Beslutningsprotokol

tirsdag den 5. oktober 2021 kl. 15:30

Mødested: Lokale 412, Skelbækvej
Udvalg: Økonomiudvalget
Medlemmer: Thomas Andresen, Kirsten Nørgård Christensen, Philip Tietje, Lars Kristensen, Erwin Andresen, Ejler Schütt, Arne Leyh Petersen, Karsten Meyer Olesen, Povl Kylling Petersen, Jan Riber Jakobsen, Erik Uldall Hansen
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 21/327, Sagsinitialer: kae

  Beslutning Økonomiudvalget den 05-10-2021

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/327, Sagsinitialer: kae

  Beslutning Økonomiudvalget den 05-10-2021

  Orientering om:

  • Ekstraordinært økonomiudvalgsmøde og byrådsmøde kalendersættes efter valget med henblik på behandling af styrelsesvedtægt.
  • Sagen om Loddenhøj Jollehavn behandles på økonomiudvalgsmøde den 12. oktober
  • Møde med Realdania
  • Karsten Meyer Olesen deltager i delegation til Braine
 • Udskriv
  Sagsid.: 21/3402, Sagsinitialer: GES

  Sagsfremstilling

  Byrådet har den 22. september 2021 behandlet forslag til budget 2022 og overslagsårene 2023-2025.

   

  Budgetforslaget svarende til spillerum 5 er fremsat af Økonomiudvalget den 14. september 2021 og danner udgangspunkt for budget 2022-2025.

   

  Efter byrådets 1. behandling er der udarbejdet tekniske ændringsforslag vedr. driftssiden, der vedrører følgende:

  • Regulering af elevtal pr. 5/9 for folkeskoler og privatskoler 
  • Regulering aktivitetsbestemt medfinansiering
  • Regulering investeringsstrategien KIK ll

   

  De tekniske ændringsforslag på driftssiden foreslås finansieret af puljen for tekniske korrektioner under Økonomiudvalget, således at korrektionerne giver netto 0.

   

  Herudover er der udarbejdet ændringsforslag vedr. anlægssiden med henblik på at bidrage til at overholde økonomiaftalen, hvor der flyttes 5,9 mio. kr. vedr. anlægsprojektet ”Integreret institution Aabenraa Syd” fra 2022 til 2024.

   

  De tekniske ændringsforslag fremgår af bilag 2 og er indarbejdet i spillerum 6.

   

  Spillerummet inkl. tekniske ændringer viser følgende: 

  Spillerum 6B (excl. Inv.strategi)

  2022

  2023

  2024

  2025

  Indtægter

  -4.232.680

  -4.273.573

  -4.385.451

  -4.497.590

  Driftsudgifter incl. renter

  4.078.074

  4.155.410

  4.266.961

  4.380.684

  Resultat af ordinær drift

  -154.606

  -118.163

  -118.490

  -116.906

  Anlæg incl. jordforsyning

  109.375

  120.900

  125.900

  120.000

  Resultat

  -45.231

  2.737

  7.410

  3.094

  Netto lån (låneopt./afdrag)

  37.729

  53.279

  52.479

  45.406

  Finansforskydninger

  -18

  -18

  -18

  -18

  Påvirkning kassebeholdning

  -7.520

  55.998

  59.871

  48.482

  Forventet kassebeholdn. ult. 2021

  -156.000

   

   

   

  Investeringsstrategier m.m.

  7.923

   

   

   

   

  Forventet ult. Kassebeholdn.

   

  -155.597

   

  -99.599

   

  -39.728

   

  8.754

   

  Budgetforslaget inkl. de tekniske ændringsforslag overholder den økonomiske politik i 2022 på målene: 

  • Ordinær drift
  • Kasseforbrug        
  • Ultimo kassebeholdning

   

  Budgetforslaget er baseret på følgende skatter fra 1. januar 2022:

  • 25,6 procent indkomstskat
  • 18,9 promille grundskyld, beboelse og erhverv
  • 9,45 promille dækningsafgift af grundværdi offentlige ejendomme
  • 8,75 promille dækningsafgift af forskelsværdi af offentlige ejendomme
  • 4,1 promille landbrugsjord/produktionsjord
  • 0,0 promille dækningsafgift for erhverv

   

  Skatteindtægterne beror på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Der er udarbejdet et særskilt notat om valget mellem statsgaranti og selvbudgettering af generelle tilskud og skatteindtægter for 2022, jf. bilag 1.

  Det anbefales, at der vælges statsgaranti for skatter og generelle tilskud i 2022.

   

  Takster for 2022 er vedlagt som bilag 7 og 8 og indeholder de takster der gælder fra 1. januar 2022. Takster på dagtilbudsområdet behandles som en enkeltsag i november 2021, idet der er en ny bekendtgørelse på vej på området, der først forventes vedtaget den 15. oktober 2021.

   

  Investeringsoversigt samt projektbeskrivelserne fremgår af bilag 4, 5 og 6 og heri er de tekniske ændringsforslag indarbejdet.

  Det bemærkes, at for de enkelte anlægsprojekter gælder, at det rådighedsbeløb for 2022, der fremgår af projektbeskrivelsen som ”frigivet ved budgetvedtagelsen” automatisk er givet som anlægsbevilling i oktober, hvor budgettet vedtages, jf. bevillingsreglerne i de generelle bemærkninger (bilag 3).

   

  Der er udarbejdet en bevillingsoversigt (bilag 9), hvor de tekniske ændringsforslag er indarbejdet.

   

  I budgetforslaget inkl. tekniske ændringsforslag udgør anlægsrammen 123,9 mio. kr. brutto, hvilket er 75 mio. kr. under den forholdsmæssige andel. Servicerammen er opgjort til 2,849 mio. kr. og er 5 mio. kr. under aftaleniveauet. Aabenraa Kommune bidrager således med, at kommunerne samlet set kan overholde økonomiaftalen.

   

  I henhold til budgetforliget fremgår at parterne er enige om, at der kun i fællesskab fremsættes ændringsforslag, eventuelt med afsæt i høringssvar fra Seniorrådet, Handicaprådet og HMU samt behovet for aftaleoverholdelse på landsplan i forbindelse med den faseopdelte budgetlægning.

   

  Den tidsmæssige, udvalgsmæssige og forvaltningsmæssige placering af nye opgaver afledt af budgetforliget fastsættes endeligt umiddelbart efter budgetvedtagelsen

  Høring/udtalelse

  Budgetforslaget har været i høring i henholdsvis HMU, Seniorråd og Handicapråd.

  Indkomne høringssvar fremgår af bilag 10, 11 og 12.

   

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at de tekniske ændringsforslag, jf. bilag 2, indarbejdes i budget 2022-2025,

  at der vælges statsgaranti for generelle tilskud og skatter for 2022,

  at takster for 2022 godkendes,

  at bevillingsniveauet fastlægges, som anført i de generelle bemærkninger, jf. bilag 3,

  at Økonomiudvalget tager stilling til, om der skal udarbejdes ændringsforslag bl.a. begrundet i høringssvarene, og

  at bemærkninger tilrettes med budgetforliget samt de godkendte ændringsforslag.

   

   

   

   

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 05-10-2021

  Anbefales godkendt, idet forslaget suppleres med et ændringsforslag om at reducere bruttoanlæg med 11,892 mio. kr. i 2022 med henblik på at overholde økonomiaftalen. Note 24 i bilag 5 gennemskrives..

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/21449, Sagsinitialer: kkf

  Sagsfremstilling

  Byrådet fastsætter i henhold til lov om folkekirkens økonomi en kirkeskatteprocent, der skal sikre, at det af provstiudvalget fastsatte ligningsbeløb bliver opkrævet. 

   

  Det fastsatte ligningsbeløb finansierer landskirkeskatten, som fastsættes af Kirkeministeriet samt kirke- og præstegårdskasser og provstiudvalgskassen.

   

  Aabenraa Provsti har den 14. september 2021 fremsendt et budgetforslag for 2022, der indeholder et ønske til den kirkelige ligning på 75,081 mio. kr.

   

  Fremsendt budget

   75,081 mio. kr.

  Kirkeskat 0,95% (statsgaranti)

  -75,081 mio. kr.

  Budgetforslagets likviditetspåvirkning

     0,000 mio. kr.

   

   

  Ligningsbeløb til kirke- og præstegårdskasser, provstiudvalgskassen samt landskirkeskatten pålignes folkekirkens medlemmer under ét efter samme regler, hvorefter kommunal indkomstskat svares til vedkommende kommune.

   

  Dette indebærer, at kommunens valg mellem det statsgaranterede og det selvbudgetterede udskrivningsgrundlag også er bestemmende for valget af udskrivningsgrundlag i forhold til kirkeskatten.

   

  Det er forudsat, at Byrådet vælger det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2022, som indstillet af Staben. Dette medfører, at nedennævnte ligningsbeløb er endelige, og at der dermed ikke kommer en regulering heraf i år 2025.

   

  Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for kirkeskatten for Aabenraa Kommune er i 2022 fastsat til 7,903 mia. kr. Provstiet har indstillet, at kirkeskatteprocenten fastsættes til 0,95%, hvilket er samme niveau som i 2021. Med denne kirkeskatteprocent forventes indtægter på 75,081 mio. kr., hvorved kirkens mellemregning med Aabenraa Kommune ultimo 2022 forventes at være uændret i forhold til ultimo 2021.

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at Aabenraa Provstis indstilling, om at kirkeskatteprocenten for 2022 fastsættes uændret til 0,95%, godkendes.

  Beslutning Økonomiudvalget den 05-10-2021

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/13215, Sagsinitialer: SBOE

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal der tages stilling til, hvordan whistleblowerordningen skal etableres i Aabenraa Kommune.

   

  Baggrunden er, at Folketinget har vedtaget lov om beskyttelse af whistleblowere, som træder i kraft den 17. december 2021.

   

  Ifølge loven forpligtes alle arbejdsgivere med 50 eller flere ansatte, herunder kommunerne, til at etablere en intern whistleblowerordning.

   

  Loven finder anvendelse på indberetninger om overtrædelser af EU-retlige regler eller om alvorlige lovovertrædelser eller indberetninger om et i øvrigt alvorligt forhold vedrørende danske regler.

   

  Loven indeholder bestemmelser om sagsbehandlingen i forbindelse med modtagne indberetninger, herunder at whistlebloweren skal have en kvittering for modtagelse af indberetningen og at whistlebloweren inden for 3 måneder fra bekræftelse af indberetningen skal orienteres om opfølgningen på indberetningen og begrundelsen herfor.

   

  Ifølge loven skal en whistleblowerordning udformes, etableres og drives på en sådan måde, der sikrer fortrolighed om identiteten på whistlebloweren, den/de personer indberetningen om handler, og enhver tredjemand, der er nævnt i indberetningen.

   

  Loven beskytter den, der foretager indberetningen, og whistlebloweren må ikke udsættes for nogen form for repressalier på grund af indberetningen.

   

  Beslutning om, hvordan whistleblowerordning etableres og anvendes

  Alle kommuner skal have en ordning, og den upartiske undersøger kan enten være en intern enhed i kommunen, placeres hos en anden kommune, overlades til et fællesskab af flere kommuner eller forankres hos en tredjepart.

   

  Byrådet skal i forbindelse med etableringen tage stilling til, hvor ordningen skal etableres, herunder om der kan ske både mundtlig og skriftlig indberetning, om den kun skal modtage indberetninger fra ansatte i kommunen, eller om eksterne også skal kunne indberette, og om det skal være muligt at foretage en anonym indberetning.

   

  Forvaltningen foreslår, at enheden placeres hos en ekstern tredjepart, således at der sker skriftlig indberetning via en digital portal, som kan tilgås af såvel ansatte som eksterne, men at der ikke skal kunne ske anonyme indberetninger.

   

  Det er forvaltningens opfattelse, at etablering af whistleblowerenheden hos en ekstern tredjepart øger tilliden til, at der bliver fulgt op på indberetninger om lovovertrædelser i forvaltningen, og at risikoen for brud på fortroligheden om whistleblowerens og de berørte personers identitet mindskes.

   

  Det er også forvaltningens opfattelse, at etablering af whistleblowerordning hos enkelte ansatte eksempelvis ansatte i personaleafdelingen, en borgervejleder, et særligt nedsat udvalg med repræsentanter fra forskellige dele af forvaltningen eller hos enkelte jurister ikke i tilstrækkelig grad sikrer den ønskede armslængde til forvaltningen, og at det i sig selv kan være med til at skabe mistillid til ordningen.

   

  Når forvaltningen foreslår, at enheden etableres hos en ekstern tredjepart, ses der ikke at være behov for anonymitet, da der på den måde er skabt den fornødne armlængde til forvaltningen, ligesom forvaltningen også har noteret sig oplysningerne i lovforslaget om, at oplysninger fra anonyme henvendelser som hovedregel ikke kan indgå som en del af det bevismæssige grundlag for en indgribende afgørelse.

   

  Når tredjeparten modtager en indberetning, som skal undersøges nærmere, foreslås det, at kontakten ind i kommunen placeres hos vicekommunaldirektøren, alternativt hos kommunaldirektøren, hvis indberetningen vedrører vicekommunaldirektøren eller det område, som henhører under pågældende.

   

  Der lægges op til, at ordningen evalueres efter et år, senest i første kvartal 2023. Det giver mulighed for at afsøge alternativer i takt med, at alle kommuner gør sig deres erfaringer.

   

  Proces

  Økonomiudvalget sendte efter en drøftelse i udvalget den 10. august 2021 sagen i høring i HMU med henblik på afgivelse af høringssvar.

   

  Medarbejdersiden i HMU har i mødet den 21. september 2021 afgivet et høringssvar, som overordnet vedrører whistleblowerordningen i forhold til ansættelsesretlige spørgsmål, fortrolighed i ordningen og formidling af ordningen.

   

  Høringssvaret og notat med forslag til besvarelse af spørgsmål fra medarbejdersiden i HMU vedlægges.

   

  Høringssvaret fra HMU giver ikke anledning til at ændre indstillingen fra Direktionen.

  Indstilling

  Direktionen indstiller,

  at Aabenraa Kommune antager en ekstern tredjepart til at varetage opgaverne med sagsbehandling og opfølgning vedrørende kommunens interne whistleblowerordning,

  at der etableres en digital indberetningsportal i samarbejde med den eksterne tredjepart,

  at såvel ansatte som andre kan foretage indberetning til whistleblowerordningen,

  at der ikke kan ske anonym indberetning,

  at ordningen evalueres efter et år senest i første kvartal i 2023,

  at udgiften til etablering og drift af ordningen afholdes under Økonomiudvalgets ramme, og

  at beskrivelsen af grundlaget for whistleblowerordningen forelægges Økonomiudvalget til orientering.

  Beslutning Økonomiudvalget den 05-10-2021

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/327, Sagsinitialer: kae

  Sagsfremstilling

  For at godkende beslutningsprotokollen skal hvert medlem underskrive ved at trykke på

  ”Godkend”.

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 05-10-2021

  Protokol godkendt.