Beslutningsprotokol

onsdag den 24. november 2021 kl. 15:30

Mødested: Lokale 412, Skelbækvej
Udvalg: Økonomiudvalget
Medlemmer: Thomas Andresen, Kirsten Nørgård Christensen, Philip Tietje, Lars Kristensen, Erwin Andresen, Ejler Schütt, Arne Leyh Petersen, Karsten Meyer Olesen, Povl Kylling Petersen, Jan Riber Jakobsen, Erik Uldall Hansen
Bemærkninger: Der var afbud fra Jan Riber Jakobsen
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 21/327, Sagsinitialer: hlp

  Beslutning Økonomiudvalget den 24-11-2021

  Godkendt.

   

  Afbud: Jan Riber Jakobsen.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/39699, Sagsinitialer: SBOE

  Sagsfremstilling

  På baggrund af de politiske udmeldinger efter kommunalvalget 2021 fremsættes forslag til ændring af Aabenraa Kommunes styrelsesvedtægt.

   

  Ud over de ændringer, der følger af de politiske udmeldinger, som forvaltningen har forstået dem, foreslås en teknisk justering og opdatering af styrelsesvedtægten, så den svarer til de faktiske forhold, og fremtræder ensartet i sin beskrivelse af udvalgene i mellem.

   

  Her følger en overordnet beskrivelse af de ændringer som følge af de politiske udmeldinger, som forvaltningen har forstået dem:

  Der foreslås en ændret udvalgsstruktur, der indebærer oprettelse af et nyt udvalg på fem medlemmer, og omplaceringer af ressortområder nogle udvalg imellem, hvilket også vil indebære navneændringer for disse udvalg. Der sker ikke ændringer for Børne- og Uddannelsesudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget, se vedlagte bilag.

   

  Her følger en overordnet beskrivelse af de enkelte tekniske justeringer:

  Om stedfortræderindkaldelse:

  I § 3 tydeliggøres, hvornår det er den enkelte kandidatliste, der har ansvaret for at indkalde en stedfortræder, og hvornår borgmesteren har pligt hertil.

  Efter § 3, stk. 1, har medlemmer på kandidatlisten pligten til at indkalde en stedfortræder, hvis et medlem bliver forhindret på grund af sin helbredstilstand.

  Efter § 3, stk. 2, har borgmesteren pligt til at indkalde en stedfortræder, hvis et medlem derudover har lovligt forfald. 

  Ved justeringen bringes § 3 i overensstemmelse med § 15, stk. 1 og stk. 2, i styrelsesloven, som bestemmelsen refererer til.

   

  Om standsningsret og fravær i en forventet periode på mindst en måned:

  Formuleringen i § 8, stk. 2 og stk. 3, og § 10 bringes i overensstemmelse med henholdsvis § 13, stk. 2, § 23 og § 28, stk. 2, i styrelsesloven, som bestemmelserne refererer til. Dermed undgås eventuelle fortolkningstvivl, ligesom de enkelte medlemmers rettigheder efter bestemmelserne i styrelsesloven ikke tilsidesættes.

   

  Økonomiudvalget:

  Der foreslås indført et nyt stk. 6, hvorefter Økonomiudvalget varetager de overordnede strategiske planlægnings- og udviklingsopgaver, selvom det ikke er beskrevet præcist i styrelsesvedtægten, så som udarbejdelse af Vækststrategi, Strategi for bæredygtig udvikling, Partnerskab 2020, Bosætningsstrategi, ejerstrategier for henholdsvis Aabenraa Havn og for Arwos, Strategisk byudvikling og byomdannelse for Aabenraa by og beredskabsplanlægning.

  Derudover er beskrivelsen af Økonomiudvalgets opgave for så vidt angår opgaver, der behandles i Udvalget til styring af kommunale byggeprojekter, præciseret, se i slutningen af stk. 8.

   

  Alle stående udvalg:

  Beskrivelsen af de opgaver, som de enkelte udvalg varetager den umiddelbare forvaltning af, og som fremgår af stk. 2, under de enkelte udvalg, er opdateret af forvaltningerne, så den svarer til de faktiske forhold, det gælder for eksempel placeringen af veteranindsatsen under Økonomiudvalget, mens andre opgaver er udgået og erstattet af andre, se eksempelvis EGU og FGU. Derudover er der sket justering af rækkefølgen, så enslydende opgaver for alle udvalg er placeret i slutningen af stk. 2. 

   

  Under Kultur- og Fritidsudvalget foreslås, at reglerne for udlån og udleje af lokaler til folkeoplysende aktivitet godkendes af udvalget, i stedet for af Byrådet, for at bringe styrelsesvedtægten i overensstemmelse med de faktiske forhold.

   

  Rækkefølgen af opgaver under Børne – og Uddannelsesudvalget er ændret, så opgaver vedrørende dagtilbud og folkeskole nævnes først, før opgaver vedrørende den særlige støtte til børn og unge nævnes.

   

  Beskrivelsen af opgaver under Teknik – og Miljøudvalget, Vækstudvalget for by og land, samt Social- og Sundhedsudvalget er sprogligt opdateret og præciseret. 

   

  For så vidt angår Arbejdsmarkedsudvalget foreslås, at borgerservicecentre overføres til Arbejdsmarkedsudvalget fra Økonomiudvalget, idet der er tale om en betydelig driftsopgave med stor sammenhæng til opgaverne på beskæftigelsesområdet. Det er også baggrunden for, at de 2 områder administrativt er under samme organisering.  

   

  Det er endvidere i stk. 3 tilføjet ”rammeaftaler for danskuddannelse”, ligesom rammeaftaler mv. på det sociale område under Social- og Sundhedsudvalget også skal godkendes af byrådet. 

   

  Derudover er stk. 3, under de enkelte udvalg opdateret, så bestemmelsen om at projektforslag, forprojekter, hovedprojekt for bygge- og anlægsarbejder inden for de enkelte stående udvalg, er flyttet til udvalgenes stk. 2, da det svarer til de faktiske forhold.

   

  Om ophør af vederlag

  Der er sket ændringer i vederlagsbekendtgørelsen. Formandsvederlag ophører med udgangen af den måned, hvor formanden i en uafbrudt periode på en måned ikke har varetaget formandshvervet, indtil medlemmet på ny varetager hvervet. Styrelsesvedtægtens § 22, stk. 8 er bragt i overensstemmelse hermed.

   

  Om ikrafttræden

  Det foreslås, at den ændrede styrelsesvedtægt får virkning fra den 1. januar 2022.

  Indstilling

  Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,

  at byrådet tager stilling til, om forslaget om ændring af styrelsesvedtægten for så vidt angår de politiske udmeldinger efter kommunalvalget 2021 om ændret udvalgsstruktur, som forvaltningen forstår dem, skal overgå til 2. behandling, og

  at forslaget om ændring af styrelsesvedtægten for så vidt angår de tekniske justeringer overgår til 2. behandling, og

  at 2. behandling finder sted på ekstraordinært byrådsmøde den 8. december 2021, kl. 16.00 og

  at der kan sendes ændringsforslag til Byråds- og Direktionssekretariatet til og med mandag den 29. november kl. 12.00.

  Beslutning Økonomiudvalget den 24-11-2021

  Anbefales godkendt.

   

  Afbud: Jan Riber Jakobsen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/327, Sagsinitialer: hlp

  Indstilling

  For at godkende beslutningsprotokollen skal hvert medlem underskrive ved at trykke på

  ”Godkend”.

  Beslutning Økonomiudvalget den 24-11-2021

  Protokollen er godkendt.

   

  Afbud: Jan Riber Jakobsen.