Beslutningsprotokol

tirsdag den 29. september 2020 kl. 15:30

Mødested: Lokale 412, Skelbækvej
Udvalg: Økonomiudvalget
Medlemmer: Thomas Andresen, Kirsten Nørgård Christensen, Philip Tietje, Lars Kristensen, Erwin Andresen, Ejler Schütt, Arne Leyh Petersen, Karsten Meyer Olesen, Povl Kylling Petersen, Jan Riber Jakobsen, Erik Uldall Hansen
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 20/480, Sagsinitialer: kae

  Beslutning Økonomiudvalget den 29-09-2020

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/480, Sagsinitialer: kae

  Beslutning Økonomiudvalget den 29-09-2020

  Budgetseminar 2021 afvikles den 6.-7. september.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/21836, Sagsinitialer: kkf

  Sagsfremstilling

  Byrådet fastsætter i henhold til lov om folkekirkens økonomi en kirkeskatteprocent, der skal sikre, at det af provstiudvalget fastsatte ligningsbeløb bliver opkrævet. 

   

  Det fastsatte ligningsbeløb finansierer landskirkeskatten, som fastsættes af Kirkeministeriet samt kirke- og præstegårdskasser og provstiudvalgskassen.

   

  Aabenraa Provsti har den 7. september 2020 fremsendt et budgetforslag for 2021, der indeholder et ønske til den kirkelige ligning på 72,879 mio. kr.

   

  Fremsendt budget

   72,879 mio. kr.

  Kirkeskat 0,95% (statsgaranti)

  -72,879 mio. kr.

  Budgetforslagets likviditetspåvirkning

     0,000 mio. kr.

   

   

  Ligningsbeløb til kirke- og præstegårdskasser, provstiudvalgskassen samt landskirkeskatten pålignes folkekirkens medlemmer under ét efter samme regler, hvorefter kommunal indkomstskat svares til vedkommende kommune.

   

  Dette indebærer, at kommunens valg mellem det statsgaranterede og det selvbudgetterede udskrivningsgrundlag også er bestemmende for valget af udskrivningsgrundlag i forhold til kirkeskatten.

   

  Det er forudsat, at Byrådet vælger det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2021, som indstillet af Staben. Dette medfører, at nedennævnte ligningsbeløb er endelige, og at der dermed ikke kommer en regulering heraf i år 2024.

   

  Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for kirkeskatten for Aabenraa Kommune er i 2021 fastsat til 7,672 mia. kr. Provstiet har indstillet, at kirkeskatteprocenten fastsættes til 0,95%, hvilket er samme niveau som i 2020. Med denne kirkeskatteprocent forventes indtægter på 72,879 mio. kr., hvorved kirkens mellemregning med Aabenraa Kommune ultimo 2021 forventes at være uændret i forhold til ultimo 2020.

   

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at Aabenraa Provstis indstilling, om at kirkeskatteprocenten for 2021 fastsættes uændret til 0,95%, godkendes.

  Beslutning Økonomiudvalget den 29-09-2020

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/2937, Sagsinitialer: GES

  Sagsfremstilling

  Byrådet har den 16. september 2020 behandlet forslag til budget 2021 og overslagsårene 2022-2024.

   

  Budgetforslaget svarende til spillerum 6 er fremsat af Økonomiudvalget den 8. september 2020 og danner udgangspunkt for budget 2021-2024.

   

  Efter byrådets 1. behandling er der udarbejdet tekniske ændringsforslag, der vedrører følgende:

  • Regulering af elevtal pr. 5/9 for folkeskoler og privatskoler 
  • Flytning af demografimidler fra Økonomiudvalg til Social- og Sundhedsudvalgets ramme
  • Tilretning renter og afdrag
  • Administrationsbidrag Udbetaling Danmark

   

  De tekniske ændringsforslag foreslås tilgå puljen for tekniske korrektioner under Økonomiudvalget, således at korrektionerne giver netto 0 og ikke påvirker kassebeholdningen.

   

  De tekniske ændringsforslag fremgår af bilag 1 og er indarbejdet i spillerum 7.

   

  Spillerummet inkl. tekniske ændringer viser følgende: 

  Spillerum 7B (excl. Inv.strategi)

  2021

  2022

  2023

  2024

  Indtægter

  -4.165.029

  -4.219.375

  -4.289.091

  -4.377.059

  Driftsudgifter incl. renter

  4.026.876

  4.097.624

  4.167.588

  4.252.521

  Resultat af ordinær drift

  -138.153

  -121.751

  -121.503

  -124.538

  Anlæg incl. jordforsyning

  143.577

  104.130

  120.000

  120.000

  Resultat

  5.424

  -17.621

  -1.503

  -4.538

  Netto lån (låneopt./afdrag)

  4.377

  40.933

  26.178

  25.099

  Finansforskydninger

  -18

  -18

  -18

  -18

  Påvirkning kassebeholdning

  9.783

  23.294

  24.657

  20.543

  Forventet kassebeholdning ult. 2020

  -164.000

   

   

   

  Investeringsstrategier m.m.

  -8.536

  -6.355

  -4.448

   

  Forventet ult. Kassebeholdn.

  -162.753

  -145.814

  -125.605

  -105.062

   

   

  Budgetforslaget inkl. de tekniske ændringsforslag overholder den økonomiske politik i 2021 på målene: 

  • Ordinær drift
  • Kasseforbrug        
  • Ultimo kassebeholdning

   

  Budgetforslaget er baseret på følgende skatter fra 1. januar 2021:

  • 25,6 procent indkomstskat
  • 18,9 promille grundskyld, beboelse og erhverv
  • 9,45 promille dækningsafgift af grundværdi offentlige ejendomme
  • 8,75 promille dækningsafgift af forskelsværdi af offentlige ejendomme
  • 4,1 promille landbrugsjord/produktionsjord
  • 0,0 promille dækningsafgift for erhverv

   

  Det anbefales, at der vælges statsgaranti for skatter og generelle tilskud i 2021, idet der i 2021 fortsat er stor usikkerhed over udviklingen i udskrivningsgrundlaget i 2021.

   

  Takster for 2021 er vedlagt som bilag 6 og 7 og indeholder takster på alle områder. 

   

  Investeringsoversigt samt projektbeskrivelserne fremgår af bilag 3, 4 og 5.

  Det bemærkes, at for de enkelte anlægsprojekter gælder, at det rådighedsbeløb for 2021, der fremgår af projektbeskrivelsen som ”frigivet ved budgetvedtagelsen” automatisk er givet som anlægsbevilling i oktober, hvor budgettet vedtages, jf. bevillingsreglerne i de generelle bemærkninger (bilag 2).

   

  Der er udarbejdet en bevillingsoversigt (bilag 8), hvor de tekniske ændringsforslag er indarbejdet.

   

  I budgetforslaget inkl. tekniske ændringsforslag udgør anlægsrammen 162 mio. kr. brutto, hvilket er 55 mio. kr. under anlægsrammeloftet. Servicerammen er opgjort til 2,771 mio. kr. og er 21 mio. kr. under aftaleniveauet. Aabenraa Kommune bidrager således med, at kommunerne samlet set kan overholde økonomiaftalen.

   

  I henhold til budgetforliget fremgår at parterne er enige om, at der kun i fællesskab fremsættes ændringsforslag, eventuelt med afsæt i høringssvar fra Seniorrådet, Handicaprådet og HMU samt behovet for aftaleoverholdelse på landsplan i forbindelse med den faseopdelte budgetlægning.

   

  Den tidsmæssige, udvalgsmæssige og forvaltningsmæssige placering af nye opgaver afledt af budgetforliget fastsættes endeligt umiddelbart efter budgetvedtagelsen.

  Høring/udtalelse

  Budgetforslaget har været i høring i henholdsvis HMU, Seniorråd og Handicapråd.

  Indkomne høringssvar fremgår af bilag 9, 10 og 11.

   

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at de tekniske ændringsforslag, jf. bilag 1, indarbejdes i budget 2021-2024,

  at der vælges statsgaranti for generelle tilskud og skatter for 2021,

  at takster for 2021 godkendes,

  at bevillingsniveauet fastlægges, som anført i de generelle bemærkninger, jf. bilag 2,

  at Økonomiudvalget tager stilling til, om der skal udarbejdes ændringsforslag bl.a. begrundet i høringssvarene, og

  at bemærkninger tilrettes med budgetforliget samt de godkendte ændringsforslag.

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 29-09-2020

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/3680, Sagsinitialer: AKPA

  Sagsfremstilling

  I denne sag orienteres Økonomiudvalget om status på første uddeling af midler fra Aabenraa Kommunes bæredygtighedspulje og tilhørende offentlige idémøder. 

   

  Status på første uddelingsrunde

  Som en del af Budget 2020 etablerede Byrådet en bæredygtighedspulje på 5 mio. kr. til uddeling i to runder i 2020. Puljen er forankret i Økonomiudvalget, og der kan søges tilskud til initiativer, der bidrager til bæredygtig udvikling af social, økonomisk eller miljømæssig karakter som beskrevet i kommunens ”Strategi for bæredygtig udvikling i Aabenraa Kommune 2025”. Der blev indsendt otte ansøgninger i første runde, som blev behandlet i relevante udvalg og herefter blev syv godkendt til tilskud fra bæredygtighedspuljen på Økonomiudvalgets møde 18. august 2020:

   

  • ARWOS: tilskud til vandpost i Genforeningsparken (50.000 kr.)
  • Genner Lokalråd: tilskud til etablering af hundeskov ved Genner (80.438 kr.)
  • Business Aabenraa: Tilskud til bæredygtige byer med et styrket handelsliv (150.000 kr.)
  • Padborg Torvecenter: Tilskud til bæredygtigt fællesområde og læringsmiljø (191.250 kr.)
  • Shop i City: Tilskud til bæredygtige recycle-tasker (118.219 kr.)
  • Den selvejende institution Ensted Idrætsanlæg: Udskiftning af varmeinstallation (350.000 kr.)
  • Slogs Herreds Hus: Tilskud til installation af varmepumper i forsamlingslokaler (50.625 kr.)

  Der blev i alt uddelt 990.532 kr., ligesom der blev afsat 150.000 kr. til formidling og idémøder. Puljen indeholder således fortsat 3.859.468 kr. Ansøgningsfristen for anden og sidste runde uddelingsrunde er sat til 21. oktober 2020 til behandling i Økonomiudvalget i december 2020. Økonomiudvalget besluttede den 5. februar 2020, at såfremt ikke alle midler bliver uddelt til lokale forslag fra civilsamfundet ved de to uddelingsrunder i 2020, vil det i 2021 være muligt at anvende midlerne til projekter initieret af forvaltningerne, da puljen er omfattet af reglerne for kategori 2 overførsler, med fuld overførselsret. I den forbindelse vil der i januar 2021 ske en evaluering af, om puljen og processen har fungeret efter hensigten, hvorefter en ny sag vil blive udarbejdet til Økonomiudvalget.

   

  Status på offentlige idémøder

  Økonomiudvalget traf den 5. februar beslutning om, at der i foråret 2020 skulle afholdes seks offentlige idémøder, hvor der skulle oplyses om mulighederne for at søge kommunens bæredygtighedspulje, holdes workshop med idégenerering og fortælles om Aabenraa Kommunes tilgang til bæredygtighed. Der blev afholdt tre møder i henholdsvis Aabenraa (i samarbejde med Campusrådet), Felsted og Bylderup, inden regeringens udmeldingen om nedlukning pga. COVID-19 den 11. marts. De tre resterende møder i Aabenraa, Genner og Bov måtte aflyses som følge af nedlukningen.

  Indstilling

  Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,

  at status på første uddelingsrunde tages til orientering, og

  at status på offentlige idémøder tages til orientering.

  Beslutning Økonomiudvalget den 29-09-2020

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/3680, Sagsinitialer: AKPA

  Sagsfremstilling

  I denne sag lægges der op til en revideret proces for idémøder og inspiration til bæredygtig udvikling frem mod ansøgningsfristen den 21. oktober for anden puljeuddeling. Som følge af myndighedernes råd og retningslinjer og regeringens seneste udmelding om tiltag til begrænsning af smitte med COVID-19, lægges der ikke op til en ny runde af offentlige idémøder frem mod næste uddeling fra bæredygtighedspuljen som erstatning for de planlagte og aflyste idémøder i foråret 2020, men derimod en mere individuel tilgang til borgerdialog, sparring og inspiration. Denne indsats i forhold til selve puljen søges suppleret med en større indsats i forhold til borgerinddragelse og dialog om bæredygtig udvikling og verdensmål, der lever videre efter puljens udløb.

   

  Der er siden juni pågået en opsøgende indsats med målrettet information og sparring med lokale aktører og individuel dialog med puljeansøgere frem mod ansøgningsfristen 21. oktober. Dette omfatter dialog med lokalråd, forsamlingshuse og et større antal individuelle borgere og foreninger, der påtænker at søge bæredygtighedspuljen i anden runde, end det sås ved første uddelingsrunde. Denne dialog sker i samarbejde med Campuskoordinator og Landdistriktskoordinator og vil blive prioriteret helt frem til ansøgningsfristen.

   

  Forslag om indgåelse af aftale med Danmark for Målene om verdensmålsfestival

  Som en markant indsats for at synliggøre bæredygtighedstanken og engagere borgerne i bæredygtig udvikling lægges der op til etablering af et samarbejde med kampagnen Danmark For Målene, der har til formål at udbrede kendskabet til FNs verdensmål i Danmark, om en verdensmålsfestival i Aabenraa by i september 2021.

   

  Festivalen er en både festlig, oplysende og engagerende platform til at sætte FN’s Verdensmål ind i en lokal ramme og synliggøre egne tiltag og inspirere til nye tiltag i bæredygtig retning. Festival set-uppet er udviklet, så det overholder myndighedernes retningslinjer i forhold til COVID-19.

   

  Kampagnen Danmark For Målene kom i 2019 på Finansloven og samler en række aktører i arbejdet med at gøre verdensmål til hverdagsmål. Se vedlagte bilag. De leverer et færdigt festivalset-up, oplægsholdere og andet indhold, samtidig med at der plads til at fremhæve egne lokale vinkler. Danmark For Målene sætter fokus på lokal aktivering i forhold til grøn omstilling, den bæredygtige agenda og en genstart af dialogen om bæredygtighed efter COVID-19. Der er via aktørmøder og samarbejde et stærkt fokus på lokal forankring. Desuden kan festivalen med fordel kobles sammen med open by night og andre aktiviteter i Aabenraa by.

   

  Som led i samarbejdet organiserer Danmark For Målene forud for festivalen et aktørmøde for at mobilisere lokale deltagere og partnere i form af uddannelsesinstitutioner, skoler, virksomheder, foreninger og interesseorganisationer, når COVID-19 situationen gør det muligt.

   

  Som platform for dialog med samarbejdspartnere, udbredelse af gode historier, inspiration og idéudvikling, kan festivalen udgøre en vigtig indsats i forhold til borgerinddragelse og dialog i arbejdet med at omsætte Strategi for bæredygtig udvikling i Aabenraa Kommune 2020-2025 til handling, også efter puljens udløb. Her vil desuden være en platform for formidling af erfaringer og inspiration til andre fra de projekter, der har fået støtte fra bæredygtighedspuljen. Endelig kan festivalen udføre et aktivt element i skoler og uddannelsesinstitutioners arbejde med verdensmål og bæredygtighed, som grundet tidsperspektivet i festivalens afvikling vil kunne planlægges i undervisningen.

   

  Med Aabenraa Kommunes ambitiøse klimasatsning med deltagelse i DK2020 partnerskab, har Byrådet truffet beslutning om at anlægge et helhedsorienteret fokus på klimaplanlægning, som tager afsæt i dialog og partnerskaber. I denne sammenhæng vil verdensmålsfestivalen kunne anvendes aktivt i forhold til dialog og borger- og interessentinddragelse i fælles udvikling af en ambitiøs klimaplan for Aabenraa Kommune.

   

  Der lægges op til at gennemføre et mobiliserende aktørmøde i forårsmånederne, i et format og en tidsramme, som COVID-19 situationen tillader, og selve festivalen i september 2021 og afsætte 150.000 kr. fra bæredygtighedspuljen hertil. Såfremt Økonomiudvalget godkender at arbejde hen mod en verdensmålsfestival ud fra denne tidslinje, forelægges Økonomiudvalget et mere detaljeret udkast til program og afvikling i november 2020. Danmark For Målene samarbejder med maksimalt 48 kommuner om afholdelse af verdensmålsfestival, og der er indgået aftaler om specifikke datoer med ca. 25 kommuner på nuværende tidspunkt.

   

  Økonomi og afledt drift

  Forudsætter at der afsættes 150.000 kr. fra bæredygtighedspuljen

  Indstilling

  Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,

  at revideret proces for borgerinddragelse frem mod anden puljeuddeling i form af individuel opsøgende dialog tages til orientering, og

  at partnerskab med Danmark For Målene om afholdelse af verdensmålsfestival i september 2021 i Aabenraa og afsættelse af 150.000 kr. fra bæredygtighedspuljen hertil godkendes.

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 29-09-2020

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/33511, Sagsinitialer: RHJ

  Sagsfremstilling

  I denne sag lægges der op til godkendelse af Aabenraa Kommunes Bosætningsstrategi 2025 og det dertilhørende handlekatalog for bosætningsindsatsen for 2020-2022. Endvidere lægges der op til en drøftelse af to forslag fra handlingskataloget, hvor der kan være behov for yderligere finansiering på et senere tidspunkt, afhængigt af ambitionsniveau.

   

  Aabenraa Kommunes Bosætningsstrategi 2025

  Aabenraa Kommune yder, og har ydet, en mangeårig indsats for at gøre kommunen til et godt sted at bo, leve, arbejde og drive virksomhed i. Resultaterne er mange, herunder byfornyelsesprojekter, udviklingsprojekter i mange lokalsamfund, et fuldt udbygget akutsygehus, nye skoler og daginstitutioner, nyt campus for de studerende og en ny Arena Aabenraa. Det er lykkedes, fordi Aabenraa Kommune, med Byrådet i spidsen, arbejder strategisk med udvikling og vækst med afsæt i Vækststrategi Sund Vækst 2018-2030 og dens mission om Det Gode Liv.

   

  Imidlertid er indbyggertallet i Aabenraa Kommune, efter en periode fra 2015-2018 med stigning i indbyggertallet, nu faldende. Ultimo juni 2015 var indbyggertallet 58.977. Ultimo juni 2018 steg indbyggertallet en smule til 58.978, mens indbyggertallet ultimo juni 2019 faldt til 58.883, for igen ultimo juni 2020 at falde til 58.794. Dette fald ønskes modvirket gennem en styrket indsats for at tiltrække, modtage og fastholde nye borgere, der tager udgangspunkt i en bosætningsstrategi for Aabenraa Kommune. Bosætningsstrategiens overordnede målsætning er, at Aabenraa Kommune over en femårig periode vil øge antallet af tilflyttere med 5 procent, svarende til ca. 150 tilflyttere. Denne målsætning søges opfyldt gennem en målrettet indsats over for seks udvalgte målgrupper:

  • Pendlere
  • Studerende
  • Eksilsønderjyder
  • Nyuddannede
  • Storbysmåbørnsfamilien
  • Udenlandsk arbejdskraft

  Valget af målgrupper, der baserer sig på baggrundsanalsysen, skal dog ikke opfattes som ekskluderende over for øvrige tilflyttere, men anses som et udgangspunkt for bosætningsindsatsen.

   

  Et af elementerne, i at opfylde strategiens målsætning, er desuden en inddragelse af lokale aktører i styrkelsen af bosætningsindsatsen. Således vil der, helt i tråd med Attraktive lokalsamfund i Aabenraa Kommune, der er Aabenraa Kommunes handleplan for lokalsamfund i landdistrikterne, blive taget initiativ til en dialog med Det Fælles Udviklingsråd om et samarbejde mellem de enkelte lokalråd, der skal understøtte målsætningen i bosætningsstrategien. Af handlekataloget fremgår en række forslag til konkrete tiltag i lokalsamfund.

   

  Elementer i bosætningsstrategien

  Aabenraa Kommunes Bosætningsstrategi 2025 består af tre hovedelementer:

   

  1)     Bosætningsstrategi for Aabenraa Kommune 

  2)     Handlingskatalog for bosætningsindsatsen i 2020-2022 – og dertilhørende skematisk fremstilling af handlingskataloget

  3)     Et baggrundsdokument, der med udgangspunkt i et analyseafsnit, danner grundlag for de mål, målgrupper og handlinger, der arbejdes efter i bosætningsstrategien.

   

  Bosætningsstrategi for Aabenraa Kommune 

  Der er udarbejdet en kortfattet strategi med titlen Aabenraa Kommune vil tiltrække flere borgere frem mod 2025, der skal bruges i dialogen med eksterne samarbejdsparter i de kommende års bosætningsindsats. Strategien sammenfatter Aabenraa Kommunes ambitioner med bosætningsarbejdet, herunder de mål og målgrupper, som strategien arbejder efter. Endvidere skitseres konkrete eksempler på de handlinger, der kan iværksættes for at realisere bosætningsindsatsens målsætning.

   

  Handlingskatalog for bosætningsindsatsen i 2020-2022

  Handlingskataloget indeholder mere end 60 handlinger, der kan iværksættes for at realisere strategiens overordnede mål. Handlingskataloget skal betragtes som dynamisk og revideres løbende, således at forvaltningen kan lade indsatserne følge udviklingen og politiske prioriteringer og foretage revideringer af handlingskataloget. For at fastholde Aabenraa Kommunes momentum i bosætningsindsatsen under nedlukningen i forbindelse med Covid-19, er flere handlinger allerede iværksat.

   

  Handlinger med behov for yderligere drøftelse

  I handlingskataloget er to handlinger markeret med en *, der indikerer, at der vil være behov for en politisk afklaring af både, hvorvidt der skal arbejdes videre med handlingen, og hvorledes handlingen i givet fald finansieres på et senere tidspunkt. Der lægges derfor op til en drøftelse af disse handlinger. De to handlinger markeret med * er følgende:

   

  Fælles branding af de fire sønderjyske kommuner: De fire sønderjyske kommuner har en fælles interesse i at brande Sønderjylland som destination for uddannelse, arbejde og bosætning. I 2020 skal det afdækkes, om der er opbakning blandt kommunerne til en fælles branding. Det skal endvidere afdækkes, om opgaven skal outsources til et bureau via en fællesfinansieret pulje.

   

  Målrettede sprogskoletilbud: Udbud af sprogkurser spiller en væsentlig rolle for både tiltrækning, modtagelse og fastholdelse i bosætningsindsatsen, ligesom det er centralt i det strategiske samarbejde med virksomhederne. I 2020 vil Aabenraa Kommune sammen med relevante samarbejdsparter undersøge muligheden for et styrket udbud af sprogkurser både til udenlandsk arbejdskraft efterspurgt af kommunens virksomheder, men også til partnere til tilflyttere for at styrke fastholdelsen. Der et oplagt, at frivillige i lokalsamfundene indgår i indsatsen eksempelvis med sprogcaféer lokalt. Samtidig afdækkes det, hvordan sprogkurser udbydes i andre kommuner.

   

  Såfremt der udtrykkes politisk opbakning til en eller begge handlinger, lægges der op til, at der udarbejdes særskilte sagsfremstillinger til politisk behandling i 2021.

   

  Den videre proces

  På temamøde 16. september 2020 blev Byrådet præsenteret for bosætningsstrategien med henblik på politisk handling i oktober 2020.

  Indstilling

  Direktionen indstiller,

  at Aabenraa Kommunes Bosætningsstrategi 2025 og det dertilhørende handlekatalog for bosætningsindsatsen for 2020-2022 anbefales godkendt, og

  at forslagene, om fælles sønderjysk branding og målrettede sprogskoletilbud, drøftes med henblik på eventuelt særskilte sagsfremstillinger i 2021.

  Beslutning Økonomiudvalget den 29-09-2020

  Anbefales godkendt, idet der ønskes en særlig indsats omkring attraktive boliger for forskellige målgrupper og derudover opbakning til fælles sønderjysk branding.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/20178, Sagsinitialer: ema

  Sagsfremstilling

  Den 25. maj 2018 trådte EU-Databeskyttelsesforordningen (GDPR) i kraft. I Aabenraa

  Kommune var der forud for denne dato gennemført et projekt med henblik på at blive klar til at håndtere EU forordningens krav.

   

  Som en opfølgning på arbejdet med IT-sikkerhed er der udarbejdet vedlagte notat ”Status på

  GDPR/Informationssikkerhed 2020. Notatet gennemgår det seneste kalenderårs (2019) indberetninger til Datatilsynet vedrørende brud på IT sikkerheden. Endvidere redegøres for organisering og andre tiltag på IT-sikkerhedsområdet for henholdsvis at øge opmærksomheden på IT sikkerhed samt dokumentere indsatser herfor.

   

  Der er i 2019 foretaget 19 indberetninger til Datatilsynet om brud på IT-sikkerheden. Som det fremgår af statusnotatet, er der tale om meget forskellige hændelser.

   

  Niveauet ligger lidt under landsgennemsnittet, idet der i 2019 var indberettet i alt 2.379 hændelser fra alle landets kommuner.

   

  Forebyggelsesmæssigt har der gennem 2019 været særligt fokus på 2 indsatser. Dels er Aabenraa Datakvalitet implementeret. Der er tale om software, som scanner drev og mailbokse for personnumre og som herefter løbende sikrer, at medarbejdere arkiverer personlige oplysninger i sikre fagsystemer.

   

  Derudover har alle administrative medarbejdere og en del af de decentrale institutionsmedarbejdere været igennem et e-læringsforløb i awareness træning for at højne opmærksomheden på de faldgruber og forsøg på svindel, man kan blive udsat for gennem phishing eller spam.

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at orientering tages til efterretning.

  Beslutning Økonomiudvalget den 29-09-2020

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/7821, Sagsinitialer: AKBR

  Sagsfremstilling

   

  Den 1. oktober 2018 blev der indført tidsbestilling i Borgerservice. Løsningen er semi-obligatorisk, hvilket betyder, at borgerne enten kan bestille en tid hjemmefra eller direkte på standeren ved ankomst.

   

  I forbindelse med  COVID-19-genåbningen er Borgerservice midlertidigt overgået til obligatorisk tidsbestilling af hensyn til overholdelse af retningslinjer for forebyggelse af smittespredning. Erfaringerne fra perioden har grundlæggende været positive, og kravet om forudbestilt tid har været uproblematisk for borgerne at efterleve. Borgerne oplever en endnu bedre service og Borgerservice kan håndtere forebyggelse af smittespredning af Covid-19.

  Forvaltningen ser på den baggrund mulighed for at fastholde og bygge videre på de positive erfaringer, der er gjort under genåbningen, og foreslår derfor, at obligatorisk tidsbestilling gøres permanent i Borgerservice.

   

   

  Borgernes anvendelse af tidsbestillingen er steget markant, siden det blev indført for næsten to år siden. Andelen af tidsbestillinger, som er foretaget hjemmefra, er i Aabenraa steget fra 4 % i januar 2019 til 60 % året efter i januar 2020. I Bov er andelen af tidsbestillinger hjemmefra i samme periode steget fra 1 % til 21 %. I perioder er andelen der forudbestiller tid hjemmefra helt oppe på omkring 80% og andelen er stigende igennem hele 2020.

   

  Tidsbestillingen har mange fordele for både borgere og medarbejdere i Borgerservice.

  Først og fremmest er det muligt for borgerne at planlægge deres besøg i Borgerservice på forhånd, og de undgår ventetid og køer. I forbindelse med tidsbestillingen modtager de også relevante informationer vedr. deres ekspedition, således at de er forberedte og ikke går forgæves. Netop denne service vil blive yderligere forbedret, når Borgerservice overgår til en ny version af tidsbestillingssystemet, som i højere grad fungerer som en aktiv kanal for information og vejledning af borgerne. Det nye system forventes at være implementeret inden udgangen af 2020.

   

  Borgere med akutte behov vil stadig få hjælp. Ved akutte behov, som ikke kan vente til næste ledige tid, vil der indføres en synlig løsning, således at borgeren kan henvende sig og blive ekspederet.

   

   

  For medarbejdernes vedkommende giver tidsbestillingen overskud til at planlægge og tilrettelægge arbejdet, således at borgerne får den bedst mulige service. Med tidsbestillingen bliver ekspeditionerne jævnt fordelt henover dagen, og medarbejderen kan tage sig tid til at hjælpe den enkelte borger ved hver ekspedition. Tidsbestillingen giver også mulighed for at imødekomme særlige behov og perioder med større efterspørgsel blandt borgerne. Fx er det muligt at udbyde ekstra tider i morgentimerne eller udbyde ekstra lange tider til fx hjælp til selvbetjening.

   

   

  Baseret på ovenstående vurderer forvaltningen, at der er et  solidt grundlag for at  gøre obligatorisk tidsbestilling i Borgerservice permanent. Helt konkret vil ændringen medføre, at det bliver obligatorisk for borgerne at bestille en tid til Borgerservice, inden de møder op. Det vil altså ikke være muligt at bestille en tid direkte på standeren, men udelukkende ved at tilgå tidsbestillingen online på kommunens hjemmeside eller ved at kontakte Borgerservice på mail eller telefon.

   

  Udover de fordele, der i forvejen  er opnået ved at indføre tidsbestilling, vil en ny model for obligatorisk tidsbestilling medføre følgende positive effekter:

  • Borgerne får lige adgang til Borgerservice. I takt med at flere borgere benytter sig af tidsbestillingen hjemmefra, vil adgangen til Borgerservice i stigende grad blive begrænset for de borgere, som ønsker at booke en tid på standeren, fordi en større andel af tiderne vil være reserveret på forhånd.  Det kan for borgerne opleves som en forringet service og uretfærdig behandling, at Borgerservice tilbyder muligheden for tidsbestilling ved ankomst, når denne mulighed i praksis er begrænset.
  • Obligatorisk tidsbestilling bidrager til en forbedret service, fordi det skaber synlighed omkring borgernes behov og efterspørgsel, således at medarbejderne får mulighed for at agere proaktivt og målrette indsatsen.
  • Både borger og medarbejder er bedre forberedte, og der sker en forventningsafstemning omkring henvendelsen, inden borgeren møder op. Det skaber større borgertilfredshed og færre konflikter.
  • Vi understøtter i højere grad en behagelig og tryg oplevelse for de besøgende i Borgerservice, hvor store menneskemængder, stress og travlhed ikke længere præger stemningen. Herudover tager vi aktivt ansvar for forebyggelse af smittespredning, hvilket må forventes at blive et permanent fokusområde på offentlige institutioner fremover. 

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at der indføres obligatorisk tidsbestilling i Borgerservice i Aabenraa Kommune

  Beslutning Økonomiudvalget den 29-09-2020

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/28737, Sagsinitialer: jejk

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal der tages stilling til den konkrete håndtering af et finansieringsspørgsmål vedrørende kloaktilslutningsbidrag i erhvervsudstykningen ved Skandinaviensvej, Padborg Vest. Sagen har været forelagt Grundsalgsudvalget, som har godkendt, at der kan indgås aftale med Arwos om en finansieringsmodel vedrørende tilslutningsbidrag på de grunde, som skal ligge i erhvervsudstykningen.

   

  Aabenraa Kommune ønsker at byggemodne arealer ved Padborg Vest. Herved skal Arwos etablere spilde- og regnvandsafledning og sikre tilslutning til de udstykkede parceller. Med loven er Arwos berettiget til at opkræve tilslutningsafgifter jf. taksterne i loven.

   

  Tilslutningsbidrag opkræves af forsyningsselskaber, når der er etableret tilslutning for afledning af kloak- og regnvand til det offentlige spilde- og regnvandssystem. Hjemmel hertil findes i Lov om betalingsregler for spildevandsselskaber, hvor navnlig § 2 stk. 3, 5 og 8 har betydning i forhold til den aktuelle sag.

   

  Når Aabenraa Kommune tidligere har solgt erhvervsgrunde i udstykninger har det været praksis, at der ved salg er aftalt placering af tilslutningsbrønde, og at tilslutningsafgiften kunne afregnes direkte mellem en køber og Arwos. Med den model har Arwos finansieret etablering af hovedledningsnet, regnvandsbassiner mv. forud for tilslutning og har dermed skullet finansiere anlægget forud for modtagelse af bidrag. Arwos ønsker ikke at ligge i forskud med investeringer i tomme rør i erhvervsmodninger på ubestemt tid, og har derfor henvist til lovgivningen, der anviser forsyningsselskabernes hjemmel på området.

   

  Kloaktilslutningsbidragets størrelse er fastsat ved lov – og er dermed ens i hele landet. I 2020 udgør det 51.966- kr. ekskl. moms pr. påbegyndte 800 m2. Der er ca. 33,5 ha i delområde 1, hvilket svarer til omkring 21,8 mio. kr.

  Lovgrundlag

  Lov om betalingsregler for spildevandsselskaber

  Økonomi og afledt drift

  Plan, Teknik og Miljø har været i dialog med Arwos om en løsning, således at beløb, som opkræves i tilslutningsbidrag, tilgår Arwos i takt med at grundene sælges, mod at Aabenraa kommune dækker de faktiske etableringsomkostninger for spildevandstilslutning i området svarende til omkring 10 mio. kr. Betalingen herfor skal ske enten som aconto eller som betaling ved arbejdets afslutning. Dette kan aftales nærmere. Beløbet vil blive tilbagebetalt fra Arwos til Aabenraa Kommune i takt med, at der indkommer indtægter fra betalte tilslutningsbidrag fra de virksomheder, der køber grunde.

   

  Med en sådan aftale vil det være muligt at påbegynde byggemodningen uden videre.

   

  Ordningen medfører, at Aabenraa Kommune i alt udbetaler 10 mio. kr. til Arwos til dækning af etableringsomkostningerne, og beløbet optages samtidig som et tilgodehavende på kommunens status. Udgiften finansieres i etableringsperioden af de likvide midler, og påvirker dermed ikke kommunens anlægsramme.

   

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at Aabenraa Kommune i aftale med Arwos afholder de faktiske etableringsomkostninger til spilde- og regnvandsanlæg i byggemodningsområdet,

  at aftalen skal medføre, at Aabenraa Kommune straks modregnes disse faktiske   etableringsomkostninger, når Arwos modtager tilslutningsbidrag fra købere af erhvervsarealer i området,

  at der gives en bevilling på 10,0 mio. kr. til finansiering af etableringsomkostningerne vedrørende spildevandstilslutning finansieret af de likvide midler, og

  at der optages et tilgodehavende hos Arwos på kommunens status på 10,0 mio. kr.

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 29-09-2020

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/29590, Sagsinitialer: EKA

  Sagsfremstilling

  Aabenraa Kommune ønsker at genudbyde erhvervsarealet B1 i Padborg på ca. 30 ha til salg som ikke-byggemodnet erhvervsjord til en mindstepris på 90 kr./m2 + moms.

   

  Aabenraa Kommune forventer at igangsætte Skandinavienvejs forlængelse ultimo 2020.

   

  Erhvervsarealet B1 bliver genudbudt til salg, idet det er blevet reduceret med nogle arealer, der skal anvendes til Skandinavienvejs forlængelse og regnvandsbassiner samt tilføjet et mindre areal i den østlige del.

   

  Arealet udbydes til salg som ikke-byggemodnet jord, hvorfor der i grundkøbesummen ikke er indeholdt udgifter til el-, vand-, varme- og kloakforsyningen, evt. fjernelse af jordfaste fortidsminder, udgifter til anlæg af overkørsel m.m., udgifter til landinspektør for udstykning af arealet samt udgifter til egen rådgiver for udstedelse og tinglysning af skøde og betaling af registreringsafgifter m.m.

   

  Køber afholder således alle disse udgifter udenfor grundkøbesummen, og forestår selv byggemodningen og bærer selv risikoen for, at arealet kan byggemodnes, således at det kan opfylde det af køberen påtænkte formål.

   

  Museum Sønderjylland har undersøgt arealet for jordfaste fortidsminder, og der foreligger en optegnelse over de fundne fortidsminder med et godkendt budget på udgravningerne. Køber skal selv afholde udgiften til og sørge for fjernelse af de jordfaste fortidsminder, som endnu ikke er opgravet.

   

  Ved afgivelse af købstilbud skal tilbudsgiver, sammen med tilbudsblanketten, aflevere et projektforslag med afgrænsning af ønsket grundstørrelse og tidsplan for projektets gennemførelse.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at erhvervsarealet B1 på ca. 30 ha udbydes til salg på ovennævnte vilkår, som ikke-byggemodnet jord, til en mindstepris på 90 kr./m2 + moms, og

  at udbuddet i øvrigt sker på de vilkår, der fremgår af de generelle salgsbetingelser for salg af erhvervsarealer i Aabenraa Kommune.

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 29-09-2020

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/8445, Sagsinitialer: jejk
 • Udskriv
  Sagsid.: 20/11807, Sagsinitialer: EKA
 • Udskriv
  Sagsid.: 20/29266, Sagsinitialer: EKA
 • Udskriv
  Sagsid.: 20/328, Sagsinitialer: HHEN