Beslutningsprotokol

tirsdag den 18. januar 2022 kl. 15:30

Mødested: Lokale 412, Skelbækvej
Udvalg: Økonomiudvalget
Medlemmer: Jan Riber Jakobsen, Erik Uldall Hansen, Dorte Soll, Signe Bekker Dhiman, Thomas Andresen, Eivind Underbjerg Hansen, Kirsten Nørgård Christensen, Philip Tietje, Erwin Andresen, Rasmus Elkjær Larsen, Jan Køpke Christensen, Michael Christensen, Ida Smed
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 22/335, Sagsinitialer: kae

  Beslutning Økonomiudvalget den 18-01-2022

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/335, Sagsinitialer: kae

  Beslutning Økonomiudvalget den 18-01-2022

  Orientering om:

  • Udpegning til deltagelse i KL Topmøder.
 • Udskriv
  Sagsid.: 22/335, Sagsinitialer: hlp

  Sagsfremstilling

  Jf. Styrelsesvedtægten fra 1. januar 2022 varetager Økonomiudvalget

  den umiddelbare forvaltning af de anliggender, der er underlagt det i medfør af styrelseslovens §§ 18 og 21 og kapitel V.

   

  Der er planlagt en overordnet introduktion af økonomiudvalgets opgaver over de 3 første møder i 2022 med udgangspunkt i følgende opdeling

   

  • 11. januar: Penge (Økonomisk politik, Økonomiske procedurer og budget/regnskab, Finansiel politik)
  • 18. januar: Personale (Løn og personaleforhold, Personalepolitikker, Sygefravær, Samarbejde med HMU)
  • 1. februar: Planlægning (Vækststrategi, ejer-strategier, strategisk byudvikling, beredskabsplanlægning)
  • 1. februar: Øvrige (IT sikkerhed, alkoholbevillinger, Udbud etc.)

   

  I relation til Personale fremgår følgende af Styrelsesvedtægten:

   

  • Økonomiudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af løn- og personaleforhold inden for ethvert af kommunens administrationsområder.

   

  • Økonomiudvalget fastsætter regler for borgmesterens og administrationens behandling af personalesager.

   

  Forvaltningen giver et uddybende oplæg omkring politikker og opgaver i relation til Økonomiudvalgets umiddelbare forvaltning på personaleområdet.

  Sagen afgøres i

  Økonomiudvalget.

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at gennemgangen af opgaver på personaleområdet tages til orientering.

  Beslutning Økonomiudvalget den 18-01-2022

  Orienteringen taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/20795, Sagsinitialer: HJJ

  Sagsfremstilling

  Økonomiudvalget behandlede på mødet den 7. september 2021 en sag vedrørende opgørelse af COVID-19 relaterede nettomerudgifter i perioden 1. januar til 30. juni 2021.

  Der blev som konsekvens af sagen udmøntet en samlet kompensation vedrørende COVID-19 på 18,007 mio. kr. vedrørende 1. halvår 2021. Udgiften blev finansieret dels af en bloktilskudskompensation vedrørende COVID-19, et budgetværn under Økonomiudvalget, samt en yderligere tilvejebragt finansiering sammensat af mindreforbrug på institutionsområdet, mindreudgifter til indkøb af værnemidler og mindreforbrug på det administrative område.

   

  På mødet den 9. november 2021 behandlede Økonomiudvalget en sag vedrørende COVID-19 relaterede merudgifter i perioden 1. august til 31. december 2021. Der kunne her redegøres for nettomerudgifter på 6,614 mio. kr., hvoraf 4,920 mio. kr. var faktiske udgifter i 3. kvartal, og 1,694 mio. kr. var skønnede merudgifter i 4. kvartal til kommunens centrale funktioner vedrørende test, smitteopsporing mv. Det fremgik samtidig af sagen, at eventuel kompensation for nettomerudgifter på de aftalestyrede områder i 4. kvartal skulle afvente en opgørelse af de faktiske udgifter ved årets afslutning, samt at såfremt de realiserede udgifter til centrale funktioner vedrørende test mv. måtte afvige fra det indarbejdede skøn på 1,694 mio. kr. for resten af året, så skulle dette også reguleres i sagen.

   

  Der er på denne baggrund nu foretaget en endelig opgørelse af nettomerudgifterne i 4. kvartal 2021, herunder udgifter på de aftalestyrede områder, udgifter til selvejende institutioner med egen regnskabsføring, samt udgifter til kommunens centrale testorganisation, smitteopsporing og koordinering af værnemidler. Der er i opgørelsen ikke indarbejdet indtægtstab eller mindreudgifter afledt af COVID-19 som følge af, at tilbud og aktiviteter i udstrakt grad er genåbnet med virkning fra 1. august 2021.

   

  Der vedlægges i bilag 1 en detaljeret oversigt over nettomerudgifterne i perioden fordelt på udvalg mv.

  Sagen afgøres i

  Økonomiudvalget.

  Økonomi og afledt drift

  Der er pr. 31. december 2021 foretaget udtræk fra økonomi- og lønsystem med henblik på opgørelse af realiserede nettomerudgifter i 4. kvartal 2021. På denne baggrund kan der udarbejdes følgende oversigt over de samlede nettomerudgifter i perioden afledt af COVID-19, jf. tabel 1 nedenfor:

   

  Tabel 1: Oversigt over nettomerudgifter afledt af COVID-19 i 4. kvartal 2021

  Beløb i 1.000 kr.

  4. kvartal

  Faktisk

  4. kvartal

  Skøn

  Merudgift

  Netto

  Aftalestyrede områder inkl. selvejende inst.

  1.186

  -

  1.186

  Centrale udgifter til test, smitteopsporing mv.

  2.673

  1.694

  979

  Nettomerudgifter i alt

  3.859

  1.694

  2.165

  Budgetværn til COVID-19

  -

  -

  -3.039

  Resultat = mindreudgift

  -

  -

  -874

  -= mindreudgift/+=merudgift

   

  Det fremgår af tabel 1, at de faktiske nettomerudgifter i 4. kvartal 2021 er opgjort til 3,859 mio. kr. Heraf er 1,694 mio. kr. vedrørende centrale udgifter til test, smitteopsporing mv. tidligere udmøntet i sagen godkendt i Økonomiudvalget den 9. november 2021. Den reelle merudgift udgør dermed 2,165 mio. kr. Opgørelsen indeholder også beregnede nettomerudgifter til selvejende institutioner med egen regnskabsføring, men ikke til private dagtilbud og pasningsordninger. Udmøntning af kompensation til private dagtilbud og pasningsordninger indgik som en del af udmøntningen af bloktilskudskompensationen i sagen vedrørende opgørelse af nettomerudgifter i 1. halvår 2021.

   

  Nettomerudgifterne i 4. kvartal 2021 på i alt 2,165 kan finansieres af det afsatte budgetværn på 3,039 mio. kr. under Økonomiudvalget, der herefter udgør 0,874 mio. kr., og som vil blive overført til 2022 ved regnskabsafslutningen for 2021. Det er således også muligt i 4. kvartal  at udstrække kompensationen til at omfatte de aftalestyrede områder.

   

  På denne baggrund kan den samlede nettomerudgift i 2021 opgøres til 26,8 mio. kr. Sammenholdt med bloktilskudskompensation modtaget ved Midtvejsreguleringen på 8,9 mio. kr. udgør Aabenraa Kommunes nettoudgift afledt af COVID-19 i 2021 i alt 17,9 mio. kr.

   

  Aabenraa Kommunes nettomerudgifter afledt af COVID-19 i henholdsvis 2020 og 2021 fremgår af tabel 2 nedenfor:

   

  Tabel 2: Oversigt over nettomerudgifter afledt af COVID-19 i 2020 og 2021

  Beløb i 1.000 kr.

  2020

  2021

  Nettomerudgifter i alt

  27.402

  26.786

  Bloktilskudskompensation

  -13.600

  -8.904

  Netto = kommunal udgift

  13.802

  17.882

  -= mindreudgift/+=merudgift

   

  Det kan med den konkrete sag konstateres, at samtlige opgjorte nettomerudgifter afledt af COVID-19 i 2021 er blevet kompenseret, hvilket er muliggjort som følge af såvel økonomisk ansvarlighed som solidaritet på tværs af områder og forvaltninger.

  Indstilling

  Direktionen indstiller,

  at de aftalestyrede områder inkl. selvejende institutioner med egen regnskabsføring kompenseres for nettomerudgifter afledt af COVID-19 i 4. kvartal 2021 på i alt 1,186 mio. kr., som vist i vedlagte bilag 1,

  at de samlede nettomerudgifter på 2,165 mio. kr. inkl. udgifter til centrale funktioner vedrørende test, smitteopsporing mv. i 4. kvartal 2021 finansieres af det afsatte budgetværn under Økonomiudvalget, hvorefter der resterer 0,874 mio. kr. som overføres til 2022 i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2021, og

  at der som konsekvens heraf foretages budgetomplaceringer i 2021 i henhold til den udarbejdede opgørelse i vedlagte bilag 1.

  Beslutning Økonomiudvalget den 18-01-2022

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/16986, Sagsinitialer: KSA

  Sagsfremstilling

  I denne sag behandles garantioverførsel af driftsbevillinger fra 2021 til 2022 i henhold til Retningslinjer for dialogbaseret aftalestyring.

   

  Retningslinjerne fastsætter, at for alle områder, med undtagelse af ”Det administrative område” (Økonomiudvalget) kan garantioverførslen maksimalt udgøre 4 % af bruttoudgiftsbudgettet, mens merforbrug overføres fuldt ud.

   

  For ”Det administrative område” (Økonomiudvalget) kan garantioverførslen fra 2021 til 2022 maksimalt udgøre 2 % af bruttoudgiftsbudgettet, mens merforbrug overføres fuldt ud.

   

  Det fremgår af de økonomiske procedurer i 2021, som blev godkendt af Økonomiudvalget 9. februar 2021, at garantioverførselssagen behandles på byrådets møde i januar 2022, så decentrale budgetansvarlige hurtigst muligt har indarbejdet overførslerne i årets budget.

   

  Det skal oplyses, at de bevillingsmæssige konsekvenser som følge af sagen om endelig opgørelse af COVID-19 relaterede merudgifter i 2021, jf. anden sag på dagsordenen, er indarbejdet i opgørelsen af mer-/mindreforbrug på det aftalestyrede område i 2021.

  Sagen afgøres i

  Byrådet.

  Økonomi og afledt drift

  Oversigt over ansøgte garantioverførsler (beløb i 1.000 kr.):

  Udvalg (i 1.000 kr.)

  Ovf. fra 2020 til 2021 1)

  Regnskab 2021

  Korrigeret budget 2021

  Mer-/mindre-forbrug i 2021 2)

  Ansøgtover-ført til 2022 2)

  Økonomiudvalg

  9.658

  302.592

  313.538

  10.946

  6.644

  Arbejdsmarkedsudvalg

  378

  9.472

  10.027

  555

  409

  Børne- og Uddannelsesudv.

  8.607

  764.385

  779.522

  15.138

  10.158

  Kultur- og Fritidsudvalg

  176

  62.675

  62.153

  -522

  -522

  Social- og Sundhedsudvalg

  16.317

  330.531

  349.029

  18.498

  15.370

  Teknik- og Miljøudvalg

  79

  3.092

  3.242

  150

  150

  Vækstudv. for Land og By

  0

   

   

   

  0

  I ALT

  35.214

  1.472.747

  1.517.511

  44.765

  32.209

  1)     For hele udvalget

  2)     + = mindreforbrug og - = merforbrug

   

  Regnskabsresultatet for de aftalestyrede enheder viser et samlet mindreforbrug på 44,765 mio. kr. i 2021, mod et mindre forbrug på 39,729 mio. kr. i 2020. Stigningen i mindreforbruget fra 2020 til 2021 vedrører primært en række institutioner under Børne- og Uddannelsesudvalget.

   

  Der søges i alt overført 32,209 mio. kr. fra 2021 til 2022, mod 35,214 mio. kr. fra 2020 til 2021. Faldet i garantioverførselsansøgninger kan primært henføres til Det administrative område under Økonomiudvalget.

   

  Der er 77 aftalestyrede enheder. Heraf har 62 mindreforbrug, hvor 16 har et mindreforbrug ud over 4 % (2 %) på i alt 12,556 mio. kr., der tilfalder kassen.

   

  15 aftalestyrede enheder har merforbrug. Heraf får 5 institutioner tillagt et rentetillæg, som følge af enten merforbrug 3 år i træk eller merforbrug over 4 %.

   

  Det samlede rentetillæg udgør 0,169 mio. kr., som tilføres de likvide midler.

   

  I 2021 var der 2 nye afviklingsplaner. Hertil kommer yderligere én i 2022 (Hjælpemiddelhuset).

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at der meddeles en tillægsbevilling til budget 2022 til garantioverførsler, på 32,209 mio. kr., der finansieres via de likvide midler i 2022, og

  at der meddeles en negativ tillægsbevilling til budget 2022, vedrørende rentetillæg, på 0,169 mio.kr., der tilføres de likvide midler i 2022.

  Beslutning Økonomiudvalget den 18-01-2022

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/39699, Sagsinitialer: SBOE

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal ændringer til Forretningsorden for Aabenraa Byråd og Regler for spørgetid i Aabenraa Byråd behandles.

   

  Forretningsorden for Aabenraa Byråd:

   

  Opdateringen af forretningsordenen er af teknisk karakter, så den i højere grad følger Normalforretningsordenen, der er udstedt af Indenrigsministeriet.

   

  Ændringer til forretningsorden skal behandles i to møder.

   

  Regler for spørgetid i Aabenraa Byråd:

   

  Der stilles forslag om præciseringer af reglerne for spørgetiden, herunder blandt andet, at borgeren skal være tilstede ved besvarelsen, ellers bortfalder forslaget, ligesom borgerne selv skal læse sit spørgsmål op. Derudover gives der mulighed for, at spørgsmål, der ikke vedrører kommunens opgavevaretagelse, kan afvises.

  Sagen afgøres i

  Byrådet.

  Lovgrundlag

  Forretningsorden for Aabenraa Byråd og Regler for spørgetid i Aabenraa Byråd, samt lov om kommunernes styrelse og Normalforretningsordenen.

  Indstilling

  Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,

  at forslag til ændring af Forretningsorden for Aabenraa Byråd overgår til 2. behandling, og

  at udkast til Reglerne for spørgetid i Aabenraa Byråd godkendes.

  Beslutning Økonomiudvalget den 18-01-2022

  Anbefales godkendt, idet punkt 7 i Reglerne for spørgetid justeres, således at borger eller en person, som borgeren vælger, læser spørgsmål op.

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/386, Sagsinitialer: SBOE

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen foreslår, at der fortsat nedsættes et grundsalgsudvalg med 5 medlemmer, herunder borgmesteren som født medlem, der fungerer som et underudvalg til Økonomiudvalget til varetagelse af følgende opgaver:

  • forberede salg af erhvervsgrunde og større boliggrunde,
  • forberede salg af kommunale ejendomme m.m. og
  • forberede opkøb af jorder og ejendomme til byudvikling m.m.

  Et underudvalg kan alene bestå af medlemmer fra det udvalg, det er nedsat under.

   

  Det er erfaringen, at grundsalgsudvalget er med til at kvalificere beslutningsgrundlaget i Økonomiudvalget i forhold til køb og salg af fast ejendom og i forhold til et generelt fokus på udvikling.

   

  Udpegningen af medlemmer til underudvalg foretages som forholdstalsvalg. Fødte medlemmers pladser indgår som en af de pladser, der tilkommer den pågældende gruppe, som det fødte medlem har oplyst at tilhøre.

  Sagen afgøres i

  Økonomiudvalget.

  Indstilling

  Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,

  at Økonomiudvalget nedsætter et grundsalgsudvalg med 5 medlemmer, og

  at Økonomiudvalget udpeger medlemmerne til grundsalgsudvalget, herunder borgmesteren som født medlem.

  Beslutning Økonomiudvalget den 18-01-2022


  Godkendt, idet der nedsættes et grundsalgsudvalg med 6 medlemmer.

  Jan Riber Jakobsen, Erwin Andresen, Erik Uldall Hansen, Dorte Soll, Thomas Andresen og Eivind Underbjerg Hansen udpeges som medlemmer.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/35735, Sagsinitialer: SBOE

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal der fastsættes vederlag til 1. viceborgmesteren. 

   

  Vederlaget fastsættes som en procentdel af borgmesterens vederlag, og kan maksimalt udgøre 10 % af borgmestervederlaget.

   

  Som forvaltningen har forstået de politiske udmeldinger efter kommunalvalget 2021 fremsættes der forslag om, at vederlaget til 1. viceborgmester udgør 10 %, og at der ikke ydes vederlag til 2. viceborgmester.

   

  I byrådets møde den 22. december 2021 bortfaldt økonomiudvalgets indstilling om at fastsætte 1. viceborgmesterens vederlag til 5 % af borgmesterens vederlag på grund af stemmelighed, ligesom forvaltningens indstilling om fastsættelse til 10 % af borgmesterens vederlag bortfaldt på grund af stemmelighed.

   

  Borgmesteren har på vegne af byrådets flertalsgruppe anmodet om en genoptagelse af sagen med henblik på, at der træffes beslutning om, at vederlaget til 1. viceborgmesteren fastsættes til 10 % af borgmesterens vederlag.

  Sagen afgøres i

  Byrådet.

  Indstilling

  Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,

  at vederlaget til 1. viceborgmester fastsættes til 10 % af borgmesterens vederlag.

  Beslutning Økonomiudvalget den 18-01-2022


  Anbefales godkendt, idet 8 stemte for (A, C, D, F og S).

  5 stemte imod (O og V).

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/30978, Sagsinitialer: TWI

  Sagsfremstilling

  Deponiet på Flensborgvej i Aabenraa Kommune ejes af kommunen og drives af Arwos. Ifølge deponeringsbekendtgørelsen må det ikke længere modtages affald til deponi fra 1. januar 2023 på deponiet, men det skal i stedet overgå til slutbehandling.

   

  På den baggrund har der været dialog mellem kommunen, Arwos og Miljøstyrelsen i forhold til den sikkerhedsstillelse, der skal være til stede for at dække omkostninger til nedlukning og efterbehandling.

   

  Tilbage i 2006 er der i en revurderingsafgørelse foretaget en beregning af sikkerhedsstillelsen for en forventet udgift til nedlukning og efterbehandling i 30 år, som var på i alt ca. 15,650 mio. kr. Den beregning skal pristalsreguleres med BYG 61 omk. indeks og vil i 2021 tal derfor udgøre ca. 24,7 mio. kr.

   

  ”Opsparingen” til sikkerhedsstillelsen har været indregnet i de gældende takster ud fra en forventning om en aktiv periode, der rækker ud over den 31. december 2022. Med udmeldingen fra Miljøstyrelsen om en slutdato pr. 31. december 2022 mangler der således ”opsparing” til sikkerhedsstillelse.

   

  Sikkerhedsstillelsen udgør ultimo 2020 ca. 8 mio. kr. og forventes at stige til ca. 8,8 mio. kr. med udgangen af 2022. Det betyder, at der mangles at opbygge en sikkerhedsstillelse på ca. 16 mio. kr. med udgangen af 2022.

   

  I dialogen med Miljøstyrelsen, har de accepteret, at grundbeløbet til sikkerhedsstillelse ikke hæves for at indhente mankoen i sikkerhedsstillelsen inden udgangen af 2022. Accepten er givet under forudsætning af, at kommunen over for Miljøstyrelsen tilkendegiver at ville indestå for eventuel manglende sikkerhedsstillelse til nedlukning og efterbehandling af deponiet. Baggrunden for accepten er,

   

  • at Arwos Deponi er ejet af kommunen. Kommunen har derfor allerede de facto forpligtelsen i forhold til mankoen af sikkerhedsstillelse og hæfter uden tvivl for nedluknings- og efterdriftsomkostninger i det omfang, den opsamlede sikkerhedsstillelse ikke er tilstrækkelig.
    
  • at en regulering af grundbeløbet til sikkerhedsstillelse ville betyde, at grundbeløbet skulle hæves fra 90 kr./ton til 2.845 kr./ton, hvilket ville betyde, at den samlede deponitakst ville blive næsten firedoblet. Det vil formentlig have betydning for, hvor virksomheder afleverer deres affald og risikoen for, at det havner uhensigtsmæssige steder vil være tilstede. Derved ville det samtidig få indvirkning på den opkrævning til sikkerhedsstillelse, der sker allerede i dag, hvorfor det vil være tvivlsomt, om de 8,8 mio. kr. nås med udgangen af 2022.

   

  Specielt på baggrund af kommunens ejerskab af deponiet, har Miljøstyrelsen vurderet, at kommunen har redegjort for, at kommunen på betryggende vis vil tage vare på at dække omkostningerne til nedlukning og efterbehandling.

   

  Fremadrettet
  Teknik- og Miljøudvalget har den 3. november 2021 behandlet og godkendt, at Forvaltningen Plan, Teknik & Miljø arbejder med en afklaring af håndteringen af deponi-affald fra kommunens virksomheder fra 1. januar 2023. I den forbindelse vil der skulle opkræves et grundbeløb for sikkerhedsstillelse til nedlukning og efterbehandling af den nye ordning.

   

  I forbindelse med den nye ordning, vil der være mulighed for fortsat at opkræve til sikkerhedsstillelse af den gamle ordning. Det vil der dog skulle tages stilling til i forbindelse med behandling af deponeringstakst for ny ordning.

  Sagen afgøres i

  Byrådet.

  Lovgrundlag

  Bekendtgørelse om deponeringsanlæg nr. 1253 af 21.11.2019

  Økonomi og afledt drift

  Sikkerhedsstillelsen skal optages i kommunens regnskab, men har ikke bevillingsmæssige konsekvenser.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning, og

  at kommunen tilkendegiver over for Miljøstyrelsen, at man indestår for en eventuel manglende sikkerhedsstillelse til nedlukning og efterbehandling af deponiet.

  Beslutning Udvalget for Bæredygtig Udvikling den 12-01-2022

  1. at taget til efterretning,
  2. at anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 18-01-2022

  2. at anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/34599, Sagsinitialer: PAK

  Sagsfremstilling

  Det er besluttet i budgetaftalen for 2022-2025 at der skal ny etableres gadelys på Bodumvej fra eksisterende gadelys ved byzonetavlen på Bodumvej og ud til udstykningen ved Visøvej, på en strækning af ca. 830 meter, således at gadebelysningen både belyser vej og sti i henhold til gældende vejregler.

   

  På strækningen fra Byzonetavlen til Lykkevej etableres der sti-belysning som supplering til den allerede etableret vejbelysning.  Fra Lykkevej og ud til Visø-udstykningen ved Brunbjergparken etableres der både sti- og vejbelysning. Se vedlagte kortbilag

   

  I henhold til gældende belysningspolitik etableres der ikke gadebelysning uden for byzone, men i takt med udbygningen af Visø-udstykningen kan byzonetavlen på sigt overvejet flyttet længere mod vest.

   

  Frigivelsen af anlægsmidler giver administrationen mulighed for tidlig igangsættelse af etableringen af den nye belysning.

  Sagen afgøres i

  Byrådet.

  Økonomi og afledt drift

  Der er i investeringsoversigten i budget 2022-2025 afsat et rådighedsbeløb på 0,420 mio. kr. i 2022 til etablering af gadelys på Bodumvej.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at der gives en anlægsbevilling på i alt 0,42 mio. kr. til udskiftning af gadelys finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2022, som frigives.

  Beslutning Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter den 06-01-2022

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 18-01-2022

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/947, Sagsinitialer: KCAL

  Sagsfremstilling

  Der er på investeringsoversigten i budget 2021 – 2024 afsat rådighedsbeløb på 1,5 mio. kr. i både 2021 og 2022 til landsbyforskønnelse.

   

  Der skal i denne sag tages stilling til frigivelse af anlægsmidlerne for 2022.

   

  Landsbyforskønnelsesmidlerne har til formål at understøtte bosætningen i hele kommunen ved blandt andet at understøtte projekter drevet af frivillige og nedrivning af faldefærdige huse i landsbyer.

   

  I forbindelse med frigivelsen af midlerne i 2021 blev der udarbejdet en samlet strategi med værktøjer til udvikling af landdistrikterne. Vækstudvalget for Land og By godkendte den 2. september 2021 Strategi for anvendelse af Landsbyforskønnelsesmidler.

   

  Strategien bidrager til en samlet strategisk tilgang til landdistriktsudvikling i Aabenraa Kommune, så de kommunale initiativer og projektmidler i størst muligt omfang understøtter Det Gode Liv i landdistrikterne. Den indskriver sig dermed i sammenhæng med ”Sund Vækst 2018-2030” og ”Handleplan for lokalsamfund i landdistrikterne”. Strategien definerer anvendelsesområder, praksis for udmøntning og prioritering af midler til projekter og indsatser i landsbyer, lokalsamfund og landdistrikter.

   

  Hovedelementer i Strategien for anvendelse af Landsbyforskønnelsesmidler er følgende:

   

  Værktøjer til udvikling og forskønnelse af landsbyer. Værktøjerne består af både nuværende tiltag som nedrivning, Bygningsforbedringsudvalget, Landdistrikternes Udviklings- og materialepulje og nye tiltag, som bygningsfornyelse af udlejnings- og erhvervsbygninger og Micro-områdefornyelser.

  Principper for fordeling. Fordelingen af Landsbyforskønnelsesmidlerne prioriteres årligt og fordeles mellem værktøjerne.

   

  Den 2. september 2021 fordelte Vækstudvalget for Land og By de 1,5 mio. kr. for 2021 ud på værktøjerne: Nedrivning, Bygningsforbedringsudvalget og Landdistrikternes Udviklings- og materialepulje. Det var ikke muligt at udmønte alle midler i efteråret 2021, hvorfor der forventes overført en del til 2022.

   

  Forvaltningen anbefaler, at midlerne på 1,5 mio. kr. for 2022 frigives til landsbyforskønnelse til prioritering og udmøntning i Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter, inden for rammerne af Strategi for anvendelse af Landsbyforskønnelsesmidler.

  Sagen afgøres i

  Byrådet.

  Økonomi og afledt drift

  Der er på investeringsoversigten i budget 2021 – 2024 afsat rådighedsbeløb på 1,5 mio. kr. i både 2021 og 2022 til landsbyforskønnelse.

  Strategien er blandt andet med til at samle de forskellige indsatser, der giver mulighed for statslig refusion, så refusionsmulighederne kan udnyttes optimalt, og indsatserne kan koordineres bedst muligt. Der er mulighed for statslig refusion ved flere af værktøjerne fra den statslige Landsbypulje.

   

  Forvaltningen vil i første halvdel af 2022 vurdere, om det er hensigtsmæssigt at samle projekterne Engangsaktiviteter og Landsbyforskønnelse, idet begge primært administreres inden for rammerne af Strategi for anvendelse af Landsbyforskønnelsesmidler.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at der gives en anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. til Landsbyforskønnelsespulje, som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb i 2022, som frigives, og

  at Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter bemyndiges til at udmønte de 1,5 mio. kr.

  Beslutning Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter den 06-01-2022

  Anbefales godkendt.

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 18-01-2022

  Anbefales godkendt.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/37785, Sagsinitialer: KCAL

  Sagsfremstilling

  Der er på investeringsoversigten i budget 2022 – 2025 afsat rådighedsbeløb på 4 mio. kr. i 2022 til engangsaktiviteter og projekter i landdistrikterne.

   

  Der skal i denne sag tages stilling til frigivelse af anlægsmidlerne.

   

  I budgetteksten fremgår det at: ”Midlerne har til formål at styrke lokalsamfundene i Aabenraa Kommune. Midlerne skal være med til at realisere initiativer, der kan styrke fællesskabet i de mindre bysamfund og samtidig være med til at give de lokale aktiver et løft. Prioritering af midlerne skal tage afsæt i Handleplan for lokalsamfund i landdistrikterne. Arbejdet med at styrke lokalsamfundene skal tage sit afsæt i lokalsamfundene, og understøttes af Aabenraa Kommune gennem økonomisk og administrativ hjælp.”

   

  Midlerne anvendes jf. budgetteksten ”primært inden for rammerne af Aabenraa Kommunes Strategi for anvendelse af landsbyforskønnelsesmidler, engangsaktiviteter, diverse lokale projekter samt til konsulentydelser og kommunal bistand til at understøtte projekter og administration.”

   

  Vækstudvalget for Land og By godkendte den 2. september 2021 Strategi for anvendelse af Landsbyforskønnelsesmidler.

   

  Strategien bidrager til en samlet strategisk tilgang til landdistriktsudvikling i Aabenraa Kommune, så de kommunale initiativer og projektmidler i størst muligt omfang understøtter Det Gode Liv i landdistrikterne. Den indskriver sig dermed i sammenhæng med ”Sund Vækst 2018-2030” og ”Handleplan for lokalsamfund i landdistrikterne”. Strategien definerer anvendelsesområder, praksis for udmøntning og prioritering af midler til projekter og indsatser i landsbyer, lokalsamfund og landdistrikter.

   

  Forvaltningen vurderer, at målet med de afsatte midler harmonerer med strategien. Et formål med strategien er at samle de forskellige indsatser på området og fordele midler mellem eksisterende og nye værktøjer, så de giver størst lokal værdi og tilgodeser de lokale behov samt kommunale ambitioner og mål. Der kan blive behov for justeringer af definerede værktøjer i strategien eller for at tilføje et ekstra værktøj for at sikre de bedste rammer for kommende lokale projekter.

   

  Da der forventes at være et betydeligt træk på personaleressourcer, anbefaler forvaltningen, at der reserveres minimum 8 % til administration af puljen til at understøtte projekter i forskellige faser, herunder modning, udvikling, rådgivning og generel administration.

   

  Forvaltningen anbefaler, at midlerne til engangsaktiviteter og projekter i landdistrikterne på 4 mio. kr. frigives til prioritering og udmøntning i Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter, primært inden for rammerne af Strategi for anvendelse af Landsbyforskønnelsesmidler.

   

  I 2022 evalueres anvendelsen af midlerne med henblik på at vurdere anvendelse og behovet for midlerne til aktuelle og kommende projekter.

  Sagen afgøres i

  Byrådet.

  Økonomi og afledt drift

  Der er på investeringsoversigten i budget 2022 – 2025 afsat rådighedsbeløb på 4 mio. kr. i 2022 til engangsaktiviteter og projekter i landdistrikterne.

   

  Strategien er blandt andet med til at samle de forskellige indsatser, der giver mulighed for statslig refusion, så refusionsmulighederne kan udnyttes optimalt, og indsatserne kan koordineres bedst muligt. Der er mulighed for statslig refusion ved flere af værktøjerne fra den statslige Landsbypulje.

   

  Forvaltningen vil i første halvdel af 2022 vurdere, om det er hensigtsmæssigt at samle projekterne Engangsaktiviteter og Landsbyforskønnelse, idet begge primært administreres inden for rammerne af Strategi for anvendelse af Landsbyforskønnelsesmidler.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at der gives en anlægsbevilling på 4 mio. kr. til engangsaktiviteter og projekter i landdistrikter, som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb i 2022, som frigives, og

  at Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter bemyndiges til at udmønte de 4 mio. kr.

  Beslutning Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter den 06-01-2022

  Anbefales godkendt.

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 18-01-2022

  Anbefales godkendt.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/335, Sagsinitialer: kae

  Sagsfremstilling

   For at godkende beslutningsprotokollen skal hvert medlem underskrive ved at trykke på ”Godkend”.

  Beslutning Økonomiudvalget den 18-01-2022

  Godkendt.