Beslutningsprotokol

tirsdag den 30. november 2021 kl. 15:30

Mødested: Lokale 412, Skelbækvej
Udvalg: Økonomiudvalget
Medlemmer: Thomas Andresen, Kirsten Nørgård Christensen, Philip Tietje, Lars Kristensen, Erwin Andresen, Ejler Schütt, Arne Leyh Petersen, Karsten Meyer Olesen, Povl Kylling Petersen, Jan Riber Jakobsen, Erik Uldall Hansen
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 21/327, Sagsinitialer: kae

  Beslutning Økonomiudvalget den 30-11-2021

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/327, Sagsinitialer: kae

  Beslutning Økonomiudvalget den 30-11-2021

  COVID 19 herunder status på eventuel indførelse af Coronapas for medarbejdere.

   

  Økonomiudvalgsmøde den 7. december aflyses.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/33750, Sagsinitialer: lnn

  Sagsfremstilling

  Det fremgår af kommunens kasse- og regnskabsregulativ, at der på Økonomiudvalgets møde i november/december skal forelægges en sag omfattende de afskrivninger, der er foretaget på kommunens tilgodehavender og mellemværende med andre i løbet af det seneste år.

   

  I Aabenraa Kommune sker der afskrivninger på tilgodehavender på følgende grundlag:

  • Krav der er 3 år eller ældre,
  • Dødsboer, når boet afsluttes som bo udlæg,
  • Gældssanereringssager.
  • Frivillige akkorder, når sagen er afsluttet.

   

  Krav, der er opstået i løbet af et regnskabsår, og som afskrives i samme regnskabsår, sker via samme driftsområde, som er anvendt i forbindelse med påligning af kravet.

   

  Afskrivninger af tilgodehavenderne udgør i 2021 i alt 1,854 mio. kr. hvilket er 0,7 mio. kr. mindre end afskrivningerne i 2020.

  I vedlagte bilag fremgår forklaringen til de afskrevne beløb.

   

  I regnskabsåret 2021 afskrives i alt netto 0,363 mio.kr. Afskrivningen består ud over krav på tilgodehavender, enkelte mindre afskrivninger i forbindelse afstemninger samt afskrivning af henlæggelserne til åremålsansættelser.

  Heraf afskrives 0,084 mio. kr. på driften, mens egenkapitalen nedskrives med 0,279 mio. kr.

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at der i 2021 afskrives i alt 0,084 kr. via driften, og

  at der i 2021 afskrives i alt 0,279 kr. via balancen.

  Beslutning Økonomiudvalget den 30-11-2021

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/27230, Sagsinitialer: jejk

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal der tages stilling til den fremadrettede brug af Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i byggeanlægsvirksomhed, kaldet AB18. Aabenraa Kommune har været i kontakt med Dansk Industri vedrørende kommunes brug af AB18. Betingelserne har siden 2018 - med en overgangsperiode fra det foregående grundlag AB92 - ligget som grund for indgåelse af aftaler og kontrakter mellem kommune som offentlig byggepart og leverandører/entreprenører.

   

  I forbindelse med implementeringen af AB18 har forvaltningen forholdt sig til betydningen af de ændrede betingelser. Det betyder, at forvaltningen bruger AB18, men også i enkelte paragraffer med såkaldte ”afvigelser” eller præciserende formuleringerne til AB18. Det sker for at forebygge misforståelser efter aftaleindgåelse og udspecificere ansvarsdelingen.

   

  Afvigelser og præciseringer fremgår tydeligt af udbudsmaterialet og begrundelserne for afvigelse er forklaret. Intentionerne med afvigelserne er at skabe mere budgetsikkerhed om de forhold, som opgaven bydes ud med, men også give de bydende mulighed for at afveje risiko og pris i det marked, som de lever i og af.

   

  Dansk Industri har henvendt sig som opfølgning på et skriftligt indlæg i en avis, og Plan, Teknik og Miljø har haft dialog med Dansk industri Sydjylland og en repræsentant fra en lokal entreprenørvirksomhed. 

   

   I korte træk anker Dansk Industri mod at:      

  -         AB18, er et aftalegrundlag, hvor KL er medunderskriver på rammen, altså kommunerne selv har været med til at nikke til vilkårene er rimelige, herunder fordeling af risiko.

  -         Den lille håndværker i yderste led af leverandørkæden, er ikke i stand til at prisfastsætte risikoen og vil derfor ofte sætte den til 0 kr.

  -         Afvigelsen om ikke at godtgøre ekstraordinære prisstigninger (§35 stk. 2-7) kan potentielt afholde nogle entreprenører fra fremadrettet at byde på opgaver, særligt hvor der er tale om en underentreprenør, der ikke har kapacitet til at gennemregne eller gennemgå et relativt omfattende udbudsmateriale.

  -         Det er ikke muligt for entreprenørerne at få prisaftaler, der gælder i hele kontraktperioden, og derfor er det ganske vanskeligt at prisfastsætte risikoen i et marked, hvor prisstigningerne er ekstraordinært høje. Det vil kræve, at man skal anskaffe materialerne på lager, med øget likviditetstræk og dermed udelukke de mindre håndværkere.

   

  Forvaltningen har ved budgetseminaret august 2021 redegjort for brugen af AB18 med afvigelser som en del af værktøjskassen til at sikre budgetstabilitet i de givne markedsforhold for bygge- og anlægsvirksomhed. Det er Dansk Industris synspunkt, at Aabenraa Kommune kan øge sin erhvervsvenlighed ved at udelade afvigelser i brugen af AB18.

   

  Dialogen er aktuel, fordi implementeringen af AB18 er i gang nationalt og erfaringerne med brugen begynder at blive høstet. Samtidig har hele Covid19-situationen givet nogle væsentlige prisudsving, som påvirker markedet og har gjort det i nogle måneder. 

  I dialogen har Plan, Teknik og Miljø over for Dansk Industri gjort opmærksom på, at det er fuldt ud lovligt at afvige fra AB18, og at der i kommunens udbud altid er tydeligt oplyst om betingelserne, så grundlaget, hvorpå der gives pris, er gennemsigtigt og oplyst.

   

  I de dele af aftalegrundlaget, hvor afvigelsen handler om, at risiko for ekstraordinære prisstigninger lægges hos den bydende, så medfører det, at opgaven udbydes og risiko derved prissættes. For kommunen betyder det højere budgetsikkerhed efter udbud og enklere budgetstyring under udførslen på skattefinansierede bygge- og anlægsopgaver. Det har indtil nu været Plan, Teknik og Miljøs opfattelse, at entreprenør, håndværker og leverandør kende markedet bedst og derfor faktisk er i stand til at prisfastsætte risiko bedre end kommunen selv, fordi de kontinuerligt er tættest på marked og underleverandører. Plan, Teknik og Miljø anerkender også, at når det er muligt at regulere ekstraordinære prisstigninger via AB18 uden afvigelser, og når Dansk Industri foretrækker brugen af AB18 uden afvigelser, så er det en erhvervsvenlig tilgang at tilpasse praksis.

   

  Tilpasning af praksis vil medføre, at forskellige former for usikkerhed ansvarsmæssigt flyttes fra den bydende til kommunen. Det vil med normale markedsmekanismer medføre lavere priser fra de bydende ved licitationerne, højere priser undervejs og potentielle krav som følge af utydeligt aftalegrundlag. Plan, Teknik og Miljø kan håndtere tilpasningerne som en del af det enkelte projekts risikostyring og budgetlægning.

   

  Vedlagt sagen er en kopi af de Almindelige betingelser, som ligger som paradigme for udbudte bygge- og anlægsopgaver.

   

  Indstilling

  Plan, Teknik og Miljø indstiller

  at AB18 fremadrettet bruges uden afvigelser i Aabenraa Kommune.

  Beslutning Økonomiudvalget den 30-11-2021

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/34290, Sagsinitialer: GEF

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal der tages beslutning om udmøntning af puljen til energioptimering – 2021.

  Aabenraa og Rødekro Fjernvarme har henvendt sig til Plan, Teknik og Miljø om muligheder for tilslutning til fjernvarme i Felsted, og forvaltningen har på baggrund heraf set nærmere på mulige energigevinster ved omlægning af varmeforsyning på 6 lokaliteter til gennemførelse i 2022-2023.  

   

  Projekterne er vurderet på følgende parametre – 1. Tilbagebetalingstid, 2. Årligbesparelse kr., 3. CO² besparelse og 4. Bæredygtighed.

   

  I bilaget ”Kommentarer til energisparepulje 2021-3”er der en oversigt, vurdering af de 6 projekter. Alle projekter anbefales tilskud fra puljen til energioptimering med en tilskudsandel på 50% for tilslutningsafgiften og fuld finansiering af de tekniske installationer. 

   

  Projekterne vil medføre brug af rådgivning, og der vil være behov for faglig vejledning og i nogle tilfælde styring af projekterne på lokaliteterne. Denne del er der afsat midler til inden for puljen, og Plan, Teknik og Miljø har været i dialog med institutionerne om mulig gennemførelse og finansieringsgrundlag. Fordelingsmodellen for tilskud følger principperne fra en tidligere besluttet ansøgning fra Fjordskolen med lignende overordnet tænkning for klimavenlig varmeforsyning.

   

  Der er projekter for en tilskudsandel på i alt 442.662 kr., idet det forudsættes, at tilskudsandelen forhøjes som følge af en overordnet strategisk tilgang til varmeforsyning, som ligger ud over den enkelte institutions isolerede behov.

   

  Fem af 6 projekter ligger med tilbagebetalingstid på under 10 år, mens et enkelt og mindre projekt (nr.3) ligger med 14 års tilbagebetalingstid. Plan Teknik og Miljø anbefaler at medtage projektet af hensyn til den strategiske tilgang om varmeforsyning og henset til det begrænsede investeringsomfang.

   

   

  Økonomi og afledt drift

  Puljen til energioptimering er omfattet af overførselskategori 2, pulje og projekter med fuld overførselsadgang.

   

  Efter 2. ansøgningsrunde resterer der 0,79 mio. kr. af bevillingen på 2,25 mio. kr.

  Der er afsat 0,25 mio. kr. til rådgivning og teknisk bistand til ansøgere.

   

  Med indstillingen udgør den samlede tilskudsandel for 3. runde 0,442 mio. kr.

   

  Det anbefales at overføre puljens restbeløb til en ansøgningsrunde i 2022.

   

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at ansøgningerne 1-6 imødekommes, og

  at der igangsættes ansøgningsrunde 2022 til behandling i Økonomiudvalget i april 2022.

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 30-11-2021

  1. at godkendt.

   

  Det resterende beløb på 0,442 mio. kr. overføres til DK2020 puljen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/27608, Sagsinitialer: AKPA

  Sagsfremstilling

  I denne sag orienteres Økonomiudvalget om udmøntningen af midler fra Aabenraa Kommunes bæredygtighedspulje. Økonomiudvalget skal desuden træffe beslutning om overførsel af tildelte puljemidler til 2022 og til anvendelse af de resterende midler på baggrund af erfaringerne fra de to uddelingsrunder.

   

  Som en del af ”Budget 2020 – bæredygtig vækst i Aabenraa Kommune” etablerede byrådet en bæredygtighedspulje på 5 mio. kr. til uddeling i to runder i 2020. Puljen er forankret i Økonomiudvalget, og der kunne søges om tilskud til initiativer, der bidrager til bæredygtig udvikling af social, økonomisk eller miljømæssig karakter som beskrevet i kommunens ”Strategi for bæredygtig udvikling i Aabenraa Kommune 2020-2025”.

   

  Der blev indsendt i alt 51 ansøgninger i de to runder, og projekterne spændte bredt fra energioptimering i haller, forsamlings- og medborgerhuse til udendørs aktivitets- og naturopholdssteder i lokalsamfund som de største hovedkategorier.

   

  Efter behandling i relevante udvalg blev 28 projekter godkendt til tilskud fra bæredygtighedspuljen på Økonomiudvalgets møder hhv. 18. august 2020 og 19. januar 2021, ligesom der blev afsat midler til formidling, borgerinddragelse og idémøder. Der blev samlet set givet tilsagn om støtte her til på 4,633 mio. kr. såfremt alle projekter ville blive gennemført i 2020 og 2021. Oversigt over de støttede projekter, fremgår af bilag.

   

  Nedskalerede og forsinkede projekter

  Et mindre antal projekter er blevet nedskaleret, da de faktiske omkostninger har vist sig lavere end budgetteret

   

  Et mindre antal projekter er blevet forsinket blandt andet pga. nedlukningen af samfundet som følge af COVID-19 i foråret 2021, sagsbehandlingstiden på indhentning af nødvendige tilladelser samt fortsat dialog om projektelementer, tilladelser og dispensationer. Tilsagn om tilskud til ovennævnte projekter er givet for 2021, hvorefter det bortfalder. For at give mulighed for at færdiggøre disse forsinkede projekter lægges der op til, at overføre de bevilgede tilskud til 2022. Totalt er der tale om fire uafsluttede projekter der udgøres af:

   

  • Kollund Skole og Børnehus Støtteforening: Tilskud til den bæredygtig legeplads. Der lægges op til at overføre tilskud på 0,400 mio. kr. til 2022 til færdiggørelse af projektet.
  • Ansøgning fra privatperson: Forundersøgelse vedr. Thomas Dambo-trold ved Padborg. Der lægges op til at overføre tilskud på 0,015 mio. kr. til 2022 til færdiggørelse af projektet.
  • Varnæs Bovrup Borgerlaug: Bæredygtig opvarmning i Varnæs-Bovrup. Der lægges op til at overføre tilskud på 0,156 mio. kr. til 2022 til færdiggørelse af projektet.
  • Ensted sogns Lokalråd: Bæredygtig reetablering af Storedammen i Stubbæk. Der lægges op til at overføre tilskud på 1,194 mio. kr. til 2022, såfremt projektet har opnået de nødvendige godkendelser, tilladelser og dispensationer og er igangsat i 2021.

   

   

   

  Træffes der beslutning om at overføre midler til disse projekter, vil der samlet set restere 0,741 mio. kr. i uforbrugte og ikke allokerede midler.

   

  Erfaringer og anvendelse af resterende midler

  Ved puljens etablering 5. februar 2020 besluttede Økonomiudvalget, at der efter anden uddelingsrunde skulle ske en evaluering af, om puljen og processen har fungeret efter hensigten.

   

  Der er generelt blevet søgt om tilskud til mange forskelligartede projekter fordelt over store dele af kommunens geografi og som på forskellig vis kan komme borgere i lokalområderne til gavn. Kriterierne for tilskud fra bæredygtighedspuljen var, at indsatser, aktiviteter og projekter skulle bidrage til bæredygtig udvikling af social, økonomisk eller miljømæssig karakter. Indsatser, aktiviteter og projekter skulle desuden være nytænkende og ikke kunne etableres uden støtte fra puljen og falde inden for temaer som bl.a. naturkvalitet, miljø og biodiversitet, bæredygtige lokalsamfund og byudvikling samt læring og kompetencer.

   

  De støttede projekter er udvalgt efter screening, så de opfylder de ovennævnte kriterier. Processen har dog tydeliggjort en række opmærksomhedspunkter:

  • Kriteriet om nytænkende indsatser aktiviteter og projekter har vist sig vanskeligt at indfri
  • Der har for nogle projekters vedkommende været overlap til eksisterende puljer
  • Enkelte projekter har vist sig særligt komplekse og har udover den forventede sagsbehandling krævet yderligere faglige vurderinger og løbende opfyldning
  • Det vil være tidsmæssigt krævende at gennemføre en tredje ansøgningsrunde

   

  På den baggrund foreslås det, at bæredygtig udvikling i højere grad tænkes ind som kriterie i Aabenraa Kommunes eksisterende puljer.  Det understøtter samtidig tilgangen i bæredygtighedsstrategien om, at bæredygtig udvikling er en tænkning, der forankres i eksisterende og kommende tiltag generelt i Aabenraa Kommune.

   

  Det foreslås desuden konkret at overføre restmidlerne på 0,741 mio. kr., samt at uforbrugte midler medtages i overførselssagen i februar, hvor uforbrugte beløb overføres til initiativer til klimahandleplan i DK2020 regi. Således understøtter midlerne målrettet indsatser både i kommunen som geografisk område og i kommunen som organisation, hvilket fortsat er i tråd med puljens intentioner og Aabenraa Kommunes Strategi for Bæredygtig Udvikling.

   

  Indstilling

  Byråds- og direktionssekretariatet indstiller,

  at status på anden uddelingsrunde tages til orientering

  at forslag om overførsel af midler til forsinkede projekter på 1,766 mio. kr. til 2022 og at uforbrugte midler medtages i overførselssagen i februar 2022, hvor uforbrugte beløb overføres til initiativer til klimahandleplan i DK2020 regi.

  at forslag om overførsel af restmidler på 0,741 mio. kr. i bæredygtighedspuljen til initiativer og indsatser i klimahandleplanen i regi af DK2020 godkendes

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 30-11-2021

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/36412, Sagsinitialer: TOJE

  Sagsfremstilling

  I denne sag orienteres Økonomiudvalget om ansøgninger til Aabenraa Kommunes Tour de France pulje, hvorfra der kan søges tilskud til events, aktiviteter og udsmykning af byer og lokalsamfund, der understøtter den gule folkefest i Aabenraa Kommune. Det er den første ud af to uddelingsrunder af puljen. Puljen er forankret i den administrative styregruppe for Tour de France, der træffer endelig beslutning om tildeling af tilskud.

   

  De indkomne ansøgninger

  De ti indsendte ansøgninger tegner et billede af et stort engagement ift. Tour de France og den gule folkefest. Seks ud af ti ansøgninger ligger inden for et af de tre hot spots i Genner, Aabenraa og Felsted. Et hot spot er karakteriseret ved at være placeret tæt ved ruten, hvor der er god plads og godt udsyn. I udgangspunktet skal et hot spot kunne rumme alt fra børnefamilier til cykelfans, og der skal være mulighed for oplevelser, forplejning og toiletforhold.

   

  Et af de ansøgte projekter ligger mellem to hot spots og et dækker hele ruten. Projekterne ”Eiffeltårnet” og ”Nedtællingsur i cykelskrot” kan betragtes som særskilte vartegn for Tour de France i Aabenraa Kommune.

   

  Genner og Felsted har begge indsendt én samlet, koordineret ansøgning, der hver især samler en række aktører på hvert hot spot. Fire ansøgninger ligger inden for hot spot Aabenraa og omhandler alt fra oversize t-shirts i Havnens kraner, over blomster udskåret af valgplakater til opsætning af Julehjertebyen.

   

  De ti projekter viser en fin spredning på events, aktiviteter og city dressing. Projekterne er primært koncentreret omkring selve løbsweekenden den 1.-3. juli 2022, dog således at nogle projekter indeholder elementer, der vil kunne indgå i et 100-dages program. De ti ansøgninger vedlægges i et samlet bilag til Økonomiudvalgets orientering. Ansøgningen vedr. Tour de Sønderjylland vedlægges i et selvstændigt bilag.

   

  Vurdering af ansøgningerne

  Styregruppen har fastsat en række puljekriterier, som ansøgningerne er blevet vurderet på:

  • I hvilken grad understøtter aktiviteten den gule folkefest langs ruten i Aabenraa Kommune?
  • I hvilken grad er aktiviteten bredt funderet og lokalt understøttet?
  • I hvilken grad er aktiviteten synlig på løbsdagen?
  • I hvilken grad viser aktiviteten det unikke ved Aabenraa Kommune – fx skæve initiativer?
  • I hvilken grad kan hele eller dele af aktiviteten videreføres efter Tour de France?
  • I hvilken grad retter aktiviteten sig mod Aabenraa Kommunes målgrupper?

   

  Hver ansøgning er endvidere vurderet ift. ansøgningens potentielle effekt på den gule folkefest samt ift. projektets realiserbarhed. Der stilles endvidere krav om medfinansiering på minimum 25 pct., der kan være bidrag fra sponsorer eller medgået tid. Det er en forudsætning for at modtage støtte, at ansøger ikke modtager støtte fra andre aktivitetsbestemte, kommunale puljer til Tour de France 2022.

   

  Styregruppen har besluttet at prioritere ansøgninger til projekter, der ligger inden for de tre hot spots i Genner, Aabenraa Midtby og Felsted.

   

  I det vedlagte bilag sammenfattes hver ansøgning, herunder ift. ansøger, projektet, ansøgte midler samt styregruppens vurdering af ansøgningen. Endvidere fremgår styregruppens beslutning om ansøgningen imødekommes/ikke imødekommes. I nogle tilfælde imødekommes projektet delvist, således at der ikke tildeles det fulde, ansøgte beløb.

   

  Økonomi

  Der er indsendt ti ansøgninger for samlet 408.000 kr. Der er afsat i alt 300.000 kr. til udmøntning i de to uddelingsrunder. Jf. det vedlagte dokument uddeles der i alt 202.000 kr. i støtte i første uddelingsrunde, idet projektet vedr. ”Eiffeltårnet” har fået finansiering fra anden side. Den relativt store andel af puljen, der udmøntes i første runde, skal give aktørerne på de tre hot spots mulighed for planlægning af events, indkøb af materialer og booking af storskærm.

   

  Den videre proces

  De ti ansøgere er blevet orienteret om styregruppens beslutning. I nogle tilfælde forudsætter projektet en dialog med ansøger om de nødvendige tilladelser eller om projektets konkrete udformning og/eller placering. Denne dialog sker i samarbejde med relevante medarbejdere i forvaltningen. Endvidere meddeles ansøgerne, at tilsagn om støtte forudsætter, at projektet gennemføres som beskrevet i ansøgningen. Det vil løbende blive vurderet, i hvilket omfang de støttede projekter kan indgå i Aabenraa Kommunes kommunikations- og brandingaktiviteter for Tour de France 2022.

   

  Næste ansøgningsrunde til Tour de France puljen forventes lanceret i december 2021 med ansøgningsfrist den 15. februar 2022. Denne ansøgningsrunde udmønter de resterende 98.000 kr. i puljen.

  Indstilling

  Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,

  at Økonomiudvalget tager status på ansøgninger til Tour de France 2022 puljen til orientering.

  Beslutning Økonomiudvalget den 30-11-2021

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/5215, Sagsinitialer: SLOR

  Sagsfremstilling

  Erhvervsarealerne i Bov indgår i den udviklingsretning for erhvervsområdet vest for motorvejen, der er anført i Vækstplan 2022 og Helhedsplanen for Padborg.

   

  Erhvervsarealer i området er attraktive, og der er allerede solgt arealer til Hummel og SAP og deraf afledt igangsat anlægsarbejder i forbindelse med Skandinavienvejs forlængelse. Samtidig er der efterspørgsel på arealerne i erhvervsområdet fra virksomheder, der potentielt vil etablere sig. Efterspørgslen betyder, at der arbejdes med en yderligere udvikling af erhvervsarealerne vest for motorvejen i Bov. Aktuelt har 2. etape af arealerne svarende til i alt 40 ha. været i udbud. Heraf af 6 ha. solgt og der er flere interesserede i det resterende areal. For flere af de interesserede er en afklaring af motorvejsbroen en væsentlig forudsætning.

   

  Med det nuværende anvendelsesformål og ved fuld belægning af transporttunge erhverv i det videreudviklende erhvervsområde vest for motorvejen, har Vejdirektoratet, senest i januar 2021, fremsendt notat og fastholdt, at der skal etableres en broforbindelse over motorvejen.

   

  Byrådet godkendte på mødet den 26. maj 2021 prioritering af kommunal medfinansiering på 25 mio. kr. til en motorvejsbro i forbindelse med Kejsergades forlængelse og igangsættelse af et skitseprojekt over infrastrukturen og byggemodning af erhvervsarealerne, der ligger vest for motorvejen i Bov.

   

  13. oktober 2021 har Borgmesteren fremsendt brev til Transportministeren med henblik på dels at gøre ministeren opmærksom på, at et enigt Byråd har genbekræftet en 50 pct. medfinansiering af motorvejsbroen i forbindelse med budgetforliget for 2022 og dels fremsætte ønske om, at den tilsvarende statslige finansiering vil kunne findes i en pulje på 3,5 mia. kr. rettet imod projekter på det øvrige statsvejnet, som binder land og by sammen og sikrer bedre fremkommelighed.  

   

  Den 16. november 2021 kvitterer Transportministeren for henvendelsen og bekræfter, at forligskredsen henover efteråret 2021 mødes for at indlede de politiske drøftelser om udmøntningsgrundlaget og kommissorier for de konkrete projekter og initiativer i Infrastrukturplanen, og herunder puljen til land og by.

   

  Den 23. november har Borgmesteren fremsendt nyt brev til Transportministeren med henblik på at uddybe, at en motorvejsbro ikke alene er meget vigtigt for erhvervsudviklingen lokalt og i den dansk-tyske grænseregion, men også udgør et væsentligt element i forhold til fremkommelighed mellem by og land, og dermed forventes det, at kunne komme i betragtning ved udmøntning af puljemidler fra Infrastrukturplanen.

   

  I det omfang at Staten ikke bidrager med finansiering vil det påhvile Aabenraa kommune alene at dække omkostningerne til etablering af motorvejsbroen.

   

  Af hensyn til den aktuelle efterspørgsel efter erhvervsarealerne vest for motorvejen i Bov og den videre erhvervsudvikling i området bør Økonomiudvalget forholde sig til et scenarie, hvor Staten ikke kommer med 50 pct. medfinansiering.

   

  Rambøll har i en rapport fra april 2020 estimeret omkostningerne for etablering af en motorvejsbro til mellem 47,3 og 51,3 mio. kr.

   

  I tilvejebringelse af den kommunale medfinansiering på 25 mio. kr. har det været et mål, at finansieringen ikke påvirker driftsudgifter eller anlægsprojekter på det skattefinansierede område som cykelstier eller børnehaver. Der er derfor kigget primært på ekstraordinære salgsindtægter og på jordforsyningsområdet.

   

  Da der ikke er adgang til lånefinansiering og yderligere kommunal finansiering, vil finansieringen således skulle tilvejebringes gennem prioritering inden for eksisterende anlægsrammer i årene 2022-2025. Ekstraordinære salgsindtægter på erhvervsjord, som ikke er budgetteret, vil tilsvarende kunne indgå i en øget finansiering.

   

  Indstilling

  Staben og Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at Økonomiudvalget drøfter mulighederne, såfremt Aabenraa ikke får andel i de statslige puljemidler på 3,5 mia. kr. i Infrastrukturplanen.

  Beslutning Økonomiudvalget den 30-11-2021

  Forvaltningen anmodes om at udarbejde forslag til finansiering af den resterende del af investeringen herunder en kvalificering af det estimerede overslag og en proces for det videre forløb.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/35342, Sagsinitialer: kae
 • Udskriv
  Sagsid.: 21/476, Sagsinitialer: HHEN
 • Udskriv
  Sagsid.: 21/327, Sagsinitialer: kae

  Sagsfremstilling

  For at godkende beslutningsprotokollen skal hvert medlem underskrive ved at trykke på

  ”Godkend”.

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 30-11-2021

  Protokollen er godkendt.