Beslutningsprotokol

tirsdag den 9. februar 2021 kl. 15:30

Mødested: VIRTUELT
Udvalg: Økonomiudvalget
Medlemmer: Thomas Andresen, Kirsten Nørgård Christensen, Philip Tietje, Lars Kristensen, Erwin Andresen, Ejler Schütt, Arne Leyh Petersen, Karsten Meyer Olesen, Povl Kylling Petersen, Jan Riber Jakobsen, Erik Uldall Hansen
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 21/327, Sagsinitialer: kae

  Beslutning Økonomiudvalget den 09-02-2021

  Godkendt, idet sag 43 behandles efter sag 38.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/3017, Sagsinitialer: jkj

  Sagsfremstilling

  Grundlaget for varetagelse af den lokale erhvervsservice i Aabenraa Kommune er samarbejdsaftalen med Business Aabenraa gældende fra 1. januar 2019 til 31. december 2022.

   

  Aftalen indeholder blandt andet en intention om et årligt møde med det politiske ressortudvalg – Økonomiudvalget – med fokus på opfølgning af indsatser og fremadrettet dialog om vækstperspektiver. Som grundlag udarbejder Business Aabenraa en kort beretning.

   

  På denne baggrund vil Business Aabenraa aflægge beretning og deltage i mødet repræsenteret ved formand for bestyrelsen Karsten Rewitz og direktør Helle Malene Kjølsen Olsen. Herudover deltager direktør i Plan, Teknik og Miljø, Ditte Lundgaard Jakobsen.

   

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at Beretning 2020 fra Business Aabenraa tages til efterretning.

  Beslutning Økonomiudvalget den 09-02-2021

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/327, Sagsinitialer: kae

  Beslutning Økonomiudvalget den 09-02-2021

  Orientering om:

  • Tønder kommune forventes optaget i Destination Sønderjylland på kommende bestyrelsesmøde
  • Status regnskab 2020
 • Udskriv
  Sagsid.: 21/848, Sagsinitialer: LNY

  Sagsfremstilling

  Denne sag indeholder forslag til de økonomiske procedurer i 2021.

  De økonomiske procedurer består af 3 delopgaver:

  • Proceduren for udarbejdelse af budget 2022-2025
  • Procedure for opfølgning på det vedtagne budget 2021
  • Procedure for aflæggelse af regnskab 2021.

   

  I vedlagte notat er de økonomiske procedurer nærmere uddybet, herunder forslag til den politiske tidsplan for budgetprocessen.

   

  Budgetproces budget 2022-2025

  Budgetprocessen for budget 2022-2025 tager afsæt i den økonomiske politik, som Byrådet

  vedtog i februar 2019 gældende for 2020-2023.

  Målsætningerne er:

  • Et overskud på ordinær drift på 100 mio. kr. i 2022 og 120 mio. kr. i 2023
  • Anlægsinvesteringer på 100 mio. kr. i 2022 og 120 mio. kr. i 2023
  • Økonomisk balance i 2022 og 2023, uden træk på kassebeholdningen.

   

  Finansiel ubalance

  Spillerummet i 2022-2024 viser, at målsætningen om overskud på ordinær drift og

  anlægsinvesteringer er overholdt, mens der et træk på kassebeholdningen årligt ca. 17 mio.

  kr. primært forårsaget af, at Aabenraa Kommune ikke fik andel i lånepuljerne i

  ansøgningsrunden i 2020, hvorfor der ikke er budgetteret med ekstra låneoptagelse i 2022.

   

  Det anbefales, at Direktionen på den baggrund forud for rammeudmeldingen kommer med

  forslag af teknisk karakter på finansieringssiden til, hvordan der skabes balance i spillerummet, så alle elementer af den økonomiske politisk er overholdt.

   

  Strukturelle udfordringer/risici

  Det vigtigste resultat af udligningsreformen i 2020 er, at usikkerheden på indtægtssiden i

  overslagsårene er reduceret væsentligt.

  På trods af den reducerede usikkerhed på indtægtssiden, er der fortsat grund til at være

  opmærksom på nogle strukturelle forhold, der kan påvirke udgiftssiden i betydelig grad, hvis

  Aabenraa kommune udvikler sig skævt i forhold til landsgennemsnittet. De største risici vurderes pt. at være den demografiske udvikling samt udsving i ledigheden ikke mindst i en tid efter COVID19.

   

  Det anbefales, at Direktionen frem til maj afdækker disse udfordringer.

   

  Handle-/råderumskatalog

  Der er gennem en årrække blevet udarbejdet et handlekatalog på udvalgsområderne svarende

  til +20 mio. kr. til årlig prioritering, når resultatet af økonomiaftalen var kendt. Handlekataloget har bidraget til omprioriteringer på årligt ca. 10 mio. kr.

  For at skabe et økonomisk råderum i 2022-24 til finansiering af eventuelle udfordringer/risici

  samt bidrag til eventuelle omprioriteringer, anbefales det, at der tages stilling til, om der skal

  udarbejdes et handle-/råderumskatalog for budget 2022 ud fra en af nedenstående modeller:

  1. Direktionen udarbejder forslag til et råderumskatalog på 10-20 mio. kr. med

  afsæt i KL´s idebank, som er forslag som andre kommuner har arbejdet med.

  1. De stående udvalg udarbejder i lighed med tidligere år et handlekatalog på 1% af servicedriftsrammen.
  2. Der igangsættes ikke en proces med udarbejdelse af handle-/råderumskatalog

  før sommerferien.

   

  Et evt. mindreforbrug fra regnskab 2020, kan indgå som en del af råderumskataloget, og der

  igangsættes på den baggrund ikke en proces i de stående udvalg med udarbejdelse af

  engangsønsker til 2022.

   

  Budgetproces for de stående udvalg

  Der udmeldes i lighed med tidligere år en driftsramme til de stående udvalg i marts måned

  med henblik på, at udvalgene før sommerferien udarbejder forslag til budgetbidrag i balance til

  den udmeldte ramme for eget udvalg.

  I perioden fra marts – juni får de stående udvalg til opgave at:

  • Opgøre og håndtere lokale udfordringer for 2022 med afsæt i bevillingskontrollen pr.
  • 31/3-2021.
  • Udarbejde et budgetbidrag i balance i 2021 p/l til den udmeldte ramme.
  • Eventuelt udarbejde forslag til handlekatalog på 1% af servicedriftsrammen

  afhængig af valg af model herfor.

  • Udarbejde overordnede bemærkninger på udvalgsniveau.
  • Opgøre behov for tekniske korrektioner (demografi) med udgangspunkt i

  befolkningsprognose i maj 2021

   

  I august justeres udvalgenes budgetbidrag med de af Økonomiudvalget godkendte tekniske

  korrektioner, herunder demografi, pris og lønændringer samt lov og cirkulæreændringer.

   

  Budgetproces for anlægsområdet

  Der henstår ikke en disponible anlægspulje i budget 2022. På den baggrund anbefales følgende

  proces:

  • at der ikke igangsættes en politisk proces i foråret i de stående udvalg med beskrivelse

  af nye ikke akutte anlægsprojekter,

  • at Økonomiudvalget i april foretager en vurdering af periodiseringsforskydninger på den

  eksisterende investeringsoversigt, og

  • at de stående udvalg frem til juni udarbejder forslag til akutte projekter, der omhandler

  fejl og mangler på eksisterende projekter på investeringsoversigten samt projekter,

  hvor der er pålagt et påbud, som skal løses indenfor det kommende år.

   

  Nye udvidelsesønsker til drift og anlægsområdet.

  Idet der er usikkerhed om der er yderligere råderum i økonomiaftalen til finansiering af nye drift- og anlægsønsker, anbefales det at der på et senere tidspunkt i budgetprocessen afklares en evt. proces for tilvejebringelse af nye drifts- og ikke akutte anlægsønsker.

   

  Temamøder afvikles i marts og juni. Der afvikles minibudgetseminar i august, og

  budgetseminaret afvikles i september.

   

  Høringer og dialogmøder med brugerorganisationer samt håndteringen af ændringsforslag,

  foreslås uændret i forhold til tidligere år.

   

  Økonomiorienteringen til borgerne i august/september vil foregå digitalt.

   

  Økonomiopfølgninger

  Der udarbejdes to bevillingskontroller 31/3 og 30/9 i 2021. Den månedlige økonomiopfølgning

  vil fremgå på Aabenraa.dk samt for de enkelte ledere via Min portal.

   

  Regnskabsafslutning 2021

  Der foreslås ikke ændringer til processen i forhold til regnskab 2020. Garantioverførsler

  behandles på byrådsmødet i januar, mens øvrige overførsler, anlægsregnskaber og

  årsberetning behandles på byrådsmødet i marts.

  Høring/udtalelse

  HMU har den 26. januar 2021 behandlet forslag til økonomiske procedurer, og medarbejderne har fremsendt vedlagte høringssvar.

   

  Medarbejdersiden i HMU kommer ikke med en konkret anbefaling i forhold til valg af model for handle/råderumskatalog, men HMU har nogle processuelle bemærkninger.
   

  I forhold til ønsket om, at SektorMED bliver høringsberettiget bemærkes, at HMU er den høringsberettigede part på det politiske budgetforslag, men at SektorMED kan involveres i en dialog før sommerferien i forhold til fagudvalgenes budget i balance.
   

  I forhold til ønsket om samlet deltagelse på budgetseminaret bemærkes, at budgetseminaret er forbeholdt politiske drøftelser, og at HMU ved den repræsentative deltagelse (3 medlemmer) har mulighed for at orientere sig i drøftelserne.

   

  Det bemærkes, at Økonomiudvalget ved tidligere lejlighed har afvist de 2 ønsker.

  Indstilling

  Direktionen indstiller,

  at der tages stilling til, om der skal udarbejdes et handle- eller råderumskatalog ud fra en af de tre forslåede modeller, og

  at forslag til de økonomiske procedurer for 2021 godkendes.

  Beslutning Økonomiudvalget den 09-02-2021

  Der igangsættes ikke en proces med udarbejdelse af handle- eller råderumskatalog (model C).

  KL's idebank kan anvendes som inspiration til budget i balance i fagudvalgene.

   

  Økonomiske procedurer 2021 blev godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/34695, Sagsinitialer: PRAV

  Sagsfremstilling

  På baggrund af dialogmødet mellem HMU og ØK den 18. august 2020 har HMU den 26. januar 2021 behandlet og godkendt nedennævnte forslag som udgangspunkt for dialog om en ny retningslinje for befordring og tjenesterejser.

   

  Stabens forslag:

   

  • Ansatte kører som første prioritet i bil stillet til rådighed af arbejdsgiver. Såfremt, der ingen tjenestebiler er, og det er nødvendigt at køre i egen bil, honoreres kørsel i egen bil med høj kørselstakst.
  • Undtaget herfor er, at kørsel i egen bil til efteruddannelse og kurser, hvor medarbejderen også har en egen interesse i at deltage, honoreres med lav kørselstakst.
  • Det skal afklares ved leder, om der er mulighed for at køre i egen bil, eksempelvis hvis medarbejderen kører direkte fra eget hjem, og det ikke er hensigtsmæssigt, at medarbejderen skal forbi arbejdspladsen for at hente en tjenestebil. Det betyder, at medarbejderen ikke selv kan vælge at køre i egen bil frem for tjenestebil.

   

  Staben har udfærdiget en FAQ med spørgsmål og svar, der er stillet siden behandlingen på HMU-mødet i december. FAQ er et dynamisk værktøj, der løbende opdateres i forhold til nye spørgsmål. Personaleafdelingen er ansvarlig for opdateringen på Medarbejderportalen.

   

  Den nye retningslinje er gældende fra 1. marts 2021.

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at ny retningslinje for befordring og tjenesterejser godkendes.

  Beslutning Økonomiudvalget den 09-02-2021

  Godkendt, idet fremtidige justeringer af retningslinjen overlades til HMU.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/4409, Sagsinitialer: MMHO

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal der tages stilling til frigivelse af midler til renovering af tag og facader på Dr. Margrethesvej 13, Aabenraa. 

   

  Aabenraa Kommune overtog den 1. september 2017 ejendommen Dr. Margrethesvej 13 fra UC Syd. I årene fra 2017 til 2020 har der foregået et indvendig istandsættelse og renovering af ejendommen. Ejendommen rummer i dag Ung Aabenraa og Ungeindsatsen under samme tag.

  Der er tale om en fortsættelse af bygningsrenoveringen, og Plan, Teknik og Miljø anbefaler, at igangsætte konkrete tag- og facaderenoveringsopgaver, der er udpeget ved bygningsgennemgang på stedet i 2018.

   

  Arbejderne kan ved frigivelse forventelig gennemføres i 2021, og udførelsen vil blive koordineret med bygningsbrugerne.

  Økonomi og afledt drift

  Der henstår under Økonomiudvalget 4,2 mio. kr. i 2021 på investeringsoversigten til bygningens fortsatte renovering.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at der gives tillæg til anlægsbevilling på 4,2 mio. kr. til projektet ”Dr. Margrethesvej 13, renovering og istandsættelse”, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2021, som frigives.

  Beslutning Økonomiudvalget den 09-02-2021

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/40320, Sagsinitialer: KDL

  Sagsfremstilling

  Skolevænget 33, den tidligere Fjordskole, har med sin beliggenhed centralt i Campus en unik og attraktiv beliggenhed i Aabenraa by. Arealet er tæt på midtbyen med god tilgængelighed, mange parkeringsmuligheder, skole, uddannelser og en vifte af kultur- og fritidsaktiviteter, der ligger som nærmeste naboer.

   

  For at sikre at grundens potentialer og beliggenhed udnyttes optimalt, igangsættes en proces med henblik på at skabe en langsigtet og robust udviklingsplan/beslutningsgrundlag for området.

   

  Aktiv Campus er med ideen om at knytte uddannelse, idræt og bevægelse sammen et af de væsentlige indsatsområder i Udviklingsplanen fremtidens Aabenraa.

   

  Udviklingen af Skolevænget bør derfor tage udgangspunkt i at placere funktioner, der naturligt hører hjemme, eller kan bidrage til en positiv udvikling i dag- og aftentimerne i Campusområdet. Konkret vil enten skole-/uddannelsesrelaterede funktioner, kultur og fritidsformål eller studieboliger være relevante funktioner at placere.

   

  Et væsentligt perspektiv vedrørende den fremtidige udnyttelse af bygningerne er ligeledes, at reducere kommunens udgifter til ejendomsporteføljen og sikre en optimal udnyttelse af bygningerne. Der er derfor foretaget en vurdering af de enkelte bygninger på matriklen i forhold til, om de egner sig til bevaring med henblik på en ny fremtidig anvendelse.

   

  Hovedspørgsmålene er følgende:

   

  1. Hvad skal den fremtidige anvendelse af grunden være?
  2. Skal der tænkes midlertidige anvendelser på den kortere bane, indtil en endelig anvendelse afklares, og der kommer et konkret projekt som f.eks. en ny uddannelsesinstitution eller udvidelse/ flytning af eksisterende, og i givet fald hvilke midlertidige funktioner og aktiviteter skal området indeholde?

   

  Plan, Teknik & Miljøforvaltningen har udarbejdet et materiale som udgangspunkt til at skabe et beslutningsgrundlag/helhedsplan for en fremtidig anvendelse af Skolevænget 33 efter flytning af Fjordskolens funktioner til Kruså.

   

  Materialet indeholder visioner og ideer til en fremtidig udnyttelse, der kan give inspiration i den videre politiske proces. Samtidig indeholder dokumentet en screening af de planmæssige forhold, muligheder og begrænsninger for grunden samt en vurdering af bygningernes fysiske forhold og muligheder for en fremtidig anvendelse for de bygninger, som vurderes i en tilstand, der er værd at bevare. Temaet udvikling af Skolevænget 33 indgik som en del af byrådets temamøde den 16. december 2020.

   

  Det foreslås, at der igangsætte en proces, hvor de relevante fagudvalg; Vækstudvalget for Land og By, Kultur & Fritidsudvalget samt Børn og Uddannelsesudvalget bidrager med input og kvalificering på kort og længere sigt inden for udvalgte områder, som er defineret nedenfor.

   

  Vækstudvalget for land og by:

  Disposition af det samlede område, herunder kvalificering af muligheden for midlertidige studieboliger.

   

  Kultur og Fritidsudvalget:

  Anbefalinger til anvendelse af de gymnastiksales fremtidige anvendelse og forslag til relevante tiltag i området, der understætter aktiviteter i Campus inde og ude.

   

  Børne- og Uddannelsesudvalget:

  Undersøgelse af den ene af bygningernes egnethed til midlertidig dagpasningstilbud i en byggeperiode for en evt. ny daginstitution i Aabenraa by.

   

  Teknik og Miljøudvalget:

  Kvalificering af omkostninger ved nedrivning og miljøforanstaltninger i området.

   

  Målet er at skabe et beslutningsgrundlag for den fremtidige anvendelse af Skolevænget 33 og et overblik over mulige investeringstiltag på kort og lang sigt eksempelvis nedrivning, etablering af midlertidige studieboliger, midlertidige funktioner i de gamle gymnastiksale.

   

  Fagudvalgene skal senest i forbindelse med møderne i april 2020 behandle inputs, der kan indgå i en samlet status på økonomiudvalgets møde forventeligt i maj.

  Økonomi og afledt drift

  Udgifterne til tomgangsdrift beløb sig i 2020 til ca. 0,320 mio. kr., som finansieres af FM puljen.

  Der er ikke afsat midler i budget 2021-2024 til yderligere tiltag.

   

  Indstilling

  Plan Teknik & Miljø indstiller,

  at udviklingen af Skolevænget på kort og lang sigt skal tage udgangspunkt i at placere funktioner, der naturligt hører hjemme eller kan bidrage til en positiv udvikling i dag- og aftentimerne i Campusområdet, og

  at fagudvalg bidrager med input og kvalificering inden for udvalgte områder jf. sagsfremstilling.

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 09-02-2021

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/17351, Sagsinitialer: SHA

  Sagsfremstilling

  BoligSyd har fremsendt ansøgning om godkendelse af låneoptagelse med kommunegaranti og huslejestigning i forbindelse med renoveringsprojekt i deres afdeling 59.

   

  Afdeling 59 er beliggende på Smedager, Bækvej og Gruekløften i Kruså og består af 51 boliger, fordelt med 32 boliger på Smedager og 19 boliger på Bækvej/Gruekløften (oversigtskort vedlagt). Der er tale om 2 til 4 værelsesboliger. Renoveringsprojektet omfatter alene de huse, der er beliggende på Bækvej og Gruekløften. Kort over afdelingens beliggenhed er vedlagt som bilag.

   

  Renoveringsprojektet består af energioptimering af loft, nyt tag og gavle, ny gangbro, ny loftlem, tagrender med videre. Af kommunens oversigt for sundheden i almene boligafdelinger fremgår afdelingens overordnede byggetekniske tilstand for 2020. Renoveringen vil være med til at forbedre den byggetekniske tilstand og dermed afdelingens sundhed generelt. Den omfattende efterisolering forventes at give en besparelse på naturgas, hvilket miljømæssigt er en gevinst samtidig med, at det er en gevinst for beboerne i form af lavere udgifter til varme.

   

  Anskaffelsessummen for renoveringen forventes at udgøre 4,965 mio. kr. og finansieres således:

   

  Egne midler – Henlæggelser

  2,700 mio. kr.

  Trækningsret

  0,500 mio. kr.

  30 årigt kreditforeningslån

  1,765 mio. kr.

  I alt

  4,965 mio. kr.

   

  Som konsekvens af renoveringen vil huslejen stige og udviklingen ser således ud:

   

   

  Nuværende husleje pr. måned

  Husleje pr. måned efter renovering

  Huslejestigning i %

  Laveste husleje

  5.855 kr.

  6.250 kr.

  6,74 %

  Gennemsnitlig husleje

  6.041 kr.

  6.436 kr.

  6,53 %

  Højeste husleje

  6.149 kr.

  6.544 kr.

  6,42 %

   

  Alle 19 boliger har samme størrelse, men afviger alligevel i husleje både før og efter renoveringen. Det skyldes, at køkkener løbende renoveres som individuel forbedring i forbindelse med lejeskifte. Den individuelle forbedring medfører en ekstra månedlig lejeudgift på 294 kr. pr. måned. For nuværende har 12 af de 19 boliger fået renoveret køkkenet.

   

  Projektet og afledt heraf huslejestigning, er godkendt på ekstraordinært afdelingsmøde den 18. marts 2020.

  Lovgrundlag

  LAB (Lov om Almene Boliger) §29

  LAB §98

  Økonomi og afledt drift

  For kreditforeningslånet på 1,765 mio. kr. kræver kreditforeningen 100% kommunegaranti.

  Nuværende kommunegaranti i afdelingen udgør pr.  31. december 2019 ca. 5,271 mio. kr.

   

  Ifølge lånebekendtgørelsen henregnes garantier for almene boliger ikke i kommunens låntagning, og der kan ikke opkræves provision for garantier til almene boliger.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at der godkendes optagelse af 30 årigt kreditforeningslån på 1,765 mio. kr. til gennemførelse af renoveringsprojektet,

  at der stilles 100% kommunegaranti for det 30 årige kreditforeningslån på 1,765 mio. kr., og

  at huslejeforhøjelsen godkendes.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 04-02-2021

  1.-2. at anbefales godkendt,

  3. at godkendt.

   

  For stemte Philip Tietje (V), Søren Frederiksen (V), Erik Uldall Hansen (A), Egon Madsen (A), Erwin Andresen (S) og Michael Christensen (F).

   

  Jette Julius Kristiansen (O) undlod at stemme.

  Beslutning Økonomiudvalget den 09-02-2021

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/20637, Sagsinitialer: mf

  Sagsfremstilling

  Et forslag til Lokalplan nr. 21 for Krusmølle og et forslag til Kommuneplantillæg nr. 20 har været fremlagt i offentlig høring i 4 uger fra den 11. november til den 9. december 2020.

   

  Formålet med at udarbejde en lokalplan er at skabe en samlet plan for fremtidige udvidelser af

  såvel erhvervs-, turisme-, ferie- og fritidsaktiviteterne for fødevarevirksomheden (kildetapperi)

  på Krusmølle.

   

  Lokalplanen åbner mulighed for placering af nybyggeri og udvidelser af kildetapperi og lager,

  café og delikatesseområder, lager generelt og nye muligheder for overnatning. Desuden åbnes

  mulighed for fremtidigt nybyggeri af aftægtsbolig.

   

  Det er også hensigten med lokalplanen at sikre de beskyttede naturarealer med bestemmelser

  for anvendelse og afgrænsning af byggefelter.

   

  I forbindelse med høringen indkom der i alt fem høringssvar, hvoraf ét er uden bemærkninger. Høringssvarene omhandler trafikforhold på Strandgade, terrænregulering, skovbyggelinje og opførelse af glamping-hytter, aftægtsbolig og lagerfaciliteter. 

   

  Plan, Teknik & Miljø har udarbejdet et høringsnotat, dateret den 14. januar 2021, som

  indeholder resumé af høringssvar, forvaltningens bemærkninger og indstillinger til ændring af lokalplanen og kommuneplantillægget. Der indstilles til ændring af bestemmelse om terrænregulering.

   

  Indsigelser om trafikale forhold er bl.a. et ønske om etablering af større nyt vejanlæg og trafikale tiltag på eksisterende vej. Forvaltningen vurderer ikke, at det er proportionelt med de ønskede udvidelser at stille krav om anlæggelse af en ny vej til lokalplanområdet, idet den nuværende vej kan håndtere trafikken til og fra området. Forvaltningen har foranlediget trafikmålinger og opdateret skiltning i området som følge af indsigelser.

   

  Byrådet besluttede ved behandlingen af lokalplanforslaget, at der ikke udarbejdes en miljøvurdering af planforslagene efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter. Afgørelsen blev offentliggjort sammen med planforslaget og er efterfølgende blevet påklaget.

  Planmæssige forhold

  Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med kommuneplanrammerne. På denne baggrund er der udarbejdet et tillæg nr. 20 til Kommuneplan 2015, der muliggør udbygning af faciliteterne i området.

   

  Der foreligger ikke en eksisterende lokalplan for området.

   

  Området ligger i landzone og forbliver i landzone.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at Kommuneplantillæg nr. 20 og Lokalplan nr. 21 vedtages endeligt med de ændringer, der er foreslået i notat af 14. januar 2021.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 04-02-2021

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 09-02-2021

  Anbefales godkendt.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/947, Sagsinitialer: fsw

  Sagsfremstilling

  I denne sag indstilles til en foreløbig prioritering af midlerne til Landsbyforskønnelse, som fremgår af budget 2021 til støtte af nedrivning. I sagen orienteres tillige om forvaltningens aktuelle arbejde på en strategi for udmøntning af den statslige landsbypulje under byfornyelsesloven. Denne strategi forventes forelagt i maj 2021.

   

  Baggrund

  Siden 2018 er der af flere omgange vedtaget gennemgribende ændringer i refusions- og lovgrundlaget for byfornyelsesloven. Dette har tydeliggjort et behov for en større koordinering mellem de indsatser/værktøjer, som benyttes, og som kan opnå refusion. Ændringerne har ligeledes betydet nye muligheder, som bør indgå i overvejelserne af den fremadrettede prioritering af, hvad der mest effektivt understøtter kommunens politikker og visioner i landdistrikter og lokalsamfund.

   

  Landsbyforskønnelse

  På budget 2021 er der afsat midler til Landbysforskønnelse, som har til formål at sikre Det Gode Liv i hele kommunen. I budgetforliget er det blandt andet beskrevet, at disse midler kan anvendes til nedrivning, understøttelse af lokalt drevne projekter i lokalsamfundene mv.

   

  Forvaltningen har modtaget flere henvendelser, som vedrører ønsker om støtte til nedrivning i perioden efter budgetvedtagelsen. Forvaltningen vurderer, at det er hensigtsmæssigt at prioritere en foreløbig sum til nedrivning for ikke at bremse denne indsats. Der indstilles til en ramme på 0,5 mio. kr. Nedrivningsindsatsen har mulighed for refusion fra Landsbypuljen på op til 60%.

  Det er forvaltningens skøn på baggrund af tidligere erfaringer og hidtidige henvendelser, at der i 2021 vil være forespørgsler på mere end 1 mio. kr. til nedrivningsinitiativer. Ovennævnte ramme forventes at kunne dække ca. 4-6 måneder. 

   

  I forhold til Landdistrikternes Materialepulje vurderer forvaltningen, at der grundet driftsmidler og det store restbudget fra 2020, ikke er behov for yderligere midler til puljen i foråret 2021, hvilket fremgår af sag nr. 17 på Vækstudvalget for Land og By den 4. februar 2021: Prioritering af restmidler under anlægsmidler til Landdistrikternes materialepulje.

  Ændringerne i byfornyelsesloven har skabt nye muligheder. Samtidig opleves et øget fokus på landsbyer og landdistrikter fra statslig side, hvilket blandt andet har betydet yderligere rammemidler til landsbypuljen i 2021. Forvaltningen vil i maj måned præsentere et overblik og en strategi for udmøntning af relevante dele af byfornyelsesloven. Afledt af strategien, vil der komme en anbefaling til udmøntning af de resterende midler i puljen til landsbyforskønnelse.

   

  Strategien – Værktøjskasse til landsbyfornyelse

  Strategien for udmøntning af byfornyelsesloven og indsatserne/værktøjerne herunder drejer sig bl.a. om Landsbyforskønnelse, landdistriktspuljerne, bygningsbevaring og nedrivning. Den har arbejdstitlen ”Værktøjskasse til landsbyfornyelse” og skal sikre, at Aabenraa Kommune opnår størst mulig nytte af refusionsmuligheder og rammer under Landsbypuljen.

  Strategien har to hovedformål. Det første er at prioritere og justere i eksisterende og nye indsatser/værktøjer under byfornyelsesloven, så de i størst muligt omfang understøtter Det Gode Liv i landsbyer- og lokalsamfund. Der tages her afsæt i de midler og indsatser, der allerede er prioriteret til i landdistrikter og lokalsamfund på budget 2021.

  Det andet hovedformål er at sikre tilstrækkelige refusionsbare indsatser til at kunne hjemtage størst mulig del af de statslige refusionsmidler, som er til rådighed for Aabenraa Kommune nu og de kommende år frem.

  Lovgrundlag

  LBK nr 144 af 21/02/2020 - Bekendtgørelse af lov om byfornyelse og udvikling af byer

  Økonomi og afledt drift

  Der er på investeringsoversigten i budget 2021 – 2024 afsat rådighedsbeløb på 1,5 mio. kr. i både 2021 og 2022 til Landsbyforskønnelse. Der er som udgangspunkt mulighed for statslige refusion af midlerne fra den statslige landsbypulje, herunder til nedrivningsinitiativer.

   

  Det anbefales, at der foreløbigt prioriteres 0,5 mio. kr. fra midlerne til landsbyforskønnelse i 2021 til nedrivning i landdistrikterne.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at der gives en anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. til nedrivning i landdistrikterne finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2021, som frigives, og

  at orienteringen om strategi for udmøntning af den statslige landsbypulje tages til efterretning.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 04-02-2021

  1. at anbefales godkendt,
  2. at godkendt.

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 09-02-2021

  Anbefales godkendt.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/30777, Sagsinitialer: UR

  Sagsfremstilling

  Byrådet har i budget 2021 afsat 2,8 mio. kr. til etablering af vinterbadefaciliteter, offentlige toiletter og videoovervågning på Sønderstrand.

   

  Vinterbaderne i Aabenraa består af to forskellige grupper; Foreningen ”Vikingeklubben i Aabenraa”, som blev dannet i 2012, har ca. 70 medlemmer. Derudover er der en stor gruppe af borgere, som anvender Sønderstrand til vinterbadning, men som ikke har medlemsskab i foreningen.

   

  Der er opført vinterbadefaciliteter i den tidligere kioskbygning under bastionen, hvor der er indrettet særskilte rum til foreningen og borgerne. Udfordringen i de nuværende faciliteter er, at rummene er meget små og ikke er egnet til formålet. Ud over de faste faciliteter i bastionen stiller kommunen endvidere en lejet pavillon til rådighed for foreningen som supplement.

   

  Foreningen har i samarbejde med forvaltningen og en ekstern rådgiver fået udarbejdet forskellige forslag til etablering af permanente faciliteter på Sønderstrand. Forslaget, hvor der bygges ind i den eksisterende trappe, vurderer forvaltningen, er den mest optimale løsning.

   

  Forvaltningen har efterfølgende fået udarbejdet et overslag med udvidelse af toiletter, da de sanitære faciliteter i bastionen heller ikke længere er tidssvarende.

   

  Forvaltningen anbefaler, at æstetikken i det udarbejdede skitseforslag opretholdes, men af hensyn til at sikre en mere multifunktionel indretning af bygningen, sker dette i samarbejde med Kommunale Ejendomme og begge vinterbadergrupper. Dette af hensyn til at sikre optimal fremtidig anvendelse.

   

  Kommunale Ejendomme har udarbejdet et prisoverslag på 2,4 mio. kr. på etablering af bygningen inklusiv etablering af toiletfaciliteter. Der er ikke udarbejdet prisoverslag på inventar og sauna samt etablering af videoovervågning, hvilket finansieres af de resterende 0,400 mio. kr.

   

  Af hensyn til en driftsmæssig optimering anbefaler forvaltningen endvidere, at det besluttes, at bygningen indrettes så både forening og borgere, som ønsker at vinterbade, skal gøre brug af den samme facilitet.

  Lovgrundlag

  Der skal søges om dispensation hos Kystdirektoratet for at kunne opføre bygningen.

   

  Det skal undersøges, hvordan reglerne er for at opsætte overvågning på stranden.

  Økonomi og afledt drift

  Der er afsat 2,8 mio. kr. i budget 2021-2024 til etablering af vinterbadefaciliteter, offentlige toiletter samt videoovervågning.

   

  Det skønnes at afledte merudgifter til forsikring, rengøring samt el, vand og varme udgør 0,035 mio. kr. årligt.

   

  Der er i beregningsgrundlaget taget udgangspunkt i, at de nye toiletfaciliteter erstatter de nuværende toiletfaciliteter under bastionen. Der forventes derfor ikke en merudgift til rengøring af toiletfaciliteter.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at projektet vedrørende etablering af vinterbadefaciliteter, offentlige toiletter samt videoovervågning godkendes, og

  at der gives en anlægsbevilling på 2,8 mio. kr. til etablering af vinterbadefaciliteter på Sønderstrand, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i år 2021 på investeringsoversigten, og

  at anlægsbevillingen frigives.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 13-01-2021

  -         1.at

  For stemte Lars Kristensen (V), Carina Underbjerg Hansen (V) og Jette Julius Kristiansen (O).

  Imod stemte Christian Panbo(A), Jonas Haase (A), Signe Bekker Dhiman (A) og Kurt Andresen (S) med følgende bemærkning:

  ”Vi ønsker at afvente resultatet af den i budgettet besluttede undersøgelse vedr. badefaciliteter/vandsportsarena ved Sønderstrand i maj 2021, således at projektet kan blive en del af disse fremadrettede planer”

   

  Lars Kristensen (V) begærede sagen i Byrådet.

  Beslutning Økonomiudvalget den 19-01-2021

  Anbefales godkendt, idet

  8 stemte for (C, O, S, V, Ejler Schütt)

  3 stemte imod (A)

   

  Socialdemokraterne stemmer imod med følgende begrundelse ”Vi ønsker at afvente resultatet af den i budgettet besluttede undersøgelse vedr. badefaciliteter/vandsportsarena ved Sønderstrand i maj 2021, således at projektet kan blive en del af disse fremadrettede planer.”

  Supplerende sagsfremstilling

  Den 20. januar 2021 har formanden for Kultur- og Fritidsudvalget meddelt, at han trækker sin begæring om standsning af sagen tilbage.

   

  På den baggrund behandles sagen i Kultur- og Fritidsudvalget igen.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 03-02-2021

  Signe Bekker Dhiman (A), Christian Panbo (A) og Jonas Haase (A) stillede ændringsforslag til første ”at”: ”Vi ønsker, at der inden for rammen af det afsatte budgetbeløb udarbejdes to separate sager til udvalgsbehandling; én omhandlende etablering af toiletfaciliteter samt overvågning og én omhandlende vinterbadefaciliteter, herunder en afklaring af en mulig placering ved stenmolen.”

   

  Forslaget blev ikke godkendt, idet Lars Kristensen (V), Carina Underbjerg Hansen (V), Jette Julius Kristiansen (O) og Kurt Andresen (S) stemte imod.

  For stemte Signe Bekker Dhiman (A), Christian Panbo (A) og Jonas Haase (A).

   

  1.at – Godkendt.

  For stemte Lars Kristensen (V), Carina Underbjerg Hansen (V), Jette Julius Kristiansen (O) og Kurt Andresen (S).

  Imod stemte Signe Bekker Dhiman (A), Christian Panbo (A) og Jonas Haase (A).

   

  2. og 3. at – Anbefalet godkendt.

  For stemte Lars Kristensen (V), Carina Underbjerg Hansen (V), Jette Julius Kristiansen (O) og Kurt Andresen (S).

  Imod stemte Signe Bekker Dhiman (A), Christian Panbo (A) og Jonas Haase (A).

   

  Signe Bekker Dhiman (A), Christian Panbo (A) og Jonas Haase (A) havde følgende bemærkning til sagen: ”Vi mener ikke, at sagen svarer til det i budgettet aftalte, idet det ikke omhandler alment tilgængelige vinterbadefaciliteter, men et klubhus for en enkelt forening. Vi ønsker, at der inden for rammen af det afsatte budgetbeløb udarbejdes to separate sager til udvalgsbehandling; én omhandlende etablering af toiletfaciliteter samt overvågning og én omhandlende vinterbadefaciliteter, herunder en afklaring af en mulig placering ved stenmolen.”

   

  Borgmester Thomas Andresen (V) deltog i behandling af punktet.

  Beslutning Økonomiudvalget den 09-02-2021

  2. at anbefales godkendt.

   

  3. at anbefales godkendt, idet 8 stemte for (C, O, S, V og Ejler Schütt) og 3 stemte imod (A).

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/35696, Sagsinitialer: HHEN
 • Udskriv
  Sagsid.: 20/17466, Sagsinitialer: JFH
 • Udskriv
  Sagsid.: 21/476, Sagsinitialer: HHEN
 • Udskriv
  Sagsid.: 20/32116, Sagsinitialer: MMHO

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal der tages stilling til frigivelse af økonomi til nedrivning af ejendommene Ramsherred 1 og Nørreport 5-19 og efterfølgende midlertidig indretning af arealet. Sagen rummer brug af hjemtagne og formålsspecifikke statslige refusionsmidler fra henholdsvis den ordinære ramme til byfornyelse og ekstraordinære ramme til bygningsfornyelse, som på grund af ændringer i lovgivning giver Aabenraa Kommune mulighed for at anvende 2,78 mio. kr. i tilskud på sagen.

   

  Baggrunden for sagen er, at Byrådet har besluttet at igangsætte nedrivningen af Nørreport 5-19 og Ramsherred 1 for derigennem at fastholde engagementet i udviklingsprocessen for området og give plads til nyt byrum. Der er politisk ønske om, at nedrivningen skal føre til indretning af midlertidigt byrum i sommeren 2021.

   

   

  Nedrivning

  Plan, Teknik & Miljø har gennemgået rådgiverens overslag for nedrivning og omdannelse, og forudsætningerne for entreprisen og dens økonomi er blevet tydeliggjort siden igangsættelse af forundersøgelserne i efteråret 2020.

   

  Projektet rummer flere usikkerheder, som Plan, Teknik & Miljø har søgt at håndtere. Nogle af usikkerhederne kan på grund af omfang eller kompleksitet endnu ikke faktisk opgøres. Det skyldes, at sagen for eksempel rummer tæt placering og sammenbygning med bevaringsværdige bygninger, komplekse til- og frakørselsforhold, jordforurening og ikke mindst flytning af transformerstation og flere forsyningsledninger. Endvidere indgår estimater på udskiftning af jord, tilkørsel af sand m.v., og disse mængder kan først fastlægges endeligt i takt med, at nedrivningen foregår. For at håndtere nogle af usikkerhederne er der fra rådgivers side udarbejdet særskilte rapporter vedr. fotoregistrering af bevaringsværdige nabobygninger forudsat vibrationsmålinger, støjmålinger, og der er udarbejdet en rapport vedr. jordforurening og håndteringen af denne.

   

  Efterfølgende midlertidig indretning og forskønnelse

  På investeringsoversigten under Vækstudvalget for Land og By er der i 2022 afsat 0,755 mio. kr. til midlertidig forskønnelse af grunden efter nedrivningen. Anvendelsen af disse midler koordineres med de midlertidige aktiviteter på 0,5 mio. kr., som er frigivet på byrådsmødet 27. januar 2021, idet der er sammenhæng mellem projekterne.

   

  Byfornyelsesmidler - refusion

  Grundet ændringer i byfornyelsesloven i perioden 2019-2020, opstår der en mulighed for anvendelse af byfornyelseslovens refusionsmuligheder til opkøb med nedrivning til formål.

   

  Det har betydet, at der, inden fristudløb 1. januar 2021, var muligt at hjemtage 2,78 mio. kr. i statslig refusion. Midlerne er hjemtaget under formål opkøb/nedrivning, og de er hjemtaget med nedrivningsprojektet i den nordlige ende af gågaden for øje.

   

  De 2,78 mio. kr. er udgjort af restrammen af de ekstraordinære midler til bygningsfornyelse, som Områdefornyelsen i Nord har haft tilsagn om siden programgodkendelsen 2017 samt de restende rammemidler på den Ordinære ramme til byfornyelse 2018.

  Økonomi og afledt drift

  Der er under Vækstudvalget for Land og By afsat følgende midler til projektet vedrørende nedrivning af Nørreport 5 – 19:

   

  Tabel 1: Afsatte midler i budget 2020 – 2024

   

  Beløb i 1.000 kr.

  2020

  2021

  2022

  I alt

  Afsatte rådighedsbeløb

  400

  7.600

  755

  8.755

  Frigivet anlægsbevilling

  0

  1.545

  0

  1.545

  I alt

  400

  9.145

  755

  10.300

   

  Som det fremgår af tabel, er der i alt afsat midler på 10,3 mio. kr. til projektet i 2020 – 2022. Hertil kommer hjemtaget statslig refusion i henhold til byfornyelsesloven på 2,78 mio. kr., svarende til en samlet ramme på 13,08 mio. kr.

   

  Der er frigivet 1,545 mio. kr. til projektet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2021 – 2024.

   

  Rådighedsbeløbet på 0,755 mio. kr. til midlertidig forskønnelse ønskes fremrykket fra 2022 til 2021.

   

  På baggrund af forundersøgelser og opgørelser af bygninger og arealers indhold og mængder anslås omkostningerne forud for udbud højere. Beregningen viser, at de samlede omkostninger til nedrivning, og midlertidig forskønnelse vurderes at kunne afholdes inden for den samlede ramme på i alt 13,08 mio. kr. (inkl. 2,78 mio. kr. i statslig refusion).

   

  Der afholdes licitation vedrørende nedrivning den 2. februar 2020.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at de hjemtagne statslige refusionsmidler på 2,78 mio. kr. til nedrivningsformål i 2021 anvendes til projektet og ikke tilgår anlægspuljen, jf. tidligere beslutning i Byrådet den 26. august 2020,

  at der gives en anlægsbevilling på 2,78 mio. kr. i indtægt vedrørende hjemtaget statslig refusion i henhold til Byfornyelsesloven,

  at der gives et tillæg til anlægsbevilling på 10,78 mio. kr. til projektet Nedrivning af Nørreport 5-19 og Ramsherred 1, således den samlede bevilling er på 12,325 mio. kr., finansieret af den statslige refusion på 2,78 mio. kr. samt de afsatte restrådighedsbeløb i 2020 og 2021, jf. ovenstående tabel, som frigives, og

  at der gives en anlægsbevilling på 0,755 mio. kr. til Midlertidig forskønnelse, som finansieres af afsatte rådighedsbeløb i 2022 som fremrykkes til 2021 og frigives.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 04-02-2021

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 09-02-2021

  Anbefales godkendt.