Beslutningsprotokol

tirsdag den 8. september 2020 kl. 15:30

Mødested: Lokale 412, Skelbækvej
Udvalg: Økonomiudvalget
Medlemmer: Thomas Andresen, Kirsten Nørgård Christensen, Philip Tietje, Lars Kristensen, Erwin Andresen, Ejler Schütt, Arne Leyh Petersen, Karsten Meyer Olesen, Povl Kylling Petersen, Jan Riber Jakobsen, Erik Uldall Hansen
Bemærkninger: Der er afbud fra Lars Kristensen.
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 20/480, Sagsinitialer: kae

  Beslutning Økonomiudvalget den 08-09-2020

  Godkendt.

   

   

  Afbud: Lars Kristensen.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/480, Sagsinitialer: kae

  Beslutning Økonomiudvalget den 08-09-2020

  • Møde med Aabenraa Havn om kommende temamøde og LOI.
  • Tillæg til aftale med Grand Depart Copenhagen Denmark omkring udskydelse af Tour De France.

   

   

  Afbud: Lars Kristensen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/2937, Sagsinitialer: GES

  Sagsfremstilling

  Økonomiudvalget har til opgave at udarbejde et budgetforslag for 2021 og overslagsårene 2022-2024 jf. styrelsesloven.

   

  Budgetforslaget indeholder følgende forudsætninger:

   

  Skatter:

  En uændret skatteprocent på

  • 25,6 procent indkomstskat
  • 18,9 promille grundskyld, beboelse og erhverv
  • 9,45 promille dækningsafgift af grundværdi af offentlige ejendomme
  • 8,75 promille dækningsafgift af forskelsværdi af offentlige ejendomme
  • 4,1 promille landbrugsjord/produktionsjord
  • 0,0 promille dækningsafgift for erhverv

   

  Indtægter/finansiering:

  Skatter og tilskud tager udgangspunkt tilskudsudmeldingen for 2021 samt statsgarantien for skatter og tilskud.  Overslagsårenes indtægtsbudget svarer til niveauet for 2021 fremskrevet med forventede pris og lønændringer. Bloktilskuddet er i overslagsårene nedjusteret til et forventet anlægsniveau på 17,8 mia. kr. Der er indregnet en risikobaseret indtægtspulje i overslagsårene på 21,8 mio. kr., svarende til størrelsen på §17 tilskuddet i 2021.

   

  Særtilskud samt låneansøgninger:

  Der er søgt om §16 tilskud fra særtilskudspuljen, svar herpå afventer fortsat.

  Lånepuljer er indregnet med 25 mio. kr. i 2022, svar herpå afventer fortsat.

   

  Drifts- og servicerammen:

  Driftsrammen tager udgangspunkt i de stående udvalgs budgetbidrag, byrådsbeslutninger, tekniske korrektioner samt økonomiaftalen.

  Ændringer vil fremgå af budgetforligsteksten, oversigten fremsendes efterfølgende.

  Servicerammen holder sig indenfor økonomiaftalens aftaleniveau.

   

  Anlægsrammen:

  Anlægsrammen tager udgangspunkt i det vedtagne budget 2020-2023 korrigeret for byrådsbeslutninger samt løftet i økonomiaftalen.

  Ændringer vil fremgå af budgetforligsteksten, oversigten fremsendes efterfølgende.

  Anlægsrammen holder sig indenfor økonomiaftalens aftaleniveau.

   

  Takster:

  Taksterne beror på de budgetforudsætninger, som fremgår af basisbudgettet. Taksterne vil blive justeret som følge af udmøntning af evt. driftsudfordringer samt øvrige justeringer af budgetrammen.

  Taksterne godkendes endeligt i forbindelse med 2. behandling af budgettet.

  De takster, der påvirkes af evt. ændringsforslag, vil blive forelagt som en enkeltsag i november måned 2020.

   

  Opsamling:

  Der mangler således stillingtagen til

  • Prioritering af driftsudfordringer/ønsker
  • Prioritering fra handlekataloget (reduktioner)
  • Indarbejdelse akutte/nye anlæg
  • Svar på §16 tilskud og lånetilsagnsansøgninger

  Økonomi og afledt drift

  Udgangspunktet for økonomiudvalgets budgetforslag er Spillerum 5:

   

  Spillerum 5B Basisbudget

  2021

  2022

  2023

  2024

  Indtægter

  -4.165.029

  -4.219.375

  -4.289.091

  -4.377.058

  Driftsudg. Incl. renter

  4.026.327

  4.101.743

  4.175.494

  4.263.978

  Resultat ordinær drift

  -138.702

  -117.632

  -113.597

  -113.080

  Anlæg incl. jordforsyning

  118.297

  100.000

  120.000

  120.000

  Resultat

  -20.405

  -17.632

  6.403

  6.920

  Netto lån (låneopt./afdrag)

  8.507

  26.661

  26.593

  25.514

  Finansforskydninger

  -18

  -18

  -18

  -18

  Påvirkning kassebeholdn.

   

  -11.916

   

  9.011

   

  32.978

   

  32.416

  Forventet kassebeh. Ult. 2020

   

  -164.000

   

   

   

  Investeringsstrategier

  -8.536

  -6.355

  -4.448

   

  Forventet ult. Kassebeh.

   

  -184.452

   

  -181.796

   

  -153.266

   

  -120.850

  - = índtægter/overskud/kasseopsparing

  + = udgifter/underskud/kasseforbrug

   

  Forslaget før indarbejdelse af ændringer på drift og anlæg overholder den økonomiske politiks målsætning om, et resultat af ordinær drift på min. 80 mio. kr., kassetræk på op til 10 mio. kr. og ultimo kassebeholdning på min. 100 mio. kr..

   

  Ændringer vedr. drift og anlæg, svarende til budgetforliget vil blive indarbejdet i spillerum 6 og vil svare til økonomiudvalgets budgetforslag. 
  Forslag hertil eftersendes sammen med udkast til budgetforligstekst. Der tages forbehold for eventuelle ændringer som følge af den fase opdelte budgetlægning.

  Høring/udtalelse

  I perioden fra den 9. – 16. september foregår høring af de høringsberettigede organer.

  Der er udarbejdet udkast til høringsbrev til HMU, Senior- og handicapråd.

  Høringssvar vil blive udsendt den 17. september 2020.

   

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at der tages stilling til ændringer afledt af budgetforliget, der skal indgå i budgetforslaget 2021-2024, således budgetforslaget svarer til spillerum 6,

  at bevillingsoversigt og bemærkninger justeres med økonomiudvalgets budgetforslag, og

  at udkast til høringsbrev til budget 2021-2024 godkendes.

  Beslutning Økonomiudvalget den 08-09-2020

  Godkendt, idet sagen opdateres med budgetforliget og spillerum 6.

   

   

  Afbud: Lars Kristensen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/13298, Sagsinitialer: HJJ

  Sagsfremstilling

  I denne sag orienteres om de samlede økonomiske konsekvenser af COVID-19 opgjort pr. 31. juli 2020.

   

  Med økonomiaftalen for 2021 er det aftalt, hvordan kommunerne skal kompenseres for håndtering af indsatsen imod COVID-19 i 2020.

  Kommunerne kompenseres delvist for merudgifter til indkøb af værnemidler. Ud over udgifter til værnemidler, har kommunerne haft ”øvrige udgifter”, og et forventet indtægtstab i forbindelse med COVID-19.

   

  Kommunerne kompenseres for følgende udgifter:

  1. Udgifter til indkøb af værnemidler foretaget via KVIK før den 10. maj 2020.
  2. Værnemidler, der er indkøbt lokalt og øvrige udgifter til driften, som følge af øget rengøring, indkøb af udstyr med videre
  3. Opgørelse af forventede mindreindtægter
  4. Særlig lovgivning vedrørende kompensation til private dagtilbud.

   

  I forbindelse med udarbejdelse af denne sag er der indsamlet data fra institutioner og afdelinger, hvor der endnu ikke er sket registrering i økonomi- eller lønsystemerne, ligesom de forventede mindreindtægter er opgjort. Indsamlingen af oplysninger er foretaget med udgangspunkt i status den 31. juli 2020.

   

  Nedenfor redegøres der for opgørelsens i alt fire poster. Redegørelsen er udarbejdet på baggrund af en konkret opgørelse af merudgifterne afledt af COVID-19 fordelt på institutioner, forvaltninger mm. Der fremgår af vedlagte notat af 31. august 2020 en mere detaljeret beskrivelse af de enkelte poster i opgørelsen.

   

  1. Værnemidler indkøbt via KVIK

  Der er som en del af økonomiaftalen afsat 1,2 mia. kr. til indkøb værnemidler indtil uge 40. Heraf vedrører 400 mio. kr. køb af værnemidler inden den 10. maj. Værnemidlerne er indkøbt af Kommunalt Værnemiddel Indkøb (KVIK). Det er Aarhus Kommune, der har koordineret indkøbene og kommunerne har indtil den 10. maj efter regning kunnet bestille værnemidler igennem Lyreco. Kommunerne kompenseres for de udgifter, som de har haft til værnemidler indtil den 10. maj. Det er fra KVIK oplyst, at når distributøren (Lyreco) har opgjort det samlede antal fakturaer fra kommunerne (medio august) vil pengene blive indsat på kommunes nemkonto.

   

  Efter den 10. maj 2020 er det aftalt, at kommunerne igennem KVIK har en trækningsret vedrørende værnemidler, svarende til ca. 800 mio. kr. 

   

  I Aabenraa Kommune er indkøb af disse værnemidler koordineret i Ledelsessekretariatet i Social- & Sundhedsforvaltningen. Der er ifølge registreringer i økonomisystemet afholdt udgifter til værnemidler via KVIK for i alt 4,1 mio. kr. Aabenraa Kommune er på nuværende tidspunkt endnu ikke blevet krediteret for de afholdte udgifter.

   

  2. Lokalt indkøbte værnemidler og øvrige udgifter

  Ifølge Økonomiaftalen kompenseres kommunerne med 0,1 mia. kr. for lokalt indkøbte værnemidler. Herudover kompenseres kommunerne med 0,4 mia. kr. for merudgifter til rengøring med videre i kommunale og private velfærdstilbud, differentieret forældrebetaling i dagtilbud, samt udgifter til isolationsfaciliteter. Derudover har KL opgjort merudgifter på 0,8 mia. kr. til udstyr med videre, personaleudgifter i form af vikarer og merarbejde, udgifter på social- og sundhedsområdet med videre i alt 1,3 mia. kr.

  Aabenraa Kommune modtager kompensation på ca. 1,0 mio. kr. vedrørende udgifter, der er afholdt til lokalt indkøb af værnemidler, og derfor ikke er omfattet af ordningen via KVIK. Herudover modtager Aabenraa Kommune ca. 12,6 mio. kr. i kompensation for øvrige driftsudgifter, som områderne har afholdt.

   

  Den samlede bloktilskudskompensation vedrørende COVID-19 udgør på denne baggrund 13,6 mio. kr. i 2020. Kompensationen er i forbindelse med midtvejsreguleringen for 2020 blevet placeret i budgetværnspuljen til imødegåelse af udgifter afledt af COVID-19 under Økonomiudvalget. Puljen blev etableret i forbindelse med bevillingskontrollen pr. 31. marts 2020, og blev samtidig tilført 1,9 mio. kr. Det samlede budget til udgifter afledt af COVID-19 udgør dermed 15,5 mio. kr. i 2020.

   

  På baggrund af det registrerede forbrug i økonomi- og lønsystemerne, og på baggrund af indsamlingen af data fra afdelinger og institutioner kan det konstateres, at der indtil den 31. juli 2020 er afholdt merudgifter for i alt 15,5 mio. kr. som følge af COVID-19, heraf vedrører 5,1 mio. kr. udgifter til løn. Samtidig er der opgjort forventede mindreudgifter afledt af COVID-19 på 1,5 mio. kr., hvilket svarer en merudgift på netto 14,0 mio. kr. pr. 31. juli 2020.

   

  Det har ikke været muligt ud fra registreringerne entydigt at opgøre, hvad der er lokalt indkøbte værnemidler, og hvad der er øvrige udgifter. Dette skyldes dels, at der ikke findes en entydig afgrænsning heraf, og dels fordi kontiene i økonomisystemet ikke gør det muligt at foretage en differentiering.

   

  I ovennævnte opgørelse indgår ligeledes skøn fra de selvejende institutioner. Opgørelsen viser, at de selvejende institutioner har opgjort deres merudgifter til netto 1,0 mio. kr.

   

  3. Manglende indtægter som følge af COVID-19

  Den aktuelle opgørelse pr. 31. juli 2020 viser et anslået indtægtstab i 2. kvartal vedrørende salg af ydelser til eksterne på i alt 2,9 mio. kr., Aktuelt er forventningen til 3. kvartal, at der vil være mindreindtægter på ca. 0,5 mio. kr.

  Indtægtstabet vedrørende salg af ydelser til eksterne søges løst ved bevillingskontrollen pr. 30. september 2020.

   

  For så vidt angår den interne afregning i form af salg af ydelser internt i Aabenraa Kommune er det forventede indtægtstab pr. 31. juli 2020 opgjort til 2,7 mio. kr. Det må forventes, at der er tilsvarende besparelser hos aftagerne af disse ydelser.

   

  4. Udgifter i private dagtilbud

  Den 3. juli 2020 er der udstedt en bekendtgørelse om kompensation for merudgifter som følge af COVID-19 ved genåbningen af dagtilbud med videre. Bekendtgørelsen giver kommunerne hjemmel til at udmønte kompensation for COVID-19 relaterede merudgifter direkte til tilbud efter dagtilbudsloven, herunder de private dagtilbud, og private pasningsordninger.

   

  Det er med udgangspunkt i de COVID-19 relaterede beregnede gennemsnitsudgifter pr. barn opgjort, at de private dagtilbud i alt – ud fra disse forudsætninger – skal kompenseres, svarende til en udgift på 1,2 mio. kr.

   

  Udviklingen i Aabenraa Kommunes driftsudgifter i 2020

  I relation til de forventede merudgifter som følge af COVID-19 er der foretaget en vurdering af udviklingen i de samlede driftsudgifter for Aabenraa Kommune i 1. og 2. kvartal 2020 sammenholdt med tilsvarende udvikling i 2019.

   

  Det kan på dette grundlag konstateres, at forbruget i 2. kvartal 2020 er 22,8 mio. kr. lavere end forbruget i 1. kvartal 2020, og 26,4 mio. kr. lavere end forbruget i 2. kvartal 2019. Dette svarer til en forskel på henholdsvis 2,4% og 2,8%.

   

  Det lave forbrug i 2. kvartal 2020 medfører, at de samlede udgifter til COVID-19 vil kunne afholdes inden for den samlede ramme.

  Økonomi og afledt drift

  Opgørelsen viser således, at der med udgangspunkt i forbruget pr. 31. juli 2020 kan redegøres for nettomerudgifter som følge af COVID-19 på i alt 18,0 mio. kr. Indtægtstabet vedrørende salg af ydelser til eksterne, svarende til i alt 2,9 mio. kr. søges som nævnt ovenfor løst ved bevillingskontrollen pr. 30. september 2020.

   

  De samlede merudgifter, der foreslås udmøntet kompensation for i denne sag udgør herefter 15,1 mio. kr.

   

  Bloktilskudskompensationen udgør i alt 13,6 mio. kr. i 2020, og der er i forbindelse med bevillingskontrollen pr. 30. marts 2020 endvidere afsat en pulje på 1,9 mio. kr. under Økonomiudvalget som budgetværn vedrørende udgifter afledt af COVID-19. Det samlede budget til udgifter afledt af COVID-19 udgør således 15,5 mio. kr. i 2020.

  Indstilling

  Direktionen indstiller,

  at orienteringen om COVID-19 relaterede merudgifter pr. 31. juli 2020 tages til efterretning,

  at der på baggrund af opgørelsen udmøntes en kompensation vedrørende COVID-19 relaterede merudgifter på i alt 15,1 mio. kr. i 2020,

  at der som konsekvens heraf budgetomplaceres i alt 15,1 mio. kr. i 2020 fra budgetværnspuljen vedrørende COVID-19 under Økonomiudvalget i henhold til den udarbejdede opgørelse, hvorefter der resterer 0,4 mio. kr. i puljen, og

  at indtægtstabet vedrørende salg af ydelser til eksterne på i alt 2,9 mio. kr., samt eventuelle merudgifter afledt af COVID-19 efter 31. juli 2020, søges løst ved bevillingskontrollen pr. 30. september 2020, henset til det lave forbrug for hele kommunen i 2020.

   

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 08-09-2020

  Godkendt.

   

   

  Afbud: Lars Kristensen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/27386, Sagsinitialer: ahr

  Sagsfremstilling

  KL indgik den 28. maj 2020 en trepartsaftale om ”Ekstraordinær hjælp til elever og lærlinge samt virksomheder (håndtering af ubalance i Arbejdsgiverens Uddannelsesbidrag)”, som udmønter opsparingen i Arbejdsgiverens Uddannelsesbidrag (AUB).

   

  De midler, der tilbageføres til kommunerne, skal bidrage til øget uddannelsesværdi og et styrket kommunalt uddannelsesansvar bredt på erhvervsuddannelsesområdet. Det bemærkes, at midlerne alene er 2020-midler.

   

  Beløbet, som Aabenraa Kommune kan imødese, består dels af en nedsættelse i AUB bidraget og dels af bonus og diverse puljer.

   

  Det samlede beløb til kommunerne udgør 600 mio. kr.,

  • Nedsættelse af AUB-bidrag i 2020 i alt 400 mio. kr.

  Aabenraa Kommunes andel, af de 400 mio. kr., udgør ca. 4,4 mio. kr. Disse midler beholder Aabenraa Kommune, såfremt kommunen igangsætter aktiviteter indenfor formålsbeskrivelsen, som matcher beløbet.

  • 200 mio. kr. i bonus- og puljeordninger

  De resterende 200 mio. kr. i bonus- og puljeordninger fordeles ultimo 2020 og vil afhænge af udgifter/aktiviteter i både Aabenraa Kommune og landets øvrige kommuner – dermed kendes Aabenraa Kommunes andel ikke p.t.

   

  Hvis dele af midlerne ikke anvendes i 2020 til praktikpladsformål, vil der ske en modregning i det samlede coronaregnestykke, når regeringen og KL ultimo 2020 gennemfører opfølgende drøftelser om eventuelt yderligere håndtering af kommunernes COVID-19 udgifter i 2020. Det er derfor afgørende, at der her og nu træffes en beslutning om, hvilke områder midlerne skal anvendes på, så de nødvendige aktiviteter bliver igangsat.

   

  De ekstraordinære midler skal ifølge Trepartsaftalen understøtte kommunernes rekruttering og fastholdelse af elever på velfærdsområdet. Midlerne kan anvendes bredt til praktikpladsformål, som f.eks. frafaldsunderstøttende initiativer, ansættelse under grundforløb, opkvalificering af vejledere mv.

   

  Staben anbefaler, at midlerne anvendes til at styrke SOSU-uddannelserne. Det vurderes, at der ikke er samme udfordringer i forhold til rekruttering af nye medarbejdere på andre områder. SOSU-uddannelserne har de seneste år på landsplan oplevet faldende tilgang af Social- og sundhedselever jf. Task forcen Veje til flere hænder.

   

  Rekrutteringsanalyse for SOSU-medarbejder i Aabenraa Kommune viser rekrutteringsudfordringer i forhold til at rekruttere SOSU-hjælpere og SOSU-assistenter i fremtiden. I de kommende år vil store årgange forlade det danske arbejdsmarked, og det vil derfor være vanskeligt at rekruttere det antal uddannede medarbejdere, der er brug for i fremtiden. Derfor er der behov for at uddanne flere Social- og sundhedselever end den øgede dimensionering forudsætter. Derudover opfordrer KL til, at AUB-midlerne anvendes til at fortsætte de allerede igangsætte rekrutteringsinitiativer målrettet en øget rekruttering til SOSU-assistent uddannelsen. KL opfordrer ligeledes til, at AUB-midlerne anvendes til at prioritere en styrket kvalitet i praktikvejledning.

   

  Trepartsaftalens midler giver Aabenraa Kommune mulighed for at understøtte, at kommunen også fremadrettet kan tiltrække og efterfølgende uddanne kompetente Social- og sundhedselever.

   

  Der foreslås fire konkrete tiltag, der alle vil styrke uddannelse, rekruttering og fastholdelse af Social- og sundhedselever og social- og sundhedsfaglige medarbejdere i Aabenraa Kommune:

   

  • Flere SOSU-elever ansættes med voksenlærlingeløn – det vil understøtte den fremadrettede rekruttering samt sikre mindre frafald under forløbet.

  Lønudgift for SOSU-assistent elev, som får voksenlærlingeløn, udgør ca. 367.956 kr. under hele uddannelsesperioden. Mens lønudgift for SOSU-assistent elev, med SOSU-hjælper uddannelse, udgør ca. 247.952 kr.

  • Opkvalificering af 55 vejledere – vil medvirke til professionalisering af vejledning.
  • Opkvalificering af nuværende ansatte - F.eks. uddannelse af SOSU-hjælpere til SOSU-assistenter eller hjemmehjælpere til SOSU-hjælpere.
  • Oprettelse af tre EUX praktikpladser til social- og sundhedsassistentuddannelsen

  Lønudgift for EUX elever under 25 år udgør ca. 173.209 kr. inder hele uddannelsesperioden.

   

  Den konkrete udmøntning og beskrivelse af de enkelte indsatser sørger Social & Sundhed efterfølgende for.

   

  Det bemærkes, at KL i ”Vejledning til AUB-aftalen” skriver, at udgifterne til nye aftaler også vil strække sig udover 2020 og udgifterne til nyoprettede pladser efter 1. maj 2020 kan angives for hele uddannelsesperioden i indberetningen til KL. Der er dog alene tale om en øget forbrugsmulighed i 2020.

   

  Det forudsættes derfor, at ikke anvendte AUB-midler i 2020 overføres til efterfølgende år.

  Økonomi og afledt drift

  AUB-aftalen giver ekstra midler til kommunerne i størrelsesordenen 0,6 mia. kr. Heraf er der krav om, at Aabenraa Kommune anvender ca. 4,4 mio. kr. til generel forøgelse af antallet af lærepladser og styrkelse af velfærdsuddannelser. Kommunens andel af de øvrige midler vil afhænge af de iværksatte initiativer.

   

  Der gives udgiftsbevilling på 4,4 mio. kr. til de foreslåede initiativer og der gives en tilsvarende indtægtsbevilling.

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at de særlige AUB midler anvendes til uddannelse, rekruttering og fastholdelse af Social- og sundhedselever med afsæt i de seks indsatser, og

  at der afsættes bevilling i 2020 på 4,4 mio. kr. finansieret af AUB-midlerne på mellemregningskontoen.

  Beslutning Økonomiudvalget den 08-09-2020

  Godkendt.

   

   

  Afbud: Lars Kristensen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/392, Sagsinitialer: tbkn

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen ønsker i samarbejde med vandløbslaug og berørte lodsejere at etablere en række sandfang i offentlige vandløb med henblik på at forbedre de fysiske forhold i vandløbene og lette oprensningen af sand.

   

  Desuden ønskes mulighed for at gennemføre vandløbsreguleringsprojekter, som kommunen har en særlig interesse i at bidrage til, f.eks. vedrørende eventuel regulering af Søderup Å-systemet.

  Økonomi og afledt drift

  Jf. investeringsoversigten for 2020-2023 er der afsat en pulje på 0,250 mio. kr. i 2020 til Etablering af sandfang i vandløb.

   

  Der forventes ingen udgifter til afledt drift på projekterne.

   

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at der meddeles et tillæg til anlægsbevilling på 0,250 mio. kr. i 2020 til projektet ”Pulje til afvandingsprojekter og sandfang”. Bevillingen finansieres af rådighedsbeløbet på 0,250 mio. kr. til ” ”Pulje til afvandingsprojekter og sandfang”.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 02-09-2020

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 08-09-2020

  Anbefales godkendt.

   

   

  Afbud: Lars Kristensen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/16088, Sagsinitialer: MBB

  Sagsfremstilling

  I denne sag lægges op til beslutning om at byggemodne anden etape af Lyreskovvej nord for Lyreskovskolen i Bov.

   

  For at understøtte væksten i Bov er det vigtigt, at der er nogle gode og varierede bosætningsmuligheder i byen. Der har været godt salg i grundene på Lyreskovvej etape 1, som blev sat til salg januar 2020. Dengang blev 8 grunde udstykket, hvoraf fem er solgt og en reserveret. Der er derfor snart kun to grunde tilbage i den oprindelige udstykning, hvorfor det anbefales at udstykke næste etape, bestående af 14 parcelhusgrunde som vist på vedlagte bilag. Grundene i etape 2 laves store ligesom etape 1 med en minimumsstørrelse på 1.000 m2. De fleste grunde forventes dog større.

   

  Det vurderes, at projektet kan gennemføres for en samlet økonomi på 4,2 mio. kr. ekskl. moms og inkl. tilslutninger. Det giver en gennemsnitlig grundpris på 0,270 mio. kr. inkl. moms og ekskl. tilslutninger. Til sammenligning er den gennemsnitlige grundpris for 1. etape på 0,260 mio. kr. inkl. moms og ekskl. tilslutninger.

  Planmæssige forhold

  Lokalplan 60 er gældende for området.

  Økonomi og afledt drift

  ”Byggemodning Lyreskovvej etape 2” anbefales finansieret af rammebeløb boligformål. Der resterer i 2020 et rådighedsbeløb på 1,2 mio. kr. Der er i anden sag samtidig søgt en bevilling til forundersøgelser på Margrethegårdsvej i Løjt, hvorefter der er et restrådighedsbeløb på 1 mio. kr. i 2020. I 2021 er der et rammebeløb på 4 mio. kr.

   

  For at kunne realisere byggemodningen af Lyreskovvej etape 2, søges en anlægsbevilling på 4,2 mio. kr. finansieret af restrådighedsbeløbet i 2020 på 1 mio. kr. samt 3,2 mio. kr. i 2021.

   

  Den afledte drift er beregnet til 0,063 mio. kr. årligt. Afledt drift finansieres af Teknik- og Miljøudvalgets pulje til afledt drift, jf. Økonomiudvalgets beslutning af 18. februar 2020. Aabenraa Kommunes drift af udstykningen ophører, når der er dannet en grundejerforening, som overtager forpligtelserne.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at Byggemodning Lyreskovvej etape 2 igangsættes, og

  at der gives en anlægsbevilling til ”Byggemodning Lyreskovvej etape 2”, på 4,2 mio. kr., finansieret af ”Rammebeløb boligformål” med 1 mio. kr. i 2020 og 3,2 mio. kr. i 2021, som frigives.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 03-09-2020

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 08-09-2020

  Anbefales godkendt.

   

   

  Afbud: Lars Kristensen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/10879, Sagsinitialer: mf

  Sagsfremstilling

  Der fremlægges forslag til Lokalplan nr. 136, Kommuneplantillæg nr. 39 samt miljøvurdering og miljøkonsekvensrapport for et solenergianlæg nord for Bjerndrup.

   

  Lokalplanområdet er 93 ha og er beliggende nord for Bjerndrupvej. Området består af tre separate delområder, der i dag anvendes til landbrug.

   

  Lokalplanen har til formål at sikre en anvendelse til vedvarende energiproduktion med solenergi. Området må således kun anvendes til tekniske anlæg i form af solenergianlæg og de for anlæggets nødvendige tekniske installationer og bygninger. Derudover kan den eksisterende anvendelse af elproduktion med vindmøller fortsætte. Lokalplanen skal endvidere sikre, at solenergianlægget så vidt muligt indpasses i landskabet. Anlæggets indvirkning på landskabet og naboer, søges minimeret ved antirefleksbehandling af solenergipanelerne og etablering af afskærmende beplantning langs lokalplanområdets grænse.

   

  Forslag til Kommuneplantillæg nr. 39 muliggør lokalplanlægningen, idet området ligger uden for eksisterende kommuneplanrammer.

   

  Der er udarbejdet en miljøvurdering af de to planforslag. Planforslagene er vurderet i forhold til en række miljøpåvirkninger, som den ændrede anvendelse kan medføre, herunder hvordan eventuelle negative påvirkninger kan afværges og overvåges.

   

  Der er endvidere udarbejdet en miljøkonsekvensrapport (tidligere VVM) af selve projektet og et udkast til en §25-tilladelse (tidligere VVM-tilladelse). Disse fremlægges i høring sammen med planforslagene og miljøvurderingen af planerne.

   

  Planmæssige forhold

  Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2015. På denne baggrund er der udarbejdet et forslag til Kommuneplantillæg nr. 39, der muliggør etablering af tekniske anlæg i området.

   

  Der har været indkaldt idéer og forslag efter planlovens § 23c forud for udarbejdelse af kommuneplantillægget. Der indkom i alt 12 ideer og forslag, der blev fremlagt på Vækstudvalgets møde den 4. juni 2020 til orientering.

   

  Miljøvurdering og miljøkonsekvensrapport

  Der er foretaget en miljøvurdering af planforslagene, hvor påvirkningen på natur, dyreliv, jord, grundvand, luft og klimatiske forhold, støj samt landskab og de visuelle konsekvenser vurderes.

   

  Der er ligeledes udarbejdet en miljøkonsekvensrapport (tidligere VVM) af projektet, der behandler de samme emner som miljøvurderingen. Miljøkonsekvensrapporten er udarbejdet af bygherre, og vurderingerne heri er således bygherres, jf. reglerne i Miljøvurderingsloven.

   

  I begge miljørapporter konkluderes, at der vil være en visuel påvirkning af lokalplanområdets omgivelser, men at denne vil blive lille, når den afskærmende beplantning har etableret sig. Ligeledes vil der være en positiv påvirkning på natur, grundvand og luftforurening, samt en ubetydelig negativ påvirkning på omgivelserne med hensyn til støj.

   

  I miljøvurderingen forelægges et forslag til overvågningsprogram, der sikrer, at den afskærmende beplantningsvækst overvåges i de første 5 år efter etablering. 

   

  Retningslinjer for solenergianlæg

  På mødet i Vækstudvalget den 3. september forelægges retningslinjer for solenergianlæg. Udarbejdelsen af planforslagene er sket parallelt med udarbejdelsen af retningslinjerne. Det er således søgt, at opfylde retningslinjerne så vidt muligt under projektets og det konkrete areals forudsætninger.

  Høring/udtalelse

  Plandokumenter, miljøvurdering og miljøkonsekvensrapport forventes udsendt i offentlig høring i oktober-november 2020. Der forventes afholdt et borgermøde i løbet af høringsperioden.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at forslag til Kommuneplantillæg nr. 39 vedtages og fremlægges i offentlig høring i 8 uger,

  at forslag til Lokalplan nr. 136 vedtages og fremlægges i offentlig høring i 8 uger,

  at miljøvurderingen af planforslagene vedtages og fremlægges i offentlig høring i 8 uger, og

  at miljøkonsekvensrapporten og udkast til §25-tilladelse vedtages og fremlægges i offentlig høring i 8 uger.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 03-09-2020

  Anbefales godkendt.

   

  Philip Tietje deltog ikke i behandlingen på grund af inhabilitet.

  Beslutning Økonomiudvalget den 08-09-2020

  Anbefales godkendt.

   

  Philip Tietje deltog ikke i behandlingen på grund af inhabilitet.

   

   

  Afbud: Lars Kristensen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/43887, Sagsinitialer: hhm

  Sagsfremstilling

   

  Byrådet skal i denne sag godkende skema A for byggeriet af det udvidede bosted Rhedersborg under Autismecenter Syd med 8 boliger samt tilhørende serviceareal. Det nuværende Rhedersborg har 12 boliger og udvides med 8 boliger, således at der fremover i alt er 20 boliger. Aabenraa Kommune er bygherre på hele projektet, og boligerne opføres i henhold til Lov om Almene Boliger. Byrådet skal godkende skema A i henhold til Lov om Almene Boliger.

   

  Boligdelen som har et samlet boligareal på ca. 520 m2, består af 8 stk. ældreboliger med et areal på ca. 65 m2, Herudover etableres et serviceareal på ca. 35 m2, således at det samlede areal udgør ca. 555 m2.

   

  Projektet udbydes som et ”Totalentrepriseudbud i begrænset (indbudt) licitation på baggrund af et byggeprogram og en principskitse for udformning og placering”.

  Udvidelse af Rhedersborg med 8 pladser er en konkret udmøntning af Boligstrategien, herunder forvaltningens vurdering af boligbehovet i de kommende år. Boligstrategien skal som en overordnet sektorplan sætte en retning for og sikre den nødvendige kapacitet og udvikling af kommunens boligtilbud, herunder pleje-, botilbudsboliger og midlertidige boliger. De konkrete boliger er tiltænkt borgere med autisme.

  Byggeriet er planlagt færdigt til indflytning i løbet af ca. 2 år medio 2022.

   

  Økonomi i henhold til Skema A

   

  Boligdelen:

   

  Den samlede anskaffelsessum for boligdelen er beregnet til 12,620 mio. mio. kr. inkl. moms, hvilket svarer til et beløb pr. m2 på 24.269 kr. Dette er under maksimumbeløbet inkl. energitillæg for alment boligbyggeri for ældreboliger i provinsen, som er på 24.270 kr.

  Beløbet dækker alle omkostninger i forbindelse med projektering og opførelse af boligerne.

  Den samlede anskaffelsessum finansieres således:
   

   2 %  Beboerindskud

  0,252 mio. kr.

  10 % Kommunal andel til grundkapital

  1,262 mio. kr.

  88 % Kreditforeningslån

  11,106 mio. kr.

   

  Den foreløbige opgjorte månedlige husleje er beregnet til ca. 5.406 kr. pr. måned ekskl. forbrugsafgifter for ca. 65 m2 boligerne. Den endelige husleje kendes først ved fremlæggelse af skema B efter gennemført licitation. Beboernes indskud vil udgøre 31.500 kr. for den enkeltes bolig.

  Det anbefales, at der etableres en byggekredit til finansiering af boligdelen i byggeperioden. Udgiften forbundet med etablering af byggekreditten indgår i anskaffelsessummen.
   

  Servicearealer:

   

  Den samlede anskaffelsessum for servicearealet udgør 0,888 mio. kr. ekskl. moms. Hertil forventes en indtægt på 0,320 mio. kr. vedrørende servicearealtilskud. Servicearealtilskud afregnes efter godkendelse af skema C. 

   

  Aftalegrundlaget ABT18

   

  Det følger af almenboligloven og støttebekendtgørelsen, at når kommunen meddeler tilsagn til opførelse af almene boliger og servicearealer, skal kommunen stille en række vilkår og betingelser, som er gældende for tilsagnet. Blandt andet følger det af støttebekendtgørelsens § 30, stk. 2, at bygherren i sine aftaler om teknisk rådgivning og i totalentreprise lægger ABT18 til grund uden fravigelser.

  ABT18 er Byggeriets aftalevilkår, som bliver en del af udbudsmaterialet til håndværkerne ved totalentreprise.

  Byrådet kan efter modtaget begrundelse i særlige tilfælde godkende fravigelser. En godkendelse skal således bygge på en konkret vurdering af de ønskede fravigelser i den enkelte sag.

  Social & Sundhed og Kommunale Ejendomme har udarbejdet nogle standardafvigelser fra ABT18, som ønskes godkendt. Fravigelserne til ABT18 er vedlagt sagen som bilag.

  Økonomi og afledt drift

  Anskaffelsessummen udgør for henholdsvis boligdel og servicedel,

   

  1.000 kr. inkl. moms

  Boligdelen

  Servicedelen

  Grundudgifter, tilslutningsbidrag, ekstra fundering m.m.

  1.049

  121

  Entrepriseudgifter, bygherreleverancer

  8.656

  678

  Omkostninger inkl. byggelånsrenter, finansielle udgifter, geoteknik, teknisk rådgivning, landinspektør, forsikring m.m.

   

   

  2.693

   

   

  293

  Gebyrer inkl. bidrag til Byggeskadefonden, byggetilladelse m.m.

   

  222

   

  94

  Samlet anskaffelsessum

  12.620

  1.100

  Heraf moms på servicedelen

   

  212

  Nettoanskaffelsessum for servicedelen

   

  888

   

  Byrådet godkendte den 18. december 2019, at der til grund for det videre projekteringsarbejde med udvidelse af Rhedersborg blev budgetomplaceret 1,0 mio. fra budget 2021 til 2020 af det afsatte rådighedsbeløb til boligstrategien på handicap og ældreområdet.

   

  Dermed resterer der i 2021 et rådighedsbeløb på  3,6 mio. kr. og i 2022 0,580 mio. kr. til boligstrategien på handicap og ældreområdet.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at Skema A for boligdelen godkendes,

  at Skema A for servicearealet godkendes,

  at der gives tilsagn om kommunal garanti,

  at der oprettes en byggekredit på 12,620 mio. kr. til finansiering af boligdelen i byggeperioden,

  at der gives en anlægsbevilling på 12,620 mio. kr. til boligdelen finansieret af den etablerede byggekredit,

  at der gives en anlægsbevilling til servicearealer på 0,888 mio. kr.,

  at anlægsbevillingen til servicearealer finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på 1,0 mio. kr. i 2020, som frigives,

  at der gives en bevilling på 1,262 mio. kr. til grundkapitalindskud, der finansieres af det afsatte rådighedsbeløb i 2021 på 3,600 mio. kr. til boligstrategien på ældre- og handicapområdet, og

  at AB18T Byggeriets Aftalevilkår - Med tilføjelser og fravigelser for Aabenraa Kommune - finder anvendelse ved udbud.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 02-09-2020

  1.     – 9. at anbefales godkendt.

   

  Afbud: Michael Christensen.

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 08-09-2020

  Anbefales godkendt.

   

   

  Afbud: Lars Kristensen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/2272, Sagsinitialer: EKA
 • Udskriv
  Sagsid.: 17/19975, Sagsinitialer: JFH