Beslutningsprotokol

tirsdag den 8. februar 2022 kl. 15:30

Mødested: Lokale 412, Skelbækvej
Udvalg: Økonomiudvalget
Medlemmer: Jan Riber Jakobsen, Erik Uldall Hansen, Dorte Soll, Signe Bekker Dhiman, Thomas Andresen, Eivind Underbjerg Hansen, Kirsten Nørgård Christensen, Philip Tietje, Erwin Andresen, Rasmus Elkjær Larsen, Jan Køpke Christensen, Michael Christensen, Ida Smed
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 22/335, Sagsinitialer: kae

  Beslutning Økonomiudvalget den 08-02-2022

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/335, Sagsinitialer: kae

  Beslutning Økonomiudvalget den 08-02-2022

  • Status på finansiering af pumpestation ved Mølleåen
  • Licitationsresultat
  • Regnskabsresultat 2021
 • Udskriv
  Sagsid.: 22/1567, Sagsinitialer: LNY

  Sagsfremstilling

  Det er en kendsgerning, at de kommunale budgetter i de kommende år vil blive udfordret – ikke mindst på grund af den demografiske udvikling. Derfor er der behov for, at Byrådet og fagudvalgene også i de kommende år udviser økonomisk ansvarlighed for at sikre, at Aabenraa Kommune også i fremtiden har en økonomisk robusthed, der kan håndtere stigende servicepres og uforudsete udgifter.

  Samtidigt er det vigtigt, at der er råderum til at investere i velfærd og bæredygtig udvikling.

  Det stærkeste redskab til at skabe mere velfærd og udvikling er selvsagt de årlige budgetter, hvor det er helt afgørende at prioritere indsatser, der fortsat gør Aabenraa Kommune til et godt sted at bo og drive virksomhed i.

   

  Med afsæt i den økonomiske politik lægger forslaget til budgetstrategien for budget 2023-2026 op til to grundlæggende ændringer:

  • En tydeligere opdeling af budgetlægningen i en forberedelsesfase og en forhandlingsfase.
  • En ny model for budgettering af anlæg på baggrund af et anlægskatalog med 10 års sigte.

  Derudover skal strategien også håndtere at skabe budgetbalance og muliggøre en model for at skabe et råderum til nye politiske prioriteringer.

   

  Forberedelsesfasen indeholder:

  • Etablering af en budgetbalance forud for rammeudmeldingen i henhold til den økonomiske politik
  • Økonomiudvalget udmelder rammer til de stående udvalg i marts måned
  • Fagudvalgene udarbejder et budgetbidrag i balance til den udmeldte ramme og håndtere eventuelle udfordringer indenfor rammen.
  • Fagudvalgene udarbejder driftsforslag, der kan indgå i prioriteringen i forhandlingsfasen
  • Fagudvalgene udarbejder forslag til akutte anlægsprojekter.
  • Fagudvalgene sikre relevant inddragelse

   

  For at skabe balance forud for rammeudmeldingen lægges der op til at anvende følgende justeringer af budgetgrundlaget:

  • Den forventede nedgang i skatteindtægter på 21 mio. kr. fra 2022 til 2023 nulstilles. Forslaget er forbundet med en risiko, såfremt økonomiaftalen til sommer ikke giver de nødvendige indtægter, skal en eventuel ubalance håndteres efter sommerferien.
  • Udskydelse af ikke igangsatte anlæg for 26 mio. kr. fra 2023 til de efterfølgende år.
  • Omlægning af lån og forudsætning om en øget låneoptagelse i 2023 og frem.

   

  I forhold til etablering af et økonomisk råderum foreslås det, at Økonomiudvalget ved rammeudmeldingen i marts, reducerer det enkelte udvalgs servicedriftsramme med 0,5% som et effektiviseringskrav. Udvalgene udmønter effektiviseringskravet som en del af det budgetbidrag, der udarbejdes frem til juni måned. Det forventes, at effektiviseringsbidraget realiseres gennem effektivisering og innovation.

   

  Økonomiaftalen forhandles mellem KL og regeringen i juni måned og indarbejdes i budgetbidraget og forelægges Økonomiudvalget i august. Såfremt aftalen kommer ud med en ubalance, skal denne findes i udvalgenes budgetter efter sommerferien.

   

  Der afvikles temamøder i byrådet i marts og juni, hvor der orienteres om budgetproces og økonomiaftalens indhold.

  Der afvikles minibudgetseminar for byrådet medio august, hvor der orienteres om resultatet af økonomiaftalen samt 2 dags budgetseminar i september.

   

  I juni og august afsættes der tid til politiske sættemøder mellem borgmester og gruppeformænd, hvor bl.a. dagsorden og indhold til budgetseminaret i september aftales.

   

  I forhandlingsfasen efter sommerferien pågår de politiske forhandlinger, hvor følgende forslag prioriteres:

  • Revideret budgetbalance der indeholder økonomiaftalens konsekvenser og eventuelt fornyet prioritering i de stående udvalg
  • Prioritering af nye forslag fra effektiviseringsbidraget på ca. 13 mio. kr.
  • Prioritering af engangsbidraget fra regnskab 2021
  • Akutte anlæg

   

  Økonomiudvalget udarbejder budgetforslag i september efter budgetseminaret, hvorefter forslaget går til byrådets 1. behandling i september.
  Eventuelle ændringsforslag udarbejdes med afsæt i budgetforslag og behandles ved. 2. behandlingen af budgettet i oktober.

   

  Anlæg

  Der lægges op til en ny model for budgettering af anlæg, hvor anlægsrammen deles op i tre kategorier

  • Basisanlæg, der indeholder en række grundlæggende projekter som sikres et minimumsbudget til at opretholde og vedligeholde kapitalapparatet.
  • Akutte projekter, der vedrører fejl og mangler på eksisterende projekter på investeringsplanen, eller hvor der er pålagt et påbud, som skal løses indenfor det kommende år.
  • Konkrete projekter, der består af alle øvrige projekter, der er til politisk prioritering.

   

  Anlægsrammen er stort set udmøntet i 2023, hvorfor det anbefales, at der alene for 2023 udarbejdes forslag til ny opdeling af anlægsrammen samt forslag til akutte projekter.

   

  Som noget nyt igangsættes en parallel proces med udarbejdelse af et investeringskatalog til konkrete projekter med et 10 års sigte. Processen igangsættes i de stående udvalg før sommerferien, og kataloget forventes udarbejdet, så det kan indgå i budget 2024-2027 og frem.

   

  Hørings og inddragelsesprocessen anbefales uændret i forhold til tidligere år, således at de stående udvalg før sommerferien sikre inddragelse af relevante organer, mens høringen på det samlede budget sker i september, hvor HMU, Senior- og Handicapråd sikres høring af det samlede budgetforslag som Økonomiudvalget fremsender til byrådets 1. behandling.

   

  Øvrige økonomiske procedurer i form at løbende budgetopfølgning, bevillingskontroller og aflæggelse af regnskab for 2022 anbefales uændret i forhold til tidligere år.

   

  Forslag til budgetstrategi og rollefordeling fremgår af vedlagte bilag 1, mens de økonomiske procedure fremgår af bilag 2.

  Den politiske tidsplan for budgetprocessen 2023-2026 fremgår af side 8 i bilag 2.

   

  Sagen afgøres i

  Økonomiudvalget.

  Høring/udtalelse

  HMU har den 1. februar 2022 behandlet forslag til budgetstrategi 2023-2026 og økonomiske procedurer, og medarbejderne har fremsendt vedlagte høringssvar.

   

  Medarbejdersiden i HMU tilkendegiver på den ene side, at de ikke ønsker at give opbakning til en rammereduktion på 0,5 pct., på den anden side gives en konkret anbefaling til, at man ikke udarbejder et sparekatalog, som indeholder mere end de 0,5 pct. der skal findes inden for rammen.

   

  Derudover har HMU har nogle processuelle bemærkninger.

   

  I forhold til ønsket om, at SektorMED bliver høringsberettiget bemærkes, at HMU er den høringsberettigede part på det politiske budgetforslag, men at SektorMED kan involveres i en dialog før sommerferien i forhold til fagudvalgenes budget i balance.

   

  I forhold til ønsket om samlet deltagelse på budgetseminaret bemærkes, at budgetseminaret er forbeholdt politiske drøftelser, og at HMU ved den repræsentative deltagelse (3 medlemmer) har mulighed for at orientere sig i drøftelserne.

   

  Det bemærkes, at Økonomiudvalget ved tidligere lejlighed har afvist de 2 ønsker.

  Indstilling

  Direktionen indstiller,

  at forslag til budgetstrategi og økonomiske procedurer i 2022 godkendes.

  Beslutning Økonomiudvalget den 08-02-2022

  Godkendt.

   

  Spørgsmålet om HMU's deltagelse i budgetseminaret drøftes på dialogmøde mellem HMU og ØK i maj.

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/3965, Sagsinitialer: tck

  Sagsfremstilling

  Der lægges i denne sag op til godkendelse af en proces for udarbejdelsen af en ny ejerstrategi for Aabenraa Havn med henblik på vedtagelse i Byrådet den 31. august 2022.

   

  Ejerstrategien for Aabenraa Havn fastlægger og tydeliggør Aabenraa Kommunes interesser som ejer af Aabenraa Havn. Aabenraa Havn er en kommunal selvstyrehavn med eget ansvar for havnens løbende drift og udvikling. Aabenraa Havn ejes 100 procent af Aabenraa Kommune, som opstiller de overordnede rammer og udpeger den strategisk retning for Aabenraa Havn i ejerstrategien.

   

  Det er Aabenraa Kommunes ambition at varetage ejerskabet i et aktivt og positivt samarbejde samspil med havnes ledelse, så der skabes de bedst mulige sammenhænge mellem havnens vision og strategier og kommunens visioner og strategier, ikke mindst den til enhver tid gældende kommuneplanstrategi.

   

  Ejerstrategien revideres derfor i hver byrådsperiode og den nuværende ejerstrategi er vedtaget i 2019. Mulighederne, der er opstået med den omfattende aftale fra april 2020 om Aabenraa Havns køb af størstedelen af Ensted Havn og Aabenraa Kommunes køb af området nord for Kilen med henblik på byomdannelse, gør det relevant at påbegynde arbejdet allerede nu.

   

  Sammenhæng med udarbejdelse af ny planstrategi
  Det nye Byråd har på sit Kick-off seminar 20.-21. januar netop igangsat arbejdet med udvikling af en ny planstrategi for de kommende 12 år, som forventes vedtaget af Byrådet den 31. august 2022. Det er oplagt, at udarbejdelsen af en ny ejerstrategi for Aabenraa Havn udarbejdes parallelt hermed i tæt samarbejde med Aabenraa Havn og havnens bestyrelse. Det skyldes, at den positiv?e udvikling i retning af eksempelvis produktion af bæredygtige energiformer på Ensted Havn og muligheden for øget bosætning i forbindelse med byomdannelsen på området nord for Kilen, forventes at hænge tæt sammen med nogle af de overordnede temaer i den kommende planstrategi. Det samme gør løsningen af udfordringerne med klimasikring af Aabenraa by, herunder havnearealerne.

   

  Proces for udarbejde af ny ejerstrategi for Aabenraa Havn
  Der lægges op til en tæt inddragelse af Aabenraa Havn i udarbejdelsen af en ny ejerstrategi (se bilag). Først i teknikermøder for Aabenraa Havn og Aabenraa Kommune i de kommende måneder og siden med inddragelse ad to omgange af havnens bestyrelse. Samtidig lægges der op til en tæt involvering af Økonomiudvalget først med et eget temamøde for Økonomiudvalget den 22. marts 2022, og siden med drøftelse af udkast til ejerstrategi, før det sendes i høring i havnebestyrelsen. Procesplanen lægger ligeledes op til, at ejerstrategien indgår på Byrådets temamøde i april, inden en forventet byrådsvedtagelse den 31. august 2022 samtidig med den forventede vedtagelse af Aabenraa Kommunes nye planstrategi.

  Sagen afgøres i

  Økonomiudvalget.

  Indstilling

  Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,

  at proces for udarbejdelse af ny ejerstrategi for Aabenraa Havn godkendes.

  Beslutning Økonomiudvalget den 08-02-2022

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/13945, Sagsinitialer: chan
 • Udskriv
  Sagsid.: 22/3757, Sagsinitialer: SBOE

  Sagsfremstilling

  I denne sag stilles der forslag om, at vedtægterne for Handicaprådet ændres.

   

  Som følge af konstitueringsaftalen efter kommunalvalget 2021 blev Social- og Sundhedsudvalget erstattet af henholdsvis Social- og Seniorudvalget og Sundheds- og Forebyggelsesudvalget.

   

  Ifølge Handicaprådets vedtægter udpeger blandt andet byrådet formand og næstformand for Social-og Sundhedsudvalget.

   

  Det foreslås derfor, at vedtægterne ændres, således at det fremgår, at byrådet blandt andet udpeger formand og næstformand for Social- og Seniorudvalget, hvilket vil bringe vedtægterne i overensstemmelse med byrådets udpegning i det konstituerende møde af medlemmer til Handicaprådet.

  Sagen afgøres i

  Byrådet.

  Lovgrundlag

  Vedtægter for Handicaprådet

  Indstilling

  Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,

  at forslag til ændring af vedtægterne for Handicaprådet godkendes.

  Beslutning Økonomiudvalget den 08-02-2022

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/13151, Sagsinitialer: TOJE

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal Økonomiudvalget tage stilling til det vedlagte forslag til en tids- og procesplan for arbejdet med fornyelse af Aabenraa Kommunes planstrategi.

   

  Aabenraa Kommunes Byråd forventes i løbet af 2022 at vedtage en fornyet planstrategi, der skal afløse den gældende planstrategi ”Sund Vækst - Vækststrategi 2018-30”, der blev vedtaget den 27. juni 2018. En planstrategi er et strategisk og politisk dokument, og er samtidig er en strategi for udvikling og planlægning. Jf. planloven skal Byrådet offentliggøre en planstrategi inden udgangen af den første halvdel af den kommunale valgperiode, dvs. hvert 4. år.

   

  Ifm. kickoff seminaret for det nye Byråd, der blev afholdt den 20.-21. januar 2022, blev Byrådet præsenteret for hovedlinjerne i den gældende planstrategi, ligesom Byrådet blev introduceret til en optakt for arbejdet med en ny planstrategi, herunder i form af eksterne inspirationsoplæg, hvor Jesper Bo Jensen og Jens Wandel satte fokus på henholdsvis bosætning og bæredygtig udvikling. Endelig blev Byrådet præsenteret for en skitse til en tidsplan for arbejdet med en ny planstrategi.

   

  Forslag til tidsplan

  I den vedlagte tids- og procesplan skitseres et forslag til en plan for arbejdet med en ny planstrategi, herunder en plan for Byrådets involvering. 

   

  Jf. tidsplanen opstartes interviews med byrådsmedlemmerne i februar 2022. Der er tale om semistrukturerede interviews, hvor Byrådsmedlemmerne interviewes om ønsker til retning, rammer og indhold af en ny planstrategi. Parallelt med interviews af byrådsmedlemmerne indhentes input fra udvalgte eksterne aktører, herunder virksomheder, organisationer og foreninger i Aabenraa Kommune for at understøtte det eksterne input til strategien. Der indhentes ligeledes input fra forvaltningen.

   

  På Byrådets temamøde den 27. april 2022 lægges der op til, at Byrådet præsenteres for udkast til hegnspæle i form af retning, rammer og indhold for en ny planstrategi som et oplæg til drøftelse. Hegnspælene er formuleret med afsæt i de ovennævnte interviews. Herefter er det tanken, at Byrådet på temamødet den 25. maj 2022 præsenteres for et første råudkast til en ny planstrategi, inden Økonomiudvalget på mødet den 21. juni 2022 forelægges et ikke-layoutet justeret tekstudkast til godkendelse. Herefter igangsættes processen med en ekstern grafiker med henblik på en layoutet version af en ny planstrategi, der efterfølgende forelægges først Økonomiudvalget og siden Byrådet til endelig vedtagelse på mødet den 31. august 2022. Herefter indledes en otte ugers lovpligtig debatfase med borgerne i Aabenraa Kommune.

   

  Den videre proces

  Byråds- og Direktionssekretariatet kontakter byrådsmedlemmerne i februar 2022 med henblik på planlægning af interviews.

   

  Sagen afgøres i

  Økonomiudvalget.

  Indstilling

  Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,

  at tids- og procesplan for arbejdet med en ny planstrategi godkendes.

  Beslutning Økonomiudvalget den 08-02-2022

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/1707, Sagsinitialer: jkla

  Sagsfremstilling

  Sagen omhandler frigivelse af midler til proces og forarbejde i forbindelse med Områdefornyelse Rødekro.

   

  På budget 2022-2025 er der afsat sammenlagt 12,0 mio. kr. til Udviklingspulje Rødekro, og en del af disse midler danner finansieringsgrundlag for Områdefornyelse Rødekro. Udviklingen af Rødekro tager afsæt i udviklingsplanen fra 2016, vedlagt som bilag 1, og er blandt andet i Vækstplan 2022 beskrevet som en vigtigt brik i udviklingen af en samlet hovedby, og der arbejdes med at styrke byens profil og identitet samtidig med, at sammenhængen til Aabenraa forstærkes. Arbejdet sker med afsæt i visionen om, at Rødekro skal være en levende og attraktiv bosætningsby i Aabenraa Kommune.

   

  I november 2021 blev Rødekro udpeget som en af de fem testbyer i projektet Partnerskaber for levende bymidter, der er blevet igangsat af Bolig- og Planstyrelsen under Indenrigs- og Boligministeriet. Projektet har en relativ kort tidsplan og afsluttes i fjerde kvartal 2022. Ved afslutning af projektet forventes der at foreligge en helhedsplan for udviklingen af Rødekro bymidte. Helhedsplanen skal blandt andet være med til at styrke byens identitet, skabe netværk og fællesskaber samt indeholde en udpegning af og konceptskitse for konkrete fysiske projekter i og omkring bymidten. De fysiske projekter kan efterfølgende gennemføres som en del af Områdefornyelse Rødekro med henblik på at styrke byen og gennemføre en fornyelse af det fysiske miljø. Udarbejdelsen af helhedsplanen gennemføres i samarbejde med relevante lokale aktører, herunder Rødekro Udviklingsråd samt Kometbutikkerne.

   

  For at kunne gennemføre en områdefornyelse skal der udarbejdes et program, der beskriver udvalgte indsatser og fokusområder. Programmet skal godkendes af byrådet og danner efterfølgende grundlag for arbejdet med områdefornyelsen i Rødekro. I arbejdet med udpegning af indsatser og fokusområder tages der afsæt i Udviklingsplanen fra 2016 samt den helhedsplan, der udarbejdes som en del af projektet Partnerskab for levende bymidter. Samtidig inddrages der konklusioner og perspektiver fra blandet andet By- og detailhandelsanalysen fra 2021. Derudover gennemføres der i første del af 2022 en screening af kulturmiljøet i Rødekro samt en parkeringsanalyse.

   

  Der vil blive kordineret med de øvrige igangværende projekter så som Helhedsplan for Fladhøj, Hærvejshuset og boligprojektet på hjørnet af Østergade/Hærvejen med mere.

  Sagen afgøres i

  Byrådet.

  Økonomi og afledt drift

  Der er sammenlagt afsat 12,0 mio. kr. til Udviklingspulje Rødekro i overslagsårene 2021-2024. Jf. tabel 1 nedenfor er dele af rådighedsbeløbet frigivet i tidligere år.

   

  Tabel 1 - (1.000 kr.)

  Frigivelse

  Tidl. år

  2022

  2023

  2024

  2025

  Eftf. år

  I alt

  Frigivet

  1.140

  160

   

   

   

   

   

  Frigives ved enkeltsag

   

  2.340

  3.500

  4.500

   

   

   

  Frigivet ved budgetvedtagelse

  360

   

   

   

   

   

   

  I ALT

  1.500

  2.500

  3.500

  4.500

   

  -

  12.000

   

  For at udarbejde helhedsplanen for bymidten samt udføre eventuelle supplerende undersøgelser ønskes de resterende 2,34 mio. kr. af det afsatte rådighedsbeløb i 2022 frigivet. Midlerne skal blandt andet anvendes til udarbejdelse af helhedsplanen, gennemførsel af undersøgelser, opmålinger med mere, inddragelsesprocesser samt gennemførsel af afprøvninger eller andre tiltag, der kan være med til at skabe liv i bymidten og understøtte udviklingen af Rødekro.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at der frigives 2,34 mio. kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til Udviklingspulje Rødekro.

  Beslutning Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter den 01-02-2022

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 08-02-2022

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/20752, Sagsinitialer: jkla

  Sagsfremstilling

  Sagen omhandler godkendelse af en indtægtsbevilling på fondsmidler til finansiering af kunstprojektet ”Nørreportkvarteret som kunstdestination”, frigivelse af fondsmidlerne samt afledt drift.

   

  På byrådsmødet den 27. februar 2019 blev der i forbindelse med godkendelse af Plan for fysisk omdannelse af Nørreportkvarteret frigivet midler til realisering af en del af projekterne i planen. Planen beskrev blandt andet ønsket om at renovere og opgradere passagerne i Nørreportkvarteret med såvel ny belægning som etablering af kunstværker i passagerne. Efterfølgende har forvaltningen, sammen med Billedkunstrådet, de lokale bydelsambassadører samt eksterne kunstkonsulenter, udarbejdet et oplæg til et kunstprojekt, der omfatter nogle af passagerne i Nørreportkvarteret. Formålet med dette er at skabe oplevelser for beboere og besøgende samt at understøtte Nørreportkvarterets nye identitet som en aktiv oplevelsesgade. Ligeledes er projektet med til at indarbejde kunst i byens struktur og at binde gågaden sammen med byudviklingsområdet på Kilen og et fremtidigt museumsbyggeri, hvorved projektet understøtter Udviklingsplanen for Fremtidens Aabenraa.

   

  På mødet i Vækstudvalget for Land og By i december 2021 blev der orienteret om, at det forventes at syv kunstværker kunne realiseres, ligesom kunstskitserne blev offentliggjort. Oprindeligt var det ønsket at realisere ti værker, men det har ikke været muligt at opnå tilstrækkelig ekstern finansiering til at realisere samtlige skitserede værker, ligesom ikke alle ejere har givet godkendelse til det videre arbejde med kunstværkerne.

   

  Der er igangsat detaljering og projektering af seks af værkerne, hvorefter der kan indgås bindende aftale med ejendomsejerne om etableringen af værkerne. Det forventes, at værkerne realiseres medio 2022. Eftersom der ikke er indgået bindende aftale med hverken kunstnere eller ejendomsejere kan der fortsat forekomme ændringer i projektet både i forhold til de endelige kunstværkers udformning såvel som antallet af værker.

   

  Der er i bilag 1 et overblik over, hvilke passager der etableres kunst i samt de seks værker. Kunstskitsen til værket i passagen ved det midlertidige byrum er undervejs.

   

  Projektet har modtaget støtte fra Statens Kunstfond, Den Jyske Kunstfond, BHJ-Fonden samt billedkunstrådet, hvilket er med til at sikre gennemførsel af projektet.

  Økonomi og afledt drift

  På Byrådsmødet den 27. maj 2020 blev den resterende anlægsbevilling til Områdefornyelse Nord frigivet ligesom Vækstudvalget for Land og By blev bemyndiget til at godkende ændringer i forhold til realiseringen af projekterne beskrevet i frigivelsessagens bilag 2 og 3.

   

  Værkerne finansieres dels af afsatte anlægsmidler til Områdefornyelse Nord samt indkomne tilsagn om fondsmidler. De syv kunstværker forventes at beløbe sig til i alt 3,8 mio. kr. Indeholdt heri er udgifter til kunstnerhonorarer, værkproduktion, transport og montage, formidling samt en økonomisk ramme til det syvende kunstværk.

   

  Projektet har modtaget 1,05 mio. kr. fra Statens Kunstfond og 0,15 mio. kr. fra Den Jyske Kunstfond i indtægter, og der skal afholdes udgifter til fondsmoms af disse midler. Det er disse midler der ønskes indtægts- og anlægsbevilling for.

   

  Derudover har Shop i City modtaget 0,2 mio. kr. som støtte til projektet fra BHJ-Fonden ligesom Billedkunstrådet støtter projektet med 0,45 mio. kr. Samlet er der således ekstern finansiering for 1,85 mio. kr. til projektet. I tabel 1 nedenfor ses et overblik over udgifter og indtægter i forhold til de tilsagn, der er kommet fra fonde og andre eksterne bidragsydere. Der er stadig ansøgninger der afventer svar.

   

  Tabel 1: Udgifter og indtægter til kunstprojekt

  Beløb i 1.000 kr.

   

   

   

  Udgifter total

   

   

  3.800

   

   

  Indtægter

  Beløb efter afløftning af moms

  Fondsfinansiering

  Statens Kunstfond

  Den Jyske Kunstfond

  -1.200 

  -990

  Ekstern finansiering

  BHJ-Fonden / Shop i City

  Billedkunstrådet

  -650

  -610

  Områdefornyelse Nord

  (er frigivet 27.maj 2020)

   

  2.200

   

  Såfremt der indkommer yderligere fondstilsagn inden værkerne realiseres, reduceres bidraget fra Områdefornyelse Nord tilsvarende og midlerne herfra fordeles til andre projekter inde for områdefornyelsen, som beskrevet i bilag 2 og 3 fra frigivelsessagen der blev behandlet i Byrådet den 27. maj 2020.

   

  Afledt drift

  Der er beregnet en forventet afledt drift på kunstværkerne, der fordeler sig med løbende årlige udgifter til strøm, generelt renhold med mere. Hvert femte år forventes det, at der kan være udgifter til blandt andet udskiftning af LED-belysning med mere, hvorfor der i gennemsnit for alle syv kunstværker over en 10-årig periode forventes at skulle afsættes 0,0282 mio.kr. årligt til drift og vedligehold, jf. tabel 2 nedenfor:

   

  Tabel 2: Udgifter til afledt drift

  Beløb i 1.000 kr.

  Årlig udgift

  Samlet udgift over 10 år

  Afledt drift

  28,2

  282,2

   

  Udgiften til afledt drift på kunstværkerne foreslås finansieret af puljen til afledt drift under Økonomiudvalget, hvor der årligt afsættes 0,200 mio. kr., og hvor der resterer følgende midler i 2022 og frem, jf. tabel 3 nedenfor:

   

  Tabel 3: Pulje til afledt drift under Økonomiudvalget

  Beløb i 1.000 kr.

  2022

  2023

  2024

  2025

  Pulje til afledt drift

  608

  816

  1.019

  1.219

   

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at der gives en indtægtsbevilling 1,200 mio. kr. til ”Områdefornyelse Nord”,

  at der gives en anlægsbevilling på 1,200 mio. kr. til kunstprojektet i forbindelse med Områdefornyelse Nord finansieret af de tildelte fondsmidler, og

  at Kultur- og Fritidsudvalget tilføres 0,0282 mio. kr. årligt til afledt drift på kunstværkerne i perioden 2022 – 2031, svarende til i alt 0,282 mio. kr., som finansieres af puljen til afledt drift under Økonomiudvalget.

  Beslutning Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter den 01-02-2022

  Anbefales godkendt.

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 08-02-2022

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/21907, Sagsinitialer: NMOES

  Sagsfremstilling

  Tillæg nr. 7 til Aabenraa Kommunes spildevandsplan 2018-2022 udvider kloakopland ANh01 ved Nørre Hostrup med to ejendomme, så disse kan spildevandskloakeres. En ejendom ved Genner (Gl Bane 8) planlægges også spildevandskloakeret. Planlægningen laves med baggrund i to af grundejernes ønske om kloakering. Forvaltningen har kontaktet den tredje grundejer på grund af ejendommens nærhed til kloakopland ANh01. Forvaltningen har vurderet, at kloakering af de to ejendomme ved Nørre Hostrup er hensigtsmæssig i forhold til deres placering i samme kommuneplanramme som kloakopland ANh01. Arwos har vurderet, at ejendommen ved Genner kan kloakeres uden udfordringer, da der ikke er behov for en pumpestation ved ejendommen. Når ejendommene har fået etableret stik til spildevand, så er der pligt til at tilslutte ejendommene. Grundejer skal selv stå for denne tilslutning.

   

  Tillægget danner desuden grundlag for etablering af en trykledning ved Brøde Rensningsanlæg. Ledningen skal etableres som erstatning for en nedslidt trykledning. Arwos har undersøgt muligheden for at placere den nye ledning i det gamle tracé, men det er vurderet til at være meget teknisk udfordrende. Derfor har Arwos fundet en ny placering af ledningen i forhold den nedslidte ledning. Ledningen skal ligge på 3 private matrikler samt en vejmatrikel. Arwos søger om, så vidt muligt, at indgå frivillige aftaler med ejerne af matriklerne. Den gamle ledning ligger allerede på den ene matrikel, som er en mark. Her ændres placeringen en smule. De to andre matrikler er sommerhusgrunde, hvor ledningen etableres med styret underboring, så der ikke skal graves eller være maskiner på de to matrikler.

   

  Tillægget har været i offentlig høring i 8 uger. De berørte ejere har været direkte orienteret om tillægget. Der er ikke indkommet høringssvar i forbindelse med høringen.

   

  Ekspropriation

  Det er kommunens forsyningsselskab, Arwos, der skal gennemføre ledningsarbejdet, ligesom det er Arwos, der senere skal drive ledningsanlægget og dermed have adgang til anlægget.

   

  Plan, Teknik & Miljø vil sammen med Arwos arbejde for, at der indgås frivillige aftaler med ejerne af de ejendomme, hvor ledningerne skal passere og/eller, hvor der skal sættes brønde, for på den måde at sikre, at ejendomsejerne bliver kompenseret, dels for rådighedsindskrænkning og dels for deklarationer på deres ejendomme.

   

  I de tilfælde, hvor der ikke kan opnås enighed igennem frivillige aftaler, foreslås rådighedsindskrænkninger og deklarationer gennemført ved ekspropriation.

  Sagen afgøres i

  Byrådet.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at Tillæg nr. 7 til Spildevandsplan 2018-2022 godkendes,

  at forvaltningen bemyndiges til sammen med Arwos at optage forhandlinger med de berørte lodsejere med henblik på at opnå forlig via en frivillig aftale for så vidt angår nødvendige arealer til placering af ledninger, brønde og pumpestationer, og

  at forvaltningen bemyndiges til at rejse en ekspropriationssag for det nødvendige areal til placering af ledninger, brønde eller pumpestation, hvis der ikke kan opnås forlig via frivillig aftale.

  Beslutning Udvalget for Bæredygtig Udvikling den 02-02-2022

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 08-02-2022

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/31594, Sagsinitialer: OSL

  Sagsfremstilling

  Aabenraa-Rødekro Fjernvarme har ansøgt om godkendelse af projektforslag for fjernvarmeforsyning af boligområder ved Dimen, svarende til området for kommende lokalplan 140 samt nogle eksisterende huse i Dimen-området.

   

  De eksisterende huse er i dag individuelt forsynet, men i forbindelse med det nye boligområde (kort i bilag 1), som er på vej, er der ønske fra udstykker om at tilbyde fjernvarme på grundene.

   

  Projektforslaget omfatter etablering af transmissionsledning og distributionsledninger for potentiel varmeforsyning af i alt 95 boliger. Det er beregnet, at der er en samfundsøkonomisk gevinst ved projektet, hvis der er ca. 60 ejendomme, som tilsluttes, hvilket Stenbjerg Ejendomme, som udstykker, har tilkendegivet, at de vil. Dermed vil øvrige tilsluttede ved projektets etablering medføre en endnu bedre samfundsøkonomi.

   

  Projektforslaget er omfattet af Varmeforsyningsloven og skal godkendes efter reglerne i Projektbekendtgørelsen.

   

  Ansøgningen skal indeholde de nødvendige oplysninger jævnfør projektbekendtgørelsen, og oftest er det mest væsentlige spørgsmål vurderingen af, om fjernvarme er den mest samfundsøkonomisk fordelagtige opvarmningsform i forhold til anden opvarmning.

  I projektforslaget vurderes samfundsøkonomien i forhold til opvarmning med individuelle luft-varme-varmepumper, hvilket er det mest relevante alternative scenarie.

   

  Forvaltningen har gennemgået ansøgningen og supplerende materiale og vurderer, at bekendtgørelsens krav er opfyldt, og at projektforslaget samlet set er det mest samfundsøkonomisk fordelagtige projekt.

   

  Projektet skal VVM-screenes senere i forløbet, og der kan være behov for tilladelser til krydsning af vandløb. Der skal søges om gravetilladelser og dispensationer i forhold til fredninger. Det vurderes ikke umiddelbart at medføre udfordringer for projektet, da der primært skal graves i umiddelbar tilknytning til vejarealer, og Aabenraa-Rødekro Fjernvarme har været i dialog med Fredningsnævnet i relation til fredningsbestemmelser for Fladstendalen.

   

  Ekspropriation

  De planlagte ledninger etableres som udgangspunkt langs offentlig vej- og fortovsarealer samt eventuelt private fællesveje efter ”gæsteprincippet”. Der er dog behov for arealafståelse eller servitutpålæg i forbindelse med projektet for etablering af fjernvarmeledning og en pumpestation ved Dimen 44, matr. 135, Stollig.

  Aabenraa-Rødekro Fjernvarme søger at indgå aftale med ejeren af pågældende matrikel, men har anmodet om, at der udtrykkes ekspropriationsvillighed.

  Forudsætninger for eventuel ekspropriation er efter forvaltningens vurdering til stede efter varmelovgivningen.

  Sagen afgøres i

  Byrådet.

  Høring/udtalelse

  Sagen er i 4 ugers høring hos gasforsyningsselskabet EVIDA og jordejere, som skal afstå arealer.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at projektforslaget godkendes under forudsætning af, at der i høringsperioden ikke indkommer høringssvar, som har væsentlig betydning, og

  at der udtrykkes ekspropriationsvillighed ved at bemyndige forvaltningen til at rejse en ekspropriationssag for det nødvendige areal til placering af ledninger og pumpestation, hvis der ikke kan opnås frivillig aftale.

  Beslutning Udvalget for Bæredygtig Udvikling den 02-02-2022

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 08-02-2022

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/141, Sagsinitialer: HHEN
 • Udskriv
  Sagsid.: 22/335, Sagsinitialer: kae

  Sagsfremstilling

   For at godkende beslutningsprotokollen skal hvert medlem underskrive ved at trykke på ”Godkend”.

  Beslutning Økonomiudvalget den 08-02-2022

  Protokollen er godkendt.