Beslutningsprotokol

tirsdag den 17. august 2021 kl. 15:30

Mødested: Lokale 412, Skelbækvej
Udvalg: Økonomiudvalget
Medlemmer: Thomas Andresen, Kirsten Nørgård Christensen, Philip Tietje, Lars Kristensen, Erwin Andresen, Ejler Schütt, Arne Leyh Petersen, Karsten Meyer Olesen, Povl Kylling Petersen, Jan Riber Jakobsen, Erik Uldall Hansen
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 21/327, Sagsinitialer: kae

  Beslutning Økonomiudvalget den 17-08-2021

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/327, Sagsinitialer: kae

  Beslutning Økonomiudvalget den 17-08-2021

  -         Rigsrevisionen har udpeget 10 kommuner heraf Aabenraa Kommune til en praksisundersøgelse af Servicelovens § 42, 43 og 100.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/20792, Sagsinitialer: HJJ

  Sagsfremstilling

  Kommunernes økonomi reguleres årligt medio året som følge af ændringer i de oprindelige forudsætninger, der lå til grund for det indeværende års økonomiaftale. Denne sag vedrører alene budgettet for 2021, idet aktstykkets ændringer for 2022 – 2025 er indarbejdet i budgetbidraget for 2022 – 2025.

   

  I aftalen om kommunernes økonomi for 2022 er regeringen og KL blevet enige om, at der foretages en midtvejsregulering af overførselsudgifterne i 202, idet midtvejsvurderingen er 2,8 mia. kr. under overførselsskønnet for 2021. Det er særligt på områderne kontanthjælp, a-dagpenge og jobafklaring, hvor der på landsplan forventes færre udgifter.

   

  Udover midtvejsvurderingen på -2,8 mia. kr. indgår der i midtvejsreguleringen af overførselsudgifterne konsekvenserne af ændret pris- og lønudvikling i 2021, hvor forventningen til pris- og lønfremskrivningen på serviceudgifterne er opjusteret med 0,1% fra 1,5% til 1,6% svarende til 0,3 mia. kr., samt justering for konsekvenser af lov- og cirkulæreprogrammet mm. svarende til 0,7 mia. kr. Derudover korrigeres overførselsudgifterne ved midtvejsreguleringen med 0,4 mia. kr. vedrørende en række lovændringer med økonomiske konsekvenser i 2020, men hvor kompensationen først er forhandlet på plads med dette års lov- og cirkulæreprogram.

   

  Midtvejsreguleringen medfører endvidere en negativ efterregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2020 på 1,3 mia. kr. Udgifterne til forsikrede ledige er fra 2021 flyttet ind under budgetgarantien. Der gennemføres dog en efterregulering for 2020 efter de tidligere gældende regler.

   

  Som en del af økonomiaftalen for 2022 er det aftalt, at der gives en kompensation på i alt 0,9 mia. kr. i 2021 for nettomerudgifter afledt af COVID-19 til bl.a. rengøring af kommunale og private velfærdstilbud, testkapacitet, isolationsfaciliteter mm.

   

  Af øvrige ændringer, som følge af midtvejsreguleringen 2021, kan nævnes negativ regulering vedrørende kommunernes medfinansiering af det skrå skatteloft, bidrag til den særlige tilskudsordning til kommuner med høj udvikling i ledigheden og sommerpakke til styrkelse af rehabilitering af sårbare ældre.

   

  Samlet set medfører midtvejsreguleringen for Aabenraa Kommune en reduktion af bloktilskuddet for 2021 på i alt 15,840 mio. kr. Det fremgår af tabel 1 nedenfor, hvorledes beløbet er sammensat.

   

  De samlede ændringer som følge af midtvejsreguleringen 2021, herunder noter til Lov- og cirkulæreprogrammet, er nærmere beskrevet i vedlagte notat af 6. august 2021.

  Økonomi og afledt drift

  De økonomiske konsekvenser af midtvejsreguleringen 2021 er sammensat som vist i tabel 1 nedenfor:

   

  Tabel 1: Konsekvenser af midtvejsregulering 2021

  Beløb i 1.000 kr.

  2021

  Skatter og generelle tilskud:

   

  -         Medfinansiering vedr. det skrå skatteloft

  -3.792

  Pris- og lønregulering (serviceudgifter)

   

  -         Nyt skøn for pris- og lønudvikling i 2021

  2.560

  Lov- og cirkulæreprogram (serviceudg.)

   

  -         Lov- og cirkulære inkl. aktstykke 2021

  6.868

  -         COVID-19 kompensation

  8.904

  I alt

  15.772

  Økonomiudvalget

   

  -         Lov- og cirkulæreprogram 2020 – øvrige overførsler

  4.274

  Arbejdsmarkedsudvalget

   

  -         Endelig regulering af beskæftigelsestilskud 2020

  -6.576

  -         Bidrag til tilskudsordning vedr. udvikling i ledighed

  -1.392

  -         Midtvejsregulering overførsler inkl. Lov- og cirk. 2021

  -27.009

  I alt

  -34.977

  Børne- og Uddannelsesudvalget

   

  -         Midtvejsregulering overførsler (EGU og FGU)

  -625

  Social- og Sundhedsudvalget

   

  -         Tilskud til styrkelse af rehabilitering af sårbare ældre mv.

  948

  TOTAL

  -15.840

  -=Merudgift/mindreindtægt +=merindtægt/mindreudgift

   

  Der er i budget 2021 forlods budgetteret med i alt -3,900 mio. kr. til imødegåelse af negativ regulering til finansiering af skattenedslag som følge af personskattelovens skrå skatteloft. Den faktiske regulering udgør 3,792 mio. kr. i 2021, og der er således en mindreudgift på 0,108 mio. kr., som foreslås tilført 5% puljen vedrørende Lov- og cirkulæreprogram under Økonomiudvalget.

   

  Opjusteringen af pris- og lønfremskrivningen på serviceudgifterne med 0,1% fra 1,5% til 1,6% i 2021 indebærer en forhøjelse af budgetterne på 2,560 mio. kr. En konkret fremskrivning af budgetterne medfører en udgift på 2,014 mio. kr. i 2021, som placeres i en pulje under de generelle reserver under Økonomiudvalget og udmøntes senere i 2021 i forbindelse med en sag vedrørende kompensation for nettomerudgifter afledt af COVID-19 i perioden 1. januar – 30. juni 2021. Restbeløbet på 0,546 mio. kr. foreslås placeret i puljen til tekniske korrektioner under Økonomiudvalget.

   

  Der indgår i den samlede kompensation vedrørende Lov- og cirkulæreprogrammet på i alt 15,772 mio. kr. (heraf 8,904 mio. kr. vedrørende COVID-19) henholdsvis 1,707 mio. kr. vedrørende udmøntning af stimuli til oplevelsesindustrien gennem kommunerne og 1,641 mio. kr. vedrørende faglige udfordringer og indsatser for styrket trivsel som følge af COVID-19, svarende til i alt 3,378 mio. kr. Midlerne er forlods udmøntet til Social- og Sundhedsudvalget og Børne- og Uddannelsesudvalget ved bevillingskontrollen pr. 31. marts 2021, hvor der til mellemfinansiering er oprettet en negativ pulje under Økonomiudvalgets generelle reserver. Midlerne tilføres derfor Økonomiudvalget ved midtvejsreguleringen med henblik på nulstilling af puljen. Det har efterfølgende vist sig, at midlerne vedrørende stimuli til oplevelsesindustrien delvis vedrører børn- og ungeområdet, og derfor skal der ved midtvejsreguleringen samtidig budgetomplaceres 0,215 mio. kr. i 2021 fra Social- og Sundhedsudvalget til Børne- og Uddannelsesudvalget.

   

  Aabenraa Kommunes andel af kompensationen vedrørende nettomerudgifter afledt af COVID-19 udgør 8,904 mio. kr. Det foreslås, at kompensationen placeres i puljen vedrørende budgetværnet til imødegåelse af udgifter afledt af COVID-19 under Økonomiudvalget, som herefter udgør 13,204 mio. kr. i 2021. Der forelægges særskilt sag vedrørende opgørelse af nettomerudgifter afledt af COVID-19 for perioden 1. januar 2021 – 30. juni 2021.

   

  Den endelige opgørelse af beskæftigelsestilskuddet for 2020 medfører en negativ regulering på 6,576 mio. kr. Der er afsat et budgetværn på 16,220 mio. kr. på Arbejdsmarkedsudvalgets område til at imødegå efterreguleringen af beskæftigelsestilskuddet. Der resterer herefter 9,644 mio. kr. i budgetværnet. Byrådet har på mødet den 23. juni 2021, sag nr. 111, behandlet sagen vedrørende forlængelse af investeringsstrategien KIJOS med et år frem til 2023. Det er i den forbindelse besluttet, at merudgifter til forlængelsen på 3,682 mio. kr. skal finansieres af midtvejsreguleringen, hvorefter budgetværnet udgør 5,962 mio. kr.

   

  Som en del af udligningsreformen er den særlige forsikringsordning for forsikrede ledige videreført. Det er et særligt tilskud til kommuner, som oplever, at udviklingen i bruttoledigheden for forsikrede ledige ligger mere end 3 procentpoint over udviklingen i landsdelen som helhed. Alle kommuner bidrager til ordningen, og for Aabenraa Kommune medfører ordningen en negativ regulering på 1,392 mio. kr. i 2021. Det foreslås, at udgiften finansieres af budgetværnet på Arbejdsmarkedsudvalgets område, som herefter udgør 4,570 mio. kr.

   

  Midtvejsreguleringen af overførsler inkl. konsekvenser af lov- og cirkulæreprogrammet 2021 medfører en reduktion af Arbejdsmarkedsudvalgets budgetter svarende til i alt ca. 27 mio. kr. i 2021. Den seneste vurdering pr. 31. maj 2021 viser forventede mindreudgifter på 11,771 mio. kr. i 2021. Der er således indtil videre en mulig udfordring inden for området på i størrelsesorden ca. 10-15 mio. kr. i 2021. Staben anbefaler på denne baggrund, at budgetværnet vedrørende overførselsudgifter på 8,476 mio. kr. på Økonomiudvalgets område fastholdes med henblik på at kunne indgå som eventuel finansiering ved bevillingskontrollen pr. 30. september 2021.

   

  Tilsvarende foreslås, at korrektionen af overførselsudgifterne på 4,274 mio. kr. vedrørende en række lovændringer med økonomiske konsekvenser i 2020, men hvor kompensationen først er forhandlet på plads med dette års lov- og cirkulæreprogram, samt det resterende budgetværn på 4,570 mio. kr. på Arbejdsmarkedsudvalgets område, tilføres budgetværnet på Økonomiudvalgets område, som herefter udgør 17,320 mio. kr. i 2021 til eventuel finansiering ved bevillingskontrollen pr. 30. september 2021.

   

  Af den samlede midtvejsregulering af overførsler vedrører -0,625 mio. kr. EGU og FGU og udmøntes derfor på Børne- og Uddannelsesudvalgets område.

   

  Med Aftale om sommer- og erhvervspakke er der afsat et tilskud i 2021 på i alt 80 mio. kr. til styrkelse af fysisk og mental rehabilitering og kulturtilbud til sårbare ældre. Tilskuddet er fordelt efter en demografisk fordelingsnøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet, og Aabenraa Kommunes andel udgør 0,948 mio. kr., som tilføres Social- og Sundhedsudvalget.

   

  Barselspuljen

  Det fremgik af sagen ”Samlet overblik over bevillingskontrollen pr. 31. marts 2021”, som blev behandlet i Økonomiudvalget den 18. maj 2021, at der i 2021 forventes et mindreforbrug på i størrelsesorden 3 – 4 mio. kr. på den centrale barselspulje, svarende til ca. 0,15% af lønsummen. Det fremgik endvidere af sagen, at institutionerne har finansieret de øgede udgifter til ordningen i 2021, og at midlerne derfor foreslås tilbageført til institutionerne.

  En konkret opgørelse viser, at der skal tilbageføres i alt 3,023 mio. kr. i 2021. Midlerne placeres ved midtvejsreguleringen i en pulje under de generelle reserver under Økonomiudvalget og vil blive tilbageført senere i 2021 i forbindelse med en sag vedrørende udmøntning af kompensation for nettomerudgifter afledt af COVID-19 i perioden 1. januar – 30. juni 2021.

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at mindreudgiften på 0,108 mio. kr. i 2021 vedrørende finansiering af skattenedslag som følge af personskattelovens skrå skatteloft tilføres 5% puljen vedrørende Lov- og cirkulæreprogram under Økonomiudvalget,

  at opjusteringen af pris- og lønfremskrivningen på serviceudgifterne med 0,1% fra 1,5% til 1,6% i 2021, svarende til i alt 2,560 mio. kr. udmøntes således, at 2,014 mio. kr. placeres i en pulje under de generelle reserver under Økonomiudvalget, og fordeles senere i 2021 i forbindelse med en sag om kompensation for nettomerudgifter afledt af COVID-19, og restbeløbet på 0,546 mio. kr. placeres i puljen til tekniske korrektioner under Økonomiudvalget,

  at Lov- og cirkulæreprogrammets ændringer på 15,772 mio. kr. i 2021 udmøntes på de respektive udvalg, som beskrevet i note 3 i vedlagte notat af 6. august 2021, herunder at kompensationen vedrørende COVID-19 på 8,904 mio. kr. placeres i budgetværnet til imødegåelse af udgifter afledt af COVID-19 under Økonomiudvalget,

  at der i 2021 budgetomplaceres 0,215 mio. kr. fra Social- og Sundhedsudvalget vedrørende midlerne til stimuli til oplevelsesindustrien til Børne- og Uddannelsesudvalget

  at der i 2021 budgetomplaceres 4,570 mio. kr. fra budgetværnet under Arbejdsmarkedsudvalget til budgetværnet vedrørende overførselsudgifter under Økonomiudvalget, 

  at de øvrige bevillingsmæssige ændringer som følge af midtvejsreguleringen 2021 udmøntes som beskrevet i tabel 1 ovenfor, herunder at korrektionen af overførselsudgifterne på 4,274 mio. kr. vedrørende 2020 tilføres budgetværnet på Økonomiudvalgets område, som herefter udgør 17,320 mio. kr., og

  at mindreudgiften til den centrale barselspulje på i alt 3,023 mio. kr., svarende til 0,15% af lønsummen, placeres i en pulje under de generelle reserver under Økonomiudvalget, og tilbageføres til institutionerne senere i 2021 i forbindelse med en sag om kompensation for nettomerudgifter afledt af COVID-19.

  Beslutning Økonomiudvalget den 17-08-2021

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/3402, Sagsinitialer: GES

  Sagsfremstilling

  Denne sag vedrører forslag til tekniske korrektioner til budget 2022-2025.

  Tekniske korrektioner indarbejdes i budgetrammen i henhold til ”Retningslinjer for tekniske korrektioner”.

   

  Der indarbejdes følgende typer af tekniske korrektioner:

  • Demografiændringer
  • Periodeforskudte ændringer
  • Fejl og mangler
  • Pris- og løn ændringer

   

  Demografiændringer indarbejdes for områderne, skoler, dagtilbud, ældre, PPR, sundheds- og børnetandpleje. Udgifterne reguleres med en takst samt ændringer i forhold til Indenrigsministeriets befolkningsprognose fra maj 2021.

  Demografiændringen i forhold til budget 2021 udgør følgende ændring af budgetrammen:

   

   

  2022

  2023

  2024

  2025

  Skoleområdet

  -12.017

  -12.017

  -12.017

  -12.017

  Dagtilbud

  2.488

  2.488

  2.488

  2.488

  PPR

  -174

  -174

  -174

  -174

  Tandplejen

  -292

  -292

  -292

  -292

  Sundhedsplejen

  -6

  -6

  -6

  -6

  Ældreområdet

  18.417

  18.417

  18.417

  18.417

  I alt

  8.416

  8.416

  8.416

  8.416

   

  I modsætning til tidligere år er demografikorrektionerne på ældreområdet placeret under Social- og Sundhedsudvalget. I det omfang der tilføres midler via Finansloven, vil det blive taget op til revurdering.

   

  Periodeforskudte ændringer vedrører udgifter til valg, medarbejderfest og IT licensfornyelse i 2025.

   

  Fejl og mangler vedrører ændringer i renter, afdrag og garantiprovisioner, tjenestemandspension på skoler, afledt drift, fleksjobspulje samt en række andre mindre korrektioner.

   

  Pris og lønændringer reguleres svarende til KL´s udmelding jf. økonomiaftalen. Der er korrigeret for de ændrede pris- og lønstigninger fra 2020 til 2021 i rammen for 2022.

  Lønstigningen er opjusteret med 0,15% fra 2022, som følge af mindreforbruget på barselspuljen, der tilbagetilføres institutioner, afdelinger m.m.

   

  Der er afsat en p/l pulje i budget 2023 svarende til stigning på 2,1% og en pulje i 2024-2025 svarende til stigning på 2,4 % jf. KL’s vejledning. 

   

  Engangspuljen vedr. regnskab 2020 på 7,923 mio. kr. er indarbejdet i tidligere spillerum 2 jf. den økonomiske politik 2020-2023.

   

   

  Økonomi og afledt drift

  Ændringer som følge af de tekniske korrektioner fremgår af nedenstående tabel.

   

  (1.000 kr.)

   

  2022

  2023

  2024

  2025

  Spillerum 2 kassetræk

  7.749

  18.557

  18.143

  18.143

   

   

   

   

   

  Demografiændr. 2021-2022

  8.416

  8.416

  8.416

  8.416

  Demografipulje

  -8.416

  -8.416

  -8.416

  -8.416

   

   

   

   

   

  Periodeforskudte ændr., drift

  126

  126

  -1.053

  328

   

   

   

   

   

  Fejl og mangler, drift

  -11.903

  -11.903

  -11.903

  -10.264

  Fejl og mangler, renter

  56

  -137

  -205

  -521

  Fejl og mangler, afdrag

  -1.413

  -887

  -1.508

  -4.681

  Fejl og mangler, garantiprov.

  500

  400

  300

  300

  Fejl og mangler, låneoptagelse

   

  14.900

  15.800

  11.900

  Fejl og mangler, feriemidler

  12.573

  12.573

  12.573

  12.573

  Fejl og mangler, anlæg

  1.113

  1.105

  28

  51

  Fejl og mangler, anlægspulje

  -1.113

  -1.105

  -28

  -51

   

   

   

   

   

  Pris og lønændr., tilretning

  1.843

  1.710

  1.690

  1.690

  Pris og lønændr., drift

  -9.095

  -6.716

  7.849

  18.412

  Pris og lønændr., finansiering

  9.095

  6.716

  -7.849

  -18.412

   

   

   

   

   

  Ændringer i alt

  1.782

  16.782

  15.694

  11.325

   

   

   

   

   

   

  Spillerum 3 - kassetræk

   

  9.531

   

  35.339

   

  33.837

   

  29.468

   

  De tekniske korrektioner indarbejdes i spillerum 3 før ændringer som følge af økonomiaftalen.

   

   

  Spillerum 3 incl. tekniske korrektioner udgør følgende:

   

  Spillerum 3B

  2022

  2023

  2024

  2025

  Indtægter

  Driftsudgifter incl. renter

  -4.207.280

  4.066.838

  -4.279.376

  4.140.469

  -4.381.908

  4.243.199

  -4.483.910

  4.347.905

  Resultat af ordinær drift

  -140.442

  -138.907

  -138.709

  -136.405

  Anlæg incl. jordforsyning

  104.275

  120.900

  120.000

  120.000

  Resultat

  -36.167

  -18.007

  -18.709

  -16.005

  Netto lån (låneoptagelse/afdrag)

  37.793

  53.364

  52.564

  45.491

  Finansforskydninger

  -18

  -18

  -18

  -18

  Påvirkning kassebeholdning

  1.608

  35.339

  33.837

  29.468

  Forventet kassebeholdning ult. 2021

  -156.000

   

   

   

  Investeringsstrategier m.m.

  7.923

   

   

   

   

  Forventet ult. Kassebeholdning

   

  -146.469

   

  -111.130

   

  -77.293

   

  -47.825

  + = udgifter/kassetræk/merforbrug

  -= indtægter/kasseopsparing/mindreforbrug

   

   

  Indstilling

  Direktionen indstiller,

  at tekniske korrektioner, jf. bilag, indarbejdes i budget 2022-2025.

  Beslutning Økonomiudvalget den 17-08-2021

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/3402, Sagsinitialer: GES

  Sagsfremstilling

  Regeringen og KL indgik den 8. juni 2021 aftale om kommunernes økonomiske rammer for 2022. Denne sag indeholder resultatet af økonomiaftalen.

   

  Økonomiaftalens konsekvenser

  Økonomiaftalen indeholder:

  Et løft på netto 1,4 mia. kr. til styrket velfærd

  Anlægsrammen udgør 19,9 mia. kr., hvoraf kommunerne selv skal finansiere 1 mia. kr.

   

  Det samlede resultat af økonomiaftalen påvirker kassebeholdningen positivt med 3,2 mio. kr. i 2022. Resultatet er udtryk for en ny stabilitet i tilskud og udligningsmodellen og resultatet er i øvrigt i overensstemmelse med de forudsætninger for overslagsårene, der blev indarbejdet i budget 2021-2024.

  Budgettering af indtægtssiden tager udgangspunkt i statsgarantien.

   

  Der fremsendes i august en ansøgning til § 16 tilskudspuljen til vanskelig stillede kommuner, hvor det primære argument er udviklingen i personskatteindtægterne i Aabenraa, der ligger under landsgennemsnittet og ser ud til at fortsætte i overslagsårene. Svaret på ansøgningen kendes først i slutningen af august.

  For overslagsårene vil udviklingen i person og selskabsskatter medføre en risiko for at Aabenraa Kommune ikke opnår indtægter svarende til landsgennemsnittet og derfor ikke udligningsmæssigt kompenseres for det reducerede bloktilskud. Derfor er der i 2023 indarbejdet et forventet tab på 21 mio. kr. fra 2022 til 2023, svarende til den vurdering der lå til grund for budgettet for 2021-2024, og som har vist sig at holde stik.

  Forventningerne til indtægterne i overslagsårene ligger i 2023 ca. 5 mio. kr. over det niveau som KL’s tilskudsmodel angiver.

   

  Ved budgetlægningen for 2021 blev der budgetteret med en risikopulje vedr. §17, idet tilskuddet fordeles årligt til kommunerne efter en række kriterier. Der er modtaget tilskud efter §17 på 22,3 mio. kr. i 2022. Tilskuddet er igen indregnet som en risikobaseret indtægtspulje i overslagsårene med 22,3 mio. kr. årligt, da man kan falde ud af kriterierne.

   

  Demografiændringer fra 2021-2022 på ældre, skole og dagtilbudsområdet udgør en merudgift på i alt 8,4 mio. kr. og er indarbejdet i sagen vedr. tekniske korrektioner i spillerum 3. Merudgiften er finansieret af aftaleløftet i økonomiaftalen i 2022 på 14 mio. kr., hvoraf der herefter resterer 5,6 mio. kr., der kan anvendes til driftsprioriteringer i 2022-2025.

  Hertil kommer mindreforbruget fra regnskab 2020 på 7,9 mio. kr., der er indarbejdet som en pulje og kan ligeledes anvendes til engangsprioriteringer i 2022.

   

  Der er i aftalen omlagt to finanslovspuljer til bloktilskud vedr.

  Løft af folkeskoler (finanslov 2020), 5,5 mio. kr. i 2022 stigende til 8 mio. kr. 2023 og frem.

  Bedre bemanding af ældreplejen (finanslov 2018), 5 mio. kr. årligt

  Begge puljer er afsat som en pulje under Økonomiudvalget, idet der skal tages stilling til om de fulde beløb skal udmøntes til udvalgenes rammer.

   

  I aftalen med Regeringen og KL indgår, at kommunerne kan frigøre ressourcer ved at reducere forbruget af eksterne konsulenter og velfærdsprioritering på i alt 0,6 mia. kr. årligt, svarende til 6 mio. kr. i Aabenraa Kommune, der kan anvendes til prioriteringer. Der er dog en anerkendelse af, at det er forskelligt fra kommune til kommune, hvor meget der kan frigøres. Der er ikke foretaget en reduktion af budgettet til velfærdsprioriteringer og eksterne konsulenter, idet analysen vedr. Aabenraa kommune forbrug af konsulenter, der blev gennemgået ved sidste års budgetseminar ikke gav anledning til dette.  I budgetproceduren blev det ligeledes besluttet ikke at udarbejde et omprioriteringskatalog for budget 2022.

  Den finansierede anlægsramme på 18,9 mia. kr. er 1,1 mia. kr. over det beløb der var inde i forudsætningerne for 2022. Derfor er det tilført 11 mio. kr. til anlægsrammen i 2022.

  Der er forlods disponeret 1,1 mio. kr. til anlægstilskud til Museum Sønderjylland, der resterer således 9,9 mio. kr. i 2022 til nye anlægsprioriteringer.

   

  Følgende forudsætninger er indregnet i spillerum 4:

  • Uændrede skatter
  • Indtægterne svarer til statsgarantien
  • Aftaleløft på drift og anlæg jf. nedenstående til prioritering
  • Konsekvenser af lov og cirkulæreprogrammet samt aktstykkets ændringer
  • Ændring af finanslovpuljer til bloktilskud
  • Aftaleniveauet for Kommunal Medfinansiering (KMF) samt
  • Ændringer i aftaleniveauet for budgetgarantien for overførselsindkomster

   

  Der er ikke afsat lånepuljer til anlægsinvesteringer i 2022 udover en ordinær lånepulje på 200 mio. kr. Der er ansøgt om lånedispensation på den ordinære pulje, dog skal det bemærkes, at Aabenraa i 2021 ikke fik andel i puljerne. I sagen om tekniske korrektioner er forventningerne til lånoptagelsen fra 2023 og frem nedjusteret i overensstemmelse hermed.

   

  Det er med aftalen for 2022 to tilskudsordninger for skatteændringer.

  En tilskudsordning for nedsættelse af personskatter, hvor der er afsat en pulje på 28 mio. kr. Kommuner med en høj udskrivningsprocent vil blive prioriteret i denne ordning. Ansøgningsfristen er 23. august 2021.

  En tilskudsordning der gælder alle skattearter, hvor der indenfor en ramme på op til 50 mio. kr. kan søges om skattenedsættelser eller skatteforøgelser. Rammen fastsættes endeligt på baggrund af kommunernes ansøgninger. Tilskud til forhøjelse af skatten efter denne ordning skal søges inden den 19. august 2021. Tilskud til nedsættelse af skatten skal søges senest den 10. september

   

  Puljer til prioritering i spillerum 4

  Som et resultat af økonomiaftalen vil der til prioritering af udfordringer, nedbringelse af gæld samt nye ønsker på drift og anlæg være følgende råderum:

   

  (1.000 kr.)

  2022

  2023-2025

  Driftspulje

  13.507

  5.584

  Regnskab 2020 - engangsdrift

  7.923

   

  Aftale løft økonomiaftale 2022

  14.000

  14.000

  -         Heraf anvendt til demografi

  -8.416

  -8.416

  Anlægspulje

  9.900

  0

  Pulje aftaleløft

  11.000

  0

  -         Heraf anvendt til Museum Sdj.

  -1.100

   

   

   

   

  Overholdelse af den økonomiske politik

  Jf. den økonomiske politik for 2020-2023 kan det aftales, at der laves isolerede investeringstiltag, som over en 4 årig periode balancerer, og som ikke indregnes i målsætningerne for driftsresultat og kassepåvirkning.

  Spillerum 4, som indeholder resultatet af økonomiaftalen overholder den økonomiske politik og medfører følgende råderum til disponering:

  (1000 kr.)

  2022

  2023

  2024

  2025

  Forskel til måltal for 0verskud ordinær drift

  -54.670

  184

  1.171

  4.784

  Forskel til måltal for overskud ordinær drift/ex feriemidler

  -42.097

  12.757

  13.744

  17.357

  Kassetræk

  -1.620

  54.430

  53.717

  50.257

  +=merforbrug i forhold til måltal   -=mindreforbrug i forhold til måltal

   

   

  Service og anlægsrammen jf. aftalen

  Aabenraa Kommunes andel af service- og anlægsrammen jf. KL’s udmelding sammenholdt til spillerum 4 udgør følgende:

   

  Budget 2022

  Udmeldt/teknisk ramme

  Budget spillerum 4

  Forskel

  Serviceramme

  2.854

  2.849

  -5

  Anlægsramme

  199

  135

  -64

   

  Forskellen mellem den udmeldte ramme og budgetbidragets spillerum 4 er et udtryk for hvad der kan disponeres yderligere til service og anlæg hvis der modtages nye midler i §16 tilskudsansøgningen.

  Der er i budgetbidraget en realvækst på serviceudgifterne på +0,73 % fra 2021 til 2022, svarende til +0,89 % pr. indbygger.

  Stigningen skyldes primært servicerammeløft samt midler til løft af folkeskoler og bedre bemanding i ældreplejen.

   

  Udfordringer

  Sydtrafik har i slutningen af juni indsendt forslag til budget for 2022, som medfører en udfordring i Teknik og Miljøudvalgets driftsrammer for 2022 og frem på 1 mio. kr.
  Udfordringen rejses som en særskilt sag i Teknik og Miljøudvalget.

  Økonomi og afledt drift

  Spillerum 4B Økonomiaftalen giver følgende resultat:

  Spillerum 4B (excl. inv.strategier)

  2022

  2023

  2024

  2025

  Indtægter

  -4.232.680

  -4.273.573

  -4.385.451

  -4.497.590

  Driftsudgifter incl. renter

  4.078.010

  4.153.757

  4.266.622

  4.382.374

  Resultat af ordinær drift

  -154.670

  -119.816

  -118.829

  -115.216

  Anlæg incl. jordforsyning

  115.275

  120.900

  120.000

  120.000

  Resultat

  -39.395

  1.084

  1.171

  4.784

  Netto lån (låneopt./afdrag)

  37.793

  53.364

  52.564

  45.491

  Finansforskydninger

  -18

  -18

  -18

  -18

  Påvirkning kassebeholdning

  -1.620

  54.430

  53.717

  50.257

  Forventet kassebeholdning ult. 2021

  -156.000

   

   

   

  Mindreforbrug regnskab 2020

  7.923

   

   

   

  Forventet ult. Kassebeholdning

  -149.697

  -95.267

  -41.550

  8.707

  -= indtægter/kasseopsparing/mindreforbrug  +=udgifter/kasseforbrug/merforbrug

   

  Resultatet af økonomiaftalen medfører en merindtægt på 3,2 mio. kr.

  Spillerummet overholder den økonomiske politiks måltal i 2022 men ikke i overslagsårene.

   

  Spillerum 4B udgør udgangspunktet for budgetseminaret.

  Indstilling

  Direktionen indstiller,

  at de økonomiske konsekvenser af økonomiaftalen, jf. budgetnotatets note 1-15 i bilaget side 5, indarbejdes i budgetbidraget,

  at Lov og cirkulæreændringer for 2022-2025 udmøntes på bevillingsområder jf. bilag,

  at de to puljer vedr. løft af folkeskolen og Bedre bemanding i ældreplejen der er omlagt til bloktilskud, udmøntes til udvalgenes driftsrammer med de fulde beløb, og

  at der tages stilling til om der skal søges om skatteændringer for 2022.

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 17-08-2021

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/3402, Sagsinitialer: LNY

  Sagsfremstilling

  I denne sag behandles program for byrådets budgetseminar den 6. – 7. september 2021, der afvikles på Ecco center, Tønder.

   

  Formålet med budgetseminaret er at indhente tilkendegivelser og skabe ejerskab for byrådsmedlemmerne til budget 2022-2025 med henblik på, at økonomiudvalget på mødet den 14. september 2021 kan udarbejdet et budgetforslag til byrådets 1. behandling.

   

  De stående udvalg har før sommerferien udarbejdet budgetbidrag på deres respektive områder. Der er jf. den godkendte budgetprocedure i år ikke udarbejdet et handlekatalog eller emner til prioritering.

   

  På driftssiden er der i budgetbidraget afsat en engangspulje fra regnskab 2020 samt en årlig driftsudvidelsespulje fra økonomiaftalen til prioritering.
  På anlægssiden er der afsat en pulje i 2022 fra økonomiaftalen til prioritering.
  Der er  ikke fremsendt forslag til akutte anlæg fra de stående udvalg.

  På minibudgetseminaret redegøres for enkelte forslag på anlægsområdet, der bør indgå i prioriteringen af budget 2022.

   

  Der er fremsendt ansøgning på §16 puljen i august, der forventes svar herpå inden budgetseminaret.

   

  Der er samlet set følgende midler til prioritering på budgetseminaret.

   

  1.000 kr.

  2022

  2023

  2024

  2025

  Driftspulje i budget (spillerum 4)

  13.507

          5.584

          5.584

          5.584

  Anlægs pulje (spillerum 4)

  9.916

         19.659

         87.160

       113.443

  Kasseforbrug/kassetræk (spillerum 4B)

  1.620

   

   

   

  §16 tilskud

  ?

   

   

   

   

  Det anbefales, at der ikke påbegyndes en disponering af anlægsrammen for 2023 og frem, men at der alene sker prioritering af 2022 puljen samt en evt. omprioritering af eksisterende projekter mellem år, således det netto ikke påvirker den disponible anlægspulje i overslagsårene.

   

  Byrådet vil på minibudgetseminaret den 17. august 2021 få en gennemgang af økonomiaftalens konsekvenser for Aabenraa Kommune samt en status på budgetbalancen.
  Da aftalen ikke giver udfordringer i 2022, anbefales opgaven på budgetseminaret at være følgende:

   

  • At prioritere engangsønsker for 7,9 mio. kr.
  • At prioriterer andre driftsforslag for årligt 5,5 mio. kr.
  • At prioritere anlægspuljen for 2022
  • At evt. omprioriterer eksisterende anlægsprojekter mellem år, således det netto ikke påvirker den disponible anlægspulje for 2023 og frem.

   

  I vedlagte bilag er der udarbejdet forslag til program for budgetseminaret, hvor det anbefales, at driftssiden prioriteres på dag 1 og anlægssiden på dag 2.

   

  Der udarbejdes et prioriteringsark / hjælperedskab til den politiske prioritering af drift og anlægsforslag, som ikke forlods indeholder forslag.

   

  Der vil være administrativ bistand til rådighed til håndtering af prioriteringsarket under budgetseminaret, hvis det ønskes.

   

  Materialet til brug for budgetseminaret vil være tilgængeligt på iPad, under udvalget ”Budgetseminar” og bestå af følgende materiale/bilag:

  1. Bevillingsoversigt
  2. Anlægsoversigt incl. projektbeskrivelser på de eksisterende projekter på investeringsoversigten.
  3. Generelle bemærkninger, der indeholder de overordnede forudsætninger for budgettet
  4. Oversigt der indeholder de ændringer der er indarbejdet i budgettet fra spillerum 0-4
  5. Oversigt over de budgetbeløb der indgår i budget 2021 men bortfalder i 2022
  6. Evt. materiale fra emner fra minibudgetseminaret.
  7. Specielle bemærkninger til udvalgene driftsbudget fordelt på politikområder, der specifikt forklare indholdet og budgetforudsætningerne i basisbudgettet svarende til spillerum 4.

  Materialet vil være klar på Ipad senest den 30. august.
  Der vil ligeledes blive udarbejdet en budgetmappe til brug for budgetseminaret.

   

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at det tilkendegives, om der ønskes administrativ bistand på budgetseminaret, og

  at programmet godkendes.

  Beslutning Økonomiudvalget den 17-08-2021

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/9643, Sagsinitialer: jejk

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal der træffes beslutning om en ændret retningslinje for håndtering af ejendomme, der overdrages til Økonomiudvalget. De gældende retningslinjer for overdragelse af ejendomme til Økonomiudvalget er godkendt i Økonomiudvalget den 3. maj 2016.

   

  Det er en væsentlig del af den reviderede retningslinje at fremme de dele af beslutningsprocessen, der handler om at afklare ejendommens fremtid. Derved kan beslutninger om salg, nedrivning eller helt anden anvendelse tages tidligere og ideelt forud for, at ejendommen overdrages til drift i Økonomiudvalgets regi. Med retningslinjen øges fokus på, de budgetmæssige processer og beslutninger afledt af overdragelse.

   

  Retningslinjen medfører, at beslutninger om ejendommes anvendelse alene træffes i Økonomiudvalget. Til støtte for beslutninger lægges der information om den enkelte ejendom baseret på den viden om f.eks. forventninger til salgbarhed/salgspris, nedrivningsomkostninger, ejendommens stand, væsentlige planforhold/begrænsninger, estimeret tomgangsbudget og andre væsentlige input til baggrund for udvalgets beslutning.

  Indstilling

  Plan, Teknik og Miljø indstiller 

  at retningslinjen for overdragelse af ejendomme til Økonomiudvalget godkendes.

  Beslutning Økonomiudvalget den 17-08-2021

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/2735, Sagsinitialer: AEB

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal der tages stilling til udbudsformen til projektet – Nybygning af toilet- og velfærdsbygning på Sønderstrand, Flensborgvej, Aabenraa.

   

  Byrådet har besluttet at igangsætte opførsel af vinterbadefaciliteter, offentlige toiletter og videoovervågning på Sønderstrand og har den 24. februar 2021 givet en anlægsbevilling på 2,8 mio. kr. til formålet. I beslutningsgrundlaget fra frigivelsessagen anbefales det, at der arbejdes videre med skitseforslaget, der foreligger, og at der laves ny brugerinddragelse med interessenter, der benytter eller har tilknytning til Sønderstrand.

   

  Udvalg til styring af kommunale byggeprojekter har behandlet sagen den 10. august 2021 og anbefaler, at sagen godkendes som indstillet af forvaltningen.

   

  Forvaltningen har indstillet totalentrepriseudbud i begrænset (indbudt) omvendt licitation med kriteriet ”økonomisk mest fordelagtige bud” med det formelle tildelingskriterie, beskrevet som ”bedste forhold mellem pris og kvalitet” på baggrund af et byggeprogram og en principskitse for udformning og placering.

   

  Totalentreprise egner sig godt til byggeprojekter, hvor kompleksiteten er lav, og hvor faserne for involvering gennem proces er enten afklarede eller begrænset i omfang. Disse forudsætninger er stort set til stede i denne sag.

   

  Delkriterier ved tildeling af totalentreprisen

  Funktionalitet:

  Opfyldelse af byggeprogrammets funktionelle krav og vision. Byggeriet indretning, funktionalitet, logistik og fleksibilitet, herunder udvendig materialevalg og sammenhæng med stranden, eksisterende bygninger og omgivelser.

  Vægtning i % - 40

   

  Teknik og realiserbarhed:

  Fagtekniske løsninger i forhold til kvalitet, indeklima, energi, bæredygtighed og drift- og vedligeholdelse ”mest muligt for pengene”.

  Vægtning i % - 30

   

  Digitalisering og teknologi:

  Indarbejdelse af digitale løsninger til gavn for borgernes aktive og sunde liv, der ligeledes bidrager til sikker drift, hvor brugerne bliver mere selvbetjente og faciliteterne lettere tilgængelige for brugernes behov.

  Vægtning i % - 30

  Lovgrundlag

  Der skal søges om dispensation hos Kystdirektoratet for at kunne opføre bygningen.

  Regler for overvågning på stranden skal undersøges.

  Planmæssige forhold

  Der skal udarbejdes et lokalplantillæg til lokalplan M90

  Økonomi og afledt drift

  Byrådet har den 24. februar 2021 givet en anlægsbevilling på 2,8 mio. kr. til etablering af vinterbadefaciliteter, toiletter samt videoovervågning på Sønderstrand finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i år 2021

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at opgaven udbydes i totalentreprise i begrænset (indbudt) omvendt licitation, og

  at tildelingskriteriet ”økonomisk mest fordelagtige tilbud” anvendes ved udbuddet med delkriterier som angivet i sagsfremstillingen.

  Beslutning Økonomiudvalget den 17-08-2021

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/23930, Sagsinitialer: chan

  Sagsfremstilling

  I efteråret 2021 skal der vælges forbrugerrepræsentanter til de to selskaber Arwos Spildevand A/S og Arwos Vand A/S.

   

  Bestyrelsen for selskabet Arwos Holding A/S har i den forbindelse rettet henvendelse til Aabenraa Kommune som ejer og anmoder om tilladelse til, at der ved valget af forbrugerrepræsentanter sker samvalg til de to ovenfor nævnte bestyrelser, således at der vælges to repræsentanter, som begge sidder i bestyrelsen for henholdsvis Arwos Spildevand A/S og Arwos Vand A/S.

   

  Anmodningen begrundes med, at de to valgte forbrugerrepræsentanter dermed ikke blot varetager begge selskabers interesser, men tillige får en dybere forståelse for samspillet mellem disse.

   

  En tilsvarende anmodning fra Arwos tilbage i 2017 blev imødekommet.

   

  Funktionsperioden for de valgte forbrugerrepræsentanter følger den kommunale valgperiode, således at forbrugerrepræsentanterne tiltræder deres funktion den 1. januar 2022.

   

  Det er Aabenraa Kommune som ejer, som skal give tilladelse til, at der sker samvalg.

   

  Som bilag vedlægges en oversigt over sammensætningen af bestyrelsesmedlemmerne i Arwos Holding A/S og de fem tilknyttede datterselskaber samt en kort redegørelse for, hvem der vælger bestyrelsesmedlemmerne til de enkelte selskaber.

   

  Sammensætningen af bestyrelserne i selskaberne er i overensstemmelse med selskabernes vedtægter og lovgivningen.

  Indstilling

  Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,

  at anmodningen om samvalg godkendes.

  Beslutning Økonomiudvalget den 17-08-2021

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/22926, Sagsinitialer: jejk

  Sagsfremstilling

  Denne sag omhandler berigtigelse af en årlig opfølgningsredegørelse for tilskud til nedsættelse af færgetakster for godstransport og personbefordring til og fra Barsø. Berigtigelsen skal ske ved påtegning fra kommunalbestyrelsen jf. bekendtgørelse nr. 1221 og 1222 om henholdsvis nedsættelse af færgetakster til godstransport og om nedsættelse af færgetakster for biler, passagerer med videre. Indenrigs- og Boligministeriets henvendelse vedlægges.

   

  Opfølgningsredegørelsens formål er at dokumentere anvendelsen af de forskellige statslige tilskud til færgefarten i kommunerne.

   

  For Barsøfærgen er der modtaget tre forskellige former for tilskud: Passagertilskud, godstransporttilskud og et generelt tilskud. I vedlagte Opfølgningsredegørelse fremgår, hvordan de enkelte tilskud er anvendt i Barsøfærgens passager- og godsbefordring og drift.

   

  Ved godkendelse af opfølgningsredegørelsens rigtighed vil denne blive fremsendt til Indenrigs-og Boligministeriet inden udgangen af august måned.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at opfølgningsredegørelsen godkendes.

  Beslutning Økonomiudvalget den 17-08-2021

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/21695, Sagsinitialer: KRY

  Sagsfremstilling

  I denne sag anmodes om godkendelse af, at anlægsbevilling i 2021 på 0,7 mio. kr. til færdiggørelse af erhvervsbyggemodninger i stedet anvendes til færdiggørelse af en række boligbyggemodninger, hvor anlægsregnskabet er lukket.

   

  Plan, Teknik & Miljø har gennemgået tidligere byggemodnede områder for manglende færdiggørelser med slidlag, belysning og kantsten. Gennemgangen viser et behov for at færdiggøre flere boligbyggemodninger i 2021 end anlægsbevillingen på 0,3 mio. kr. kan dække, mens der i 2021 ikke er behov for at færdiggøre erhvervsbyggemodninger.

   

  Først og fremmest skal der laves asfaltarbejder på Sejsbjerg i Stubbæk. Stamvejen, som er offentlig vej, henligger med et meget dårligt asfaltbærelag, som helt skal udskiftes. Desuden skal den nyeste boligvej, som er privat fællesvej, have slidlag. Prisoverslag: 0,65 mio. kr.

   

  Tingbjerg i Søgård mangler vejbelysning og asfaltslidlag. Prisoverslag: 0,22 mio. kr. Vejen er offentlig.

   

  Lergård på Høje Kolstrup skal have forseglet revner, inden den afleveres til en grundejerforening. Prisoverslag: 0,01 mio. kr.

   

  Abildkær i Felsted skal have udbedret asfaltbærelaget, og der skal udlægges slidlag. Prisoverslag: 0,1 mio. kr. Vejen er offentlig.

   

  Ovenstående arbejder, til en samlet udgift på ca. 0,980 mio. kr., bør udføres i 2021.

  Økonomi og afledt drift

  Med budgetvedtagelsen for 2021 er der frigivet et rådighedsbeløb på 0,3 mio. kr. til færdiggørelse af boligbyggemodninger samt et rådighedsbeløb på 0,7 mio. kr. til færdiggørelse af erhvervsbyggemodninger. Begge bevillinger fremgår af investeringsoversigt 2021-2024 for jordforsyningsområdet under Vækstudvalget for Land og By.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,
  at anlægsbevillingen til færdiggørelse af erhvervsbyggemodninger i 2021 benyttes til færdiggørelse af boligbyggemodninger som nævnt i sagsfremstillingen, og

  at der gives et tillæg til anlægsbevilling til færdiggørelse af boligbyggemodninger på 0,7 mio. kr., således at den samlede bevilling er på 1,0 mio. kr. finansieret af den afsatte bevilling på 0,7 mio. kr. til erhvervsbyggemodninger.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 12-08-2021

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 17-08-2021

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/25079, Sagsinitialer: klh

  Sagsfremstilling

  Et forslag til Lokalplan nr. 143 Boligområde ved Kempesteensvej, Bov, var i offentlig høring i 4 uger fra den 21. april til den 19. maj 2021.

   

  Lokalplanen har til formål at erstatte bestemmelser for delområde II i Lokalplan nr. 1/91 i forhold til bebyggelsens omfang og placering under § 6 og for bebyggelsens ydre fremtræden under § 7. Baggrunden for ændringerne er at forbedre mulighederne for salg af de resterende byggegrunde i området.

   

  I forbindelse med høringen indkom der i alt 2 høringssvar. Høringssvarene omhandler anbefaling fra Museum Sønderjylland om, at der foretages en supplerende forundersøgelse på grund af høj risiko for at støde på jordfaste fortidsminder og begrundet i skærpede krav i museumsloven og mange fortidsminder i nærheden af lokalplanområdet. Haderslev Stift og Bov Menighedsråd havde ingen bemærkning i forhold til områdets nære beliggenhed til Bov Kirke.

   

  Plan, Teknik & Miljø har udarbejdet et høringsnotat, dateret den 4. juni 2021, som

  indeholder resumé af høringssvar, forvaltningens bemærkninger og indstillinger til ændring af lokalplanen og kommuneplantillægget. Høringssvarene medfører kun ændring i lokalplanens redegørelse, idet Museets bemærkninger til arkæologiske forhold indarbejdes.

   

  Byrådet besluttede ved behandlingen af lokalplanforslaget, at der ikke udarbejdes en miljøvurdering af planforslaget efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter. Afgørelsen blev offentliggjort sammen med planforslaget og er efterfølgende ikke blevet påklaget.

  Planmæssige forhold

  Lokalplanområdet ligger inden for rammeområde 3.1.057.B udlagt til boligformål.

   

  Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanrammerne.

   

  En del af Lokalplan nr. 1/91 aflyses med den endelige vedtagelse af Lokalplan nr. 143.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at Lokalplan nr. 143 Boligområde ved Kempesteensvej, Bov vedtages endeligt med de ændringsforslag som indstillet i høringsnotat af 4. juni 2021.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 12-08-2021

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 17-08-2021

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/28109, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  Byrådet besluttede den 24. juni 2015 den fremtidige dagtilbudsstruktur i Aabenraa Kommune.

  Det blev blandt andet udmøntet i, at der bygges en integreret institution ved Lyreskovskolen, Børnehuset Mølleløkke. Institutionen erstatter Børnehuset Kruså og Vestermarkens Børnehus.

  Forventet ibrugtagning af Børnehuset Mølleløkke er medio 2022.

   

  Byrådet godkendte den 24. februar 2021 nedlæggelsen af Børnehuset Kruså og Vestermarkens Børnehus. Efterfølgende har Civilstyrelsen godkendt nedlæggelsen af institutionerne samt overdragelsen af deres formuer til kommunen.

   

  Ud over institutionens egen bygning gør Vestermarken brug af en kommunal bygning på Kempesteensvej 70, Bov, 6330 Padborg. Denne bygning bliver med færdiggørelsen af den nye institution ledig, og den ønskes derfor overdraget til Økonomiudvalget ved ibrugtagningstidspunktet for Børnehuset Mølleløkke.

   

  I forbindelse med beslutningen om ”Dagtilbudsstruktur 2015” blev der besluttet en reduktion/besparelse på 3 mio. kr., som primært søges realiseret ved:

  -         Færre og bedre opdaterede bygninger/institutioner

  -         En reduktion i de bygningsrelaterede udgifter – fx el, vand, varme, rengøring, vedligeholdelse af bygninger, arealer osv.

  -         Ledelse af færre institutioner

  -         Regulering af bæredygtighedstillæg som konsekvens af større institutioner

   

  Byggeriet af Mølleløkke er en del af beslutningen om dagtilbudsstruktur i 2015 og er derfor ikke omfattet af reglerne om overdragelse af tomgangsbudget ved overdragelse af bygninger til Økonomiudvalget. De reducerede udgifter til bygningsrelaterede udgifter nedbringer reduktionskravet på 3 mio. kr.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at ejendommen på Kempesteensvej 70, Bov, 6330 Padborg, overdrages til Økonomiudvalget, når bygningerne fraflyttes.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 03-08-2021

  Anbefales godkendt.

   

  Afbud: Rasmus Elkjær Larsen og Ejvind Underbjerg Hansen

  Lene Dalsgaard Kræg (Ø) deltog ikke i behandling af punktet.

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 17-08-2021

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/4994, Sagsinitialer: SBOE

  Sagsfremstilling

  Byrådet fastlægger i samarbejde med Seniorrådet de nærmere rammer for Seniorrådets virke, herunder aftaler nærmere om, hvordan og i hvilket omfang Seniorrådet skal høres.

   

  Derudover fastsætter Byrådet i samarbejde med Seniorrådet vedtægter for Rådet.

   

  I denne sag skal Byrådet tage stilling til vedtægtsændringer, som Social- og Sundhedsudvalget har behandlet i sit møde den 11. august.

   

  De vedtægtsændringer, der omtales nedenfor, har Social- og Sundhedsudvalgets opbakning.

   

  Forslaget vedlægges som bilag 1.

   

  I § 3 foreslås, at valgprocedure og retningslinjer for valget aftales forud for valget, i stedet for at det aftales ”nærmere”.

   

  Derudover er der en sproglig opdatering vedrørende uafhængighed af partipolitik og indholdsmæssigt vedrørende antallet af suppleanter, idet forslaget nu muliggør, at der så vidt muligt vælges 11 suppleanter, hvilket betyder, at Seniorrådet ved et medlems udtræden nu kan komme til at bestå af færre medlemmer end 11.

   

  I § 5 foreslås, at Seniorrådets møde om kommunens budget med Social- og Sundhedsudvalget planlægges afholdt i april/maj, hvor der tidligere alene var oplysning om, at Seniorrådet indkaldes til møder om budgetorientering. 

   

  Det foreslås endvidere som noget nyt, at der mindst en gang om året afholdes et møde med Seniorrådet og formandsskabet for Social- og Sundhedsudvalget for gensidig orientering og drøftelse af relevante emner for ældreområdet. Møde med det indhold blev tidligere afholdt med hele udvalget.

   

  Desuden indeholder denne del af forslaget også en mere uddybende beskrivelse af, hvilke møder Seniorrådet indkaldes til og at Seniorrådet kan inviteres til deltagelse i kommunale arbejdsgrupper. Omformuleringen af denne del af bestemmelsen ændrer ikke indholdsmæssigt i de gældende vedtægter. 

   

  Forslaget i § 5 indeholder derudover et forslag om, at Seniorrådet kan nedsætte andre underudvalg, end dem der allerede fremgår af vedtægterne. Forslaget indebærer, at Seniorrådet selv drøfter og træffer afgørelse om, hvorvidt et underudvalg skal nedsættes. Dette er nyt. Forslaget betyder, at nedsættelse af nye underudvalg ikke godkendes i Byrådet, og dermed heller ikke kommer til at fremgå af vedtægterne.

   

  Der er også indsat et nyt forslag om, at underudvalgenes formænd kan meddele offentligheden, hvad udvalget arbejdet med, og endelig er der foreslået en sproglig omformulering af afsnittet om de årlige offentlige møder, som Seniorrådet afholder.  

   

  Protokoludskrift fra Social- og Sundhedsudvalgets møde vedlægges som bilag 3, og  Seniorrådets ændringsforslag vedlægges bilag 4.

  Der vedlægges endvidere udkast til nye vedtægter, bilag 1, med de ændringer der fremgår ovenfor. De eksisterende vedtægter ses som bilag 2.

  Indstilling

  Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,

  at udkast til ændrede vedtægter, som fremgår af bilag 1, godkendes.

  Beslutning Økonomiudvalget den 17-08-2021

  Udsættes.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/18071, Sagsinitialer: mnj

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal der tages stilling til permanentliggørelse af Center for Socialpsykiatri & Rusmidlers (CSR) midlertidige lejemål på Reberbanen 3, st.th., 6200 Aabenraa, og deponering i forbindelse hermed.

   

  CSR har flere lejemål placeret på adresserne Reberbanen 1 og 3 samt Nørreport 1, 6200 Aabenraa. Adresserne dækker over Rusmiddelcenter og værested.

   

  De fleste lejemål på adressen er permanente lejemål, men et af lejemålene, 149 kvadratmeter beliggende på Reberbanen 3, st.th, er midlertidigt. Lejemålet er opsagt pr. 1. november 2021, men ønskes gjort permanent.

   

  Der er flere årsager til, at CSR har brug for at indgå en permanent kontrakt omkring det benævnte lejemål. De vigtigste bevæggrunde er; stigning i antallet af personfarlige borgere, sikring af anonymitet for borgere, mere komplekse borgere i dagbehandlingen, samt øgede muligheder for samarbejde med interesseorganisationer.

   

  Rusmiddelcenteret under CSR har henover de seneste år oplevet et stigende antal personfarlige borgere, der modtaget behandling. Rusmiddelcenteret har i gennemsnit 222 borgere tilknyttet alkohol- eller stofbehandling. I årene 2018, 2019 og 2020 har der været henholdsvis 19, 23 og 26 personfarlige borgere tilknyttet behandling, ligesom det alle årene har været nødvendigt at udstede polititilhold til borgere. Det øgede antal personfarlige borgere stiller højere krav til indretningen i forhold til større og flere samtale- og behandlingslokaler og antal flugtveje i lokaler. Disse krav kan ikke rummes i de nuværende permanente lokaler.

   

  De nuværende permanente lokaler er heller ikke hensigtsmæssige i forhold til medicinhåndtering, hverken hvad angår sikkerhed eller anonymitet. Såfremt det midlertidige lejemål ikke forlænges, vil personalefarlige borgere og medicinudlevering færdes på samme arealer som værested, samtalerum og personalerum, hvilket vil fjerne muligheder for flugtveje og øge risikoen for personfarlige episoder. Herudover vil der være væsentlig færre lokaler til rådighed, hvilket vil skabe store udfordringer i forhold til antal samtale- og personalelokaler. 

   

  En tredje faktor der spiller ind i forhold til behovet er, at der forventes en løbende stigning i antallet af komplekse borgere, der modtager dagbehandling i Rusmiddelcenteret. En kompleks borger kan f.eks. være en borger med dobbeltdiagnose, det vil sige, borgere som både har en psykiatrisk diagnose og et misbrug af for eksempel euforiserende stoffer.

   

  Slutteligt giver det midlertidige lejemål mulighed for plads til samarbejde med frivillige organisationer, hvorved der kan opnås synergieffekter. På nuværende tidspunkt huser de midlertidige lokaler foreningen Bedre Psykiatris pårørendecafe, ligesom der også afholdes arrangementer, hvor borgere der benytter CSRs værested deltager.

   

  Det midlertidige lejemål koster årligt 0,089 mio. kr. årligt ekskl. forbrug. Denne udgift forventes at kunne føres med over i en permanent kontrakt. Beløbet kan holdes indenfor CSRs egen økonomiske ramme, da lejemålet omkring Halvvejshuset er i forhandlinger om opsigelse i forbindelse med skimmelsvamp.

   

  En permanentliggørelse af lejemålet kræver, i henhold til bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelser af garanti m.v., at kommunen deponerer et beløb svarende til værdien af det lejede.

   

  Den samlede ejendomsværdi for Nørreport 1 og Reberbanen 1-3 er 12,10 mio. kr. og har et samlet areal på 1.971 kvadratmeter. Det midlertidige lejemål udgør 149 kvadratmeter af disse, svarende til 7,6 %. Dette betyder, at kommunen skal deponere 0,915 mio. kr.

   

  Social & Sundhed kan ikke anvise finansiering til deponeringen, hvorfor midlerne eller deponering i lånerammen skal prioriteres politisk. Økonomiafdelingen har oplyst, at det forventes, at beløbet kan rummes inden for Aabenraa Kommunes samlede låneadgang, idet lånerammen ikke er fuldt ud budgetteret.

  Økonomi og afledt drift

  Jævnfør ”Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.” fremgår blandt andet, at indgåelse af leje- og leasingaftaler, der kan sidestilles med en kommunal anlægsopgave, skal træffes af Byrådet. I Aabenraa Kommune defineres leje af lokaler med en ejendomsværdi på over 500.000 kr. til at erstatte en anlægsafgift.

   

  Det samlede antal m2 i bygningen, hvor det nye lejemål indgås udgør 1.971 m2 og lejemålet der ønskes indgået udgør 149 m2. Den samlede ejendomsværdi på ejendommen udgør 12.100.000 kr. og de 149 m2 svarer til en ejendomsværdi på 914.713 kr.

   

  Der skal tages stilling til, hvorvidt der skal foretages deponering, eller om beløbet skal indgå i Aabenraa Kommunes lånerammeopgørelse for 2021.

   

  Indstilling

   

  Social & Sundhed indstiller,

  at lejemålet permanentliggøres, og det beregnede deponeringsbeløb på 0,915 mio. kr. indgår i lånerammeopgørelsen for 2021.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 11-08-2021

   

  Anbefales godkendt.

   

  Ditte Vennits Nielsen og Jens Wistoft deltog ikke i sagens behandling.

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 17-08-2021

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/3137, Sagsinitialer: ekc

  Sagsfremstilling

  Økonomiudvalget godkendte den 5. februar 2019 indgåelse af en samarbejdsaftale med Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) om sam-lokalisering med Borgerservice på Aabenraa Rådhus fra 1. april 2019.

   

  SIRI løser en række opgaver omkring EU-ophold, opholdsdokumenter og familiesammenføringer efter EU-reglerne. Målgruppen er hovedsageligt studerende, udlændinge i beskæftigelse, som ønsker at studere eller arbejde i Danmark på forskellige ordninger.  Derudover varetages opgaver som optagelse af biometri samt tilbagerejsetilladelse til Schengen fra 3.verdenslande. SIRI har åbent 3 dage om ugen indenfor Borgerservices åbningstid.

   

  Det var forvaltningen opfattelse, at der ville være synergi i at sam-lokalisere SIRI og Borgerservice i forhold til en samlet og koordineret ekspedition af borgere.

   

  Efter godt 2 års erfaringer må det konstateres, at der først og fremmest er tale om et lokalefælleskab med opgaver, der løses hver for sig. Ikke desto mindre har borgere og andre interessenter meget svært ved at adskille Aabenraa Kommune fra SIRI. Det betyder dels et ikke ubetydeligt vejledningsbehov fra receptionen til SIRI’s udenlandske besøgende og dels, at Aabenraa kommune stilles til regnskab for både serviceniveau og konkrete oplevelser med SIRI.

   

  Perioden med COVID-19 har endvidere medført et pres på de fysiske rammer ikke mindst i forhold til afstandskrav og øvrige retningslinjer omkring forsamling og håndtering af borgerkontakten.

   

  På baggrund af erfaringerne under COVID-19 har Borgerservice konstateret, at der er brug for mere areal til betjening af borgere i Borgerservice og ikke mindst i forhold til vente- og opholdsareal, som lever op til retningslinjer omkring afstand mv.

   

  Jobcenter og Borgerservice foreslår på den baggrund, at samarbejdsaftalen med SIRI opsiges med udgangen af august 2021. I det omfang at SIRI fortsat ønsker en placering i Aabenraa Kommune undersøges det, om de ledige lokaler på det tidligere rådhus på Plantagevej 4 i Bov kan anvendes.

   

  Lovgrundlag

  Der er indgået en samarbejdsaftale, der inkluderer en lejeaftale, herunder adgang til personalefaciliteter som adgang til kantine, opkobling på IT-netværk, telefon mv. Huslejen er fastsat på baggrund af en markedspris tillagt diverse overhead omkostninger til kontorhold, netværk, varme og el. Begge parter har 6 måneders opsigelse. 

   

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at SIRI’s lejemål på Skelbækvej opsiges med udgangen af august 2021.

  Beslutning Økonomiudvalget den 17-08-2021

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/34771, Sagsinitialer: HHEN

  Sagsfremstilling

  På baggrund af sag nr. 193 behandlet i Økonomiudvalget den 10. august 2021 vedrørende reviderede generelle salgsbetingelser for erhvervsjord og heraf afledt bemyndigelse til forvaltningen Plan, Teknik & Miljø, skal kommunens erhvervsarealer og storparceller udbydes offentligt til salg på kommunens hjemmeside og ved annoncering i dagspressen. 

   

  Erhvervsarealer:

  Erhvervsarealer foreslås udbudt til salg i henhold til de godkendte principper. Se bilag – der indeholder forslag til salgspriser og vilkår for erhvervsarealer 2021.

   

  Storparceller:

  Storparceller foreslås udbudt til salg i henhold til godkendte principper. Se bilag – der indeholder forslag salgspriser og vilkår for storparceller 2021.

   

  Forslag til salgspriser er ved godkendelse gældende fra 1. september 2021.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at salgspriserne gældende fra 1. september 2021 og vilkår godkendes.

  Beslutning Økonomiudvalget den 17-08-2021

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/20586, Sagsinitialer: EKA
 • Udskriv
  Sagsid.: 21/476, Sagsinitialer: HHEN
 • Udskriv
  Sagsid.: 21/327, Sagsinitialer: kae

  Sagsfremstilling

  For at godkende beslutningsprotokollen skal hvert medlem underskrive ved at trykke på

  ”Godkend”.

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 17-08-2021

  -