Beslutningsprotokol

tirsdag den 1. februar 2022 kl. 15:30

Mødested: Lokale 412, Skelbækvej
Udvalg: Økonomiudvalget
Medlemmer: Jan Riber Jakobsen, Erik Uldall Hansen, Dorte Soll, Signe Bekker Dhiman, Thomas Andresen, Eivind Underbjerg Hansen, Kirsten Nørgård Christensen, Philip Tietje, Erwin Andresen, Rasmus Elkjær Larsen, Jan Køpke Christensen, Michael Christensen, Ida Smed
Bemærkninger: Der var afbud fra Signe Bekker Dhiman og Thomas Andresen
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 22/335, Sagsinitialer: kae

  Beslutning Økonomiudvalget den 01-02-2022

  Godkendt.

   

  Afbud: Signe Bekker Dhiman og Thomas Andresen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/335, Sagsinitialer: kae

  Beslutning Økonomiudvalget den 01-02-2022

  • Bekendtgørelse med mulighed for virtuelle byråds- og udvalgsmøder er ophævet.
  • Opsamling på Kick Off-seminar.
  • Lejeforhold på havnen drøftet.
  • Regnskab 2021

   

  Afbud: Signe Bekker Dhiman og Thomas Andresen.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/335, Sagsinitialer: kae

  Sagsfremstilling

  Jf. Styrelsesvedtægten fra 1. januar 2022 varetager Økonomiudvalget

  den umiddelbare forvaltning af de anliggender, der er underlagt det i medfør af styrelseslovens §§ 18 og 21 og kapitel V.

   

  Der er planlagt en overordnet introduktion af økonomiudvalgets opgaver over de 3 første møder i 2022 med udgangspunkt i følgende opdeling:

   

  • 11. januar: Penge (Økonomisk politik, Økonomiske procedurer og budget/regnskab, Finansiel politik)
  • 18. januar: Personale (Løn og personaleforhold, Personalepolitikker, Sygefravær, Samarbejde med HMU)
  • 1. februar: Planlægning (Vækststrategi, ejer-strategier, strategisk byudvikling, beredskabsplanlægning)
  • 1. februar: Øvrige (IT sikkerhed, alkoholbevillinger, Udbud etc.)

   

  I relation til Planlægning og Øvrige opgaver fremgår følgende af Styrelsesvedtægten:

   

  Økonomiudvalget varetager de overordnede strategiske og planlægnings- og udviklingsopgaver, herunder

  • udarbejdelse af Vækststrategi 
  • ejerstrategier
  • strategisk byudvikling og byomdannelse for Aabenraa by
  • beredskabsplanlægning.

  Økonomiudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af

  • køb, salg og pantsætning af fast ejendom
  • forsikringer
  • indkøb og udbud, generelle erhvervspolitiske forhold
  • samarbejder over landegrænser
  • kommunale samarbejder (strategisk niveau)
  • IT, kommunikation og branding
  • alkoholbevillinger og udvidede åbningstid
  • veteranindsats
  • whistleblowerordning
  • drift af kommunale ejendomme, som ikke ved byrådets beslutning er henlagt under andre udvalg
  • valg af udbudsform og tildelingskriterier ved større byggeopgaver.

   

  Forvaltningen giver et uddybende oplæg om de overordnede strategiske og planlægnings- og udviklingsopgaver samt øvrige opgaver.

  Sagen afgøres i

  Økonomiudvalget.

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at gennemgangen af opgaver tages til orientering.

  Beslutning Økonomiudvalget den 01-02-2022

  Taget til orientering.

   

  Afbud: Signe Bekker Dhiman og Thomas Andresen.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/3402, Sagsinitialer: GES

  Sagsfremstilling

  Byrådet godkendte den 8. december 2021 en ny styrelsesvedtægt, der omfatter ændring af udvalgsstrukturen samt en ændret opgavefordeling i de enkelte udvalg.

   

  Ændringerne medfører en ændring af de i budget 2022-2025 godkendte bevillinger.

   

  Ændringerne til det godkendte budget 2022-2025 er alene flytning af budgetter mellem udvalg, og der er således ingen ændring af de likvide aktiver.

   

  Som følge af den ny styrelsesvedtægt er der udarbejdet forslag til en ændring af den administrative organisation i Plan, Teknik & Miljø. Der er tale om flytning inden for Økonomiudvalgets ramme (konto 6), og indgår derfor ikke i denne sag.

   

  Der er følgende ændringer til driften:

  • Social- og Sundhedsudvalget nedlægges og erstattes af Social- og Seniorudvalget samt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget.
  • Alle politikområder under Social- og Sundhedsudvalget flyttes til Social- og Seniorudvalget på nær Aktivitetsbestemt medfinansiering samt Sundhedscentret, der flyttes til Sundheds- og Forebyggelsesudvalget.
  • Teknik- og Miljøudvalget samt Vækstudvalget for Land og By nedlægges og erstattes af Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter samt Udvalget for Bæredygtig Udvikling.
  • Alle politikområder under Teknik- og Miljøudvalget flyttes til Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter på nær ”Natur og Miljø” samt ”GIS og Kort”, der flyttes til Udvalget for Bæredygtig Udvikling.
  • Politikområdet ”Turisme” Under Vækstudvalget for Land og By flyttes til Udvalget for Bæredygtig Udvikling
  • Alle øvrige politikområder under Vækstudvalget for Land og By (arealforvaltning, byfornyelse, fysisk planlægning, landdistrikter) flyttes til Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter.

  Herudover flyttes midler vedrørende DK2020 på 0,510 mio. kr. i 2022, som er budgetlagt under Økonomiudvalget, til Udvalget for Bæredygtig Udvikling.

   

  Der er følgende ændringer til anlæg:

  • Alle anlægsprojekter under Social- og Sundhedsudvalget flyttes til Social- og Seniorudvalget.
  • Alle anlægsprojekter under Teknik- og Miljøudvalget, der vedrører Natur og Miljø flyttes til Udvalget for Bæredygtig Udvikling på nær Pumpestation ved Mølleåen, der flyttes til Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter.
  • Anlægsprojekter vedr. byfornyelse og jordforsyning under Vækstudvalget for Land og By flyttes til Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter.
  • Grundkapitalindskud flyttes fra Vækstudvalget for Land og By til Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter.

  Sagen afgøres i

  Byrådet.

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at bevillingsoversigten 2022-2025 inklusiv ændringer som følge af ny styrelsesvedtægt godkendes, og

  at investeringsoversigten 2022-2025 inklusiv ændringer som følge af ny styrelsesvedtægt godkendes.

  Beslutning Økonomiudvalget den 01-02-2022

  Anbefales godkendt.

   

  Afbud: Signe Bekker Dhiman og Thomas Andresen.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/335, Sagsinitialer: kae

  Sagsfremstilling

   For at godkende beslutningsprotokollen skal hvert medlem underskrive ved at trykke på ”Godkend”.

  Beslutning Økonomiudvalget den 01-02-2022

  Godkendt.

   

  Afbud: Signe Bekker Dhiman og Thomas Andresen.