Beslutningsprotokol

tirsdag den 12. januar 2021 kl. 15:30

Mødested: VIRTUELT
Udvalg: Økonomiudvalget
Medlemmer: Thomas Andresen, Kirsten Nørgård Christensen, Philip Tietje, Lars Kristensen, Erwin Andresen, Ejler Schütt, Arne Leyh Petersen, Karsten Meyer Olesen, Povl Kylling Petersen, Jan Riber Jakobsen, Erik Uldall Hansen
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 21/327, Sagsinitialer: kae

  Beslutning Økonomiudvalget den 12-01-2021

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/327, Sagsinitialer: kae

  Beslutning Økonomiudvalget den 12-01-2021

  • Invitation til netværk om samarbejde mellem havne og vindmølleindustri
  • Ny direktør i FGU
  • Udgiftsfordeling i projektet omkring Pumpestation ved Mølleåen er eksklusiv udsigtsplatform. Der er taget forbehold for endelig godkendelse i Byrådet.
  • Refusionsopgørelse vedr. EV3 under forhandling
  • Arealerhvervelse udgiftsføres i regnskab 2020
 • Udskriv
  Sagsid.: 21/116, Sagsinitialer: STK

  Sagsfremstilling

  Økonomiudvalget behandlede på mødet den 17. november 2020 opgørelse af Covid-19 udgifter for perioden 1. august til 31. december 2020. Sagen indeholdt ikke merudgifter til selvejende institutioner med egen regnskabsføring under dagtilbudsområdet.

   

  FDDB, der er regnskabsfører for de selvejende institutioner har indsendt en opgørelse til forvaltningen over forventede merudgifter vedr. Covid-19 for de selvejende institutioner med egen regnskabsføring for perioden 1. august til 31. december 2020.

   

  Opgørelsen viser nettomerudgifter på i alt 0,735 mio. kr. for perioden august til december 2020 svarende til 1.070 kr. pr. barn.

  For tilsvarende periode, har de kommunale og øvrige selvejende institutioner modtaget 0,467 mio. kr. svarende til 517 kr. pr. barn.

   

  Til sammenligning modtog selvejende institutioner og kommunale institutionerne stort set samme beløb pr. barn. for perioden marts 2020 – 31. juli 2020, hvilket institutionerne blev kompenseret med i august 2020.

   

  Kompensationen der er udbetalt i august for det første halvår af 2020 var finansieret af staten, mens den resterende del for august til december er finansieret via mindreforbrug andre steder i kommunen. 

   

  Som det fremgår af ovenstående har de selvejende institutioner med egen regnskabsføring, af årsager vi ikke kender til, et merudgiftsniveau der er det dobbelte af merudgiftsniveauet på de kommunale daginstitutioner og øvrige selvejende institutioner for perioden august til december 2020. 

  Det selvejende institutioner har før jul indsendt en opgørelse på et forventet regnskabsresultat for 2020, hvor det forklares, at flere institutioner har opsparet midler til projekter, de deltager i, hvorfor et eventuelt mindreforbrug hidrører herfra. Det oplyses, at der reelt er tale om merudgifter afledt af Covid-19.

   

  En mere detaljeret opgørelse over nettomerudgifterne fremgår af vedhæftede bilag.

   

  Børn og Kulturforvaltningen anbefaler, at de selvejende institutioner, kompenseres for nettomerudgifter på 0,735 mio. kr., som FDDB har indberettet for perioden august til december 2020.

   

  Som et alternativ hertil kan der vælges at udmønte et beløb svarende til det gennemsnitlige niveau for de kommunale og øvrige selvejende institutioner, der har regnskabsføring i kommunen, da Staben ikke har indsigt i økonomien i de selvejende institutioner med egen regnskabsføring. I så fald udgør kompensationsbeløbet 0,355 mio. kr. svarende til 48% af de opgjorte nettomerudgifter.  

   

  Covid-19 budgetværnspuljen under Økonomiudvalget udgør 5,035 mio. kr. ultimo 2020, som ikke er disponeret.

   

  Økonomiudvalget skal således tage stilling til, om der vælges:

  • Model A, hvor de selvejende institutioner kompenseres fuldt ud for de opgjorte merudgifter, svarende til 0,735 mio. kr., eller
  • Model B, hvor de selvejende institutioner kompenseres med et beløb svarende til den gennemsnitlige udgift for kommunale institutioner, svarende til 0,355 mio. kr.

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at der tages stilling til valg af model A eller B,

  at der uanset valg af model A eller B, kompenseres der fremadrettet alene efter den gennemsnitlige udgift, og

  at udgiften finansieres af puljen afsat til COVID-19 kompensation under Økonomiudvalget.

  Beslutning Økonomiudvalget den 12-01-2021

  1. at: Model A godkendes som grundlag for kompensation. Ejler Schütt stemmer imod 1. at.

  2. at: Fremadrettet kompenseres op til den gennemsnitlige udgift. Socialdemokraterne og Jan Riber Jakobsen stemmer imod med begrundelse om at institutionerne kompenseres for de faktiske udgifter.

  3. at: Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/58320, Sagsinitialer: TOJE

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal Økonomiudvalget drøfte emner for Byrådets temamøder i 1. halvår 2021.

   

  Byrådet afholder et månedligt temamøde umiddelbart inden byrådsmødet med undtagelse af

  juli og august. Sædvanligvis afholdes der ikke temamøder i Byrådet i 2. halvår i de år, hvor der afholdes et Kommunalvalg, hvorfor der i udgangspunktet kun holdes Byrådets temamøder i 1. halvår af 2021. Byrådets temamøder har som udgangspunkt det formål at være beslutningsforberedende forud for en beslutning i Byrådet på større emner. Møderne har en varighed af 1-1,5 time.

   

  Bilag 1 viser emnevalget for Byrådets temamøder i perioden 2015-2020. Set over hele perioden tegner der sig ikke noget entydigt mønster i, hvilke temaer der dagsordensættes. Vækststrategien, Vækstplanen og Datacenterstrategien dominerede dagsordenen i 2018, mens 2019-temamøderne adresserede en bred vifte af forskellige emner med alt fra Byrådets trivsel og FN’s verdensmål til udvidelse af Museum Sønderjylland. I 2020 har den aktuelle Covid-19-situation betydet aflysning af to temamøder, mens de afholdte temamøder bl.a. omhandlede Strategi for Bæredygtig Udvikling i Aabenraa Kommune, Bosætningsstrategien og ny dagtilbudsstruktur.

   

  Forslag til Byrådets temamøder i 1. halvår 2021

  Konkrete forslag til de seks temamøder i 1. halvår 2021 fremgår af nedenstående. De nedenstående temaer er i udgangspunktet berammet til en time, således at der er mulighed for at tilføje evt. nye punkter.

   

  Temamødet den 27. januar 2021: Det sammenhængende sundhedsvæsen – den kommunale opgave og Et sundt liv i trivsel

  Præsentation og drøftelse af Aabenraa Kommunes arbejde med det Sammenhængende Sundhedsvæsen. Det kan endvidere overvejes at kombinere dette med en drøftelse af kommunens sundhedspolitik ”Et Sundt Liv i Trivsel”.                

   

  Temamødet den 24. februar 2021: Status på Aabenraa Havn

  Med afsæt i bl.a. den vedtagne ejerstrategi for Aabenraa Havn og lokalplaner for Aabenraa Havn, Ensted Havn og de havnenære områder står det samlede havneområde i Aabenraa over

  for en række nye muligheder. Dette kan være en anledning til at præsentere Byrådet for en overordnet status på arbejdet med den strategiske udvikling af Aabenraa Havn samt drøfte, hvordan udvikling af Aabenraa Havn og havneomdannelsesområderne kan spille sammen med Sund Vækst Vækststrategi 2018-2030, Strategi for Bæredygtig Udvikling og Bosætningsstrategien.

   

  Temamødet den 24. marts 2021: Regnskab 2020 og budgetprocedure 2022

  I lighed med tidligere år præsenteres Byrådet for regnskabet for det forgangne år og orientering om budgetprocessen for det kommende år på temamødet i marts.

   

  Temamødet den 28. april 2021: Beredskabsplan

  Præsentation af arbejdet med en justeret beredskabsplan mv bl.a. på baggrund af erfaringerne fra COVID-19. Temamødet skal ses i lyset af, at en ny samlet beredskabsplan for Aabenraa Kommune skal vedtages i denne byrådsperiode.

   

  Temamødet den 26. maj 2021: DK2020 Partnerskabet

  Aabenraa Kommune er blevet en del af det forpligtende klimasamarbejde DK2020 og skal inden for halvandet år bl.a. udvikle en ambitiøs klimaplan, som viser vejen til netto nuludledning for kommunen som geografisk område senest i 2050, og hvordan kommunen vil tilpasse sig klimaforandringerne. Dette temamøde kan bruges til at præsentere Byrådet for

  Aabenraa Kommunes perspektiver i DK2020, herunder hvordan vi vil arbejde med klimahandlingsplanen og inddrage politikere, borgere, virksomheder og organisationer i

  processen.

   

  Temamødet den 23. juni 2021: Status på Vækstplan 2022 og Datacenterstrategien og

  økonomiaftalen mellem KL og regeringen

  Det er besluttet, at Byrådet skal modtage en halvårlig status på Vækstplan 2022 og på Datacenterstrategien, hvilket oplagt kan ske på temamødet i juni. Endelig præsenteres

  Byrådet for økonomiaftalen mellem KL og regeringen.

  Indstilling

  Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,
  at de skitserede forslag til temamøder i Byrådet til 1. halvår 2021 drøftes.

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 12-01-2021

  Godkendt.