Beslutningsprotokol

tirsdag den 20. oktober 2020 kl. 15:30

Mødested: Lokale 412, Skelbækvej
Udvalg: Økonomiudvalget
Medlemmer: Thomas Andresen, Kirsten Nørgård Christensen, Philip Tietje, Lars Kristensen, Erwin Andresen, Ejler Schütt, Arne Leyh Petersen, Karsten Meyer Olesen, Povl Kylling Petersen, Jan Riber Jakobsen, Erik Uldall Hansen
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 20/480, Sagsinitialer: kae

  Beslutning Økonomiudvalget den 20-10-2020

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/480, Sagsinitialer: kae

  Beslutning Økonomiudvalget den 20-10-2020

  Orientering om:

  • Status på ansættelsesproces for ny direktør
  • Status på COVID19
 • Udskriv
  Sagsid.: 20/1962, Sagsinitialer: BSOERE

  Sagsfremstilling

  I Social og Sundhed benytter medarbejderne tjenestebiler i forbindelse med borgerrettede besøg.

   

  De tidligere leasingaftaler på 11 tjenestebiler i Social og Sundhed udløber den 31. oktober 2020, og der har derfor været afholdt et mini-udbud i det dynamiske indkøbssystem, omkring leasing af tjenestebiler.

   

  Der er tale om en leasingkontrakt med leasing af 11 Toyota Yaris Hybrid-biler over en periode på 45 måneder. 

   

  Værdien af de leasede biler udgør 1,725 mio. kr.

   

  Den i budget 2020 afsatte pulje til bæredygtige indkøb på 1 mio. kr. har finansieret merudgiften på 0,235 mio. kr. ved at købe hybridbiler frem for konventionelle biler.

  Økonomi og afledt drift

  I henhold til kasse- og regnskabsregulativets bilag 9.5 om indgåelse af leje- og leasingkontrakter, kræver det byrådets godkendelse, når værdien af det leasede udgør mere end 0,5 mio. kr. for at kunne indgå en leasingaftale af en sådan størrelse.

   

  Aftalen har en værdi på over 0,5 mio. kr., og skal derfor godkendes af byrådet, inden aftalen underskrives.

   

  Leasing af materiel, inventar mm. betragtes, jf. Social- og Indenrigsministeriets vejledning nr. 11256 af 7. december 2015 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. pkt. 7.1, som erstatning for en driftsudgift og udløser derfor ikke krav om deponering.

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at leasingaftale vedr. tjenestebiler i Social og Sundhed på 1,725 mio. kr. godkendes, og

  at forvaltningens direktør bemyndiges til at underskrive aftalerne.

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 20-10-2020

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/15169, Sagsinitialer: mf

  Sagsfremstilling

  Et forslag til Lokalplan nr. 121 og et forslag til Kommuneplantillæg nr. 23 har været fremlagt i offentlig høring fra den 15. april til den 1. juli 2020. Der er udarbejdet en miljøvurdering i tilknytning til planforslagene, som i samme periode har været fremlagt i offentlig høring.

   

  Formålet med lokalplanen er at udlægge området til teknisk forsyningsanlæg i form af

  solenergianlæg med nødvendige tekniske installationer og transformerstation. Endvidere er det

  formålet at sikre, at der udføres afskærmende beplantning langs områdets kanter, at sikre

  vejadgang og nødvendig indhegning af området.

   

  I forbindelse med høringen indkom der i alt 41 høringssvar, heraf en underskriftsindsamling med 66 underskrifter. Af de 41 høringssvar er der desuden syv identiske høringssvar. Høringssvarene omhandler primært områdets afgrænsning, forslag til et erstatningsområde, værditab på ejendomme, beplantningsbælter og brugen af landbrugsjord til solenergianlæg. 

   

  Plan, Teknik & Miljø har udarbejdet et høringsnotat, dateret den 18. september 2020, som

  indeholder resumé af høringssvar, forvaltningens bemærkninger og indstillinger til ændring af lokalplanen og kommuneplantillægget.

   

  I høringsnotatet præsenteres tre løsningsforslag for endelig vedtagelse, der på forskellige måder imødekommer forskellige høringssvar. Fælles for løsningsmulighederne er, at delområderne A, B og C omkring Fogderup efter aftale med formandsskabet udtages af lokalplanen, ligesom tre mindre dele af det større område omkring Hjolderup udtages af lokalplanen. Dette har været udsendt i høring jf. planloven hos de grundejere, hvis arealer foreslås udtaget af lokalplanen samt udvikler og Erhvervsstyrelsen. Der indkom tre høringssvar omhandlende to af de foreslåede arealer, herunder et høringssvar, der berører en nabo til anlægget. Dagsordenen genpubliceres med en supplerende sagsfremstilling tirsdag den 6. oktober, når den berørte nabo evt. har afgivet svar i forhold til høringssvar og forvaltningen har behandlet svaret.

   

  Vælges Løsningsforslag 2 skal der udsendes høring til de yderligere grundejere, hvis arealer udtages førend lokalplan og kommuneplantillæg kan vedtages endeligt. Vælges Løsningsforslag 3, vurderer forvaltningen at ændringerne er så væsentlige, at der reelt er tale om en ny lokalplan, hvorfor der skal udarbejdes en ny lokalplan, der sendes i høring på ny.

   

  Foruden ovennævnte, indeholder løsningsforslagene følgende:

   

  Løsningsforslag 1:

  100 meter frizone omkring Hjolderup beholdes. Den afskærmende beplantning øges fra 3 til 6 rækker hegn omkring byen. I en zone på 300 meter omkring byen mod øst, vest og syd må der kun etableres solceller i en højde af 2,5 meter.

   

  Løsningsforslag 1 har været i høring hos de grundejere, hvis arealer foreslås udtaget af lokalplanen.

   

  Løsningsforslag 2:

  Frizonen omkring Hjolderup øges til 200 meter. Den afskærmende beplantning øges fra 3 til 6 rækker hegn omkring byen.

   

  Løsningsforslag 3:

  Frizonen omkring Hjolderup øges til 400 meter, ligesom de sydlige dele af området vest for Hellevad-Bovvej udtages af området.

   

  Herudover indeholder høringsnotatet indstilling til konkrete ændringer for beplantningsbæltets sammensætning.

   

  I den sammenfattende redegørelse for miljøvurderingen, vurderes det at alle tre løsningsforslag enten vil være uden betydning eller mindske påvirkningerne på de vurderede miljøparametre.

   

  Samtidig med plandokumenterne, har miljøkonsekvensrapporten (tidl. VVM) været i offentlig høring. Denne vedtages ikke sammen med plandokumenterne men vil fremlægges efterfølgende i en tilrettet udgave. Denne sendes i høring på ny, idet det forventes at den endelige vedtagelse af planerne vil påvirke projektets udstrækning. Da projektet skal indordnes planerne og idet miljøpåvirkningerne er sammenlignelige med de beskrevet i miljøvurderingen for planerne, indstilles der til, at Vækstudvalget for Land og By bemyndiges til at udsende miljøkonsekvensrapporten i høring og endeligt vedtage denne.

   

  Hvis løsningsforslag 1 vælges:

   

  indstiller Plan, Teknik & Miljø som konsekvens heraf,

  at Kommuneplantillæg nr. 23 og Lokalplan nr. 121 vedtages endeligt med løsningsforslag 1’s ændringer samt de konkrete ændringer, der er foreslået i notat af 18. september 2020.

  at den sammenfattende redegørelse, der er udarbejdet i medfør af miljøvurderingsloven godkendes og indsættes i Lokalplan nr. 121 og i Kommuneplantillæg nr. 23.

  at Vækstudvalget for Land og By bemyndiges til at udsende miljøkonsekvensrapport for projektet i høring samt at vedtage denne endeligt.

   

  Hvis løsningsforslag 2 vælges:

   

  indstiller Plan, Teknik & Miljø som konsekvens heraf,

  at Løsningsforslag 2 sendes i høring hos de berørte parter med henblik på endelig vedtagelse.

  at Vækstudvalget for Land og By bemyndiges til at udsende miljøkonsekvensrapport for projektet i høring samt at vedtage denne endeligt, efter lokalplan og kommuneplantillæggets endelige vedtagelse.

   

  Hvis løsningsforslag 3 vælges:

   

  indstiller Plan, Teknik & Miljø som konsekvens heraf,

  at der udarbejdes et nyt forslag til Lokalplan nr. 121 og Kommuneplantillæg nr. 23 samt miljøvurdering af planerne, med de ændringer, der indgår i Løsningsforslag 3.

  Supplerende sagsfremstilling

  Der er indgivet et svar den 5. oktober 2020 fra den nabo, der var berørt i forbindelse med høringen af parter vedr. udtagelse af et areal ved Stormsgårdevej, vest for Hjolderup.

  Naboen ønsker at frafalde sit høringssvar af 1. juli 2020. Aftalen beskrevet i høringssvaret af 30. september fra bygherre vedr. et 25 meter bredt afskærmningsbælte mod ejendommen frafalder ligeledes.

  Som konsekvens af, at naboen frasiger sin indsigelse mod udlæg af arealet ved Stormsgårdevej ændres Løsningsforslag 1 og 2, så løsningsforslagene ikke udtager det pågældende areal i forbindelse med endelig vedtagelse af lokalplanen.

   

  Dette medfører ændringer i høringsnotatet af 18. september 2020 samt den sammenfattende redegørelse for miljøvurderingen, hvad angår det konkrete areal. Der fremlægges derfor et høringsnotat af 18. september, revideret 5. oktober samt en revideret sammenfattende redegørelse, der erstatter de tidligere fremlagte versioner af disse. Forvaltningens indstilling ændres ikke.

  Planmæssige forhold

  Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med kommuneplanrammerne. På denne baggrund er der udarbejdet et tillæg nr. 23 til Kommuneplan 2015, der muliggør etablering af et teknisk anlæg i form af solenergianlæg i området.

   

  Der er udarbejdet en sammenfattende redegørelse i forhold til den miljøvurdering, som var udarbejdet sammen med planerne. Denne indsættes i begge planer.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at Løsningsforslag 1 eller 2 vælges.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 08-10-2020

  Et flertal bestående af Philip Tietje (V), Erik Uldall Hansen (A), Egon Madsen (A), Erwin Andresen (S), Michael Christensen (F) anbefalede løsningsforlag 1 som beskrevet i høringsnotatet af 5. oktober 2020.

   

  Imod stemte Jette Julius Kristensen (O) med begrundelsen som beskrevet i høringssvaret.

   

  Søren Frederiksen (V) undlod at stemme.

   

  Den supplerende sagsfremstilling indarbejdes i den videre beslutningsproces.

  Beslutning Økonomiudvalget den 20-10-2020

  Anbefales godkendt.

   

  Jan Riber Jakobsen deltog ikke i behandling af sagen på grund af inhabilitet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/37557, Sagsinitialer: CEN

  Sagsfremstilling

  Byrådet besluttede den 24. juni 2020 at sende Forslag til Lokalplan nr. 130 i offentlig høring. Lokalplanen giver mulighed for at opføre op til 20 boliger, fordelt på boliger i 1 og 2 etager, samt fælleshus. Parkeringen samles på få steder i området og der

  udlægges grønne arealer mellem boligerne. Lokalplanen sikrer også, at de store træer langs med Østerskovvej bevares, så de bevaringsværdige træk i området sikres.

   

  Forslag til Lokalplan nr. 130 Seniorboliger på Østerskovvej, Kollund var i 6 ugers offentlig høring fra den 1. juli 2020 - 12. august 2020. Ved høringsperiodens afslutning havde Plan, Teknik & Miljø modtaget 10 høringssvar.

   

  Høringssvarene omhandler blandt andet at byggestil og bystruktur i området, påvirkning af udsigter fra husene på Solvang og fra Gendarmstien ved byggeri i 8,5 meters højde og 2 etager og trafikale problematikker på Østerskovvej. Høringssvarene giver ikke anledning til at ændre den endelige plan.

   

  Forvaltningen har udarbejdet et høringsnotat dateret den 18. september 2020. Høringsnotatet indeholder resumé af høringssvarene, forvaltningens bemærkninger hertil og indstilling til beslutning.

  Planmæssige forhold

  Ejendommen vil blive omfattet af kommuneplanens rammeområde 3.2.026.B, som udlægger det til boligområde åben lav, tæt lav og etageboligbebyggelse med vandret skel, fritliggende parcelhuse og rækkehuse og mindre offentlige og private servicefunktioner, der ikke er til gene eller bryder med områdets karakter af boligområde. De bebyggelsesmæssige rammer for lokalplanlægningen er maks. 2 etager og en bygningshøjde på maksimalt 8,5 meter. Grundstørrelse er min. 700 m2. Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 40.

   

  Formålet med Lokalplan nr. 130 Seniorboliger på Østerskovvej, Kollund er at sikre området anvendt til boligområde, at sikre gode og anvendelige opholdsarealer mellem bygningerne samt at sikre bevaringsværdige bystrukturer i Kollund Østerskov idet bevaringsværdige træer bevares.

   

  Planen er screenet i henhold til Miljøvurderingsloven. Det er ud fra screeningen vurderet, at miljøpåvirkningerne ikke er af et sådant omfang, at der skal udarbejdes en miljøvurdering. Byrådet besluttede i forbindelse med vedtagelsen af planforslagene, at der ikke udarbejdes

  miljøvurdering af disse efter Lov om Miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter. Afgørelsen kunne påklages inden 4 uger fra offentliggørelsen af Byrådets afgørelse. Der er ikke klaget over Byrådets afgørelse.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,
  at orientering om høringssvar tages til efterretning,
  at Kommuneplantillæg nr. 33 vedtages, og

  at Lokalplan nr. 130 Seniorboliger på Østerskovvej, Kollund vedtages.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 08-10-2020

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 20-10-2020

  Anbefales godkendt.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/20637, Sagsinitialer: mf

  Sagsfremstilling

  Der fremlægges et forslag til Lokalplan nr. 21 og Kommuneplantillæg nr. 20 for Krusmølle.

   

  I 2019 blev et lokalplanforslag for området vedtaget og udsendt i høring. Under høringen indkom en indsigelse fra Erhvervsstyrelsen, der medførte at planforslaget ikke kunne vedtages endeligt. Efter en dialog med Erhvervsstyrelsen er lokalplanen blevet tilrettet for at efterkomme de nationale interesser i kommuneplanlægningen. Det er vurderet, at ændringerne har et omfang, der medfører, at der reelt er tale om et nyt planforslag.

   

  Formålet med at udarbejde en lokalplan er at skabe en samlet plan for fremtidige udvidelser af såvel erhvervs-, turisme-, ferie- og fritidsaktiviteterne for fødevarevirksomheden (kildetapperi) på Krusmølle.

   

  Lokalplanen åbner mulighed for placering af nybyggeri og udvidelser af kildetapperi og lager, café og delikatesseområder, lager generelt og nye muligheder for overnatning. Desuden åbnes mulighed for fremtidigt nybyggeri af aftægtsbolig.

   

  Det er også hensigten med lokalplanen at sikre de beskyttede naturarealer med bestemmelser for anvendelse og afgrænsning af byggefelter.

   

  Endvidere fastlægger lokalplanen retningslinjer for trafikbetjening af området og udformning af vej- og parkeringsarealer samt for afskærmende beplantning.

   

  Plangrundlaget er screenet i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter, og det er vurderet, at der ikke skal udarbejdes miljøvurdering. Beslutning om ikke at udarbejde miljøvurdering offentliggøres sammen med planforslagene.

   

  Forvaltningen indstiller, at forslaget til lokalplanen og forslaget til kommuneplantillægget fremlægges i 4 uger fra primo november 2020.

  Planmæssige forhold

  En del af lokalplanområdet ligger inden for rammeområde 1.9.020.F udlagt til ferie- og fritidsformål.

   

  Da der også er ønsker til aktiviteter uden for eksisterende ramme og idet nogle af aktiviteterne har en erhvervsmæssig karakter, mens andre har et rekreativt formål, har forvaltningen udarbejdet forslag til Tillæg nr. 20 til Kommuneplan 2015. Kommuneplantillægget udlægger således området i fire rammeområder.

   

  Der foreligger ikke en eksisterende lokalplan for området.

   

  Området ligger i landzone og forbliver i landzone. 

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at forslag til Kommuneplantillæg nr. 20 godkendes og sendes i offentlig høring i 4 uger,

  at forslag til Lokalplan nr. 21 Krusmølle godkendes og sendes i offentlig høring i 4 uger, og

  at der ikke udarbejdes en miljøvurdering af planforslagene, og at afgørelsen om ikke at udarbejde en miljøvurdering offentliggøres sammen med planforslagene.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 08-10-2020

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 20-10-2020

  Anbefales godkendt.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/4796, Sagsinitialer: hhm

  Sagsfremstilling

  Byrådet skal i denne sag godkende ’Rammeaftalen 2021-2022’.

   

  KKR Syddanmark godkendte den 8. september 2020 Rammeaftalen for 2021-2022 og sender den til endelig godkendelse hos de syddanske kommuner og Region Syddanmark.
  Kommunerne og Region Syddanmark bedes senest den 16. november 2020 melde tilbage til Fælleskommunalt Socialsekretariat, i forhold til godkendelse af Rammeaftalen for 2021-2022.

  Social- og Sundhedsudvalget og Børne- og Uddannelsesudvalget drøftede på deres møder, hhv. den 4. marts 2020 og den 10. marts 2020, behov og udfordringer på det specialiserede område og fremsendte bidrag til rammeaftalen, som hermed fremsendes til endelig godkendelse (vedlagt som bilag).

   

  Baggrund

   

  Kommunerne bærer ansvaret for koordineringen af det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet. I forbindelse med dette arbejde udarbejdes en rammeaftale, der skal godkendes af kommunalbestyrelserne og Regionsrådet. Rammeaftalen er kommunernes og regionens redskab til på tværs at styre den faglige udvikling, kapacitet og økonomi på det specialiserede social- og specialundervisningsområde.

   

  Det overordnede fokus i Syddanmarks rammeaftale 2021-2022 er at styrke samarbejdet på tværs af kommuner og region for at sikre en koordineret indsats over for borgeren. Sigtet er at sikre den rette kapacitet, at øge kvaliteten i indsatserne, og at indsatserne hænger sammen og understøtter hinanden.

   

  Rammeaftalen består af en udviklingsdel og en styringsdel. Rammeaftalen er en toårig aftale.
  Den lovgivningsmæssige ramme er beskrevet i Bekendtgørelsen om rammeaftaler mv. på det sociale område og på det almene ældreboligområde.
   

  Indholdet i Rammeaftalen 2021-2022

   

  Der er i Rammeaftalen 2021-2022 lagt vægt på at indhente politiske bidrag til de indsatsområder, som skal være omdrejningspunktet for kommunernes udvikling på det specialiserede socialområde i 2021 og 2022.
  På baggrund af disse politiske bidrag fra kommuner og region har Socialdirektørforum udpeget følgende tre temaer, som skal være de syddanske indsatsområder i perioden:
   

  1. Tværsektoriel kobling til andre sektorområder

  På det specialiserede socialområde opleves et behov for en koordineret og sammenhængende indsats mellem flere sektorer. Borgernes behov er ofte komplekse, og der er i flere tilfælde brug for, at indsatser på det specialiserede socialområde kobles til eksempelvis sundheds-, uddannelses- og beskæftigelsesområdet. Socialdirektørforum forpligter sig til at udvikle det gode samarbejde med de øvrige sektorområder, så borgernes oplevelse af overgange bliver mindst mulig.

   

  1. Styring og kapacitet

  Der skal fortsat være et fokus på styring af udgifterne samt kapaciteten på det specialiserede socialområde. I Rammeaftalen 2021-22 sættes særligt fokus på vidensdeling i forhold til ’best practice’ og opnåelse af synergieffekter samt udvikling af bedre datamodeller med henblik på en øget styring, at holde udgifterne nede samt sikring af den rette kapacitet.

   

   

   

  1. Kvalitet i indsatserne

  Socialdirektørforum vil løbende følge og evaluere igangsatte initiativer, som kan være med til at højne kvaliteten i indsatserne på det specialiserede socialområde. Socialdirektørforum har besluttet at etablere et fagligt netværk for ledere af botilbud og centre i Syddanmark, hvor formålet blandt andet er at bidrage til udvikling og øget kvalitet i indsatserne, og sikre at Socialdirektørforum får praksisperspektiver på dagsordenen. Et af de områder, som Socialdirektørforum derudover har et særligt fokus på, er effekt og progression. Socialdirektørforum vil arbejde med at afsøge muligheder for at arbejde mere systematisk med effekt og progression på tværs af de syddanske kommuner og regionen.

   

  Sammen med de tre indsatsområder fortsætter de aktiviteter og projekter, som allerede er aftalt og iværksat. Det drejer sig blandt andet om projekterne ”Sammen om psykiatri” og Fremskudt regional funktion i børne- og ungdomspsykiatrien.

   

  Øvrige fokusområder i Rammeaftale 2021 – 2022
   

  -          Regulering af kapacitet: Der er fokus på at sikre sammenhæng mellem udbud og efterspørgsel på det specialiserede område. Der opleves aktuelt et særligt behov for at følge udviklingen og efterspørgslen efter tilbud til borgere med spiseforstyrrelser, borgere med autisme samt kriminelle udviklingshæmmede.

  -          Koordination på tværs af landet: Kommuner og regioner har på tværs af landet fokus på koordinering af de lands- og landsdelsdækkende tilbud samt de sikrede afdelinger.

  -          Indgåelse af aftaler: Kommunerne og regionen skal i de fremadrettede købskontrakter sikre at det, ved køb og salg uden for Syddanmark, fremgår, at der tages udgangspunkt i takstprincipperne i Styringsaftalen

  -          Mulighed for overtagelse af regionale tilbud: Kommunerne kan én gang i hver valgperiode overtage regionale tilbud, der er beliggende i kommunen.

  -          Centrale udmeldinger fra Socialstyrelsen: Socialstyrelsen har kompetence til at lave centrale udmeldinger i forhold til målgrupper og særlige indsatser, hvor det vurderes, at der er behov for en øget national koordination på tværs af kommuner og regioner. Ift. Rammeaftalen 2021-2022 er der udmeldt 3 centrale udmeldinger:

  • Udsatte gravide med et skadeligt rusmiddelbrug
  • Borgere med udviklingshæmning og dom med behov for anbringelse i sikret afdeling
  • Borgere med svære spiseforstyrrelser

   

  Nyt i Styringsaftalen 2021 – 2022
   

  Styringsaftalen sætter rammerne for styring af økonomi- og kapacitetsudviklingen på de omfattede tilbud. I Styringsaftalen fastholdes en række principper fra den tidligere rammeaftale. Der er i Styringsaftalen foretaget revideringer i forhold til principperne for lukning af tilbud. Desuden er der foretaget en justering i forhold til de tilbud, der er omfattet af Styringsaftalen. Det vil i Rammeaftalen 2021-2022 alene være tilbud, der sælger 10 pct. eller flere af pladserne til andre kommuner, der er omfattet af Styringsaftalen. Flere af takst- og beregningsprincipperne gælder dog også for tilbud, som ikke er med i Styringsaftalen, såfremt der sælges pladser til andre kommuner.

  Indstilling

  Social & sundhed indstiller,

  at Rammeaftalen 2021-2022 godkendes.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 30-09-2020

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 20-10-2020

  Anbefales godkendt.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/30784, Sagsinitialer: TWI
 • Udskriv
  Sagsid.: 20/8445, Sagsinitialer: jejk
 • Udskriv
  Sagsid.: 20/328, Sagsinitialer: HHEN