingsprojekter, hvor afsatte ressourcer kan understøtte det politiske fokus.     

   

  Konsekvenser af ny praksis

   

  Hvis nye anbefalinger vedtages, og der endvidere foretages en periodisering af nuværende projekter, vil det påvirke investeringsoversigten som vist i tabel 1.2.

   

  Tabel 1.2: Ny investeringsoversigt for projekter indenfor byfornyelsesloven og påvirkning på anlægsrammen.

   

  Ny investeringsoversigt

  2020

  2021

  2022

  2023

  2024

  I ALT

  Økonomiudvalget I ALT

   

   

   

   

   

  0

  Anlægspuljen,
  opsamling mer/mindreforbrug

   

   

   

   

   

  0

  Vækstudvalget for Land og By I ALT

   

   

   

   

   

  36.150

  Rødekro

  0

  1.500

  2.500

  3.500

  4.500

  12.000

  Kliplev

  600

  1.050

  2.930

  2.650

  770

  8.000

  *Lyreområdet (Bov smedeby Kruså + Frøslev Padborg

  150

  750

  920

  2.920

  3.260

  8.000

  Ålandet (Bylderup - Bov mfl.)

  50

  710

  930

  2.960

  3.350

  8.000

  Bygningsforbedringsudvalget U

  300

   

   

   

   

  300

  Bygningsforbedringsudvalget I

  -150

   

   

   

   

  -150

  ØU og VLB I ALT

  950

  4.010

  7.280

  12.030

  11.880

  36.150

  Difference i forhold til nuværende investeringsoversigt

  -3.200

  -5.990

  1.280

  -3.970

  11.880

  0

   

  Lovgrundlag

  Sagen vedrører Bekendtgørelse af lov om byfornyelse og udvikling af byer nr. 144 af 21. februar 2020 - Byfornyelsesloven. Sagen her vedrører specifikt følgerne af de lovændringer, som er blevet gennemført i perioden fra 2017-2020, med særlig opmærksomhed på den summerede effekt af ændringerne i 2018 og 2019 og deres indflydelse på Aabenraa Kommunes fremadrettede praksis for statslig refusion gennem byfornyelsesloven.

   

  Indstilling

  Plan, Teknik og Miljø indstiller,

  at der i budget 2021-2024 ikke budgetteres med refusionsindtægter på investeringsoversigten fra byfornyelsesprojekter under den nye lovgivning, men budgetteres med de samlede udgifter som en kommunal udgift,

  at mindreforbruget på projekter under byfornyelsesloven tilgår anlægspuljen som beskrevet i model A,

  at planlagte administrationsbidrag jf. Økonomiudvalgets beslutning 22. august 2018 afregnes med 1,08 mio. kr. årligt i en budgetperiode på 5 år fra 2021, som frigives ved budgetvedtagelsen,

  at administrationsvederlag for udviklingsprojekter indenfor byfornyelsesloven fremadrettet afregnes uafhængigt af anlægsprojektets forbrug. Der beregnes 15% af anlæggets samlede rådighedsbeløb, som fordeles ligeligt over projektets løbetid og frigives ved budgetvedtagelsen, hvis der ikke allerede er frigivet midler til et samlet projekt, og

  at investeringsoversigten for 2020-2024 tilpasses periodisering efter forventet forbrug, som den fremtår af tabel 1.2

  Beslutning Økonomiudvalget den 18-08-2020

  Anbefales godkendt.

   

  Thomas Andresen deltog ikke i sagens behandling.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/21950, Sagsinitialer: kkf

  Sagsfremstilling

  Det fremgår af Aabenraa Kommunes finanspolitik, at Økonomiudvalget halvårligt (efter 2. kvartal samt i forbindelse med regnskabsafslutningen) orienteres om status på kommunens finansielle portefølje på såvel aktiv- som passivsiden.

   

  Aabenraa Kommunes rådgiver har fremsendt en rapport over passivsiden pr. ultimo 2. kvartal 2020. Heri fremgår, at Aabenraa Kommunes langfristede gæld pr. 30. juni 2020 udgjorde 624,9 mio. kr. Heraf er 100 % optaget i danske kroner og af den samlede gæld er 57 % variabelt forrentet. Denne fordeling ligger indenfor finanspolitikkens risikomodel.

   

  Aabenraa Kommune har to aftaler om formuepleje af hhv. 200 og 75 mio. kr., som bliver forvaltet efter de af Økonomiudvalget i finanspolitikken fastlagte investeringsrammer.

   

  Aabenraa Kommunes finansielle rådgivere har fremsendt statusrapporter for investeringerne.

  Afkastet har været påvirket af den finansielle uro afledt af COVID-19, som medførte markante kursfald på aktiemarkederne. Året startede dog godt, og der i 2. kvartal er sket en betydelig genopretning, hvorfor de samlede afkast for indeværende år er -1,937 mio. kr.

   

  Til sammenligning kan oplyses at det akkumulerede afkast frem til 1. januar 2020 tilsammen udgør 14,3 mio. kr. Afkastet kan sammenholdes med alternativet, der er at placere midlerne som bankindlån (hvor renten er negativ).

   

  Danske Bank forvalter en kapital på ca. 200 mio. kr. Kommunens investering er primært placeret i obligationer. Det samlede afkast over de første 6 måneder viser et negativ afkast på 0,437 mio. kr. svarende til -0,21 %.

   

  Sydbank forvalter en kapital på ca. 75 mio. kr. Kommunens investering er primært placeret i obligationer. Det samlede afkast frem til udgangen af juni viser et negativ afkast på 1,500 mio. kr. svarende til 1,95 %.

   

  For begge porteføljers vedkommende bemærkes, at beholdningerne trods negativt afkast i 1. halvår 2020 fortsat er større end de investerede beløb.

   

  Staben henleder opmærksomheden på, at der er en sammenhæng, således at lavere renteindtægter af formuen i et vist omfang modsvares af lavere renteudgifter på den variabelt forrentede del af gælden.

  Lovgrundlag

   

   

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Økonomiudvalget den 18-08-2020

  Godkendt.

   

  Thomas Andresen deltog ikke i sagens behandling.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/20675, Sagsinitialer: laa

  Sagsfremstilling

  I denne sag orienteres om en analyse af kommunernes udgifter til administration, som Social- og Indenrigsministeriets Benchmarkingenhed har udarbejdet. Der er vedlagt et ledelsesresume fra den seneste analyse som bilag til denne sag.

   

  I analysen er data dels opgjort i faktiske kronebeløb til administration, og dels er disse kronebeløb korrigeret ud for kommunernes rammevilkårene. Der er primært taget udgangspunkt i kommunernes lønudgifter opgjort for en lang række forskellige stillingskategorier. Der er alene tale om konto 6 udgifter. Resultaterne af analysen fremgår af nedenstående tabel.

   

   

  Helt overordnet viser analysen, at når der korrigeres for kommunernes rammevilkår, har Aabenraa Kommune et udgiftsforbrug, der svarer til det der kunne forventes.

   

  Den mere detaljerede analyse viser, at de samlede udgifter til administration i 2019 i Aabenraa Kommune lå på 9.387 kr. pr. indbygger, hvilket er 66 kr. lavere end i 2017, men 394 kr. højere end på landsplan. Det fremgår af analysen, at faldet i Aabenraa Kommune er knap så stort som på landsplan. Når der korrigeres for rammevilkårene svarer udgiftsniveauet i Aabenraa Kommune til, hvad der kan forventes.

   

  De samlede administrationsudgifter er opdelt i fire administrationstyper; administrative støttefunktioner, myndighedspersonale, decentrale ledere og øvrige administrationsudgifter ud over løn. Generelt har der på landsplan været tale om et fald fra 2017 til 2019 i tre af de fire administrationstyper. Kun udgifter til myndighedspersonale har været stigende.

   

  For Aabenraa Kommune har der fra 2017 til 2019 for udgifter til administrative støttefunktioner og chefer (typisk personale ansat i centrale administrative funktioner) været tale om en stigning på 36 kr. pr. indbygger. Udgiftsniveauet i Aabenraa Kommune er 29 kr. under landsgennemsnittet. Når der korrigeres for rammevilkårene, ligger Aabenraa Kommune 4 point under det, der kunne forventes.

   

  For myndighedspersonale (typisk i jobcenteret og på børne- og voksenområderne) har der i Aabenraa Kommune været en stigning på 78 kr. pr. indbygger. Udgiftsniveauet lå i 2019 52 kr. under landsgennemsnittet. Når der korrigeres for rammevilkårene ligger Aabenraa Kommune 5 point under det forventede. Af HR-Regnskabet 2017 fremgår, at investeringsprojekterne på arbejdsmarkeds- og det specialiserede børneområde har medført en øgning i antallet af helårspersoner på 13 stillinger.

   

  For decentrale ledere (som typisk ikke har en administrativ baggrund og er ansat på børne- og voksenområderne), har der i Aabenraa Kommune været en stigning på 43 kr. pr. indbygger fra 2017 til 2019. Udgifterne ligger 111 kr. over landsgennemsnittet. Når der korrigeres for rammevilkårene ligger Aabenraa Kommune 7 point under, det der kunne forventes. Af HR-Regnskabet for 2019 fremgår, at der fra 2017 til 2019 er sket en stigning i antallet af niveau 2 og 3 ledere på 11 stillinger. Denne stigning er udtryk for øget opmærksomhed på ledelsesspændet på de store driftsområder.

   

  For øvrige administrationsudgifter ud over løn (typisk udgifter og indtægter til varekøb og tjenesteydelser på konto 6), er der i Aabenraa Kommune sket et fald på 223 kr. pr. indbygger. Udgiftsniveauet på 1.139 kr. er 363 kr. over niveauet på landsplan. Denne kategori er meget følsom over for kommunernes konteringspraksis, og der har derfor ikke kunne beregnes en benchmarkingsindikator.

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Økonomiudvalget den 18-08-2020

  Godkendt.

   

  Thomas Andresen deltog ikke i sagens behandling.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/63626, Sagsinitialer: alg

  Sagsfremstilling

  Aabenraa Kommune skal igen i år indberette til ligestillingsredegørelsen. 

   

  Ligestillingsredegørelsen udarbejdes via et indberetningsskema. I indberetningsskemaet skal Aabenraa Kommune redegøre for målsætninger og handlinger på ligestillingsområdet i forhold til personaleområdet og i kerneydelserne (borgerrettede ydelser). I 2020 skal der ligeledes redegøres for ligestilling i beskæftigelsesindsatsen for indvandrerkvinder og –mænd fra ikke-vestlige lande.

   

  Staben har i samarbejde med fagforvaltningerne udfyldt indberetningsskemaet. Resultaterne er vedlagt som bilag i form af det udfyldte indberetningsskema, som skal indberettes senest den 1. september 2020.

   

  Indberetningen er taget til efterretning i HMU den 23. juni 2020.

  Lovgrundlag

  Jævnfør Lov om ligestilling af mænd og kvinder skal ligestillingsredegørelsen indberettes hvert tredje år.

   

  Formålet med loven er ”… at fremme ligestilling mellem kvinder og mænd, herunder lige integration, lige indflydelse og lige muligheder i alle samfundets funktioner med udgangspunkt i kvinders og mænds lige værd.”

   

  Ligestillingsredegørelsen behandles politisk af Økonomiudvalget som personaleansvarligt udvalg inden den sendes til Ministeren for ligestilling.

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at indberetningsskemaet godkendes.

  Beslutning Økonomiudvalget den 18-08-2020

  Godkendt.

   

  Thomas Andresen deltog ikke i sagens behandling.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/25083, Sagsinitialer: SMLE

  Sagsfremstilling

  Denne sag indeholder forslag til Økonomiudvalgets mødekalender for 2021. Forslaget er udarbejdet efter de samme principper som tidligere. Det foreslås derfor, at der afholdes to månedlige møder – som udgangspunkt 1. og 3. uge i måneden, og at møderne afholdes tirsdage kl. 15.30 på Rådhuset, Skelbækvej 2, Aabenraa.

   

  Der afholdes budgetseminar den 30. til 31. august 2021.

   

  Der vil være undtagelser fra de nævnte principper grundet ferier, helligdage og budgetforhandlinger.

   

  Mødekalenderen er vedhæftet, og indeholder til orientering også forslag til byrådets mødedatoer for 2021.

   

  Økonomiudvalgets 2. møde i juni foreslås afholdt enten den 15. eller 22. juni afhængig af, om Byrådet beslutter at holde møde den 23.  juni (Sankt Hans) eller 30. juni (skolernes sommerferie er startet).

   

  De foreslåede mødedatoer for Økonomiudvalget for 2021 er:

   

  12. januar

   

  19. januar

   

  2. februar

   

  9. februar

   

  2. marts

   

  16. marts

   

  6. april

   

  20. april

   

  4. maj

   

  18. maj

   

  8. juni

   

  15. eller 22. juni

  Dato afhænger af, om byrådsmødet afholdes den 23. eller 30. juni.

  Juli

  Sommerferie

  10. august

   

  17. august

   

  7. september

   

  14. september

  1. behandling af budget

  5. oktober

  2. behandling af budget

  12. oktober

   

  2. november

   

  9. november

   

  30. november

   

  7. december

   

  14. december

   

   

  Indstilling

  Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,

  at de foreslåede mødedatoer godkendes,

  at 2. møde i juni afholdes enten den 15. eller 22. juni afhængig af, hvornår Byrådet beslutter at december byrådsmødet afholdes, og

  at møderne afholdes på Rådhuset, Skelbækvej 2, Aabenraa.

  Beslutning Økonomiudvalget den 18-08-2020

  Godkendt.

   

  Thomas Andresen deltog ikke i sagens behandling.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/31424, Sagsinitialer: TWI

  Sagsfremstilling

  Salus Boligadministrationsselskab har på vegne af Aabenraa Andelsboligforening afdeling 16 fremsendt ansøgning om godkendelse skema C for renoveringsprojekt.

   

  Byrådet har i 2017 godkendt skema B med en støttet anskaffelsessum på 51,380 mio. kr. og en ustøttet anskaffelsessum på 5,283 mio. kr. Samlet anskaffelsessum på 56,663 mio. kr.

   

  Efterfølgende har Vækstudvalget for Land og By i 2019 godkendt yderligere individuelle forbedringer i forbindelse med renoveringen på 5,578 mio.kr.

   

  I forhold til skema B er anskaffelsessummen for den støttede del i skema C blevet 4,072 mio. kr. lavere og fordeler sig således:

   

  Oversigt over udvikling i skema A, B, C for den støttede del (i mio. kr.)

  Omkostninger

  Skema A

  Skema B

  Skema C

  Håndværkerudgifter – Bygningsdele

  36,777

  39,262

  39,569

  Andre håndværkerudgifter

  2,942

  3,141

  3,165

  Omkostninger

  11,147

  8,463

  4,102

  Gebyrer

  0,514

  0,514

  0,472

  Anskaffelsessum

  51,380

  51,380

  47,308

   

   

  For den ustøttede del af anskaffelsessummen er skema C blevet 0,059 mio. kr. lavere og fordeler sig således:

   

  Oversigt over udvikling i skema A, B, C for den ustøttede del (i mio. kr.)

  Omkostninger

  Skema A

  Skema B

  Skema C

  Håndværkerudgifter – Bygningsdele

  5,120

  5,120

  4,749

  Andre håndværkerudgifter

  0,113

  0,112

  0

  Omkostninger

  0,051

  0,051

  0,423

  Gebyrer

  0

  0

  0,052

  Anskaffelsessum

  5,284

  5,283

  5,224

   

   

  Samlet set er den støttede og ustøttede anskaffelsessum blevet 4,130 mio. kr. lavere i skema C end i skema B.

   

  For de individuelle forbedringer i forbindelse med renoveringen er anskaffelsessummen blevet 0,207 mio. kr. højere end godkendt og fordeler sig således:

   

  Oversigt over udvikling i skema A, B, C for de individuelle forbedringer - ustøttede (i mio. kr.)

  Omkostninger

  Skema A

  Skema B

  Skema C

  Håndværkerudgifter – Bygningsdele

  0

  5,578

  5,578

  Andre håndværkerudgifter

  0

  0

  0

  Omkostninger

  0

  0

  0,149

  Gebyrer

  0

  0

  0,058

  Anskaffelsessum

  0

  5,578

  5,785

   

  Samlet set er hele renoveringens anskaffelsessum blevet 3,923 mio. kr. lavere.

   

  Byggeregnskab for udførte arbejder er revisionspåtegnet.

   

  Økonomi og afledt drift

  Der er stillet kommunegaranti for den støttede del på 74,77 % af 51,380 mio. kr. med 50 % regaranti fra Landsbyggefonden. Kommunegarantien vil falde som følge af den lavere anskaffelsessum for de støttede arbejder.

   

  For den ustøttede del og de individuelle forbedringer er der ikke stillet kommunegaranti.

   

  Ifølge lånebekendtgørelsen henregnes garantier for almene boliger ikke i kommunens låntagning, og der kan ikke opkræves provision for garantier til almene boliger.

   

  Ved behandlingen af skema A godkendte kommunen, at deltage i en kapitaltilførsel i forbindelse med renoveringsprojektet med en andel på 0,200 mio. kr., hvilket er 1/5 af den samlede kapitaltilførsel på 1,0 mio. kr.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at skema C for den støttede del godkendes,

  at skema C for ustøttede del godkendes, og

  at skema C for de individuelle forbedringer godkendes.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 13-08-2020

  Anbefales godkendt.

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 18-08-2020

  Anbefales godkendt.

   

  Thomas Andresen deltog ikke i sagens behandling.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/2753, Sagsinitialer: TWI

  Sagsfremstilling

  Salus Boligadministration har på vegne af Kolstrup Boligforening fremsendt ansøgning om godkendelse af skema B for opførelse af 12 almene familieboliger på Barsøvænget i Løjt Kirkeby.

   

  Byrådet godkendte den 29. april 2020 skema A med en samlet anskaffelsessum på 23,131 mio. kr. I forhold til skema A er der ingen ændring i anskaffelsessummen på det fremsendte skema B, hvorfor udviklingen ser således ud.

   

  Anskaffelsessum i mio. kr.

  Skema A

  Skema B

  Grundudgifter

  3,055

  3,055

  Entrepriseudgifter

  16,740

  16,740

  Omkostninger

  3,007

  3,007

  Gebyrer

  0,329

  0,329

  Anskaffelsessum

  23,131

  23,131

   

  Anskaffelsessummen er pr. m2 19.250 kr., hvilket er lig med maksimumsbeløb eksklusiv energitillæg for familieboliger, hvis opførelse påbegyndes i 2020. Hertil kommer energitillæg på 1.040 kr. pr. m2, hvilket giver en samlet anskaffelsessum pr. m2 på 20.290 kr.

   

  Finansieringen af anskaffelsessummen er også uændret fra skema A til skema B og fordeler sig således:

  Beboerindskud (2 %)

  0,463 mio. kr.

  Kommunal grundkapitalindskud (10 %)

  2,313 mio. kr.

  Låneoptag (88 %)

  20,355 mio. kr.


   

  Den gennemsnitlige husleje forventes at udgøre 862 kr. pr. m2 pr. år eksklusiv forbrug. Det svarer til en månedlig husleje, eksklusiv forbrug, på 6.825 kr. pr. måned pr. bolig. Hertil kommer forbrugsudgifter til vand, varme, el og antenne.

   

  Lovgrundlag

  Lov om Almene Boliger §115 og §118.

  Planmæssige forhold

  Området er lokalplanlagt via lokalplan N26, godkendt 28. november 2006 af Aabenraa Kommunes byråd.

  Økonomi og afledt drift

  I budget 2020 er der afsat 2,3 mio. kr. til kommunal grundkapitalindskud for Barsøvængets etape II. Ved godkendelse af skema A blev det godkendt, at merudgiften til det kommunale grundkapitalindskud på 0,013 mio. tages fra det øvrige budget til kommunal grundkapitalindskud.

   

  Ud over det kommunale grundkapitalindskud har kommunen ved godkendelse af skema A godkendt kommunegaranti for den del af beløbet, der ligger ud over 60% af ejendommens værdi. Garantibeløbet kan ikke opgøres før byggeriet er opført og ejendommen er værdisat, hvorfor garantien først kendes, når garantierklæringen fremsendes af långiver.

   

  Ifølge lånebekendtgørelsen henregnes garantier for almene boliger ikke i kommunens låntagning, og der kan ikke opkræves provision for garantier til almene boliger.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at skema B med en anskaffelsessum på 23,131 mio. kr. godkendes.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 13-08-2020

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 18-08-2020

  Anbefales godkendt.

   

  Thomas Andresen deltog ikke i sagens behandling.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/19044, Sagsinitialer: AKPA

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal der tages stilling til ansøgning til Aabenraa Kommunes bæredygtighedspulje, hvorfra der kan søges tilskud til initiativer, der bidrager til bæredygtig udvikling. Der kan søges tilskud til indsatser, aktiviteter og projekter, der bidrager til bæredygtig udvikling af social, økonomisk eller miljømæssig karakter som beskrevet i kommunens ”Strategi for bæredygtig udvikling i Aabenraa Kommune 2025”.

   

  Puljen er forankret i Økonomiudvalget, der træffer endelig beslutning om tildeling af tilskud. Ansøgninger prioriteres forinden i de relevante fagudvalg, der oversender udvalgte ansøgninger til Økonomiudvalget. Der stilles krav om medfinansiering på minimum 25 procent på ansøgninger. I de tilfælde, hvor projektansøger ikke har mulighed for at stille med 25 procent medfinansiering, ansøges det relevante fagudvalg om at bidrage med medfinansiering til ansøgningen.

   

  Ansøgning om tilskud til vandpost i Genforeningsparken

  Via det selvstændige brand VANDPOST søger Arwos 0,050 mio. kr. fra Bæredygtighedspuljen til opstilling af en frostfri offentlig vandfontæne i Genforeningsparken i Aabenraa by. Det er et initiativ som på baggrund af plastikhandlingsplanen, og den øgede interesse i bæredygtig anvendelse, er startet ved Arwos i samarbejde med Aabenraa Kommune. Gennem opsætning af vandfontæner i kommunen ønsker man at skabe mulighed for, at indkøb af engangsplastflasker kan reduceres, ved at gøre opfyldning mere tilgængelig i det offentlige rum. 51 lokale detailbutikker har under samme initiativ åbnet deres døre for kunderne, så de her kan få opfyldt deres drikkeflaske med vand fra hanen. VANDPOST er i kontakt med andre kommuner om at lade initiativet vokse med det formål at gøre drikkevand lettere tilgængeligt for borgerne i vores kommune, såvel som andre kommuner. Initiativet er derfor open source. Brancheorganisationen DANVA overvejer at tage konceptet til sig i en kampagne om vand.

   

  Arwos har sponsoreret den første fontæne på Mutter Stahlboms Plads, og der er nu kommet positive tilkendegivelser fra 2 lokale virksomheder om sponsorat af fontæne til henholdsvis Storetorv og Markedspladsen samt ved Kelstrup Naturskole. Aabenraa Kommune vil få logo på den frostfri fontæne, som også vil optræde med POI på Google Maps og på VANDPOSTs hjemmeside.

  Projektet synliggøres på Google Maps, hjemmeside og via presseomtale. Arwos drifter fontænen i 5 år.

   

  Projektet understøtter verdensmål: 3, 6, 9, 11, 12 og 17, og lever op til følgende puljekriterier:

   

  • Læring og Kompetencer
  • Bæredygtige lokalsamfund og byudvikling
  • Naturkvalitet, miljø og biodiversitet
  • Cirkulær økonomi, deleøkonomi og bæredygtige indkøb

   

  Ansøger står selv for den påkrævede medfinansiering på 0,029 mio. kr., og søger således ikke Teknik- og Miljøudvalget herom.

   

  Ansøgningen er uddybet i vedhæftede bilag.

   

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at ansøgningen om tilskud på 0,050 mio. kr. fra Bæredygtighedspuljen imødekommes.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 24-06-2020

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 18-08-2020

  Godkendt.

   

  Thomas Andresen deltog ikke i sagens behandling.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/19044, Sagsinitialer: AKPA

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal der tages stilling til ansøgning til Aabenraa Kommunes bæredygtighedspulje, hvorfra der kan søges tilskud til initiativer, der bidrager til bæredygtig udvikling. Der kan søges tilskud til indsatser, aktiviteter og projekter, der bidrager til bæredygtig udvikling af social, økonomisk eller miljømæssig karakter som beskrevet i kommunens ”Strategi for bæredygtig udvikling i Aabenraa Kommune 2025”.

   

  Puljen er forankret i Økonomiudvalget, der træffer endelig beslutning om tildeling af tilskud. Ansøgninger prioriteres forinden i de relevante fagudvalg, der oversender udvalgte ansøgninger til Økonomiudvalget. Der stilles krav om medfinansiering på minimum 25 procent på ansøgninger. I de tilfælde, hvor projektansøger ikke har mulighed for at stille med 25 procent medfinansiering, ansøges det relevante fagudvalg om at bidrage med medfinansiering til ansøgningen.

   

  Ansøgningen om tilskud til etablering af hundeskov ved Genner

  Genner Lokalråd har ansøgt Bæredygtighedspuljen om ca. 0,080 mio. kr. til etablering af en hundeskov ved Genner. Genner Hundeskov skal få de lokale beboere og besøgende ud i naturen. Der er fokus på at bedre muligheder for bevægelse som en vej til øget sundhed for krop og sjæl i en hundeskov, der byder på pragtfuld natur at bevæge sig i.  Det er tanken, at projektet skal være en attraktion, ikke kun for Genner, men også for de omkringliggende småbyer og ikke mindst beboere i Aabenraa.

   

  Hundeskoven skal blandt andet medføre følgende fordele:

   

  • Mennesker og hunde kan færdes sikkert i jagtsæsonen
  • En helårsaktivitet i frisk luft
  • Skal gøre Genner og omegn mere attraktiv som bosætningssted eller besøgssted
  • Kan invitere til dialog blandt hundeejere
  • Vildtet forstyrres ikke af løse hunde

   

  Genner Lokalråd har fået en aftale med Naturstyrelsen om et areal på knap 3 hektar i Lerskov Plantage, som må benyttes til hundeskov. For at arealet må benyttes til Genner Hundeskov, skal dette bruges og indhegnes efter Naturstyrelsens krav om standard og kvalitet, og det skal godkendes af Naturstyrelsen. Da Genner Hundeskov så vidt muligt skal falde i ét med naturen, er den eneste større udsmykning af hundeskoven 3 bænke, som laves i ren, rå stil, så naturens æstetik forstyrres mindst muligt.

   

  Naturstyrelsen har fuld tilgang til området og står for vedligeholdelse af selve skovdelen, som var det et hvilket som helst stykke skov. Genner Lokalråd påtager sig opgaven at vedligeholde selve hundeskovsdelen, hegn, bænke mv. Der er opbakning til projektet fra Aabenraa Jagtforening og Naturstyrelsen. Projektet vil blive synliggjort gennem presseomtale, i Genner Nyt og på Facebook.

   

  Projektet understøtter verdensmål: 3, 11 og 15 og lever op til følgende puljekriterier:

   

  • Bæredygtige lokalsamfund og byudvikling
  • Sundhed og livskvalitet
  • Naturkvalitet, miljø og biodiversitet

   

  Ansøger ønsker at søge Teknik- og Miljøudvalget om medfinansiering af projektet på ca. 0,027 mio. kr.

   

  Ansøgningen er uddybet i vedhæftede bilag.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at ansøgningen om tilskud på ca. 0,080 mio. kr. fra Bæredygtighedspuljen imødekommes, og

  at udvalget medfinansierer ca. 0,027 mio. kr., der finansieres af politikområdet Natur og Miljø.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 24-06-2020

  1. at anbefales godkendt under forudsætning af, at Genner Lokalråd selv finder finansiering til de 0,027 mio. kr.,
  2. at afvist.

  Beslutning Økonomiudvalget den 18-08-2020

  Teknik- og Miljøudvalgets indstilling godkendt.

   

  Thomas Andresen deltog ikke i sagens behandling.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/19044, Sagsinitialer: AKPA

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal der tages stilling til ansøgning til Aabenraa Kommunes bæredygtighedspulje, hvorfra der kan søges tilskud til initiativer, der bidrager til bæredygtig udvikling. Der kan søges tilskud til indsatser, aktiviteter og projekter, der bidrager til bæredygtig udvikling af social, økonomisk eller miljømæssig karakter som beskrevet i kommunens ”Strategi for bæredygtig udvikling i Aabenraa Kommune 2025”.

   

  Puljen er forankret i Økonomiudvalget, der træffer endelig beslutning om tildeling af tilskud. Ansøgninger prioriteres forinden i de relevante fagudvalg, der oversender udvalgte ansøgninger til Økonomiudvalget. Der stilles krav om medfinansiering på minimum 25 procent på ansøgninger. I de tilfælde, hvor projektansøger ikke har mulighed for at stille med 25 procent medfinansiering, ansøges det relevante fagudvalg om at bidrage med medfinansiering til ansøgningen.

   

  Ansøgning om tilskud til bæredygtige byer med et styrket handelsliv

  Business Aabenraa har ansøgt bæredygtighedspuljen om 0,150 mio. kr. til et projekt, der skal styrke det lokale handelsliv via en fælles digital platform og fælles udbringning af varer i kommunen. I projektet indgår de fire handelsbyer i kommunen, Padborg, Rødekro, Tinglev og Aabenraa i et samarbejde med Business Aabenraa for at styrke bæredygtige byer og lokalsamfund via øget samarbejde og digitalisering hos de deltagende virksomheder.

   

  Corona-krisen har vist, hvor sårbar virksomheder kan være, hvis ikke de har en digital kobling til deres kunder. Kunderne skal kunne handle i butikken både fysisk og digitalt. Med erfaring fra webshoppen www.aabenraashop.dk ønskes tilskud til at udvikle forretningsmodellen, så flere virksomheder bliver digitale og der findes en bæredygtig fælles leveringsmodel af varer ud til kunderne.

   

  Projektet vil omfatte:

   

  • Markedsføring af webshoppen
  • Fælles bæredygtig levering til kunderne med afsæt i CSR.
  • Rådgivningsforløb frem mod en ny forretningsmodel for digitale bæredygtige lokalsamfund.

   

  Målet er, at flere virksomheder udnytter synergien mellem den digitale og fysiske butik og dermed øger deres konkurrenceevne og tilstedeværelse i lokalsamfundene. Der afsættes midler til at markedsføre webshoppen og de deltagende butikker, således at kunderne oplever, at de kan handle lokalt både digitalt og fysisk. Det centrale budskab er "handel lokalt og støt op omkring dit lokalsamfund”. Projektet vil leve videre i kraft af den solide organisering mellem handelsstandsforeningerne og Business Aabenraa. Det vil bestå af forsat facilitering fra Business Aabenraa, således at alle virksomheder, der er på webshopppen, kan udvikle sig digitalt.

   

  Projektet understøtter verdensmål: 8, 9, 11 og 17 og lever op til følgende puljekriterier:

   

  • Læring og kompetencer
  • Bæredygtige lokalsamfund og byudvikling
  • Bæredygtig vækst og virksomhedssamarbejde
  • Cirkulær økonomi, deleøkonomi og bæredygtige indkøb

   

  Ansøger står selv for den påkrævede medfinansiering på 0,050 mio. kr. og søger således

  ikke Vækstudvalget for Land og By herom.

   

  Ansøgningen er uddybet i vedhæftede bilag.

   

   

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at ansøgningen om tilskud på ca. 0,150 mio. kr. fra Bæredygtighedspuljen imødekommes.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 25-06-2020

  Anbefales godkendt

  Beslutning Økonomiudvalget den 18-08-2020

  Godkendt.

   

  Thomas Andresen deltog ikke i sagens behandling.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/19044, Sagsinitialer: AKPA

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal der tages stilling til ansøgning til Aabenraa Kommunes bæredygtighedspulje, hvorfra der kan søges tilskud til initiativer, der bidrager til bæredygtig udvikling. Der kan søges tilskud til indsatser, aktiviteter og projekter, der bidrager til bæredygtig udvikling af social, økonomisk eller miljømæssig karakter som beskrevet i kommunens ”Strategi for bæredygtig udvikling i Aabenraa Kommune 2025”.

   

  Puljen er forankret i Økonomiudvalget, der træffer endelig beslutning om tildeling af tilskud. Ansøgninger prioriteres forinden i de relevante fagudvalg, der oversender udvalgte ansøgninger til Økonomiudvalget. Der stilles krav om medfinansiering på minimum 25 procent på ansøgninger. I de tilfælde, hvor projektansøger ikke har mulighed for at stille med 25 procent medfinansiering, ansøges det relevante fagudvalg om at bidrage med medfinansiering til ansøgningen.

   

  Ansøgningen om tilskud til bæredygtigt fællesområde og læringsmiljø

  Padborg Torvecenter Forening har ansøgt bæredygtighedspuljen om ca. 0,191 mio. kr. til etablering af et bæredygtigt fællesområde og læringsmiljø ved Padborg Torvecenter. Projektet udspringer af et borgermøde om ideer til Padborg Torvecenters fremtid og lokalbefolkningens ønsker hertil, afholdt i januar 2020. Med etableringen af projektet ønsker man at skabe en bæredygtig udvikling og vækst ved Padborg Torvecenter – både til gavn for borgerne, dvs. social bæredygtighed, for fugle og natur, det vil sige miljømæssig bæredygtighed og for de lokale virksomheder og foreninger, det vil sige økonomisk bæredygtighed.

   

  Padborg Torvecenter Forening oplever, at lokalbefolkningen ønsker at handle lokalt og støtte lokale producenter og initiativer. For at fastholde og udvikle denne tendens i Padborg, vil man lytte til de lokale ønsker og yde en indsats for at skabe nogle gode rammer i form af et bæredygtigt fællesområde som et hyggeligt mødested på tværs af alle generationer. Området skal være for alle og anvendelsesmulighederne for projektet er mange og åbner op for endnu flere samarbejdsmuligheder mellem lokalbefolkningen, de forretningsdrivende, dagtilbuddene, museerne og det lokale foreningsliv.

   

  Konkret vil projektet omfatte:

  • Kroge/bænke/plateauer til at sætte og hygge sig ved med læ
  • Leg/læringsmiljø for børn i alle aldre, hvor man kan lære om blomster, dyr, naturmatematik, bæredygtighed, affaldssortering og farver
  • Flere planter og blomster og bedre vilkår for fugle, bier og sommerfugle
  • Fællesområde, der skaber nye muligheder for sammenhæng og samarbejde

   

  Det indebærer bl.a. etablering af:

  • Bænke/platforme + blomsterkummer, læhegn/afskærmning
  • Læringstavler, fuglehuse, vandopsamling og vandkander til børn
  • Polycarbonatdrivhuse med sokkel og diverse tilbehør, sansehave og beplantning
  • Affaldssorteringsstativer + tænger + poser til frivillig affaldsindsamling

   

  Projektet synliggøres ved sin tilstedeværelse i Torvecenteret og er til fri afbenyttelse for alle interesserede. Undervejs i projektets tilblivelse, vil projektet blive eksponeret på sociale medier og i pressen. Der afholdes et event for at markere at projektet et fuldført. Projektet gennemføres af Padborg Torvecenter Forening, lokale håndværkere samt torvecenterets frivilligkorps. Projektet lever videre efter projektperioden via Padborg Torvecenter Forenings medlemmer og frivilligkorps. Der anvendes vedligeholdelsesfri materialer og plantes blomster som kommer år efter år og dermed er projektet bæredygtigt i sig selv

   

  Projektet understøtter verdensmål: 3, 11, 12, 15 og 17 og lever op til følgende puljekriterier:

  • Læring og kompetencer
  • Bæredygtige lokalsamfund og byudvikling
  • Bæredygtig vækst og virksomhedssamarbejde
  • Naturkvalitet, miljø og biodiversitet
  • Cirkulær økonomi, deleøkonomi og bæredygtige indkøb

   

  Ansøger står selv for den påkrævede medfinansiering på ca. 0,064 mio. kr. og søger således ikke Vækstudvalget for Land og By herom.

   

  Ansøgningen er uddybet i vedhæftede bilag.

   

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at ansøgningen om tilskud på ca. 0,191 mio. kr. fra Bæredygtighedspuljen imødekommes under forudsætning af at forvaltningen godkender projektets elementer i forhold til æstetik og funktion.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 25-06-2020

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 18-08-2020

  Godkendt.

   

  Thomas Andresen deltog ikke i sagens behandling.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/19044, Sagsinitialer: AKPA

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal der tages stilling til ansøgning til Aabenraa Kommunes bæredygtighedspulje, hvorfra der kan søges tilskud til initiativer, der bidrager til bæredygtig udvikling. Der kan søges tilskud til indsatser, aktiviteter og projekter, der bidrager til bæredygtig udvikling af social, økonomisk eller miljømæssig karakter som beskrevet i kommunens ”Strategi for bæredygtig udvikling i Aabenraa Kommune 2025”.

   

  Puljen er forankret i Økonomiudvalget, der træffer endelig beslutning om tildeling af tilskud. Ansøgninger prioriteres forinden i de relevante fagudvalg, der oversender udvalgte ansøgninger til Økonomiudvalget. Der stilles krav om medfinansiering på minimum 25 procent på ansøgninger. I de tilfælde, hvor projektansøger ikke har mulighed for at stille med 25 procent medfinansiering, ansøges det relevante fagudvalg om at bidrage med medfinansiering til ansøgningen.

   

  Ansøgning om tilskud til bæredygtige recycle-tasker

  Shop i City har ansøgt bæredygtighedspuljen om ca. 0,118 mio. kr. til bæredygtige recycle-tasker til udlevering i de fire handelsbyer i kommunen.

   

  Shop i City har et mål om, at Aabenraa kommune skal være én af de mest bæredygtige detailbyer i Danmark. Derfor har man arbejdet på udvikling af en bæredygtig taske, som skal udleveres til alle butikker samt borgere og forbrugere. Hermed vil man reducere mængden af udleverede plastikposer i handelsbyerne.

   

  Tasken er lavet af Recycle plastflasker og har en holdbarhed på 10 år. Tasken laves i enkelt design, så den er anvendelig for mange og til mange formål såsom indkøb, sport, til overnatning eller strikkeklubben. Der er arbejdet med forskellige modeller for at komme frem til den rette størrelse, det rette udseende, den korrekte pasform, så alle kan og vil bære tasken overalt. Tasken kan både indeholde skoæsker, mælk, tøj, planter og meget mere, uden at den er for stor. Tasken kan bæres af alle folk i forskellige højder, uanset om du bære den over skulderen eller i hånden. Tasken er ligeledes vandtæt.

   

  Tasken skal udleveres i Aabenraa, Padborg, Tinglev og Rødekro. Udseendet af tasken skal være den samme og i mat sort med byernes eget logo i sølv. De fire byer har allerede et samarbejde omkring en gavekortsordning, og derfor er der god mening i et samarbejde om bæredygtige tasker på tværs af byerne. Det er dermed fokus på branding af byerne og deres samarbejde. Projektet vil blive synliggjort i lokale medier, og Shop i City laver en film herom til sociale medier samt annoncer til de lokale aviser og på pyloner. Taskerne uddeles gratis til alle borgere ved et event, så de hurtigt og effektivt kan komme ud i bybilledet.

   

  Projektet understøtter verdensmål: 11, 12, 13, 14, 15 og 17 og lever op til følgende puljekriterier:

   

  • Bæredygtige lokalsamfund og byudvikling
  • Bæredygtig vækst og virksomhedssamarbejde
  • Naturkvalitet, miljø og biodiversitet
  • Cirkulær økonomi, deleøkonomi og bæredygtige indkøb

   

  Ansøger står selv for den påkrævede medfinansiering på ca. 0,039 mio. kr. og søger således

  ikke Vækstudvalget for Land og By herom.

   

  Ansøgningen er uddybet i vedhæftede bilag.

   

   

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at ansøgningen om tilskud på ca. 0,118 mio. kr. fra Bæredygtighedspuljen imødekommes.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 25-06-2020

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 18-08-2020

  Godkendt.

   

  Thomas Andresen deltog ikke i sagens behandling.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/19044, Sagsinitialer: AKPA

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal der tages stilling til ansøgning til Aabenraa Kommunes  Bæredygtighedspulje, hvorfra der kan søges tilskud til initiativer, der bidrager til bæredygtig udvikling. Der kan søges tilskud til indsatser, aktiviteter og projekter, der bidrager til bæredygtig udvikling af social, økonomisk eller miljømæssig karakter som beskrevet i kommunens ”Strategi for bæredygtig udvikling i Aabenraa Kommune 2025”.

   

  Puljen er forankret i Økonomiudvalget, der træffer endelig beslutning om tildeling af tilskud. Ansøgninger prioriteres forinden i de relevante fagudvalg, der oversender udvalgte ansøgninger til Økonomiudvalget. Der stilles krav om medfinansiering på minimum 25 procent på ansøgninger. I de tilfælde, hvor projektansøger ikke har mulighed for at stille med 25 procent medfinansiering, ansøges det relevante fagudvalg om at bidrage med medfinansiering til ansøgningen.

   

  Ansøgningen om udskiftning af varmeinstallation

  Den selvejende Institution Enstedhallen har ansøgt Bæredygtighedspuljen om 0,350 mio. kr. til udskiftning af eksisterende, forældede varmekilder med en ny og mere energirigtig løsning.

  Enstedhallen er over 40 år gammel og er forsynet med kaloriferer til opvarmning af hallen.

  Ved bygning af hallen var dette normalt, men disse kaloriferer er 40 år gamle og trænger til at blive udskiftet.

   

  Planen er at udskifte opvarmningen til strålevarme, som er langt mere energioptimal og hvor man bedre kan styre den højere opvarmning som kræves til handicap idræt, som Enstedhallen huser en del af. For at sikre opvarmning af hallen kan det være nødvendigt at starte varmeanlægget allerede dagen før. Skal hallen efterfølgende bruges til anden idræt, er det nødvendigt at sænke temperaturen ved at åbne vinduer og døre. Der sker derfor et stort varmespild ved den nuværende varmekilde. Med strålevarme er det muligt at reducere varmeudgifterne, da den daglige temperatur i hallen kan reduceres med 3 grader celsius, fordi strålevarmen føles varmere, da overflader såsom gulv er varmere.

   

  Ved dette projekt ønsker Enstedhallen at blive rollemodel for energieffektiv drift af haller og vil dele viden herom med andre. Installation vil blive indkøbt hos lokal leverandør. Øvrigt arbejde udføres af frivillige.

   

  Projektet understøtter verdensmål 7, 11, 12 og 13, og lever op til følgende puljekriterier:

   

  • Klimasikring
  • Bæredygtige lokalsamfund og byudvikling
  • Energioptimering, vedvarende energi og grøn omstilling

   

  Ansøger står selv for den krævede medfinansiering på 0,125 mio. kr. og søger således ikke Kultur og Fritidsudvalget herom.

   

  Ansøgningen er uddybet i vedhæftede bilag.

   

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at ansøgningen om tilskud på 0,350 mio. kr. fra Bæredygtighedspuljen imødekommes.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 23-06-2020

  Anbefales godkendt.

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 18-08-2020

  Godkendt.

   

  Thomas Andresen deltog ikke i sagens behandling.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/19044, Sagsinitialer: AKPA

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal der tages stilling til ansøgning til Aabenraa Kommunes bæredygtighedspulje, hvorfra der kan søges tilskud til initiativer, der bidrager til bæredygtig udvikling. Der kan søges tilskud til indsatser, aktiviteter og projekter, der bidrager til bæredygtig udvikling af social, økonomisk eller miljømæssig karakter som beskrevet i kommunens ”Strategi for bæredygtig udvikling i Aabenraa Kommune 2025”.

   

  Puljen er forankret i Økonomiudvalget, der træffer endelig beslutning om tildeling af tilskud. Ansøgninger prioriteres forinden i de relevante fagudvalg, der oversender udvalgte ansøgninger til Økonomiudvalget. Der stilles krav om medfinansiering på minimum 25 procent på ansøgninger. I de tilfælde, hvor projektansøger ikke har mulighed for at stille med 25 procent medfinansiering, ansøges det relevante fagudvalg om at bidrage med medfinansiering til ansøgningen.

   

  Ansøgning om tilskud til installation af varmepumper i forsamlingslokaler

  Bestyrelsen i Slogs Herreds Hus i Bylderup har ansøgt Bæredygtighedspuljen om ca. 0,051 mio. kr. til at få installeret tre nye varmepumper i de tre mindre forsamlingslokaler i huset. Lokalerne opvarmes i dag med naturgas. Bestyrelsen arbejder løbende på en grøn omstilling af driften, som også følger myndighedernes retningslinjer for at udfase brugen af olie og gas frem til 2030.

   

  Ved omstilling til varmepumper ønsker Slogs Herreds Hus at bidrage til den grønne omstilling i samfundet. Samtidig vil man kunne optimere varmeforbruget, da varmepumperne kan tidsindstilles i forhold til brug af lokalerne. Arbejdet vil blive udført af lokal virksomhed i november 2020.

   

  Ansøger vil fortælle om projektet via de sociale medier samt søge presseomtale, hvor det vil fremgå, at projektet er finansieret af Bæredygtighedspuljen i Aabenraa Kommune. Derudover vil det også fremgå af Slogs Herreds Hus’ hjemmeside, at projektet sker i forbindelse med omstillingen til grøn og bæredygtig energi, der skal være med til at fremtidssikre aktiviteterne i Slogs Herreds Hus

   

  Projektet understøtter verdensmål: 7, 11, 12 og 13, og lever op til følgende puljekriterier:

   

  • Klimasikring
  • Bæredygtige lokalsamfund og byudvikling
  • Energioptimering, vedvarende energi og grøn omstilling

   

  Ansøger ønsker at søge Kultur og Fritidsudvalget om medfinansiering af projektet på kr. 16.875.

   

  Ansøgningen er uddybet i vedhæftede bilag.

   

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at ansøgningen om tilskud på ca. 0,051 mio. kr. fra Bæredygtighedspuljen ikke imødekommes.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 23-06-2020

  Udvalget besluttede at anbefale ansøgningen under forudsætning af at Slogs Herreds Hus selv finansierer den ansøgte medfinansiering på ca. 0,016 mio. kr.

  Beslutning Økonomiudvalget den 18-08-2020

  Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling godkendt.

   

  Thomas Andresen deltog ikke i sagens behandling.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/328, Sagsinitialer: HHEN
 • Udskriv
  Sagsid.: 20/25625, Sagsinitialer: EKA

  Sagsfremstilling

  Byrådet godkendte den 25. marts 2020 at igangsætte ”Erhvervsbyggemodning Padborg, forlængelse af Skandinavienvej”.

   

  Forlængelsen af Skandinavienvej kommer til at gå ned igennem matr. nr. 1449b Bov, som ejes af Arwos. Det er derfor aftalt, at Arwos overdrager 574 m2 til Aabenraa Kommune til offentlig vej. Værdien af arealet er ansat til 0, idet arealets brug er forudsat til tekniske installationer som forudsætning for byggemodning.

   

  Planmæssige forhold

  Rammerne for erhvervsbyggemodningen på Skandinavienvej i Padborg fremgår af Lokalplan nr. 6.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller

  at Arwos overdrager 574 m2 til Aabenraa Kommune til offentlig vej.

  Beslutning Økonomiudvalget den 18-08-2020

  Det anbefales godkendt at Aabenraa Kommune overtager 574 m2 til offentlig vej fra Arwos til 0 kr..

   

  Thomas Andresen deltog ikke i sagens behandling.